č.k. 25P 28/2011-63
1411202474
ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave, v konaní pred samosudkyňou Mgr. Evou
Suchovou, vo veci starostlivosti o maloleté dieťa: XX, nar. XX, zastúpené kolíznym
opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, Bratislava,
dieťa rodičov: matka – XX, bytom XX, Bratislava, zastúpená advokátkou JUDr. Adrianou
Grendovou, Mickiewiczova 2, Bratislava a otec – XX, trvale bytom XX, Bratislava, t.č.
bytom XX, Bratislava, zastúpený advokátkou JUDr. Petrou Rumanovou, Zámocká 5,
Bratislava, za účasti Okresnej prokuratúry Bratislava IV, o návrhu matky na úpravu
výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu takto
rozhodol:
Súd z v e r u j e maloletú XX, nar. XX do osobnej starostlivosti matke.
Zastupovať maloletú a spravovať jej majetok budú obaja rodičia.
Otec je p o v i n n ý prispievať na výživu maloletej XX, nar. XX výživným vo výške
250,-€ mesačne, ktoré výživné je povinný platiť k rukám matky maloletej, vždy do 15-teho
dňa v mesiaci vopred, počínajúc dňom 23.2.2011.
Súd otcovi do zročného výživného za obdobie od 23. 2. 2011 do 18. 5. 2011
z a p o č í t a l sumu 750,-€ a teda zročné výživné nie je.
Otec je o p r á v n e n ý s maloletou XX, nar. XX sa stretávať nasledovne:
-
každý párny kalendárny týždeň v čase od 16.00 hod. v utorok do 7.30 hod.
v stredu a v čase od 16.00 hod. v piatok do 16.00 hod. v nedeľu,
každý nepárny kalendárny týždeň v čase od 16.00 hod. v utorok do 7.30 hod.
v stredu a v čase od 16.00 hod. vo štvrtok do 7.30 hod. v piatok.
Otec maloletú prevezme a po ukončení styku odovzdá v mieste bydliska maloletej
a matka je povinná maloletú k styku riadne pripraviť.
Súd návrh matky vo zvyšku z a m i e t a .
Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.
2
25P 28/2011
Odôvodnenie:
Návrhom doručeným Okresnému súdu Bratislava IV dňa 23.2.2011 žiadala matka
o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej XX tak, aby bola maloletá
zverená do jej osobnej starostlivosti a otec aby bol zaviazaný prispievať na jej výživu sumou
500,-€ mesačne a to od 1.1.2011. Dlžné výživné aby zasielal spolu s bežným výživným
v mesačných splátkach po 200,-€. Zároveň žiadala, aby bol upravený styk otca s maloletou
tak, že je oprávnený sa s ňou stretávať každý párny víkend v čase od soboty od 9.00 hod. do
nedele do 18.00 hod. a každý utorok v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. Neskôr doplnila
návrh a žiadala, aby súd rozhodol, že zastupovať a spravovať majetok maloletej budú obaja
rodičia. Návrh odôvodnila tým, že s otcom sú zatiaľ manželia, ale sú v rozvodovom
konaní, nežijú v spoločnej domácnosti a otec na výživu maloletej neprispieva dostatočne.
Otec v písomnom vyjadrení uviedol, že so zverením maloletej XX do osobnej
starostlivosti matky na čas do rozvodu manželstva súhlasí, navrhol určiť výživné vo výške
200,-€ mesačne od právoplatnosti rozhodnutia a zároveň upraviť styk s maloletou tak, aby bol
oprávnený sa s ňou stretávať každý párny týždeň v utorok od 16.00 hod. do stredy do 8.00
hod. a od piatku od 16.00 hod. do nedele do 18.00 hod. a každý nepárny týždeň od pondelka
od 16.00 hod. do stredy do 8.00 hod. s tým, že by maloletú vodil priamo do školy.
Kolízny opatrovník uviedol, že nakoľko bolo preukázané, že rodičia nežijú v spoločnej
domácnosti a nehospodária spoločne, je potrebné o úprave výkonu rodičovských práv
a povinností maloletej rozhodnúť. Navrhol maloletú zveriť do osobnej starostlivosti matke
s tým, že obaja rodičia ju budú zastupovať a spravovať jej majetok. V časti výšky výživného
odporučil výživné určiť minimálne vo výške 250,-€ mesačne a o úprave styku otca
s maloletou rozhodnúť tak, ako sa aj v súčasnosti styk realizuje.
Zástupca Okresnej prokuratúry Bratislava IV sa v plnom rozsahu stotožnil
s vyjadrením kolízneho opatrovníka.
Súd vo veci vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov, oboznámil sa so spisom
Okresného súdu Bratislava IV č.k. 23C 33/2011, s príjmami rodičov, ako aj s ostatnými
listinnými dôkazmi založenými v súdnom spise a zistil nasledovný skutkový stav:
Rodičia sú manželia a zhodne uviedli, že v spoločnej domácnosti nežijú od
27.12.2010. Prebieha konanie o rozvod manželstva rodičov, ktoré nie je doposiaľ právoplatne
ukončené a vo veci je nariadené znalecké dokazovanie.
Matka vo výpovedi uviedla, že otec odišiel zo spoločnej domácnosti v decembri 2010.
V januári 2011 prispel na dcéru sumou 300,-€ s tým, že sám sa rozhodol, že takouto sumou
bude prispievať. Vo februári však prispel iba sumou 200,-€ a vykričal jej, že si nezaslúži ani
toľko, preto vtedy podala návrh na súd. Od marca platí po 250,-€ mesačne. Potvrdila, že
okrem príspevku na výživu maloletej otec platí aj plyn a elektrinu v dome, v ktorom žije spolu
s deťmi, ale uviedla, že s domom má aj ďalšie náklady, keďže je veľký a o dom sa treba
starať. V súčasnosti sú s otcom na úprave styku dohodnutí a tento sa aj realizuje s tým, že
podľa jej názoru má maloletá dcéra so stretávaním sa určitý problém, pretože chce byť
s oboma rodičmi. Ďalej uviedla, že je zamestnaná ako zdravotná sestra v 2 spoločnostiach,
kde v každej má úväzok 0,4. Z oboch týchto zamestnaní dosahuje spolu príjem asi 600,-€
3
25P 28/2011
mesačne netto. V ďalšej spoločnosti má úväzok 0,2 a zarába asi 120,-€ mesačne netto.
Maloletá XX navštevuje 1.triedu ZŠ a výdavky s ňou má asi vo výške 400,-€ mesačne,
pričom táto suma pozostáva z výdavkov na školské obedy, školské potreby, družinu, stravu,
oblečenie, bývanie atď.
Matka v roku 2010 u jedného zamestnávateľa dosiahla príjem 297,01 € priemerne
mesačne netto a u ďalšieho zamestnávateľa 261,46 € priemerne mesačne netto. V roku 2011
(január až apríl) mala príjem zo všetkých zamestnaní - 333,71 €, 305,28 € a 133,28 €
priemerne mesačne netto. Uviedla, že má dve ďalšie vyživovacie povinnosti k plnoletej XX,
nar. XX a plnoletému XX, nar. XX, ktorí sú študenti.
Otec vo výpovedi potvrdil, že s matkou nežijú v spoločnej domácnosti od decembra
2010 a tiež potvrdil výšku jeho doterajších príspevkov na maloletú, ktoré uviedla matka, ako
aj to, akým spôsobom sa v súčasnosti realizuje jeho stretávanie s maloletou. Ďalej uviedol, že
okrem výživného, ktoré od odchodu zo spoločnej domácnosti na maloletú platí, hradí aj
poplatky za plyn a elektrinu za dom, v ktorom žije matka. Okrem toho platí hypotéku za tento
dom asi vo výške 900,-€ mesačne, pričom tento výdavok doteraz pokrýval z úspor. Je riadne
zamestnaný v spoločnosti XX a jeho príjem je asi 700,-€ mesačne netto a tiež je konateľom
spoločnosti XX, ktorá však podľa jeho vyjadrenia je nefunkčná a nemá z nej žiaden príjem.
Okrem príjmu zo zamestnania má aj ďalší príjem a to z prenájmu reštituovaných
nehnuteľností – lesov vo výške asi 1.300,-€ ročne, o čom podáva daňové priznanie. Čo sa
týka stretávania sa s maloletou dodal, že XX máva občas problém s tým, aby k nemu išla,
pretože podľa jeho názoru je zo strany matky manipulovaná.
Otec je riadne zamestnaný, jeho príjem v roku 2010 bol 686,61 € priemerne mesačne
netto a v roku 2011 (január až marec) 733,69 € priemerne mesačne netto. Ďalšiu vyživovaciu
povinnosť nemá.
Maloletá XX v školskom roku 2010/2011 navštevuje 1.triedu ZŠ, matka má s ňou
výdavky súvisiace so školou, na stravu, obuv, oblečenie, hygienické potreby, voľnočasové
aktivity a pod.
Podľa § 25 ods. 1 Zákona o rodine, rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku
s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia , ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda
o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.
Podľa § 25 ods. 2 Zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku
s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom
v rozhodnutí o rozvode.
Podľa § 36 ods. 1 veta prvá Zákona o rodine, rodičia maloletého dieťa, ktorí spolu
nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností.
Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností,
najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia §
25 a 26 sa použijú primerane.
Podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je
ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
4
25P 28/2011
Podľa § 62 ods. 2 Zákona o rodine obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí
podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na
životnej úrovni rodičov.
Podľa § 75 ods. 1 veta prvá Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na
odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery
povinného.
Na základe vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že rodičia nežijú
v spoločnej domácnosti a teda úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej XX
je dôvodná. Súd maloletú zveril do osobnej starostlivosti matke s tým, že obaja rodičia ju
budú zastupovať a spravovať jej majetok, keďže otázka zverenia maloletého dieťaťa a jeho
zastupovania v tomto konaní sporná nebola. Pri určovaní konkrétnej výšky výživného súd
vychádzal predovšetkým z veku maloletej, ktorá má 7 rokov, navštevuje 1.triedu ZŠ
a zároveň vychádzal z jej odôvodnených potrieb, pričom dospel k záveru, že výživné, ktoré
určil vo výške 250,-€ mesačne je primerané a dostatočné. Takto určené výživné je zároveň
primerané a zodpovedá aj príjmom otca, resp. oboch rodičov, preto vo zvyšku návrh matky
zamietol. Pri rozhodovaní o výške vyživovacej povinnosti otca súd zohľadnil aj tú
skutočnosť, že otec sa určitým spôsobom podieľa aj na výdavkoch maloletej v súvislosti
s bývaním, nakoľko hradí niektoré výdavky ako je plyn, elektrina a tiež hypotéka, i keď tieto
jeho platby nie je možné zamieňať s výživným na maloleté dieťa. Čo sa týka úpravy styku
otca s maloletou XX, súd tento upravil, rešpektujúc doterajší spôsob stretávania sa,
s výnimkou miesta prevzatia a vrátenia dieťaťa, keďže súd považuje za vhodnejšie, aby týmto
miestom bolo bydlisko dieťaťa a nie školské zariadenie.
Počiatok úpravy výkonu rodičovských práv a povinností súd ustálil dňom 23.2.2011,
t.j. dňom podania návrhu, nakoľko nevzhliadol dôvod hodný osobitného zreteľa na priznanie
spätného výživného od 1.1.2011 tak, ako žiadala matka. Vzhľadom k tomu, že otec na výživu
maloletej prispieval, dlh na výživnom za obdobie od 23.2.2011 do 18.5.2011 mu nevznikol
a do zročného výživného mu súd započítal sumu 750,-€ (3 mesiace x 250,-€).
O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. a) O.s.p., nakoľko konanie
sa mohlo začať i bez návrhu.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Bratislava IV, na Krajský súd
v Bratislave, písomne v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
V Bratislave dňa 18. mája 2011
Za správnosť vyhotovenia:
Vladimíra Donnerová
Mgr. Eva Suchová
samosudkyňa
Download

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY