č.k. 25P 117/2011-34
1411207157
ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave, v konaní pred samosudkyňou Mgr. Evou
Suchovou, vo veci starostlivosti o maloleté dieťa: A., nar. xxxx, zastúpené kolíznym
opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, Bratislava,
dieťa rodičov: matka – M., trvale bytom Z., t.č. U. a otec – O., trvale bytom Y., t.č. bytom W.,
o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému
dieťaťu takto
rozhodol:
Súd z v e r u j e maloletú A., nar. xxxx do osobnej starostlivosti matke, ktorá ju bude
zastupovať a spravovať jej majetok.
Otec je p o v i n n ý prispievať na výživu maloletej A., nar. xxxx výživným vo výške
30% zo sumy životného minima na neplnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré výživné je povinný
platiť k rukám matky maloletej, vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred, počínajúc dňom
2.12.2009.
Zročné výživné za obdobie od 2.12.2009 do 7.12.2011 vo výške 612,03 € súd
otcovi p o v o ľ u j e splácať v mesačných splátkach po 20,-€ spolu s bežným výživným
k rukám matky maloletej, pod následkom straty výhody splátok v prípade nezaplatenia čo
i len jednej splátky.
Súd vo zvyšku návrh matky z a m i e t a .
Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.
Odôvodnenie:
Návrhom doručeným Okresnému súdu Bratislava IV dňa 15.6.2011 a doplneným dňa
25.7.2011 žiadala matka o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej A. tak,
aby bola zverená do jej osobnej starostlivosti a otec aby bol zaviazaný prispievať na jej
výživu sumou 100,- € mesačne od 2.12.2009. Návrh odôvodnila tým, že s otcom nie sú
2
25P 117/2011
manželia, nežijú v spoločnej domácnosti a otec na výživu maloletej neprispieva vôbec už od
jej narodenia.
Otec sa k návrhu nevyjadril, na pojednávanie súdu sa nedostavil, hoci predvolanie
mal riadne doručené, svoju neúčasť neospravedlnil, preto súd podľa § 101 ods. 2 Os..p.
a s prihliadnutím na obsah spisu konal a rozhodoval v jeho neprítomnosti.
Kolízny opatrovník sa k návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv
a povinností pripojil, považoval ho za dôvodný, nakoľko bolo preukázané, že rodičia nežijú
v spoločnej domácnosti a matka zabezpečuje všetku starostlivosť o maloletú. Odporučil
maloletú zveriť do jej osobnej starostlivosti a pri určovaní výživného prihliadnuť na pomery
rodičov, ich príjmy ako aj odôvodnené potreby maloletej.
Súd vo veci vykonal dokazovanie výsluchom matky a kolízneho opatrovníka,
oboznámil sa so spisom Okresného súdu Bratislava IV č.k. 9C 221/2010, s rozsudkami
Okresného súdu Bratislava IV, č.k. 25P 220/2009-30 a 25P 150/2010-38, s príjmom matky
ako aj s ostatnými listinnými dôkazmi založenými v súdnom spise a zistil nasledovný
skutkový stav:
Rodičia nie sú manželia a nežijú v spoločnej domácnosti.
Matka vo výpovedi uviedla, že s otcom nikdy v spoločnej domácnosti nežili. Od
narodenia maloletej otec na jej výživu neprispieval žiadnou sumou, dokonca nechcel ani určiť
k nej otcovstvo, ktoré však bolo napokon určené súhlasným vyhlásením až dňa 26.1.2011.
Podávala aj návrh na určenie otcovstva, ktorý neskôr v dôsledku súhlasného vyhlásenia
otcovstva zobrala späť, trvala však na úprave výkonu rodičovských práv a povinností
k maloletej. Ďalej uviedla, že má ďalšiu vyživovaciu povinnosť k maloletej B., ktorej otcom
je rovnako O., pričom ani na jej výživu otec neprispieva. S maloletými deťmi žije v Y. a jej
príjem tvorí iba rodičovský príspevok vo výške 190,10 € a rodinné prídavky na dve deti.
Poberá tiež náhradné výživné na maloletú B. a podala aj trestné oznámenie na otca z dôvodu
neplnenia vyživovacej povinnosti. Maloletá A. je zdravá a má s ňou výdavky primerané veku.
Z potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava súd zistil, že matka
poberá rodičovský príspevok vo výške 190,10 € mesačne a rodinné prídavky na dve deti spolu
vo výške 44,02 €.
Z potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava vyplýva, že otec
v období od februára do októbra 2011 poberal dávky v hmotnej núdzi vo výške 62,50 €
mesačne.
Rodičia majú jednu ďalšiu vyživovaciu povinnosť k maloletej B., nar. xxxx. Otec
ďalšie vyživovacie povinnosti nepreukázal.
Maloletá A. je zdravá, matka má s ňou výdavky primerané veku.
Podľa § 36 ods. 1 veta prvá Zákona o rodine, rodičia maloletého dieťa, ktorí spolu
nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností.
Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností,
najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia §
25 a 26 sa použijú primerane.
3
25P 117/2011
Podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je
ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
Podľa § 62 ods. 2 Zákona o rodine obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí
podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na
životnej úrovni rodičov.
Podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti,
možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom
rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, alebo na
nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
Podľa § 75 ods. 1 veta prvá Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na
odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery
povinného.
Na základe vykonaného dokazovania bolo preukázané, že rodičia nežijú v spoločnej
domácnosti, preto súd návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností
k maloletej A. považoval za dôvodný. Maloletú zveril do osobnej starostlivosti matke, ktorá
v súčasnosti zabezpečuje všetku starostlivosť o ňu a zároveň rozhodol, že matka ju bude
zastupovať a spravovať jej majetok, nakoľko otec dlhodobo nejaví záujem o dieťa.
Vyživovaciu povinnosť otca súd ustálil vo výške 30% zo sumy životného minima na
neplnoleté nezaopatrené dieťa, keďže bolo zistené, že príjem otca tvoria iba dávky v hmotnej
núdzi vo výške 62,50 € mesačne a iný príjem otca sa súdu zistiť nepodarilo, v súčasnosti je
táto suma 25,99 €. Vzhľadom k tomu, že matka sa súdnou cestou domáhala určenia otcovstva
a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, súd túto skutočnosť vyhodnotil ako dôvod
hodný osobitného zreteľa na priznanie spätného výživného, keďže mala záujem riešiť vec
bezprostredne po narodení maloletej, hoci konanie o určenie otcovstva bolo zastavené
v dôsledku späťvzatia, čomu predchádzalo súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva na
matrike.
Počiatok úpravy výkonu rodičovských práv a povinností súd ustálil dňom 2.12.2009,
t.j. od narodenia maloletej, nakoľko návrh bol podaný dôvodne a súd vzhliadol dôvody hodné
osobitného zreteľa na priznanie spätného výživného. Vzhľadom k tomu, že otec na výživu
maloletej neprispieval, vznikol mu na výživnom za obdobie 2.12.2009 do 7.12.2011 dlh vo
výške 612,03 €. Dlh pozostáva zo sumy za 7 mesiacov po 25,36 € = 177,52 €, za 12 mesiacov
po 25,38 € = 304,56 € a za 5 mesiacov po 25,99 € = 129,95 €, t.j. spolu 612,03 €. Uvedený
dlh súd otcovi povolil splácať v mesačných splátkach po 20,-€ spolu s bežným výživným
v zmysle § 160 ods. 1 O.s.p.
O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. a) O.s.p., nakoľko konanie
sa mohlo začať i bez návrhu.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Bratislava IV, na Krajský súd
v Bratislave, písomne v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
4
25P 117/2011
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
V Bratislave dňa 7. decembra 2011
Za správnosť vyhotovenia:
Vladimíra Donnerová
Mgr. Eva Suchová
samosudkyňa
Download

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY