AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ
LĠSANS EĞĠTĠMĠ
DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR
I.YARIYIL
Ġstatistik I (2-2 ) 4
Dersin kapsamında istatistiksel çözümleme, örnekleme ve tahminleme gibi temel kavramlar, normal
dağılım, z-dağılımı, frekans tabloları, frekans dağılımlarının grafik gösterimleri, merkezi eğilim
ölçümleri, yüzdelik dilimler, standart puanlar ayrıca korelasyon, regresyon, ki-kare testi gibi veri
analizi yöntemleri öğretilecektir. Öğrencilere veri analizine ilişkin hesaplama yapma buna ek olarak
analizlerin SPSS istatistik programındaki uygulanmaları öğretilecektir.
Ders Kitabı:

Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış Bilimleri için İstatistik, , Hatiboğlu Yayınları, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları

Büyüköztürk, Ş.; Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2008). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem A
Yayıncılık, Ankara.

Durgun, M. Z. (1994). Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri, ,Baki Kitapevi, Ankara.

Howel, D. C. (1997). Statistical Methods for Psychology, Duxbury Press, USA.
Psikolojiye Giriş I (3-0) 3
Psikolojiye Giriş I dersi kapsamında psikolojinin temel konularından olan psikolojinin doğası,
davranışın biyolojik temelleri, psikolojik gelişim, duyum-algı, öğrenme, bellek, dürtü ve güdüler,
duygu ve heyecanlar konularının ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. H.Belgin Ayvaşık & Melike Sayıl (Çev.).Ankara:
Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. & Nolen-Hoeksema, S.(1996).
Psikolojiye Giriş. Yavuz.Alogan (Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınları.

Morgan, C.T. (2011). Psikolojiye Giriş. Sirel Karakaş & Rükzan Eski (Çev. Ed.).Konya:
Eğitim Kitabevi.
1
II.YARIYIL
Ġstatistik II (2-2) 4
Bu ders İstatistik I’in devamı niteliğindedir. Psikoloji alanında kullanılan istatistiksel yöntemlere (t
testi, ANOVA ve parametrik olmayan testler ) yönelik temel bilgiler öğretilmektedir. Öğrencilere veri
analizine ilişkin hesaplama yapma buna ek olarak analizlerin SPSS istatistik programındaki
uygulanmaları öğretilecektir.
Ders Kitabı:

Hovardaoğlu, S. (1994). Davranış Bilimleri için İstatistik, , Hatiboğlu Yayınları, Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları

Büyüköztürk, Ş.; Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2008). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem A
Yayıncılık, Ankara.

Durgun, M. Z. (1994). Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri, ,Baki Kitapevi, Ankara.

Howel, D. C. (1997). Statistical Methods for Psychology, Duxbury Press, USA.
Psikolojiye Giriş II (3-0) 3
Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğinde olan Psikolojiye Giriş II dersi kapsamında kişilik,
bireysel farklılıklar, stres, anormal psikoloji, psikopatoloji, psikoterapi yöntemleri, sosyal biliş ve
duygu, sosyal etkileşim, psikolojinin tarihçesi ve istatistiksel yöntemler konularının ele alınması
amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. H.Belgin Ayvaşık & Melike Sayıl (Çev.).Ankara:
Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. & Nolen-Hoeksema, S.(1996).
Psikolojiye Giriş. Yavuz.Alogan (Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınları.

Morgan, C.T. (2011). Psikolojiye Giriş. Sirel Karakaş & Rükzan Eski (Çev. Ed.).Konya:
Eğitim Kitabevi.
2
III.YARIYIL
Psikolojide Ġstatistik Uygulamaları (2-2) 4
Psikolojide İstatistik Uygulamalar dersi kapsamında önceden hazırlanmış veriler üstünden öğrencilerin
SPSS paket programını kullanmayı öğrenmesi ve bu programı uygulayabilir hale gelmesi
amaçlanmaktadır.
Ders Kitabı:

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi
Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları:

Çokluk, Ö. Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli
SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Erkuş, A.(2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Sosyal Psikoloji I (3-0) 3
Sosyal Psikoloji I dersi kapsamında sosyal psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri, toplumsallık,
yükleme kuramı, saldırganlık, sosyal algı, sevgi-çekicilik ve toplumsal etki ve uyma konularının ele
alınması amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Freedman,J.l., Sears,D.O.& Carlsmith,J.M.(1998). Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (Çev.)
Ankara: İmge Kitabevi.
Yardımcı Ders Kitapları

Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). İnsan Aile Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2001). Kültürel Psikoloji Bağlamında İnsan Aile ve Kültür. İstanbul: Evrim
Yayıncılık.
Gelişim Psikolojisi I (3-0) 3
Gelişim Psikolojisi I dersi kapsamında gelişim psikolojisine giriş, gelişimin doğası, gelişim kavramı,
ilkeleri ile çocuk ve ergenlerde fiziksel, motor, algısal, bilişsel, dil, zekâ, duygusal, ahlaki gelişim ile
cinsiyet rollerinin gelişimi, ebeveyn çocuk etkileşimi, çocuk ve ergenlere görülen davranış ve uyum
sorunları gibi konuların ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Aydın, B. (2005). Çocuk ve Ergenlik Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Yardımcı Ders Kitapları
3

Slater, A., Bremmer, G. (2011). An Introduction to Developmental Psychology, (2nd edition).
United States: Blackwell Publishing.

Miller, P.H. (2008) Gelişim Psikolojisi Kuramları. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları /
Psikoloji Dizini.

Berk, L.E. (2010).Development Through the Lifespan (5th Edition). New York: Allyn&
Bacon.

Boyd, D. Bee, H. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi.İstanbul: Kaknüs Yayınları

Bilgin, M., İnanç, B.Y., Atıcı, M.K.(2008) Gelişim Psikolojisi: Çocuk ve Ergen Gelişimi.
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Öğrenme Psikolojisi (3-0 ) 3
Öğrenme Psikolojisi dersinde öğrenme ile ilişkili temel kavramlar ve öğrenmenin temel ilkeleri
anlatılmaktadır. Alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, edimsel koşullanma, pekiştirme kuramları,
ceza, uyarıcı genellemesi ve ayırt etme, kaçma-kaçınma öğrenmesi, evrimsel bağlamda öğrenme ve
bellek mekanizmaları gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca ilgili kavram ve öğrenme prosedürlerine
ilişkin örnekler ve öğrenilenlerin günlük hayata uyarlanmasına ilişkin uygulamalara yer verilmektedir.
Ders Kitabı:

Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. (Çev: Hakan Çetinkaya). Türk
Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları

Lieberman, D. A. (2011). Learning Behavior and Cognition. Cambridge University Press.
Belmont, CA, US: Wadsworth/Thomson Learning.

Pearce, J. M. (2008). Animal Learning and Cognition. Psychology Press.NY.
Psikoloji Tarihi (3-0)3
Psikoloji Tarihi dersi kapsamında psikolojinin felsefeden bağımsız bir bilim olarak oluşmasındaki
etkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda psikoloji tarihi çalışmaları, psikoloji üzerindeki
felsefi etkiler, psikoloji üzerindeki fizyolojik etkiler, yeni psikoloji, yapısalcılık, işlevselcilik,
uygulamalı psikoloji, davranışçılık, gestalt psikolojisi, psikanaliz: başlangıcı - muhalifler ve türevleri,
psikolojide çağdaş düşünceler konularının ele alınması planlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Schultz, D.P. & Schultz, S. E.(2001). Modern Psikoloji Tarihi. Yasemin. Aslay (Çev.).
İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

Özakpınar, Y. (2012). Psikoloji Tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
4

Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak. H.Belgin Ayvaşık & Melike Sayıl (Çev.).Ankara:
Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
5
IV.YARIYIL
Duyum ve Algı (3-0 ) 3
Bu ders insan duyusal ve algısal sistemlerine temel bir giriş niteliği taşımaktadır. Ders kapsamında
görsel algı sistemleri, uzaklık ve büyüklük algısı, renk algısı, hareket, işitsel sistem, deri duyusu ve
kimyasal duyulara ilişkin giriş niteliğinde bilgiler verilecektir.
Ders Kitabı:

Goldstein, E. B. (2013). Bilişsel Psikoloji. (Çev.: Okan Gündüz). Kaknüs Yayınları - Ders
Kitapları, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitapları

Matlin, M. W. ve Foley, H. J. (2009). Sensation and Perception. Allyn & Bacon, Incorporated,
Boston.

Pearce, J. M. (2008). Animal Learning and Cognition. Psychology Press.NY.

Mesulam,M.M.(ed) (2000): Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. (Çeviri editörü
Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul.

Smith, E. E. ve Kosslyn, S. M. (2007). Cognitive Psychology. Mind and Brain. Pearson
Prentice Hall, New Jersey.

Stenberg, R. J. (2003). Cognitive Psychology. Wadsworth, Thomson Learning, Belmont.
Sosyal Psikoloji II (3-0) 3
Sosyal Psikoloji I dersinin devamı niteliğinde olan Sosyal Psikoloji II dersi tutumların kuramsal
temelleri, tutum değişikliği, gerçek yaşamda tutum değişikliği, bilişsel çelişki, grup yapısı ve liderlik,
grup dinamiği ve sosyal psikolojinin uygulama alanları (trafik Psikolojisi ,kentsel-çevresel psikoloji)
konularının ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Freedman,J.l., Sears,D.O.& Carlsmith,J.M.(1998). Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (Çev.).
Ankara: İmge Kitabevi.
Yardımcı Ders Kitapları

Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). İnsan Aile Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2001). Kültürel Psikoloji Bağlamında İnsan Aile ve Kültür. İstanbul: Evrim
Yayıncılık.
Gelişim Psikolojisi II (3-0) 3
Gelişim Psikolojisi I dersinin devamı niteliğinde olan Gelişim Psikolojisi II dersi kapsamında
yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerine özgü fiziksel, bilişsel değişiklikler ve özellikleri ile sosyal ve
6
kişilik gelişimleri incelenmektedir. Bu ders kapsamında ayrıca bu yaş dönemlerine ilişkin gelişimsel
krizlerle başa çıkma yollarının da ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Onur, B. (2011). Gelişim Psikolojisi Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Ankara: İmge Kitabevi
Yayınları / Psikoloji Dizini.
Yardımcı Ders Kitapları

Slater, A., Bremmer, G. (2011). An Introduction to Developmental Psychology, (2nd edition).
United States: Blackwell Publishing.

Miller, P.H. (2008) Gelişim Psikolojisi Kuramları. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları /
Psikoloji Dizini.

Berk, L.E. (2010).Development Through the Lifespan (5th Edition). New York: Allyn&
Bacon.
Deneysel Psikoloji (2-2 ) 4
Deneysel Psikoloji dersinde öğrenciler Psikoloji alanındaki problemleri çözmekte kullanılan deneysel
yöntemi öğrenmekte ve bu yöntemi kullanmak üzere bir uygulama yapmaktadır. Derste, insan
davranışının doğasının anlaşılması için modern bilimin mantığının ve ilkelerinin anlaşılmasına ve
uygulamalarına odaklanılmaktadır.
Ders Kitabı:

Kantowitz, B. H., Roediger, H. L. ve Elmes, D. L. (2014). Deneysel Psikoloji (Çev.: Nurhan
ER ve Yalçın Akın DUYAN). Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara
Yardımcı Ders Kitapları

Myers, A. ve Hansen, C. H. (2012). Experimental Psychology. Belmont, CA, US:
Wadsworth/Thomson Learning.

Mcguigan, F. J. (1997). Experimental Psychology: Research of Methods. Pearson Education
Press.
V. YARIYIL
Araştırma Yöntemleri (2-2)4
Araştırma yöntemleri dersi kapsamında psikoloji alanında bilimsel araştırma yapma sürecinin tüm
aşamalarının teorik ve uygulamalı olarak ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla bilginin kaynağı,
problem çözmenin pratik dayanakları, bilim-bilimsel yöntem, araştırma türleri, araştırma süreç ve
teknikleri ve araştırmanın giriş, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar bölümlerini yazma,
yöntem, evren-örneklem oluşturma, veri toplama-işleme, bulgular-yorum, özet-yargı-öneriler konuları
dersin içeriğini oluşturmaktadır.
7
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve araştırma uygulaması yapmak şeklinde
gerçekleşecektir.
Ders Kitabı:

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
Yardımcı Ders Kitapları

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Arıcı, H.(2006). İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar. Ankara: Meteksan.

Hovardaoğlu, S., Sezgin N. (1998). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartları. Ankara: Türk
Psikologlar Dergisi ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yayınları.
Psikopatoloji I (3-0)3
Psikopatoloji I dersinin amacı normal ve normal dışının kavramsallaştırılması, psikolojik
bozuklukların sınıflandırılması, belirtileri, özellikleri ve psikopatolojinin tarihçesi konularını ele
almaktır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders kitabı:

Davison, G.C. & Neale, J.M. (2011). Anormal Psikolojisi. İhsan Dağ (Çev. Ed). Ankara: Türk
Psikologlar Derneği Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

Parrit, H.R.& Troy, M.F. (2011). Disorders of Childhood: Development and Psychopathology.
Canada: Wadsworth.

Oltmanns , T.F., Neale, J.M. & Davison, G.C. (2003). Anormal Davranışlar Psikolojisinde
Vak’a Çalışmaları. İhsan Dağ (Çev. Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Austin, V.L.& Sciarra, D.T. (2009). Chidren and Adolencents with Emotional and
Behavioural Disorders. Prentice Hall.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fouth Edition (DSM-IV). Washington:
American Psychiatric Press.
Fizyolojik Psikoloji (3-0 ) 3
Bu dersin amacı, beyin-davranış arasındaki ilişkinin kavranılmasıdır. Bu nedenle ders, davranış, duygu
ve düşüncelerin altında yatan fizyolojik sistemin ve sinir sisteminin temellerinin öğrenilmesi, sinir
sisteminin çeşitli bölümlerinin yapısının, işleyişinin ve işlevlerinin anlaşılmasını kapsamaktadır.
Ders Kitabı:

Carlson, N. R. (2008). Foundations of Physiological Psychology. Allyn & Bacon, MA, USA.
8
Yardımcı Ders Kitapları

Öktem.Ö.(2006): Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. Nobel Tıp Kitabevleri,İstanbul.

Mesulam,M.M.(ed) (2000): Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. (Çeviri editörü
Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul.

Smith, E. E. ve Kosslyn, S. M. (2007). Cognitive Psychology. Mind and Brain. Pearson
Prentice Hall, New Jersey.
Ölçme Teknikleri (2-2 ) 4
Bu dersin amacı, psikolojide ölçme ve değerlendirme kavramlarının öğrenilmesini; psikolojide
kullanılan ölçüm araçlarının tanınmasını sağlamaktır. Ayrıca bu ders kapsamında öğrencilerin test
geliştirme tekniklerini öğrenmesi ve uygulaması sağlanmaktadır.
Ders Kitabı:

İbrahim Ethem Özgüven, Psikolojik Testler, PDREM Yayınları, Ankara, 2007
Yardımcı Ders Kitapları

Öner, N. (1994). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler. Bir Başvuru Kaynağı. Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul.

Crocker, L. ve Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. CBS
College Publishing. New York.
VI.YARIYIL
Psikopatoloji II (3-0)3
Psikopatoloji I dersinin devamı niteliğinde olan Psikopatoloji II dersi kapsamında nevroz ve
psikozların genel hatlarıyla ele alınmasıyla birlikte Psikiyatrik Sınıflama kitaplarında yer alan
bozukluklarının incelenmesi ve bu bozukluklara ilişkin tedavi yaklaşımlarının ele alınması
amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders kitabı:

Davison, G.C. & Neale, J.M. (2011). Anormal Psikolojisi. İhsan Dağ (Çev. Ed). Ankara: Türk
Psikologlar Derneği Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

Parrit, H.R. & Troy, M.F. (2011). Disorders of Childhood: Development and
Psychopathology. Canada: Wadsworth.

Oltmanns , T.F., Neale, J.M. & Davison, G.C. (2003). Anormal Davranışlar Psikolojisinde
Vak’a Çalışmaları. İhsan Dağ (Çev. Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
9

Austin, V.L.& Sciarra, D.T. (2009). Chidren and Adolencents with Emotional and
Behavioural Disorders. Prentice Hall.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fouth Edition (DSM-IV). Washington:
American Psychiatric Press.
Kişilik Kuramları (3-0 ) 3
Bu ders kapsamında farklı yönleriyle kişilik kavramının öğrenilmesi sağlanmaktadır. Psikolojideki
önemli kişilik kuramları, insana bakış açısı, gelişime yönelik açıklamaları ve psikopatolojileri ele alış
tarzları bakımından incelenmektedir.
Ders Kitabı:
İnanç, Y. B. & Yerlikaya, E. E. (2008). Kişilik Kuramları.Pegem Akademi Yayınevi.Ankara.
Yardımcı Ders Kitapları

Allen, B. P. (2006). Personality Theories: Development, Growth, and Diversity. Pearson
Education, USA.

Burger, J.M.(2006) KİŞİLİK, (Çev: İ.D.E.Sarıoğlu), Kaktüs Yayınları, İstanbul.
Bilişsel Psikoloji (3-0 ) 3
Bu dersin amacı öğrencilere zihin, algı, dikkat, uzun-süreli bellek, çalışma belleği, yürütücü işlevler,
duygular ve biliş, karar verme, akıl yürütme ve dil gibi bilişsel psikolojinin temel konuları hakkında
bilgi kazandırmaktır.
Ders Kitabı:
Goldstein, E. B. (2013). Bilişsel Psikoloji. (Çev.: Okan Gündüz). Kaknüs Yayınları - Ders Kitapları,
İstanbul.
Yardımcı Ders Kitapları

Mesulam,M.M.(ed) (2000): Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. (Çeviri editörü
Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul.

Smith, E. E. ve Kosslyn, S. M. (2007). Cognitive Psychology. Mind and Brain. Pearson
Prentice Hall, New Jersey.

Stenberg, R. J. (2003). Cognitive Psychology. Wadsworth, Thomson Learning, Belmont.
Sağlık Psikolojisi (3-0 ) 3
Sağlık psikolojisi dersi kapsamında sağlık psikolojisinin temel kavram ve kuramları, stres ve başa
çıkma, psiko-immünoloji, ağrı ve kanser, böbrek yetmezliği, organ kaybı ve organ nakli, ortopedik
engeller, kalp hastalıkları, kadın sağlığı ve hastalıkları, nörolojik hastalıklar gibi fiziksel hastalık
grupları ele alınarak bu hastalıklara psikososyal yaklaşımın esasları incelenecektir. Ayrıca çocukluk
10
çağı kronik hastalıklarına yaklaşım, cerrahi girişime hazırlama ile sağlık personeli-hasta iletişimi, kötü
haber verme yöntemleri de dersin ana konuları arasında yer almaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Özkan, S.(1993). Psikiyatrik Tıp.İstanbul: Roche Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

Okyayuz, Ü. (1999). Sağlık Psikolojisi. Ü.H. Okyayuz (Ed.), İstanbul: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları.

Özkan, S. (2007). Psiko-Onkoloji. Z. Armay (Yrd.Yazar). İstanbul: Novartis Oncology.

Sarafino, E.P. (2006). Health Psychology Biopsychosocial Interactions (5.baskı).USA: John
Wıley&Sons, Inc.

Taylor, S.E. (2003). Health Psychology. New York: McGraw-Hill.
VII.YARIYIL
Görüşme Teknikleri (2-2)4
Bu dersin amacı klinik psikolojide görüşme becerilerine ilişkin kuramsal bilginin aktarılması ve klinik
amaçlı ön görüşme yapmaya yönelik temel becerilerin uygulama yapılarak öğrenilmesidir. Bu
kapsamda klinik görüşmenin aşamaları, çocuk-ergen ve yetişkinle görüşme, klinik görüşmelerde
dikkatli olunması gereken noktalar, görüşmenin bileşenleri(dinleme, empati), görüşmeyi sonlandırma
ve ön görüşme raporu hazırlama dersin konularını oluşturmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve ön görüşme
uygulamaları yapmak şeklinde gerçekleşecektir.
Ders Kitabı:

Froelich, R.E., Bishop, F.M. (1993). Klinik Görüşme Ustalıkları. Levent Mete, İnci Doğaner,
& Işıl Vahip (Çev.) İzmir: Saray Medikal Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları:

Hackney, H. & Cormier, S. (2008) Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım
Süreci El Kitabı .T. Ergene & S. A. Sevim.(Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık.

Cormier S. & Nurius P. S. (2003). Interviewing and change strategies for helpers:
Fundamental skills and cognitive behavioral interventions. Thomson Brooks/Cole.
Adli Psikoloji (3-0 )3
Adli psikoloji dersinde, adli psikolojinin temel kavram-kuramları, suç, saldırganlık, şiddet, suçun
yapısal ve süreç analizleri, adli psikolojide etik ilkeler, travmatoloji, viktimoloji, kriminoloji,
11
Stockholm sendromu, çocuk istismarı ve ihmali, cinsel saldırı faillerinin profillemesi, pedofili
profillemesi, seri katillerin profillemesi, rehine pazarlığı, Türk Ceza Kanunu ve Medeni kanun
kapsamında akıl hastalıklarının değerlendirilmesi, çocuk-ergen ve yetişkinle adli amaçlı görüşme
yöntemleri ve kriter bazlı ifade analizi konularının ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Oral, G. (1999). Adli Psikiyatri, Adli Tıp Ders Kitabı, Cilt 3, Birinci Baskı Z. Soysal ,C.
Çakalır (Ed.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

Ziyalar, N. (2006)
Hukukçular için İletişim ve Mağdurla Görüşme Yöntemleri.Goa Basım
Yayın, İstanbul.

Canter, D. (2011).Suç Psikolojisi. A. Dönmez & I.Çoklar Başer (Çev.) Ankara: İmge
Yayınevi.

Bernfeld, G.A., Farrington, D.P. & Leschied A.W.(2011).Offender rehabilitation in practice:
implementing and evaluating effective programs, Chichester; New York: J. Wiley & Sons.
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (3-0)3
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi dersi kapsamında endüstri ve örgüt psikolojisi alanında yer alan temel
kavram ve kuramların ele alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda iş yaşamında motivasyon, iş
tatmini, eleman seçimi, performans değerlendirme, liderlik gibi konular ders içeriğinde yer almaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Tevruz, S.(1997) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
Yardımcı Ders Kitapları

Anderson, N., Sinangil, H.K., Öneş, D.S. & Viswesvaran C.(2011). Endüstri İş ve Örgüt
Psikolojisi El Kitabı: 2 Cilt Takım. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Vecchio, R.P. (2006). Organizational Behaviour. Thomson / South Western.

Riggio, R.E. (2007). Introduction to Industrial/Organizational Psychology (5th Edition)
Pearson.

Serinkan, C. (2010). Liderlik ve Motivasyon, Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar. Ankara:
Nobel Akademik Yayınları.

Spector, P.E. (2008). Industrial and Organizational Psychology: Resarch and Practice.
United States: Wiley.

Izgar, H.(2012).Endüstri ve Örgüt Psikolojisi , Konya: Eğitim Akademi yayınları.
12
VIII.YARIYIL
Psikolojide Meslek Etiği ( 2-0)2
Psikolojide Meslek Etiği dersi kapsamında klinik psikoloji, deneysel psikoloji, adli psikoloji, sağlık
psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi gibi alt alanlardaki etik kurallara ilişkin
kuramsal bilginin aktarılması ve uygulamada geçerli olan etik kuralların öğrenciler tarafından
benimsenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Vandecreek, L.D.& Knapp, S.J. (2010) Psikologlar için Pratik Etik. M. Yılmaz, S. Balcı
Çelik, T. F Karahan & M.E.Sardoğan (Çev.) Ankara: Mentis Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

American Psychological Society. Hanbook of ethics. USA.

Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (2004) Türk Psikoloji Bülteni, 33; 19-34.

Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (2004) Türk Psikoloji Bülteni, 33; 35-61.

Sümer, C. (1988). Türkiye’de psikoloji uygulama, araştırma ve yayımlarında etik ilkeler:
Tartışma I. Türk Psikoloji Dergisi, 13(41): 77-79.

Sezgin, N.& Yılmaz, B. (2001). Psikoloji mesleğinin etik ilkeleri: Türkiye’deki duruma bakış
ve öneriler. Türk Psikoloji Bülteni, 23; 203-217.
Klinik Psikoloji (3-0 ) 3
Bu derste klinik psikolojinin tanımına, kapsamına ve tarihsel gelişimine yer verilmektedir. Özellikle
çeşitli kuramların psikopatolojilere yaklaşımları, terapi süreçleri ve özgün araştırma yöntemleri
hakkında bilgi verilmektedir.
Ders Kitabı:

Nietzel, M.T., Bernstein, D.A., & Milich, R. (1991). Introduction to Clinical Psychology
(third edition). Prentice Hall, Inc. New Jersey.
Yardımcı Ders Kitapları

Hewitt P.L., Linden, W. (2013). Klinik Psikoloji, Bir Modern Sağlık Uzmanlık Alanı. (Çev:
Muzaffer Şahin). Ankara: Nobel Akademi Yayınları/ Psikoloji Dizini

Phares, E.J.& Trull, T.J. (2000). Clinical Psychology Concepts, Methods, & Profession.
Wadsworth Pub. Co.

Hersen, M., Kazdin, A.E., Bellack, A.S. (1983). The Clinical Psychology Handbook. New
York: Pergamon Press

Plante, T. (2005). Contemporary Clinical Psychology (2nd ed).United States: Wiley
13
Psikolojik Testler (2-2) 4
Bu derste psikolojik testlerin kapsamı (zeka, kişilik, projektif testler gibi…), tarihsel gelişimi, geçerlik,
güvenirlik, standardizasyon gibi testlere ilişkin temel kavramların edinilmesi ve test geliştirme
süreçlerine ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Bu derste evrimsel teorinin insan davranış, duygu, ve düşüncelerinin gelişim sürecine uygulanması
hedeflenir.
Doğal seçilimin insan davranışını nasıl şekillendirdiği, sosyal davranışın evrimsel
kökenleri, bilişsel gelişim ve evrim, evrim ve duygular, fizyolojik ve kültürel evrim gibi konular
incelenir
Ders Kitabı:

Özgüven, İ.E. (2012). Psikolojik Testler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Yardımcı Kaynaklar:

Hewitt P.L., Linden, W. (2013). Klinik Psikoloji, Bir Modern Sağlık Uzmanlık Alanı. (Çev:
Muzaffer Şahin). Ankara: Nobel Akademi Yayınları/ Psikoloji Dizini

Kaplan, R.M., Saccuzzo, D.P. (2013). Psychological Testing: Principles, Applications and
Issues. Wardsworth Cengage Learning.

Sorias, O. (1998). MMPI uygulama ve yorumlama rehberi İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Cohen, R.J., Swerdlik, M.E. (2013). Psikolojik Test ve Değerleme. Ankara: Nobel Akademi
Yayıncılık.

Öner, N.(2009). Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler. İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları
SEÇMELĠ DERSLER
Alan Çalışması I (2-2)4
Alan çalışması I dersi kapsamında öğrencilerin, gelişim psikolojisi alanında çocuk ve ergenlere
yönelik hizmet veren kurumlara ( anaokulu, ilköğretim,lise,…) gözlem yapma amaçlı gitmeleri ve bu
uygulamadan elde ettikleri gözlemlerini sınıf ortamında paylaşarak diğer öğrencilerin de katılımıyla
vakaların
çözümlenmesinin
yapılarak
ilgili
konularda
kuramsal
bilgilerin
aktarılması
amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve süpervizyon
vermek şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Bilgin, M., İnanç, B.Y., Atıcı, M.K.(2008) Gelişim Psikolojisi Çocuk ve Ergen Gelişimi.
Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
14
Yardımcı Ders Kitapları

Berk, L.E. (2010).Development Through the Lifespan (5th Edition). New York: Allyn&
Bacon.

Boyd, D. Bee, H. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Evrimsel Psikoloji (3-0 ) 3
Bu derste evrimsel biyoloji ile bilişsel psikolojinin birleşimi olan evrimsel psikoloji tanıtılmakta, insan
davranışı evrimsel bir perspektiften ele alınmaktadır. Ders kapsamında evrimin genetik temelleri,
insanın yaşam-kalım sürecinde karşılaştığı problemler, cinsiyet ve eşleşme stratejileri, grup halinde
yaşama ilişkin problemler, biliş, duygular, sağlık ve kültür gibi konulara yer verilmektedir
Ders Kitabı:

Gaulin, S. J. C. ve McBurney, D. H. (2001). Psychology: An Evolutionary Approach. Prentice
Hall, New Jersey.
Yardımcı Kaynaklar:

Buss, D. (2009). Evolutionary Psychology. The New Science of the Mind. Pearson Education,
Boston.

Evans, D. & Zarate, O. (2004). Evrimsel Psikolojiye Giriş. (Çeviri: H. Çetinkaya). TPD
yayınları. Ankara.
Çocuk Ġstismarı ve Ġhmali (3-0 ) 3
Çocuk istismarı ve ihmali dersi kapsamında çocuk istismarı (fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik) ve
ihmalinin (fiziksel, duygusal) türleri, çocukluk tarihi, çocuk ve ergen psikopatolojisi, çocuk suçluluğu,
Türk Ceza Kanunu ve Medeni kanun kapsamında çocuk istismarı ve ihmali, Çocuk ve Hukuk(Çocuk
koruma kanunları, çocuk izlem merkezleri…), Suça itilmiş ve/veya mağdur çocukla adli ve klinik
amaçlı görüşme yöntemleri, Çocuklara karşı işlenen suçlar konularının ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:
Polat,O.(2007). Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı ve İhmali 2/Önleme ve Rehabilitasyon. İstanbul:
Seçkin Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları:
Yavuzer, H. (1996). Çocuk ve Suç. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Akyüz, E. (2012). Çocuk Hukuku, Çocukların Hakları ve Korunması. Ankara:Pegem Akademi
Yayıncılık.
15
Psikoloji Terminolojisi (3-0 ) 3
Bu dersin amacı yabancı literatürde kullanılan psikoloji terimlerini öğrencilere aktarmaktır. Bu dersin
öğrencilere psikolojinin alt alanlarına ilişkin İngilizce terimleri anlama ile İngilizce bir yayını okuma
ve anlama becerisi kazandırması beklenmektedir.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve psikoloji metinlerinin tercüme edilmesi
şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:
Erkuş, A. (1994). Psikoloji Terimleri Sözlüğü. Ankara: Doruk Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları
Ayvaşık, B.(2000). Psikoloji Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk psikologlar Derneği Yayınları.
Morris, C.G. (1996). Understanding Psychology (Third Edition).New Jersey: Prentice-Hall.
Geriatrik Psikoloji (3-0 ) 3
Geriatrik psikoloji dersi kapsamında yaşlanma ile ilgili psikososyal kuramlar, normal bir gelişimsel
dönem olarak yaşlılık, yaşlılık döneminde yaşanan biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler, bir
gelişimsel kriz olarak yaşlanma, yaşlanma süreci ile başa çıkma, yaşlılık döneminde görülen
psikiyatrik-nörolojik bozukluklar, ölüm ve ölüme hazırlanma konuları ele alınacaktır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Ersanlı,K.& Kalkan, M. (2008). Psikolojik, Sosyal ve Bedensel Açıdan Yaşlılık. Ankara:
Pegem Akademi yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları

Birren, J.E. & K.W. Schaie (2001). Handbook of the Psychology of Aging, USA: Academic
Pres/Elsevier.

Dacey, J.S. & J.F.Travers (2002) Human Development-Across the Lifespan, USA: McGraw
Hill.

Sarafino, E.P. (2006). Health Psychology Biopsychosocial Interactions (5.baskı).USA: John
Wıley&Sons, Inc.

Santrock, J.W.(2011). Yaşam Boyu Gelişim, Prof.Dr.Galip Yüksel (Çev.Ed.)Ankara: Nobel
Yayınevi.
Alan Çalışması II (2-2)4
Alan çalışması II dersi kapsamında öğrencilerin, gelişim psikolojisi alanında özel eğitime ihtiyacı olan
kişilere ve yaşlılara hizmet veren kurumlara (özel eğitim kurumları, huzurevleri,…) gözlem yapma
16
amaçlı gitmeleri ve bu uygulamadan elde ettikleri gözlemlerini sınıf ortamında paylaşarak diğer
öğrencilerin de katılımıyla vakaların çözümlenmesinin yapılarak ilgili konularda kuramsal bilgilerin
aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve süpervizyon
vermek şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Onur, B. (2011). Gelişim Psikolojisi Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Ankara: İmge Kitabevi
Yayınları / Psikoloji Dizini.
Yardımcı Ders Kitapları

Diken, İ.H.( 2013). Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gardner, W. (2006). Behavior Modification in Mental Retardation: The Education and
Rehabilitation of the Mentally Retarded Adolescent and Adult. Aldine Transaction A division
of transaction Publishers.

Özekes, M. (1998). Özel Çocuklara Özel Eğitim Programları. İzmir: Örs Matbaacılık ve Am.
Mal.Tic. Ltd.Şti.
Deneysel-Sosyal Psikoloji (2-2 ) 4
Bu ders kapsamında deneysel yöntemin kullanıldığı önemli sosyal psikoloji çalışmaları
incelenmektedir. Öğrencilerin bir sosyal psikoloji çalışmasını deneysel yöntemi kullanarak yürütme
becerisi kazanması sağlanmaktadır.
Ders Kitabı:

Hock, R. R. (1995). Forty studies that changed psychology: Explorations into the history of
pyschological research, 2nd Edition. New Jersey: Prentice Hall

Baumeister, R. F. ve Finkel, E. J. (Ed.) (2010). Advanced social psychology: The state of the
science. New York: Oxford University Press.
Yardımcı Kaynaklar:

Gross, R. D. (1994). Key studies in psychology, 2nd Edition. London: Hodder & Stoughton.

Kantowitz, B. H., Roediger, H. L. ve Elmes, D. L. (2014). Deneysel Psikoloji (Çev.: Nurhan
ER ve Yalçın Akın DUYAN). Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.

Bilgin, N. (2008). Sosyal Psikoloji.. Ege Ünv. Edebiyat Fak. Yayınları, İzmir.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2008).İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınları, İstanbul.
Psikolojide Laboratuvar Teknikleri (2-2 ) 4
Bu ders kapsamında öğrencilerin, Psikolojinin farklı alanlarından laboratuvar ortamının ve
imkanlarının kullanıldığı çalışmalara ilişkin bilgi edinmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin bu
17
ders boyunca laboratuvar ortamında bir araştırmanın desenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin deneyim
kazanmaları da sağlanmaktadır.
Ders Kitabı:
Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research. NY: McGraw HillCo. Inc.Biopac Systems &
Acknowledge (2009). User Manual.
Yardımcı Kaynaklar:

Gross, R. D. (1994). Key studies in psychology, 2nd Edition. London: Hodder & Stoughton.

Kantowitz, B. H., Roediger, H. L. ve Elmes, D. L. (2014). Deneysel Psikoloji (Çev.: Nurhan
ER ve Yalçın Akın DUYAN). Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.
Kişilerarası Ġletişim (3-0 ) 3
Kişilerarası İletişim dersi kapsamında bireyin yaşamında önemli bir konu olan kişilerarası
ilişkiler/iletişim ile ilgili kuram ve kavramların ele alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda iletişim
türleri, yöntemleri, çatışmaları, ikna, empati, terapötik iletişim gibi konularında ele alınması
planlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Hortaçsu, N. (2003). İnsan İlişkileri. Ankara: İmge Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

Voltan Acar, N. (2013).İnsan İlişkileri İletişim. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Kaya, A. (2013).Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim.Ankara: Pegem Akademi.
Grup Dinamikleri ( 2-2) 4
Grup dinamikleri dersi kapsamında grup psikoterapisi ve grup sürecine ilişkin temel kavram ve
kuramlar aktarılacak ve grup sürecine ilişkin uygulamalar yapılacaktır.
Bu kapsamda grup
dinamiklerinin tarihsel gelişimi, grup terapisine hazırlanma ve pratik konular, grup terapisinde görülen
savunma mekanizmaları, grubun yaşam döngüsü, aktarım-karşı aktarım konuları ele alınacak ve vaka
çalışmaları yapılacaktır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve grup terapisi
uygulamaları şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Yalom, I.D. (2002). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. A.Tangör & Ö. Karaçam (Çev.)
İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Yardımcı Ders Kitapları

Demir, A. & Koydemir, S. (2012). Grupla psikolojik danışmanlık. Ankara: Pegem Akademi.
18

Yalom, I.D.(1998). Kısa sureli grup terapileri, ilkeleri ve teknikleri Nesrin H. Şahin (Çev).
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Motivasyon ve Duygular (3-0 ) 3
Dersin içeriğinde davranışların altında yatan motivasyon ve duygulara ilişkin temel bilgilere ve
bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Duygu ve motivasyona ilişkin, genetik ve sosyal/kültürel
etkiler ele alınmaktadır.
Ders Kitabı:

Franken, R. E. (2007). Human Motivation (6th ed.). Thomson Wadsworth.
Yardımcı Kaynaklar:

Carlson, N. R. (2008). Foundations of Physiological Psychology. Allyn & Bacon, MA, USA.
Politik Psikoloji (3-0)3
Politik psikoloji dersinin amacı politik psikolojiye ilişkin temel kavram ve kuramların tanıtılmasıdır.
Bu kapsamda sosyal biliş, sosyal kimlik, tutumlar, medya etkisi, politik liderlik, çatışma çözümü gibi
konuların ele alınması planlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Çevik, A.(2009). Politik Psikoloji. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları
Yardımcı Ders Kitapları

Cottam, M., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., Preston, T.(2009) Introduction to Political
Psychology: 2nd Edition. Psychology Press.

Freedman,J.l., Sears,D.O.& Carlsmith,J.M.(1998). Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (Çev.).
Ankara: İmge Kitabevi.
Özel Eğitim (3-0 ) 3
Bu derste özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken
tanı ve tedavinin önemi, kaynaştırma, zihinsel engeli olan, işitme engeli olan, görme engeli olan,
bedensel engeli olan, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü
gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otizmi olan ve üstün yetenekli çocukların
özellikleri ve eğitimleri, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler üzerinde
durulacaktır.
Ders Kitabı:

Diken, İ.H.( 2013). Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
Yardımcı Kaynaklar:
19
 Akçasın, M., Polat, S., Kerimoğlu, E. (1993) Otistik ve Zeka Özürlü Çocukların Demografik
ve Doğumla İlgili Özellikler Yönünden Karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1,39-46.
 Enç, M., Çağlar, D., Özsoy, Y. (1981). Özel Eğitime Giriş. Ankara: A.Ü. Eğitim fakültesi
Yayınları. No:95. Sevinç Matbaası.
 Gardner, W. (2006). Behavior Modification in Mental Retardation: The Education and
Rehabilitation of the Mentally Retarded Adolescent and Adult. Aldine Transaction A division of
transaction Publishers.
 Özekes, M. (1998). Özel Çocuklara Özel Eğitim Programları. İzmir: Örs Matbaacılık ve Am.
Mal.Tic. Ltd.Şti.
Psikofarmakoloji (3-0 ) 3
Bu derste temel nörofarmakoloji, çeşitli psikotropik ilaçların etkisi ve zihinsel hastalıkların tedavisinde
kullanılan ilaçların etki mekanizması incelenmektedir. Öğrencilerin, nörofarmakolojinin temel ilkeleri,
ilaç-reseptör etkileşimleri, nöronların yapısı, sinaptik aktivitedeki nörofizyolojik mekanizmalar ve
özgün nörotransmiter sistemlerin dağılımı, belirli ilaçların davranış üzerine etkileri ve psikiyatrideki
kullanımı konusunda bilgi edinmesi sağlanmaktadır.
Ders Kitabı:

Kayaalp, O. S. (2008). Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, 4. Baskı
Yardımcı Kaynaklar:

Kayaalp, O. S. (2009). Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbı Farmakoloji, 12. Baskı

Julien, R. M. (2000). A Primer on Drug Action: A Concise, Non-Technical Guide to the
Actions, Uses, and Side Effects of Psychoactive . Ninth Edition

Goodman&Gilman (2009). Tedavinin Farmakolojik Temelleri, (Çeviri Prof. Dr. Öner Süzer).
Alan Çalışması III (2-2)4
Alan çalışması III dersi kapsamında öğrencilerin sağlık ve endüstri-örgüt psikolojisi alanında hizmet
veren kurumlara gözlem yapma amaçlı gitmeleri ve bu uygulamadan elde ettikleri gözlemlerini sınıf
ortamında paylaşarak diğer öğrencilerin de katılımıyla vakaların çözümlenmesinin yapılarak ilgili
konularda kuramsal bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve süpervizyon
vermek şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Izgar, H.(2012).Endüstri ve Örgüt Psikolojisi , Konya: Eğitim Akademi yayınları.

Özkan, S.(1993). Psikiyatrik Tıp.İstanbul: Roche Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları
20

Spector, P.E. (2008). Industrial and Organizational Psychology: Resarch and Practice.
United States: Wiley.

Sarafino, E.P. (2006). Health Psychology Biopsychosocial Interactions (5.baskı).USA: John
Wıley&Sons, Inc.
Spor Psikolojisi (3-0 ) 3
Spor Psikolojisi dersi kapsamında spor psikolojisinin tarihçesi, sporcunun performansını
etkileyebilecek kişilik özellikleri, duygu-durumu, motivasyon ve stres yaşantısı gibi faktörler
incelenmekte ve ayrıca sporda liderlik, takım çalışması, cinsiyet ve koçluk gibi konulara yer
verilmektedir.
Ders Kitabı:

Tiryaki, Ş. (2013) Spor Psikolojisi (Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama). İstanbul: Eylül
Yayınları
Yardımcı Ders Kitapları
 Konter, E. (2006). Spor Psikolojisi El Kitabı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım / Sağlık-Spor
Dizisi
 Doğan, O.(2006). Spor Psikolojisi. Ankara: Nobel Kitabevi / Psikoloji Dizisi
 Cox, R. (2011). Sport Psychology: Concepts and Applications. McGraw-Hill Humanities /
Social Science / Languages
 Anshel, M.H. (2011). Sport Psychology From Theory to Practice (5th Edition). Benjamin
Cummings
 Konter, E. (1995) “Sporda Motivasyon”. İzmir: Saray Yayınevi
Sosyal Psikolojide Araştırmalar (2-2)4
Sosyal Psikolojide Araştırmalar dersinin amacı öğrencilerin Sosyal Psikoloji I-II derslerinde
öğrendikleri bilgileri güncellemeleri ve sosyal psikolojinin temel konuları hakkında farklı araştırma
desenleri kullanarak bir araştırmayı baştan sona yürütebilecek yeterliliğe sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve alanda araştırma yapmak şeklinde
gerçekleşecektir.
Ders Kitabı:

Hock, R. R. (1995). Forty studies that changed psychology: Explorations into the history of
pyschological research, 2nd Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Yardımcı Ders Kitapları

Gross, R. D. (1994). Key studies in psychology, 2nd Edition. London: Hodder & Stoughton.

Hortaçsu, N.(2012). En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji. Ankara: İmge Kitabevi.
21
Psikolojide Bilimsel Araştırma ve Okuma Teknikleri (3-0 ) 3
Bu derste Psikoloji alanında yazılmış bilimsel bir araştırma metninin /makalenin hangi özelliklere
sahip olması gerektiği, nasıl okunacağı ve metnin eleştirel bir gözle nasıl değerlendirileceğine ilişkin
becerilerin öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, Psikolojide önemli etkiler
yaratmış klasik çalışmalardan ve Psikolojinin farklı alanlarına ait makalelerden okumalar yapılmakta
ve ilgili çalışmalar sınıf içerisinde değerlendirilmektedir.
Ders Kitabı:

Gross, R. D. (1994). Key studies in psychology, 2nd Edition. London: Hodder & Stoughton.
Yardımcı Ders Kitapları

Öğrencilerin Psikolojideki ilgi alanlarına bağlı olarak seçilecek çeşitli bilimsel
dergilerden edinilen makaleler
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (3-0 ) 3
Bu ders çerçevesinde rehberlik hizmetinde öğrenciyi tanıma, psikolojik danışma süreci, danışmanların
rol ve işlevleri, ayrıca farklı gruplarda rehberlik ve psikolojik danışma sürecine ilişkin bilgiler
verilmektedir.
Ders Kitabı:

Erözkan, A., Deniz, M.E. (2011). Psikoloik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Maya Akademi
Yayınları
Yardımcı Ders Kitapları

Kuzgun, Y. (2013). Rehberlik ve Psikoloji Danışma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Gibson, R.L., Mitchell, M.H. (2007). İntroduction to Counseling an Guidance. Pearson
Biyopsikoloji (3-0 ) 3
Biyopsikoloji dersi kapsamında davranışın, biyolojik yönüne odaklanılmaktadır. Dersin içeriğinde,
sinir sisteminin yapısı ve işlevi, biyolojik ritim, beyinin anormal işleyişi sonucunda görülen davranış
ile ilişkili nörolojik hastalıklar, ilaçların zihinsel faaliyetler üzerindeki etkisi, açlık, uyku, rüyalar ve
madde bağımlılığına ilişkin güdülerin biyopsikolojisi gibi konulara yer verilmektedir.
Ders Kitabı:

Pinel, J.P.J. (2011). Biopsychology (8th ed.). Allyn & Bacon.
Yardımcı Ders Kitapları

Öktem.Ö.(2006): Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. Nobel Tıp Kitabevleri,İstanbul.
22

Mesulam,M.M.(ed) (2000): Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. (Çeviri editörü
Hakan Gürvit) Yelkovan yay. İstanbul.

Carlson, N. R. (2008). Foundations of Physiological Psychology. Allyn & Bacon, MA, USA.

Smith, E. E. ve Kosslyn, S. M. (2007). Cognitive Psychology. Mind and Brain. Pearson
Prentice Hall, New Jersey.
Psikolojik Travma (3-0) 3
Psikolojik travma dersi kapsamında, psikolojik travma kavramına ilişkin tarihçe, tanımlar ve kuramlar,
travmatik yas, travma sonrası gelişim, travma çalışmalarındaki metodolojik, kavramsal sorunlar ve
travma çalışmalarında etik ilkeler, travma sonrası ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklar, travmaya
biyolojik yanıt, psikolojik travma türlerinden; hastalık travması, doğal felaketler, savaş, fiziksel, cinsel
saldırı ve Stockholm sendromu, çocukluk ve yaşlılık çağı psikolojik travmaları ve sonuçları, psikolojik
travmanın değerlendirilmesinde kullanılan araçlar ve psikolojik travmaya bağlı oluşan durumlara
müdahale konuları ele alınacaktır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Aker, T.& Önder, E.Ö.(2003). Psikolojik Travma ve Sonuçları. İstanbul: 5us Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

Aker, T. (2000).Temel Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Travmaya Yaklaşım, İstanbul,
Wyeth.

Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması El
Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı (DSM-IV-TR), Amerikan Psikiyatri
Birliği, Washington DC, 200’den Çeviren Köroğlu, E. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2001.

Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması El
Kitabı, Beşinci Baskı (DSM-V), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC,
Çeviren
Köroğlu, E. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2013.
Tedeschi R.G. & Calhoun, L.G. (1995). Trauma and Transformation. Growing in the
Aftermath of Suffering. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Alan Çalışması IV (2-2)4
Alan çalışması IV dersi kapsamında öğrencilerin, klinik ve adli psikoloji alanında hizmet veren
kurumlara gözlem yapma amaçlı gitmeleri ve bu uygulamadan elde ettikleri gözlemlerini sınıf
ortamında paylaşarak diğer öğrencilerin de katılımıyla vakaların çözümlenmesinin yapılarak ilgili
konularda kuramsal bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
23
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım, vaka değerlendirmeleri ve süpervizyon
vermek şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Oral, G. (1999). Adli Psikiyatri, Adli Tıp Ders Kitabı, Cilt 3, Birinci Baskı Z. Soysal & C.
Çakalır (Ed.). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları.

Hewitt P.L. & Linden, W. (2013). Klinik Psikoloji, Bir Modern Sağlık Uzmanlık Alanı.
Muzaffer Şahin (Çev.) Ankara: Nobel Akademi Yayınları/ Psikoloji Dizini.
Yardımcı Ders Kitapları

Ziyalar, N. (2006) Hukukçular için İletişim ve Mağdurla Görüşme Yöntemleri. İstanbul: Goa
Basım Yayın.

Hersen, M., Kazdin, A.E. & Bellack, A.S. (1983). The Clinical Psychology Handbook. New
York: Pergamon Press.
Çağdaş Psikoloji Akımları (3-0) 3
Çağdaş Psikoloji Akımları dersi kapsamında Psikolojinin bağımsız bir bilim dalı haline gelmesinde
etkili olan akımların ele alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapısalcılık, işlevselcilik,
uygulamalı psikoloji, davranışçılık, gestalt psikolojisi, psikanaliz gibi akımlar ele alınacak ve bu
akımlara bağlı ortaya çıkan psikoterapi yöntemlerine de değinilecektir.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Özakpınar, Y. (2009). Modern Psikolojinin Gelişimi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Yardımcı Ders Kitapları

Özakpınar, Y. (2012). Psikoloji Tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Schultz, D.P. & Schultz, S. E.(2001). Modern Psikoloji Tarihi. Yasemin. Aslay (Çev.).
İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Tos, F. (2007). Bilim Işığında Psikoloji ve Dehaları. İstanbul: Kariyer Yayınları.
Trafik Psikolojisi (3-0) 3
Trafik Psikolojisi dersinin amacı trafik psikolojisi alanında kuramlar ve uygulamalardan elde edilen
görgül bulguların ele alınmasıdır. Trafik güvenliği, sürücü davranışları, trafikte yayaları ve sürücüleri
etkileyen psikolojik, sosyal ve davranışsal olguların incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım şeklinde yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Porter. B.E. (2011). Handbook of Traffic Psychology. San Diego: Elsevier.
24
Yardımcı Ders Kitapları

Barjonet, P. E. (2001). Traffic Psychology Today. Boston: Kluwer Academic Publisher.

Groeger, J. A. (2000). Understanding Driving. East Sussex: Psychology Press.
Kültürlerarası Psikoloji (3-0 ) 3
Kültürler arası psikolojinin tanımı, yöntemleri, kritik düşünme becerisi, kültürün biliş, algı, bilinç,
zeka, duygu, davranış, motivasyon, sosyalizasyon, ruh sağlığı, sosyal algı, sosyal biliş gibi konular ile
ilişkisi incelenmektedir.
Ders Kitabı:

Shiraev, E. B. & Levy D. A. (2007). Crosscultural Psychology, 3rd Edition. Boston: Pearson
Education.

John W. Berry,Ype H. Poortinga, Pandey, J. (1997). Handbook of Cross-Cultural Psychology,
Volume 1: Theory and Method Handbook of Cross-Cultural Psychology, Volume 2: Basic
Processes and Human Development. , Allyn and Bacon
Yardımcı Kaynaklar:

Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). İnsan Aile Kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2001). Kültürel Psikoloji Bağlamında İnsan Aile ve Kültür. İstanbul: Evrim
Yayıncılık.
Pozitif Psikoloji(3-0) 3
Pozitif Psikoloji dersi kapsamında psikoloji alanında önemli olan hümanizm ve varoluşçu yaklaşımlar
temel alınarak strese bağlı gelişim, mutluluk, iyilik hali, yaşam doyumu, akış, umut ve iyimserlik gibi
kavramların yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular ile birlikte tartışılarak ele alınması
amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Doğan, T., Hefferon, K., Bonıwell, I., Topuz, C. Eryılmaz, A., Tekin, M. & Göçet Tekin, E. (
2014). Pozitif Psikoloji: Kuram, Uygulama ve Araştırmalar. Tayfun Doğan (Çev.
Ed.).Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Yardımcı Ders Kitapları

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer
Publishing Company.

Calhoun, L.G. & Tedeschi, R.G. (2006). Handbook of Posttraumatic Growth. Research and
Practice. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
25

Yalom, I.D. (2001). Varoluşçu Psikoterapi. A.Tangör ve Z.İyidoğan Babayiğit (Çev.)
İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi(3-0) 3
Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi dersi kapsamında çocuk ve ergenlerin ruh sağlığını değerlendirme ve
DSM IV-V kapsamında ele alınan psikiyatrik bozuklukların ve psikososyal sorunların ele alınması
amaçlanmaktadır.
Dersin işlenişi öğretim elemanı tarafından kuramsal anlatım ve vaka değerlendirmeleri şeklinde
yapılacaktır.
Ders Kitabı:

Davison, G.C. & Neale, J.M. (2011). Anormal Psikolojisi. İhsan Dağ (Çev. Ed). Ankara: Türk
Psikologlar Derneği Yayınları.
Yardımcı Ders Kitapları

Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması El
Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı (DSM-IV-TR), Amerikan Psikiyatri
Birliği, Washington DC, 200’den Çeviren Köroğlu, E. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2001.

Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması El
Kitabı, Beşinci Baskı (DSM-V), Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC,
Çeviren
Köroğlu, E. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2013.

Austin, V.L. & Sciarra, D.T. (2009). Children and adolescents with emotional and
behavioural disorders, Prentice Hall.
Psikometri (3-0 ) 3
Bu ders kapsamında psikometrinin tarihsel gelişimi, psikometriyle ilgili temel istatistiksel kavramlar,
normlar ve test puanlarının yorumlanması, psikolojik testlerin kullanımı, psikometride etik gibi
konular incelenmektedir.
Furr, R. M. & Bacharach, V. R. (2013). Psychometrics: An Introduction (2nd ed.).
Yardımcı Ders Kitapları

Erkuş, A.(2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Gregory, R. J. (2011). Psychological Testing: History, Priciples, and Applications (6th ed.).
Allyn & Bacon

Murphy, K. R. & Davidshofer, C. O. (2005). Psychological Testing: Priciples and
Applications (6th ed.).
Bağımlılık (3-0 ) 3
26
Dersin kapsamında psikoaktif maddelerin etki mekanizması, tolerans gelişimi, madde kullanımı ile
ilişkili bozukluklar, madde kullanımı önleme ve bağımlı kişilere uygulanan tedavi programlarında
temel ilkeler konuları ele alınmaktadır.
Ders Kitabı:

Julien, R. M. (2000). A Primer on Drug Action: A Concise, Non-Technical Guide to the
Actions, Uses, and Side Effects of Psychoactive . Ninth Edition
Yardımcı Ders Kitapları

Drugs: medical, psychological and social facts, P. Laurie, Harmondsworth: Penguin, 1974
27
Download

1 akdenġz ünġversġtesġ edebġyat fakültesġ psġkolojġ bölümü