TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliğiʼnin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuʼnun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunuʼnun 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları
Gerekmektedir.
PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğiʼnde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını
sağlamaları,
2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,
3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek
teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi
Rektörlüğüʼne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;
1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine özgeçmiş,
2. İki adet fotoğraf,
3. Nüfus cüzdanı örneği,
4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,
5. Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel
Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENTLİK kadrosuna başvurmak için;
1. Doktora unvanını kazanmış olmak,
2. Yabancı dil sınavını başarmak,
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Dilekçelerinde anabilim dalı ve yabancı dillerini belirterek, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayacak
şekilde 4 (Dört) dosya ve 4 (Dört) CD halinde ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.
2) Adaylar, ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuruların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılması gerekmektedir.
4) Başvurular ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacak, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5) Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir
TURGUT ÖZAL ÜN!VERS!TES! KADRO !LANI
Birimi
Bölümü
Kamu Hukuku
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk
Temel Tıp
Bilimleri
Program/Anabilim Dalı
Unvanı
Adet
Anayasa Hukuku
Medenî Usûl ve "cra "flas
Hukuku
Profesör
1
Anayasa Yargısı alanında uzmanla!mı! olmak
Doçent
1
"flas sebepleri konusunda doktora yapmı! olmak
Histoloji ve Embriyoloji
Profesör
1
Anatomi
Profesör
1
Doçent
1
Profesör
1
Profesör
1
Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak, Yüksekö#retim
Kurumunda en az 20 yıllık tecrübeye sahip olmak
Doçent
1
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalında yan dal yapmı! olmak
Doçent
1
Doçent
1
Neonatoloji Bilim Dalında yan dal yapmı! olmak
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Halk Sa#lı#ı alanında
uzmanlı#ını almı! olmak
Doçent
Yardımcı
Doçent
1
Doçent
1
"n!aat Mühendisli#i
Doçent
1
Elektrik-Elektronik
Mühendisli#i
Doçent
1
Tıbbi Biyokimya
Gö#üs Hastalıkları
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp
Bilimleri
Çocuk Sa#lı#ı ve
Hastalıkları
Halk Sa#lı#ı
Cerrahi Tıp
Bilimleri
"ktisadi ve "dari
Bilimler
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Ankara MYO
Sa#lık Bilimleri
MYO
"ktisat
"n!aat
Mühendisli#i
ElektrikElektronik
Mühendisli#i
Yönetim ve
Organizasyon
Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler
Kardiyovasküler Cerrahi
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon
"ktisadi Geli!me ve
Uluslararası "ktisat
Politikası
"!letme Yönetimi
Odyometri
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Açıklama
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile
Histoloji ve Embriyoloji Uzmanlı#ını almı! olmak
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile
Anatomi Uzmanlı#ını almı! olmak
Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Biyokimya Anabilim
Dalında doktora yapmı! olmak
1
1
1
"ktisat alanında doktora yapmı! olmak, doçentlik unvanını
Makro "ktisat alanında almı! olmak
Hidrolik ve su kalitesi modelleme alanında doktora yapmı!
olmak, Doçentlik unvanını Hidrolik alanında almı! olmak
Kimya Mühendisli#i yakıt pilleri alanında doktora yapmı!
olmak, Doçentlik unvanını Enerji Sistemleri ve
Termodinamik alanında almı! olmak
Ekonomi ve "!letme Yönetimi alanında doktorasını yapmı!
olmak ve Proje Yönetimi alanında tez hazırlamı! olmak
Uzmanlı#ını Kulak, Burun ve Bo#az Hastalıkları alanında
yapmı! olmak
Adres: Ayvalı Mah. Gazze Cad. No:7 Etlik Keçiören/ANKARA
B.: 13912 www.bik.gov.tr
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA SÖZLEŞMELİ ER ALINACAKTIR.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ve bağlısı birliklerde “Sözleşmeli Er” olarak istihdam edilmek üzere; Topçu, Serdümen, Motorcu,
Elektrikçi, İkmalci (Aşçı) ve Sıhhiye sınıflarında halen askerlik görevine devam eden veya terhis olmuş “En az 8 yıllık ilköğretim (ortaokul)
mezunu Erbaş/Er”lerden personel alınacaktır.
Başvurular 31 Ekim-14 Kasım 2014 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Dikmen Caddesi Merasim Sokak No.:10
Bakanlıklar/ANKARA adresine kapalı bir zarf içerisinde şahsen (elden) veya posta/kargo yoluyla yapılacaktır.
İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’na (Ekim 2014), Sahil Güvenlik Komutanlığı Genel Ağ
(İnternet) http://www.sgk.tsk.tr adresinden ulaşılabilecektir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
2. En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak.
3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 tarihi ve
sonrasında doğanlar).
4. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (31 Ekim 2011 ve sonrasında terhis
olanlar).
5. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak.
6. Halen askerlik hizmetini sürdürenler için uygun nitelik belgesi almak.
7. Yapılacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakatta başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen
kontenjana girmek.
8. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak.
9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
10. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.
11. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
12. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından sevk edilecek Asker Hastanelerinden “……..Sınıfında/Sınıflarında
Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen koşulları
karşılamak.
13. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.
14. Sınıfı ile ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Ekim 2014) gereksinimleri karşılamak.
15. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Ekim 2014) diğer şartları taşıyor olmak.
B.: 66442 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. BAKIRKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
: 2012/271 Esas
DAVALI
: TAMER DİNÇŞAHİN Mahmut Şevket Paşa Cad. No: 16/3 Yeşilköy Bakırköy/ İSTANBUL
Davacı Fatma Ayhan Tezol vekili AV.ÖZCAN ÖZMEN tarafından davalı Tamer Dinçşahin aleyhine mahkememize açılan Alacak
(kira alacağı) davasının yapılan yargılamasında;
Davalının adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş olmakla;
Davacı vekili bilirkişi raporu ve ek raporu doğrultusunda; dava dilekçesindeki taleplerini İslah ettiğini, buna göre kira bedeli alacağı
59.076,00 TL. olarak İslah ettiklerini, daha önceden talep edilen meblağın 1.800 TL. olduğundan 975,00 TL. İslah harcını davacı vekilinin
yatırdığı anlaşılmış olmakla;
Duruşma günü olan 18/11/2014 günü saat 09.30'da duruşmaya gelerek hazır bulunmanız, ayrıca işbu raporun ve İslah talebinin
tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta kesin sürede itiraz etmediğiniz taktirde İslah talebini ve bilirkişi raporunu kabul etmiş sayılacağınız ve 6100
Sayılı yeni HMK'nun 186/1-321/1 maddeleri gereği takikatın bitiminden sonra sözlü yargılama ve hüküm (hüküm verileceğinden) için
davetiye tebliğ edileceği amir hüküm olarak düzenlenmiş olduğundan bu sebeple duruşmaya gelerek dava hakkında son beyanlarınızı
sunmanız, aksi taktirde dosyadaki mevcut delillere göre karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
B.: 66489 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. GAZİANTEP 4. İCRA DAİRESİ
Bölge Trafik 300 m batısında
2012/1 İFLAS
Yüzölçümü: 6.860m2
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Arsa Payı : Tam
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
İmar Durumu
: Şehitkamil İlçe Belediyesi İmar
önemli özellikleri :
Müdürlüğünün ilgili imar paftasında satışa konu edilen parselin
1 NO'LU TAŞINMAZIN
imar planı dışında mücavir saha planı içerisinde olduğu
Özellikleri : Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Büyükpınar Köyü
görülmüştür.
Derebağ Mevkii 829 parsel sayılı taşınmaz Müflis şirketin tam
Kıymeti
: 1.744.000,00 TL
hissesi olan organize sanayi Bölgesine yakın bulunan taşınmaz
KDV Oranı : %18
Belediyenin her türlü alt yapı ve ulaşım hizmetlerinden tam olarak
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
yararlanmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 8000-9000 m
1. Satış Günü
: 28/11/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
mesafede bulunmaktadır. Bölge Trafik Müdürlüğünün 300-350 m
2. Satış Günü
: 26/12/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
kadar batısındadır. Yüksek ve havadar bir yerde bulunan
Satış Yeri
: GAZİANTEP ADALET SARAYI İÇİ
taşınmazın hemen yanında Organize sanayi Bölgesi ana
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MEZAT SALONU GAZİANTEP
güzergahını olusturan anayol bulunmaktadır. Hemen yakınlarında
----------------------------------------------------------------------------------------Gaziantep - Kahramanmaraş - Adana karayolunun bağlayan
Satış şartları :
D400 Kararyolu bulunup ulaşımı uygun durumdadır.
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi
Taşınmaz Şehitkamil belediye ve İmar sınırları dahilinde olup
gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
kadastro parseldir. Tamamen yapılaşmamış mekun bir mahalledir.
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
Taşınmazın bulunduğu yer bağ evi yapmaya elverişli olması temiz
ve havadar olması nedeniyle tercih edilen bölgeler arasında yer
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
almaktadır. Yalnız taşınmazın şehir merkezine uzaklığının fazla
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
olması belediyenin alt yapı ve sosyal hizmetlerinden tam oalrak
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
faydalanamaması olumsuz özellikleri arasında yer almaktadır.
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
Bağ evi Bölümü: Bu yapının birinci bölümü üç katlı olup her katta
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
bir daire ve mesken olarak kullanılmaktadır. Bu kattaki meskenler
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın
üç oda ve müstemilatlarından oluşmakta bu kattaki yapılar
tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
betonarme - karkas dır. Müstemilatkısımları tamamen fayans
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
kaplı olan yapının duvarları ince sıva üzeri sedef boyalıdır. Zemin
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
kaplamaları kısmen mermer kısmen seramikle kaplı olup, diğer
talebi düşecektir.
tabanlar ise ahsap parke ile kaplıdır.Toplam inşaat alanı 600m2
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si
olan yapının elektrik ve suyu mevcut olan yapının ısıtılması ise
oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
kalorifer ile yapılmaktadır. Yapının ikinci bölümüne gelindiğinde iki
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
katlı olup her katta bir daire ve mesken olarak kullanılmaktadır. Bu
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
kattaki meskenler üç oda ve müstemilatlarında oluşmakta bu
KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye
kattaki yapılar betonarme - karkas dır. Müstemilat kısımları
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
tamamen fayans ile kaplı olan yapının duvarları ince sıva üzeri
ödenir.
sedef boyalıdır. Zemin kaplamaları kısmen mermer kısmen
3- İpotek sahibi alacaklılarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul
seramikle kaplı olup diğer tabanlar ise ahsap parke ile kaplıdır.
üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını
Toplam inşaat alanı 400 m2 olan yapının elektrik ve suyu mevcut
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
olan yapının ısıtılması ise kalorifer ile yapılmaktadır. Yapının 3.
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
kısmına gelindiğinde betonarme - karkas şeklinde tasarlanmış
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra
zemin katı(misafirhane kalorifer dairesi sauna banyo) müsterek
ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
kullanılan bölüm ile birlikte toplam 3 katlıdır. İki katlı olan bölümün
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
her iki katında toplam misafir salonu oturma odası dört adet yatak
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
odası iki banyo ve lavabo wc ve bazı önlerinde geniş balkon
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
bulunmaktadır. Müstemilat kısımları tamamen fayans kaplı olan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
yapının duvarları ince sıva üzeri sedef boyalıdır. Zemin
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
kaplamaları kısmen mermer seramikle kaplı olup diğer tabanlar
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
ise ahsap parke ile kaplıdır. Toplam inşaat alanı 1200 m2 olan
alınacaktır.
yapının elektrik ve suyu mevcut olan yapının ısıtılması ise
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için
kalorifer ile yapılmaktadır. Havuz kısmı: Bag evi kısmının hemen
dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
ön tarafında betonarme olarak yapılmıs 1,70 m derinliğinde bir
gönderilebilir.
havuz bulunmaktadır.Havuzun ayrıca arıtmalarının bulundugu
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını
makine odasıda bulunmaktadır. Havuzun iç kısmı fayansla kaplı
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/1
İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olup teras kısımları ise mermerle kaplıdır. Bahçe Düzenlemesi:
olunur.
Bağ evi ve havuz kısımlarından arta kaln kısımlarda peyzaj
(İİK m.126)
düzenlemesi yapılmış içerisinde süs bitkileri kamelya ısıklandırma
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
çim ekilmiş ayrıca araç yeri geçisleri için yaya yürüme alanı
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan
tabanlarına süs tuğlası döşenmistir.
Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: G2286 www.bik.gov.tr
Adresi
: Büyükpınar Mahallesi Adana Asfaltı
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
UZMAN ÇAVUŞ TEMİN EDİLECEKTİR
Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzman erbaş ihtiyacını
karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; en
az lise ve dengi okul veya yurt dışındaki dengi okul
mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak
tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylar ile
13 Ekim 2014 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç
yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına
göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını
bitirmemiş olanlar arasından yapılacaktır.
1. BAŞVURU KOŞULLARI:
Uzman çavuşluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan
adaylar, TABLO-1'de belirtilen sınıf ve branşlarda
başvurabilir.
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt
dışındaki dengi okul mezunu olmak,
c. Askerlik hizmetini erbaş, onbaşı veya er olarak yapmış
veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı
yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip
olmak,
ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin
üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (13 Ekim
2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
d. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi
itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01
Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar),
e. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,
f. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek
subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman
erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
g. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman
aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da
ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir
cürümden hükümlü bulunmamak,
ğ. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge
düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile
bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve
davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik
görüşleri benimsememiş olmak,
h. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre
itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen
taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanunu 148'inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü
bulunmamak,
ı. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için
Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde
(TABLO-3) 80 ve üzeri not almış olmak (örneği KKY 513(B) K.K. Uzman Erbaş Yönergesinde
bulunmaktadır.),
i. Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen
değerler içerisinde bulunmak,
j. Güvenlik soruşturması uygun olmak,
k. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker
hastanesinden Komando Uzman Erbaş adayı seçilenler
için "Komando Uzman Erbaş Olur", diğer sınıflar için
"Sağlam, Uzman Erbaş Olur" kayıtlı sağlık raporu almış
olmak.
UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru
şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde,
sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında
olursa olsun (Atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri
iptal edilecektir.
2. BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ
HUSUSLAR:
a. Adaylar ön başvurularını TABLO-2'deki faaliyet
takvimine uygun olarak 13-31 Ekim 2014 tarihleri
arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet)
BİR NEFES DUMAN BİN “AMAN” GETİRİR. SİGARAYI BIRAKIN.
TÜRK KALP VAKFI
19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL Tel : (0212) 212 07 07 (pbx) Faks : (0212) 212 68 35
İnternet: http://www.tkv.org.tr E-Mail: [email protected]
adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacak ve
idarenin uygun göreceği bir tarihte
sonlandırılabilecektir. Halen silahaltında olan adaylar
çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt'a özlük
dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik
belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
Başvuruların ne zaman sonlandırılacağı 2014 yılı içerinde
tekrar yayımlanacaktır.
b. Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb.
yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek,
bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem
yapılmayacaktır.
c. Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön
başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden
sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri
ise "seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı
(Cebeci/Ankara)na geldiklerinde başvuru evrakları kontrol
edilerek" yapılacaktır.
ç. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların
başvuruları geçersiz sayılmaktadır.
d. Çağrı yapıldığı halde seçim aşaması sınavlarına
katılmayan adayların ön başvuru işlemleri
sonlandırılmaktadır. Bu adayların sınavlara
çağrılabilmesi için yeniden ön başvuru yapması
gerekecektir.
e. 2014 yılı içerinde seçim aşaması sınavlarına
katılanlara aynı yıl içerisinde ikinci bir başvuru ve
sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.
3. ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN
DUYURULMASI:
a. Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması
sınavlarına katılacakları tarih,
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde
tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların
belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile
bilgilendirme yapılabilmektedir.
b. İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması
sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden (Muhtemel
tarihler TABLO-2'dedir.) çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca
posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel
ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler
yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz
bulunmaktadır.
4.ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV
AŞAMALARI:
Ön başvurusu kabul edilen adaylar, aşağıda belirtilen
aşamalardan geçeceklerdir: a. Başvuru evraklarının
incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri, b. Yazılı sınav, c. Ön
sağlık muayenesi, ç. Fiziki yeterlilik testi, d. Mülakat, e.
Sağlık raporu / güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön
sağlık, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan
adaylar için).
Ön başvurusu kabul edilen adayların sınavları genel ağda
yayımlanacak tarihte, Kara Kuvvetleri Personel Temin
Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda yapılacaktır.
Başvuru koşulları ve adaylarda aranan nitelikler,
başvuru için gerekli belgeler, sınav aşamaları ve
değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler Kara Kuvvetleri
Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp
genel ağ adresinde yayımlanmıştır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:
Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezleri ile
ilgili sorular için:
Tel: (0 312) 562 11 11 (2343-2346)
(Faks : (0 312)56215 08
E-posta :[email protected]
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 64487 www.bik.gov.tr
Download

kara kuvvetleri komutanlığında istihdam edilmek üzere