SHB 3068 BLENDER
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
SINBO SHB 3068 ELEKTR‹KL‹ D‹L‹MLEY‹C‹ VE RENDE
KULLANIM KILAVUZU
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-1-
ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARINI D‹KKATL‹CE OKUYUNUZ VE DAHA SONRA YARARLANMAK
ÜZERE SAKLAYINIZ.
Cihaz› kullanmadan önce bu kullan›m k›lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Cihaz›n özelliklerinden ve nas›l çal›flt›r›ld›¤›ndan emin olun.
Düzgün bir flekilde ifllev sa¤lamak için, cihaz› talimatlara uygun olarak kullan›n.
Cihaz ile beraber bu k›lavuzu saklay›n. Cihaz üçüncü bir kifli taraf›ndan kullan›lacak ise, kullan›m
k›lavuzu kendisine verilmelidir.
Güvenlik talimatlar›, kendi fonksiyonlar› bak›m›ndan tam olarak herhangi bir tehlikeyi ortadan
kald›rmaz ve kaza önleme tedbirlerine her zaman uyulmas› gerekmektedir.
Bu talimatlara uyulmamas› veya uygunsuz kullan›lmas› durumunda do¤abilecek zararlara karfl›,
hiç bir sorumluluk kabul edilmez.
Herhangi bir flekilde düflmüfl ya da hasar görmüfl veya elektrik kablosu zarara u¤ram›fl ürünü
kullanmay›n.
PAKET‹N ‹ÇER‹⁄‹
1 x Cihaz Taban› (Motor Ünite), 1 x Yiyecek ‹tici, 1 x Besleme Bölmesi, 1 x ‹nce Do¤rama Diski
1 x Orta Do¤rama Diski, 1 x Kal›n Do¤rama Diski, 1 x ‹nce Dilimleme Diski, 1 x Kal›n Dilimleme
Diski, 1 x Kullan›m K›lavuzu
Kutuyu çöpe atmadan önce tüm parçalar›n tam oldu¤undan emin olun . Tüm plastik torbalar›
ve di¤er ambalaj parçalar›n› , güvenli bir flekilde at›n. Çocuklar için tehlikeli olabilir.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Model : SHB 3068
Voltaj: AC230V, 50Hz
Güç: 150 Watt
Maksimum Sürekli Kullan›m: 2 Dakika
GENEL VE ELEKTR‹K GÜVENL‹⁄‹
Elektrikli cihazlar kullan›l›rken, her zaman yang›n, elektrik çarpmas› ve kiflisel yaralanma riskini
azaltmak için geçerli güvenlik talimatlar›na uygun hareket edin.
Her zaman güç kayna¤›n›n plakas›nda belirtilen gerilime denk geldi¤inden emin olun.
Elektrik kablosu ve Fifl
Cihaz› kullanmad›¤›n›z zamanlarda fiflten çekin. Elektrik kablosuna zarar vermeyin. E¤er elektrik
kablosu zarar görmüflse, oluflabilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici ,hizmet
temsilcisi ya da benzeri uzman bir kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
Denetleme
Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde sorunlar olan veya deneyim ve bilgi
eksikli¤i yaflayan kifliler taraf›ndan ( çocuklar da dahil ) kullan›lmaya uygun de¤ildir . Yaln›zca
sa¤l›klar›ndan sorumlu olan , gözetimi sa¤layan ve cihazlar›n kullan›m› ile ilgili birebir bilgi
verebilen gözetmen eflli¤inde kullanabilirler.
Su
Cihaz› suya bat›rmay›n veya düflürmeyin. Motor ünitesini veya elektrik kablosunu suya
düflürmeyin. Islak elle veya nemli yerlerde kullanmay›n.
-2-
Kullan›m ve Çevre
Aç›k alanda kullanmay›n. Elektrik çarpmas› riskini azaltmak için; aç›k havada veya ›slak yüzeylerde
kullanmay›n. Çekmeyin veya kablosu yerdeyken sürüklemeyin. Düz alanlarda kullan›n. Cihaz›n
düflmesini önlemek için her zaman yatay, stabil, ›slak yüzeyli ve keskin kenarlardan uzak bir
zemin üzerine yerlefltirin. Elektrik kablosunun yer seviyesinden yüksek yerlerden sarkmas›na
izin vermeyin. Do¤rudan günefl ›fl›nlar›na maruz b›rakmay›n , bu durum plasti¤e zarar verebilir.
Sürekli olarak 2 dakikadan fazla cihaz› çal›flt›rmay›n. 2 dakika sürekli kullan›mdan sonra, cihaz›
kapat›p 1 dakika kadar so¤umaya b›rak›n. Cihaz sadece ev kullan›m› için tasarlanm›flt›r. Belirtilen
kullan›m amac›ndan baflka ifllemler için cihaz kullan›lmamal›d›r.
Yaralanma Önlemleri
UYARI: Yanl›fl kullan›mdan dolay› meydana gelebilecek yaralanmalar! Tüm hareketli parçalar
ile do¤rudan temas etmekten kaç›n›n. Di¤er ürünlerden al›nan aksesuarlar›, cihaza takmay›n.
Aksesuarlar› takarken, cihaz› kapatmay› unutmay›n. S Keskin ›zgara kesme b›çaklar›n› kullan›rken
ve temizlerken, dikkatli olunuz. Monte etmeden, sökülmeden veya temizlik yapmadan önce,
cihaz›n elektrikle ba¤lant›s›n› tamamen kesin.
Çift Yal›t›ml› Güvenlik
Bu cihaz güvenli¤iniz için çift bir flekilde yal›t›lm›flt›r . Çift yal›t›ml› cihaz› tamir etmeye çal›flmay›n.
GENEL VE ELEKTR‹K GÜVENL‹⁄‹ devam›
Zarar Görmüfl veya Düflürülmüfl
Cihaz› kullanmadan önce her zaman kontrol ediniz . Parçalar›n do¤ru bir flekilde tak›ld›¤›ndan
emin olun. E¤er cihaz olmas› gerekti¤i gibi çal›flm›yorsa, yere düflmüflse, zarar görmüflse, aç›k
havada veya ya¤murda b›rak›lm›flsa, suya düflürülmüflse, servise götürün.
Uygun Koflullarda Saklanmas›
Cihaz›, tüm aksesuarlar›n› ve kullan›m k›lavuzunu, kuru ve güvenli bir yerde saklay›n.
A
fiEK‹L
J
A. Yiyecek ‹tici
I
B. Besleme Bölmesi
B
C. ‹nce Do¤rama Diski
D. ‹nce Dilimleme Diski
H
E. Orta Do¤rama Diski
C
F. Kal›n Do¤rama Diski
G. Kal›n Dilimleme Diski
H. Cihaz Taban› (Motor Ünite)
I. Tutacak
D
J. Açma / Kapama Dü¤mesi
E
G
F
KULLANIM
‹lk Kez Kullan›mdan Önce
Dikkatlice ambalaj›n› aç›n ve tüm parçalar›n› ç›kar›n. Il›k, sabunlu suyla tüm parçalar›n› y›kay›n
ve havluyla kurulay›n. Gerekirse, dikkatlice d›fl taban›n› silin.
UYARI: Cihaz›n taban›n›, su veya baflka bir s›v›ya bat›rmay›n.
-3-
Elektrikli Dilimleyici ve Rendenin Kullan›m›
• Beslenme bölmesini, cihaz›n taban›na tak›n. Beslenme bölmesini sa¤a do¤ru 45 derecelik bir
aç›yla, cihaz taban›ndaki alan›na yerlefltirip, daha sonra sola do¤ru 45 derece döndürerek, dik
konumda yerlefltirerek kilitlenmesini sa¤lay›n. .
• ‹stedi¤iniz dilimleme veya rendeleme görevine uygun bir disk seçin ve beslenme bölmesinin
arkas›ndaki y›ld›z fleklinde çal›flma mekanizmas›na s›¤acak flekilde koyun. Hafifçe yerde tutacak
kadar saat yönünde döndürün.
• Beslenme bölmesine uygun olacak ve s›¤acak flekilde malzemeleri kesin ve ç›k›fl alan›n›n
alt›na uygun bir kap yerlefltirin.
• Uygun bir 220-240V ~ 50Hz elektrik prizine, cihaz fiflini ba¤lay›n
• Diskin yerine sabitlendi¤inden ve serbestçe döndü¤ünden emin olmak için, bir veya iki kez
AÇMA / KAPAMA dü¤mesine bas›n.
• ‹ticinin, beslenme bölmesinden ç›kt›¤›ndan emin olun ve sonras›nda önceden kesilmifl
malzemeleri beslenme bölmesine yerlefltirin.
• Motoru etkin hale getirmek için AÇMA / KAPAMA dü¤mesini bas›l› tutun, sonra yavaflça itici
ile malzemeleri, beslenme olu¤undan afla¤› do¤ru itin. ‹ticiye gere¤inden fazla güç uygulamay›n,
bu sonuç çal›flma kalitesini etkileyebilir ve hatta cihaza zarar verebilir.
- Kapamak için AÇMA / KAPAMA dü¤mesini kullan›n.
• Diskin kilidini açmak için, beslenme bölmesini sa¤a do¤ru 45 derece döndürün ve sonra sola
do¤ru 45 derece döndürerek yerine yeniden kilitleyin. Disk art›k kolayca ç›kar›labilir.
• Cihaz›n yan›nda olmayacaksan›z, parçalar›n› de¤ifltirecekseniz, temizleyecekseniz veya
kullanmayacaksan›z, fiflten çekmeyi unutmay›n.
• Her kullan›mdan sonra, cihaz› hemen temizleyin. Sökme ifllemi, montaj talimatlar›na uygun
de¤ildir.
Önemli: Bu cihaz, k›sa sureli kullan›m için tasarlanm›flt›r. Sürekli olarak 2 dakikadan fazla
cihaz› çal›flt›rmay›n. 2 dakika sürekli kullan›mdan sonra, cihaz› kapat›p 1 dakika kadar so¤umaya
b›rak›n.
Not: Cihaz› ilk kulland›¤›n›zda, az miktarda duman veya koku yapabilir. Bu normaldir ve bu
durum cihaz› nakliye s›ras›nda korumak amac›yla imalat s›ras›nda, motor üzerine yerlefltirilen
koruyucu kaplama nedeniyle meydana gelir.
‹pucu: En iyi sonuçlara ulaflabilmek için, firman›n malzemelerini kullan›n. E¤er malzemeler
çok yumuflak ise, disk ve çevresinde toplanarak kümeleflirler ve birikmeye neden olabilir. E¤er
malzemeler çok sert ise, cihaz ve disk hasar görebilir
Disk Seçimi
‹nce Do¤rama Diski parmesan peyniri, f›nd›k ve baharatlar› rendelemek için kullan›labilir
Orta Do¤rama Diski peynir, havuç ve ekmek k›r›nt›lar›n› rendelemek için kullan›labilir.
Kal›n Do¤rama Diski ›zgara peynir, havuç, kabak, so¤an› rendelemek için kullan›labilir.
‹nce Dilimleme Diski pancar, elma, kerevizi dilimlemek için kullan›labilir.
Kal›n Dilimleme Diski salatal›k, havuç, patates dilimlemek için kullan›labilir.
BAKIM
Cihaz›n bak›m›n›n düzenli bir flekilde yap›lmas› güvenli ve ifller durumda olmas›n› sa¤layacakt›r.
Tamir
Bu cihaz› tamir etmeye çal›flmay›n. E¤er bir sorun varsa, lütfen garanti belgesinde belirtilen
süreci takip edin.
-4-
Temizlemeden önce
Kullan›lmad›¤›nda temizlemeden önce, her zaman cihaz›n elektrik ba¤lant›s›n› kesti¤inizden
emin olun. Temizlemeden önce, aksesuarlar ve parçalar, cihazdan ç›kar›lmal›d›r. C‹HAZIN
TABANINI VEYA ELEKTR‹K KABLOSUNU, SUYA DÜfiÜRMEY‹N VEYA SUYA BATIRMAYIN.
Temizlik
D‹KKAT: Keskin b›çaklar› kullan›rken, özellikle temizlik s›ras›nda, dikkatli olmak gereklidir.
Her kullan›mdan sonra, cihaz› hemen temizleyin. Oluflan herhangi bir yemek art›¤›n› silin ve
›l›k, sabunlu suyla tüm parçalar›n› y›kay›n ve havluyla kurulay›n. Gerekirse, dikkatlice d›fl taban›n›
silin. Afl›nd›r›c› temizleyiciler veya sert çözücüler kullanmay›n. Beslenme bölmesi ve diski,
bulafl›k makinesinin üst k›sm›nda y›kanabilir. Nemli bir bezle zeminini temizleyin.
KULLANIM TAL‹MATLARI
fiekil 1
fiekil 2
fiekil 3
‹stenen kullan›ma karfl›l›k gelen diski seçiniz.
1. Bu kolu sola do¤ru çeyrek tur (fiekil 2) fleklinde döndürerek, (B) motor ünitesini (H) (fiekil
1), ünite üzerinde disk tutucuyu tak›n.
2. Tutucunun ön (B) aç›l›fl içine seçilen diski yerlefltirin. Disk do¤ru çal›flma ünitesine iyice
oturana kadar itilerek, (fiekil 3) konumland›r›lmal›d›r.
fiekil 4
fiekil 5
fiekil 6
3. Cihaz› prize tak›n.
4. Diski kilitlemek için (fiekil 4), AÇMA / KAPAMA dü¤mesine (J) bir veya iki kez bas›n.
UYARI: Beslenme bölmesinin içine malzemeleri yerlefltirmeden önce, AÇMA / KAPAMA
dü¤mesine bas›n (fiekil 5).
5. Besleme bölmesinin içine malzemeleri yerlefltirin (B) ve iticiyi, kullanarak malzemeleri
afla¤›ya do¤ru itin (A) (fiekil 6).
-5-
ENGLISH
SINBO SHB 3068 ELECTRIC SLICER&GRATER
INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
Carefully read this manual before using this appliance.
Ensure that you know how the appliance functions and how to operate it.
Maintain the appliance in accordance with the instructions to ensure that it functions properly.
Keep this manual with the appliance. If the appliance is to be used by a third party, this instruction
manual must be supplied with it.
The safety instructions do not by themselves eliminate any danger completely and proper
accident prevention measures must always be used.
No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions
or any other improper use or mishandling.
Do not use this appliance if it has been dropped or damaged in any way, or if the supply cord
is damaged.
PACKAGE CONTENTS
1 x Appliance Base (Motor Unit), 1 x Food Pusher, 1 x Feed Chute, 1 x Fine Grating Cone,
1 x Medium Grating Cone, 1 x Coarse Grating Cone, 1 x Thin Slicing Cone, 1 x Thick Slicing Cone
1 x Instruction Manual
Confirm all parts before disposing of carton. Safely dispose of all plastic bags and other packaging
components. They may be potentially dangerous to children.
TECHNICAL SPECIFICATION
Model : SHB 3068
Voltage: AC230V, 50Hz
Power: 150 Watts
Max Continuous Use: 2 Minutes
GENERAL AND ELECTRICAL SAFETY
When using electric appliances always observe safety regulations where applicable to reduce
the risk of fire, electric shock and personal injury.
Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Supply Cord and Plug
Always unplug from mains supply when not in use. Do not abuse or damage the power cord.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or
a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
Supervision
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Water
Do not immerse appliance in water. Do not immerse any part of the motor unit or
supply cord in water. Do not use with wet hands or use in damp situations.
-6-
Use and Environment
Do not use outdoors. Place the Base on a flat, level, stable surface. Do not let the cord hang
over the edge of any table or bench top. Do not leave in direct sunlight as this may damage the
plastic. Do not continuously operate the appliance for more than 2 minutes. After 2 minutes of
continuous use, switch off and allow the appliance to cool for a minute. This appliance is intended
for household domestic use only. Do not use this appliance for anything cither than its intended
use.
Injury Precaution
WARNING: Potential injury from misuse! Avoid contact with all moving parts. Switch off the
appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that
move in use. Care shall be taken when handling the sharp grating S cutting blades, and during
cleaning. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before
assembling, disassembling or cleaning.
Double Insulation Safety
This appliance is double insulated for your protection. Do not attempt to repair a double insulated
appliance.
GENERAL AND ELECTRICAL SAFETY continued
Damaged or Dropped
Always inspect your appliance before use. Check parts are correctly attached. Do not use this
appliance if it has been damaged, dropped, left outdoors or dropped in water. Return it to an
authorized service dealer for examination and repair
Store in a Safe Place
When not in use store your appliance and all its accessories and instruction manual in a safe
and dry place.
A
DIAGRAM
J
A. Food Pusher
I
B
B. Feed Chute
C. Fine Grating Cone
D. Thin Slicing Cone
H
E. Medium Grating Cone
C
F. Coarse Grating Cone
G. Thick Slicing Cone
H. Appliance Base (Motor Unit)
D
I. Handle
J. ON/OFF Switch
E
G
F
OPERATION
Before First Use
Carefully unpack your appliance and remove all accessories. Wash them in warm, soapy water
then rinse and dry with a dry towel. Carefully wipe the exterior of the base if necessary.
WARNING: Do not immerse the appliance base in water or any other liquids.
Using the Electric Slicer & Grater
• Attach the Feed Chute to the Appliance Base. This is done by holding the Feed Chute at a 45
-7-
degree angle to the right, inserting it in to the socket on the Appliance Base, then rotating it
45 degrees back to the left so that it is locked in to place in the upright position.
• Select a cone suitable for the slicing or grating task you require and fit it onto the star shaped
drive mechanism at the back of the Feed Chute. Rotate it slightiy clockwise to hold it in place.
• Cut the ingredients into pieces that will fit into the Feed Chute and place a suitable container
under the outlet.
• Connect the appliance to a suitable 220 -240V ~ 50Hz power outlet socket
• Press the ON/OFF button once or twice to ensure that the Cone has locked into place and
turns freely.
• Make sure that the Pusher has been removed from the Feed Chute, and then insert the precut food through the top of the Feed Chute.
• Press and hold down the ON/OFF button to activate the motor then slowly push the food down
with the pusher. Do not exert too much pressure on the pusher, as this could affect the quality
of the end result and could even cause damage to the appliance.
- Turn off by releasing the ON/OFF button.
• To remove the cone unlock the Feed Chute by rotating it 45 degrees to the right then lock it
back into place by rotating 45 degrees back to the left. The Cone can now be easily removed.
• Remember to unplug the unit from the power outlet when it is not in use, changing parts or
is left unattended.
• Always clean the product immediately after each use. Disassembly is reversal of assembly
instructions.
Important: This appliance is designed for short term operation only. Do not run continuously
for more than 2 minutes. After 2 minutes stop and rest for I minute to allow the appliance to
cool.
Note: The first time this appliance is used there may be a small amount of smoke and odour.
This is normal and is due to the protective coating placed on the motor at manufacture to protect
it during shipping.
Tip: For best results use firm ingredients. If the ingredients are too soft the will clump together
and accumulate in and around the cone. If the ingredients are too hard the appliance and cones
may become damaged.
Cone Selection
The Fine Grating Cone can be used for grating parmesan cheese, nuts and spices.
The Medium Grating Cone can be used for grating cheese, carrots, breadcrumbs.
The Coarse Grating Cone can be used for grating cheese, carrots, courgettes, onion.
The Thin Slicing Cone can be used for slicing beetroot, apples, celery.
The Thick Slicing Cone can be used for slicing cucumbers, carrots, potatoes.
MAINTENANCE
Regular maintenance of your appliance will keep it safe and in proper operational order.
Service
Do not attempt to service this appliance. If it is faulty in any way, please follow the instructions
on the enclosed warranty card.
-8-
Before cleaning
When not in use or before cleaning, always disconnect the appliance from the mains supply.
The accessories should be separated from the base of the appliance before cleaning. DO NOT
IMMERSE THE BASE OF THE APPLIANCE OR ITS SUPPLY CORD IN WATER.
Cleaning
CAUTION: Care is needed when handling the sharp cutting blades, especially during cleaning.
Always clean the product immediately after each use. Rinse off food any scraps then thoroughly
wash parts in warm, soapy water (a soft nylon brush may be helpful) then rinse and dry with a
dry towel. Do not use any abrasive cleaners or harsh solvents. The Feed Chute and Cones can
be washed in a dishwasher on the top rack. Clean the base by wiping it with a damp cloth.
OPERATING INSTRUCTIONS
Figure 1
Figure 2
Figure3
Choose the cone which corresponds to the desired use.
1. Fit the cone holder (B) on the motor unit unit (H) (Fig.1) by giving it a quarter turn to the left
(Fig.2).
2. Place the chosen cone into the opening at the front of the holder (B). The cone should be
correctly positioned all the way into the drive (Fig.3).
Figure 4
Figure 5
Figure 6
3. Plug in the appliance.
4. Press the On/Off switch (J) once or twice to lock the cone (Fig.4).
WARNING: Press the On/Off switch first before inserting food into the feeder (Fig.5).
5. Insert the food through the feed chute (B) and push the food down using the pusher (A) (Fig.6).
-9-
FRANÇAIS
SINBO SHB 3068 TRANCHEUSE ET RÂPE ELECTRIQUE
NOTICE D’UTILISATION
IMPORTANT LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET CONSERVEZ-LES
POUR Y RÉFERER ULTÉRIEUREMENT.
Lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil.
Informez- vous sur les caractéristiques et le fonctionnement de l’appareil.
Utiliser cet appareil selon les instructions afin d’obtenir le fonctionnement correct..
Conservez ce mode d’emploi. Si cet appareil est remis à une tierce personne, il faut y joindre
le mode d’emploi.
Les précautions de sécurité n’éliminent pas entièrement tout danger en termes de leurs
fonctions et les mesures de prévention doivent être toujours respectées.
Aucune responsabilité ne peut être acceptée contre les pertes qui pourraient survenir en cas
de non –respect de ces instructions ou l’utilisation incorrecte de l’appareil.
Ne pas utiliser l'appareil tombé, endommagé ou si le câble d’alimentation est endommagé.
CONTENU DE L’EMBALLAGE
1 x Base de l’appareil ( Bloc Moteur), 1 x Poussoir, 1 x Tube d’alimentation, 1 x Disque à râper
(fin), 1 x Disque à râper (moyen), 1 x Disque à râper (épais), 1 x Disque à trancher ( fin), 1 x
Disque à trancher ( épais), 1 x Mode d’emploi
Vérifiez si toutes les pièces sont complètes avant de jeter la boite. Eliminez en toute sécurité
tous les sacs en plastique et d'autres composants d'emballage. Ils peuvent être nuisibles pour
les enfants.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle : SHB 3068
Tension: AC230V, 50Hz
Puissance: 150 Watt
Utilisation continue maximale: 2 minutes
SÉCURITÉ GÉNÉRALE ET D’ÉLECTRIQUE
Il est nécessaire de toujours respecter des précautions de sécurité afin de réduire le risque
d’incendie, de choc électrique et des blessures corporelles lorsque vous utilisez un appareil
électrique.
Assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la
plaque signalétique de l’appareil.
Câble d’Alimentation et la Fiche
Débrancher l’appareil de la fiche lorsque vous n’utilisez pas l’appareil. Ne pas endommager
le cordon d’alimentation. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être réparé par
le fabricant, un de ses agents de maintenance ou une personne de qualification similaire afin
d'éviter tout risque.
Surveillance
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une
personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant
l'utilisation de l'appareil.
- 10 -
Eau
Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ni laisser tomber. Ne pas laisser tomber le
bloc moteur ou le câble d’alimentation dans l’eau. Ne pas utiliser l’appareil avec les
mains mouillées ou dans des endroits humides.
Utilisation et Environnement
Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur. Ne pas l’utiliser à l’extérieur ou sur des surfaces humides
afin de réduire le risque de choc électrique. Ne pas tirer sur le cordon ou ni le faire glisser sur
le sol. Utiliser sur des surfaces planes. Placer toujours l’appareil sur une surface horizontale,
stable et loin des surfaces humides et des arêtes aigues. Ne pas laisser le cordon d’alimentation
pendre de la table ou de plan de travail. Ne pas laisser à la lumière directe du soleil, cela peut
endommager le plastique. Ne pas faire fonctionner l’appareil plus de 2 minutes en continu.
Après 2 minutes d’utilisation continue, arrêtez l’appareil et laisser refroidir pendant 1 minute.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Ne pas l’utiliser dans un but
autre que celui décrit dans ce manuel d’utilisateur.
Précautions contre les blessures
AVERTISSEMENT: Blessures liées à l’utilisation incorrecte! Ne pas contacter directement avec
les pièces amovibles. Utiliser uniquement les accessoires fournies avec l’appareil. Débrancher
toujours l’appareil de la prise lorsque vous inserrez les accessoires. Soyez prudent lorsque
vous utilisez et nettoyez les disques tranchants. Débrancher l'appareil de la prise de courant
avant de l’installer, retirer et de nettoyer.
Sécurité en double isolation
Cet appareil est isolé doublement pour votre sécurité. Ne pas tenter de réparer vous-même
cet appareil en double isolation.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE ET D’ÉLECTRIQUE (suite)
En cas de dommage
Contrôlez toujours l’appareil avant de l’utiliser. Vérifiez si les pièces sont installées correctement.
Si l’appareil ne fonctionne pas d'une manière correcte, s'il a été tombé, a été exposé à la pluie
ou à la lumière directe du soleil, a été immergé dans l’eau, envoyez-le à un centre de service.
Conditions appropriées pour garder l'appareil
Garder l’appareil, ses accessoires et ce manuel d’instruction dans un endroit sec et en sécurité.
FIGURE
A. Poussoir
B. Tube d’alimentation
C. Disque à râper( fin)
D. Disque à trancher ( fin)
E. Disque à râper ( moyen)
F. Disque à râper (épais)
G. Disque à trancher ( épais)
H. Base de l’appareil( Bloc moteur)
I. Poignée
J. Interrupteur Marche / Arrêt
A
J
I
B
H
C
D
E
F
- 11 -
G
UTILISATION
Avant la première utilisation
Retirez l’emballage et ôtez les pièces. Lavez toutes les pièces avec l’eau savonneuse et tiède
et essuyez-les. Si nécessaire, nettoyez attentivement la base extérieure.
Avertissement: Ne pas immerger le bloc moteur dans l’eau ou tout autre liquide.
Utilisation de la râpe et trancheuse électrique
• Inserrez le tube d’alimentation dans la base de l’appareil. Placez le tube d’alimentation dans
le bloc moteur en donnant un tour de 45 degrés vers la droite puis vérouillez –le à la position
verticale en donnant un tour de 45 degrés vers la gauche.
• Séléctionnez un disque à râper ou à trancher approprié et placez la dans le méchanisme de
fonctionnement en forme d'étoile derrière du tube d’alimentation. Tournez- le légèrement dans
le sens d’une montre.
• Coupez les aliments de manière appropriée selon le tube d’alimentation et placez un bol
approprié sous la partie de sortie.
• Branchez la fiche de l’appareil à la prise électrique de 220-240V ~ 50Hz.
• Appuyez une ou deux fois sur l’interrupteur de Marche / Arrêt afin de vous assurez que le
disque est fixé à sa place et peut tourner librement.
• Assurez vous que le poussoir n'est pas dans le tube d'alimentation et placez les aliments déjà
coupés dans le tube d'alimentation.
• Maintenez appuyé sur l’interrupteur de Marche /Arrêt pour activer le moteur ensuite poussez
les aliments vers le bas du tube d’alimentation avec le poussoir. Ne pas appliquer une force
excessive sur le poussoir, ceci pourrait effectuer la qualité du fonctionnement même pourrait
endommager l'appareil.
- Utilisez l’interrupteur de Marche / Arrêt pour arrêter l’appareil.
• Déverrouillez le disque en donnant un tour de 45 degrés au tube d’alimentation vers la droite
puis re-verrouillez-le à sa place en donnant un tour de 45 degrés vers la gauche. Le disque
peut facilement être retiré.
• Branchez toujours l’appareil de la prise si vous ne l’utilisez pas, si vous le laissez sans
surveillance ou avant de retirer les accessoires et de le nettoyer.
• Nettoyez immédiatement l’appareil après chaque utilisation. Le démontage n’est pas conforme
aux instructions d'installation.
Important: Cet appareil est conçu pour l’utilisation courte. Ne pas faire fonctionner l’appareil
plus de 2 minutes en continu. Après l’utilisation continue pendant 2 minutes, arrêtez l’appareil,
laissez-le refroidir pendant 1 minute.
Remarque: L’appareil peut émettre une odeur ou une fumée pendant le première utilisation,
ceci est tout à fait normal et cette situation se produit à cause du revêtement protecteur installé
sur le moteur pendant la fabrication afin de protecter l’appareil lors du transport.
Conseil: Utiliser uniquement les disques recommandées par le fabricant pour obtenir les
meilleurs résultats. Si les aliments sont très doux, ils s’accumulent autour du disque, s’ils sont
très durs, l’appareil et les disques pourraient endommager.
Séléctionner les disques
Disque à râper fin peut être utilisé pour râper le fromage parmesan, noisette et les épices
Disque à râper moyen peut être utilisé pour râper le fromage, carotte et les miettes
Disque à râper épais peut être utilisé pour râper le fromage grillé, carotte, courge, oignon
- 12 -
Disque à trancher fin peut être utilisé pour trancher betterave, pomme, céleri
Disque à trancher épais peut être utilisé pour trancher le concombre, carotte, pomme de terre
ENTRETIEN
L’entretien périodique de l’appareil permet un fonctionnement en sécurité
Réparation
Ne pas tenter de réparer l’appareil vous-même. En cas de problème, suivez le processus indiqué
dans le certificat de garantie.
Avant le nettoyage
Débranchez toujours l’appareil de la prise électrique avant le nettoyage et lorsque vous ne
l’utilisez pas. Retirez toutes les pièces et accessoires de l’appareil avant le nettoyage. NE PAS
LAISSER TOMBER NI IMMERGER LE BLOC MOTEUR OU LE CABLE D’ALIMENTATION DE
L’APPAREIL DANS L’EAU.
Nettoyage
ATTENTION: Soyez très prudent lorsque vous utilisez les lames tranchantes notamment pendant
le nettoyage. Netttoyez immédiatement l’appareil après chaque utilisation. Essuyez tout résidu
des aliments et lavez toutes les pièces avec l’eau tiède et savonneuse et essuyez les à l’aide
d’ une serviette. Si nécessaire nettoyez attentivement la base extérieure. Ne pas utiliser de
nettoyants abrasifs ou des solvants. Le tube d’alimentation et les disques peuvent passer au
lave- vaisselle. Nettoyez la base avec un chiffon humide.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Séléctionnez le disque approprié
1. En donnant un quart de tour vers la gauche (B) (Figure 2) inserrez le détenteur de disque
dans le bloc moteur (H)( Figure 1).
2. Installez le disque séléctionné dans la partie ouverte du détenteur(B). Le disque doit être
positionné jusqu’à la fin de l’unité correcte ( Figure 3).
- 13 -
Figure 4
Figure 5
Figure 6
3. Branchez l’appareil à la prise de courant.
4. Pour verrouiller le disque ( Figure 4) , appuyez une deux fois sur l’interrupteur de Marche /
Arrêt (J).
AVERTISSEMENT: Avant de placer les aliments dans le tube d’alimentation appuyez sur
l’interrupteur Marche/Arrêt. (Figure 5)
5. Placez les aliments au long du tube d’alimentation(B) et poussez les aliments vers le bas à
l’aide du poussoir ( A) (Figure 6).
- 14 -
NEDERLANDS
SINBO SHB 3068 ELEKTRISCHE HAKKER EN RASP
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LEES DE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR DEZE
VERVOLGENS VOOR EEN LATER GEBRUIK.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding aandachtig door.
Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de eigenschappen van het apparaat en de bediening ervan.
Om ervoor te zorgen dat het apparaat goed functioneert, gebruik het apparaat conform de instructies.
Bewaar de gebruikershandleiding samen met het apparaat. Indien het apparaat door een derde
persoon gebruikt zal worden, dient de gebruikershandleiding aan die persoon gegeven te worden.
Veiligheidsinstructies, wat betreft de functies, kunnen niet alle gevaar volledig wegnemen en de
ongevallenpreventies dienen ten alle tijden in acht genomen te worden.
Tegen schaden, die kunnen ontstaan in geval van niet naleving van deze instructies of oneigenlijk
gebruik, wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard.
Gebruik geen product, dat gevallen of beschadigd of waarvan het netsnoer beschadigd is.
PAKKETINHOUD
1 x Apparaatbasis (Motorunit), 1 x Voedselstamper, 1 x Vultrechter, 1 x Schijf om kleine stukjes
te hakken, 1 x Schijf om middelgrote stukjes te hakken, 1 x Schijf om dikke stukjes te hakken
1 x Schijf om dunne plakjes te snijden, 1 x Schijf om dikke plakjes te snijden, 1 x Gebruikershandleiding
Zorg ervoor dat alle onderdelen meegeleverd zijn voordat u de verpakking weggooid. Alle plastic
zakken en andere verpakkingsmaterialen dient u op een veilige manier weg te gooien. Het kan
immers gevaarlijk zijn voor kinderen.
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Model : SHB 3068
Voltage: AC230V, 50Hz
Vermogen: 150 Watt
Maximaal continu gebruik: 2 minuten
ALGEMENE EN ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Bij het gebruik van elektrische apparaten, dient u altijd conform de veiligheidsvoorschriften te
handelen, om het risico voor brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken.
Zorg er altijd voor dat de stroomtoevoer overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op het
typeplaatje
Netsnoer en stekker
Haal de stekker eruit, indien u het apparaat niet gebruikt. Beschadig het netsnoer niet. Indien het
netsnoer is beschadigd, dient het vervangen te worden door de fabrikant, een servicedienst of door
een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
Inspectie
Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
handicap (waaronder kinderen) of gebrek aan kennis en ervaring. Het mag alleen gebruikt worden
onder toezicht van een persoon, die verantwoordelijk is voor hun gezondheid en die persoonlijk
informatie over het gebruik van het apparaat aan hen kan verstrekken.
Water
Dompel het apparaat niet onder in water of laat het niet in water vallen. Laat de motorunit
of het netsnoer niet in water vallen. Raak het niet met natte handen aan of gebruik het
niet op vochtige plekken.
- 15 -
Gebruik en omgeving
Gebruik het niet in open ruimten. Om het risico op elektrische schokken te beperken, gebruik
het niet buiten of op een natte ondergrond. Trek er niet aan of sleep het niet wanneer het snoer
op de grond ligt. Gebruik op vlakke gebieden. Plaats het apparaat altijd op een horizontale,
stabiele en niet natte ondergrond zonder scherpe randen. Laat het netsnoer niet hangen op
hoogten boven de grond. Niet blootstellen aan direct zonlicht, dit kan het plastic beschadigen.
Laat het apparaat niet continu langer dan 2 minuten werken. Na continu gebruik van 2 minuten,
schakel het apparaat uit en laat het afkoelen. Het apparaat is enkel voor huishoudelijk gebruik
ontworpen. Het apparaat mag niet gebruikt worden voor andere werkzaamheden anders dan
het beoogd gebruik.
Letselpreventie
WAARSCHUWING: Letsel kan ontstaan als gevolg van onjuist gebruik! Vermijd direct contact
met bewegende onderdelen. Sluit geen accessoires van andere producten op het apparaat aan.
Vergeet bij het installeren van accessoires niet het apparaat uit te schakelen. Wees voorzichtig
bij het gebruiken en reinigen van de S scherpe grillmessen. Onderbreek de elektrische aansluiting
van het apparaat voor het monteren, demonteren of reinigen.
Dubbel geïsoleerde beveiliging
Dit apparaat is voor uw veiligheid dubbel geïsoleerd. Probeer niet een dubbel geïsoleerd apparaat
te repareren.
HET VERVOLG VAN ALGEMENE EN ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Beschadigd of op de grond gevallen
Controleer altijd voor gebruik het apparaat. Zorg ervoor dat de onderdelen goed gemonteerd
zijn. Breng het apparaat naar de servicedienst, indien het apparaat niet naar behoren werkt,
op de grond is gevallen, is beschadigd, in de open lucht of in regen is gelaten en in het water
is gevallen.
Onder de juiste condities bewaren
Bewaar het apparaat, alle accessoires en de gebruikershandleiding op een droge en veilige
plaats.
A
J
AFBEELDING
A. Voedselstamper
I
B
B. Vultrechter
C. Schijf om kleine stukjes te hakken
D. Schijf om dunne plakjes te snijden
H
E. Schijf om middelgrote stukjes te hakken
C
F. Schijf om grote stukjes te hakken
G. Schijf om dikke plakjes te snijden
H. Apparaatbasis (Motorunit)
D
I. Handvat
E
J. Aan- / Uit-knop
G
F
HET GEBRUIK
Voor het eerste gebruik
Pak alles voorzichtig uit en haal alle onderdelen eruit. Was alle onderdelen met lauw water
- 16 -
met zeep en droog het af met een doek. Indien nodig, reinig de buitenkant van de basis voorzichtig.
WAARSCHUWING: Dompel de apparaatbasis niet onder in water of een ander vloeistof.
Gebruikswijze elektrische hakker en rasp.
• Monteer de vultrechter op de apparaatbasis. Plaats de vultrechter in een hoek van 45 graden
naar rechts en draai vervolgens 45 graden naar links. Plaats het in een rechtopstaande positie
en vergrendel het.
• Selecteer de schijf, die geschikt is voor de plakjes- en raspfunctie. Plaats de schijf op de
stervormige functioneringsmechanisme achter de vultrechter. Draai vervolgens voldoende in
de richting van de klok om deze op zijn plaats te houden.
• Hak de producten zodanig, dat het past in de vultrechter en plaats een geschikte opvangak
onder de uitloop.
• Steek de stekker van het apparaat in een geschikt 220-240V ~ 50Hz stopcontact.
• Druk een of twee keer op de AAN-/ UIT-knop om er zeker van te zijn, dat de schijf goed vastzit
en vrij kan roteren.
• Zorg ervoor dat de stamper uit de vultrechter is gehaald en plaats vervolgens de van te voren
gesneden producten in de vultrechter.
• Om de motor de starten, houd de AAN-/UIT-knop ingedrukt en duw vervolgens met de stamper
de producten via de vultrechter naar beneden toe. Oefen op de stamper niet al te veel druk uit
dan nodig, hetgeen de functioneringskwaliteit kan beïnvloeden en overigens het apparaat kan
schaden.
- Gebruik de AAN-/UIT-knop om uit te schakelen.
• Om de schijf te ontgrendelen, draai de vultrechter 45 graden naar rechts en daarna 45 graden
naar links om deze weer te vergrendelen. De schijf kan nu eenvoudig gedemonteerd worden.
• Vergeet de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact te halen, als u het apparaat
onbeheerd achter gaat laten, de onderdelen gaat vervangen, reinigen of als u het apparaat niet
gaat gebruiken.
• Reinig gelijk na elk gebruik het apparaat. Het demonteren is niet conform de montage
instructies.
Belangrijk: Dit apparaat is bedoeld voor kort gebruik. Laat het apparaat niet continu meer dan
2 minuten werken.Na 2 minuten gebruikt te hebben, schakel het apparaat uit en laat het
vervolgens 1 minuut afkoelen.
Opmerking: Bij het eerste gebruik van het apparaat, kan er een klein hoeveelheid rook en geur
ontstaan. Dit is normaal. Dit ontstaat vanwege de geplaatste beschermlaag op de motor tijdens
de fabricage, ter bescherming van het apparaat bij het transporteren.
Tip: Om de beste resultaten te kunnen bereiken, gebruik de producten van het bedrijf. Indien
de producten te zacht zijn, kunnen deze in en rond de schijf ophopen. Indien de producten te
hard zijn, dan kan dit schade aan het apparaat en de schijf veroorzaken.
Schijfselectie
De schijf om kleine stukjes te hakken: kan gebruikt worden om parmezaanse kaas, noten en
specerijen te raspen.
De schijf om middelgrote stukjes te hakken: kan gebruikt worden om kaas, wortels en
broodkruimels te raspen.
De schijf om grote stukjes te hakken: kan gebruikt worden om grillkaas, wortels, courgettes
en uien te raspen.
De schijf om dunne plakjes te snijden: kan gebruikt worden om rode bieten, appels en bleekselderij
- 17 -
in plakjes te snijden.
De schijf om dikke plakje te snijden: kan gebruikt worden om komkommers, wortels en
aardappelen in plakjes te snijden.
ONDERHOUD
Het op regelmatige wijze onderhouden van het apparaat zal er voor zorgen, dat het apparaat
op een veilige manier zal functioneren.
Reparatie
Probeer dit apparaat niet te repareren. Indien er een probleem is, volg de procedure vermeld
in het garantiebewijs op.
Voor het reinigen
Wanneer het apparaat niet in gebruik is, zorg ervoor dat het apparaat losgekoppeld is van het
elektricieitsnet voor het reinigen. Voor het reinigen dienen de accessoires en de onderdelen
gedemonteerd te worden. LAAT DE APPARAATBASIS OF HET NETSNOER NIET IN WATER
VALLEN OF ONDERDOMPELEN.
Reiniging
LET OP: Bij het gebruik van de scherpe messen, met name tijdens de reiniging ervan, dient u
voorzichtig te zijn. Reinig het apparaat gelijk na elk gebruik.Veeg de onstane voedselresten met
een doek en was de onderdelen af met lauw water met zeep en droog het vervolgens af met
een doek. Indien nodig, reinig de buitenkant van de basis voorzichtig. Gebruik geen schuurmiddelen
en sterke oplosmiddelen.
De vultrechter en de schijf kunnen aan de bovenkant van de vaatwasmachine gewassen worden.
Reinig de ondergrond met een vochtige doek.
GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Selecteer de te gebruiken schijf.
1. Draai deze arm een kwartslag naar links (Afbeelding 2), (B) monteer vervolgens de motorunit
van het apparaat (H) (Afbeelding 1) op de schijfhouder.
2. Plaats de geselecteerde schijf in de vooropening (B) van het handvat. De schijf dient helemaal
in de besturingsunit geduwd te worden tot dat het goed is geplaatst (Afbeelding 3).
- 18 -
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
3. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
4. Om het schijf de vergrendelen (Afbeelding 4), druk een of twee keer op de
AAN-/UITknop (J)
WAARSCHUWING: Voor het plaatsen van het voedsel in de vultrechter, druk op de AAN-/UITknop (Afbeelding 5).
5. Plaats het voedsel in de vultrechter (B) en duw het voedsel naar beneden toe met de stamper
(A) (Afbeelding 6).
- 19 -
DEUTSCH
SINBO SHB 3068 ELEKTRISCHE SCHNEIDMASCHINE UND REIBE
BEDIENUNGSANLEITUNG
LESEN SIE DIE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND BEWAHREN SIE DIE FÜR SPÄTEREN
ANWENDUNG AUF
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vorsichtig, bevor Sie das Gerät benutzen.
Stellen Sie sich sicher über das Geräteigenschaften und seine Funktionen.
Verwenden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Vorschriften, um es richtig funktionieren
kann.
Bewahren die Anleitung samt das Gerät. Wenn das Gerät zu benutzen dem dritten Personen
abgegeben wird, die Anleitung mit zu geben.
Sicherheitshinweise können das Gefahr im Bezug auf ihre Funktionen nicht aufheben;
Unfallverhütungsmassnahmen müssen jederzeit eingehalten werden.
Beim nicht Einhaltung dieser Hinweise und unsachgemässen Gebrauch, keine Haftung
übernommen werden.
Runtergefallenes oder beschädigtes Gerät bzw. Produkt mit defekten Netzkabel dürfen nicht
benutzt werden.
INHALT DER VERPACKUNG
1 x Gerätsstütze (Motoreinheit), 1 x Lebensmittelschieber, 1 x Nachschubteil, 1 x
Feinschneidscheibe, 1 x Mittlereschneidscheibe, 1 x Grobschneidscheibe, 1 x Feinschneidscheibe,
1 x Grobschneidscheibe, 1 x Bedienungsanleitung
Vor dem Einwerfen der Verpackung ins Abfall, stellen Sie sicher, dass alle Teile volständig sind.
Alle Plastiktüten und andere Verpackungsteile sicher entsorgen. Es kann für Kinder gefährlich
sein.
TECHNISCHE DATEN
Model: SHB 3068
Spannung: AC230V, 50Hz
Leistung: 150 Watt
Maximale dauer Benutzung: 2 Minuten
ALLGEMEINE UND ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Beim Benutzen des elektrischen Gerätes, um das Risiko der Feuer, elektrische Schlag und
persönlichen Verletzungsgefahr zu vermeiden, immer gültige Sicherheitshiweise einzuhalten.
Spannung muss immer dem im Netzteiletikett befindlichen Zahl übereinstimmen.
Elektrische Kabel und Steckdose
Beim nicht Gebrauch, das Gerät immer abstecken. Elektrische Kabel nicht beschädigen. Beim
Defekt des Kabels, um eventulles Gefahr zu vermeiden, muss dieses von Hersteller, Service
oder dergleichen Fachman gewechselt werden.
Überwachung
Dieses Gerät ist nicht für Benutzen von den Personen, die an physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten mangelhaft sind oder Mangel an Erfahrung und Wissen haben (darunter
auch Kinder) gestaltet. Nur unter Aufsicht von Personen, die für deren Gesundheit verantwortlich
und zum Benutzen dieser Geräte zuständig sind, zu benutzen.
- 20 -
Wasser
Lassen das Gerät nicht ins Wasser tauchen oder runterfallen. Lassen Sie das
Motoraggregate oder elektrisches Kabel nicht ins Wasser fallen. Nicht mit nassen
Händen oder im feuchten Ort benutzen.
Benutzung und Umgebung
Nicht im Freien verwenden. Um Stromanschlagrisiko zu mindern, im Freiraum oder auf den
nassen Flächen nicht zu benutzen. Nicht ziehen oder nicht schleppen wenn sein Kabel auf dem
Boden liegt . Auf dem geraden Flächen benutzen. Um das Fallen des Gerätes zu vermeiden,
auf horizontaler, stabilen Platz und von nassen Flächen sowie scharfe Kanten fern einsetzen.
Lassen Sie die elektrisches Kabel nicht im Höhe herumhängen. Lassen Sie nicht direktem
Sonnenlicht ausgesetzt; Das kann plastischen Teile beschädigen. Lassen Sie im Dauer nicht
mehr als 2 Minuten laufen. Nach 2 Minuten Benutzung, schalten Sie das Gerät ab und 1 Minute
abkühlen lassen. Dieses Gerät ist nur für häusliche Benutzung konstruiert. Das Gerät ist nicht
ausser Benutzungszweck anzuwenden.
Massnahmen der Verletzungenverhütung
VORSICHT: Auf Grund der fählerhaften Benutzung auftretene Verletzungen ! Vermeiden Sie
alle beweglichen Teile direkt zu berühren. Stecken Sie keine Zubehör von anderen Geräten ein.
Beim Anschliessen von Zubehör, schalten Sie das Gerät ab. Seien Sie beim Verwenden und
Reinigen von scharfen Grillmessern sehr vorsichtig. Vor Montage, Abbauen oder
Reinigungsarbeiten, stecken Sie das Gerät vollständig von Steckdose ab.
Sicherheit mit doppelten Isolierung
Dieses Gerät ist für Sicherheit doppelt Isoliert. Versuchen Sie nicht dieses dopplet isolierten
Gerät selbst zu reparieren.
ALLGEMEINE UND ELEKTRISCHE SICHERHEIT weiter
Defekte oder untergefallene
Kontrollieren Sie das Gerät immer vor Benutzung.. Vergewissern Sie sich, dass die Teile richtig
montiert sind. Wenn der Staubsauger nicht funktioniert wie es sein sollte, auf den Boden
gefallen, fehlerhaft ist und im Freieraum oder unter Regen belassen ist oder ins Wasser gefallen
ist, bitte zum Service bringen.
Sachgemässe Aufbewahrung
Bewahren Sie das Gerät, alle Zubehör und Bedienungsanleitung, trocken und sicheren Ort auf.
A
J
ABBILDUNG
A. Lebensmittelschieber
I
B
B. Nachschubteil
C. Feinabschneidscheibe
D. Feinschneidscheibe
H
E. Mittlereschneidscheibe
C
F. Grobabschneidscheibe
G. Grobschneidscheibe
H. Gerätsstütze (Motoreinheit)
D
I. Griff
E
J. - Ein /Aus Knopf
G
F
- 21 -
VERWENDUNG
Vor ersten Verwendung
Vorsichtig die Verpackung öffnen und alle Teile herausnehmen. Alle Teile mit lauwarmes
Seifenwasser waschen und mit einem Tuch abtrocknen. Wenn nötig, wischen Sie aussere Fläche
vorsichtig ab.
VORSICHT: Lassen Gerätsstütze nicht ins Wasser oder Flüssigkeit eintauchen.
Verwendung von elektrische Schneidmaschine und Reibe
• Stecken Sie das Nachschubteil auf das Gerätsstütze ein. Das Nachschubteil mit 45 ° Grad
nach Rechts im seinen Platz im Gerätsstütze einlegen, dann 45° Grad nach Links drehen und
im senkrechten Stellung festschliessen. .
• Wählen Sie eine geeignete Scheibe für Abschneiden oder Reiben und legen Sie sie im
sternförmige Fach hinter dem Nachschubteil passend ein. Im Uhrzeigersinn drehen um auf
seinen Platz zu halten.
• Schneiden Sie die Lebensmitteln so dass sie den Nachschubteil passen und legen Sie unter
Ausgang ein geeigneten Behälter ein.
• Gerätsstecker an einem geeigneten 220-240V~ 50Hz elektrische Steckdose verbinden.
• Um Sicher zu sein dass die Scheibe fest sitzt und frei läuft, drücken Sie EIN/AUS Knopf einige
Male auf.
• Seien Sie sicher dass Schieber aus dem Nachschubteil ausgegangen ist und dann legen Sie
vorher geschnittene Lebensmitteln in Nachschubteil ein.
• Um das Motor laufen zu lassen, halten Sie EIN/AUS Knopf gedrückt, dann führen Sie die
Lebensmitteln mit Schieber in Nachscubrille nach unten ein. Wenden Sie dem Schieber keine
übermässige Kraft ; Es kann Laufqualität des Gerätes beeindrücken und sogar das Gerät
beschädigen.
- Zum Abschalten das EIN/AUS Knopf benutzen.
• Um das Scheibenschloss zu öffnen, drehen Sie Nachschubteil 45° Grad nach rechts und dann
45° Grad nach links, schliessen Sie somit zu. Jetzt ist die Scheibe leicht herauszunehmen.
• Wenn Sie nicht mehr beim Gerät sind und die Teile wechseln wollen oder reinigen bzw. nicht
mehr benutzen, stecken Sie unbedingt das Gerät ab.
• Reinigen Sie das Gerät gleich nach jeder Benutzung gründlich. Abbauverfahren ist nicht den
Installationsanweisungen geeignet.
Wichtig: Dieses Gerät ist nur für kurzzeitige Benutzung entworfen. Lassen Sie im Dauer nicht
mehr als 2 Minuten laufen. Nach 2 Minuten Benutzung, schalten Sie das Gerät ab und 1 Minute
abkühlen lassen.
Hinweis: Im ersten Benutzung kann sehr geringes Rauch oder Geruch entstehen. Es ist ganz
normal; Es entsteht wegen Schutzschicht, die während der Herstellung des Gerätes auf dem
Motor zum Schutz angebracht ist.
Hinweis: Um die besten Ergebnisse zu erzielen, benutzen Sie Materialien des Herstellers. Wenn
die Materialien weich sind, können um die Scheibe herum zusammenkommen und versammeln
sich drum herum. Wenn die Materialien sehr hart sind, können das Gerät und Scheibe beschädigt
werden.
Wahl der Scheibe
Feinschneidscheibe Sie kann die Parmesankäse, Hazelnüsse und die Gewürzen zu reiben
benutzt werden.
- 22 -
MittlereschneidscheibeSie kann die Käse, Karotten und Brot zu reiben benutzt werden.
GrobschneidscheibeSie kann die gegrillte Käse, Karotten, Zucchini und Zwiebeln zu reiben
benutzt werden.
Feinschneidscheibe Sie kann rote Rübe, Apfel, Sellerie zur Scheiben zu schneiden benutzt
werden.
Grobschneidscheibe Sie kann Gurken, Karotten und Kartofeln zur Scheiben zu schneiden benutzt
werden.
PFLEGE
Das Gerät kann nur durch regelmässiges Pflegen sichere und funktionsfähige gehalten werden.
Reperatur
Versuchen Sie nimals das Gerät zu reparieren. Wenn ein Defekt vorliegt, bitte folgen Sie im
Garantieschein angegebene Prozess.
Vor dem Reinigen
Beim nicht Benutzen des Gerätes vor dem Reinigen, immer sicher sein, dass das Gerätsverbindung
zum elektrischen Strom völlig abgebrochen ist. Vor dem Reinigen müssen die Zubehöre und
Teile vom Gerät ausgebaut sein. DIE GERÄTSSTÜTZE ODER ELEKTRISCHE KABEL DÜRFEN
NICHT INS WASSER FALLEN BZW. EINGETAUCHT WERDEN.
Reinigung
VORSICHT: Beim Benutzen der scharfen Messer, besonders beim Reinigen, muss man sehr
vorsichtig sein. Reinigen Sie das Gerät gleich nach jeder Benutzung gründlich. Alle Rückstände
der Lebensmitteln sofort abwischen und mit lauwarmes Seifenwasser waschen und mit einem
Tuch abtrocknen. Wenn nötig, wischen Sie aussere Fläche vorsichtig ab. Verwenden Sie keine
Scheuermittel oder starke Lösungsmittel. Nachschubteil und Scheibe kann im oberen Bereich
der Geschirrspüler gewaschen werden. Stütze mit feuchtem Tuch wischen.
BEDIENUNGANLEITUNG
Abb. 1
Abb. 2
Abb. 3
Wählen Sie die Scheibe, die gewünschten Verwendung entspricht.
1. Durch Drehen von diesem Griff nach links um 90° Umdrehung, bauen Sie die Motoreinheit
(H) (Abb. 1) über Einheit auf Scheibenhalter an.
2. Legen Sie ausgewählte Scheibe in die vorderen Öffnung der Halterung ein. Die Scheibe muss
bis einrasten im richtigen Arbeitseinheit schiebend (Abb.2) plaziert werden.
- 23 -
Abb. 4
Abb. 5
Abb. 6
3. Schliessen Sie das Gerät an elektrischen Strom an.
4. Um die Scheibe zu befestigen (Abb. 4) drücken Sie EIN/AUS Knopf ein oder zwei Mal.
VORSICHT: Vor dem Einlegen der Lebensmitteln in Nachschubteil, drücken Sie EIN/AUS Knopf
(Abb. 5).
5. Legen Sie die Lebensmitteln im Nachschubteil ein (B) und schieben Sie mit der Schieber die
Lebensmitteln nach unten (A) (Abb. 6).
- 24 -
ESPANOL
SINBO SHB 3068 CORTADOR EN REBANADAS Y RALLADOR ELÉCTRICO
MANUAL DEL USO
LEER LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES CON CUIDADO Y CONSERVARLAS PARA CUNSULTAR
EN EL FUTURO.
Antés de usar el aparato, leer este manual con cuidado.
Estar seguro de las características y la forma del funcionamiento del aparato.
Para funcionarlo correctamente, usar el aparato de conformidad con las instrucciones.
Conservar este manual con el aparato. En caso de ser entregado a una tercera persona, el
manual debe ser entregado a la persona.
Las instrucciones de seguridad no eliminan cualquier peligro completamente relacionado con
sus funciones y siempre se debe cumplir con las precauciones de los accidentes.
No se acepta la responsabilidad alguna ante los daños causados por el uso inapropriado ú no
cumplido con estas instrucciones.
En cualquier forma no usa el producto caído ú averíado ú cuyo cable de la energía se ha dañado.
EL CONTENIDO DEL PAQUETE
1 x Base del aparato (Unidad del motor), 1 x Empujadoe de comida, 1 x Sección para la
alimentación, 1 x Disco para cortar fino, 1 x Disco para cortar mediano, 1 x Disco para cortar
grueso, 1 x Disco para cortar en rebanadas finas, 1 x Disco para cortar en rebanadas grueso
1 x Manual del uso
Antés de tirar la caja en a basura estar seguro que todas las partes sean completas. Tirar
seguramente todas las bolsas de plástico y otras partes de embalaje. Pueden ser peligrosas
para los niños.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo : SHB 3068
Voltaje: AC230V, 50Hz
Energía: 150 Watt
Uso Por Plazo máximo: 2 Minutos
SEGURIDAD GENERAL Y ELÉCTRICA
Ál usar los aparatos eléctricos siempre para reducir el riesgo de sufrir heridas personales,
shock eléctrico e incendio para cumplir con las instrucciones de seguridad,
Estar seguro que el voltaje expresada sobre la placa de la Energía siempre debe ser igual a
la tensión expresada.
Cable de la Energía y Ficha
Desenchufar el aparato al no usarlo. No dañar la cable de la energía. En caso de ser dañado
el cable de la energía, debe ser recambiado por el fabricante, encargado/a del servicio ú por
una persona similar experto para evitar algun peligro ocurrido.
Control
Este aparato no es conveniente para el uso de las personas con falta de experiencia conocimiento
y minusválidas mentalmente (incluso los niños), la única excepción es informarles sobre el uso
anteriormente, dándoles instrucciones necesarias por una persona responsable de la seguridad
de dichas personas o usar estas personas el aparato bajo la vigilancia.
- 25 -
Agua
No sumergir el aparato en agua o caerlo en agua. No caer la unidad del motor o cable
de la energía en agua. No tocar con manos mojados o en lugares mojados.
Uso ú Medioambiente
No usar el aparato afuera. Para reducir el riesgo del shock eléctrico; no usar afuera o en
superficies mojados. No tirar o arrastrar el cable en el suelo. Usar el aparato en superficies
planos. Para evitar la caída del aparato, siempre colocar el aparato sobre un superficie horizontal,
estable, lejos de lugares mojados y bordes afilados. No permitir que el cable de la energía se
cuelgue de los lugates superiores del nivel del suelo. No Hacer estar expuesto a la luz solar
directamente, en este caso se puede dañar al plástico. No funcionar el aparato continuamente
más de 2 minutos. Después del uso continuo de 2 minutos, apagar el aparato y dejarlo para
enfriarse durante un minuto. El aparato solamente es diseñado para uso doméstico. No debe
ser usado para otros objetivos fuera de los que sean expresados.
Precauciones de sufrir heridas
AVISO: ¡Sufrimientos de heridas que se podran causar por el uso erróneo! Evitar que se toquen
directamente todas las partes móviles. No fijar los acesorios obtenidos de otros productos en
el aparato. No olvidar a apagar el parato al fijar los acesorios Tener mucho cuidado al usar y
limpiar los cortadores afilados. Antés de montar, desmontar o limpiar el aparato cortar
completamente la conección eléctrico del aparato.
SEGURIDAD CON DOS AISLAMIENTOS
Este aparato debe ser aislado doble para su seguridad. No intentar a reparar el aparato de
dobre aislado.
SEGURIDAD EN GENERAL Y ELÉCTRICO continuación
averíado ú caído
Antés de usar el aparato siempre controlarlo. Estar seguro que sean fijado las partes
correctamente. Si el aparato no funciona bien, ser caído al suelo, ser dañado, dejado en aire
libre o ser caído en aguai llevarlo al servicio técnico.
Conservación bajo las condiciones apropriadas
Conservar el aparato, todos los acesorios yel manual del uso en un lugar seco y seguro.
FIGURA
A. Empujador de comida
B. Sección para alimentación
C. Disco para cortar afilado
D. Disco para cortar en rebanadas
E. Disco para cortar medianos
F. Disco para cortar afilados
G. Disco para cortar en rebanadas
H. Base del Aparato (Unidad del Motor Ünite)
I. Mango
J. Botón para funcionar/Apagar
A
J
I
B
H
C
D
E
F
- 26 -
G
USO
Antés del primer uso
Quitar el embalaje sino todos sus acesorios. Limpiar con agua tibia jabonosa y secar las con
toalla. En caso de ser necesario, limpiar la base con cuidado.
AVISO: No sumergir la base del aparato en agua o en otro líquido.
Uso del Cortador en Rebanadas y Rallador
• Fijar la sección de la alimentación en la base del aparato. Colocar la sección para la alimentación
con un ángulo de 45 grados en el campo de la base del aparato, después girándose con un
ángulo de 45 grados cerrar colocándolo en la posición vertical.
• Seleccionar un disco apropriado para la función deseada de cortar en rebanadas o ralladura
y colocar en forma de ser fijado en el mecanismo del funcionamiento en figura de la estrella
detrás de la sección de la alimentación. Girar hacia la dircción del reloj un poco cogerlo en el
suelo.
• Cortar las materiales apropriados para la sección de la alimentación y fijar en la misma y
colocar una holla apropriada debajo de la zona para salir.
• Enchufar el aparato en una ficha apropriada 220-240V ~ 50Hz.
• Para estar seguro que el disco sea fijado en su lugar e girado libremente, pulsar uno ú dos
veces al botón de FUNCIONAR/APAGAR (ON/OFF).
• Estar seguro que el empujador salga de la sección de la alimentación y colocar las materiales
cortadas en la sección de la alimentación.
• Para activar el motor pulsándo al botón FUNCIONAR/APAGAR (ON/OFF) emojar poco a poco
las materiales hacia abajo del canal de la alimentación. No aplicar fuerza más que se necesita,
este resultado puede influir la calidad del funcionamiento y también puede dañar al aparato.
- Para apagar usar el botón de FUNCIONAR/APAGAR (ON/OFF).
• Para abrir la cerradura del disco, girar la sección de la alimentación a la derecha 45 grados
y después cerrar otra vez girándo 45 grados a la izquierda. El disco ya se puede quitar
fácilmente.
• No olvidar a desenchufar el aparato en caso de no estar usted al lado del aparato, recambiar
las partes, limpiarlas o no usarlas
• Después de cada uso, limpiar inmediatamente el aparato. El proceso del desmontar no es
apropriado para las instrucciones del montaje.
Importante: Este aparato es diseñado para uso por plazo corto. No funcionar continuamente
más de 2 minutos. Después de usar el aparato continuamente durante 2 minutos, dejar el
aparato para que se enfríe por 1 minuto.
Nota: Al primer uso del aparato, se puede salir humo ú sentie un olor. Éso es normal y este
caso se ocurre por causa de la cubierta protectiva colocada sobre el motor.
Cluedo: Para obtener los mejores resultados, usar las materiales de la empresa. En caso der
muy blandas las materiales, se pueden acumular alrededor del disco juntándose y pueden
causar acumulación. En caso de ser muy duros las materiales, el aparato y el disco puede ser
dañado.
Selección del disco
Disco del Cortador Fino Puede usar para rallar queso de parmesan, avellana y condimentos.
Disco del Cortador Mediano Puede usar para rallar queso, zanahoria y fragmentos de pan.
Disco del Cortador Grueso Puede usar para rallar queso parrillado, zanahoria, calabacín,
- 27 -
cebolla.
Disco fino del Cortador en rebanadas Puede usar para cortar rallar Remolacha, manzana, apio
en rebanadas.
Disco Grueso del Cortador en rebanadas Puede usar para cortar pepino, zanahoria, patata.
MANTENIMIENTO
El mantenimiento hecho regularmente para el aparato se adquirirá que el aparato sea seguro
y funcionado.
Reparación
No intentar a reparar este aparato. En caso de ser encontrado un problema, por favor seguir
el procedimiento del documento de la garantía.
Antés de Limpiar
Al no ser usado, antés de limpiarlo siempre estar seguro que usted ha cortado la conección
eléctrica. Antés de limpiarlo, los acesorios, las partes deben ser quitado del aparato. NO
SUMERGIR LA BASE, EL CABLE DE LA ENERGÍA DEL APARATO EN AGUA Ó NO CAERLO EN
AGUA.
Limpieza
OJO: Particularmente durante la limpieza, al usár los cortadores afilados debe ser más cuidado.
Después de cada uso, limpiar el aparato. Limpiar algunos residuos de comida ocurridos y lavar
con agua tibia, jabonosa todas las partes y secar con la toalla. En caso de ser necesaria, limpiar
la base externo con cuidado. No usar las limpiadores desgastados o disolventes duros.La
sección de la alimentación y su disco se pueden lavar en la parte superior de la lavavajillas.
Limpiar la base con una tela mojada.
INSTRUCCIONES PARA EL USO
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Seleccionar el Disco equivalente para el uso deseado.
1. Girándo un cuarto turno a la izquierda (Figura 2), fijar el cogedor del disco sobre la unidad,
(B) unidad del motor (H) (Figura 1).
2. Colocar el disco seleccionado en la apretura delantera (B) del cogedor. Empujándo el disco
hasta que sea fijado bien el disco a la unidad correcta del funcionamiento (Figura 3) posicionar.
- 28 -
Figura 4
Figura 5
Figura 6
3. Enchufar el aparato.
4. Para encerrar el disco (Figura 4), pulsar al botón de ON/OFF (FUNCIONAR/APAGAR) (J) uno
ú dos veces.
AVISO: Antés de colocar las materiales en la sección de la alimentación pulsar al botón de
ON/OFF (FUNCIONAR/APAGAR) (Figura 5).
5. Colocar las materiales en la sección de la alimentación (B) y empujar las materiales hacia
abajo usando el empujador (A) (Figura 6).
- 29 -
No: 1-3068-04102013
- 34 -
- 35 -
:1-3068-04102013
- 40 -
- 41 -
HRVATSKI
ˇ
SINBO SHB 3068 ELEKTRICNA
SIJECAKLICA I BLENDER
UPUTE ZA UPORABU
ˇ ITATI I BROS
ˇ URU C
ˇ UVATI U SLUˇCAJU PONOVNE
OVE VAˇZNE UPUTE SIGURNOSTI PAˇZLJIVO PROC
POTREBE.
Prije uporabe ovog aparata paˇzljivo proˇcitajte ove upute za uporabu.
Budite uvjereni o karakterstikama i naˇcinu uporabe aparata.
Radi normalnog funcioniranja i rada aparat koristite u skladu sa uputama o uporabi.
Uputu za uporabi ˇcuvati zajedno sa aparatom. U sluˇcaju poklona treˇcoj osobi zajedno sa aparatom
predati i uputu za uporabu.
Upute o sigurnosnom koriˇstenju aparata sa toˇcke svojih funkcija same od sebe u potpunosti ne
uklanjaju opasnost stoga je potrebno poduzeti i ispuniti mjere opraza.
U sluˇcaju nepravilnog koriˇstenja ili nepridrˇzavanja mjera predvid¯eni ovim uputom ne´
ce se prihvatiti
bilo kakva odgovornost.
Proizvod koji je na neki naˇcin pao ili je oˇste´cen ili je njegov naponski kabel oˇste´cen se ne smije
korsititi.
SADRˇZAJ PAKOVANJA
1 x Baza Aparata (Jedinica Motora), 1 x Potiskivaˇc Namjernica, 1 x Dio za Prihranu, 1 x Disk za Tanko
Sjeckanje, 1 x Disk za Srednej Sejeckanje, 1 x Disk za Debelo Sjeckanje, 1 x Disk za Tanko Rezanje,
1 x Disk za Debelo Rezanje, 1 x Upute za Uporabu
Prije bacanja ambalaˇzne kutije u sme´
ce prethodno provjerite dali su svi dijelovi prisutni. Sve plastiˇ
cen
vreˇcice i ambalaˇzu na sigurnostni naˇcin spremiti u sme´
ce.Mogu biti opasni po djeci.
ˇ KE KARAKTERISITIKE
TEHNIC
Model : SHB 3068
Napon: AC230V, 50Hz
Snaga: 150 Watt
Maximalno Neprekidno Koriˇstenje: 2 Minute
´ A I ELEKTRIˇ
OPC
CNA SIGURNOST
Tijekom koriˇstenja elektriˇcnih ured¯aja, s ciljem umanjenja rizika od poˇzara, strujnog udara i ozljeda
potrebno je uvjek postupiti u skladu sa altuelnim uputama.
Uvjek budite uvjereni da napon elektriˇcne energije odgovara naponu naznaˇcenom na bazi ured¯aja.
Elektriˇcni kabel i utikaˇc
Kada ured¯aj nije u upotrebi utikaˇc treba biti iskljuˇcen iz utiˇcnice.Budite paˇzljiva da ne oˇstetite kabel.
U sluˇcaju da je doˇslo do oˇste´
cenja naponskog kabele radi spreˇcavanja moguˇceg rizika od opasnosti
potrebno je kabel zamjeniti novim od strane ovlaˇstenog servisa ili struˇcne osobe.
Kontrola
Ovaj aparat se ne smije koristiti od strane osoba koje imaju fiziˇcke i psihiˇcek nedostatke ili osoba
bez iskustva ili osoba koje nemaju dovoljno znanja o koriˇstenju aparata. Aparat se moˇze koristitit
pod uvjetom kontrole osobe koja je odgovorna za njihovo zdravlje i koja moˇze pruˇziti potrebno znanje
o koriˇstenju proizvoda.
Teku´
cina / voda
Aparat ne smije pasti ili potapati u vodi. Motorna jedinica ili kabel se ne smiju potapati u
vodi. Aparat se ne smije koristiti vlaˇznim rukama ili u vlaˇznim prostorijama.
- 42 -
Uporaba i Okoliˇs
Aparat se ne smije koristiti na otvorenom prostoru. Radi umanjenja rizika od strujnog udara
aparat se ne smije koristiti na utvorenom prostoru i na vlaˇznoj povrˇsini. Naponski kabel se ne
smije razvlaˇ
citi ili vuci po tlu. Aparat koristiti na ravnoj povrˇsini. Kako bi ste sprijeˇ
cili pad aparata
uvjek treba biti na vodoravnoj, stabilnoj suhoj i povrˇsni koja nema oˇstrih rubova. Naponski kabel
ne smije visiti sa visokih mjesta. Ne smje biti pod direktnim utjecajem sunˇcevih zraka. Ovo moˇze
biti razlog oste´
cenja plastiˇcne mase. Aparat neprekidno ne smije raditi duˇze od 2 minute. Nakon
neprekidnog rada od 2 minute aparat treba iskljuˇciti i omogu´
citi njegovo hlad¯enje u vrijemenu
od 1 minute. Aparat je dizajniran samo za koriˇstenje u ku´canstvu. Aparat se ne smije koristiti
u druge svrhe osim za ˇsto je namjenjen.
Mjere za spreˇcavane ozljede
UPOZORENJE: Izbegavajte direktne dodire sa svim pokretnim dijelovima kako bi ste sprijeˇcili
ozljedu usled pogreˇsnog koriˇstenja.Na aparat se ne smije postavljati djelovi sa drugih ured¯aja.
Prilikom postavljanja dijelova pribora aprat treba biti u iskljuˇcenom poloˇzaju. Budite oprezni
tijekom koriˇstenja i ˇciˇsc´enja oˇstrica aparata.Prije montaˇze, demontaˇze ili ˇciˇsc´enja u potpunosti
iskljuˇcite elektriˇcno napajanje aparata.
Dvostruka Sigurnsotna Izolacija
Radi Vaˇse sigurnosti aparat posjeduje dvostruku izolaciju. Ne pokuˇsavati popravku kvara na
dvostruko izoliranom ured¯aju.
´ A I ELEKTRIC
ˇ NA SIGURNOST (Nastavak)
OPC
Osteˇcen aparat
Prije koriˇstenja potrebno je aparat kontrolisati. Budite uvjereni da su dijelovi pribora postavljeni
na pravilan naˇcin. U sluˇcaku da rad aparata nije normalan, da je pao, da je oˇste´cen ili je ostao
pod utjecaju kiˇse i vanjsih prilika potrebno je aparat predati ovlaˇstenom servisu.
Skaladiˇstenje pod Pravilnim Uvjetima
Aparat, nejgov pribor i uputu za uporabu ˇcuvati na suhom i sigurnom mjestu.
PRIKAZ
A. Potiskivaˇc Namjernica
B. Dio za Prihranu
C. Disk za Tanko Sjeckanje
D. Disk za Tanko Rezanje
E. Disk za Srednej Sejeckanje
F. Disk za Debelo Sjeckanje
G. Disk za Debelo Rezanje
H. Baza Aparata (Jedinica Motora)
I. Drˇska
J. Prekidaˇc Ukljuˇci/Iskljuˇci
A
J
B
I
H
C
D
E
G
F
ˇ TENJE
KORIS
Prije Prvog Koriˇstenja
Paˇzljivo otvorite ambalaˇzu i izvadite sve dijelove. Mlakom vodom i sapunicom oprati sve dijelovo
zatim ih osuˇsiti. Po potrebi oˇcistiti spoljni dio tijela aparata.
UPOZORENJE: Bazu aparata nepotapati u vodi ili u drugim teku´cinama.
- 43 -
Uporaba Elektriˇcne Sijeckalice i Blendera
• Dio za prihranu postaviti na bazi ured¯aja. Postavljanjem dijela za prihranu u poloˇzaju kutka od
45 stupnjeva udesno na bazi ured¯aja okretajem u lijevo u kutku od 45 stupnjeva dio postaviti u
uspravnom poloˇzaju omuguˇcuju´
ci njegovo prikljuˇcenje na bazi.
• Po zelji izaberite disk s kojim ˇzelite izvrˇsiti sjeckanje ili rezanje namjernica i isti postavite iza
dijela za prihranu unutar zvejzdastog mekanizma. Laganim pokretom u smjeru kretanja kazaljki
na satu prikljuˇcite isti.
• U dijelu za prihranu postavite namjernice, prethodno izrazanih u komadi´
cima adekvatne veliˇcine.
Na izlazu koji se nalazi na ured¯aju postavite posudu.
• Utikaˇc aparata prikljuˇcite u utiˇcnici sa naponom od 220-240V ~ 50Hz.
• Kao bi ste se uvjerili da je postavljeni disk na aparatu u stabilnom poloˇzaju i da se slobodno
ˇ
ˇ
okre´
ce jedan do dva puta pritisnite prekidaˇc UKLJUCI/ISKLJU
CI.
• Budite uvjereni da ste iz dijela za prihranu namjernica prethodno izvadili potiskivaˇc i zatim u
njemu stavite namjerice.
ˇ
ˇ nakon toga
• Za stavljenja motora u aktivnom poloˇzaju pritisnite prekidaˇc UKLJUCI/ISKLJU
CI,
laganim pokretom i pomo´
cu potiskivaˇca za namjernice potisnite namjernice koje se nalaze u djelu
za namjernice.Ne smije se primjeniti ve´
ca snaga no ˇsto je potrebno. Ovo moˇze utejcati na kavalitet
rezultata i oˇstetiti aparat.
ˇ
ˇ
- Za iskljuˇcenje ured¯aja koristite prekidaˇc UKLJUCI/ISKLJU
CI.
• Za deblokadu diska, dio za prihranu okrenuti u kutu od 45 stupnjeva u desnom smjeru i nakon
toga okretom od 45 stupnja u lijevom smjeru ponovo izvrˇsite njegovu blokadu. Nakon ove operacije
lako´
com iz ljeˇziˇsta izvadite disk.
• U sluˇcaju kada niste u blizini aparata, kada mjenjate dijelove pribora, kada aparat ˇcistite ili kada
aparat neˇcete koristitit utikaˇc ured¯aja iskljuˇciti iz utiˇcnice.
• Nakon svake uporabe obavzeno oˇcistite aparat. Operacija demontaˇze nije u suglasnosti sa
uputama o montaˇzi.
Vaˇzno: Ovaj aparat je dizajniran za uporabu u kratkim intervalima. Aparat se ne smije neprekidno
koristiti duˇze od 2 minute. Nakon neprekidnog koriˇstenja aparata u vrijemenu od 2 minute potrebno
je u vrijemenu od 1 minute omoguˇciiti hlad¯enje aparata.
Zabjeleˇska: Tijekom prvog koriˇstenja aparata iz njega je mogu´
ca pojava male koliˇ
cine dima i mirisa.
Radi se o normanoj pojavi, radi zaˇstite prilikom transporta proizvoda, tijekom njegove proizvodnje
na moturu je stavljena obloga koja je i razlog ove pojave.
Savjet: Radi ostvarenja najboljeg uˇ
cinka obavezno koristiti materijale proizvod¯aˇ
ca. Ako su materijali
jako meki doˇci´
ce do njihove deformacije i nagomilavanja. U sluˇcaju da su materijali ˇcvrste prirode
moˇze do´
ci do oˇste´
cenja diska i aparata.
Izbor Diska
Disk za Tanko Sijeckanje moˇze se korsititi za sjeckanje sira ljeˇsnika i zaˇcina.
Disk za Srednje Sijeckanje moˇze se koristiti za sijeckanje sira, mrkve i mrvice kruha.
Disk za Debelo Sijeckanje moˇze se koristiti za sijeckanje sira, mrkve, tikvice i luka.
Disk za Tanko Rezanje moˇze se koristiti za rezanje repe, jabuke, celera.
Disk za Debelo Rezanje moˇze se koristiti za rezanje krastavca, mrkve, krumpira.
ODRAˇZAVANJE
Redovno odrˇzavanje aparata omogu´
ci ´
ce njegov siguran rad.
Popravka
Ne smijete pokuˇsavati da sami popravljate ovaj aparat. U sluˇcaju pojave problema molimo Vas da
pratite postupak naznaˇcen u garantnom listu.
- 44 -
Prije ˇciˇs´cenja
Prilikom ˇciˇs´cenja i duˇzeg nekoriˇstenja aparata obavezno budite uvjereni da je utikaˇc ured¯aja
iskljuˇcen iz utiˇcnice.Prije ˇciˇs´cenja obavezno iz unutraˇsnjosti ured¯aja izvedite dijelove pribora.
BAZU APARATA ILI NAPONSKI KABEL URED–AJA SE NE SMIJU POTAPATI U VODI.
ˇ iˇs´cenje
C
PAˇZNJA: Tijekom koriˇstenja, podgotovu prilikom ˇciˇs´cenja oˇstrica aparata potrebno postupati
paˇzljivo. Nakon svakog koriˇstenja odmah oˇcistiti ured¯aj. Otklonite sve ostatke namjernica i sve
dijelove pribora oprati mlakom sapunicom zatim iste dobro osuˇsiti.Ne smije se uputrebljavati
sredstva za ˇciˇsc´enja koje mogu oˇstetiti aparat Dio za prihranu i diskovi se mogu prati u gornjem
dijelu stroja za pranje posud¯a. Povrˇsinu aparata oˇcistiti vlaˇznom krpom.
UPUTE ZA UPORABU
Prikaz 1
Prikaz 2
Prikaz 3
Za ˇzeljenu operaciju izaberite adekvatan disk.
1. Okretanjem ove poluge za ˇcetvrtinu u lijevo (Prilkaz 2), (B) jedinicu motora (H), (Prikaz 1), nad
jedinici postavite drˇzaˇc diska.
2. Na prednjem dijelu otvora drˇzaˇca (B) postavite izabran disk.Guranjem omoguˇcite potpuno
postavljanje diska (Prikaz 3) smejstite.
Prikaz 4
Prikaz 5
Prikaz 6
3. Utikaˇc ured¯aja ukljuˇcite u utiˇcnici.
ˇ
ˇ
4. Za blokadu diska (Prikaz 4) jedan ili dva putan pritisnite prekidaˇc (J) UKLJUCI/ISKLJU
CI.
NAPOMJENA: Prije postavljanja namjernica i dijelu za prihranu pritisnite prekidaˇc
ˇ
ˇ (Prikaz 5).
UKLJUCI/ISKLJU
CI
5. U dijelu za prihranu stavite namjernice (B) zatim potiskivaˇ
cem potisnite namjernice (A) (Prikaz
6).
- 45 -
- 46 -
A
J
I
B
H
C
D
E
F
G
- 47 -
- 48 -
- 49 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
KAPIDAN KAPIYA
10 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(•)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 10• ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(•Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 50 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 51 -
- SHB 3068 BLENDER -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 78504
SSHY Belge No : 35274
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 03/02/2010
Garanti Belge Vize Tarihi : 18/01/2012
SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
BLENDER
S‹NBO
SHB 3068
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 52 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2,90431 Nürnberg, Germany
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2013
Download

Kullanım kılavuzu