SJ 3136 MEYVE SEBZE SIKACA⁄I
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
S‹NBO SJ 3136 MEYVE SEBZE SIKACA⁄I
KULLANIM KILAVUZU
Lütfen bu talimat› okuyunuz ve saklay›n›z.
C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
1. Paslanmaz çelik gövde
2. Kolay temizlemek için, tamam› ayr›labilen parçalar
3. Paslanmaz çelikten damlatmayan dökme a¤z›
4. Kordon muhafazas›
5. Koni fleklinde s›kma haznesi ve toz kapa¤›
6. Sessiz çal›flma
7. AC230V, 50Hz, 100W
D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l›
dökümanlarda beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda
elde edilen de¤erlerdir.Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre
de¤iflebilir.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-1-
ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Bu elektrikli aleti kullanmadan önce, afla¤›dakiler baflta olmak üzere, temel önlemler
daima al›nmal›d›r:
1. Cihaz› sadece güç kayna¤›n›n tip levhas› üzerindeki bilgilere göre ba¤lay›n›z ve
çal›flt›r›n›z.
2. Cihaz› kullan›rken motoru durduracak kadar kuvvet uygulamay›n›z.
3. Elektir‹k çarpmas›ndan korunmak için, kordon, priz ve narenciye s›k›ca¤›, su ve benzeri
s›v›larla temas ettirilmemelidir.
4. Cihaz çocuklar›n yak›n›nda veya çocuklar taraf›ndan kullan›l›rken, yak›n gözetim
gereklidir.
5. Cihaz kullan›lmad›¤› zaman, parçalar›n› söküp takmadan veya y›kamadan önce mutlaka
cihaz›n fiflini çekin. Fifli gövdesinden s›k› tutarak ç›kart›n ve sonras›nda prizden çekin.
Cihaz›n fiflini aniden çekmeyin ve kordonu bükmeyin.
6. Hareketli parçalara temas etmekten kaç›n›n.
7. Cihaz› bozuk bir kordon veya fifl ile çal›flt›rmay›n. Cihaz ar›zaland›¤›nda kontrol ve
tamir için sat›n al›nd›¤› perakende sat›fl yerine geri götürün.
8. Cihaz› kullan›m k›lavuzunda belirtilen amaçlar d›fl›nda kullanmay›n. Tavsiye edilmedikçe,
yard›mc› parçalar kullanmay›n.
9. Cihaz› aç›k havada veya oksijenin sa¤lanmad›¤› veya patlay›c› ve/veya yanabilir gazlar›n
bulundu¤u yerlerde çal›flt›rmay›n.
10. Kordonun masan›n veya tezgah›n kenar›ndan sallanmas›na veya s›cak yüzeylere
de¤mesine izin vermeyin.
11. Bu cihaz, sadece ev içi kullan›m›na uygun olarak tasarlanm›flt›r, Endüstriyel veya
ticari amaçl› de¤ildir.
12. Cihaz›n›z› sadece narenciyelerin (limon, greyfurt, mandalina, portakal vb) suyunu
s›kmak için kullanmal›s›n›z. Bunun d›fl›nda bir amaç için kullanmay›n›z.
13. Cihazda normalin d›fl›nda bir çal›flma gözlemledi¤inizde kendiniz tamir etmeye
kalk›flmay›n›z, lütfen Ça¤r› Merkezimizle iletiflim kurarak yetkili personelin talimatlar›na
uyunuz.
14. Narenciye s›kaca¤›n› ba¤lant›dan kesmek için, motor durana kadar bekleyin ve sonra
fiflini prizden çekin.
15. Cihaz›n motor blo¤unu asla suya dald›rmay›n›z.
16. Gözetimsiz çal›flt›rmay›n. Parçalara ay›rmadan önce, motorun tamamen durdu¤undan
emin olun. Her kullan›mdan sonra, fifli prizden çekin.
Cihaz›n›z› en fazla ürün bofltayken 5 dakika aral›ks›z çal›flt›r›n›z.
BU KULLANIM TAL‹MATLARINI SAKLAYIN.
-2-
TAfiIMA ve NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan elektrikli cihazlar›,
uygun elden ç›karma merkezlerine götürün.
Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum
söz konusu de¤ildir.
C‹HAZIN TANITIMI
Ürün önceden bildirim olmaks›z›n de¤ifltirilebilir.
1. KAPAK
2. SÜZGEÇ SAPI
3. SÜZGEÇ
4. HAZNE
5. DAMLAMA ÖNLEY‹C‹ SIVI AKIfi YOLU
6. MOTOR ÜN‹TES‹
7. KON‹
8. KON‹ KAPA⁄I
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Narenciye S›k›ca¤›n›n Kullan›ma Haz›rlanmas›
‹lk kez cihaz› kullanmadan önce koniyi, süzgeci, süzgeç sap›n› ve dökme a¤z›n› y›kay›n.
( Bak›n›z ‘Temizleme’)
fiEK‹L . 1
-3-
C‹HAZIN KULLANIMI
Cihaz nas›l kullan›l›r (fiEK‹L .1) *
1. Cihaz› çocuklar›n ulaflamayaca¤›, güvenilir, yatay bir yüzeyin üzerine yerlefltirin.
2. Fifli prize tak›n.
3. Süzgeç sap›n› düzgün bir flekilde yerine tak›n.
4. Süzgeci tak›n.
5. Sonra koniyi yerlefltirin.
6. ‹kiye bölünen meyveyi s›k›ca koninin üstüne bast›rarak, cihaz›n elektrik devresini aç›n.
Meyve suyu, sessizce ve h›zl› olarak ç›kart›lacakt›r.
7. Dökme a¤z›n›n alt›na bir kap koyun. Dökme a¤z›n› afla¤›ya cam barda¤a do¤ru çevirin.
H›zl› ak›fl sistemi meyve suyunu do¤ruca kab›n içine yönlendirir.
8. Bitirdikten sonra, meyve suyunun damlamas›n› ve dökülmesini engellemek için, dökme
a¤z›n› yukar›ya çevirin.
9. Cihaz› kullan›mdan hemen sonra temizleyin. (Bak›n›z ‘Temizleme’)
10. Kordon ve koni muhafazas› narenciye s›kaca¤›n›n alt k›sm›ndad›r. Koniyi oyu¤un içine
yerlefltirdikten sonra kapa¤›n› kapat›n ve kordonu cihaz›n arkas›ndaki aral›¤›n içinden
ç›kar›n.
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z.Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z kesinlikle
sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
1. Cihaz›n fiflini prizden çekin. Koni, süzgeç ve süzgeç sap›n› cihazdan ç›kart›n.
2. Düzgün temizlenebilmesi için dökme a¤z›n› tamam›yla afla¤›ya do¤ru çevirin. Dökme
A¤z› cihazdan ayr›lamaz.
3. Il›k sabunlu su ile, koniyi, süzgeci ve süzgeç sap›n› temizleyin. Bütün parçalar› kurulay›n.
Bu parçalar› bulafl›k makinas›nda y›kamay›n.
4. Motor ünitesini nemli bir bez kullanarak temizleyin. Hiçbir zaman motor ünitesini
suyun içine bat›rmay›n veya musluk alt›nda durulamay›n.
BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
-4-
ENGLISH
SINBO SJ 3136 CITRUS JUICER
INSTRUCTION MANUAL
FEATURES
1. Stainless steel housing
2. All detachable parts for easy cleaning
3. Stainless steel spout with anti-drip function
4. Cord storage
5. Cone-shaped squeezer and dust cover
6. Noiseless extracting while operation
7. AC230V, 50Hz, 100W
PARTS NAME
1. LID
2. SIEVE HOLDER
3. SIEVE
4. JAR
5. SPOUT
6. MOTOR UNIT
7. CONE
8. CONE COVER
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the
following:
Read all instructions before using.
1. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or citrus juicer in water or other
liquid.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. Unplug from outlet when no in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. Remove
plug by gripping plug body and pull out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug.
4. Avoid contacting moving parts.
5. Do not operate this appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or
has been damaged in any manner, return the citrus juicer to the retail location where it was purchased
for examination, repair, or adjustment.
6. Use this appliance only for its intended use as described by this manual. Do not use accessory
attachments without recommending by the Electronics.
7. Do not use outdoors or operate where oxygen is not being administered or in the presence of explosive
and/or flammable fumes.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. This appliance is intended for household use ONLY; it is not for commercial or industrial use.
10. Any service of the citrus juicer should be performed by the retail location where it was purchased.
11. To disconnect citrus juicer, wait until motor stops, then remove plug from electrical outlet.
12. Do not operate unattended. Make sure the motor stops completely before disassembling. Unplug
after each use.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
-5-
PREPARING THE CITRUS JUICER FOR USE
Always clean cone, sieve, sieve holder and spout before you use the appliance for the first time (see
‘Cleaning’)
FIG . 1
HOW TO USE YOUR APPLIANCE (FIG .1)
1. Place the appliance on a firm, level surface out of the reach of children.
2. Plug in.
3. Put the Sieve holder on place correctly.
4. Put on the sieve.
5. Then insert the cone.
6. Switch the appliance on by pressing the halved fruit firmly onto
the cone. The juice will be extracted quietly and quickly.
7. Put a vessel under spout. Flip the spout down towards the glass.
The instant flow system guides juice directly into vessel.
8. After you have finished, flip the spout up to prevent dripping and
spilling juice.
9. Always clean the appliance immediately after use (see in ‘Cleaning’)
10. Cord and cone storage under Citrus Juicer base, place the cone into the hole then cover it, and exit
cord through the opening at the back of the appliance.
CLEANING
1. Unplug cord from electrical outlet. Remove the cone, sieve and sieve holder from the appliance.
2. Flip the spout down fully in order to clean it properly. The spout cannot be detached from the appliance.
3. Clean the cone, sieve and sieve holder by using warm soapy water. Dry all parts. Do not clean these
parts in a dishwasher.
4. Clean the motor unit by using a moist cloth Never immerse the motor unit in water or rinse it under
the lap.
-6-
FRANÇAIS
SINBO SJ 3136 PRESSE- AGRUMES
MODE D’EMPLOI
CARACTÉRISTIQUES
1. Corps en acier inoxydable
2. Pour nettoyage facile, toutes les pièces amovibles
3. Bec verseur anti-goutte en acier inoxydable
4. Protection du câble
5. Tête de presse cônique et couvercle anti-poussière
6. Fonctionnement silencieux
7. AC230V, 50Hz, 100W
NOMS DES PIÈCES
1.Couvercle
2. Poignée du filtre
3. Filtre
4. Récipient
5. Ouverture d'écoulement liquide anti-goutte
6. Bloc moteur
7. Cône
8. Couvercle de cône
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lors de l'utilisation des appareils électriques, y compris les précautions suivantes de sécurité de base
devraient toujours être considérés. Lisez attentivement ce mode d’emploi avant la première mise en
service de l’appareil. Conservez le mode d!emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
1. Branchez uniquement l’appareil selon les informations sur la plaque signalétique et mettez en
marche.
2. Ne pas appliquer la force pour arrêter le moteur lorsque vous utilisez l'appareil
3. Pour se protéger d’un choc électrique, ne pas faire contacter le câble, la prise et la presse agrumes
avec l’eau et d’autres liquides.
4. La surveillance est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé près ou par des enfants.
5. L’Appareil doit être débranché ; lorsque’il n’est pas utilisé, avant de le remonter ou de le laver.
Retirez la fiche en tenant par le corps puis débranchez –le. Ne débranchez pas soudainment et ne pliez
pas le cordon.
6. Evitez le contact avec les pièces mobiles.
7. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une prise endommagé.Pour toute réparation
emporter l’appareil au centre d’achat.
8. Ne pas utiliser l’appareil à des fins autres que celles détérminées au mode d’emploi. Ne pas utiliser
les accessories auxiliaries si ce n’est pas conseillé.
9. Ne pas fonctionner l’appareil en plein air ou au cas où il n’existe pas assez d’oxygène et / ou en
présence de gaz combustible.
Positionnez l’appareil de sorte que : le cordon ne dépasse pas du bord de la table ou du plan de travail
et ne touche pas les parties chaudes.
10. L’appareil a été conçu pour un usage domestique. Il ne doit pas être l’objet d’une utilisation
industrielle ou commerciale.
11. Votre appareil doit être utilisé seulement pour presser les agrumes (
citron,pamplemousse,mandarins,oranges etc.).Ne l’utilisez pas à d’autres fins que cela.
12. N'essayez jamais de réparer l’appareil vous-même si vous observez un fonctionnement anormal.
Prière de contacter notre Call Center et de poursuivre les instructions du personel autorisé.
-7-
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
13. Pour couper le lien de presse agrumes, attendez l’ârret completdu moteur puis débranchez – le.
14. Ne jamais plonger le bloc-moteur de l’appareil dans l’eau.
15. Ne pas le fonctionner sans surveillance. Avant de démonter , assurez vous de l’ârret complet du
moteur. Débranchez toujours l’appareil après l’usage.
Quand l’appareil est vide, ne le mettez pas en marche plus de 5 minutes en continu
CONSERVEZ CES MODES D’EMPLOI
MISE EN SERVICE DE LA PRESSE - AGRUMES
Avant de mettre l’appareil en service pour la prémière fois lavez le cône,le filtre,la poignée du filtre
et le bec verseur.(Voir ‘Nettoyage’).
Figure 1
COMMENT UTILISER L’APPAREIL ( 1.FIGURE )
1. Placez l’appareil sur une surface plane et sûr , hors de la portée des enfants.
2. Branchez l’appareil.
3. Remplacez la poignée du filtre correctement.
4. Remplacez le filtre.
5. Placez le cône
6. Faisant presser le fruit divisé en deux sur le cône , ouvrez le circuit électrique de l’appareil. Le jus
de fruits fera extrait aussi silencieux et rapide.
7. Placez un récipient sous le bec verseur. Tournez le bec verseur en bas vers le verre.
Système d’écoulement rapide dirige le jus de fruits directement dans le récipient.
8. Lorsque vous avez terminé, pour empecher de goutter et verser le jus de fruits, tournez le bec verseur
vers le haut.
9. Nettoyer immédiatement l’appareil après usage (Voir ‘ Nettoyage’)
10. Protection du câble et du cône se trouve en bas de la presse-agrumes.Après avoir inséré le cône
dans la cavité, fermez le couvercle et retirez le câble dans le trou placé en arrière de l’appareil.
NETTOYAGE DE L’APPAREIL
1. Débranchez l’appareil. Retirez le cône, le filtre et la poignée du filtre de l’appareil.
2. Pour un nettoyage correct, tournez complètement le bec verseur vers le bas. Le bec verseur ne peut
pas être séparé de l'appareil.
3. Nettoyez le cône, le filtre et la poignée du filtre avec de l’eau tiède savonneuse .Séchez toutes les
pièces. Ne pas les laver au lave vaisselle.
4. Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Ne jamais plonger dans l’eau ou passer sous l’eau
le bloc moteur.
-8-
NEDERLANDS
SINBO SJ 3136 FRUIT PERSER
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
SPECIFICATIES
1. Roestvrij stalen omhulsel
2. Alle onderdelen zijn loskoppel baar voor een
gemakkelijk schoonmaak
3. Roestvrij stalen schenktuit met antidruppelregeling
4. Beveiligingscilinder
5. Holle pers onderdeel en anti stofdeksel
6. Efficiënt en stil
7. AC230V, 50Hz, 100W
ONDERDELEN
1. DEKSEL
2. FILTER HANDGREEP
3. FILTER
4. RESERVOIR
5. ANTI DRUPPEL SCHENKTUIT
6. MOTOR UNIT
7. KEGEL
8. KEGEL DEKSEL
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Tijdens het gebruik van het elektrische apparaat moet er naast deze gebruiksaanwijzingen ook de
algemene veiligheidsvoorschriften gehanteerd worden. Voordat u het apparaat in gebruik neemt
adviseren wij u erop dat u deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorleest. Bewaar deze
gebruiksaanwijzingen op een makkelijk vindbare en gemakkelijk bereikbare plaats
1. Het apparaat mag alleen volgens de gegevens aangesloten worden.
2. Gebruik geen grote kracht op het apparaat wat tot uitvallen van de motor tot gevolg kan hebben.
3. Vermeid contact van de openliggende delen met vloeibare stoffen.
4. Extra toezicht wordt aangeraden bij gebruik van het apparaat door kinderen
5. Zorg er voor dat als apparaat niet in gebruik is, de onderdelen zijn losgekoppeld of tijdens het
schoonmaken van het apparaat dat de stekker uit het stopcontact is. De stekker goed vasthouden en
uit de stopcontact halen. De stekker, om interne beschadigingen te voorkomen, niet buigen.
6. Onderdelen die in beweging zijn niet aanraken.
7. Het apparaat niet met de defecte snoer in gebruik nemen. Als het apparaat mankementen vertoont
of niet naar behoren functioneert dit dan graag melden bij de winkelier waar u het apparaat heeft
aangeschaft..
8. Apparaat alleen gebruiken waar het voor bedoelt is. Zonder advies geen extra onderdelen aanschaffen.
9. Apparaat niet gebruiken in ruimtes waar geen zuurstof aanwezig is of en waar vloeibare/ontvlambare
gassen aanwezig zijn.
10. Stekker mag niet van tafel of aanrecht slingeren en vermijdt contact van de stekker met warme
oppervlakten.
11. Dit apparaat is bedoeld voor thuisgebruik en is niet bedoeld voor industrieel of bedrijfsmatig gebruik
12. Apparaat is alleen geschikt om te gebruiken voor het persen van fruit o.a. citroen, grapefruit,
mandarijnen, sinaasappel e.d. Dit apparaat is dan ook absoluut niet geschikt voor enig ander doel.
13. Indien het apparaat niet naar behoren werkt dan mag u er zelf niet aan gaan sleutelen. Ons verzoek
-9-
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
is om direct contact met onze telefooncentrale op te nemen en de te verkrijgen advies op te volgen..
14. Indien u de te persen fruit wilt verwijderen, wacht dan tot het apparaat helemaal stilstaat. Haal
hierna eerst het apparaat uit het stopcontact voordat u de desbetreffende fruit eruit haalt.
15. Het motorunit mag onder geen enkel beding in contact komen/staan met water.
16. Het apparaat niet zonder toezicht in werking stellen. Indien u het apparaat lost wilt koppelen wees
er dan zeker van dat het van de stroom af is. Na elk gebruik de stekker uit het apparaat halen.
Indien het apparaat in werking is, niet langer dan maximaal 5 minuten zonder fruit laten.
DEZE GEBRUIKSAANWEZINGEN GOED BEWAREN.
GEBRUIKSKLAAR MAKEN VAN DE FRUITPERSER
Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruikt neemt moet u m.n.de filter, het handvat en de
gietstuk schoonmaken. (zie schoonmaak ).
Beeld 1
GEBRUIKSAANWIJZING VAN HET APPARAAT ( BEELD.1)*
1. Plaats het apparaat op een voor kinderen onbereikbare horizontale plek.
2. Stop de stekker in het stopcontact.
3. Handvat van de filter goed zijn plaats zetten.
4. Plaats de filter
5. Plaats de trechter.
6. De in tweeën gesneden fruitstuk op de perser plaatsen en deze goed aandrukken. Start het apparaat.
Het apparaat zal geluidloos en zeer snel uw verse sap klaar hebben.
7. Zet een schaal onder de gieter. Draai de gieter naar beneden richting naar het glas. Het snel
gietsysteem zorgt ervoor dat de fruitsap direct in de schaal stroomt.
8. Draai de gieter terug omhoog, dit om te voorkomen dat er nog sap uitstroomt
9. Na het gebruik het apparaat direct schoonmaken. (zie schoonmaak).
10. Kordon en conus zit onder de pers apparaat .Zet de conus in de holle plaats en deksel dicht doen.
Kordon uit halen.
Schoonmaak
1. Trek de stekker uit het stopcontact. Conus, Filter en filter handvat uit het apparaat halen.
2. Om goed schoon te kunnen maken het gietstuk naar beneden draaien, omdat het niet los te koppelen
is.
3. Conus, Filter en Filter handvat wassen met lauw water en wasmiddel. Alle onderdelen goed afdrogen.
Deze onderdelen mogen niet vaatwasser.
4. Motorunit schoonmaken met een vochtige doek. Nooit in het water en onder de kraan zetten.
- 10 -
DEUTSCH
SINBO SJ 3136 ZITRUS ENTSAFTER
BENUTZERHANDBUCH
EIGENSCHAFTEN
1. Gehäuse aus Edelstahl
2. Trennbare Teile für das leicht Reinigen
3. Nicht eintröpfelnde Auslaß aus Edelstahl
4. Kabelaufwicklung
5. Kegel-förmiger Pressbehälter und Staubschutz
6. Geräuschlose Betrieb
7. AC230V, 50Hz, 100W
DIE KOMPONENTEN
1. DECKEL
2. SIEBGRIFF
3. SIEB
4. BEHÄLTER
5. NICHT EINTRÖPFELNDE AUSLASS
6. MOTOREINHEIT
7. KEGEL
8. KEGEL-DECKEL
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Verwendung der elektrischen Geräte, muss man immer die Sicherheitsmaßnahmen zu
beaufsichtigen. Lesen Sie bitte alle Hinweise gründlich. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in
einem zugänglichen Platz für späteren Bedarf.
1. Verbinden und bedienen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit der Angaben auf dem Typenschild.
2. Üben Sie keine große Kraft die den Motor des Geräts stoppen kann.
3. Der Zitrus Entsafter, das Kabel und der Netzstecker soll nicht mit Wasser oder ähnliche Flüssigkeiten
in Berührung sein, um ein elektrischen Anschlag zu vermeiden.
4. Wenn Sie das Gerät bei Kindern oder in der Nähe Kindern zu verwenden ist, eine besondere Aufsicht
ist erforderlich.
5. Vor Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten und wenn das Gerät nicht gebraucht wird,
ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose. Trennen Sie den Stecker aus der Steckdose durch
einen festen Griff an dem Stecker. Ziehen Sie den Kabelstecker nicht plötzlich und biegen Sie das Kabel
nicht.
6. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
7. Bedienen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Gerät
fehlgeschlagen hat, wenden Sie sich an den Händler zur Reparatur oder Überprüfung.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht außer im Benutzerhandbuch angegebenen Zwecke. Verwenden Sie
keine Hilfsmittel, solange sie nicht empfohlen sind.
9. Verwenden Sie das Gerät im Freien oder in der Anwesenheit von Sauerstoff, ätzende oder brennbare
Gase oder Sprengstoff.
10. Vermeiden Sie das Aufhängen des Kabels an der Seiten des Tisches oder Arbeitsplatten oder den
Kontakt mit heiße Oberflächen.
11. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt und nicht für industriellen oder geschäftlichen
Zwecke bestimmt.
12. Dieses Gerät darf nur als Entsafter für Zitrusfrüchte (Zitrone, Grapefruit, Tangerine, Orange, usw.)
und nicht für andere Einsätze benützt werden.
- 11 -
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
13. Wenn Sie irgend was außerordentliches beobachtet haben, versuchen Sie nicht das Gerät selbst
zu reparieren. Bitte rufen Sie unsere Call Centre an und folgen Sie den Anweisungen der befugte
Belegschaft.
14. Warten Sie bis der Motor stoppt bevor Sie die Verbindung von dem Zitrus Entsafter abtrennen.
15. Tauchen Sie den Motorteil nie in Wasser ein..
16. Bedienen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass der Motor vollständig stoppt
bevor die Teile abzubauen. Ziehen Sie Stecker aus der Steckdose nach jedem Gebrauch.
Führen Sie nur einen 5 Minuten kontinuierliche Leerlauf aus.
BEWAHREN SIE DIESEs BENUTZER HANDBUCH
Vorbereitung der Zitrus Entsafter für Inbetriebnahme.
Bevor der Entsafter zum ersten Mal benutz wird, müssen Kegel, Sieb, Siebgriff und Auslass gewaschen
werden (Siehe "Reinigung")
ABBILDUNG 1
Wie wird das Geräts verwendet (ABBILDUNG 1) *
1. Stellen Sie das Gerät auf horizontalen Oberfläche die nicht bei Kindern zu erreichen ist.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Ersetzen Sie den Siebgriff richtig.
4. Legen Sie den Sieb ein.
5. Setzen Sie den Kegel auf.
6. Drücken Sie die Zitrusfruchthälfte auf den Drehkegel kräftig und schalten Sie das Gerät ein. Der
Fruchtsaft, soll ruhig und schnell herauskommen.
7. Stellen Sie ein Behälter unter den Auslass. Biegen Sie den Auslass nach unten zum Glas.Schneller
Verlaufssystem richtet den Saft direkt in den Behälter.
8. Nachdem Sie fertig sind, richten Sie den Auslass nach oben um das Tropfen oder Ausgießen zu
verhindern.
9. Reinigen Sie das Gerät unmittelbar nach der Verwendung. (Siehe "Reinigung")
10. Kabel und Kegel Lagerung ist im Unterteil des Zitrus Entsafters. Nachdem Sie den Kegel in die
Höhle eingesetzt haben, schließen Sie den Deckel ab und nehmen Sie das Kabel aus dem hinteren Teil
des Geräts aus..
Reinigung des Gerät s
1. Trennen Sie das Gerät ab. Entfernen Sie den Kegel, Sieb und Siebgriff
2. Für eine gründliche Reinigung, richten Sie den Auslass vollständig nach unten.
3. Rinsen Sie den Kegel, Sieb und Siebgriff mit lauwarmen Seifenwasser. Trocknen Sie alle Teile. Diese
dürfen nicht in einer Spülmaschine gewaschen werden.
4. Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie die Motoreinheit nie ins Wasser
oder spülen Sie nicht unter idem Wasserhahn.
- 12 -
ESPANOL
SINBO SJ 3136 EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS
MANUAL DE USO
Características
1. Cuerpo de acero inoxidable
2. Todas las partes pueden separarse para que se
limpie fácilmente
3. Boca de echar que no gotea de acero inoxidable
4. Protección de cable
5. Depósito en forma cónica y tapa para polvo
6. Trabajar en silencio
7. AC230V, 50Hz, 100W
NOMBRES DE LAS PARTES
1. TAPA
2. MANGO DE FILTRO
3. FILTRO
4. DEPÓSITO
5. CANAL DE FLUENCIA DE LIQUIDOS PARA LA
PREVENCIÓN DE GOTEO
6. UNIDAD DE MOTOR
7. CONO
8. TAPA CÓNICA
AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Siempre se debe cuidarse las precauciones básicas de seguridad incluso lo siguiente durante el uso
del aparato eléctrico.
Antés de usarlo leer con cuidado todas las instrucciones. Por poder necesitar después el manual de
uso conservar en un lugar que sea fácil encontrarlo.
1. Conectar y funcionar el aparato solamente de acuerdo con la información sobre la placa de tipo de
recurso de energía.
2. No aplicar fuerza hasta que se pare el motor durante el uso del aparato.
3. Para protegerse contra el calambre, no deben tenerse en contacto con agua y similares líquidos el
cable, el enchufe y exprimidor de cítricos.
4. Es necesario vigilancia cerca durante el uso del aparato por los niños y cerca de los niños.
5. Desenchufar el aparato por cierto antés de lavarlo ú desmontar y montar las partes cuando el aparato
no estaba usándo. Separar el enchufe cogiendo el cuerpo muy bien y después desenchufarlo. No
desenchufar el aparato de repente y no doblar el cable.
6. Evitar tenerse en contacto con las partes móviles.
7. No funcionar el aparato con un cable o enchufe estropeados. En caso de averiarse el aparato, devolver
al lugar de venta al por menor comprado para el contol y raparación.
8. No usar el aparato fuera de los motivos expresados en el manual de uso. Cadavez que no se
recomiende no usr partes auxilios.
9. No funcionar el aparato en lugares que se encuentran gases que pueden quemarse y/o explosivos
o sin oxígeno ú en aire libre.
10. No permitir que el cable se toque los superficies calientes o sea agitado del borde de la mesa o de
la encimera.
11. Este aparato ha diseñado apropriado para el uso domestic solamente. No es industrial o comercial.
12. Deben usar su aparato solamente para exprimir los cítricos (limón, pomelo, mandarina, naranja y
- 13 -
AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
asimilados). No usar fuera de éso.
13. No intentar peraparlo en caso de observer una función fuera de normal. Por favor seguir las
instrucciones del personal autorizado teniendo en contacto con nuestro Centro de Llamada.
14. Esperar hasta que se pare el motor para desconectar el exprimidor de cítricos y después
desenchufarlo.
15. Nunca meter el bloque de motor en agua.
16. No funcionar sin vigilancia. Antes de separase en las partes, estar seguro que el motor fue parado
completamente. Desenchufar cada vez después de usarlo.
Funcionar su aparato sin parar máximo por 5 minutos en la posición de estar vacío.
CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN DEL EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS AL USO
Lavar el cono, el filtro, mango del filtro y la boca de echar antes de usarlo por primera vez (Mirar
“limpieza”)
FIGURA. 1
CÓMO SE USA EL APARATO? (FIGURA.1) *
1. Colocar el aparato sobre un superficie horizontal seguro que no se pueden alcanzar a los niños.
2. Enchufarlo.
3. Fijar el mango de filtro correctamente en su lugar.
4. Fijar el filtro.
5. Después colocar el cono.
6. Funcionar el circuito electric del aparato hiciendo apretar sobre el cono la fruta separada en dos
partes. El zumo de la fruta se va a producir silenciosamente y rápidamente.
7. Poer un plato debajo de la boca de echar. Hacer girar la boca de echar hacia el vaso de cristal abajo.
El sistema de fluencia rápida orienta el zumo de la fruta directamente en el plato.
8. Después de que se termina hacer girar hacia arriba la boca de echar para evitar el goteo y vaciarse
el zumo de la fruta.
9. Limpiar el aparato inmediatamente tras el uso. (Mirar “limpieza”)
10. El cable y el mantenimiento del cono están debajo del exprimidor de cítricos. Cerrar la tapa después
de colocar el cono en el hueco y sacar el cable de la abertura detrás del aparato.
LIMPIEZA DEL APARATO
1. Desenchufar el aparato. Desmontar el cono, filtro y el mango del filtro del aparato.
2. Para poder limpiar bien hacer girar la boca de echar completamente hacia abajo. La boca de echar
no puede separarse del aparato.
3. Limpiar el cono, filtro y el mango del filtro con agua tibio enjabonado. Secar todas las partes. No
lavar estas partes en lavaplatos.
4. Limpiar la unidad de motor usando una tela de algodón húmeda. Nunca meter la unidad de motor
en agua o aclarar debajo del grifo.
- 14 -
- 15 -
- 16 -
No: 1-3136-14112013
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
1-3136-14112013
- 21 -
- 22 -
HRVATSKI
SINBO SJ 3136 CJEDILO ZA AGRUME
UPUTE ZA UPORABU
KARAKTERISTIKE
1. Ku´
ciˇ
ste od nehrd¯aju´
ceg cˇelika
2. Svi dijelovi odvojivi za jednostavno cˇiˇs´cenje
3. Zˇlijeb za sipanje soka od nehrd¯aju´
ceg
cˇelika bez kapanja
4. Zaˇstita za kabel
5. Spremnik sa koniˇ
cnim stoˇzcem i poklopac
za zaˇstitu od praˇsine
6. Beˇsumni rad
7. AC230V, 50Hz, 100W
NAZIV DIJELOVA
1. POKLOPAC
ˇ KA ZA CJEDILJKU
2. DRS
3. CJEDILJKA
4. SPREMNIK
´ INA BEZ KAPANJA
5. PUT KOJIM IZLAZI TEKUC
6. MOTORNA JEDINICA
7. STOZˇAC
8. POKLOPAC STOˇZCA
BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA
Kod uporabe elektriˇ
cnih ured¯aja neophodno je uvijek obrati pozornost na bitne temeljne sigurnosne
mjere zaˇstite.Prije uporabe temeljno proˇ
citajte sve upute za uporabu.
Priruˇ
cnik za uporabu odloˇzite na sigurno mjesto i saˇ
cuvajte za budu´
ce potrebe.
1. Ured¯aj prikljuˇ
cite samo na odgovaraju´
cu utiˇ
cnicu koja odgovara podacima koji se nalaze na informacijskoj
ploˇ
cici na ured¯aju i ukljuˇ
cite.
2. Kod uporabe ured¯aja ne primjenjujte preveliku silu koja moˇze zaustaviti rad motora.
3. Za izbjegavanje rizika od strujnog udara kabel, utikaˇc i cjediljku za agrume ne uranjajte u vodu ili
neke druge teku´
cine.
4. Uporaba ured¯aja u blizini ili od strane djece zahtjeva briˇzan nadzor.
5. Prije postavljanja ili odvajanja dijelova, kada ured¯aj ne rabite i prije cˇiˇ
sc´enja obavezno izvucite kabel
iz utiˇ
cnice. Uhvatite cˇvrsto za glavu utikaˇca i izvucite iz utiˇ
cnice. Ne vucite naglo utikaˇ
c iz utiˇ
cnice i ne
savijajte kabel.
6. Izbjegavajte kontakt s dijelovima u pokretu.
7. Ne rabite ured¯aj s oˇ
ste´
cenim utikaˇ
cem ili kabelom. Oˇ
ste´
ceni ured¯aj odnesite na pregled i popravku
u trgovinu u kojoj ste ured¯aj kupili.
8. Ured¯aj ne rabite u neke druge svrhe osim u onu za koju je namjenjen. Ne koristite dodatne dijelove
koje ne preporuˇ
cuje proizvod¯aˇ
c.
9. Ured¯aj ne ukljuˇ
cujte na otvorenim povrˇ
sinama ili u sredinama u kojima nema dovoljno kisika ili
sredinama u kojima se nalaze eksplozivni ili zapaljivi gasovi.
10. Kabel ne smije visiti preko rubova radne povrˇ
sine ili stola i zaˇstite ga od kontakta s vru´
cim povrˇ
sinama.
11. Ovaj ured¯aj je dizajniran samo za ku´
cansku uporabu. Nije namjenjen za uporabu u industrijske ili
komercijalne svrhe.
12. Ured¯aj koristite samo za cjed¯enje soka od agruma (limuna, narandˇze, mandarine, grejfruta i sl.) Ne
koristite u neke druge svrhe.
- 23 -
BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA
13. U sluˇ
caju da primjetite postojanje nekog problema u radu vaˇseg ured¯aja ne pokuˇsavajte ga sami
odkloniti. Molimo vas da kontaktirate Ovlaˇ
steni Centar i slijedite upute ovlaˇstene osobe.
14. Za prekid napajanja saˇ
cekajte da se motor ured¯aja upotpunosti zaustavi i nakon toga izvucite utikaˇ
c
iz utiˇ
cnice.
15. Jedinicu sa motorom nipoˇ
sto ne uranjajte u vodu.
16. Ne ukljuˇ
cujte bez nadzora. Prije odvajanja dijelova saˇ
cekajte da se motor potpuno zaustavi.Nakon
svake uporabe izvucite utikaˇc iz utiˇ
cnice.
Kada se ured¯aj nalazi u stanju mirovanja ukljuˇ
cujte ga sa intervalima od maksimalno 5 minuta.
ˇ UVAJTE OVE UPUTE ZA UPORABU
SAC
PIPREMA ZA UPORABU CJEDILA ZA AGRUME
Prije prve uporabe ured¯aja operite stoˇ
zac, cjediljku, drˇ
sku cjediljke, i zˇlijeb ili kljun za sipanje soka (vidi
ˇ iˇ
dio “C
sc´enje”).
SLIKA 1
Rukovanje ured¯ajem (SLIKA 1) *
1. Ured¯aj postavite na sigurnu ravnu povrˇ
sinu van djeˇcijeg dohvata.
2. Umetnite utikaˇ
c u utiˇ
cnicu.
3. Drˇzaˇ
c cjediljke postavite pravilno na svoje mjesto.
4. Postavite cjediljku.
5. Zatim stavite stoˇzac.
6. Vo´
ce prepolovite na pola i jednu polovinu uzmite u ruku i cˇvrsto pritisnite na stoˇ
cac. Ukljuˇ
cite ured¯aj.
Sok c´e izlaziti beˇ
sumno i brzo.
7. Ispod kljuna ili zˇlijeba za izlaz soka postavite cˇaˇ
su. Kljun okrenite ka dolje prema staklenoj cˇaˇ
si. Brzi
sustav protoka, sok sipa iznimno u cˇaˇ
su.
8. Po zavrˇ
setku cjed¯enja da ne bi doˇ
slo do kapanja soka ˇzlijeb okrenite ka gore.
ˇ iˇ
9. Ured¯aj operite odmah nakon uporabe. (Vidi dio ‘C
sc´enje’)
10. Sa donje strane ured¯aja nalazi se dio za namatanje kabela i smjeˇ
stanje stoˇ
zca.Stoˇ
zac stavite u utor
i zatvorite poklopac a kabel izvucite sa straˇznje strane.
ˇ iˇs´cenje Ured¯aja
C
1. Izvucite utikaˇ
c iz utiˇ
cnice. Stoˇzac, cjediljku i postolje za cjediljku odvojite od ured¯aja.
2. Za pravilno cˇiˇ
sc´enje kljun ili ˇzlijeb za izlijevanje soka okrenite ka dolje. Kljun za izlijevanje soka se
ne moˇ
ze odvojiti od ured¯aja.
3. Stoˇzac, cjediljku i drˇzaˇc cjediljke operite toplom vodom s deterdˇzentom. Posuˇsite sve dijelove. Ove
dijelove ne perite u perilici za sud¯e.
4. Jedinicu s motorom oˇ
cistite vlaˇ
znom krpom. Motornu jedinicu nipoˇ
sto ne uranjate u vodu i ne ispirajte
pod cˇesmom.
- 24 -
- 25 -
- 26 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6 ) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 27 -
- SJ 3136 MEYVE SEBZE SIKACA⁄I -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 106118
SSHY Belge No : 35274
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 13/10/2011
Garanti Belge Vize Tarihi : 11/10/2013
SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
MEYVE SEBZE SIKACA⁄I
S‹NBO
SJ 3136
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 28 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
KAPIDAN KAPIYA
10 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(*)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 10* ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 29 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.
Guangzhou Branch
1~8th Floor, Block E2, 11 Cai Pin Road,
Science City, Guangzhou Economic Dev.
Zone, Guangzhou, China
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2013
Download

sj 3136 meyve sebze sıkaca⁄ı kullanma kılavuzu