SHB 3068 BLENDER
HR
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-1-
HRVATSKI
ˇ
SINBO SHB 3068 ELEKTRICNA
SIJECAKLICA I BLENDER
UPUTE ZA UPORABU
ˇ ITATI I BROS
ˇ URU C
ˇ UVATI U SLUˇCAJU PONOVNE
OVE VAˇZNE UPUTE SIGURNOSTI PAˇZLJIVO PROC
POTREBE.
Prije uporabe ovog aparata paˇzljivo proˇcitajte ove upute za uporabu.
Budite uvjereni o karakterstikama i naˇcinu uporabe aparata.
Radi normalnog funcioniranja i rada aparat koristite u skladu sa uputama o uporabi.
Uputu za uporabi ˇcuvati zajedno sa aparatom. U sluˇcaju poklona treˇcoj osobi zajedno sa aparatom
predati i uputu za uporabu.
Upute o sigurnosnom koriˇstenju aparata sa toˇcke svojih funkcija same od sebe u potpunosti ne
uklanjaju opasnost stoga je potrebno poduzeti i ispuniti mjere opraza.
U sluˇcaju nepravilnog koriˇstenja ili nepridrˇzavanja mjera predvid¯eni ovim uputom ne´
ce se prihvatiti
bilo kakva odgovornost.
Proizvod koji je na neki naˇcin pao ili je oˇste´cen ili je njegov naponski kabel oˇste´cen se ne smije
korsititi.
SADRˇZAJ PAKOVANJA
1 x Baza Aparata (Jedinica Motora), 1 x Potiskivaˇc Namjernica, 1 x Dio za Prihranu, 1 x Disk za Tanko
Sjeckanje, 1 x Disk za Srednej Sejeckanje, 1 x Disk za Debelo Sjeckanje, 1 x Disk za Tanko Rezanje,
1 x Disk za Debelo Rezanje, 1 x Upute za Uporabu
Prije bacanja ambalaˇzne kutije u sme´
ce prethodno provjerite dali su svi dijelovi prisutni. Sve plastiˇ
cen
vreˇcice i ambalaˇzu na sigurnostni naˇcin spremiti u sme´
ce.Mogu biti opasni po djeci.
ˇ KE KARAKTERISITIKE
TEHNIC
Model : SHB 3068
Napon: AC230V, 50Hz
Snaga: 150 Watt
Maximalno Neprekidno Koriˇstenje: 2 Minute
´ A I ELEKTRIˇ
OPC
CNA SIGURNOST
Tijekom koriˇstenja elektriˇcnih ured¯aja, s ciljem umanjenja rizika od poˇzara, strujnog udara i ozljeda
potrebno je uvjek postupiti u skladu sa altuelnim uputama.
Uvjek budite uvjereni da napon elektriˇcne energije odgovara naponu naznaˇcenom na bazi ured¯aja.
Elektriˇcni kabel i utikaˇc
Kada ured¯aj nije u upotrebi utikaˇc treba biti iskljuˇcen iz utiˇcnice.Budite paˇzljiva da ne oˇstetite kabel.
U sluˇcaju da je doˇslo do oˇste´
cenja naponskog kabele radi spreˇcavanja moguˇceg rizika od opasnosti
potrebno je kabel zamjeniti novim od strane ovlaˇstenog servisa ili struˇcne osobe.
Kontrola
Ovaj aparat se ne smije koristiti od strane osoba koje imaju fiziˇcke i psihiˇcek nedostatke ili osoba
bez iskustva ili osoba koje nemaju dovoljno znanja o koriˇstenju aparata. Aparat se moˇze koristitit
pod uvjetom kontrole osobe koja je odgovorna za njihovo zdravlje i koja moˇze pruˇziti potrebno znanje
o koriˇstenju proizvoda.
Teku´
cina / voda
Aparat ne smije pasti ili potapati u vodi. Motorna jedinica ili kabel se ne smiju potapati u
vodi. Aparat se ne smije koristiti vlaˇznim rukama ili u vlaˇznim prostorijama.
- 42 -
Uporaba i Okoliˇs
Aparat se ne smije koristiti na otvorenom prostoru. Radi umanjenja rizika od strujnog udara
aparat se ne smije koristiti na utvorenom prostoru i na vlaˇznoj povrˇsini. Naponski kabel se ne
smije razvlaˇ
citi ili vuci po tlu. Aparat koristiti na ravnoj povrˇsini. Kako bi ste sprijeˇ
cili pad aparata
uvjek treba biti na vodoravnoj, stabilnoj suhoj i povrˇsni koja nema oˇstrih rubova. Naponski kabel
ne smije visiti sa visokih mjesta. Ne smje biti pod direktnim utjecajem sunˇcevih zraka. Ovo moˇze
biti razlog oste´
cenja plastiˇcne mase. Aparat neprekidno ne smije raditi duˇze od 2 minute. Nakon
neprekidnog rada od 2 minute aparat treba iskljuˇciti i omogu´
citi njegovo hlad¯enje u vrijemenu
od 1 minute. Aparat je dizajniran samo za koriˇstenje u ku´canstvu. Aparat se ne smije koristiti
u druge svrhe osim za ˇsto je namjenjen.
Mjere za spreˇcavane ozljede
UPOZORENJE: Izbegavajte direktne dodire sa svim pokretnim dijelovima kako bi ste sprijeˇcili
ozljedu usled pogreˇsnog koriˇstenja.Na aparat se ne smije postavljati djelovi sa drugih ured¯aja.
Prilikom postavljanja dijelova pribora aprat treba biti u iskljuˇcenom poloˇzaju. Budite oprezni
tijekom koriˇstenja i ˇciˇsc´enja oˇstrica aparata.Prije montaˇze, demontaˇze ili ˇciˇsc´enja u potpunosti
iskljuˇcite elektriˇcno napajanje aparata.
Dvostruka Sigurnsotna Izolacija
Radi Vaˇse sigurnosti aparat posjeduje dvostruku izolaciju. Ne pokuˇsavati popravku kvara na
dvostruko izoliranom ured¯aju.
´ A I ELEKTRIC
ˇ NA SIGURNOST (Nastavak)
OPC
Osteˇcen aparat
Prije koriˇstenja potrebno je aparat kontrolisati. Budite uvjereni da su dijelovi pribora postavljeni
na pravilan naˇcin. U sluˇcaku da rad aparata nije normalan, da je pao, da je oˇste´cen ili je ostao
pod utjecaju kiˇse i vanjsih prilika potrebno je aparat predati ovlaˇstenom servisu.
Skaladiˇstenje pod Pravilnim Uvjetima
Aparat, nejgov pribor i uputu za uporabu ˇcuvati na suhom i sigurnom mjestu.
PRIKAZ
A. Potiskivaˇc Namjernica
B. Dio za Prihranu
C. Disk za Tanko Sjeckanje
D. Disk za Tanko Rezanje
E. Disk za Srednej Sejeckanje
F. Disk za Debelo Sjeckanje
G. Disk za Debelo Rezanje
H. Baza Aparata (Jedinica Motora)
I. Drˇska
J. Prekidaˇc Ukljuˇci/Iskljuˇci
A
J
B
I
H
C
D
E
G
F
ˇ TENJE
KORIS
Prije Prvog Koriˇstenja
Paˇzljivo otvorite ambalaˇzu i izvadite sve dijelove. Mlakom vodom i sapunicom oprati sve dijelovo
zatim ih osuˇsiti. Po potrebi oˇcistiti spoljni dio tijela aparata.
UPOZORENJE: Bazu aparata nepotapati u vodi ili u drugim teku´cinama.
- 43 -
Uporaba Elektriˇcne Sijeckalice i Blendera
• Dio za prihranu postaviti na bazi ured¯aja. Postavljanjem dijela za prihranu u poloˇzaju kutka od
45 stupnjeva udesno na bazi ured¯aja okretajem u lijevo u kutku od 45 stupnjeva dio postaviti u
uspravnom poloˇzaju omuguˇcuju´
ci njegovo prikljuˇcenje na bazi.
• Po zelji izaberite disk s kojim ˇzelite izvrˇsiti sjeckanje ili rezanje namjernica i isti postavite iza
dijela za prihranu unutar zvejzdastog mekanizma. Laganim pokretom u smjeru kretanja kazaljki
na satu prikljuˇcite isti.
• U dijelu za prihranu postavite namjernice, prethodno izrazanih u komadi´
cima adekvatne veliˇcine.
Na izlazu koji se nalazi na ured¯aju postavite posudu.
• Utikaˇc aparata prikljuˇcite u utiˇcnici sa naponom od 220-240V ~ 50Hz.
• Kao bi ste se uvjerili da je postavljeni disk na aparatu u stabilnom poloˇzaju i da se slobodno
ˇ
ˇ
okre´
ce jedan do dva puta pritisnite prekidaˇc UKLJUCI/ISKLJU
CI.
• Budite uvjereni da ste iz dijela za prihranu namjernica prethodno izvadili potiskivaˇc i zatim u
njemu stavite namjerice.
ˇ
ˇ nakon toga
• Za stavljenja motora u aktivnom poloˇzaju pritisnite prekidaˇc UKLJUCI/ISKLJU
CI,
laganim pokretom i pomo´
cu potiskivaˇca za namjernice potisnite namjernice koje se nalaze u djelu
za namjernice.Ne smije se primjeniti ve´
ca snaga no ˇsto je potrebno. Ovo moˇze utejcati na kavalitet
rezultata i oˇstetiti aparat.
ˇ
ˇ
- Za iskljuˇcenje ured¯aja koristite prekidaˇc UKLJUCI/ISKLJU
CI.
• Za deblokadu diska, dio za prihranu okrenuti u kutu od 45 stupnjeva u desnom smjeru i nakon
toga okretom od 45 stupnja u lijevom smjeru ponovo izvrˇsite njegovu blokadu. Nakon ove operacije
lako´
com iz ljeˇziˇsta izvadite disk.
• U sluˇcaju kada niste u blizini aparata, kada mjenjate dijelove pribora, kada aparat ˇcistite ili kada
aparat neˇcete koristitit utikaˇc ured¯aja iskljuˇciti iz utiˇcnice.
• Nakon svake uporabe obavzeno oˇcistite aparat. Operacija demontaˇze nije u suglasnosti sa
uputama o montaˇzi.
Vaˇzno: Ovaj aparat je dizajniran za uporabu u kratkim intervalima. Aparat se ne smije neprekidno
koristiti duˇze od 2 minute. Nakon neprekidnog koriˇstenja aparata u vrijemenu od 2 minute potrebno
je u vrijemenu od 1 minute omoguˇciiti hlad¯enje aparata.
Zabjeleˇska: Tijekom prvog koriˇstenja aparata iz njega je mogu´
ca pojava male koliˇ
cine dima i mirisa.
Radi se o normanoj pojavi, radi zaˇstite prilikom transporta proizvoda, tijekom njegove proizvodnje
na moturu je stavljena obloga koja je i razlog ove pojave.
Savjet: Radi ostvarenja najboljeg uˇ
cinka obavezno koristiti materijale proizvod¯aˇ
ca. Ako su materijali
jako meki doˇci´
ce do njihove deformacije i nagomilavanja. U sluˇcaju da su materijali ˇcvrste prirode
moˇze do´
ci do oˇste´
cenja diska i aparata.
Izbor Diska
Disk za Tanko Sijeckanje moˇze se korsititi za sjeckanje sira ljeˇsnika i zaˇcina.
Disk za Srednje Sijeckanje moˇze se koristiti za sijeckanje sira, mrkve i mrvice kruha.
Disk za Debelo Sijeckanje moˇze se koristiti za sijeckanje sira, mrkve, tikvice i luka.
Disk za Tanko Rezanje moˇze se koristiti za rezanje repe, jabuke, celera.
Disk za Debelo Rezanje moˇze se koristiti za rezanje krastavca, mrkve, krumpira.
ODRAˇZAVANJE
Redovno odrˇzavanje aparata omogu´
ci ´
ce njegov siguran rad.
Popravka
Ne smijete pokuˇsavati da sami popravljate ovaj aparat. U sluˇcaju pojave problema molimo Vas da
pratite postupak naznaˇcen u garantnom listu.
- 44 -
Prije ˇciˇs´cenja
Prilikom ˇciˇs´cenja i duˇzeg nekoriˇstenja aparata obavezno budite uvjereni da je utikaˇc ured¯aja
iskljuˇcen iz utiˇcnice.Prije ˇciˇs´cenja obavezno iz unutraˇsnjosti ured¯aja izvedite dijelove pribora.
BAZU APARATA ILI NAPONSKI KABEL URED–AJA SE NE SMIJU POTAPATI U VODI.
ˇ iˇs´cenje
C
PAˇZNJA: Tijekom koriˇstenja, podgotovu prilikom ˇciˇs´cenja oˇstrica aparata potrebno postupati
paˇzljivo. Nakon svakog koriˇstenja odmah oˇcistiti ured¯aj. Otklonite sve ostatke namjernica i sve
dijelove pribora oprati mlakom sapunicom zatim iste dobro osuˇsiti.Ne smije se uputrebljavati
sredstva za ˇciˇsc´enja koje mogu oˇstetiti aparat Dio za prihranu i diskovi se mogu prati u gornjem
dijelu stroja za pranje posud¯a. Povrˇsinu aparata oˇcistiti vlaˇznom krpom.
UPUTE ZA UPORABU
Prikaz 1
Prikaz 2
Prikaz 3
Za ˇzeljenu operaciju izaberite adekvatan disk.
1. Okretanjem ove poluge za ˇcetvrtinu u lijevo (Prilkaz 2), (B) jedinicu motora (H), (Prikaz 1), nad
jedinici postavite drˇzaˇc diska.
2. Na prednjem dijelu otvora drˇzaˇca (B) postavite izabran disk.Guranjem omoguˇcite potpuno
postavljanje diska (Prikaz 3) smejstite.
Prikaz 4
Prikaz 5
Prikaz 6
3. Utikaˇc ured¯aja ukljuˇcite u utiˇcnici.
ˇ
ˇ
4. Za blokadu diska (Prikaz 4) jedan ili dva putan pritisnite prekidaˇc (J) UKLJUCI/ISKLJU
CI.
NAPOMJENA: Prije postavljanja namjernica i dijelu za prihranu pritisnite prekidaˇc
ˇ
ˇ (Prikaz 5).
UKLJUCI/ISKLJU
CI
5. U dijelu za prihranu stavite namjernice (B) zatim potiskivaˇ
cem potisnite namjernice (A) (Prikaz
6).
- 45 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
KAPIDAN KAPIYA
10 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(•)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 10• ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(•Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 50 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 51 -
- SHB 3068 BLENDER -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 78504
SSHY Belge No : 35274
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 03/02/2010
Garanti Belge Vize Tarihi : 18/01/2012
SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
BLENDER
S‹NBO
SHB 3068
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 52 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2,90431 Nürnberg, Germany
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2013
Download

SHB 3068 BLENDER - produktinfo.conrad.com