Evin Okula Yakınlaşması
Anne-Baba Rolleri

Öğrenme öğretme sürecine ilişkin olarak okul başarısını
arttıran faktörler üzerinde yapılan araştırmalar, okul
başarısı üzerinde okul aile dayanışmasının önemli bir
etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Aile içi uyumun, ailenin destekleyici yaklaşımının ve
ailenin okul etkinliklerine katılmasındaki çeşitliliğin, okul
başarısı üzerinde önemli etkileri vardır.

Yapılan bir araştırmada, akademik başarısı düşük ve
sınıfta kalma riski taşıyan öğrencileri diğer
öğrencilerden ayıran en önemli etkenin, anne baba
desteği ve ilgisinden yoksunluk olduğu saptanmıştır.
Okul Başarısı ve Aile

Aynı araştırmada anne baba katılık, tutarsızlık ve
geçimsizliğinin de düşük okul başarısında önemli bir risk
faktörü olduğu görülmüştür.

Eğitim açısından destekleyici yaklaşım içerisinde olan
ailelerin çocuklarında,okul başarısının daha yüksek olduğu
sonucuna varılmıştır.
Okul Başarısı ve Aile

Çocuğuna yakın ilgi gösteren

Çocuğun çalışma ortamını düzenleyen ve planlayan

Çocuğunun başarısını övücü sözlerle destekleyen

Çocuğunun başarısızlığında onu çalışırsan başarılı olursun
sözleriyle yüreklendiren anne babaların çocuklarının
akademik başarılarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Çelenk(2001),ilk okuma yazma öğretiminde,evde çocuğa
eğitim yardımı sağlayan ve bu amaçla okul ile yakın iş
birliğine giren ailelerin çocuklarının okuduğunu anlama
başarılarının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır.
Okul Başarısı ve Aile

Anne babalar çocuklarının okul dışındaki öğretmenleridirler.
Bu nedenle de öğretmenler, anne babaların çocuklarına
okul dışında yaptıkları eğitim uygulamalarının
doğruluğundan kaygı duymaktadırlar.

Öğretmenler ”Öğrenci ne tür bir eğitim ortamında yaşıyor?
Aileler çocukların ödevlerini yapmalarına ne tür yardım
sağlıyorlar? Okulu ve öğretmenleri eleştiriyorlar mı? gibi
sorulara yanıt ararlar.

Anne baba ve öğretmenler, elverişli bir öğrenme ortamı
yaratabilmek için ortak bir çaba göstermelidirler.
Anne-Baba ve Okul İşbirliği



Çocuğun evde oluşan ilk öğrenme deneyimleri,okuldaki
öğrenme girişimlerine destek sağlayarak,öğretmenin sınıf
içi uygulamalardaki başarı şansını yükseltir.
Bu yüzden öğretmenlerin çocuğun aile ortamını iyi
değerlendirmeleri ve onun daha iyi eğitimine olanak
hazırlamak amacıyla aile sorumlularıyla iletişim kurmaları
önemlidir.
Bilgin(1999),okul ve aile işbirliği sorunları konusunda
yaptığı araştırmada,”öğretmenlerin okul aile ilişkilerini
geliştirmede başarılı çalışmalar yaptığı,anne babaların ise
okul aile ilişkilerini geliştirmede yetersizlikler
gösterdikleri,anne baba eğitiminin okul aile ilişkilerini
düzene koymada ve öğrencilerin okul başarılarının
arttırılmasında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Anne-Baba ve Okul İşbirliği

Çelenk(2001)in yaptığı bir başka araştırmada da
öğretmenlerin;okul ile iş birliği içinde çocuğu ile ilgilenen
velilerin okul başarısını olumlu yönde etkilediği,çocuğu
yanlış bir yönlendirmeden korumak,öğretmen-aile çelişkisini
önlemek amacıyla velilerin okul tarafından eğitilmelerinin
gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

Okulda yapılan evde anne babalar tarafından da
desteklenmediği sürece okul eğitiminde başarıya ulaşmak
olası değildir.Okul ve aile iki farklı toplumsal kurumdur ve
farklı beklentiler etrafında şekillenmişlerdir.
Anne-Baba ve Okul İşbirliği
KISACA





Öğrencinin okul başarısı üzerinde aile faktörünün
oynadığı rolü konu alan bu çalışmada ulaşılan sonuçları
şu şekilde özetlemek mümkündür:
Eğitim açısından destekleyici tutum içinde bulunan
ailelerden gelen çocukların okul başarıları daha
yüksektir.
Okul ile ortak program üzerinde görüş birliği içinde
düzenli iletişimde bulunan,bu anlayış içinde çocuğuna
eğitim desteği sağlayan velilerin çocuklarının okul
başarılarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Bu sonuçların ışığında şu öneriler yapılabilir:
Okulun izlediği eğitim yaklaşımları ,öğrenciye uygulanan
sınıf içi öğretim etkinlikleri konusunda velilerle iletişim
kurulmalı,ayrıca okul aile yardımlaşması ve bu
çerçevede çocuğun eğitimi konusunda etkin işbirliğinin
sağlanabilmesi amacıyla veliler eğitilmelidir.
 Etkin
bir okul veli yardımlaşmasını sağlayabilmek
için,ilişkiler rastlantıya bırakılmamalı,okul-veli
görüşme ve toplantıları,aylık ve haftalık dönemler
içinde programlara bağlanmalı,aile büyükleri ile
mektuplaşma,telefonlaşma ve ev ziyaretleri de bu
çerçevede ele alınmalıdır.
OKUL BAŞARISINDA
AİLENİN ROLÜ
Okul Başarısı
Öğrencinin bulunduğu okul,
sınıf ve derse göre
belirlenmiş sonuçlara
ulaşmada göstermiş olduğu
ilerlemedir.
Başarısızlık kavramı;
Çocuğun ya da gencin uzun
süreli hemen her dersten,
gelişim düzeyinin ve
yeteneklerinin altında başarı
göstermesi ve bu başarısızlığı
bir türlü telafi edememesi
durumudur.
BAŞARISIZLIK
NEDENLERİ
Bireysel Nedenler
-Bilişsel,fiziksel ve duygusal açıdan
yetersizlik,
-Kaygının çok düşük ya da çok yüksek
olması,
-Motivasyon eksikliği,
-Öğrenme güçlüğü,
-Düşük benlik saygısı,
-Gelişim dönemi özellikleri,
-Psikolojik düzensizlikler vb.
Ailevi Nedenler
-Anne baba arasında sağlıksız iletişim,
huzursuz ev ortamı,
-Gerçekçi olmayan beklentiler,
-Anne babanın olumsuz model olması,
-Ailenin okula karşı olumsuz tutumları,
-Çocuğa sınır koyamama,
-Uygun çalışma ortamının sağlanamaması,
-Anne babanın baskıcı tutumları vb.
VERİMLİ DERS
ÇALIŞMA
Ders Çalışırken Dikkat Edilmesi
Gerekenler
Yeterli ışık alan ve uygun ısıda
bir yerde çalışmak,
 Televizyon, müzik vb. uyarıcılardan
uzakta çalışmak,
 Günlük, haftalık, aylık tekrarlar
yapmak,
 Birbirine benzeyen dersleri arka arkaya
çalışmamak,

ÖDEV YAPMA ALIŞKANLIĞINI
KAZANDIRMA




Ödeve ne zaman başlanılacağına karar
vermesini isteyelim. Zamanında başlarsa
ödüllendirelim.
İlk beş dakika çocuğumuzun yanında oturalım.
Ödevde kendisinden istenileni anlamada ona
yardımcı olalım.
Yeterli dinlenme araları verdiğinden emin
olalım.
DERS ÇALIŞMA
ALIŞKANLIĞINDA VELİLERE
DÜŞEN GÖREVLER
Sorumluluk bilinci aşılamak,
 Uygun çalışma ortamı hazırlamak,
 Çalışma hevesini arttırmak,
 Çok çalışmak yerine,
etkili çalışmasını
sağlamak

OKULA UYUM




Onunla konuşun ve rahatlatıcı çözümler
bulun.
Okulun güvenli bir yer olduğunu ona aktarın.
Çocuklarınızın olumlu yönlerini görüp,onlar
üzerinde durunuz.
Öğretmeniyle olumlu ve uyumlu bir ilişki
kurun.
OKUMA ALIŞKANLIĞI





Çocuğunuza okuma konusunda model
olun.
Tüm aile hep birlikte ortak okuma
saatleri düzenleyin.
İlk başta dikkatini çekebilecek kitapları
okumasını sağlayın.
Kendi kitabını kendisinin seçmesine
izin verin.
OKUL BAŞARISININ ÖN
KOŞULU: OKUL AİLE
DAYANIŞMASI
Anahtar sözcükler :
- Okul aile ilişkisi, Öğrenci başarısı
- Anne baba ve okul işbirliği

OKUL BAŞARISINDA
AİLELERE
ÖNERİLER
2- YAŞINA UYGUN
YAPABİLECEĞİ GÖREVLER
VERİN
3- BAŞARILI OLMUŞ
KİŞİLERİ ONA
SEVDİRİN VE ÖRNEK
GÖSTERİN
4- KENDİNE GÜVENMESİNİ
SAĞLAYIN
5- OKUL ARKADAŞLARI
İLE İYİ İLİŞKİLER
KURMASINI SAĞLAYIN
6- ONDAN YAPAMAYACAĞI
ŞEYLERİ İSTEMEYİN
7-ONA YAŞINDAN VE
OLDUĞUNDAN DAHA
KÜÇÜKMÜŞ GİBİ DAVRANMAYIN
8- ONUNLA BİRLİKTE VAKİT
GEÇİRİN,KENDİNİ İFADE
ETMESİNİ SAĞLAYIN
9- UYGUN OLMAYAN
ARKADAŞLARINI ONUNLA
KONUŞUN
10- ONUN OKUL
BAŞARILARINI UYGUN BİR
ŞEKİLDE ÖDÜLLENDİRİN
11- ONA HER ZAMAN CESARET
VERİN ,
DESTEKLEYİN
12- BAŞARISIZLIKLARI
İÇİN KONUŞUN , ONU
BAŞARIYA MOTİVE EDİN
13- ÖĞRETMENİ
İLE ONUN
HAKKINDA
SIK SIK
İLETİŞİME
GİRİN
14- ÖĞRETMENİNİN ONUN
HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİ
DİKKATE ALIN
15- HAYATTA DÜZENLİ VE
PROGRAMLI OLMASINA
YARDIMCI OLUN
16- ONUN STRES
FAKTÖRLERİNİ HESABA KATIN
, PSİKOLOJİK DURUMUNA
DİKKAT EDİN
17- AİLE İÇİ
HUZURU VE
SEVGİ
ORTAMINI
ONUN İÇİN
HAZIRLAYIN
18- ANNE VE BABA
BİRLİKTE DERSLERİ
KONUSUNDA DESTEK OLUN
19- DERS
ÇALIŞMA HARİCİ
ZAMANLARDA
DİNLENMESİNİ
SAĞLAYIN
20- ONU OKUMAYA TEŞVİK
EDİN, OKUMA ALIŞKANLIĞI
KAZANMASINA YARDIMCI
OLUN
21- ONA UYGUN DİKKATİNİ
DAĞITMAYACAK BİR DERS
ÇALIŞMA ORTAMI HAZIRLAYIN
22- DİKKATİNİ DEVAM
ETTİRME KONUSUNDA
EKSİKLİĞİ OLUP
OLMADIĞINI KONTROL
EDİN
23- ONUN KAPASİTESİNDEN
DAHA FAZLA BEKLENTİLERE
GİRMEYİN
24- OKULU SIRADAN
BAHANELERLE AKSATMASINA
İZİN VERMEYİN,
BU DURUMU DENETLEYİN
25- DERSLERİNE ENGEL
OLABİLECEK İSTEKLERİNİ
UYGUN BİR ŞEKİLDE
SINIRLAYIN
26- MADDE
KULLANIMINDAN
UZAK KALMASINI
SAĞLAYIN
27- DERS İÇİN YETERLİ VAKİT
AYIRMASINDA ONA
YARDIMCI OLUN
28- ONU DERS VE
SINAVLAR KONUSUNDA
PANİĞE SEVK ETMEYİN
29- HER GÜN DÜZENLİ DERS
ÇALIŞMASINI SAĞLAYIN
30- DÜZENLİ ÖĞÜNLER, GIDA
ALIMI VE
ÇEŞİTLİLİĞİNİ
SAĞLAMAYA ÇALIŞIN
31- ONUN KABİLİYETLERİNİ
YÖNLENDİRİN
VE GELİŞMESİNİ
SAĞLAYIN
32- ONUNLA MÜMKÜN
OLDUĞU KADAR NİTELİKLİ
ZAMAN GEÇİRİN
33- UYKU DÜZENİNİN
BOZULMAMASINI SAĞLAYIN
34- HAFTA SONLARI VE
YAZ TATİLLERİNDE
YETERİNCE
DİNLENMESİNİ
SAĞLAYIN
35- OKULDA YOLUNDA
GİTMEYEN ŞEYLERE
KARŞI UYANIK OLUN
36- YAŞITLARI VE BAŞKALARI
İLE ONU KIYASLAMAYIN
37- ONUNLA OKUL VE
DERSLER HAKKINDA
BELLİ ARALARLA DURUM
DEĞERLENDİRMESİ YAPIN
38- ONU ARKADAŞLARI İLE
REKABETE SÜRÜKLEMEYİN
39- ÇOK AŞIRI DERS
ÇALIŞMASINI SINIRLAYIN
40- ONUN HOBİLERİNİ
ARTIRIN,
DERS DIŞINDA
HOBİLERİ
İLE İLGİLENMESİNİSAĞLA
N
41- ONUN HER ZAMAN
İÇİN YANINDA
OLDUĞUNUZU DEVAMLI
42- KÜÇÜK PROBLEMLER
BÜYÜMEDEN ZAMANINDA
MÜDAHALE EDİN
43- DERS ÇALIŞIRKEN BELLİ
ARALARLA DİNLENMESİNİ
SAĞLAYIN
44- DEFTER VE
KİTAPLARINI DÜZENLİ VE
TEMİZ
KULLANMASINI
SAĞLAYIN
45- KAPASİTESİNİN
ALTINDA
UYARI
DÜZEYİ DÜŞÜK BİR
SINIFTA İSE OKUL İLE
DURUMUNU GÖRÜŞÜN
46- BAZI
DERSLERDE
BİRLİKTE
ÇALIŞARAK
ONA DESTEK
OLUN
47- ÇOCUĞUNUZUN
GÖRME VE İŞİTME
PROBLEMİ OLUP
OLMADIĞINI
48-BEKLENENİN ÇOK ALTINDA
BAŞARI DURUMUNDA ÖZEL
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE
DİKKAT EDİN
49- SPORTİF
FAALİYETLER İLE DERS
DIŞI DİNLENMESİNİ
SAĞLAYIN
OKUL İÇİ SOSYAL ETKİNLİKLERDE
ONU CESARETLENDİRİN
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Download

Okul ve Aile