İMHA EDİLMESİNE KARAR VERİLEN
KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İMHA
USUL VE ESASLARI
KOD:TRF.TL.11
YAYIN TR H:ARALIK 2013
REV TRH:
REV NO:
Sayfa No: 1 / 2
1-AMAÇ : Transfüzyon Merkezinde miadı dolan, test şüpheli, test pozitifliği, lipitli, hemolizli, pıhtılı
vb. durumlarda ürünlerin imhasını ,Kliniklerde transfüze edilerek kullanılan kan ve kan ürünlerin torba
imhasını,kliniklerde kullanılmayıp geri gönderilen ürünlerin imhasını tanımlamak.
2-KAPSAM : Transfüzyon Merkezi ve Servisleri kapsar.
3- TANIMLAR :
4- İŞLEM :
4.1.Kan ve kan ürünleri istem formu isteyen hekim tarafından eksiksiz doldurulur, birimden bilgisayar
üzerinden de istem yapılır.İstem belgesi Transfüzyon Merkezinde kontrol edilir.
Transfüzyon Merkezinden kliniğe transfer edilen kan ve kan ürünleri kan transfüzyon kayıt defterine ve
Kan Transfüzyonu Geri Bildirim formuna (TRF.FR.02)işlenir.
4.2. Transfüzyon başlamadan önce Kan ve kan ürünleri transfüzyonu izlem ve onam formu
(YÖN.RB.01), hasta veya hasta yakınına okutulmalı veya anlatılarak imzası alınmalıdır.
4.3.Kan istemi ile servisten gönderilen kan numunesi(kan gurubu ve crooss için) ve verilecek kan
arasında uygunluk testleri ve karşılaştırmaları yapılır.Uygunkuk durumunda kan ve kan ürünleri kliniğe
transfer edilir.
4.4.Transfüzyon öncesi 2 sağlık görevlisi tarafından kan ve ürünleri ile hasta arasında kimlik doğrulaması
ve ürün doğrulaması yapılır. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu izlem ve onam
formuna(YÖN.RB.01)kaydedilri.Transfüzyon başladıktan sonra reaksiyon görülürse veya herhangi bir
nedenle transfüzyon kesilirse, kan torbası ile hastanın diğer kolundan alınan numune kan örneği
(mor/yeşil kapaklı tüp) alınarak Transfüzyon Merkezine Kan Transfüzyonu Geri Bildirim formuyla
(TRF.FR.02) beraber gönderilir. Güvenlik Raporlama Formu da(YÖN.FR.42) doldurularak Transfüzyon
Komitesine ve Hasta Güvenliği Komitesine gönderilir.
4.5.Kan Merkezine gönderilen numune ve torbadan gerekli testler çalışılır. Uygun olmayan kriterler
incelenir, sonuca göre imha edilip edilmeyeceğine karar verilir. İmha edilmesi gerekirse, Transfüzyon
Merkezinden gerekçe yazılarak imha edilir.Uygunsuzluk tespit edilmezse, Klinik haberdar edilir,
kullanılıp kullanılmayacağına klinik hekiminin kararı beklenir. Setin takılmasından itibaren 3 saat içinde
bu işlemin yapılması gerekir.
4.6.Farklı nedenlerden dolayı Kan Merkezinden alındığı halde takılmayan Kan ve Kan Ürünlerinin imhası
her ürüne göre değişmektedir.
4.6.1.Tam kan ve eritrosit süspansiyonları: Kullanılmamışsa ve hiçbir zarar görmemişse Transfüzyon
Merkezinden çıktıktan sonra 30 dk. içinde Transfüzyon Merkezine gönderilirse imha edilmez. Hastanın
üzerinden çıkışı alınarak tekrar işleme konulur. Hasta adına alınıp kliniklerde kullanılmayan kan ve kan
ürünleri “Kan Transfüzyonu Geri Bildirim formuna (TRF.FR.02)” yazılarak kan ile birlikte Transfüzyon
Merkezine gönderilir. Transfüzyon Merkezinde “Kliniklerden kullanılmadan gönderilen tam kan ve
eritrosit süspansiyonu tutanakla imha edilir. Set takılıp belirli bir süre geçen kanlar kullanılmayacaksa,
İMHA EDİLMESİNE KARAR VERİLEN
KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İMHA
USUL VE ESASLARI
KOD:TRF.TL.11
YAYIN TR H:ARALIK 2013
REV TRH:
REV NO:
Sayfa No: 2 / 2
kliniklerde imha edilir. Transfüzyon başlayıp daha sonra reaksiyon oluşan hastalarda, hasta Kan numunesi
ile torba numunesinin tahlilleri yapılmak üzere Transfüzyon Merkezine gönderilir. Uygunsuzluk varsa
imha edilir. Uygunsuzluk yoksa, ilgili Klinik karar verir.
4.6.2. Taze donmuş plazmalar: Transfüzyon Merkezinden Kliniğe gönderilir, eritildikten sonra
hemen takılır. Takılmaz ise, 24 saat içinde klinikte buzdolabında saklanmak kaydıyla
kullanılabilir. 24 saati aşarsa Kan Transfüzyonu Geri Bildirim formuna (TRF.FR.02)” yazılarak ürün ile
birlikte Transfüzyon Merkezine gönderilerek imha edilir. Kesinlikle tekrar dondurulmaz.
4.6.3.Aferez trombosit veya trombosit süspansiyonları: Transfüzyon Merkezindeki ajitatör cihazından
çıktıktan sonra hemen kullanılmalıdır. 15 dakika. içinde Transfüzyon Merkezine gönderilirse ajitataör
cihazında miadı dolana kadar saklanır. 15 dk.dan fazla klinikte kullanılmadan bekleyen trombositler Kan
Transfüzyonu Geri Bildirim formuna (TRF.FR.02)” yazılarak Transfüzyon Merkezine gönderilir ve imha
edilir.
4.7.İmha tutanağı tutulan kan ve kan ürünleri ile kliniklerde kullanılan kan ve kan ürünlerinin setleri ve
ürün torbaları kırmızı renkli tıbbi atık torbalarına atılır.
6- EKLER:
6.1.TRF.FR.02 .Kan Transfüzyonu Geri Bildirim formu
6.2.YÖN.FR.42 Güvenlik Raporlama Formu
6.3. YÖN.RB.01 Kan ve kan ürünleri transfüzyonu izlem ve onam formu
HAZIRLAYAN :
TRANSFÜZYON MERKEZİ SORUMLU
HEKİMİ
KONTROL EDEN:
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN:
BAŞHEKİM
Download

İMHA EDİLMESİNE KARAR VERİLEN KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN