IPEK UNIVERSITY
ENGLISH PROFICIENCY EXAM
The English Proficiency of the students who are accepted into Ipek University is assessed through the
English Proficiency Exam (IPEX) prepared by the Preparatory School Test Development and Evaluation
Unit (TDEU). The students who score 65 (75 for students of the English Language and Literature
Department) or higher are exempted from Preparatory School education and start their education in
their respective departments.
The IPEX aims to determine the level of readiness of students for an English-medium academic
environment. Therefore, the exam is comprised of 5 sections covering the areas of reading, listening,
writing, language use and speaking. Reading, listening and language use are tested in the first
session, writing in the second, and speaking in the third. The production, administration and
feedback processes of the exam are conducted by the TDEU, using scientifically-validated digital
tools. Additionally, the exam is produced and structured with a view to compliance with testing
validity concerns. The duration of the exam is approximately 255 minutes, including a 30-minutebreak, and the sections are as follows:
SESSION 1
a) READING (60 minutes) (20 points)
This section consists of two reading passages. The word count for each of these is 800-1500. All the
questions in this task have multiple-choice answers. The questions in this section aim to test the
students’ reading skills, such as text analysis, critical thinking, establishing connections, reaching logical
conclusions, identifying the functions of words or phrases, inserting a sentence and matching
paragraphs with their titles.
b) LISTENING (25-30 minutes) (20 points)
There are two tasks in this section. In the first task, students are required to read and answer the
questions as they listen. In this section no extra time is given for answering the questions. In the second
task, however, students are required to take notes on the main points of a listening passage and use
these notes to answer the questions on this task within 5-10 minutes. In both tasks, recordings are
approximately 10-minutes-long. In this section, for which academic texts are used, students are
required to answer multiple-choice questions.
1
c) LANGUAGE USE (25 minutes) (10 points)
In this section students’ grammar and vocabulary skills are tested with multiple-choice questions.
There are two tasks with 10 questions in each. Students are required to fill in the gaps in a text by
choosing the correct answer.
In the Reading, Listening and Language Use sections, the answers are transferred to an optical form.
Answer transferring time is included in the total exam duration. No extra time is allocated for this.
30 MINUTE BREAK
SESSION 2
a) WRITING (90 minutes) (25 points)
The writing section includes two tasks, which are the “Integrated” and “Independent” tasks. In
the integrated task students are first given a reading and then a listening passage. Having taken notes
on the main points of both passages, students are then required to explain the relationships between
the two passages. An ideal response to this question should have 2-3 paragraphs of a total of 150200 words. The second task is an independent essay in which students are required to explain their
personal opinion on a given topic. An ideal essay in this task should have 300-350 words.
SESSION 3
SPEAKING (20 minutes per pair) (25 points)
The speaking section of the IPEX consists of 3 parts. In the first and second parts, the durations are for
one student while in the third part the duration is for both students.



Individual Questions (2-4 min.)
Cue Cards – Individual (3 min.)
Cue Cards – Interaction (5-6 min.)
The exam starts with unassessed warm-up questions. The warm-up is followed by the Individual
Questions, in which each student is posed a few questions about their personal opinions or preferences
on a specified topic.
In the second part, the students are given a cue card. A topic is specified for each cue card and the
questions on the cards are related to that specified topic. In this task, each student is given 1 minute to
take notes or get prepared, and is expected to speak for 3 minutes.
In the last part, the students interact with each other. A situation and a related problem are introduced
by the examiner, and the students are expected to discuss the situation using the given visual or written
stimuli for 6 minutes and agree on the best solution to the problem.
2
İPEK ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI
İpek Üniversitesine kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterliği Hazırlık Okulu Sınav
Geliştirme ve Değerlendirme Birimi tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı ile belirlenir. Bu
sınavdan 65 puan ve üzerinde (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için 75) not alan öğrenciler,
İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulurlar ve kabul edildikleri bölümde birinci sınıfta eğitime
başlarlar.
İngilizce Yeterlik Sınavı, öğrencilerin eğitim dilinin İngilizce olduğu akademik bir ortama hazır
bulunuşluk seviyelerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden sınav, okuma, dinleme, yazma, dil
kullanımı ve konuşma gibi dil becerilerini kapsayan 5 bölümden oluşmaktadır. Okuma, dinleme ve dil
kullanımı bölümleri 1. Oturumda, yazma bölümü 2. Oturumda ve konuşma bölümü 3. Oturumda test
edilmektedir. Sınavın üretim, uygulama ve geribildirim süreçlerinin tamamının kontrolü Sınav
Geliştirme ve Değerlendirme Birimi tarafından güvenilirliği onaylanmış dijital araçlar tarafından
yapılmakta ve sınavın kendi içerisinde ölçme- değerlendirme ilkelerine uygunluğu denetlenmektedir.
Sınav 30 dakika ara ve cevapların optik formlara aktarılması için ön görülen sure dâhil olmak
üzere dâhil yaklaşık 260 dakika sürmektedir ve bölümleri aşağıda belirtildiği şekildedir:
1. OTURUM
a) OKUMA (60 dakika) (20 puan)
İki adet okuma parçasından oluşmaktadır. Parçalar yaklaşık 800-1500 kelimeden oluşmaktadır. Bu
bölümdeki soruların cevapları çoktan seçmelidir. Bu sorularda öğrencilerden metni derinlemesine
incelemesi, eleştirel yaklaşması, bağlantılar kurması, mantıklı sonuçlar çıkarması, kullanılan ifadelerin
işlevini tespit etmesi, bir paragrafa cümle eklemesi, paragrafları başlıkları ile eşleştirmesi şeklinde soru
türlerini cevaplaması beklenmektedir.
b) DİNLEME (25-30 dakika) (20 puan)
İki adet dinleme parçasından oluşmaktadır. Her iki bölümdeki dinleme parçaları yaklaşık 10’ar dakika
uzunluktadır. Birinci parçada, öğrencilerin kendilerine verilen soruları okumaları ve bu soruları,
parçayı dinlerken cevaplandırmaları beklenmektedir. Bu bölümde dinlerken cevaplanan sorular için
ayrıca bir cevaplama süresi verilmemektedir. İkinci parçada, öğrencilerin önce parçayı dinlerken
notlar almaları ve daha sonra aldıkları notları kullanarak kendilerine verilecek soruları
cevaplandırmaları beklenmektedir. Bu bölümde dinlenen parçanın uzunluk ve türüne bağlı olarak
soruların cevaplanması için 5-10 dakika süre tanınmaktadır. Akademik konulardan hazırlanan bu
bölümdeki sorularda öğrencilerden çoktan seçmeli sorulara cevap vermeleri beklenmektedir.
3
c) DİL KULLANIMI (25 dakika) (10 puan)
Dil bilgisi ve kelime bilgisi kısımlarından oluşmaktadır ve sorular çoktan seçmelidir. Her 2 kısım 10’ar
adet sorudan oluşmaktadır. Bu bölümdeki sorular bir metin içerisindeki boşlukların doldurulması
şeklinde cevaplanmaktadır.
Okuma, Dinleme ve Dil Kullanımı bölümlerinde soruların cevapları optik formlara işaretlenmektedir.
Cevapların formlara aktarılması için gereken süre sınav toplam süresine dâhildir ve ayrıca süre
verilmemektedir.
30 DAKİKA ARA
2. OTURUM
a) YAZMA (90 dakika) (25 puan)
Bütünleşik (Integrated) ve bağımsız (Independent) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bütünleşik
kompozisyon yazma bölümünde, öğrencilere ilk olarak bir okuma, daha sonra ise bir dinleme parçası
verilmekte ve iki metin arasındaki fikir ilişkilerini anlatan yaklaşık 2-3 paragraftan oluşan bir
kompozisyon (150-200 kelime) yazmaları beklenmektedir. Bağımsız kompozisyon (300-350 kelime)
bölümünde ise, öğrencilerin verilen bir konu hakkındaki kişisel görüşlerini ifade etmeleri
beklenmektedir.
3. OTURUM
KONUŞMA (20 dakika) (25 puan)
IPEX Konuşma Sınavı aşağıdaki üç aşamadan oluşmaktadır. Süreler 1. Ve 2. Bölümde tek öğrenci, 3.
bölümde ise her iki aday için verilen toplam süreyi göstermektedir.



Bireysel Sorular (2-4 dk.)
Soru Kartları – Bireysel Konuşma (3 dk.)
Soru Kartları – Karşılıklı Konuşma (5-6 dk.)
Öğrenciler sınava ikişer kişi aynı anda girer. Sınav ölçüme tabi tutulmayan ön hazırlık soruları ile
başlar. Bu soruların ardından, sınavın ölçüme tabi tutulan ilk aşaması olan Bireysel Sorular bölümü
başlar.
İkinci aşama Soru kartları – Bireysel Konuşma bölümüdür. Bu aşamada öğrencilere birer adet konuşma
kartı verilir. Her bir kart için bir konu belirlenmiş olup, kart üzerindeki bu konu ile ilgili 3 soru
bulunmaktadır. Öğrenciden kendi kartı üzerindeki soruları yanıtlayacak şekilde konuşması
beklenir. Bu aşamada, her bir öğrenciye not almak ve hazırlık için bir dakika konuşmak için ise üç
dakika zaman verilir.
Son kısımda öğrenciler karşılıklı konuşurlar. Sınav uygulayıcısı tarafından bir durum ve duruma ilişkin
bir problem sunulur. Öğrencilerin verilen görsel ya da yazılı çözüm önerilerinin her birini karşılıklı 5-6
dakikalık bir süre zarfında tartışmaları ve en uygun çözüm önerisi üzerinde uzlaşmaları beklenir.
4
Download

hazırlık okulu - İpek Üniversitesi