4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasasına istinaden Üniversitemizde 2013
yılında yapılan başvurular ve sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgi ilişikte
sunulmuştur.
Yrd.Doç.Dr.Günal KURŞUN
Bilgi Edinme Birim Sorumlusu
Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor
Raporun Ait Olduğu Yıl: 2013
Kurum veya Kuruluş :Çukurova Üniversitesi
VERİLER
SAYISI
Bilgi edinme başvurusu toplamı
631
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular
Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan
başvurular
584
Reddilen başvurular toplamı
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim
sağlanan başvurular
20
Diğer Kurum ve Kurluşlara yönlendirilen başvurular
5
Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı
5
Kurum veya Kuruluş adına bilgileri düzenleyen:
Adı ve Soyadı : Yrd.Doç.Dr.Günal KURŞUN
Görevi
: Bilgi Edinme Birim Sorumlusu
İmzası
:
* Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için "olumsuz
cevaplanan başvurular" ile Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil
şartlarını taşımadığı için işleme kanulamayan ve ilgisine bildirilen başvurular yer alacaktır.
22
Download

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor