1980
DANIŞMA KURULU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
AÇIKGENÇ, Alparslan Prof. Dr. (YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
ARMAĞAN, Servet Prof. Dr. (İstanbul Üniversitesi)
Van İlim ve Kültür Vakfı
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı
Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi
Risale-i Nur Yaklaşımı Sempozyumu
8-10 Mayıs 2015
BAKKAL, Ali Prof. Dr. (Akdeniz Üniversitesi)
BAŞAR, Alaaddin Prof. Dr. (Atatürk Üniversitesi)
SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI:
Prof. Dr. Peyami BATTAL, (YYÜ Rektörü)
BİÇER, Ramazan Prof. Dr. (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi
VAN
SEMPOZYUM KOORDİNATÖRLERİ:
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN, (YYÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü)
Yrd. Doç Dr. Rahmi TEKİN, (YYÜ Tarih Bölüm Başkanı)
ÇENGEL, Yunus Prof. Dr. (Yıldız Teknik Üniversitesi)
ÇİÇEK, Halil Prof. Dr. (Bingöl Üniversitesi)
DALKIRAN, Sayın Prof. Dr. (Uşak Üniversitesi)
DİLEK, Şener Prof. Dr. (İnönü Üniversitesi)
DÖLEK, Âdem Prof. Dr. (Erzincan Üniversitesi)
DURAN, Bünyamin Prof. Dr. (Celal Bayar Üniversitesi)
KUŞPINAR, Bilal Prof. Dr. (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)
ÖZERVARLI, Sait Prof. Dr. (Yıldız Teknik Üniversitesi)
DÜZENLEME KURULU:
AKBABA, Abdülkerim (Bitlis İl Müftüsü)
ALTAY, İsmail Yaşar (Van İlim ve Kültür Vakfı Başkanı)
ARVAS, Nimetullah (Van İl Müftüsü)
AYDIN, Hayati Prof. Dr. (YYÜ İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)
BEKİ, Abdülaziz Prof. Dr. (Bingöl Ün. İlahiyat Fak. Dekanı)
ÇELİK, İsmail Prof. Dr. (YYÜ Eğitim Fak. Dekanı)
ÇİÇEK, Hasan Doç. Dr. (YYÜ Edebiyat Fak. Öğr. Üyesi)
ERDEMCİ, Cemalettin Prof. Dr. (Siirt Ün. İlahiyat Fak. Dekanı)
EREN, Şadi Prof. Dr. (Iğdır Ün. İlahiyat Fak. Dekanı)
GÖZÜTOK, Şakir Prof. Dr. (YYÜ İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)
GÜNEŞ, Abdülbaki Prof. Dr. (YYÜ İlahiyat Fak. Dekanı)
KAYA, Faris Prof. Dr. (İİKV İcra Kurulu Başkanı)
NİŞANCI, Ensar Prof. Dr. (Namık Kemal Üniversitesi)
ÖZGEL, İshak Doç. Dr. (Süleyman Demirel Üniversitesi)
YILMAZ, Edip Yrd. Doç. Dr. (YYÜ İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi)
Önemli Tarihler
Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi
:
31 Ekim 2014
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Duyurulması : 15 Kasım 2014
Tebliğlerin Son Gönderilme Tarihi
:
Kabul Edilen Tebliğlerin Duyurulması
: 28 Şubat 2014
31 Ocak 2014
ÖZDEMİR, İbrahim Prof. Dr. (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
ÜNALAN, Abdulkerim Prof. Dr. (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
ŞENGÜL, İdris Prof. Dr. (Sütçü İmam Üniversitesi)
1980
SEKRETERYA ve İLETİŞİM
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Van İlim ve Kültür Vakfı
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı
Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKİN
Tlf: 0(505) 251 44 64
e-mail: [email protected]
TEBLİĞ GÖNDERİMİ
www.iikv.org/dinbilimfelsefe
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İlim ve Kültür Vakfı ve
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İşbirliği İle
Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi: Risale-i
Nur Yaklaşımı Sempozyumu
1. KAPSAM ve AMAÇ
Din, Bilim ve Felsefe insanlık tarihi kadar eski olup ölçeği değişse de hep
insanlığın hizmetinde var olmuştur. Zaman zaman bu disiplinler arasında
farklılıklar, çelişkiler hatta çatışmalar olmuştur. Temelde insanlığın huzur ve
mutluluğu esas olmakla birlikte zamana, şartlara ve bu işlerle ilgilenen insanlara
bağlı olarak farklı seyretmiştir. Din, Bilim ve Felsefe çelişkiden ve çatışmadan uzak
kendi alanlarında faaliyet gösterdiklerinde, kısmen de olsa iş birliğinde insanlığın
dünyevi ve uhrevi mutluluğunu netice vermiştir. Disiplinler arası sorumluluk ve
duyarlılık bilinci arttığı ölçüde insanlığın huzur ve mutluluğu artmış, refah düzeyi
yükselmiş, sulh ve sükûn hâkim olmuştur. İlim adamları ve düşünürler günümüz
problemlerinin ağırlıklı olarak ahlaki zafiyetten kaynaklandığı görüşünü
paylaşırlar. İnsanlık bir yandan baş döndürücü hızla bilimsel ve teknolojik
gelişmeler kaydederken diğer yandan varoluşun dayandığı temel prensipleri de
ihmal ederse elbette bireyde ve toplumdaki etkileri daha farklı olacaktır.
Bilimdeki gelişmelerle uzayın en uzak mesafelerine gidilirken, uzayın
derinliklerine seyahatler yapılırken insanın iç dünyasına giden yol
unutulmamalıydı. İletişim aletleri gelişirken insanın eş, dost ve hem cinsleriyle
olan iletişim kanalları kapanmamalıydı. Haber ve bilgi kanalları çoğaldıkça
doğruluğu ve güvenirliği azalmamalı ve hakikatin üstü daha da açılmalıydı. Onca
bilgiye ve teknolojik gelişmeye rağmen ruhsal sorunlar, toplumsal çatışmalar,
küresel krizler, ekolojik problemler azalmalıydı. Bilimin doğru hedeflere
yöneltilmesi gerekliydi. Bilgi ve imkânlar sadece kişisel menfaatlerin ve maddî
ihtiyaçların hizmetinde kullanılmamalıydı. Bu anlamda konular iyice araştırılmalı
ve insanın layık olduğu şerefle yaşayabilmesine hizmet edecek bir bakış açısı
geliştirilmeli.
Küçülen dünyanın artan problemleri karşısında insanın huzur ve mutluluğu için,
sorumluluk bilincini arttıran farkındalık ufku kazandıran bir entelektüel derinliğe
ihtiyaç vardır ki bu da Din, Bilim ve Felsefe işbirliği ile mümkündür. Bu konuların
mukayeseli araştırılması ve incelenmesi açısından Bediüzzaman’ın çağdaş Kur’an
tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı önemli bir kaynaktır. Bu amaçla düzenlenecek
olan bu sempozyumda Din, Bilim ve Felsefenin iş birliği halinde ve sorunların
çözümüne hangi ölçüde katkı sunabilecekleri araştırılacaktır.
2. ALT BAŞLIKLAR
Bilginin Kaynağı (Vahiy, Akıl, İlham, Sezgi, Deney, Teorik Çalışmalar, Gözlem vs)
Bilimlerin Tasnifi ve Hedefleri
Bilim Felsefesi
Eğitim Felsefesi
Kâinat Kitabı Kavramı
Kâinat-Yaratıcı-İnsan
Yaratılış Teorileri
Bilim ve Toplum
Bilim-Ahlak İlişkisi
Nedensellik: Sebep Sonuç İlişkisi
Bilim Metodolojisi
Positivism-Antipositivism
Determinizm-Antideterminizm
Peygamber Mucizeleri
Tarih Felsefesi
Sosyal Bilimler ve Din
Fen Bilimleri ve Din
Çağdaş Toplumlarda Görülen Muhtelif Krizler ve Çözüm Önerileri
Bilimin Mâhiyeti ve İnsanlığın Mutluluğu Yönünde Kullanımı
Bilim-İman İlişkisi ve Varoluşu Anlamlandırmaya Katkısı
Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Duygusun Geliştirilmesi
3. ÖNEMLİ NOTLAR
3.1. Sempozyum, 8-9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Van’da gerçekleştirilecektir.
3.2. Tebliğlerin Sempozyum Sekretaryasına ulaştırılmasıyla ilgili takvim şöyledir:
a) Tebliğ özetleri, 250 kelimeyi aşmayacak şekilde en geç 31 Ekim 2014 tarihine
kadar Sempozyum Sekretaryasına ulaşmalıdır.
b) En fazla 15 sayfayı aşmayacak uzunluktaki tebliğler, hakemler tarafından
değerlendirilmesi için tam metin olarak en geç 31 Ocak 2015 tarihine kadar
Sempozyum sekretaryasına ulaşmalıdır.
c) Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen tebliğ yazarlarına en geç 28
Şubat 2015 tarihine kadar bilgi verilecektir.
d) Tebliğler Risale-i Nur Külliyatı ışığında (Mukayeseli de olabilir), yukarıdaki
başlıklar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Bu kapsama uymayan tebliğler dikkate
alınmayacaktır.
e) Risale-i Nur Külliyatı ve Nursi üzerine yapılmış akademik çalışmalar
www.iikv.org ve www.nursistudies.com sitelerinde bulunmaktadır. İlave bilgi
ve kaynak sempozyum sekretaryasından temin edilebilir.
f) Sempozyumun dili Türkçe olacaktır.
Download

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Stres Yönetimi Araştırma ve