PROJE ÖZETİ FORMU
BAŞVURU SAHİBİ T.C. NO
PROJE SAHİBİ
BAŞVURU SAHİBİ E-POSTA
BAŞVURU SAHİBİ ADRES
PROJE SAHİBİ VERGİ DAİRESİ
PROJE SAHİBİ VERGİ
NUMARASI
PROJE ADI
PROJE İLİ
PROJE İLÇESİ
MEVKİ
PROJE KAPASİTESİ
Türkeli Devlet Hastanesi
[email protected]
Tümerkan Mah. Teyfik Özcan Sok.
Türkeli/SİNOP
Türkeli
8150270636
Türkeli Devlet Hastanesi
Sinop
Türkeli
Tümerkan Mah. Teyfik Özcan Sok.
30 yataklı
A. FAALİYETİN TANIMI,
a) Yapılacak işin tanımı (Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri,
hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği, kullanılacak
makineler)
Hastanemizde dahiliye ve aile hekimliği yatan hasta servisi ile laboratuar
röntgen, acil,diş, dahiliye, diyaliz polikinlikleri yer almaktadır.
900-1000 ton/yıl
b) Kullanılacak hammadde, yarı mamul madde ve nihai ürün cins ve
miktarı
Hasta tedavisi için kullanılan ürünler
c) Proses akım şeması, kullanılacak üretim yöntemleri ile teknolojileri
(Kullanılacak kimyasal maddeler ve satıcı firmadan alınacak teknik
bilgiler)
İŞLETMENİN İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ
Acil Servise veya
Polikliniklere Gelen Hasta
Muayane veya Müdahale
Ayakta tedavi sonucu
hasta taburcu edilir.
Laboratuvar, Röntgen gibi servislere gelen
hastalar veya numuneler için gerekli
işlemler ve analizler yapıldıktan sonra
polikliniklere veya acil servise elektronik
ortamda sonuçları gönderilir.
Yapılan değerlendirme
sonucu ilaç ile tedavi için
hasta taburcu edilir.
Polikliniklere veya acil
servise gelen sonuçların
değerlendirilmesi yapılır.
Yapılan değerlendirme
sonuçlarına göre hasta için
cerrahi müdahale veya diğer
işlemler yapılır
Yatarak tedavi süreci
başlatılır.
Gerekli tedavi sona
erdikten sonra hasta
taburcu edilir.
Yukarıda hasta bazlı iş akım şeması ve proses özeti verilmiştir.
Yapılan değerlendirme
sonuçlarına göre yatarak
tedavi süreci başlatılır.
Gerekli tedavi sona erdikten
sonra hasta taburcu edilir.
B. FAALİYETİN YER SEÇİMİ ( Plan veya harita üzerinde gösterimi,
faaliyet ünitelerinin vaziyet planı üzerinde gösterimi
C.
ÇIKACAK ATIK VE ARTIKLARIN CİNSİ VE NERELERDE
BERTARAF EDİLECEĞİNİ
Hastanemizden sağlık hizmetleri sonucu tıbbı, tehlikeli, ambalaj ve evsel atık
oluşmaktadır. Oluşan tıbbı atıklar belediyenin anlaşmalı olduğu lisansı firmaya
evsel ve ambalaj atıkları belediyenin toplama sistemine, tehlikeli atıklar ise
kamu hastaneler birliğinin anlaşmalı olduğu lisanslı firmaya verilmektedir.
(Tüm maddelerin detaylı olarak açıklanması gerekmektedir.)
ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KALAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
TAAHHÜTNAME
(Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
1-Faaliyet
Sahibinin
Adı/Ticari
Ünvanı
Uzm.Dr.Eda KÖROĞLU/ Başhekim
2-İşletme Adresi/ Faaliyetin Adresi
Tümerkan Mah. Teyfik Özcan Sok. Türkeli/SİNOP-
sağlık hizmetleri
3-Faaliyetin
Yapılacağı
Yer
4-Faaliyetin
Yapılacağı
Alanın
İli
İlçesi
Köyü
Mevkii
Yüzölçümü
Sinop
Türkeli
Tümerkan Mah. Teyfik Özcan Sok.
10700m2
Pafta No
5-Faaliyetin Türü
Sağlık hizmetleri
6-Faaliyetin Kapasitesi
30 yataklı
7-Çalışacak Personel Sayısı
88
8-Faaliyetin Sona Ermesinden Sonra
Sahanın Terk Edilmesi Halinde
Alınacak Önlemler
…/…/20… tarihli başvuru dilekçem ve eklerinde vermiş olduğum bilgi ve belgeler ile yukarıda
vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, faaliyetlerim sırasında ve faaliyetim sonrası;





2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğe girmiş ve girecek olan tüm
Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyacağıma
Diğer ilgili kurum, kuruluşlardan mer’i mevzuat dahilinde gerekli izinleri alacağımı,
İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Yönetmelik çerçevesinde istenilen tüm hususlara
uyacağımı,
Faaliyet alanının çevresinde bulunan arazilere, yapılara tarım alanlarına, kültürel değerlere ve
ulaşım yollarına zarar vermeyeceğimi,
Proje sahasında gürültünün en aza indirilmesi için makinelerin bakımını yaptıracağımı ve
makinelerin bakımından kaynaklanan atıkları(atık yağlar, filtre, lastik, akü vb.)



yönetmeliklere uygun bertaraf edeceğimi
Herhangi bir nedenle(Devir, satış vb.) faaliyet sahibinin değişmesi halinde taahhütnamedeki
yükümlülükleri yeni faaliyet sahibince de kabul ve taahhüt edilmesini sağlayacağımı,
Kapasite artırımı veya herhangi bir ilave tesis yaptırmam gerektiğinde İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğünden görüş alacağımı,
Ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere
riayet edeceğimi, Proje Tanıtım Dosyasında belirtilen tüm hususlara imzamla/imzamızla
kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz……/…../20…
ADI SOYADI/ Ticari Ünvanı
Download

ÇED Proje Özeti - Türkeli Devlet Hastanesi