TAHSİS TAAHHÜTNAMESİ VE TAHSİS BELGESİ
………..… numaralı ortaklık payı ve ortaklık senedine istinaden S.S. ÖZ-AR
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin ortağıyım/ortağıyız. Tarafıma/tarafımıza
yapılacak parsel tahsisi işlemleri sırasında ve tahsisin yapılmasından sonraki
dönemde aşağıdaki şartlara uyacağımı/uyacağımızı gayri kabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt ederim/ederiz.
1-Ortak, tahsis işleminden doğan giderleri ödeyecektir;
Adıma yapılacak parsel tahsis işlemi sebebiyle çıkacak her ne isim altında olursa olsun
her türlü vergi, resim, harç, KDV v.b. giderleri ödeyeceğimi,
2- Ortak, S.S. Öz-Ar Toplu İşyeri Kooperatifine karşı her türlü yükümlülüklerini
tam ve eksiksiz olarak yerine getirecektir;
Parsel tahsisinden sonra da Kooperatif Genel Kurul kararları ile Yönetim Kurulu
kararlarına uygun davranacağıma, Kooperatif Genel Kurulu’nda ödenmesi
kararlaştırılan aidatları, arsa tahsisi bedelini, şerefiye payını, altyapı katılım payını v.b.
parasal yükümlülükleri ödemeye devam edeceğimi, ödememem halinde aleyhime icra
takibine gidilebileceğini, Kooperatif Genel Kurulu’nda kararlaştırılan oranda faiz
işletileceğini,
yükümlülüklerime
aykırı davranmam sebebiyle ortaklıktan
çıkarılabileceğimi,
3- Ortağa tapu belgesi verilmesi için S.S. Öz-Ar Toplu İşyeri Kooperatifi tüzel
kişiliğine ait borçların bitmesi ve ortağın Kooperatife aidat borcu bulunmaması
gerekmektedir;
Kooperatif tüzel kişiliğinin borçları bitmediği sürece, tarafıma yapılan parsel tahsisini
ileri sürerek tapu belgesi talep etmeyeceğimi,
Kooperatif tüzel kişiliğinin borçları bitmiş ve Kooperatif Genel Kurulu’nda tapu
belgelerinin verilmesi kararı alınmış olsa dahi, aidat borcum bulunması halinde tapu
belgesi talep etmeyeceğimi, bu aşamada mülkiyet hakkının Kooperatif tüzel kişiliğinde
bulunduğunu,
4- S.S. Öz-Ar Toplu İşyeri Kooperatifi, Genel Kurulu’nca amaç ve tür değişikliği
yapılarak işletme kooperatifine dönüşebilir;
Kooperatif Genel Kurulu’nda kooperatif tüzel kişiliğinin işletme kooperatifi olarak
amaç ve tür değiştirmesine karar verilmesi halinde, işletme kooperatifine üye olacağımı
ve gerek üyelik işlemleri sebebiyle doğacak gerekse üyelik sonrası doğacak tüm
yükümlülüklerimi yerine getireceğimi,
5- S.S. Öz-Ar Toplu İşyeri Kooperatifi Genel Kurulu’nca Toplu Yapı Yönetim
Planı veya Site Yönetim Planı kabul edilebilir;
Kooperatif Genel Kurulu’nda Toplu Yapı Yönetim Planı veya Site Yönetim Planının
parsel tapularına işlenmesine karar verilmesi halinde şahsım adına çıkartılacak tapuyu
toplu yapı site yönetim planı ile birlikte itirazsız olarak kabul edeceğimi,
6- Sanayi Bölgemiz Organize Sanayi Bölgesi’ne dönüşülebilir;
Organize Sanayi Bölgesi mevzuatına, müteşebbis heyet ve Yönetim Kurulu kararlarına
uygun davranacağımı, altyapı inşaatı, hizmet binalarının inşaatı, çevre tanzimi, orta
gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi, arıtma tesisleri, ısı güç entegre tesisi, telefon,
teleks, her türlü haberleşme şebekesi v.b. Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılacak
inşaat ve ihalelerle ilgili olarak ve işletme sırasında alınacak her türlü kararlara
uyacağımı, her türlü yükümlülüklerimi yerine getireceğimi,
Su, elektrik, arıtma tesisleri, diğer enerjiler ve diğer abonelikler için Müteşebbis Heyet
veya Yönetim Kurulunca hazırlanacak tarifelere uyacağımı ve bunlarla ilgili tesislerin
bakım ve onarım masraflarından hisseme düşen miktarları ödemeyi kabul ettiğimi,
7- Ortak altyapı ve üstyapı projeleri dışında uygulama talep edemez;
Arsayı parsel altyapısı ve ortak alanlardaki üst yapı projelerine uygun haliyle kabul
ettiğimi, projelere aykırı uygulama yapılmasını talep etmeyeceğimi, projelere aykırı
değişiklik yapmayacağımı,
8- İstinat duvarlarının inşası ve maliyeti ihtiyacı olan parsel sahibi ortağa aittir;
Tarafıma tahsisi yapılan arsanın kullanımı için istinat duvarı yapılmasına ihtiyaç olması
halinde istinat duvarlarının inşasının ve maliyetinin tarafıma ait olduğunu,
9 - Tahsis işlemi ortağa inşaata başlama hakkı vermez;
Kooperatif Genel Kurulu tarafından, ortakların inşaatlara başlamasına dair karar
alınmadan, parsel üzerinde inşaat yapmayacağıma, tahsisin bu aşamada parseli
kullanma hakkı doğurmayacağını,
10 - Ortak tahsis edilen parseldeki inşaatı mevzuata, Kooperatif Genel Kurulu’nda
alınan kararlara uygun olarak inşaat yapacaktır;
Kooperatif Genel Kurulu tarafından belirlenecek sürede, mimari ve teknik özelliklerde,
İmar Mevzuatı’na, Yapı Denetim Mevzuatı’na uygun olarak inşaat yapacağımı, aksi
taktirde aykırı kısımların yıkılabileceğini, her türlü proje ve tadilatlarda Kooperatif
Yönetim Kuruluna gerekli bilgi ve belgelerin birer suretini sunmadan uygulamaya
başlamayacağımı,
11 - Ortağın inşaat yapım aşamasında yükümlülükleri;
Altyapı veya diğer tesislere hiçbir şekilde zarar vermeyeceğimi, diğer inşaat , işletmeler
ve çalışanlar için gerekli tedbirleri alacağımı, aksi halde meydana gelen her türlü
zararları telafi edeceğimi,
GAYRİ KABİLİ RÜCU KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT
EDERİM/EDERİZ. ...... / ...... / 201….
ORTAKLIK NUMARASI
:
ADI SOYADI
:
İMZA
:
KURA YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK
ORTAĞIMIZA/ORTAKLARIMIZA
........ ADA ........ SAYILI SANAYİ PARSELİ
TAHSİS EDİLMİŞTİR. ...... / ...... / 201……
S.S. ÖZ-AR Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
Download

TAHSİS TAAHHÜTNAMESİ VE TAHSİS BELGESİ - öz-ar