EE+
ELEKTRİK PERİYODİK KONTROL
TALEP NO:
İŞEMRİ NO:
BAŞVURU FORMU
FATURA NO:
FİRMA BİLGİLERİ
FİRMA İSMİ
AÇIK ADRESİ
VERGİ DAİRESİ & NO
TEL VE FAKS NO
İŞLETME SORUMLUSU
ADI SOYADI
CEP TEL NO
e mail
TALEP EDİLEN PERİYODİK KONTROLLER
DAĞITIM PANOSU KAÇAK AKIM RÖLESİ 300 mA
ELEKTRİK TESİSATI
X TALİ PANO KAÇAK AKIM RÖLESİ 30 mA
KONTROLÜ
TOPRAKLAMA
ÖLÇÜMÜ
YOK
VAR
SAYISI
GÜÇ
X
(Cinsini ve sayısnı Yazınız)
TOPRAKLAMA
ÖLÇÜMÜ
(UYGUNSUZLUK
SONRASI)
X
(Cinsini ve sayısnı Yazınız)
PARATONER
KONTROLÜ
(Paratoner cinsini montaj
yerini ve yüksekliğini tarif
ediniz.)
X
KOŞULLAR
EE+ Ölçme Değerlendirme Hizmetleri ve Ücret Yönergesinin bütün idari, mali, teknik ve hukuki hüküm ve şartlarını aynen kabul ettiğimi, EE+ Ölçme
Değerlendirme Birimi tarafından görevlendirilen personelin başvuru konusu “İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Hizmetleri” ile ilgili olarak yürüteceği her türlü iş
ve işleme ait kayıt altına alınacak sonuçları kabul edeceğimi, görevli personele muayene faaliyetleri esnasında her türlü kolaylığı sağlayacağımı ve kontrol
ücretini faturaya istinaden muayeneden sonra veya muayene tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde ödeyeceğimi, ödemeden sonra raporun
onaylanacağını bildiğimi, bununla birlikte ISG Kapsamındaki Ekipmanların ve Topraklama Ölçümleri can ve mal güvenliği açısından uygunsuz bulunduğu durumda
gerekli önlemlerin alınacağımı, aksi takdirde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu taahhüt ederim.
Önemli Not: İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilmelidir. Muayene öncesi
RCD(Kaçak akım rölesi) bir önceki ibarede belirtildiği şekilde gerekli panolarda takılı ve elektrik sistemine bağlı olmak zorundadır. Kaçak akım rölesinin tesis
edilmemesi işletme raporunun olumsuz sonuçlanması sonucunu doğurmaktadır.
FİYAT BİLGİSİ
Elektrik periyodik kontrol rapor ücreti 200 $ olup, buna ilaveten sahada yapılacak inceleme ve çalışmalar saat üzerinden değerlendirilir, sahaya konu ile ilgili
personelin gelişiyle geliş saati iş emrine yazılır ve işletme yetkilisi tarafından paraflanır, sahadan çıkış saati de aynı şekilde işemrine yazılır ve işletme yetkilisi
tarafından imzalanır. İş emrinden hesaplanan toplam saat 100 $ /saat ücreti ile çarpılmak ve rapor ücreti üzerine ilave edilmek suretiyle toplam ücret hesaplanır,
bunun üzerine yasal geçerli KDV oranı ile hesaplanan KDV tutarı ilave edilmek suretiyle fatura düzenlenir ve ilgili işletmeye gönderilir. Ancak ilgili işletmede
yapılacak kontrol sırasında özel test düzenekleri gerekmesi halinde, bu düzenek ile ilgili her türlü masraf ve harcama işletme tarafından karşılanır. Uygunsuzluk
sonrası ikinci yapılacak kontrolde ücretler %50 indirimli uygulanır.
Başvuru
Başvuruyu Yapan Kişi Adı Soyadı
....... / ....... / 201... İmza
Tarihi
Döküman No: EPK 001, Döküman Tarihi:28.08.2014, Revizyon No:00, Revizyon Tarihi:00.00.0000
Download

ee+ elektrik periyodik kontrol talep no: başvuru formu