TAAHHÜTNAME
İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Lisesi,Ortaokulu ve İlkokulu’nda; Milli Eğitim Temel
Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve buna bağlı mevzuat uyarınca eğitim görecek
olan .................................................... 'nın velisi ........................................................., aşağıdaki
hüküm ve şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;
1- Veli, öğrencinin eğitim ücretini, (KDV, yemek, aktiviteler dahil) yıllık ödeme planındaki miktar ve
tarihlerde ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
2- Veli, her taksidin son ödeme tarihinde (vadesinde) ödenmeyen borç için, aylık %3 gecikme faizi
ödemeyi peşinen kabul etmiştir.
3- Belirtilen eğitim ücretinde, yasal değişiklikler nedeniyle bir artış yapıldığı takdirde, Veli bu artışı da
ödemeyi kabul etmiştir.
4- Veli;
a) Herhangi bir taksidin ödenmemesi halinde, önceden bir ihbar veya protesto keşidesine gerek
kalmaksızın,bakiye borcunun tamamının, taksidin ödenmesi gereken tarihten itibaren muacceliyet
kesbedeceğini ve bu hususun kendisine bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde tüm bakiye
borcunu ödemeyi,
b) Muacceliyet kesbeden borcuna, muacceliyet tarihinden itibaren aylık %3 faiz uygulanmasını,
c) Okul alacağının İcra veya Mahkeme marifetiyle tahsiline başlanması halinde, icra-mahkeme
gideri olarak dosyada hükmedilecek veya hükmedilen kanuni avukatlık ücretinden ayrı olarak,
HUMK M.422 uyarınca,toplam alacağın %10'u oranında avukatlık ücretini de itirazsız ödemeyi,
peşinen kabul etmiştir.
5- Veli borcun muacceliyet kesbetmesi durumunda, Okul’dan öğrencinin kaydının silinmesini ve bu
hususun alacağın tahsiline engel teşkil etmeyeceğini, ancak bu takdirde, alacağın öğrencinin okulda
eğitim gördüğü süre ile sınırlı kalacağını kabul etmiştir.
6- Veli, borcunun bir kısmını ödediği takdirde, bu kısmi ödemenin Borçlar Kanunu'nun 84. maddesi
uyarınca,öncelikle faiz ve masraflara mahsup edileceğini, bu ödemenin bakiye hak ve alacakların
istemesine engel teşkil etmeyeceğini kabul etmiştir.
7- Veli bu taahhütnamedeki adresini değiştirdiği takdirde, adres değişikliğini bir hafta içinde yazılı
olarak Okul’a bildirmeyi, bu vecibeyi yerine getirmediği takdirde, beyan edilen adreslere
gönderilecek tebligatın, bila tebliğ iade olsa bile geçerli olacağını kabul etmiştir.
8- Bilkent Üniversitesi veya bağlı kuruluşlar mensubu olması nedeniyle, indirimli ücret ödeyen veli,
Bilkent Üniversitesi veya bağlı kuruluşları mensubu olma statüsünü kaybetmesi halinde, indirim
hakkından yararlanamayacağını ve takip eden aylardan itibaren normal ücret ödeyeceğini kabul
etmiştir.
9- İş bu taahhütnameden doğacak ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Veli;
Adı Soyadı
:
Öğrenci;
Adı Soyadı
:
TC.Kimlik No. :
TC.Kimlik No. :
İş Adresi
:
Sınıfı
Ev Adresi
:
Telefon
:
İmza
:
Download

TAAHHÜTNAME