EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ
HİZMETLER
1-FİZİKİ DURUMLA İLGİLİ
HİZMETLER
 2-EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU İLE
İLGİLİ HİZMETLER
 3-BÜRO İŞLERİ
 4-ÖĞRENCİ İŞLERİ
 5-PERSONEL İŞLERİ

FİZİKİ DURUM
1)
2)
•
•
Okul Bahçesi
Tabelalar
Kurumların yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları
gösteren yönlendirme tabelaları yönetmelik ve
kılavuza uygun olarak düzenlenir.
Yerleşke özelliği taşıyan kurumların bahçe girişinin
uygun bir yerine kurumun bölüm ve birimlerini
belirten yerleşim planı konulur.
FİZİKİ DURUM
1)
2)
•
•
Okul Bahçesi
Tabelalar
Kurumların yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları
gösteren yönlendirme tabelaları yönetmelik ve
kılavuza uygun olarak düzenlenir.
Yerleşke özelliği taşıyan kurumların bahçe girişinin
uygun bir yerine kurumun bölüm ve birimlerini
belirten yerleşim planı konulur.
FİZİKİ DURUM
3) Binanın Kullanılması
Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitimöğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla
kullanılamaz. Ancak, eğitim-öğretim
faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda eğitim
kapsamında veya eğitimin genel ilkelerine aykırı
olmayan ve Kanun kapsamına girmeyen ücretli
veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici faaliyetler
kaymakamlığın/valiliğin izniyle yapılabilir
FİZİKİ DURUM
5) Yerleşim ve Kontenjan Değişikliği
Genel kontenjan, derslikler ve laboratuarlarda
değişiklik yapılmaması şartıyla sadece kurum
açma iznini veren merci tarafından belirlenen
kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak
yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe
belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum
müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan
yerleşim planının bir örneği kurum açma iznini
veren merciye gönderilir
FİZİKİ DURUM
6) Okullarda su tesisatının sağlam olmasına dikkat
edilir. Su depoları, periyodik olarak temizlenir ve
klorlanır. Suyun kesilmesi halinde veya su tesisatı
bulunmayan okullarda temizlenmesi kolay, kapağı
sağlam musluklu kaplarda su bulundurulur.
FİZİKİ DURUM
7) Koridorların Düzenlenmesi:
•
Atatürk Köşesi
•
Öğrencilerin; resim, şiir, kompozisyon gibi etkinlikleri
ile tiyatro, müzik, halk dansları, bayram törenleri ve
kutlama günlerine ait çekilmiş fotoğrafları okul
koridorlarındaki panolarda uygun sürelerde sergilenir.
FİZİKİ DURUM
•
•
Okul Gazetesi etkin olarak kullanılmalıdır
Okulda uluslar arası dereceye girmiş öğrencilerin
bulunması durumunda, bunların resimleri, özgeçmişleri,
dereceye girmiş oldukları yarışmalarla ilgili bilgi, belge
ve fotoğraflar, şeref köşesinde sergilenir .
FİZİKİ DURUM
8) Güvenlik:
•
Sivil Savunma Tedbirleri
•
Kurumda bir Sivil Savunma Dosyası hazırlanarak,
ilgili her türlü yazı, resim, broşür vs. bu dosyada
saklanmalıdır
•
Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması
•
Kurumdaki personelden söndürme, kurtarma,
koruma ve ilk yardım ekipleri kurulur, eğitilir ve
zaman zaman tatbikat yapılır
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
1) Kurullar :
a) Öğretmenler Kurulu
•
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme
Komisyonu” üyeliğine; Sınıf/Şube rehber
öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden bir
öğretmenin seçimi yapılır
•
Öğretmenlerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda
sosyal etkinliklerle ilgili danışman öğretmenler, hangi
öğrenci kulüplerinin kurulacağı belirlenir
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
•
•
Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeliği için birer asil
ve yedek müdür yardımcısı ve öğretmenin seçimi yapılır.
Okulda kurulacak kurul ve komisyonlarda görev alacak
öğretmenlerin seçimi öğretmenler kurulunda yapılır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
b) Zümre Öğretmenler Kurulu
•
Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce
yapılacak planlamaya uygun olarak öğretim yılı başında,
ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.
•
Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir
anlayış oluşturulur.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve
esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri
dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre
öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde
okul yönetimine sunulur.
b) Şube Öğretmenler Kurulu
•
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
•
Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve
esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri
dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre
öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde
okul yönetimine sunulur.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
b) Şube Öğretmenler Kurulu
• Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin
kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkileri, başarıları ile
ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak
önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak
üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
c) Okul zümre başkanları kurulu
d) Okul Gelişim Yönetim Ekibi
• Okullarında; paylaşımcı ve iş birliğine dayılı yönetim
anlayışıyla, eğitim ve öğretimin niteliğini ve öğrenci
başarısının artırmak, okulun fizikî ve insan kaynaklarını
geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde
plânlı ve sürekli gelişim amacıyla
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
e) Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu
f) Sosyal Etkinlikler Kurulu:
• Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının
başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri
bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından
seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden
oluşur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki
etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman
öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle
iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde
ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için
gerekli tedbirleri alır
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
2) Sosyal Etkinlikler
a) Öğrenci Kulübü Çalışmaları
• Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının
başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri
bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından
seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden
oluşur. Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki
etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman
öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle
iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde
ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için
gerekli tedbirleri alır
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
b) Toplum Hizmeti Çalışmaları
• Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve
topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun
çözen ve çözüm üreten, resmî, özel kurum ve kuruluşlar
ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma
becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için
toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
3) Rehberlik Hizmetleri
• Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerini yürütmek
üzere, rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulu .
4) Törenler, Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar
5) Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
•
Öğrencilerin seviyelerine göre bilgi, görgü ve yeteneklerini
geliştirmek; yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkân
vermek ve derslerin uygulama ortamında yapılmasını
sağlamak; onlara çevrelerini, toplumun sosyal, kültürel ve
ekonomik değerlerini tanıtmak, bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri yakından izletmek amacıyla yakın çevre ve yurt
içi geziler ile diğer ülke ve toplumları tanıtmak üzere yurt
dışı geziler düzenlenebilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
6) Okul Kütüphanesi ve Sınıf Kitaplıkları
7) Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
8) Öğretimin Planlanması
Eğitim-öğretimde birlik ve bütünlüğü sağlamak, öğretim
programlarında yer alan amaçları gerçekleştirmek ve bu
suretle eğitim ve öğretimi daha verimli hale getirmek için
yönetici ve öğretmenlerin derslerine hazırlıklı ve planlı
girmeleri zorunludur
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
9) Haftalık Ders Çizelgeleri ve Uygulanması
•
Okulda; dengi okullara ait haftalık ders çizelgesi ve
öğretim programları uygulanmakla beraber, okul
müdürlüklerince hazırlanan; dengi okulların haftalık
ders çizelgesinde yer almayan farklı derslerin yer
aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları
Bakanlıkça onaylanması hâlinde uygulanabilir. Farklı
derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim
programları uygulayan okullar, çizelge ve programa
Bakanlık onay tarih ve sayısını yazarlar.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
9) İlköğretimde Özel Eğitim Hizmetleri
10) Üstün Yetenekli Öğrenciler
11) Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları
• 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen
rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci
performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen
gözlemlerine dayalı olarak yapılır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
•
•
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve
üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan
derslerde ise en az üç sınav yapılır.
Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya
derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde
öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar.
Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve
etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate
alınır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
12)Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
. İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve
değerlendirilir.
• Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle
karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci
dönemin son haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya
görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile
okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler
kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun
oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği müdür
yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile okulun rehber öğretmeni
tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel
Değerlendirme Tutanağı (Ek- 9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne
işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar
dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği
hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
• Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre iş ve işlemler
yapılır.
EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU
13-Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde mesleki ve teknik
eğitim ve hayat boyu öğrenme ile ilgili iş ve işlemler bu
yönetmelikte belirtildiği şekilde yürütülür.
BÜRO İŞLERİ
1 ) Okulda Tutulması Gerekli Defterler
•
Sınıf Ders Defteri Ve Yoklama Fişi, Nöbet Defteri,
Öğretmen Devam-Devamsızlık Defteri, Öğretmen
ve Personel İzin Defteri, Zimmet Defteri, Sınıf
Geçme Defteri, Diploma Defteri, Öğretmenler
Kurulu Karar Defteri, Zümre ve Şube Öğretmenler
Kurulu Karar Defteri, Öğrenci Davranışları
Değerlendirme Kurulu Karar Defteri, Sınıf Kitaplık
Defteri, Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri
BÜRO İŞLERİ
2) Okulda Tutulması Gerekli Dosya ve Çizelgeler
• Öğretmen Not Çizelgesi,Brifing Dosyası, Personel Şahıs
Dosyaları, Aylık, Ücret ve Eğitim Ödeneği Bordrolarının
Onaylı Örnekleri Dosyası, Harcama Evrakı (Asıl ve
Örnekleri), Okula Gelen ve Giden Yazılar Dosyası,Gizli
Yazılar Dosyası, Sivil Savunma Dosyası, Sosyal Etkinlikler
Dosyası, Milli Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar Dosyası,
Şube, Zümre Öğretmenler ve Öğretmenler Kurulu
Toplantı Tutanakları Dosyası,Veli Toplantı Dosyası,
Genelge Dosyası, Teftiş Dosyası.
BÜRO İŞLERİ
3) Mühür ve Evrakın Teslimi
•
Özel okullarda da resmi okullarda olduğu gibi Darphane
Müdürlüğünce hazırlanmış mühür kullanılır.Yönetimleri
birleştirilen okullarda her okul için ayrı mühür
bulundurulur
BÜRO İŞLERİ
4) Kurum Yönetmeliği
•
Özel okullarda da resmi okullarda olduğu gibi Darphane
Müdürlüğünce hazırlanmış mühür kullanılır.Yönetimleri
birleştirilen okullarda her okul için ayrı mühür bulundurulur.
5) Burslu veya Ücretsiz Okuyacaklarla İlgili Dosya ve
Defterler
•
Burslu ya da ücretsiz okuyacaklarla ilgili ilan, başvuru, kurul
kararları, öğrenci ve kursiyer listeleri, sonuçların tebliği ile ilgili
yazılar ve benzeri evrakı okullar altı yıl muhafaza etmek üzere
gerekli dosya ve defterleri tutarlar. Defter, dosya ve kayıtlar,
istenen bilgileri içermesi ve yıl sonunda çıktısı alınması şartıyla
kurum müdürlüğünce onaylanmak koşuluyla elektronik ortamda
da tutulabilir
ÖĞRENCİ İŞLERİ
1) Öğrenci Kayıtları ve Nakilleri:
•
Öğrenci kayıt ve nakillerinin resmî okullardaki şartlara göre
yapılması esastır
2) Öğrenci Nakilleri
•
Özel okullara nakiller, Bakanlıkça onaylanmış kurum
yönetmeliğine göre yapılır. Ancak, özel ilköğretim okullarının 2
nci ve 3 üncü sınıflarına öğrenci nakillerinde sınav yapılmaz.
Özel okullara yapılacak nakillerde başvuru, öğrencinin okumak
istediği özel okul müdürlüğüne yapılır. Özel okulda okurken
resmî ve özel bir okula naklen giden öğrenci, aynı dönem
içerisinde eski okuluna veya aynı programı uygulayan herhangi
bir özel okula geçebilir
3) E-Okul üzerinden yürütülen işlemler
•
Konfüçyüs ile bitirelim…
"Eğitimli insanların dokuz düşüncesi vardır;
Baktıklarında, berrak görmeyi düşünürler...
Dinlediklerinde, iyi duymayı düşünürler...
Görünüşleri, bakımından sıcak olmayı düşünürler...
Davranışlarında, saygılı olmayı düşünürler...
Konuşmalarında, doğru olmayı düşünürler...
İşlerinde, ciddi olmayı düşünürler...
Kuşkuya düştüklerinde, soruları nasıl soracaklarını düşünürler...
Öfkelendiklerinde, sorunları düşünürler...
Kazancı gördüklerinde, adaleti düşünürler..."
PERSONEL İŞLERİ
Download

Dosyalar-Dökümanlar