EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
2016 YILI
Rapor konusu çalışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık
üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve
ücretlerinin saptanmasıdır. 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel
katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler
dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf
Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik,
evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem
maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem
maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır.
Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu
Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık
Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır.
Raporun
Raporun
Raporun
Raporun
2.
3.
4.
5.
Bölümünde
Bölümünde
Bölümünde
Bölümünde
Tarife Hesaplama İlkeleri, hesaplanması
Maliyetler,
Tarifeler ve
Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin
Tanımlar :
• Katı Atık:
Üreticisi tarafından atılmak istenen ve
toplumun huzuru ile çevrenin korunması
bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf
edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma
çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık , bu
yönetmelikte “ katı atık” olarak anılacaktır.
Yasal Mevzuat :
. Kanun olarak 2872 Çevre Kanunu
• Bakanlık Olarak ; Çevre Şehircilik Bakanlığı
• Yönetmelik Olarak ; 27/10/201 Tarih, 74742
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ATIKSU
ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF
TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE
UYULACAK USUL VE ESASLARA İLŞKİN
yönetmelik
Taraflar :
Evsel Katı atık İdaresi
• 1- Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları
• 2- Belediye Başkanlıkları
• 3- Belediye Birlikleri
• Evsel Katı atık Üreticileri
• 1- Okullar
• 2- Hastaneler
• 3- Kamu Binaları
• 4-Diğer Ticari olmayan Kurumlar
• 5-İşyeri ve Bürolar
• 6- Restoran, Market ve Pazar yerleri
• 7 - Oteller
• 8- Diğer Ticarethaneler
• 9- Sanayi İşyerleri
• 10- Konutlar
2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ
Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini
saptarken;
a-Tam maliyet sistemi ve
b- Kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.
Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili
verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu
hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu
yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir
Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife
hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut
ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır.
Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir:
1. Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır.
2. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet
KDV hariç olarak hesaplanmıştır.
3. Tam maliyetler hizmet alımı yolu ile karşılandığından Katı atık Toplama, Taşıma,
Aktarma, Geri kazanım (kompost, yakma gibi), Bertaraf (Düzenli depo sahasının
kurulması, işletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım ve gözetim), gibi
maliyete esas olan unsurlara ödenen bedelleri teşkil etmektedir.
4. Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır.
5. Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.
TOPLAM ATIK MİKTARININ
GÖRE YÜZDESEL DAĞILIMI
HESAPLANMASI
GERÇEK TOPLANAN ATIK MİKTARINA
Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine Yönelik kılavuz tetkik edildiğinde bu kılavuzun 70,
sayfasında Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarın konutlar için kullanılacak bölge kodları ve
kapsadı iller listesinde Karadeniz bölgesi 2d kodu ile tanımlanmış, yine aynı kılavuzun 71.
Sayfasında evsel katı atık üreticisi olarak tanımladığı kişi kurum, ve kuruluşların adlarını
sayarak ürettikleri evsel atık miktarlarını –Kg/Kişi/Gün- Ton /yıl olarak belirtmiştir.
Bu açıklamaya göre;
1. Okullar
2. Kamu hastaneleri
3. Kamu Binaları
4. Diğer Ticari olmayan Kurumlar
5. Bürolar , İşyerleri
6. Restoran Market Ve Pazarlar
7. Oteller Özel Hastaneler
8. Sanayi İşyeri
9. Diğer Ticarethaneler
10. Konutlar
Öğrenci sayısı Ton/yıl
Yatak Sayısı
Personel Sayısı
Personel Sayısı
Personel Sayısı
Alan Metrekare
Yatak Sayısı
Personel Sayısı
Personel Sayısı
Kentsel (Kg/Kişi /Gün
0,0650 Ton/Yıl
1,2789 Ton/Yıl
1.6000 Ton/Yıl
0,6600 Ton/Yıl
1,3600 Ton/Yıl
0,6102 Ton/Yıl
1,3600 Ton/Yıl
3,6500 Ton/Yıl
1,3600 Ton/Yıl
0,8500 Kg/Gün
Tarifenin yapılabilmesi için ;
•Katı atık üreticilerinin o yıl içersinde teorik olarak ürettikleri katı atık miktarı
hesaplanmalıdır.
•Teorik olarak hesaplanan bu miktar, gerçek üretilen ve taşınan bertaraf edilen katı
Atık miktarı arasında oran kurularak, yukarıda sıralanan on grup katıatık
üreticilerine katı atıktan (Ton/Yıl) pay verilmesi,
•Katıktık üreticisinin payının (Ton/Yıl) TL maliyet ile ilişkilendirerek giderlerin
kirleten öder ilkesine göre dağıtılması ..
-Kılavuza Göre Toplam Atık Miktarının Hesaplanması : Gruplandırılmış katı
atık üreticilerin Zonguldak Belediyesinde Katıştık yükümlüsü olarak kayıtları
bulunmaktadır. Yapılacak tarife gelecek yılın tarifesi ise üretilen katıatık miktarı
Ton/Yıl olarak hesaba alınır. Bunun sebebi katı atık üreticilerinin ürettikleri katı
atığın tartılma imkanı yoktur. Herkesçe malum olduğu gibi evsel katıatık üreticisi,
ürettiği katı atığı çöp konteynırına atarak kurtulmaktadır. Bunların tartılarak miktar
olarak tek tek tespiti mümkün değildir. Burada yapılacak miktar hatası o grubun
dağıtılacak giderlere fazla veya noksan iştirak etmesi kirleten öder ilkesine aykırıdır.
Kanun koyucu gruplara göre atık miktarını hesaplarken grupları kendi aralarında 7
alt gruba ayırmıştır.
Toplam Atık Miktarının Yüzdesel Dağılımı :
Atık miktarlarının konutlar ve diğer yerlere oranı verisi tamamen Zonguldak Belediye
Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğü Katı Atık sorumlu Dairesi, Temizlik işleri Müdürlüğü
ve Su işleri Müdürlüğünden alınan su abone verileri ile Merkez ilçemize ait beyan ve
taşınmaz verileri analiz çalışması sonucudur.
•OKUL KREŞ VE YURTLAR
1. Kılavuza göre Okul Kreş Ve yurtlar için 2 063,490 Ton Evsel katı atık Hesaplanmıştır.
2. Toplam Gerçek bertaraf edilen Katı atık içersinden gruba isabet eden miktarı 1 248 460 Tondur.
II- SAĞLIK KURULUŞLARI
1. Kılavuza göre 1 226,465 Ton/YIL Evsel katı atık hesaplanmıştır.
2. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 742,040 Ton/yıl dır.
III- KAMU BİNALARI
1. Kılavuza göre 16 427,200 Ton Evsel katı atık hesaplanmıştır.
2. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 9 938 840 Ton/yıldır
IV DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURULUŞLAR
1. Kılavuza göre 47,520 Ton/yIL Evsel katı atık hesaplanmıştır.
2. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 28,751Ton/yıldır
V-İŞYERİ, BÜRO
1. Kılavuza göre 964,250 Ton/Yıl Evsel katı atık hesaplanmıştır.
2. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 583,394 Ton/yıldır
VI – YEME İÇME -RESTORAN MARKET PAZARYERİ
1. Kılavuza göre 22 865414 Ton/Yıl Evsel katı atık hesaplanmıştır.
2. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 13 834,110 Ton/yıldır
VII- OTELLER
1. Kılavuza göre 871,017 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir.
2. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 526,986 Ton/Yıldır
IIX- DİĞER TİCARETHANELER
1. Kılavuza göre 1478,320 Ton/Yıl Evsel katı atık hesaben üretilmiştir.
2. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 894,418 Ton/Yıldır
IX- SANAYİ İŞYERLERİ
1-Kılavuza göre 518,300 Ton/Yıl Evsel Katıştık hesaben üretilmiştir.
2-Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 313,584 Ton/Yıldır
X- KONUTLAR
1. Kılavuza göre 33 573,083 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir
2. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 20 312 499Ton/Yıldır
XI- GENEL KONTROL
2016 YILI
Kılavuza göre
MÜKELLEF
GRUPLARI
Hesaplanan
Atık Miktarı
OKULLAR
2.063,490
HASTANELER
1.226,465
KAMU Bİ,NALARI
DİĞER TİCARİ OLMAYAN
İŞYERİ BÜRO
YEME İÇME RESTORAN
OTELLERVE ÖZEL HASTANE
DİĞER TİCARETHANELER
SANAYİ İŞYERLERİ
16.427,200
47,520
964,250
22.865 414
871,017
1.478,320
518,300
Toplam
Toplanan
İçindeki
Atık
Oranı
miktarı
0,02578
0,01532
0,20521
0,00059
0,01205
0,28583
0,01088
0,01847
0,00647
Toplanan
atık
miktarı
içinde
BİRİM
MALİYET
MALİYET
KONTROL
payı
TON/TL
48.423,080
1.248 460 156,0304
48.423,080
742,040 156,0304
48.423,080
9938,840 156,0304
48.423,080
28,751 156,0304
48.423,080
583,394 156,0304
48.423,080
13834,110 156,0304
48.423,080
526,986 156,0304
48.423,080
894,418 156,0304
48.423,080
313,584 156,0304
0,41940
KONUTLAR
33.573,083
80 035,059
115 780,79
550 761,13
4 485,98
91 27,16
2 158 541,68
82 225,78
139 556,42
48 928,58
3 169 367,40
48.423,080
20312,499 156,0304
1,00000
TOPLAM
194 797,66
7.555.472,58
48.423,080 48.423,080
3. MALİYETLER
Toplam Maliyetin Hesaplanması:
Zonguldak Belediye Başkanlığı Katıatık Bertafaf Bedelleri hizmetlerini , hizmet alımı
yolu ile yapmaktadır. 2014 mali yılında Belediyemizin bu hizmetler için ödemiş
bulunduğu bedeller aşağıdaki gibidir.
TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 9 193 324,56 TL
“Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” una göre, Net Sistem
Maliyeti Çevre Temizlik Vergisi gelirleri düşüldükten sonra kalan tutardır. Zonguldak
Belediyesi 2015 yılında tahakkuk eden çevre temizlik vergisi 379 887,23 Tl.dir.
TOPLAM SİSTEM MALİYETİ
9 278 612,34 TL
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
- 379 887,23 TL
2016 ELEKTRİK ÜRETİM GELİRİ
- 1 343 251,85 TL
NET SİSTEM MALİYETİ
7 555 473,26 TL
TOPLANACAK KATI ATIK MİKTARI
48 423 080 Ton/Yıl
BİRİM MALİYET TON/TL
156,03 TL
4. TARİFELER
Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda iki tür tarife
tanımlanmış olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir.
Değişken tarife; Değişken tarifeler atık üreticisinin ürettiği atık miktarına bağlı
olarak değişen ve atık üreticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle
hususi konteynerleri olan kurum, kuruluşlar, büyük oteller veya uydu kentler gibi
yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz özelinde bu tür yapılaşmalar söz
konusu olmadığından bu tarife türü tercih edilmemiştir.
Sabit tarife : Atık üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin
davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen
sabit ücretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların büyüklüğü, ticari
kuruluşun türüne dayalı olarak yapılan ücretlendirmeler bu tarife türüne örnek olarak
kılavuzda verilmiştir. Yine kılavuzda referans değerler aşağıdaki biçimde
belirlenmiştir:
Konutlar: Bölge kategorilerine göre kentsel ya da kırsal konutlar için Çevre ve
Oman Bakanlığı tarafından Katı Atık Ana Planında belirlenmiş kişi başı evsel katı
atık üretim miktarları.(Sabit Tarife)
Okullar : Öğrenci sayısı kişi başı katı atık miktarı (Değişken Tarife)
Ticari kuruluşlar: Büro ve işyerleri Çalışan Personel sayısı Kuruluşun tipi ve
kuruluşun büyüklüğüne göre (personel sayısı, kapladığı alan metrekare , yatak
sayısı v.b) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. (Değişken Tarife)
Kamu kuruluşları: Kuruluşun tipi ve büyüklüğüne göre (personel sayısı, kapasite,
kapladığı alan vb) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. (Değişken Tarife)
Sanayi İşyerleri : Sanayinin büyüklüğüne göre (personel sayısı) belirlenmiş yıllık
evsel katı atık miktarları . (Değişken Tarife)
Tarafımızdan izlenen yöntem; Sabit ve Değişken tarife uygulanması yöntemi
olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde Zonguldak Belediyesi
verilerinden, Kılavuzdan yararlanılmıştır.
Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda ibadethaneler hesaplama ve tarife dışında
tutulmuştur.
Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren Aboneler için Katı atık miktarı işe
başladığı tarihten itibaren hesap edilecek veya kapsamdan çıkan aboneler için
mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihten itibaren tesis edilecek veya
sona erdirilecektir.
Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi nedeniyle tarifesinde
değişiklik olması halinde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde
bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit
edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.
Tarife tablolarında taksit tutarları da gösterilmiştir. Konutlar ve konut dışı yerlere
ait evsel atık bedelleri on iki eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su
faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Zonguldak Belediyesine
ödenecektir. Konutlara ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri hesaplanırken,
konutlardan elde edilen Çevre Temizlik Vergisi maliyetlerden mahsup edilmiştir. Bu
nedenle su faturaları üzerinden yeniden bir çevre temizlik vergisi mahsup
edilmeyecek ve katma değer vergisi dahil olarak bu tarifede konut için belirlenen
tutar tam olarak tahsil edilecektir.
Süresinde ödenmeyen tutarların takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılacaktır.
Konut ve konut dışı yerler tarifesine esas toplam tutarın hesabı, atık miktarları
ağırlık oranlarının toplam maliyetle çarpılması sonucu bulunan tutardan konut ve
konut dışı yerlerden ayrı ayrı olmak üzere gerçekleşen çevre temizlik vergisi ve Katı
Atık Bertaraf tesislerimizde üretilen elektrik gelirlerimiz katı atık üreticilerinin tesise
getirmiş oldukları atık miktarları üzerinden hesap edilmiş ve toplam sistem
maliyetinden indirim konusu yapılmıştır.
Ana gruplar olan konut ve konut dışı mükelleflere ait maliyetleri karşılayacak
biçimde alt gruplara “Kirleten öder ilkesi” esasına dayanarak tarifeler
belirlenmiştir.
Tarife grupları içerisinde yer alan konutlardan elde edilen gelir, konutlar için verilen
evsel katı atık toplam hizmetinin konutlara isabet eden tutarına eşittir.
TARİFE :
MÜKELLEF GRUPLARI
YILLIK
BİRİM TL
BİRİM SAYISI
AYLIK
BİRİM TL
0,51
OKULLAR
Öğrenci Sayısı
X
6,14
Yatak Sayısı
X
120,73
X
151,04
12,58
X
62,31
5,19
X
23,6
1,97
X
57,60
4,80
X
92,91
7,74
X
128,39
10,70
X
344,57
28,71
X
76,04
6,34
10,06
HASTANELER
KAMU Bİ,NALARI
DİĞER TİCARİ OLMAYAN
İŞYERİ BÜRO
YEME İÇME RESTORAN
OTELLER
DİĞER TİCARETHANELER
Personel Sayısı
Personel Sayısı
Personel Sayısı
Alan m2
Yatak Sayısı
Personel Sayısı
SANAYİ İŞYERLERİ
Personel Sayısı
KONUTLAR
Abone Sayısı
5. FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME
5.1. Faturalama İlkeleri
Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı
olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılacaktır.
Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır:
- Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir,
- Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim,
adres, atık üreticisi/abone numarası vb.)
- Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır,
- Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir,
-Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır.
-İşyeri-Büro, Restoran (yeme, içme, eğlence) market ve pazarlar, otel-Özel
hastaneler, diğer ticarethaneler ve sanayi grubundaki işyerleri için aylık tahakkuk
edecek katı atık toplama taşıma ve bertaraf ücreti, idareye verilen Çevre Temizlik
Vergisi üzerinden yapılacaktır.
5.2. Muhasebeleştirme
Bütçeleme ve muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğine göre yürütülecektir.
Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık
toplanması ve bertarafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek
yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı
bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama döneminde faturalandırma ve tahsilat sürecini
yürüten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin
kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri
ödemelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna göre
hesaplanacaktır.
6. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Rapor Zonguldak Belediyenin İnternet sitesinde ve yerel gazetelerde yayınlanacaktır.
Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün süreyle halkın ve ilgili kuruluşların
görüş ve önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir menü
oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının
görüşlerini iletmesi sağlanacaktır.
7. SONUÇ:
Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve
1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel
Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara
İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık
Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere
dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda
belirtilen yöntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler yüklenici
grubuna dağıtılarak yüklenilen tüm maliyet yansıtılmıştır.
Tarifeler katma değer vergisi hariç olup, ödenen çevre temizlik vergisi ve üretilen
elektrik enerji gelirleri mahsup edildiği için belirtilen tutar doğrudan su
abonelerinden alınacaktır.
Mükellef grupları itibariyle Katı Atıkların hesaben üretimi, Gerçek bertaraf edilen katı
atık miktarlarından aldıkları pay ve maliyet unsurlarına göre hesap edilen tarifeler ve
taksit tutarları Ek Kitap 1 de detayları ile gösterilmiştir.
Download

personel sayısı - Zonguldak Belediyesi