Hlavné témy
Pozvánka na seminár
Zmeny v IFRS 2014
Zmeny v IFRS 2014 v členení na:
1. Zmeny v IFRS platné v roku 2014
2. Zmeny v IFRS k dispozícii na skoršiu aplikáciu
3. Pripravované zmeny v IFRS
Praktická aplikácia nových štandardov a dodatkov
so zameraním hlavne na:
• konsolidáciu a spoločné usporiadanie
• finančné nástroje
• výnosy.
Účastnícky poplatok:
Dovoľujeme si Vás pozvať na tradičný IFRS seminár, ktorý bude zameraný na zmeny
v Medzinárodných štandardoch pre finančné výkazníctvo (IFRS) platné pre účtovnú závierku
za rok 2014 ako aj na zmeny platné v budúcnosti. Kombináciou teórie a praktických príkladov pomôžeme
lepšie pochopiť a aplikovať nové zmeny v IFRS. Na príprave a realizácii seminára sa podieľajú najlepší
odborníci na IFRS zo spoločnosti Deloitte. Seminár sa uskutoční v slovenskom jazyku.
125 EUR bez DPH (150 EUR s DPH)
Účastnícky poplatok, prosím, uhraďte v mesiac konania školenia (nie skôr)
na Deloitte Audit s.r.o.: ING Bank, 9000018113/7300, IBAN: SK40 7300 0000 0090 0001 8113
(konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: IČO Vašej spoločnosti).
Účastnícky poplatok zahŕňa školiace materiály a občerstvenie.
Prednášajúci:
Počet účastníkov na školení je limitovaný!
Ing. Ľudmila Buzgová, FCCA - odborný garant
Ing. Miloš Martončík, FCCA, CPA
Svoju účasť, prosím, potvrďte najneskôr 2 dni pred začiatkom školenia.
Prednášajúci sú členmi ACCA (Asociácia autorizovaných
účtovných znalcov) a majú dlhoročné skúsenosti so
zostavovaním účtovných závierok podľa IFRS.
Registrácia:
Zaregistrovať sa môžete u Ivani Mišuňovej na [email protected] alebo
zaslaním záväznej prihlášky poštou najneskôr 2 dni pred školením.
Kontaktná osoba:
Miesto a termín seminára:
Ivana Mišuňová , [email protected], tel: +421 918 394 833
Hotel Ambassador, Hlavná 101, Košice
30. september 2014
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
14. október 2014
Program:
Registrácia, raňajky: 8.30 – 9.00 hod.
Školenie: 9.00 – 13.00 hod.
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti
s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý
právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem
sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/onas.
© 2014 Deloitte Slovensko
Záväzná prihláška na seminár
Záväzná prihláška na seminár
Zmeny v IFRS 2014
Zmeny v IFRS 2014
Mám(e) záujem zúčastniť sa na seminári (prosím, hodiace sa označte krížikom):
Mám(e) záujem zúčastniť sa na seminári (prosím, hodiace sa označte krížikom):
30. september 2014
Hotel Ambassador, Hlavná 101, Košice
14. október 2014
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
30. september 2014
Hotel Ambassador, Hlavná 101, Košice
Meno účastníka (účastníkov)
Meno účastníka (účastníkov)
Funkcia
Funkcia
Názov spoločnosti
Názov spoločnosti
Ulica
Ulica
PSČ, mesto
PSČ, mesto
14. október 2014
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
IČO
IČ pre DPH
IČO
IČ pre DPH
Telefón
Fax
Telefón
Fax
E-mail
E-mail
Download

Zmeny v IFRS 2014