Deloitte Legal
Tax & Legal news
Marec 2014, Deloitte Slovensko
03
Priame dane:
••
Zmena nároku na daňový bonus
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky publikovalo informáciu o zmene nároku na daňový
bonus za vyživované dieťa daňovníka.
••
Spresnenie definície ekonomického zamestnávateľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo Metodické usmernenie k uplatňovaniu
ustanovenia § 5 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. a s účinnosťou od 1. januára 2014 spresňuje
definíciu „ekonomického“ zamestnávateľa.
••
Príjmy zo zahraničia a predĺženie lehoty na podanie DPPO 2013
Koncom februára 2014 Finančné riaditeľstvo SR vydalo metodický pokyn k uplatňovaniu
ustanovenia § 49 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov.
••
Platobné inštrukcie pre platenie dane z príjmov právnických osôb
Od 1. februára 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu –
IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD),
musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Na prevod účtu do formátu IBAN je potrebné
použiť validátor.
••
Prílohy v tlačive daňového priznania DPPO 2013
Daňovníci pri vypĺňaní tlačiva daňového priznania DPPO už neuvádzajú počet príloh, ktoré tvoria
jednotlivé časti účtovnej závierky, keďže účtovná závierka predstavuje samostatné podanie.
05
Nepriame dane:
••
Informácie týkajúce sa kontrolného výkazu DPH
Finančné riaditeľstvo SR uverejnilo niekoľko dokumentov týkajúcich sa kontrolného výkazu DPH.
••
Metodický pokyn k uplatňovaniu DPH skupinou podľa zákona o DPH
V súvislosti so zmenami v zákone o DPH nahradilo Finančné riaditeľstvo SR jeden zo starších
metodických pokynov týkajúcich sa skupinovej registrácie novým pokynom.
••
Metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona o DPH
V súvislosti so zmenami v zákone o DPH Finančné riaditeľstvo SR vydalo aktualizovaný
metodický pokyn k zábezpeke na daň.
1
••
Odbremenenie platiteľov dane z elektriny, uhlia a zemného plynu
Od 1. januára 2014 už nie je potrebné, aby daňové subjekty podávali na colný úrad daňové
priznanie zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu v prípade, ak uskutočňovali
len dodávky bez spotrebnej dane (napríklad obchodníci s elektrinou, uhlím a zemným plynom)
oslobodené od dane, alebo ak ich daňová povinnosť nepresiahne 5 EUR.
••
Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Na základe novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa od 1. marca zavádza nový
predmet dane, ktorým je tabaková surovina. Základom dane je množstvo tabakovej suroviny
vyjadrené v kilogramoch a sadzba dane sa stanovuje vo výške 71,11 EUR/kg.
07
Právne:
••
Novela Zákonníka práce
Novela by mala upraviť trvanie dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, ako aj
splatnosť odmeny za prácu vykonanú na základe týchto dohôd.
••
Novela zákona o ochrane osobných údajov
Novela navrhuje upraviť niektoré ustanovenia zákona, aby sa zmiernila administratívna
a finančná záťaž podnikateľov a prispelo sa tak k zlepšeniu podnikateľského prostredia.
••
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Nariadenie by malo dôkladnejšie upraviť problematiku ochrany osobných údajov a prispieť
tak k istote dotknutých osôb, že ich osobné údaje sú chránené.
••
Novela zákona o investičnej pomoci
Navrhovaná novela má za cieľ zaviesť jasné a rovné podmienky na získanie investičnej pomoci
zo strany štátu.
••
Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov) na
aktuálne právne témy.
09
Iné:
••
Nové postupy účtovania
Opatrením Ministerstva financií SR zo dňa 16. decembra 2013 č. MF/17922/2013-74 vstúpili
od 1. januára 2014 do platnosti nové postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva.
••
Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne
daňové témy.
2
Priame dane
Zmena nároku na daňový bonus
S účinnosťou od 1. februára 2014 nastali nasledujúce
zmeny v zákone o prídavku na dieťa:
• Zo zákona o prídavku na dieťa bolo vypustené
ustanovenie, podľa ktorého nezaopatrené dieťa
nie je dieťa, ktorého štúdium na vysokej škole
podľa študijného programu presahuje štandardnú
dĺžku štúdia. Od 1. februára 2014 si zamestnanec
bude môcť uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré
navštevuje vysokoškolské štúdium 1. stupňa už
štvrtý alebo piaty rok. Uvedený princíp platí aj pre
vysokoškolské štúdium 2. stupňa za predpokladu,
že dieťa nedosiahlo vek 25 rokov.
• Zároveň sa za nezaopatrené dieťa bude považovať
dieťa, ktoré v roku 2014 skončí štúdium na
strednej škole, t. j. do konca augusta 2014 bez
ohľadu na to, či sa počas prázdnin po skončení
štúdia zamestná alebo bude zaradené do
evidencie nezamestnaných občanov.
Spresnenie definície ekonomického
zamestnávateľa
Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od
1. januára 2014 spresnila definíciu „ekonomického“
zamestnávateľa, a to v prípade zamestnancov, ktorí
3
vykonávajú prácu v jeho mene a na jeho zodpovednosť,
avšak nie sú vyslovene povinní pri výkone práce pre
platiteľa týchto príjmov (zamestnávateľa) dodržiavať
jeho pokyny a príkazy. Finančné riaditeľstvo SR v tejto
veci minulý mesiac publikovalo metodické usmernenie,
v ktorom interpretuje predmetnú legislatívnu úpravu
v zmysle, že sa vzťahuje najmä na manažérske
pozície (napr. spoločníci, konatelia, komanditisti, či
členovia orgánov spoločností), u ktorých nie je možné
jednoznačne určiť, že títo zamestnanci vykonávajú prácu
na základe pokynov a príkazov zamestnávateľa.
Toto doplnenie je v súlade s už aj doteraz uplatňovaným
prístupom k vymedzeniu osoby skutočného
(„ekonomického“) zamestnávateľa, ktorý sa uplatní
najmä v prípadoch zneužívania ustanovenia § 5 ods.
7 písm. g) zákona o dani z príjmov a článku 15 ods.
2 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a obchádzania
daňovej povinnosti nominovaných a vysielaných
„štatutárov“ obchodných spoločností na území SR.
Príjmy zo zahraničia a predĺženie
lehoty na podanie DPPO 2013
Zatiaľ čo v prípade predĺženia lehoty o najviac tri mesiace
je v súčasnosti postačujúce oznámenie o predĺžení
lehoty bez potreby splnenia akýchkoľvek ďalších
podmienok, predĺženie lehoty o najviac 6 mesiacov
je podmienené tým, že daňovník má príjmy plynúce
Priame dane
zo zdrojov v zahraničí. V prípade, ak si chce daňovník
predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania dane
z príjmov o viac ako tri mesiace, podá oznámenie
príslušnému správcovi dane, v ktorom uvedie, že
súčasťou jeho príjmov sú aj príjmy zo zahraničia.
Zákon o dani z príjmov explicitne nevymedzuje
pojem „príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí“. Pri
jeho interpretácii je potrebné vychádzať analogicky
z ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Vo
všeobecnosti príjmom plynúcim zo zdrojov v zahraničí
je pri aktívnych príjmoch príjem z činnosti vykonávanej
v zahraničí (napr. príjem zo závislej činnosti vykonávanej
v zahraničí, príjem z činnosti vykonávanej v zahraničí
prostredníctvom stálej prevádzkarne), pri „pasívnych“
príjmoch sa za príjem zo zdrojov v zahraničí považuje
napr. príjem z nakladania s nehnuteľnosťou umiestnenou
v zahraničí, resp. príjem charakteru úrokov alebo
licenčných poplatkov plynúci od platiteľa tohto príjmu,
ktorý je rezidentom iného zmluvného štátu.
V zmysle pokynu, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR,
samotná skutočnosť, ak napr. daňovník má odberateľa
v zahraničí, od ktorého mu plynú príjmy zo zahraničia,
nie je dôvodom na predĺženie lehoty na podanie
daňového priznania podľa tohto ustanovenia zákona
o dani z príjmov. Podľa vyššie uvedeného sa možnosť
predĺženia lehoty na podanie daňového priznania
nevzťahuje ani na daňovníka s podielmi na zisku
vykázanom za zdaňovacie obdobia po 1. januári 2004.
Platobné inštrukcie pre platenie
dane z príjmov právnických osôb
Od 1. februára 2014 sa na účely platenia daní uvádza
číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu
– IBAN. Pre platby zo zahraničia je potrebné uviesť aj
BIC/SWIFT kód.
4
Takýto formát platobnej inštrukcie použijú aj daňovníci
na účely platby dane z príjmov právnických osôb
za zdaňovacie obdobie roka 2013. IBAN je tvorený
z predčíslia účtu a základného (osobného) účtu
daňového subjektu a daňovník si ho môže vygenerovať
sám na internetovej stránke finančnej správy.
Bližšie informácie o platobných inštrukciách, ako aj
generátor IBAN formátu sa uvádzajú na stránke
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani.
Prílohy v tlačive daňového
priznania DPPO 2013
Keďže riadna, resp. mimoriadna individuálna účtovná
závierka, sa už nepovažuje za prílohu daňového
priznania, môže byť doručená na daňový úrad aj
samostatne, ale v lehote na podanie daňového
priznania. Pri vypĺňaní daňového tlačiva si daňovníci po
novom do kolónky Prílohy neuvedú počet príloh, ktoré
tvorili účtovnú závierku (Súvaha, Výkaz ziskov a strát,
Poznámky).
Nepriame dane
Informácie a dokumenty týkajúce
sa kontrolného výkazu DPH
Finančné riaditeľstvo SR naďalej pokračuje v uverejňovaní
usmernení a metodických pokynov ku kontrolnému
výkazu DPH, ktoré majú pomôcť platiteľom zorientovať
sa v danej problematike a predchádzať prípadným
chybám v podaných kontrolných výkazoch. Aktuálne boli
uverejnené nasledujúce dokumenty:
Metodický pokyn ku kontrolnému výkazu DPH
Pomerne rozsiahly metodický pokyn pokrýva oblasti,
ktorými sa zaoberali už uverejnené usmernenia
a informácie FR SR týkajúce sa kontrolného výkazu (t. j.
podanie kontrolného výkazu, lehota a spôsob jeho
podania, údaje uvádzané v kontrolnom výkaze, pokuty
a pod). V metodickom pokyne sa uvádza aj niekoľko
praktických príkladov, ktoré môžu byť nápomocné
platiteľom.
Tlačová správa FR SR týkajúca sa sankcií ku
kontrolnému výkazu DPH
FR SR prostredníctvom tlačovej správy informovalo,
že sankcie sa zatiaľ nebudú vyrubovať v prípadoch, ak
platiteľ podal kontrolný výkaz neskôr (aj opakovane),
ako podal daňové priznanie, avšak v zákonnej lehote
(z vlastného podnetu, t. j. bez výzvy) alebo podal
dodatočný kontrolný výkaz, ktorým odstránil nedostatky
5
v podanom kontrolnom výkaze, a to z vlastného
podnetu, t. j. bez výzvy alebo na základe výzvy v lehote
určenej vo výzve.
Usmernenie - osoby, ktoré nie sú povinné podať
kontrolný výkaz – Usmernenie špecifikuje osoby, ktoré
nie sú povinné podať kontrolný výkaz DPH.
Usmernenie k vykazovaniu dokladu
vyhotoveného ERP, ktorý má všetky náležitosti
faktúry, v kontrolnom výkaze DPH
Usmernenie informuje o spôsobe vykazovania dokladu
z ERP, ktorý obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa
zákona o DPH (§ 74 ods. 1), a preto sa považuje za
riadnu faktúru.
Ak je dodávateľ tovaru povinný vyhotoviť faktúru
pre svojho zákazníka, uvádza tieto údaje v časti A.1.
kontrolného výkazu (ak nevie takýto doklad vylúčiť
z celkového obratu evidovaného ERP, môže ho duplicitne
zahrnúť aj v časti D.1.). Odberateľ uvádza údaje z takejto
faktúry vyhotovenej prostredníctvom ERP v časti
B.2. kontrolného výkazu (ak z tejto faktúry uplatňuje
odpočítanie dane).
V prípade vyhotovenia opravnej faktúry k takto
vyhotovenej faktúre uvedie platiteľ údaje z tejto opravnej
faktúry v časti C.1. kontrolného výkazu.
Nepriame dane
Metodický pokyn k uplatňovaniu
DPH skupinou podľa zákona o DPH
Odbremenenie platiteľov dane
z elektriny, uhlia a zemného plynu
Začiatkom marca 2014 skončila platnosť metodického
pokynu k uplatňovaniu DPH skupinou vydaného v roku
2010, pričom tento pokyn bol nahradený novým
metodickým pokynom.
Aktualizovaný metodický pokyn k uplatňovaniu DPH
skupinou poukazuje na nasledujúce zmeny, ktoré
nadobudli účinnosť 1. januára 2014:
Od 1. januára 2014 vstúpila do účinnosti novela zákona
č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a
zemného plynu. Od tohto dátumu sa zmenili povinnosti
podávať daňové priznanie zo spotrebnej dane z elektriny,
uhlia a zemného plynu.
• Skupina ako platiteľ dane má povinnosť doručovať
podania finančnej správe elektronickými
prostriedkami.
• Skupina má povinnosť podať kontrolný výkaz DPH
elektronicky za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré
je povinná podať daňové priznanie. Za zdaňovacie
obdobie, ktoré predchádza registrácii skupiny,
podáva kontrolný výkaz za jednotlivých členov
skupiny ešte ako samostatných platiteľov dane
zástupca skupiny. Za zdaňovacie obdobie existencie
skupiny podáva zástupca skupiny jeden kontrolný
výkaz za skupinu ako jedného platiteľa dane.
• Úpravu pri zmene registrácie skupiny vykoná
daňový úrad k prvému dňu tretieho kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola podaná žiadosť o zmenu registrácie
skupiny.
• Doplnenie povinnosti podať žiadosť o zrušenie
registrácie, ak skupina prestane spĺňať podmienky
skupinovej registrácie. Zástupca skupiny je
v takomto prípade povinný bezodkladne podať
žiadosť o zrušenie registrácie skupiny.
Metodický pokyn k zábezpeke na
daň podľa zákona o DPH
V súvislosti s novelizáciou ustanovenia zákona o DPH
týkajúceho sa zábezpeky na daň vydalo Finančné
riaditeľstvo SR aktualizovaný metodický pokyn k tejto
problematike.
Novelou zákona o DPH sa od 1. januára 2014 rozšíril
inštitút zloženia zábezpeky na daň napríklad pri
registrácii na účely DPH aj na prípady zmeny registrácie
na daň zahraničného platiteľa (§ 5 zákona o DPH) alebo
zahraničnej osoby registrovanej na účely zásielkového
predaja (§ 6 zákona o DPH) na registráciu podľa
§ 4 zákona o DPH alebo pri povinnej registrácii zo
zákona (§ 4 ods. 4 zákona o DPH), t. j. napríklad pri
nadobudnutí hmotného a nehmotného majetku v rámci
nadobudnutého podniku (alebo časti podniku) platiteľa.
Vyššie uvedené platí za predpokladu splnenia podmienok
na zloženie zábezpeky na daň podľa zákona o DPH.
Metodický pokyn uvádza aj niekoľko praktických
príkladov súvisiacich s danou problematikou.
6
V zmysle vyššie uvedenej novely už nie je potrebné,
aby daňové subjekty podávali na colný úrad daňové
priznanie zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a
zemného plynu v prípade, ak v zdaňovacom období
uskutočnili len dodávky elektriny bez dane alebo len
dodávky elektriny oslobodenej od dane alebo daňová
povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 EUR.
Uvedená zmena povinnosti podávať daňové priznanie
zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu
sa týka zdaňovacích období od zdaňovacieho obdobia
január 2014. Daňové subjekty, ktoré spĺňajú vyššie
uvedené podmienky, nemuseli k 25. februáru 2014 a
následne v ďalších zdaňovacích obdobiach zasielať na
colný úrad daňové priznanie.
Zmeny v zákone o spotrebnej dani
z tabakových výrobkov
Na základe novely zákona o spotrebnej dani
z tabakových výrobkov sa od 1. marca zavádza nový
predmet dane, ktorým je tabaková surovina. Základom
dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené
v kilogramoch a sadzba dane sa stanovuje vo výške
71,11 EUR/kg.
Nové pravidlá prinášajú komplexnú úpravu sledovania
obehu tabakovej suroviny (sušených tabakových listov)
a jej zdaňovanie v prípade, že sa použije na konečnú
spotrebu. Zároveň sa upravujú podmienky obchodovania
s tabakovou surovinou. Osoba, ktorá chce obchodovať
s tabakovou surovinou, požiada colný úrad o vydanie
povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.
Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov
s tabakovou surovinou podľa starých pravidiel zaniká
k 1. marcu 2014. Do 15. marca 2014 bolo potrebné,
aby obchodníci s tabakovou surovinou oznámili colnému
úradu stav zásob na sklade k 1. marcu 2014. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti udelí colný úrad pokutu od
60 do 20 000 EUR.
Právne
Novela Zákonníka práce
Návrh novely Zákonníka práce bol predložený do
parlamentu ako súčasť návrhu zákona, ktorým sa mení
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom
sporení a niektoré ďalšie zákony. Cieľom navrhovanej
novely je riešiť problémy, ktoré sa vyskytli v praxi
v súvislosti s dohodami o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru a zároveň zamedziť vyhýbaniu sa
plateniu poistného na dôchodkové poistenie.
Novela navrhuje upraviť maximálnu dobu, na ktorú
bude možné dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru uzavrieť. Podľa navrhovaného
znenia bude možné dohody uzavrieť najviac na 12
mesiacov. Dohody uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa
v prípade schválenia novely skončia najneskôr 30. júna
2015. V pôvodnom návrhu novely bolo zámerom
upraviť trvanie dohôd tak, aby sa končili vždy ku
koncu kalendárneho roka, avšak toto bolo upravené
po zohľadnení pripomienok, keďže takáto úprava by
prinášala pre zamestnávateľov zvýšenú administratívnu
záťaž počas tohto obdobia ako aj neistotu pre
študentov, ktorí si chcú privyrábať počas celého
školského roka.
Ďalšou zmenou, ktorú novela navrhuje, je použitie
ustanovení Zákonníka práce o splatnosti mzdy, výplate
mzdy a zrážkach zo mzdy aj na splatnosť, výplatu a zrážky
7
z odmeny za práce vykonávané mimo pracovného
pomeru. Odmena za vykonanú prácu bude musieť byť
vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, kedy sa práca vykonala.
Navrhovaná účinnosť novely zákona je 1. júla 2014.
Novela zákona o ochrane
osobných údajov
Do parlamentu bol predložený návrh zákona, ktorým sa
mení zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.
Cieľom uvedenej novely je z praxe vyplývajúca potreba
úpravy nehospodárnosti a prísnosti niektorých ustanovení
zákona oproti smernici Európskeho parlamentu a Rady
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
o voľnom pohybe takýchto údajov.
Novela navrhuje zrušiť povinnosť osobitnej registrácie
a vedenia evidencie o informačných systémoch.
Prevádzkovateľom by tak ostala iba povinnosť
registrácie, ktorá by sa vzťahovala na všetky informačné
systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje
automatizovanými prostriedkami, okrem informačných
systémov, ktoré sú zákonom vylúčené z registrácie.
V súvislosti s registráciou sa navrhuje, aby registráciu
vykonával Úrad na ochranu osobných údajov bezplatne.
Oproti súčasnej právnej úprave, kde sa za registráciu
požaduje zaplatenie správneho poplatku vo výške
Právne
20 EUR (resp. 50 EUR pri osobitnej registrácii), by sa tak
prevádzkovateľom v súvislosti so spracúvaním osobných
údajov znížili náklady.
Ďalšími navrhovanými zmenami je zrušenie povinnosti
zodpovednej osoby absolvovať skúšku a zmena
povinnosti Úradu uložiť pokutu za každých okolností
na možnosť zvážiť, či bude pokuta v jednotlivých
prípadoch uložená.
Navrhovaná účinnosť novely zákona je 1. júla 2014.
Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov
Európska únia plánuje nahradiť momentálne účinnú
smernicu 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto
údajov novým nariadením, ktoré by efektívnejšie
a dôkladnejšie upravovalo problematiku osobných
údajov a prinieslo tak väčšiu istotu osobám, ktorých
osobné údaje sa spracúvajú.
Nariadenie navrhuje jednotný systém pravidiel platný
v celej Európskej únii. Pravidlá by sa mali vzťahovať aj
na spoločnosti, ktoré síce nemajú sídlo v Európskej únii,
ale poskytujú služby alebo tovar na jej území, prípadne
monitorujú správanie obyvateľov Európskej únie.
Tiež sa navrhuje, aby mal sprostredkovateľ rovnakú
zodpovednosť ako prevádzkovateľ, ak prekročí rámec
inštrukcií prevádzkovateľa.
Ďalšou pripravovanou zmenou je ustanovenie práva
„byť zabudnutý“, čo by znamenalo, že ak si dotknutá
osoba už viac neželá, aby jej údaje boli spracúvané
a neexistuje legitímny dôvod na ich spracúvanie, jej
osobné údaje budú musieť byť vymazané.
Navrhované nariadenie zároveň upravuje povinnosť
ustanoviť zodpovednú osobu, ktorá by po novom mala
byť povinná len pre:
• verejný sektor,
• veľké podniky (podniky s viac ako 250
zamestnancami), a
• prevádzkovateľa/sprostredkovateľa, ktorého
hlavné činnosti pozostávajú z operácií
spracovania, ktoré si vyžadujú monitorovanie,
a povinnosť vymenovať zástupcu pre prevádzkovateľov,
ktorí:
• majú sídlo v krajine, ktorá nezabezpečuje
primeranú úroveň ochrany osobných údajov,
• nie sú malým ani stredným podnikom, verejným
orgánom ani verejným subjektom, alebo
8
• pokiaľ neponúka tovar a služby iba príležitostne.
Pôvodná účinnosť nariadenia sa predpokladala v máji
2014, ale vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu
bude pravdepodobne presunutá najskôr na rok 2015.
Novela zákona o investičnej
pomoci
Národnej rade bol predložený návrh zákona, ktorým
sa mení zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci.
Cieľom navrhovanej úpravy je nastavenie jasných
a rovných podmienok na získanie investičnej pomoci zo
strany štátu a zlepšenie podnikateľského prostredia.
Novela navrhuje zaviesť mechanizmus, ktorý by umožnil
mikropodnikom, malým a stredným podnikom požiadať
o investičnú pomoc pri podpore zamestnanosti, ak
realizácia investičného zámeru bude viesť k vytvoreniu
aspoň desiatich nových pracovných miest. Podľa
navrhovanej novely bude môcť byť táto pomoc
poskytnutá len vo forme úľav na dani z príjmu počas
prvého roka od vytvorenia takýchto miest. Prijímateľ
bude povinný obsadiť a zachovať vytvorené pracovné
miesta aspoň jeden rok odo dňa ich prvého obsadenia.
Zároveň pracovné zmluvy budú musieť byť uzavreté na
dobu neurčitú.
Navrhovaná novela zároveň ustanovuje maximálnu
výšku investičnej pomoci pri podpore zamestnanosti,
ktorá je na každé novovytvorené pracovné miesto
najviac dvanásťnásobok sumy, ktorú by inak štát
mesačne vynakladal na podporu priemerného
nezamestnaného.
Uvedená novela však neprináša zmenu pre bratislavský
kraj, keďže tento zostáva aj naďalej vylúčený
z poskytovania investičnej pomoci.
V návrhu nie je stanovená navrhovaná účinnosť novely
zákona.
Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete pod
nasledovným odkazom:
http://www.deloitte.com/dbriefs/deloittelegal
Iné
Nové postupy účtovania
Zmeny a doplnenia postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov sa týkajú predovšetkým
týchto oblastí:
• § 10 ods. 5 – účtovná jednotka, ktorej zanikla povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov a rozhodla sa
prestať o nej účtovať, odúčtuje odloženú daňovú pohľadávku/záväzok opačným účtovným zápisom, ako
účtovala jej tvorbu. Súvisiace účtovné prípady sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:
Účtované súvzťažne
s účtom
Charakter dočasného rozdielu a štruktúra
vlastného imania účtovnej jednotky
414 – Oceňovacie
rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
592 – Odložená daň
z príjmov z bežnej
činnosti alebo
594 – Odložená daň
z príjmov z mimoriadnej
činnosti
9
Účtovací predpis
MD
D
Odložená daňová pohľadávka (ODP)
414
481
Odložený daňový záväzok (ODZ)
481
414
ODP a účtovná jednotka má neuhradenú stratu
minulých rokov
429
481
ODP a účtovná jednotka má nerozdelený zisk
minulých rokov
428
481
ODP a účtovná jednotka nemá nerozdelený
výsledok hospodárenia minulých rokov
429
481
ODZ a účtovná jednotka má neuhradenú stratu
minulých rokov
481
429
ODZ a účtovná jednotka má nerozdelený zisk
minulých rokov
481
428
ODZ a účtovná jednotka nemá nerozdelený
výsledok hospodárenia minulých rokov
481
428
Iné
• § 56 ods. 14 – na účtoch časového rozlíšenia sa neúčtuje o nákladoch a výnosoch, pokiaľ ide o nevýznamné
sumy a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia, akými sú napríklad telefónne poplatky, poplatky za
odpad, predplatné a podobne. K účtom časového rozlíšenia patria syntetické účty v účtovej skupine 38 –
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov:
»» 381 – Náklady budúcich období,
»» 382 – Komplexné náklady budúcich období,
»» 383 – Výdavky budúcich období,
»» 384 – Výnosy budúcich období,
»» 385 – Príjmy budúcich období.
• § 68 ods. 4 – na ťarchu účtu 544 – zmluvné pokuty a úroky z omeškania sa účtuje kompenzačná platba podľa
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach, konkrétne § 22 ods. 5.
V účtovnej jednotke, ktorá je príjemcom kompenzačnej platby, sa účtuje v prospech účtu 644. Kompenzačnú
platbu je povinný uhradiť regulovaný subjekt svojmu odberateľovi v prípade, že nedodrží štandardy kvality
a toto nedodržanie preukázateľne nastalo. Regulovanými subjektmi sú osoby (podnikateľské subjekty), ktoré
vykonávajú regulovanú činnosť (napr. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a poskytovanie služieb
súvisiacich s týmito činnosťami). Účtovanie v prípade nedodržania štandardov kvality bude teda vyzerať takto:
Účtovací predpis
Text účtovného prípadu
MD
D
Kompenzačná platba
u REGULOVANÉHO SUBJEKTU
544
321, 211, 221
Kompenzačná platba
u ODBERATEĽA regulovaného subjektu
311, 211, 221
644
Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy. Program
nadchádzajúcich webcastov nájdete na týchto odkazoch:
Dbriefs Veľká Británia
http://www.emeadbriefs.com/emea-dbriefs/uk-dbriefsupcoming-webcasts.aspx
Globálne Dbriefs
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/Browse-by-Content-Type/dbriefs-webcasts/Tax-Executives/index.htm
10
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou kontaktnou osobou
z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:
Zdaňovanie spoločností
Pavol Berec Janka Farkašová Silvia Hallová
Valéria Morťaniková
Zdaňovanie fyzických osôb
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
DPH a clá
Adham Hafoudh
Ján Skorka
Ivana Dvořáková Larry Human
Ľubica Dumitrescu
Mariana Ježíková
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Transferové oceňovanie
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Michal Antala Martin Sabol German Desk
Právne oddelenie
Silvia Hallová
[email protected]
Miroslava Terem Greštiaková [email protected]
Miroslava Terem Greštiaková
Róbert Minachin
Silvia Nipčová
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Korean Desk
Je Soon Ryu Deloitte Tax k.s.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloitte.sk
[email protected]
Deloitte Legal s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 582 49 111
Fax: +421 2 582 49 222
www.deloittelegal.sk
Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť
Deloitte“) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza
odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu
mať dopad na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie,
by ste mali požiadať o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu. Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe
v dôsledku spoliehania sa na túto publikáciu.
***
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských
firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej
členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/onas.
Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne
prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti aj dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom
dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 200 000 odborníkov sa usiluje, aby sa Deloitte stal štandardom najvyššej kvality.
© 2014 Deloitte Slovensko
Download

Tax & Legal news