ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE
İSTATİSTİK
A.
GİRİŞ
1.
Araştırmanın Unsurları
Araşırmanın Düzeyleri
Araşırmanın İceriği
Spordaki Probleminin Bilimsel Olmayan Çözüm
Yöntemleri
Spordaki Probleminin Bilimsel Çözüm
Yöntemleri
2.
3.
4.
5.
1. Araştırmanın Unsurları


Tanıtım
Bilimsel Araştırmanın 5 esas koşulu:
a-SİSTEM
b-MANTIK
c-DENEY
d-UYGULAMA
e-TEKRAR
(Tuckman, 1978)
2. Araştırma Düzeyleri

Temel Araştırma

İndirekt Uygulamalı Araştırma

Direkt Uygulamalı Araştırma
3. Araştırma İçeriği







Problemin tespiti
Şimdiki durumun belirlenmesi
Hipotez oluşumu
Dizayn
Test
Analiz
Yorum
4. Spordaki Problemin Bilimsel
Olmayan Çözüm Yöntemleri

Batıl inançlar

İçgüdüsel

Otoriter yaklaşım

Ussal, rasyonel

Tecrübe
5. Spordaki Problemin Bilimsel
Çözüm Yöntemleri

PROBLEMİN OLUŞUMU

HİPOTEZİN OLUŞUMU

VERİLERİN TOPLANMASI

ALINAN VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMU
B. ARAŞTIRMA KATEGORİLERİ
1. Analitik Araştırma
2. Tanımlayıcı (betilmsel) Araştırma
3. Deneysel Araştırma
4. Niteliksel Araştırma
1. Analitik Araştırma
► Tarihsel
► Filozofik
► Eleştirici
(review), teftiş tipli
► Araştırma
sentezi tipinde (Meta-analiz)
2. Tanımlayıcı (betilmsel) Araştırma
►
sormaca şeklinde
►
görüşme, röportaj
►
ölçme ve değerlendirilme
►
diğer (gözlem, gelişim incelenmesi,
epidemiolojik vb
3. Deneysel Araştırma
Diğer araştırma tiplerine göre yaklaşım farkı
söz konusudur.
4. Niteliksel Araştırma
► hipotez
► gözlem
içermektedir
ve interview aracılığı ile
yapılmaktadır.
C. ARAŞTIRMA YÜRÜTÜLMESİNİN
ÖZET ŞEKLİ
1. PROBLEM
5. VERİLER
2. LİTERATÜR
6. BULGULAR
3. HİPOTEZ
7. YORUM
4. METOD
8. SONUÇ
D. PROBLEM TESPİTİ
Bilgi
Olanak
Çelişki
Görüş almak
Eleştiri içeren (review) değerlendirme
E. PROBLEMİN SUNULMASI







Başlık
Giriş
Problem
Hipotez
Terimler
Sınırlamalar
Araştırmanın önemi
F. ARAŞTIRMA METODUN
OLUŞUMU




Katılımcılar (bireyler)
Araştırmada kullanılan alan alet ve
cihazlar
Araştırmada yapılan prosedürler (ölçüm
ve testler)
Araştırmanın dizayn ve analizi.
Download

araştırma teknikleri ve istatistik giriş