Makale De erlendirme – KR T K FORMU
Makale Ad & Yazar (lar ):
Alan Yaz n nceleme (Literature Review)
Alan yazın incelemesi geçerli/güncel ve çalışmalarda önemli yer tutan bilgiler üzerinde yoğunlaşmıştır.
Alan yazın incelemesi önceki araştırmalarla bu çalışma arasında bağlantı kurar.
Bu çalışmadaki temel teori ve kuramsal çerçeve oluşturulmuş ve kanıtlanmıştır.
Kaynaklar (references) eleştirel şekilde incelenmiştir.
Farklı çalışmaların sonuçları kıyaslanmış ve karşılaştırılmıştır.
Alan yazın incelemesi iyi bir şekilde organize edilmiştir.
Bu çalışmaya temel teşkil edecek kuramsal çerçeve kanıtlanmıştır.
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
UD
UD
UD
UD
UD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
0
0
1
1
2
2
3
3
UD
UD
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
0
0
1
1
2
2
3
3
UD
UD
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
UD
UD
UD
UD
UD
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
UD
UD
UD
UD
UD
0
3
6
9
UD
Referanslar verilmiş.
0
1
2
3
UD
Sayfalar Numaralandırılmış.
0
0
1
1
2
2
3
3
UD
UD
Problemler/Sorular ya da Hipotezler
Bir veya birden çok belirgin problem/soru veya hipotez vardır.
Problem iki veya daha fazla değişkenin arasındaki ilişkiyi açıklar.
Problem / soru ya da hipotezler çalışmanın özelliğini/niteliğini yansıtacak şekilde yazılmıştır.
Problem / soru veya hipotezlerde, bütün terimler en uygun tanımlanan şekilleri ile yazılmıştır.
Problem veya soruların gerekçeleri (rationale) açıklanmıştır.
Yöntem / Metodoloji
Yöntem problem / soru veya hipotezler için uygundur.
Yöntem çalışma şekline uygundur (durum, etnografik, filozofik, deneysel, karşılaştırmalı vb.).
Yöntem ayrıntılı bir şekilde değil özlü bir şekilde ifade edilmiştir.
Örneklem seçimi ve örneklem seçim prosedürleri açık bir şekilde yorumlanmıştır.
Veri kaynakları açık bir şekilde betimlenmiştir.
Her bir ölçüm aracı amaç ve içerik yönünden betimlenmiştir.
Gerekçe (rationale) ölçüm araçlarının seçimi konusunda da verilmiştir.
Ölçüm araçlarının ve aracın hazırlanma sürecinin güvenilirliği ve geçerliği kapsamaktadır.
Tasarıyla bağdaşmış geçersizliğin kaynakları belirlenmiş ve tartışılmıştır.
Seçilmiş istatistiksel prosedür veya nitel veri analiz yöntemi gerekçeleri ile açıklanmıştır.
Görüşme protokollerinin kavramsal haritaları, grup ön planlı soruları kapsadığı ve onunla sınırlı olduğu bilgi toplama
aletlerinin örnekleri sağlanır.
Alfa, beta ve etki büyüklüğünü saptayan prosedürler tartışılmıştır.
Nitel çalışmalarda katılımcıların ‘bilgilendirilmiş rızasının’ (informed consent) olmasına dikkate edilmiştir.
Bulgular
Veri tabloları, şekiller ve resimler tamdır, okuması kolaydır ve çalışmaların anlaşılmasına katkı sağlar.
Alıntılar belgelidir ve iddiaları ya da temellerini desteklemektedir.
Veriler problemi, soruları ya da hipotezleri irdelemekte / bahsetmektedir.
Anlaşılır basit ve uygun istatistiksel prosedürler seçilmiştir.
Çıkarsamalı istatistik yöntemlerinin bulguları uygun bir şekilde tartışılmıştır.
İstatistiksel yöntemlerin varsayımları tartışılmıştır.
Kayıp veri analizine yönelik yapılanlar tartışılmıştır.
Nitel verilerin bulgularında veri üçleme (triangulation) ve bulgu üçleme tekniklerine dikkat edilmiştir. şekilde analiz
edilmiş ve soru/problemleri yanıtlamaya yöneliktir.
Sonuçlar
Sonuçlar verilerle desteklenmektedir.
Nitel çalışmalarda sonuçların genellemesinde kuramsal çerçeve, bağımsız bir değerlendirici ve veri toplanan kitle
tarafından aynı sonuçlara ulaşıldığının onaylandığı gösterilmiştir.
Sonuçlar problemlerin soruların ve hipotezlerin nedenini açıklar.
Sonuçlar çalışmanın yürütüldüğü alandaki (fen/fizik öğretimi vb.) çalışmaların içeriklerini tartışır.
Araştırmaların sonuçları önceki çalışmalardaki bulgularla karşılaştırır.
Çalışma aşırı-genellemeler içermez.
İç geçerlik ve dış geçerlik ile ilgili tehditler tartışılmıştır.
Biçim ve Anlat m
Makalenin özeti çalışmayı uygun biçimde özetlemektedir.
Başlık çalışmanın doğasını yansıtmaktadır. (Başlıktaki her kelime özette en az bir kez geçmektedir.)
Çalışmadaki anlatım biçimi açık ve anlaşılır ve yazı kolayca okunup, anlaşılmaktadır.
Çalışmadaki biçim (genre) (açıklayan, öyküsel vb.) bu çalışmaya uygundur.
Anlatımda çalışmanın nitel (gözlem, görüşme vb.) / nicel (deneysel, tarama vb.) yönleri detaylı verilmiştir.
Di'er
Doğru Türkçe / İngilizce becerileri gösterme.
(Dilbilgisi, yazım, cümle yapısı, anlatımdaki açıklık, mantıksal düzenleme vb.)
Değerlendirme Baremi
3- Çok İyi
: Bütün Gereksinimler Karşılanmış
2- İyi
: Gereksinimlerin Çoğunluğu Karşılanmış
1- Zayıf
: Sadece Birkaç Gereksinim Karşılanmış
0- Çok Zayıf
: Hiçbir/Çok az gereksinim karşılanmış
UD
: Uygun değil / Örtüşmüyor
Makale boyunca uygun stil kullanılmış (APA vb.)
TOPLAM PUANLAR:
ORTALAMA:
GENEL:
Download

makale_kritik_formu_TR