Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Detva
Obec: DETVA
Katastrálne územie: Detva
Dátum vyhotovenia 07.02.2014
Čas vyhotovenia:
20:37:13
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 9993
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah
Druh pozemku
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Ostatné plochy
37
2
Lesné pozemky
38
2
Ostatné plochy
37
2
Trvalé trávne porasty
7
2
Zastavané plochy a
16
2
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 8830/ 6 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 9651.
8831
408 Zastavané plochy a
15
2
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 8831 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 11859.
8832
332 Záhrady
4
2
8833
42 Zastavané plochy a
17
2
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 8833 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 8035.
8835
49 Zastavané plochy a
17
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 8835 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1036.
8836
40799 Trvalé trávne porasty
7
2
8837/ 1
66772 Lesné pozemky
38
2
8837/ 2
46 Zastavané plochy a
16
2
5
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 8837/ 2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 7840.
8837/ 3
37 Zastavané plochy a
16
2
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 8837/ 3 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 11734.
8837/ 4
63 Zastavané plochy a
16
2
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 8837/ 4 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6230.
8839
96685 Lesné pozemky
38
2
8842/ 1
1662 Orná pôda
1
2
8842/ 2
340 Zastavané plochy a
25
2
nádvoria
8848
325193 Lesné pozemky
38
2
8849
137945 Lesné pozemky
38
2
8852/ 1
3053 Orná pôda
1
2
8852/ 2
1817 Trvalé trávne porasty
7
2
8854
686 Trvalé trávne porasty
7
2
8856
1271061 Lesné pozemky
38
2
8858
461093 Lesné pozemky
38
2
8859
6449 Lesné pozemky
38
2
8862
60668 Lesné pozemky
38
2
8863
6097 Lesné pozemky
38
2
8865
11883 Lesné pozemky
38
2
Parcelné číslo
8760
8761
8774
8790
8820
8821/ 2
8826
8827
8830/ 6
Výmera v m2
1231637
104483
31806
252566
1180
1969
9274
24253
56
Informatívny výpis
1/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
Druh ch.n.
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
06.02.2014
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah
Druh pozemku
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Lesné pozemky
38
2
Zastavané plochy a
17
2
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 10600 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 8606.
11423
5095 Lesné pozemky
38
2
11669
21283 Lesné pozemky
38
2
Parcelné číslo
8866
8872
8874
8876
8877
8882
8887
8894
8899
8913
8920
8922
8926
8952
10600
Výmera v m2
88305
1062
938
2739
33466
1181
740
188932
30788
29457
98762
2576
785796
24894
41
Druh ch.n.
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
38 - Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej
ťažby
Druh chránenej nehnuteľnosti:
101 - Chránená krajinná oblasť
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Právny vzťah:
5 - Vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku (pozemkoch)
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
7351
7475
7534
7535
7536
7559
7560
7643/
7643/
7643/
7643/
7648
7649
1
2
3
5
Výmera v m2
315
1693
7899
7909
6191
110094
74565
78347
524267
17
17
1841
409703
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
Druh pozemku
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Trvalé trávne porasty
Lesné pozemky
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Trvalé trávne porasty
Lesné pozemky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Umiest
pozemku
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Informatívny výpis
2/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Luptáková Helena (zom. 23.12.1985, slobodná)
Dátum narodenia :
10.12.1904
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
168 / 1076040
B 1, č.d. 2777 z 27.12.1946(PKV 9)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Babicová Mária r. Nosálová (zom. 07.12.1985, Kostolná č. 21, Detva
,Michalova, 15.01.190)
Dátum narodenia :
17.01.1904
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 1, č.d. 579 z 9.3.1949(PKV 53)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Murínová Anna r. Lakotová (zom. 19.1.1997, Brezno)
Dátum narodenia :
09.09.1902
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1218 / 1076040
B 2, č.d. 3213 z 3.12.1948(PKV 55)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Juhaniaková Vilma r. Dulajová (zom. 14.06.1983, Kukučínova č. 21,
Detva)
Dátum narodenia :
03.09.1899
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
583 / 38737440
B 2a, č.d. 327 z 1.3.1951(PKV 75)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 Halaj Mikuláš r. Halaj, Nám. mieru č. 1395/19, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.01.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
583 / 38737440
B 2c, č.d. 327 z 1.3.1951(PKV 75)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Spodniaková Mária r. Salvová, Kpt. Nálepku 493/6, Detva, PSČ 962 12,
SR
Dátum narodenia :
15.06.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1243 / 1076040
B 2, č.d.975 z 30.8.1951(PKV 119)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 Bariak Pavol r. Bariak (žena Emilia r. Krekanová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
583 / 12912480
B 2e, č.d. 327 z 1.3.1951(PKV 75)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-238/2013 - žiadosť - 893/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Balážová Anna r. Balážová (slobodná)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3780 / 1076040
B 2, č.d.534 z 18.11.1953(PKV 74)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Halaj Ján r. Halaj (otec Ján, č 33)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1505 / 1076040
315 / 1076040
B 1, č.d.4860 z 26.9.1938(PKV 134)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
3/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Golian Jozef r. Golian, Kostolná č. 112, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.03.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
OSVED. N 333/93-Má, Nz 346/93-Má - 328/95, PKV 144
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 Bartko Imrich r. Bartko (otec Juraj, Vígľaš Pstruša)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1261 / 2869440
B 2, č.d.3550 z 25.6.1937(PKV 166)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 Danková Mária r. Straková, Kukučínova č. 253/90, 96212 Detva
Dátum narodenia :
25.04.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 2, č.d.2398 z 3.7.1927(PKV 235)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 Ostrihoňová Júlia r. Kulichová (manž. Peter)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
B 2, č.d.159 z 15.1.1930(PKV 248)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 Bystriansky Jozef r. Bystriansky (v Budapešti), Rákoci Ferenc utca č.
53, Alšogot, HU
Dátum narodenia :
20.09.1900
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3 / 13664
B 1, č.d.18 z 3.1.1929(PKV 279)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 Vagač Štefan r. Vagač (zom.2.3.1991, Brezno)
Dátum narodenia :
19.07.1905
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 6832
B 1, č.d. 18 z 3.1.1929(PKV 279)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 Libjak Jozef r. Libjak (ž. Margita r.Mravec, zomr.25.05.1974, Nová Ves č.
365)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
B 2, č.d.569 z 22.1.1913(PKV 254)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 Libjak Jozef r. Libjak (ž. Margita r.Mravec, zomr.25.05.1974, Nová Ves č.
365)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
B 1, č.d.569 z 22.1.1913(PKV 254)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 Bystrianska Amália r. Bystrianska, (Hodejov 94 slobodná z Hodejova
(SPF))
Dátum narodenia :
22.07.1912
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
79 / 13664
919 / 1076040
B 1, čd 4863/34, čd 4182/47, čd 6097/38, čd 4997/37 (PKV 483)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
4/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
23 Vagáč Alexander r. Vagáč (maloletý, otec Július, súr. Svetozár,
Dagmar, Ludmila)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 3a, č.d. 227/50(PKV 484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
24 Vagáčová Dagmar (maloletá, otec Július, súr. Alexander, Ludmila,
Svetozár)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 480375
B 1a , č.d. 1591/26(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
28 Halajová Mária (sestra Helena)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 480375
B 1c, č.d. 1591/26(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
29 Halaj Peter r. Halaj (m. Dorotka r. Nôtová, č 869)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 1441125
B 2a , č.d. 2535/27(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
30 Vranská Milada r. Halajová, Pražská 2529/1, Zvolen, SR
Dátum narodenia :
03.04.1963
Titul nadobudnutia
500 / 1441125
Z-1643/11-č.22D/157/2010,D not.5/2011-1217/2011.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
31 Halajová Mária (sestra Helena)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 1441125
B 2c, č.d. 2535/27(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
32 Halajová Dorotka r. Nôtová (m. Peter Halaj, č 869)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 11529
B 3, č.d. 1574/36(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
33 Lupták Mikuláš r. Lupták (zom. 09.12.1987, Kriváň, ž. Amália Emília r.
Bystrianska)
Informatívny výpis
323 / 204960
B 3d, č.d. 227/50(PKV 484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
26 Halaj Peter r. Halaj (m. Dorotka r. Nôtová, č 869)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
323 / 204960
B 3e, č.d. 227/50(PKV 484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
25 Vagáčová Ľudmila r. Vagáčová (maloletá, otec Július, súr. Margita,
Svetozár, Alexander)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
323 / 204960
5/218
4 / 11529
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
09.04.1913
B 5, č.d. 4607/4?(PKV 552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
34 Gondová Vilma r. Ďuricová (otec Juraj), Kostolná č.51, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.12.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 3, č.d. 746/47, žiadosť-370/2008
(PKV 601)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
35 Ďurica Mikuláš r. Ďurica (zom. 06.09.1996, B. Nemcovej č. 11, otec
Mikuláš, č 196,)
Dátum narodenia :
29.10.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2273 / 4304160
B 1b, č.d. 552/50(PKV 617)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
37 Ďurica Pušur Jozef r. Ďurica Pušur (otec Mikuláš, č 196)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2273 / 4304160
B 1c, č.d. 552/50(PKV 617)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
38 Ďuriš Juraj r. Ďuriš (m. Margita r. Klimová, Hontianske Tesáre)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
803 / 1494500
B 2, č.d. 3150/31, č.d. 4236/35, č.d. 1177/50, č.d. 302/50
(PKV 678)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
40 Šuleková Margita r. Fašangová, Dolinky 1335/3, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.06.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B 2, č.d. 2911/40, žiadosť-110/2008
(PKV 697)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
41 Fekjač Peter r. Fekjač (zom. 12.10.1978, Štúrova č. 605, Detva, m.
Magdaléna r. Svor)
Dátum narodenia :
11.03.1909
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
803 / 1793400
B 1, č.d. 3150/31, č.d. 4236/35, č.d. 1177/50, č.d. 302/50
(PKV 678)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
39 Mikušová Amália r. Ďurišová (Imrichova, č 731)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
2273 / 4304160
B 1a, č.d. 552/50(PKV 617)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
36 Ďurica Pušur Ján r. Ďurica Pušur (otec Mikuláš, č 196)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
433 / 836920
B 4, č.d. 165/47 (PKV 705)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
6/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
433 / 4184600
43 Nôtová Júlia r. Fekiačová (zom. 19.07.2002, č. 19, Kriváň)
20.01.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 12a, č.d. 2196/30 (50) (PKV 705)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
44 Micháliková Emília r. Fekiačová, Novosady 925/18, Detva, SR
22.12.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2598 / 4184600
Z-717/11-č.20D/183/2010,D not.213/2010-739/2011.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
45 Košútová Jolana r. Fekiačová, Štúrova 803/34, Detva, PSČ 962 12, SR
11.12.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 12e, č.d. 2196/30 (50) (PKV 705)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-109/2012 - žiadosť - 418/2012
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
46 Fekiač Ján r. Fekiač, Štúrova č.607/82, 96212 Detva
03.07.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7559 / 2152080
B1, č.d. 3543/48, žiadosť -1173/2007
(PKV 750)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
47 Malatinec Ján r. Malatinec Krivánsky (m. Margita r. Vrťová, č 271)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
254 / 1076040
B 2b, č.d. 1718/48(PKV 822)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
49 Fekjačová Mária (maloletá, otec Štefan, č 207)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2587 / 4304160
B 2b, č.d. 1718/48 (PKV 822)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
50 Fekiač Jozef r. Fekiač, Nám.mieru 29, Detva, SR
15.11.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 854
Z-1551/11-č.D 25/1964,žiadosť-1126/2011.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
51 Fekjač Surovec Ján r. Fekjač Surovec (maloletý, č 209, otec Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 854
B 2b, č.d. 802/44, č.d. 490/48, č.d. 4509/47 (PKV 823)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
52 Fekjač Mikuláš r. Fekjač Joštík (zom. 09.12.1993, J. Fučíka 1, Detva)
05.12.1915
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
223 / 179340
B 2, č.d. 776/48, č.d. 852/48 (PKV 775)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
48 Fekjačová Mária (maloletá, otec Štefan, č 207)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 4184600
7517 / 4304160
B 3, č.d. 874/27, č.d. 579/48, č.d. 5196/47, č.d. 4210/27 (PKV 843)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
7/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 Trenčanská Mária r. Kukuliaková, Gunduličova 960/3, Bratislava - Staré
Mesto, SR
Dátum narodenia :
08.12.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 3a, č.d. 1985/49(PKV 847)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-373/12-žiadosť-1297/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Fitala Martin r. Fitala, Blato 229, Hriňová, SR
Dátum narodenia :
29.11.1930
Titul nadobudnutia
223 / 8070300
Z-2037/11-č.28D/99/2011,D not.148/11-164/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Kukuliak Jozef r. Kukuliak, Sokolská č. 1646/86, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
01.03.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 80703
darovacia zmluva V 1084/2012 - 56/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 Mravec Jozef r. Mravec, Dúbravy, č. 91, SR
Dátum narodenia :
18.07.1945
Titul nadobudnutia
11 / 68320
Z-1690/11-č.21D 105/2011,D not.140/2011-1485/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 Sekerešová Anna, Obrancov mieru č. 3, 96212 Detva
Dátum narodenia :
03.11.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
11 / 34160
B 4, č.d. 1389/51(PKV 901)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň (m. Magdaléna Mravcová, č 158)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 80703
B 2a, č.d. 1883/49(PKV 874)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Klimo Ján r. Klimo, Krpelná 1399/40, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
29.01.1971
Titul nadobudnutia
223 / 8070300
B 2e, č.d. 1985/49(PKV 847)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 Hanuska Štefan r. Hanuska (zom. r. 1971,SNP 36,Šahy,po Štefanovi, č
392)
Dátum narodenia :
24.02.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
223 / 8070300
B 3d, č.d. 1985/49(PKV 847)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 Janovčíková Zuzana r. Kukuliaková (maloletá, otec Jozef, č 1308), A.
Hlinku č. 903/6, 96212 Detva
Dátum narodenia :
11.02.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
223 / 8070300
B 3c, č.d. 1985/49(PKV 847)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 Stančíková Anna r. Kukuliaková, Hollého č. 1031/9, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.02.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
223 / 8070300
11 / 68320
B 6, č.d. 393/57(PKV 901)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
8/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Murín Imrich r. Murín (m. Vilma r. Mravcová, č 440)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 68320
B 7, č.d. 655/57(PKV 901)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Kucej Imrich r. Kucej, M.R.Štefánika 894/24, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
12.07.1966
Titul nadobudnutia
Z-434/2011 - osv. N 56/2011 Nz 8311/2011 - 575/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Goljanová Nemcova Katarína r. Ďuricová (č 1122)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
B 1, č.d. 1346/27(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Golian Imrich r. Golian (m. Magdaléna r. Rapčanová, č 356, zom.
21.10.1973)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
B 2c, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 Mikušová Emília r. Golianová (zom. 05.07.1979, č 742)
Dátum narodenia :
07.10.1914
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
B 2d, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 Golian Anton r. Golian (zom. 29.01.1999, Okolie č. 625,Detva, m.
Veronika)
Dátum narodenia :
12.06.1920
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
105 / 1076040
B 2f, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Chebeňová Amália r. Golianová (zom. 15.8.2008, Zvolen)
Dátum narodenia :
22.01.1919
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
B 2e, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Golian Juraj r. Golian (zom. 02.06.1992, Nová Ves č. 626/80, Detva)
Dátum narodenia :
07.04.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
B 2b, č.d. 4600/47, č.d. 4017/41(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 Cerovská Margita r. Golianová (zom. 24.1.1995, Zánemecká č.
285,Hriňová)
Dátum narodenia :
28.12.1911
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
105 / 1076040
B 2h, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
9/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 Golianová Mária r. Golianová (otec Martin, č 1122)
Dátum narodenia :
28.03.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
35 / 1076040
B 2i, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Golianová Helena r. Golianová (otec Martin, č 1122,maloletá)
Dátum narodenia :
27.04.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
35 / 1076040
B 2j, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 Golianová Anna r. Golianová (otec Martin, č 684)
Dátum narodenia :
02.03.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
35 / 1076040
B 2k, č.d. 4017/41, č.d. 4600/47(PKV 961)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 Tureková Jolana r. Luptáková (m. Július, č 115)
Dátum narodenia :
12.04.1900
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 6832
B 2, č.d. 2124/31(PKV 975)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Vrťo Jozef r. Vrťo (otec Matúš, č 343)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
B 1c, č.d. 1650/39(PKV 1024)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 Vrťo Jozef r. Vrťo (otec Matúš, č 343)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
B 2b, č.d. 1289/43(PKV 1024)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Golian Štefan r. Golian (zom. 06.08.1997, Kostolná č.110, Detva)
Dátum narodenia :
08.04.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 4, č.d. 35/63(PKV 1031)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 Golian Jozef r. Golian (zom. 10.09.1979, Ladomerská Vieska)
Dátum narodenia :
16.03.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B 1, č.d. 144/32, č.d. 3531/31, č.d. 1976/49(PKV 1035)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 Golian Štefan r. Golian (Karoliak , zom. 10.05.1987, Skliarovo č. 179,
Detva)
Dátum narodenia :
24.08.1909
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B 3, č.d. 588/29, č.d. 2934,2935/50(PKV 1064)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Goljan Peter r. Goljan Karoliak (m. Anna r. Goljanová, č 1283)
Informatívny výpis
1 / 1281
10/218
1 / 5124
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 4, č.d. 588/29, č.d. 2934,2935/50(PKV 1064)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
82 Goljan Brúsik Laurinc r. Goljan Brúsik (m. Margita r. Nosálová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 1, č.d. 1596/40(PKV 1132)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
83 Golian Tomáš r. Golian (zom. 4.5.2001,Hviezdoslavova č. 1,Detva)
Dátum narodenia :
08.03.1921
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B 4, č.d. 1329/43, č.d. 1060/47, č.d. 2363/46(PKV 1142)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
85 Bystrianska Mária r. Gondová, Pravička č. 83, 99102 Dolná Strehová
Dátum narodenia :
14.08.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
B 4, č.d. 453/57(PKV 1181)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
88 Hanuska František r. Hanuska (m. Anna r. Goljanová, č 390)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B 2, č.d. 523/49(PKV 1315)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
89 Hanusková Amália r. Mravcová, Detva, č. 425, SR
Dátum narodenia :
05.07.1910
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
47 / 179340
B 6b, č.d. 662/63(PKV 1327)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
90 Ďuricová Júlia (otec Štefan)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7320
B 5, č.d. 4646/36(PKV 1369)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
91 Kerekesová Jana r. Prokopová, Ing., Homolová 19, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
22.04.1963
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 7686
B 3, č.d. 300/49, č.d. 144/32, č.d. 5327/31, č.d. 2952/48
(PKV 1181)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
86 Gondová Rošiaková Helena r. Luptáková (Jurajova, č 1376)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
15 / 95648
B 3, č.d. 1596/40(PKV 1132)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
84 Fordinová Katarína r. Gondová (vo Francúzsku)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 47824
1 / 2440
Z-775/2011 - osv. N 112/2011 Nz 14443/2011 - 790/2011
11/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 Hlivová Jolana r. Prokopová, Mieru 960/25, Trstená, SR
05.10.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2440
B 4, č.d. 702/51(PKV 1374), č.D 335/66
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 Hlivová Jolana r. Prokopová, Mieru 960/25, Trstená, SR
05.10.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1220
B 5, č.d. 702/51(PKV 1374)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Nôtová Vilma (otec Ján, v Lučenci)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 4304160
B1 čd 2281/1908, čd 993/40(PKV 1395)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 Kulišiaková Vilma r. Horvátová, J.Kráľa č.1383/12, 96212 Detva
24.03.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2 čd 942/63(PKV 1397)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Lukáčová Alžbeta r. Kohnová (zom. 26.02.1971, m. Arpád, zo Zvolena)
24.12.1898
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
B3 čd 4/48(PKV 1412)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 Chamula Jozef r. Chamula (m. Anna r. Lihániová, v Hnúšti)
05.01.1909
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
B1 čd 2395/33(PKV 1475)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 Chamula Imrich r. Chamula, Štúrova č. 838/33, 96212 Detva
22.06.1916
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B2 čd 2395/33, čd 1151/47, čd 1039/49(PKV 1475)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 Chamula Jozef JUDr. r. Chamula (zom. 02.12.1990, P.O.Hviezdoslava č.
Informatívny výpis
1 / 854
B2(PKV 1412)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Valentínová Magdaléna r. Kohnová (m. Gejza, Bratislava)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
B1(PKV 1412)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 Kunovský Ladislav r. Kunovský (zom. 21.12.198, Krmanova č. 8,
Košice)
02.08.1906
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
12/218
1 / 27328
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
08.03.1924
B5 čd 2458/48(PKV 1483)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
102 Chamula Jozef JUDr. r. Chamula (zom. 02.12.1990, P.O.Hviezdoslava č.
8, Levice)
Dátum narodenia :
08.03.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B6a 1013/63(PKV 1483)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
103 Chamulová Mária r. Rybárová (m. Jozef), P.O.Hviezdoslava č.616/8,
93401 Levice
Dátum narodenia :
29.08.1925
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
B2 čd 709/12(PKV 1489)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
106 Golianová Vilma r. Chamulová (zomr. 24.12.1988 Praha, m. Karol)
Dátum narodenia :
21.06.1921
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
181 / 107604
Z-1888/11-č.25D/95/2011,D not.179/2011-32/2012.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
108 Chamula Juraj r. Chamula (m. Františka r. Černická, č 219)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
B1, čd 5413/37, čd 5210/10, čd 1877/26(PKV 1497)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
109 Iždinská Albína r. Libiaková (m. Štefan, z Hoštíc)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B1, čd 84/22, čd 1029/48(PKV 1575)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
110 Melich Martin r. Melich (ž. Dorotta r. Krnáčová Čadová, zom. 19.6.75,
Detva)
Dátum narodenia :
22.11.1891
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
181 / 107604
B2 (PKV 1494)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
107 Chamula Ján r. Chamula, Novosady 925/17, Detva, SR
Dátum narodenia :
26.10.1951
Titul nadobudnutia
1 / 6832
B1(PKV 1489)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
105 Kulišiak Ján r. Kulišiak (m. Magda r. Juchá, z Dúbravy)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7808
B6b čd 1013/63(PKV 1483)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
104 Čaklošová Magdaléna r. Kulišiaková (m. Juraj, vdova, v Banskej
Bystrici)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7808
5 / 3416
B1, čd 489/24, čd 686/31(PKV 1592)
13/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.11.1891
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 Goljan Martin r. Goljan (Lindiš, 16.10.1972, Detva, m. Mária r. Murínová)
19.10.1898
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B5, čd 144/32(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
112 Golian Jozef r. Golian (zom. 10.09.1979, Ladomerská Vieska)
16.03.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B6, čd 144/32(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Šmálová Magdaléna r. Gondová (m. Pavol, Oč. Dúbravy)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
B 10, čd 144/32(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 Bystrianska Mária r. Gondová, Pravička č. 83, 99102 Dolná Strehová
14.08.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
925 / 368928
B18(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
119 Gondová Rošiaková Helena r. Luptáková (Jurajova, č 1376)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
799 / 138348
B14, čd 4/48(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
118 Jančík Marian r. Jančík, J.Kráľa č.1201/21, 96212 Detva
27.02.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
799 / 138348
B13, čd 4/48(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 Valentínová Magdaléna r. Kohnová (m. Gejza, Bratislava)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
799 / 138348
B12, čd 4/48(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 Kunovský Ladislav r. Kunovský (zom. 21.12.198, Krmanova č. 8,
Košice)
02.08.1906
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
B11, čd 144/32(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 Schmidtová Alžbeta r. Kohnová (2x vydatá, m. Lukáč, Zvolen, vdova)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
1 / 20496
B20, čd 453/57(PKV 1592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
14/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
120 Beňo Andrej r. Beňo, Uderiná 20, Lovinobaňa, SR
Dátum narodenia :
08.09.1974
Titul nadobudnutia
197 / 1434720
Z-1753/13-č.9D 437/2013,D not.208/2013-1524/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
121 Libiak Jozef r. Libiak (m. Mária r. Vrškovcová, č 318), Lískovec 74,
73801 Lískovec
Dátum narodenia :
03.03.1925
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B4, čd 4356/28, čd 359/31, čd 4597/47, čd 1810/48 (PKV 1593)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
122 Sekerešová Vilma r. Jureková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
B3,čd 1260/47(PKV 1625)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
123 Bystrianska Dorotta r. Paučová (m. Ludovít, v Lučenci)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 307440
B1, čd 5726/26(PKV 1656)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
124 Ostrihoň Ján r. Ostrihoň (m. Zuzana r.Fekjačová, Canada)
Dátum narodenia :
14.01.1903
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
B1, čd 4266/29, čd 2706/47(PKV 1666)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
125 Košút Janov Peter r. Košút Janov (m. Dorotta r. Dančová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
B1, čd 4543/47, čd 4882/37, čd 2621/1906, čd 3629/14
(PKV 1757)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 Gážiková Mária r. Krnáčová (v Kanade)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B2, čd 789/20, čd 1836/44, čd 392/25(PKV 1833)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
127 Melich Štefan r. Melich Borjačkin (zom. 28.03.2001, m. Agnesa rod.
Goljanová, r.d. 1276)
Dátum narodenia :
21.11.1911
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 430416
B1 čd 2552/33(PKV 1883)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Ostrihoňová Júlia r. Golianová (zom. 04.06.1967, Skliarovo č. 143,
Detva)
Informatívny výpis
157 / 538020
B 1 čd 698/52, čd 3551/50(PKV 1877)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 Goljan Ján r. Goljan (ž. Emília rod. Melichová, č.d. 1288)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 1434720
15/218
71 / 430416
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16.09.1892
B2 a čd 2552/33(PKV 1883)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
130 Žubrietovská Dorota r. Golianová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 430416
B2 b čd 2552/33(PKV 1883)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
131 Golianová Emília r. Melichová (zom. 10.12.1991, Detva)
Dátum narodenia :
08.09.1913
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 860832
B4 čd 704/52(PKV 1883)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
132 Kučerová Mária r. Teluchová (zom.7.2.2009, m. Valent, č.d. 404)
Dátum narodenia :
13.09.1908
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1 čd 1143/30, čd 4616/47, čd 3631/39, čd 4143/30, čd 109/37(PKV 1955)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 Teluch Anton r. Teluch (slobod., otec Ján, č.d. 398)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 30744
B2, čd 4243/37, čd 4691/47(PKV 1964)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
134 Teluch Ján r. Teluch (slob., otec Ján, č.d. 398)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 30744
B3, čd 4243/37, čd 4691/47(PKV 1964)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 Teluchová Júlia r. Teluchová (slobod., otec Ján, č.d. 398)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 30744
B4, čd 4243/37, čd 4691/47(PKV 1964)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 Teluch Imrich r. Teluch (maloletý, otec Ján, č.d. 398)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 30744
B5, čd 4243/37, čd 4691/47(PKV 1964)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
137 Kulišiaková Cecília r. Peknušiaková (zom. 28.04.1990, Jesenského č.
509/8,Detva)
Dátum narodenia :
01.02.1916
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B1, čd 1850/48, čd 4196/47(PKV 2014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
138 Kulišiaková Cecília r. Peknušiaková (zom. 28.04.1990, Jesenského č.
509/8,Detva)
Dátum narodenia :
01.02.1916
Informatívny výpis
1 / 3416
16/218
1 / 1708
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.02.1916
B2, čd 3009/42(PKV 2020)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
139 Lakota Jozef r. Lakota (zom. 22.01.1970, Detva, m. Anna r. Vrťová, č
30)
Dátum narodenia :
19.02.1899
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, čd 2413/44, čd 1956/46, čd 2785/46(PKV 2060)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
140 Golianová Mária r. Lakotová (vdova, m. Ján, č 327)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
B1, čd 1062/48(PKV 2063)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
141 Bošancová Margita r. Gondová ((Brezničková))
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1464
B1b, čd 3718/26, čd 2858/46, čd 1851/48 (PKV 2066)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
142 Lalíková Pavlína r. Goljanová (zom. 26.07.1976, Partizánska, Detva)
Dátum narodenia :
03.02.1897
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
B2 čd 492/61(PKV 2285)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
145 Lupták Ján r. Lupták Rošiak (Martinov, ž. Anna r. Halgašová,zom.
01.02.1954, Detva)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 1708
Z-1817/13-osvedčenie N 442/2013,Nz 31503/2013-1547/2013.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
148 Murín Peter r. Murín Fruštik (ž.Elena r. Matušková,Rátka 38,Fiľakovo)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2562
B1 čd 4925/10, čd 2107/49, čd 4516/13(PKV 2368)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
147 Cabanová Eva r. Golianová, Okružná 1441/33, Detva, SR
Dátum narodenia :
12.11.1952
Titul nadobudnutia
215 / 645624
B2 čd 888/28, čd 2690/50, čd 3415/50, čd 3147/50
(PKV 2204)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
144 Lakotová Amália r. Melichová (zom. 11.10.2008, Zvolen)
Dátum narodenia :
07.01.1918
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 8540
B2 čd 4566/29, čd 1840/48, čd 2868/46, čd 744/47
(PKV 2143)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
143 Lapinová Dorota r. Krupčiaková (m. Jozef,zom.26.05.1964, Detva)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
4 / 3843
1627 / 4611600
B 2, čd 1765/37, čd 1900/47 (PKV 2482)
17/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
149 Trebulová Magdaléna r. Murínová Fruštiková (m.Martin, Hriňová,č
1255)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 5, čd 1765/37, čd 1900/47 (PKV 2482)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
150 Suja Peter r. Suja Kotlík (zom. 29.07.1986, ž. Mária r. Vrťová, čp 359)
Dátum narodenia :
30.11.1895
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
B 1, čd 2603/42, čd 1149/48, čd 607/49
(PKV 2534)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
152 Spáč Štefan r. Spáč (maloletý, otec Ján,čp 396)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
83 / 430416
B 1d, čd 926/49, čd 153/24, čd 396/48
(PKV 2536)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
153 Melich Martin r. Melich (ž. Dorotta r. Krnáčová Čadová, zom. 19.6.75,
Detva)
Dátum narodenia :
22.11.1891
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B1 čd 4186/29(PKV 2571)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
155 Michalík Pavol r. Michalík (ž. Anna r. Salvová, v Ban. Štiavnici)
Dátum narodenia :
02.10.1894
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
827 / 2152080
B2a čd 3011/38, čd 1215/46, čd 2779/46, čd 374/54
(PKV 2611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
156 Michalík Juraj r. Michalík (ž. Mária r. Nováková,zom. 27.05.1982, Zlaté
Moravce)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
937 / 1076040
B1 čd 489/24, čd 686/31, čd 2952/48, čd 2792/48 (PKV 2568)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
154 Jureková Mária r. Kalamárová (m. Ján, v Lučenci)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 35868
B 1, čd 5034/40, čd 1729/29, čd 3413/37 (PKV 2529)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
151 Matuška Mikuláš r. Matuška (ž. Helena r. Babicová, čp 357)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
1627 / 10760400
827 / 2152080
B2b čd 3011/38, čd 1215/46, čd 2779/46, čd 374/54
(PKV 2611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
18/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
157 Michalík Ján r. Michalík, ((ž. Anna r. Kováčiková, Malužina Tajchy))
Dátum narodenia :
18.02.1909
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2d čd 3011/38, čd 1215/46, čd 2779/46, čd 374/54
(PKV 2611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
158 Ľuptáková Emília r. Michalikova (zom.11.09.1993,Rimavská Sobota)
Dátum narodenia :
13.01.1916
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 23912
B1, čd 9/34(PKV 2614)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
164 Murínová Okálová Mária r. Uhrínová (m. Mikuláš)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
B1, čd 345/19, čd 972,973/48(PKV 2701)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
165 Nôtová Vilma r. Nôtová, A.Hlinku č. 903/5, 96212 Detva
Dátum narodenia :
30.01.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
295 / 430416
B4(PKV 2752)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
166 Chamulová Anna r. Ostrihoňová, Kukučínova č.167/2, 96212 Detva
Informatívny výpis
1 / 20496
B6, čd 3011/38, čd 301/50, čd 2779/46(PKV 2613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
163 Kucej Jozef r. Kucej (z Lučenca, č 9)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
B4, čd 3011/38, čd 301/50, čd 2779/46(PKV 2613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 Ľuptáková Emília r. Michalikova (zom.11.09.1993,Rimavská Sobota)
Dátum narodenia :
13.01.1916
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
B2, čd 3011/38, čd 301/50, čd 2779/46(PKV 2613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
161 Michalík Ján r. Michalík, ((ž. Anna r. Kováčiková, Malužina Tajchy))
Dátum narodenia :
18.02.1909
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
B1, čd 3011/38, čd 301/50, čd 2779/46(PKV 2613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
160 Michalík Juraj r. Michalík (ž. Mária r. Nováková,zom. 27.05.1982, Zlaté
Moravce)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
827 / 2152080
B2f čd 3011/38, čd 1215/46, čd 2779/46, čd 374/54
(PKV 2611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
159 Michalík Pavol r. Michalík (ž. Anna r. Salvová, v Ban. Štiavnici)
Dátum narodenia :
02.10.1894
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
827 / 2152080
19/218
1 / 6832
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
06.03.1930
B3, čd 1397/40, čd 592/49, čd 1223/48, čd 1146/49
(PKV 2795)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
167 Rybárová Anna r. Stehlíková (zom. 20.11.1977, Cintorínska č. 16, Detva)
Dátum narodenia :
27.08.1900
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, čd 4781/43, čd 3378/27, čd 4458/47, čd 607/49, čd 1153/48 (PKV 2990)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
168 Rybárová Magdaléna r. Stehlíková (č. 419, m. Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1464
B2, čd 4781/43, čd 3378/27, čd 4458/47, čd 607/49, čd 1153/48 (PKV 2990)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
169 Luptáková Margita r. Maršalová (zom. 16.04.1980, Jurajova)
Dátum narodenia :
09.10.1906
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14945
B3, čd 1819/12(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
170 Maršalová Helena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 14945
B4, čd 1819/12(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
171 Maršala Pavel r. Maršala (ž. Magda r.
Michalíková,zom.10.08.1981,Poničana 840, Očová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B5, čd 772/16(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
172 Maršala Pavel r. Maršala (ž. Magda r.
Michalíková,zom.10.08.1981,Poničana 840, Očová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
B6, čd 2053/26(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
173 Michalík Rafaj Matúš r. Michalík Rafaj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 40992
B7, čd 2533/27(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
174 Maršala Pavel r. Maršala (ž. Magda r.
Michalíková,zom.10.08.1981,Poničana 840, Očová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
B8, čd 4442/27(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
175 Paučová Agnesa r. Maršalová (zom. 10.03.1997, SNP č. 54, Detva)
Informatívny výpis
1 / 1464
20/218
1 / 23912
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24.02.1919
B10a, čd 51/39(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
176 Maršalová Emília (otec Ondrej, čp 1272)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 23912
B10b, čd 51/39(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
177 Marková Marta r. Maršalová (zom. 05.05.1980, m.Štefan, z Hriňovej, čp
756)
06.04.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B10c, čd 51/39(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
178 Geljen Anton r. Geljen (slobodný, Hriňová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 89670
B12a, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 Murínová Jana r. Geljenová (m. Vincent)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 89670
B12b, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
180 Geljen Mikuláš r. Geljen (slobodný, z Hriňovej)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 89670
B12c, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
181 Geljenová Anna (slobodná, z Hriňovej)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 89670
B12d, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
182 Gelieň Jozef r. Gelieň (zom. 06.03.2000, Detva, m. Emília r. Kučerová)
29.10.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 89670
B12f, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
184 Maršalová Emília (otec Ondrej, čp 1272)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 89670
B12e, čd 1655/44(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
183 Geljen Juraj r. Geljen (slobodný, z Hriňovej)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 23912
1 / 47824
B13b, čd 2358/49(PKV 3014)
21/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
185 Rybár Ivan r. Rybár, Ing., Remeselnícka 9472/35, Bratislava, SR
22.02.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z-1143/11-č.38D/941/2007,D not.111/2007-1011/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
186 Rybárová Ďurkešová Júlia r. Kucejová (č 416, m. Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 358680
B2, čd 379/26, čd 1053,1056/48, čd 4689/33
(PKV 3022)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
187 Krnáčová Paulína (I.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B2, čd 7207/09(PKV 3043)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
188 Krnáč Bujčík Matúš r. Krnáč Bujčík
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B3, čd 9872/11(PKV 3043)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
189 Krnáčová Mária r. Bystrianska (č 110)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B5, čd 5323/37(PKV 3043)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
190 Krnáč Bujčík Ján r. Krnáč Bujčík (otec Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
B6, čd 1186/50(PKV 3043)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
191 Golianová Amália r. Golianová (slobodná,zom.24.03.1972, č.243 Detva)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3416
B2, čd 1204/43, čd 871,1260,1945,1965/48, čd 3935,4014/47, čd 605/49(PKV 3077)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
193 Šufliarsky Imrich r. Šufliarsky (zom. 25.03.2004, č. 372, Detva)
06.12.1914
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B7, čd 751/64(PKV 3043)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
192 Šufliarska Chrenková Zuzana r. Halajová (zom. 16.02.1993, Mikulášova)
15.01.1914
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8540
1 / 3416
B1, čd 1204/43, čd 1260,1945,1942/48, čd 4013/47
(PKV 3078)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
22/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
194 Šufliarský Martin r. Šufliarský (otec Matúš, č 1342), Kostolná 38, 96212
Detva
20.12.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2, čd 2721/37, čd 4776/35, čd 187/40 (PKV 3082)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
195 Šufliarska Vilma r. Salvová (zom. 06.09.1974, Štefanova)
11.04.1911
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
B2, čd 4015/47, čd 1957/48, čd 1965/48 (PKV 3085)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 Šufliarska Vilma r. Salvová (zom. 06.09.1974, Štefanova)
11.04.1911
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 6405
B1, čd 4974/47, čd 2717/48(PKV 3088)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
197 Halaj Ján r. Halaj (otec Ján, č 33)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
112 / 1076040
B2, čd 4974/47, čd 2717/48(PKV 3088)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
198 Halaj Mikuláš r. Halaj, Nám. mieru č. 1395/19, 96212 Detva
01.01.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
112 / 1076040
B4, čd 4974/47, čd 2717/48(PKV 3088)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
202 Kucejová Katarína r. Nôtová (m. Ján, č 178)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1281
B1, čd 88/1895, čd 4401/1903(PKV 3122)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
203 Goljan Jozef r. Goljan (m. Mária r. Ďuricová, č 244, v Kanade)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4270
B1, čd 2621/1906(PKV 3125)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
204 Kučerová Anna r. Murínová (1x vyd.Sekerešová,m. Jozef, č 278)
26.02.1905
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 7686
B1, čd 1689/35, čd 614/49, čd 7587/1908, čd 3341/26 (PKV 3236)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
206 Spodniaková Marta r. Libjaková (zom. 31.10.1983, m. Peter, č 1322)
Informatívny výpis
1 / 854
B1, čd 3288/44, čd 844/48, čd 795/48(PKV 3162)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
205 Spodniaková Elena r. Gibalová (m. Štefan, č 1320)
18.03.1906
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
31 / 30744
23/218
1 / 3416
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
09.09.1904
B2, čd 1758/28, čd 2904/25, čd 620,824/49(PKV 3237)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
207 Suja Čvikota Juraj r. Suja Čvikota (otec Štefan, č 26)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B2a, čd 2231/49(PKV 3251)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
208 Sujová Čvikotová Mária (otec Štefan, č 26)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B2b, čd 2231/49(PKV 3251)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
209 Stančíková Helena r. Ďuricová (m. Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
193 / 358680
B1, čd 2035/25, čd 779/23, čd 213/27, čd 664/24, čd 1617/25, čd 1081/49 (PKV 3253)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
210 Kucej Jozef r. Kucej (č, 178, otec Matúš)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 11529
B4, čd 3710/47(PKV 3333)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
211 Kucejová Elena r. Kucejová (maloletá, otec Matúš, č.d. 178)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 11529
B5, čd 3710/47(PKV 3333)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
212 Sujová Čvikotová Mária r. Králová (zom. 28.04.1993, č. 26, Detva)
Dátum narodenia :
15.12.1902
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, čd 1933/24, čd 359/31, čd 790/37, čd 1810/48 (PKV 3375)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
213 Telúchová Dorotta r. Fašangová (m. Štefan, č 399)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B1, čd 6490/13, čd 8435/13, čd 613/49, čd 1708/47, čd
(PKV 3412)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
214 Tureková Jolana r. Luptáková (m. Július, č 115)
Dátum narodenia :
12.04.1900
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
B1, čd 5265/37(PKV 3421)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
215 Uhrín Juraj r. Uhrín Goljan (otec Matúš, č 301)
Dátum narodenia :
02.06.1925
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
59 / 59780
1 / 1708
B2, čd 27/49, čd 935/48, čd 1403/35, čd 3665/47, čd 2565/50(PKV 3424)
24/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
02.06.1925
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
216 Lupták Matúš r. Lupták Kertis (zom. 07.06.1974, Nová Ves č. 20/342,
Detva)
Dátum narodenia :
28.03.1916
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2, čd 3461/34 (PKV 3468)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
217 Bystrianska Amália r. Luptáková (m. Mikuláš, č 350)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 51240
B2, čd 470/45, čd 1249/48, čd 2171/44, čd 1479/30 (PKV 3484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
219 Vrťo Ján r. Vrťo (otec Ján, čp 326)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 30744
B3, čd 3461/34 (PKV 3468)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
218 Vrťo Pilát Ondrej r. Vrťo Pilát (m. Magdaléna r. Vilhanová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 30744
43 / 153720
B4, čd 470/45, čd 1249/48, čd 2171/44, čd 1479/30 (PKV 3484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
220 Zaušková Anna r. Vrťová, Nová Ves č.397/2, 96212 Detva
Dátum narodenia :
03.09.1930
43 / 153720
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 24/2014
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B6, čd 470/45, čd 1249/48, čd 2171/44, čd 1479/30 (PKV 3484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
221 Fekiačová Emília r. Vrťová (zom. 30.1.2010, Zvolen)
Dátum narodenia :
01.11.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B5, čd 470/45, čd 1249/48, čd 2171/44, čd 1479/30 (PKV 3484)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
222 Vrťo Jozef r. Vrťo (otec Matúš, č 343)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B2, čd 1650/39, čd 1239/43, čd 1174,1175,1177, 1167/48
(PKV 3486)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
223 Kalamárová Zuzana (otec Ján,čp 52)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B2a, čd 1206/36, čd 2380/46(PKV 3548)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
224 Kalamárová Júlia (otec Ján, čp 52)
Identifikátor :
Informatívny výpis
1 / 3843
1 / 2562
25/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2b, čd 1206/36, čd 2380/46(PKV 3548)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
225 Sujová Mária r. Krnáčová (zom. 11.09.1979, m. Matúš, totožná s oč.
5172)
Dátum narodenia :
02.08.1903
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, čd 2178/34, čd 1836/44, čd 331/47 (PKV 3554)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
226 Mravcová Emília r. Krnáčová (zom. 16.11.1996, m. Štefan)
Dátum narodenia :
30.05.1912
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 26901
B3, čd 2178/34, čd 1836/44, čd 331/47 (PKV 3554)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
227 Ďuricová Pavlína r. Kučerová (zom. 12.07.1961, č. 120, Detva, m. Peter)
Dátum narodenia :
04.05.1894
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B2, čd 1268/47(PKV 3571)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
229 Šufliarska Anna r. Kamenská (č 1127)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B1, čd 1650/47(PKV 3585)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
230 Šufliarska Mária r. Gombalová, Hrnčiarky 50, Cinobaňa, PSČ 985 22, SR
Dátum narodenia :
15.07.1924
Titul nadobudnutia
1 / 61
B1 čd 2621/06 - čd 3553/50(PKV 3600)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
233 Chlebničanová Anna (otec Pavol)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 8540
B2(PKV 3591)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
232 Mesto Detva, Tajovského č.7, 96212 Detva
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
Z-1938/2010 - 9D/318/2010 Dnot 188/2010 - 196/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
231 Slováková Anna r. Ďuricová (Františkova, zo Zvolena)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
B1, čd 2636/47, čd 2047/38(PKV 3569)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
228 Vreštiaková Vilma r. Rapčanová (Mikulášova)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22 / 26901
1 / 15372
B1a, čd 1304/25(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
26/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
234 Chlebničanová Margita (otec Pavol)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
B1b, čd 1304/25(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
235 Chlebničanová Zuzana (otec Pavol)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
B1c, čd 1304/25(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
236 Chlebničanová Zuzana (otec Pavol)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B2a, čd 2018/27(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
237 Chlebničanová Margita (otec Pavol)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B2b, čd 2018/27(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
238 Chlebničanová Anna (otec Pavol)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B2c, čd 2018/27(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
239 Marcinek Štefan r. Marcinek (Kubov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
B3, čd 725/29(PKV 3673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
240 Kružliak Jozef r. Kružliak (m. Margita r. Kulichová,Detva 457)
06.09.1901
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B1, čd 2872/28(PKV 3675)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
241 Kružliak Ján r. Kružliak (otec Ján, v Kanade)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B2, čd 2872/28(PKV 3675)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
242 Ostrihoňová Helena r. Ostrihoňová (m. Štefan)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B1, čd 2496/17, čd 2492/17, čd 2142/39, čd 2679/50
(PKV 3677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
243 Peknušiak Matúš r. Peknušiak (zom. 14.07.1981, Detva-okolie č. 586,
Informatívny výpis
27/218
1 / 2562
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20.01.1923
B2, čd 1853/48(PKV 3678)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
244 Ostrihoň Martin r. Ostrihoň (m. Magda r. Hulinová, č 319)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B1, čd 2218/25(PKV 3688)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
245 Šufliarský Martin r. Šufliarský (otec Matúš, č 1342), Kostolná 38, 96212
Detva
Dátum narodenia :
20.12.1925
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2, čd 1959/48(PKV 3689)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
246 Šmál Krekáň Peter r. Šmál Krekáň (m. Emília r. Smutná, Oč. Dúbravy, č
27)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
B4, čd 1597/47, čd 2791/48(PKV 3692)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
249 Šmál Krekáň Ján r. Šmál Krekáň (brat Ondrej, Pavol, Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
B5, čd 1597/47, čd 2791/48(PKV 3692)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
250 Šufliarsky Jozef r. Šufliarsky, č.5, 96212 Dúbravy
Dátum narodenia :
06.06.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B4b, čd 1351/50(PKV 3693)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
251 Šufliarsky Burčo Štefan r. Šufliarsky Burčo (m. Anna r. Luptáková, č
1364)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
B2, čd 770/16(PKV 3720)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
253 Spodniaková Emília r. Šufliarska, Kostolná 25, Detva, SR
Informatívny výpis
1 / 13664
B3, čd 1597/47, čd 2791/48(PKV 3692)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
248 Šmál Krekáň Jozef r. Šmál Krekáň (otec Pavol, Oč. Dúbravy)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
B1, čd 2623/28, čd 655/32(PKV 3692)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
247 Šmál Krekáň Pavol r. Šmál Krekáň (m. Margita r. Smutná, Oč. Dúbravy,
č 14)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 3416
28/218
2 / 3843
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
03.02.1963
Z-1958/12-osvedčenie N 483/2012,Nz 40239/2012-1382/2012.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
254 Šufliarsky Štefan r. Šufliarsky, Rúbanisko III. 2914/34, Lučenec, SR
Dátum narodenia :
09.09.1961
Titul nadobudnutia
Z-1007/2013 - 5D 208/2013 Dnot 61/2013 - 1002/2013
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
255 Golianová Anna r. Fekjačová Pašková (č 233)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1633 / 2690100
B1, čd 170/29(PKV 3726)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
256 Fekjač Paška Martin r. Fekjač Paška (m. Margita r. Skučková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1633 / 2690100
B2, čd 170/29(PKV 3726)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
257 Rybárová Elena r. Babicová (m. Jozef, č 417)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 269010
B1, čd 958/23 (PKV 3739)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
258 Rybárová Magdaléna r. Stehlíková (č. 419, m. Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 107604
B3, čd 70/22(PKV 3755)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
259 Ostrihoňová Amália r. Ostrihoňová (zom. 07.07.1987, Skliarovo č. 132,
Detva)
Dátum narodenia :
29.12.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 76860
B1, čd 1101/49(PKV 3759)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
261 Murínová Hančiaková Marta r. Krahulcová (m. Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 40992
B1b, čd 3762/35, čd 2577/50(PKV 3803)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
262 Murínová Hančiaková Marta r. Palková (m. Imrich)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 40992
B1d, čd 3762/35, čd 2577/50(PKV 3803)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
263 Murín Peter r. Murín Hančiak (zom. 15.01.1989, Skliarovo č. 244, Detva,
Informatívny výpis
17 / 107604
B6, čd 890/63(PKV 3755)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
260 Melich Tomáš r. Melich (m. Helena r. Paučová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
29/218
11 / 40992
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
21.03.1919
B1f, čd 3762/35, čd 2577/50(PKV 3803)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
264 Stehlík Ján r. Stehlík Strelec (m. Helena r. Ostrihoňová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1417 / 1076040
B1, čd 219/50, čd 2165/29 (PKV 3833)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
265 Stehlík Martin r. Stehlík (m. Katarína r. Kukuliaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
B1, čd 3458/1906(PKV 3834)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 Rybárová Magdaléna r. Stehlíková (č. 419, m. Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8540
B3, čd 2212/39(PKV 3835)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 Ostrihoň Imrich r. Ostrihoň (Pivarči, zom. 02.05.1958, m. Agnesa r.
Halajová, č 1313)
Dátum narodenia :
25.03.1914
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B4 čd 2725/16(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
268 Ostrihoň Anton r. Ostrihoň (zom. 14.06.1983,Skliarovo 137, Detva, m.
Júlia r. Môtovská)
Dátum narodenia :
31.07.1911
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
B10(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
270 Ostrihoň Ján r. Ostrihoň (zomr. 31.1.1994,L.Novomeského č.
1231/14,Brezno)
Dátum narodenia :
14.10.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 107604
B11 čd 712/43, čd 1203/43, čd 2560/50, čd 2561/50, čd 2562/50(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
271 Matejková Emília r. Ostrihoňová (otec Ján, č.d. 1247), č. 177, 93584
Hokovce
Dátum narodenia :
09.02.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 53802
B 12 čd 712/43(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 Ostrihoň Juraj r. Ostrihoň (Pivarči, zom. 17.05.1993, ž. Mária r.
Informatívny výpis
1 / 30744
B6(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
269 Ostrihoň Anton r. Ostrihoň Pivarči (zom. 21.8.1996, Zvolen)
Dátum narodenia :
20.07.1920
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
30/218
1 / 10248
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14.03.1909
B 14 čd 1178/50(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
273 Melichová Mária r. Ostrihoňová, Skliarovo č. 127, 96212 Detva
Dátum narodenia :
25.05.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B16 čd 224/58(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
274 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 15372
čd 622/64 - D 101/64 (MNV Detva), zákon č.180/1995 Z.z
(PKV 3904)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
275 Luptáková Helena r. Luptáková Krekáčová (m. Martin)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 81984
B5, čd 3134/50(PKV 3959)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
276 Spodniak František r. Spodniak (ž. Amália r. Cerovská, č.d. 1150)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B1b čd 526/39(PKV 4073)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
278 Krahulcová Zuzana r. Spodniaková, Krivec II č. 481, 96205 Hriňová
Dátum narodenia :
05.10.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 7686
B1d, čd 520/33(PKV 4075)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
281 Kružliak Ján r. Kružliak (z vršku)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
1 / 3843
B1a, čd 520/33(PKV 4075)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
280 Krnáč Hažmucha Peter r. Krnáč Hažmucha (maloletý)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B1c čd 526/39(PKV 4073)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
279 Krnáč Hažmucha Martin r. Krnáč Hažmucha (ž. Helena Stehlíková, č.d.
831)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B1a čd 526/39(PKV 4073)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
277 Spodniak Jozef r. Spodniak (slobodný, č.d. 1150)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
1 / 1281
B2, čd 4274/37(PKV 4075)
31/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
282 Krnáč Hažmucha Martin r. Krnáč Hažmucha (ž. Helena Stehlíková, č.d.
831)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B3a, čd 357/42(PKV 4075)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
283 Krnáč Hažmucha Peter r. Krnáč Hažmucha (maloletý)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
B3d, čd 357/42(PKV 4075)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
284 Luptáková Margita r. Melichová (zom. 09.06.1968, m. Jozef)
24.10.1895
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B1, čd 2435/26(PKV 4117)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
285 Ďuricová Júlia (otec Štefan)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 11529
B2b, čd 1264/34(PKV 4300)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
286 Ďurica Pavel r. Ďurica (m. Emília r. Gáboríková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
B3a, čd 2038/41(PKV 4300)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
287 Homola Matúš r. Homola (m. Helena r. Gondová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 269010
B1, čd 3530/26, čd 593/27, čd 2155/22 (PKV 4403)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
288 Krnáč Čado Martin r. Krnáč Čado
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B1a, čd 1903/32(PKV 4466)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
289 Krnáč Čado Jozef r. Krnáč Čado
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B1b, čd 1903/32(PKV 4466)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
290 Kapec Jozef r. Kapec (ž. Paulína r. Babicová, Očová Iviny č.d. 633)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3843
1 / 1708
B2 čd 2487/33, čd 4874/34(PKV 4557)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
32/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
291 Luptáková Paulína r. Lakotová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B1 čd 3610/24, čd 2805/34(PKV 4758)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
294 Gaberová Anna r. Melichová, Chalupkova č. 3149/6, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.06.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B3, čd 4/42(PKV 4881)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
295 Melichová Emília r. Melichová (č 729), Dolinky č.1338/14, 96212 Detva
Dátum narodenia :
21.03.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6405
B2a, čd 3516/48, čd 2234/49(PKV 5178)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
297 Ondrášik Ondrej r. Ondrášik (otec Štefan)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6405
B2b, čd 3516/48, čd 2234/49(PKV 5178)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
298 Rímskokatolícka cirkev farnosť Detva, Partizánska 64, 96211 Detva
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 17080
B2, čd 1112/10, čd 2023/22(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 Luptáková Strelcová Paulína r. Kučerová Kollárová (m. Juraj)
Informatívny výpis
97 / 273280
B1, čd 2621/06, čd 242/22, čd 3301/25
(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
301 Barjaková Barbora r. Kučerová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
373 / 134505
B1, čd 3309/25 (PKV 5531)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
300 Bariaková Dorotta r. Kučerová Kollárová (zom. 04.11.1955)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
4 / 427
B1, čd 762/57(PKV 5531)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
299 Murín Rafaj Imrich r. Murín Rafaj (m. Elena r. Lakotová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6405
B5, čd 4/42(PKV 4881)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
296 Ondrášik Štefan r. Ondrášik (otec Štefan)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6405
33/218
210 / 1076040
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B3, čd 1938/19(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
303 Šuleková Elena r. Kučerová Kollárová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 102480
B6, čd 389/20, čd 2126/21(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
304 Kučerová Kollárová Paulína
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 102480
B7, čd 389/20, čd 2126/21(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
305 Kučera František r. Kučera Kollár (ž. Emília r. Sujová Fangová, č.d.
1094)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B8, čd 273/23(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
306 Kučerová Kollárová Margita r. Kučerová Kollárová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 382592
B13, čd 3261/40(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
308 Ostrihoň Juraj r. Ostrihoň (otec Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4270
B1, čd 3482/15(PKV 5538)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
309 Ostrihoňová Magdaléna (otec Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4270
B2, čd 3482/15(PKV 5538)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
310 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň (otec Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4270
B3, čd 3482/15(PKV 5538)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 Ostrihoňová Helena (otec Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 54656
B9, čd 273/23(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
307 Kučerová Kollárová Paulína
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
1 / 4270
B4, čd 3482/15(PKV 5538)
34/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
312 Ostrihoň Matúš r. Ostrihoň (otec Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B5, čd 3482/15(PKV 5538)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
313 Halgaš Ján r. Halgaš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4270
Vlastník
1 / 2562
B1, čd 2621/06(PKV 5539)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
314 Melich Ján r. Melich (m. Zuzana r. Jágerská)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1281
B2, čd 7037/07(PKV 5539)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
315 Halgaš Peter r. Halgaš (ž. Dorota r. Mužlová, č.d 1196)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B3, čd 2231/38, čd 1759/46, čd 743/43
(PKV 5539)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
316 Halgašová Dorotta r. Mužlová (m. Peter)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
B4, čd 1759/41(PKV 5539)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
317 Kminiaková Katarína r. Fašangová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
B1, čd 2621/06(PKV 5541)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
318 Sujová Katarína r. Kučerová (zom.05.09.1992,Kriváň č. 578)
05.04.1903
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
B2, čd 389/20(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
320 Kučerová Kollárová Paulína
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 20496
B1, čd 389/20(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
319 Šuleková Elena r. Kučerová Kollárová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 15372
1 / 20496
B3, čd 389/20(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
35/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
321 Šuleková Elena r. Kučerová Kollárová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 34160
B7, čd 2126/21(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
322 Kučerová Kollárová Paulína
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 34160
B8, čd 2126/21(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
323 Kučera František r. Kučera Kollár (ž. Emília r. Sujová Fangová, č.d.
1094)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B9, čd 279/30(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
324 Kučerová Kollárová Margita r. Kučerová Kollárová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 54656
B13, čd 3261/70(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
326 Kučerová Kollárová Paulína
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 382592
B14, čd 3261/70(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
327 Lupták Luptáčik Martin r. Lupták Luptáčik
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
79 / 179340
B1, čd 5385/1901(PKV 5544)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
328 Kulichová Amália r. Malatincová (Františkova, č 1303)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
221 / 1168272
B1, čd 2621/06(PKV 5549)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
330 Krnáč Martin r. Krnáč (II.)
Informatívny výpis
2 / 2989
B1, čd 1841/31(PKV 5547)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
329 Krnáč Jozef r. Krnáč (I.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 54656
B10, čd 279/30(PKV 5543)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
325 Kučerová Kollárová Dorota
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
221 / 1168272
36/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2, čd 2621/06(PKV 5549)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
331 Krnáč Hažmucha Juraj r. Krnáč Hažmucha
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
221 / 13629840
B3, čd 2621/06(PKV 5549)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
332 Krnáč Hažmucha Martin r. Krnáč Hažmucha
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
221 / 13629840
B4, čd 2621/06(PKV 5549)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
333 Krnáč Hažmucha Martin r. Krnáč Hažmucha (ž. Helena Stehlíková, č.d.
831)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2, čd 520/33(PKV 5550)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
334 Krnáč Jozef r. Krnáč (Hažmucha, zom. 12.07.1999, č. 212, Kriváň, ž.
Elena Trš)
Dátum narodenia :
19.09.1921
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B1, čd 2621/06(PKV 5552)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
337 Stehlík Ján r. Stehlík (m. Helena r. Stehlíková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6405
B1, čd 572/30(PKV 5554)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
338 Stehlíková Helena r. Stehlíková (m. Ján)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6405
B2, čd 572/30(PKV 5554)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
339 Drdol Jašík Ján r. Drdol jašík (m. Margita r. Halajová, USA)
Identifikátor :
Informatívny výpis
293 / 896700
B5, čd 520/33(PKV 5550)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
336 Murín Ján r. Murín (otec Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
293 / 896700
B4, čd 520/33(PKV 5550)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
335 Krnáč Hažmucha Peter r. Krnáč Hažmucha (maloletý)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
293 / 448350
37/218
1 / 8784
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, čd 2596/08, čd 3890/32
(PKV 5555)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
340 Drdol Jašík Ľudovít r. Drdol Jašík (USA, otec Ondrej)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8784
B2, čd 2596/08, čd 3890/32(PKV 5555)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
341 Francistyová Mária r. Drdolová (Jašíková, Podkriváň)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46116
B3, čd 3890/32(PKV 5555)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
342 Ružinská Jolana r. Drdolová (Jašík, Halíč)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46116
B4, čd 3890/32(PKV 5555)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
343 Pavlovič Július Dr r. Pavlovič (býv. advokát v Bratislave)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46116
B5, čd 1514/48(PKV 5555)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
344 Lówyová Viola r. Rédnerová (z Hejníc, CZ, m. Ladislav)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 23912
B6, čd 1514/48 (PKV 5555) (PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
345 Šufliarský Martin r. Šufliarský (otec Matúš, č 1342), Kostolná 38, 96212
Detva
Dátum narodenia :
20.12.1925
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, čd 345/1900(PKV 5556)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
346 Kružliaková Marta r. Murínová Semejová (m. Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
B1, čd 653/10(PKV 5559)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
348 Murínová Amália (dcéra Juraja)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1281
B1, čd 93/1903(PKV 5558)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
347 Schvarc Milsa r. Schvarc
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
263 / 1076040
1 / 5040
B2, čd 2245/09(PKV 5560)
38/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
349 Krnáčová Boriaková Mária r. Murínová (m. Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, čd 1217/28(PKV 5565)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
350 Krnáčová Boriaková Helena r. Murínová (m. Martin)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
8009 / 31193204
B1, čd 2621/06, čd 6449,6450/06(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
353 Vrťová Anna r. Murínová (m. Matúš)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
355 Vrťová Vilma
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8009 / 31193204
B2, čd 2621/06, čd 6449,6450/06(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
354 Vrťo Martin r. Vrťo
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
8009 / 62386408
B3, čd 3836/11, čd 982/17(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
8009 / 62386408
B4, čd 3836/11, čd 982/17(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
356 Vilhan Hnilka Ondrej r. Vilhan Hnilka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40045 / 93579612
B5, čd 2038/25(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
357 Melich Klimo Štefan r. Melich Klimo
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1708
B1, čd 1287/20(PKV 5566)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
352 Murín Matúš r. Murín
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
211 / 2152080
B2, čd 1217/28(PKV 5565)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
351 Ostrihoň Juraj r. Ostrihoň (m. Mária r. Stehlíková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
211 / 2152080
200225 / 280738836
B6a, čd 318/27(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
39/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
358 Melich Klimo Matúš r. Melich Klimo
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
200225 / 280738836
B6b, čd 318/27(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
359 Melich Klimo Martin r. Melich Klimo
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
200225 / 280738836
B6c, čd 318/27(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
360 Kukuliak Imrich r. Kukuliak (zom. 12.04.1976, m. Margita r. Matušková,
č 1306)
30.12.1912
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B7b, čd 4242/28, čd 232/29, čd 3815/33(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
361 Lupták Štefan r. Lupták
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
712801 / 5614776720
B8a, čd 1812/31(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
362 Luptáková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
712801 / 5614776720
B8b, čd 1812/31(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
363 Trenčanská Mária r. Kukuliaková, Gunduličova 960/3, Bratislava - Staré
Mesto, SR
08.12.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8009 / 80211096
Z-2037/11-č.28D/99/2011,D not.148/11-164/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
365 Kukuliak Jozef r. Kukuliak, Sokolská č. 1646/86, 96001 Zvolen
01.03.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8009 / 80211096
B10d, čd 1985/49(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
367 Janovčíková Zuzana r. Kukuliaková (maloletá, otec Jozef, č 1308), A.
Informatívny výpis
8009 / 80211096
B10c, čd 1985/49(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
366 Stančíková Anna r. Kukuliaková, Hollého č. 1031/9, 96212 Detva
23.02.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8009 / 80211096
B10a, čd 1985/49(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-373/12-žiadosť-1297/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
364 Fitala Martin r. Fitala, Blato 229, Hriňová, SR
Dátum narodenia :
29.11.1930
Titul nadobudnutia
40045 / 35649376
40/218
8009 / 80211096
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11.02.1943
B10e, čd 1985/49(PKV 5567)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
368 Ostrihoň Ján r. Ostrihoň (zom. 19.06.1958, ž. Marta r. Melichová)
26.01.1880
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, čd 1287/20(PKV 5568)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
369 Šuleková Paulína r. Kučerová Kollárová (m. Pavol)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B2, čd 2047/28(PKV 5572)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
370 Šuleková Elena r. Kučerová Kollárová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B3, čd 2047/28(PKV 5572)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
371 Engelmanová Mária Margita Alžbeta Dr
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7093 / 2152080
B1a, čd 524/29, čd 1201/32 (PKV 5578)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
372 Melich Ján r. Melich (ž. Mária r. Stančíková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1281
B1 čd 1142/1901, čd 2021/1906, čd 1661/1909(PKV 5582)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
374 Melich Jozef r. Melich (zom. 03.07.1980, Klimo)
12.06.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
B2e čd 3186/50(PKV 5587)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
375 Suja Ján r. Suja, Chalupkova 679/1, Detva, SR
21.09.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 3843
Z-597/12-č.21D/7/2012,D not.32/2012-629/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
376 Melich Klimo Štefan r. Melich (č.d. 468)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
377 Hulinová Amália
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 854
1 / 3843
B2g čd 3186/50(PKV 5587)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
13 / 20496
B1c čd 2943/36 (PKV 5588)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
41/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
13 / 20496
378 Hulinová Emília
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1e čd 2943/36 (PKV 5588)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
379 Kohútová Anna r. Sujová (m. Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B1 čd 2621/1906(PKV 5589)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
380 Melichová Katarína r. Gondová (m. Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B2 čd 2878/1910(PKV 5589)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
381 Luptáková Strelcová Mária r. Gondová (m. Ján)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B3 čd 2878/1910(PKV 5589)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
382 Murínová Anna r. Vrťová (m. Matúš)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 1281
B1 čd 2621/1906(PKV 5591)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
383 Výbošťoková Dorota r. Hulinová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 17080
B1 čd 823/18(PKV 5592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
384 Hulinová Helena r. Hulinová (otec Ján)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 17080
B2 čd 823/18(PKV 5592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
385 Hulina Ján r. Hulina (otec Ján)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 17080
B3 čd 823/18(PKV 5592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
386 Hulina Imrich r. Hulina (otec Ján)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 17080
B4 čd 823/18(PKV 5592)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
387 Vrťo Matúš r. Vrťo (zom. 26.11.1998, Detva, otec Matúš, č 343)
28.09.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3843
B1 čd 938/1904(PKV 5593)
42/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
28.09.1923
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
388 Vrťová Margita r. Vrťová (otec Ján)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
B3 čd 1602/27(PKV 5593)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
389 Ostrihoňová Margita r. Dianišková (zom. 11.02.1979, Florianová, č 360)
28.08.1894
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2 čd 2673/15(PKV 5594)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
390 Murínová Telčiarová Amália r. Goljanová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 1281
B1 čd 2447/25(PKV 5595)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
391 Bartková Katarína r. Výboštoková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 8784
B3 čd 3428/26(PKV 5596)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
392 Výboštoková Madlena r. Výboštoková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 5856
B4a čd 7281/28(PKV 5596)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
393 Paučová Katarína r. Goljanová Harková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 17640
B1, čd 2621/06(PKV 5597)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
394 Murínová Emília r. Matušková Badová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
B3 čd 1580/24(PKV 5598)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
395 Gonda Martin r. Gonda (ž. Anna r. Fekjačová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
396 Gondová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
41 / 215208
1 / 7686
B1 čd 1606/900(PKV 5600)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
1 / 7686
B2 čd 1606/900(PKV 5600)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
43/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
397 Engelmanová Mária Margita Alžbeta Dr
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
B3a čd 1201/32(PKV 5600)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
398 Murínová Rafajová Júlia Helena r. Lakotová (č.d. 672)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 6405
B1 čd 5212/10, čd 4113/36(PKV 5601)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
399 Ďuricová Emília r. Gáboríková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 19215
B1a čd 2633/26(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
400 Gáboríková Helena r. Gáboríková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 19215
B1b čd 2633/26(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
401 Gáborík Jozef, Ing., Kriváň, č. 193, SR
13.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 19215
Z-69/11-č.27D/139/2010,D not.174/10-315/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
402 Gáboríková Anna r. Gáboríková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 19215
B1d čd 2633/26(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
403 Gáboríková Amália r. Gáboríková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 19215
B1e čd 2633/26(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
404 Halaj Svrček Štefan r. Halaj Svrček
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
B2a čd 1354/27(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
405 Halaj Svrček Ján r. Halaj Svrček
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
B2b čd 1354/27(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
406 Ďuricová Helena r. Halajová Svrčok (v Amerike)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 7686
B2c čd 1354/27(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
44/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
407 Halajová Svrčková Pavlína r. Halajová Svrčková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
B2e čd 1354/27(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
408 Halajová Svrčková Zuzana r. Halajová Svrčková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
B2f čd 1354/27(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
409 Halaj Svrček Štefan r. Halaj Svrček
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46116
B3a čd 1507/32(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
410 Halaj Svrček Ján r. Halaj Svrček
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46116
B3b čd 1507/32(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
411 Halajová Svrčková Zuzana r. Halajová Svrčková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46116
B3e čd 1507/32(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
412 Gáborík Ján r. Gáborík (žena Mária r.Bystrianska, č 873)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 3843
B5 čd 4814/40(PKV 5603)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
413 Melicherčíková Zuzana r. Purdeková (m. Matúš)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B1 čd 5893/1910(PKV 5604)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
414 Purdek Štefan r. Purdek, Piešť I. 138, Detva, PSČ 962 12, SR
15.07.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2562
Z-651/2012 - osv. N 168/2012 Nz 14000/2012 - 685/2012
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
415 Purdek Matúš r. Purdek (zom. 31.10.1975, otec Juraj,m. Mária r. Juchá,
č 558)
Dátum narodenia :
19.07.1908
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B3 čd 5893/1910(PKV 5604)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
416 Purdek Matúš r. Purdek (zom. 31.10.1975, otec Juraj,m. Mária r. Juchá,
Informatívny výpis
1 / 1281
45/218
1 / 1281
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19.07.1908
B4 čd 6439/1910(PKV 5604)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
417 Uhrín Goljan Matúš r. Uhrín Goljan (ž. Elena r. Libiaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1a čd 1398/51 (PKV 5605)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
418 Klimová Xx r. Krnáčová (Matúšova)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
B2 čd 2483/20(PKV 5606)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
419 Marcinek Štefan r. Marcinek (ž. Júlia r. Ďuricová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
B2 čd 2115/20(PKV 5608)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
423 Fekiač Beličiak Ján r. Fekiač Beličiak
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
B3 čd 2115/20(PKV 5608)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
424 Klimo Ján r. Klimo (ž. Magda r. Kuricová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
B6a čd 4102/40(PKV 5608)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
425 Ďurišová Margita r. Klimová (Mestečko)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 10248
B5 čd 1407/48(PKV 5607)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
422 Fekiač Beličiak Martin r. Fekiač Beličiak
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
B4 čd 2011/18(PKV 5607)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
421 Marcinek Štefan r. Marcinek (ž. Júlia r. Ďuricová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B1 čd 2621/1906(PKV 5607)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
420 Marcineková Júlia r. Marcineková (otec Tomáš)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1464
5 / 20496
B6b čd 4102/40(PKV 5608)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
46/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
426 Klimo Mikuláš (žena Margita r.Fekiač, z Tesár)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
B6c čd 4102/40(PKV 5608)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
427 Klimo Štefan r. Klimo (ž. Katarína r. Babicová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
428 Halajová Vilma
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
B6d čd 4102/40(PKV 5608)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
2 / 3843
B3 čd 4343/1904(PKV 5609)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
429 Fordinová Katarína r. Gondová (vo Francúzsku)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B6d čd 1329/43(PKV 5609)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
430 Gonda Mikuláš r. Gonda (otec Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 80703
B6f čd 1329/43(PKV 5609)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
431 Gondová Anna r. Gondová (otec Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 80703
B6g čd 1329/43(PKV 5610)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
432 Suja Fanga Juraj r. Suja Fanga (ž. Magda r. Melichová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
B1 čd 6546/1903(PKV 5611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
434 Stehlík Gibala Ján r. Stehlík Gibala
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
11 / 3416
B1 čd 3361/1906, čd 2008/1908, čd 8399/11, čd 993/25 (PKV 5610)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
433 Kmeť Ján r. Kmeť (zo Zvolena)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 80703
13 / 10248
B2 čd 7836/1903(PKV 5611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
47/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 13664
435 Mihalík Ferdinand r. Mihalík
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B3 čd 4000/13(PKV 5611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
436 Suchá Kornélia r. Mihalíková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
B4 čd 4000/13(PKV 5611)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
437 Kružliak Ján r. Kružliak
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 1281
B1 čd 155/30(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
438 Gáborík Mikuláš r. Gáborík
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1281
B2 čd 155/30(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
439 Gáborík Jozef r. Gáborík
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
B4 čd 155/30(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
440 Gáboríková Amália r. Gáboríková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
B5 čd 155/30(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
441 Gáboríková Anna r. Gáboríková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
B6 čd 155/30(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
442 Gáborík Ján r. Gáborík (žena Mária r.Bystrianska, č 873)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B7 čd 4814/40(PKV 5612)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
443 Konôpková Margita r. Fekiačová Klimová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1464
B1 čd 614/30(PKV 5613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
444 Luptáková Katarína r. Fekiačová Klimová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2562
1 / 1464
B2 čd 614/30(PKV 5613)
48/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
445 Fekiačová Klimová Júlia r. Fekiačová Klimová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B4 čd 614/30(PKV 5613)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
446 Jelša Pavel r. Jelša
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1464
Vlastník
1 / 6832
B1 čd 3762/1906(PKV 5614)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
447 Buranová Mária r. Fekiačová, Moskovská 2334/10, Banská Bystrica, SR
26.03.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z-1083/12-osvedčenie N 272/2012,Nz 24487/2012-1224/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
448 Fekjač Klinec Štefan r. Fekjač Klinec
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 21350
B1, čd 249/21(PKV 5616)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
449 Fekjačová Klincová Margita
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 10675
B2, čd 249/21(PKV 5616)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
450 Fekjačová Klincová Katarína
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 10675
B3, čd 249/21(PKV 5616)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
451 Fekjačová Klincová Magdaléna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 10675
B4, čd 249/21(PKV 5616)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
452 Fekjačová Klincová Júlia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 10675
B5, čd 249/21(PKV 5616)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
453 Skučková Mária r. Lakotová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
B1, čd 5907/03, čd 7769/04(PKV 5619)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
454 Vrťo Pilát Mikuláš r. Vrťo Pilát (m. Magdaléna r. Remeselníková)
Informatívny výpis
1 / 3416
49/218
1 / 4270
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2, čd 2080/26(PKV 5620)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
455 Vrťová Pilátová Dorotta r. Sujová Čvikotová (m. Jozef, č 270)
Dátum narodenia :
25.11.1900
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8540
B3, čd 446/39(PKV 5620)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
456 Vrťo Ján r. Vrťo (otec Ján, čp 326)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
B4a, čd 2701/41(PKV 5620)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
457 Zaušková Anna r. Vrťová, Nová Ves č.397/2, 96212 Detva
Dátum narodenia :
03.09.1930
1 / 12810
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 24/2014
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B4b, čd 2701/41(PKV 5620)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
458 Libiaková Pacejová Mária r. Lakotová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
473 / 1076040
B1, čd 2786/06(PKV 5622)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
459 Libiak Anton r. Libiak (ž. Emília r.Kminiaková, č 239 (Sliacka)),
Kukučínova 33, 96212 Detva
Dátum narodenia :
13.05.1920
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1a, čd 2042/50(PKV 5623)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
460 Libiak Jozef r. Libiak (m. Mária r. Vrškovcová, č 318), Lískovec 74,
73801 Lískovec
Dátum narodenia :
03.03.1925
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
B1d, čd 2042/50(PKV 5623)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
462 Šufliarska Magdaléna r. Stehlíková (zom. 13.06.1986, m. Juraj, vdova)
Dátum narodenia :
14.04.1907
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
B1b, čd 2303/24(PKV 5625)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
463 Stehlíková Emília r. Kukuliaková (zom.26.09.1999,Lúčna štvrť
951/1,Detva)
Informatívny výpis
210 / 1076040
B1c, čd 2042/50(PKV 5623)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
461 Krnáčová Mária r. Libjaková (otec Matúš, č.d. 318,Skliarovo)
Dátum narodenia :
10.02.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
50/218
1 / 10248
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20.12.1909
B2, čd 1230/72(PKV 5625)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
464 Golian Juraj r. Golian (Podmost)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B1, čd 2394/1885???(PKV 5626)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
465 Golian Ján r. Golian (Podmost)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
B3, čd ?(PKV 5626)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
466 Krnáčová Gabajová Anna r. Goljanová (vdova, m. Ján, č.d. 183)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B4, čd ?(PKV 5626)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
467 Hukelová Olga r. Chebeňová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
B2a, čd 3035/39(PKV 5627)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
468 Peťková Elena r. Chebeňová, Školská č. 1569/19, 96205 Hriňová
Dátum narodenia :
27.06.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11956
B2, čd 2596/08(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
472 Drdol Jašík Ľudovít r. Drdol Jašík (USA, otec Ondrej)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 11956
B1, čd 2596/08(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
471 Drdolová Jašíková Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
B2c, čd 3035/39(PKV 5627)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
470 Drdol Jašík Ján r. Drdol jašík (m. Margita r. Halajová, USA)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
B2b, čd 3035/39(PKV 5627)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
469 Chebeň František Ing. r. Chebeň, J.Sambucusa č.3451/38, 91701
Trnava
Dátum narodenia :
24.03.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
1 / 11956
B3, čd 2596/08(PKV 5628)
51/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
473 Drdol Jašík Ján r. Drdol jašík (m. Margita r. Halajová, USA)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B5a, čd 3890/32(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
474 Francistyová Mária r. Drdolová (Jašíková, Podkriváň)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 53802
B5c, čd 3890/32(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
476 Drdol Jašík Ľudovít r. Drdol Jašík (USA, otec Ondrej)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 53802
B5e, čd 3890/32(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
478 Ostrihoňová Mária r. Libjaková (m. Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
B1, čd 6945/09(PKV 5629)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
479 Melichová Anna r. Stančíková (m. Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 3843
B1, čd 3558/03(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
480 Melich Jozef r. Melich (otec Ján Jedloš)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B2, čd 172/10(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
481 Melich Tomáš r. Melich
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 71736
B5d, čd 3890/32(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
477 Ružinská Jolana r. Drdolová (Jašík, Halíč)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 53802
B5b, čd 3890/32(PKV 5628)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
475 Drdolová Jašíková Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 71736
1 / 2562
B3, čd 172/10(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
52/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
482 Melich Peter r. Melich
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B4, čd 172/10(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
483 Melich Tomáš r. Melich
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B5, čd 4095/30(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
484 Melich Halgaš Tomáš r. Melich Halgaš (I.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11529
B6b, čd 1605/34(PKV 5630)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
485 Vrťo Štefan r. Vrťo (otec Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1952
B4b čd 4909/38(PKV 5643)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
486 Báťka Peter r. Báťka (zom. 12.01.1992, Kostolná 27, Detva, ž. Pavlina
r.Ďuricov)
Dátum narodenia :
12.09.1915
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B3 čd 4546/33(PKV 5655)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
487 Báťka Štefan r. Báťka, Kostolná 27, Detva, SR
Dátum narodenia :
29.09.1948
Titul nadobudnutia
1 / 1708
Z-297/13-osvedčenie N 72/2013,Nz 5171/2013-368/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
488 Melichová Františka r. Melichová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
B1 čd 13/15(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
489 Melichová Margita r. Melichová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
B2 čd 13/15(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
490 Melichová Margita r. Kulichová (m. Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
B4 čd 3841/20(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
491 Goljanová Helena r. Melich Malčeková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1708
1 / 109312
B6e čd 3365/38(PKV 5657)
53/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
492 Vreštiaková Anna r. Melichová Malčeková (m. Ján, z Hriňovej)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B6f čd 3365/38(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
493 Melichová Malčeková Emília r. Melichová Malčeková (otec Juraj, č.d.
1273)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B1 čd 2605/1897(PKV 5658)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
496 Lalík Sloboda Martin r. Lalík Sloboda
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B2 čd 633/38(PKV 5660)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
497 Juchová Mária r. Výboštoková
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
B1 čd 75/26(PKV 5661)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
498 Jucha Pavel r. Jucha
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
B4a čd 1097/27(PKV 5661)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
499 Juchová Emília r. Juchová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
B4b čd 1097/27(PKV 5661)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
500 Fekiač Jozef r. Fekiač (č.d. 209)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 109312
B6h čd 3365/38(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
495 Babicová Mária r. Ostrihoňová (m. Martin)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 109312
B6g čd 3365/38(PKV 5657)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
494 Melich Malček Juraj r. Melich Malček (maloletý, otec Juraj, č.d. 1273)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 109312
1 / 2562
B5 čd 1682/38(PKV 5661)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
54/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
501 Fekiač Jozef r. Fekiač (ž. Mária r. Krnáčová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1281
B6 čd 1445/39(PKV 5661)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
502 Melichová Katarína r. Gondová (m. Jozef)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B1 čd 2878/1910(PKV 5662)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
503 Luptáková Strelcová Mária r. Gondová (m. Ján)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B2 čd 2878/1910(PKV 5662)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
504 Goljan Peter r. Goljan (zom. 13.05.1975, SNP 19/294, Detva)
Dátum narodenia :
28.01.1900
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B4 čd 4879/37(PKV 5662)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
505 Luptáková Cecília r. Krnáčová (Kerul, Štefanova, č 226, vdova)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1b, čd 7207/909(PKV 5664)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
506 Golianová Amália r. Golianová (slobodná,zom.24.03.1972, č.243 Detva)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
B1c, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
509 Mikušová Emília r. Golianová (zom. 05.07.1979, č 742)
Dátum narodenia :
07.10.1914
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
B1d, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
510 Golian Anton r. Golian (zom. 29.01.1999, Okolie č. 625,Detva, m.
Informatívny výpis
1 / 15372
B1a, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
508 Cerovská Margita r. Goljanová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
B2, čd 751/64(PKV 5664)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
507 Golian Ján r. Golian (zom. 24.11.1995, č. 624, Detva, ž. Kata Melichová
Pivarči)
Dátum narodenia :
26.04.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
55/218
1 / 15372
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12.06.1920
B1e, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
511 Golian Juraj r. Golian (zom. 02.06.1992, Nová Ves č. 626/80, Detva)
07.04.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
512 Golianová Anna
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1f, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
1 / 15372
07.04.1922
B1g, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
513 Chebeňová Amália r. Golianová (zom. 15.8.2008, Zvolen)
22.01.1919
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
B1, čd 2621/06(PKV 5669)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
518 Luptáková Margita r. Melichová (zom. 09.06.1968, m. Jozef)
24.10.1895
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6832
B1, čd 244/921, čd 541/29(PKV 5670)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
519 Melich Halgaš Tomáš r. Melich Halgaš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46116
B1k, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
517 Drugda Pavel r. Drugda
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46116
B1j, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
516 Golianová Anna r. Golianová (otec Martin, č 684)
02.03.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 46116
B1i, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
515 Golianová Helena r. Golianová (otec Martin, č 1122,maloletá)
27.04.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
B1h, čd 4017/41(PKV 5667)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
514 Golianová Mária r. Golianová (otec Martin, č 1122)
28.03.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
1 / 6832
B6b, čd 723/32(PKV 5670)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
56/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
520 Vrťo Sentík Matúš r. Vrťo Sentík
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
B1, čd 2190/34(PKV 5671)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
521 Vrťo Ondrej r. Vrťo (otec Juraj, zom. 28.11.1947, Piešť č. 682, DT)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, čd 4909/38(PKV 5673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
522 Vrťo Štefan r. Vrťo (otec Juraj)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
B2, čd 4909/38(PKV 5673)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
523 Sujová Anna r. Vyletelová (zom. 09.11.1979, č. 540, Detva)
11.05.1908
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
B2, čd 4162/40(PKV 5675)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
524 Ďuricová Zuzana r. Gibalová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B1b, čd 4183/29(PKV 5677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
525 Melicherčíková Magdaléna r. Gibalová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B1c, čd 4183/29(PKV 5677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
526 Drugdová Katarína r. Gibalová
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B1d, čd 4183/29(PKV 5677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
527 Luptáková Dorota r. Stehlíková Gibalová (Kubova)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
B1e, čd 4183/29(PKV 5677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
528 Lakotová Zdenka r. Hronská, Piešť I. 6, Detva, PSČ 962 12, SR
21.11.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 5124
Z-1000/2013 - 9D/16/2013 Dnot 64/2013 - 995/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
529 Stehlíková Mária r. Výboštoková
Informatívny výpis
1 / 854
3 / 17934
57/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B2b, čd 4876/34(PKV 5677)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
530 Lassovský Július r. Lassovský (zom. 19.03.1966, č. 58, Detva)
Dátum narodenia :
08.12.1901
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, č.d.206 z 2.2.1948(PKV 422)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
532 Hanusková Amália r. Mravcová, Detva, č. 425, SR
Dátum narodenia :
05.07.1910
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
47 / 76860
D 707/60 - 50/67, PKV 1327
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
533 Dančo Martin r. Dančo (zom. 15.01.1976, Nová Ves č. 21/373, ž. Angela
r.Krkošová)
Dátum narodenia :
12.06.1901
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
D 643/67 - 78/67, PKV 13
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
536 Ľupták Peter r. Ľupták (zom. 26.04.2008, Skliarovo 294, Detva)
Dátum narodenia :
29.09.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 854
D 974/67 - 47/70, PKV 5587
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
540 Ľuptáková Mária r. Šufliarska, č.417, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
25.02.1941
Titul nadobudnutia
3 / 47824
D 91/68 - 32/70, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
539 Melich Mikuláš r. Melich (Klimo, zom. 20.02.1987, č. 601, Detva)
Dátum narodenia :
08.12.1910
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
D 91/68 - 32/70, PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
538 Ostrihoň Peter r. Ostrihoň (zom. 03.08.1984, Skliarovo 165, Detva)
Dátum narodenia :
03.05.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
697 / 1614060
D 721/67 - 20/70, Osvedčenie N 49/93-Z 1509/93 - 15/95,PKV 2408
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
537 Ostrihoň Peter r. Ostrihoň (zom. 03.08.1984, Skliarovo 165, Detva)
Dátum narodenia :
03.05.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1225 / 1076040
D 569/67 - 71/67, PKV 168
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
534 Golian Ján r. Golian (zom. 26.03.1973, č. 102, Detva)
Dátum narodenia :
14.08.1886
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1301 / 119560
420 / 1076040
D 414/69 - 73/70, PKV 3585
58/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
25.02.1941
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
545 Gondová Oľga r. Sekerešová, Orlová 138/5, Detva, SR
Dátum narodenia :
25.03.1951
Titul nadobudnutia
8 / 80703
Z-928/12-č.30D 84/2011,D not.213/2011-841/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
546 Stehlíková Pavlina r. Melichová, č. 669, 96212 Detva
Dátum narodenia :
10.08.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 38430
D 19/71-9 - 91/71, PKV 3983
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
547 Ľupták Mikuláš r. Ľupták, Skliarovo č.214, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.05.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 71048/71-10 - 72/72, PKV 2373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
548 Uhrínová Oľga r. Fekiačová (zom. 07.10.1988, Partizánska č. 18, m.
Imrich)
Dátum narodenia :
03.11.1911
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 894/71-10 - 86/72, PKV 5605
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
549 Vrťová Jana r. Ondrášiková, Piešť II. 171, Detva, SR
Dátum narodenia :
25.05.1986
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
Z-1032/11-č.26D/3/2011,D not.19/2011-942/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
550 Murín Matúš r. Murín, Skiarovo č.111, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.03.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 40992
D 290/72-13 - 198/72, PKV 3803
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
551 Kučera Peter r. Kučera (m. Mária r. Halajová,Kriváň 424)
Dátum narodenia :
13.09.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
D 876/67 - 21/69, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
552 Kučera Peter r. Kučera (m. Mária r. Halajová,Kriváň 424)
Dátum narodenia :
13.09.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
D 876/67 - 21/69, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
553 Kulich Jozef r. Kulich (zom. 04.01.1973, Kostolná 23, Detva)
Dátum narodenia :
28.05.1922
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
104 / 44835
D 1050/71 - 11/73, PKV 1986
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
555 Malatinec Dušan r. Malatinec, Novozámocká 8741/53, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
22.03.1950
Informatívny výpis
1 / 1464
59/218
289 / 1721664
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22.03.1950
Kúpna zmluva RI 232/73 - 133/73, PKV 3744
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
556 Ostrihoňová Veronika r. Rajmanová, B. Němcovej č. 1134/2, 96212
Detva
Dátum narodenia :
18.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 370/73-11 - 27/74, PKV 2533
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
557 Rybár Jozef r. Rybár, Partizánska č.460/111, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.01.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
47 / 102480
D 287/73-13 - 48/74, PKV 3011
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
558 Melichová Emília r. Melichová, Kostolná 120, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.01.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 896/73 - 4/75, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
559 Melichová Emília r. Melichová, Kostolná 120, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.01.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11529
D 896/73 - 4/75, PKV 5630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
560 Barčiak Štefan r. Barčiak (zom. 24.2.2002, Zvolen)
Dátum narodenia :
31.08.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
D 395/73 - 21/75, PKV 1488
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
561 Fekiačová Anna r. Fekiačová, Štúrova 838/33, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
01.09.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
151 / 134505
D 184/75 - 153/75, PKV 1479
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
564 Chamula Mikuláš r. Chamula, Orlova č. 151/19, 96212 Detva
Informatívny výpis
3 / 6832
D 749/74-5 - 66/75, PKV 975
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-154/2013 - žiadosť - 712/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
563 Peťko Mikuláš r. Peťko (zom. 24.09.1986, Lúčna štvrť č. 29, Detva,
ž.Emília r. Purde)
Dátum narodenia :
11.02.1921
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
131 / 30744
D 331/74-11 - 62/75, 166/04, PKV 734
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-310/2011 - žiadosť - 71/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
562 Lesíková Jolana r. Lesíková, Staničná 33/4, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
11.12.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
193 / 358680
60/218
7 / 7320
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
07.07.1941
D 1169/75-11 - 60/76, 870/95, PKV 1459
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
565 Chamula Jozef r. Chamula, Lúčna štvrť č. 713/17, 96212 Detva
23.11.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1169/75-11 - 60/76, 870/95, PKV 1459
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
566 Lupták Ján r. Lupták, Skliarovo č. 212, 96212 Detva
26.09.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 168/76-10 - 64/76, PKV 2373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
567 Lupták Ján r. Lupták (zom. 29.03.1981, Skliarovo č. 176, Detva)
04.03.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
181 / 119560
darovacia zmluva č.V 475/13-886/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
571 Golian Jozef r. Golian (zom. 17.5.1974,Dačov Lom č. 93)
19.12.1899
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 832/73-13 - 66/77, PKV 1017
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
572 Golian Róbert r. Golian, Ľublanská 8, Bratislava, SR
06.09.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 6832
Z-1675/13-č.24 D/386/2013,D not.111/2013-1455/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
573 Lupták Človek Juraj r. Lupták Človek (m. Anna r. Odzganová,zom. v
r.1956, Detva)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1281
D 980/76-13 - 68/77, PKV 1398
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
575 Libiak Stanislav r. Libiak, Nová Ves 364/60, 96212 Detva
Informatívny výpis
1 / 2562
B1 čd 4010/13, čd 26/13, čd 474/47, D 980/76-13 - 68/77, PKV 1398
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
574 Spáč Ján r. Spáč, A.Hlinku č. 905/14, 96212 Detva
Dátum narodenia :
30.11.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1103 / 2152080
D 397/76-6 - 115/76, žiadosť-1131/2006, PKV 3334
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
570 Stehlík Ján r. Stehlík, Ing., Vimperská 685/11, Detva, SR
28.05.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 169/76-10 - 65/76, PKV 5532
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
568 Stehlík Mikuláš r. Stehlík, E.M.Šoltésovej č.1261/11, 96212 Detva
26.01.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 7320
61/218
3 / 4270
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24.01.1957
D 972/76-10 - 75/77, PKV 901
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
576 Malatincová Emília r. Murínová, Nová Ves 323/15, 96212 Detva
09.09.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 793/73-17 - 92/77, PKV 5536
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
577 Ostrihoň Mikuláš r. Ostrihoň, Tajovského 954/3, Detva, PSČ 962 12, SR
19.03.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3937 / 6456240
Z-1371/2013 - osv. N 343/2013 Nz 20558/2013 - 1217/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
583 Kuníková Margita r. Luptáková (Kukučínova č. 488/32,Detva)
12.01.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 185/74-220/78, PKV 2283
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
584 Paučo Jozef r. Paučo (zom. 29.06.1988, Jesenského č. 26, Detva)
04.11.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
87 / 239120
D 471/74 - 253/78, PKV 1788
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
586 Barčiak Štefan r. Barčiak (zom. 24.2.2002, Zvolen)
31.08.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 435/74 - 251/78, PKV 136
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
585 Kráľ Ján r. Kráľ, Sládkovičova č. 748/47, 96212 Detva
27.09.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
B 3a, čd 4610/47(PKV 5660)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
582 Murín Štefan r. Murín, Skliarovo 228, Detva, PSČ 96212, SR
01.06.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 639/77-10 - 154/77, PKV 2604
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
579 Lalík Imrich r. Lalík (zom. 13.06.1977, ž. Elena r. Sekerešová, čp 654)
27.02.1914
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 64050
D 635/77-9 - 153/77, PKV 1252
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-12/2012 - žiadosť - 257/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
578 Melich Ján r. Melich (ž. Amália r. Bystrianská), Skliarovo č. 231, 96212
Detva
31.05.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
3 / 13664
D 424/78-12 - 450/78, PKV 1488
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
62/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
31.08.1938
1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
587 Telúch Imrich r. Telúch (zom. 01.05.1982, Cintorínska č. 7, Detva)
Dátum narodenia :
13.12.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 806/78-11 - 526/78, PKV 1964
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
588 Gibaľa Ján r. Gibaľa, Sládkovičova č. 708/9, 96212 Detva
Dátum narodenia :
12.05.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
223 / 269010
D 1026/78-13 - 52/79, PKV 935
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
589 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Sládkovičova č. 758/41, 96212 Detva
Dátum narodenia :
20.02.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 2510760
Z-775/12-č.5D 331/2012,D not.105/2012-762/2012.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
592 Ostrihoňová Amália r. Murínová, Skliarovo č. 124, 96212 Detva
Dátum narodenia :
27.06.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 13664
D 693/79 - 298/79, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
596 Kucej Peter r. Kucej, Do Hája č. 21, 97633 Poniky
Dátum narodenia :
06.08.1962
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
D 559/79 - 278/79, PKV 2293
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
595 Kucej Vladimír r. Kucej, P.Jilemnického 661/94, 96212 Detva
Dátum narodenia :
13.06.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 2152080
D 142/79-13 - 199/79, PKV 1395
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
594 Ľupták Juraj r. Ľupták, Ružová č. 1360/46, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
17.04.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1218 / 1076040
D 980/78-8 - 194/79, PKV 55
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
593 Nôta Ján r. Nôta (zom. 17.9.2004,Veľký Krtíš,Venevská č. 50/c)
Dátum narodenia :
07.03.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 2510760
Z-1897/2011 - 23D/85/2011 Dnot 143/2011 - 40/2012
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
591 Miadoková Vlasta r. Ľalíková, Bc., Boľkovce, č. 235, SR
Dátum narodenia :
10.10.1960
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 1139/78-14 - 165/79, PKV 172
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
590 Budáč Jozef r. Budáč, Ing., Piešť II. 193, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
07.03.1959
Titul nadobudnutia
70 / 1076040
1 / 13664
D 693/79 - 298/79, PKV 957
63/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
06.08.1962
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
597 Ružinský Rudolf r. Ružinský (zom. 5.4.1994,Kukučínova č. 29,Detva)
31.03.1910
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D1026/79-11 - 22/80, PKV 5614
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
598 Černecký Karol r. Černecký, Partizánska č. 15, 96212 Detva
19.03.1901
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
D1026/79-11 - 22/80, PKV 5614
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
599 Gibaľa Ján r. Gibaľa, Sládkovičova č. 708/9, 96212 Detva
12.05.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 7686
D 1387/79-13 - 60/80, PKV 936
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
600 Fašanga Ján r. Fašanga, Družstevná č. 1239/20, 96212 Detva
19.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
D 608/79-12 - 91/80, PKV 697
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
601 Lakota Ján r. Lakota (Kukučínova č. 3,Detva)
19.04.1920
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
53 / 358680
D 112/80-10 - 136/80, osved. N 102/01, Nz 103/02 - 387/01, PKV 2074
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
602 Fašangová Magdaléna r. Rapčanová (zom. 29.8.2006, Zvolen)
30.03.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
D 803/80 - 189/80, PKV 1028
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
603 Rybár Ján r. Rybár (zom. 11.3.1993, Detva,Cintorínska č. 39)
24.10.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
289 / 1076040
D 13/81 - 317/81, PKV 3009
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
604 Murín Ján r. Murín, Za štadiónom č. 717/17, 97697 Nemecká
24.05.1924
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1637 / 2152080
D 157/81-13 - 354/81, PKV 2713
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
605 Sujová Mária r. Murínová (m. Jozef), Sládkovičova č. 789/34, 96212
Detva
13.12.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 13664
1637 / 2152080
D 157/81-13 - 354/81, PKV 2713
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
64/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
606 Nemcová Elena r. Murínová, A.Hlinku č. 902/3, 96212 Detva
Dátum narodenia :
12.09.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1637 / 2152080
D 157/81-13 - 354/81, PKV 2713
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
607 Marečková Anna r. Murínová, Novosady č. 922/12, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.06.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 157/81-13 - 354/81, PKV 2713
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
608 Melichová Emília, Skliarovo č. 60, 96212 Detva
Dátum narodenia :
12.01.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 360/81 - 361/81, PKV 3936
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
609 Melišík Miroslav r. Melišík, Mgr., Ľ.Štúra 559/12, Veľký Krtíš, SR
Dátum narodenia :
18.05.1976
Titul nadobudnutia
1008 / 1076040
D 395/81-12 - 405/81, osvedč. N 5/99, Nz 2/99 - 73/99,PKV 2182
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
612 Melišíková Anna r. Melišíková, č. 546, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.11.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1008 / 1076040
D 395/81-12 - 405/81, osvedč. N 5/99, Nz 2/99 - 73/99,PKV 2182
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
613 Vilhanová Elena r. Melišíková, Petra Jilemnického 1165/9, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.01.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
70 / 1076040
D 480/81-14 - 436/81, PKV 5532
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
615 Ľupták Jozef r. Ľupták (zom.27.08.2009,Skliarovo č. 60,Detva)
Dátum narodenia :
06.10.1954
Titul nadobudnutia
1008 / 1076040
D 395/81-12 - 405/81, PKV 2182
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
614 Ľupták Ján Ing. r. Ľupták, Bernolákova č. 6010/36, 97405 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
23.02.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1008 / 1076040
D 395/81-12 - 405/81, osvedč. N 5/99, Nz 2/99 - 73/99,PKV 2182
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
611 Melišík Jozef r. Melišík, č. 546, 96212 Detva
Dátum narodenia :
18.07.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1008 / 1076040
darovacia zmluva č.V 265/13-405/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
610 Klimová Jolana r. Melišíková, P. Jilemnického 1165/9, 96212 Detva
Dátum narodenia :
25.11.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1637 / 2152080
70 / 1076040
D 480/81-14 - 436/81, PKV 5532
65/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
06.10.1954
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
616 Ďuricová Elena r. Ľuptáková, Bukovinka č. 23, 98551 Podkriváň
21.03.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 480/81-14 - 436/81, PKV 5532
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
617 Mazúchová Emília r. Kulišiaková, Mierová č. 448/17, 96201 Zvolenská
Slatina
26.05.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 649/81-9 - 474/81, PKV 2020
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
620 Maršala Tomáš r. Maršala, č. 209, 96212 Dúbravy
24.04.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
D 962/81 - 49/82, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
621 Šufliarska Anna r. Ostrihoňová, Kostolná č. 141, 96212 Detva
27.06.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
D 4/82 - 59/82, PKV 2802
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
622 Šufliarska Vilma r. Ostrihoňová, Kostolná č. 46, 96212 Detva
22.10.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
D 4/82 - 59/82, PKV 2802
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
623 Šufliarská Margita r. Ostrihoňová, Kostolná č. 41, 96212 Detva
17.10.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2562
D 4/82 - 59/82, PKV 2802
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
624 Spodniak Štefan r. Spodniak, Kostolná č. 8, 96212 Detva
26.01.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 649/81-9 - 474/81, PKV 2020
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
619 Hroncová Anna r. Kulišiaková, č. 305, 96204 Kriváň
29.03.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 649/81-9 - 474/81, PKV 2020
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
618 Kulišiak Juraj Ing. r. Kulišiak (zom. 20.6.2006, Bratislava,Mičurinova č.
2)
11.04.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
70 / 1076040
473 / 2869440
D 153/82 - 172/82, PKV 3233
66/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
26.01.1931
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
625 Lalík Martin r. Lalík, Vimperská č. 621, 96212 Detva
Dátum narodenia :
24.12.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1008 / 1076040
D 1012/89-248/2001, PKV 2148
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
627 Prosseková Jarmila r. Duducová, Ing., Energetikov 194/31, Prievidza,
SR
Dátum narodenia :
31.08.1959
Titul nadobudnutia
Z-548/12-č.14D 1156/2011,D not.223/2011-608/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
628 Kutálková Emília r. Duducová, Beňovského č. 6, 84101 Bratislava I.
Dátum narodenia :
20.09.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
252 / 1076040
D 1242/82-16 - 30/83, PKV 559
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
630 Fintová Elena r. Duducová, Zlatý potok č. 2408/23, Zvolen, PSČ 96001,
SR
Dátum narodenia :
25.03.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
197 / 538020
D 401/83-15 - 158/83, žiadosť-1103/2005, PKV 2705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
634 Halajová Mária r. Luptáková, Dora č. 23, 98541 Buzitka
Dátum narodenia :
24.03.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 538020
Z-462/2013 - 25D/136/2012 Dnot 13/13 - 562/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
633 Murín Jozef r. Murín, Biele Vody č.1177, 96205 Hriňová
Dátum narodenia :
26.03.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
337 / 153720
D 1272/82-10 - 33/83, PKV 3118
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
632 Murínová Júlia r. Melichová, Námestie SNP 304/57, Detva, PSČ 962 12,
SR
Dátum narodenia :
20.10.1939
Titul nadobudnutia
252 / 1076040
D 1242/82-16 - 30/83, PKV 559
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
631 Golianová Magdaléna r. Szabová, Partizánska č. 59/76, 96212 Detva
Dátum narodenia :
12.09.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
252 / 1076040
D 1242/82-16 - 30/83, PKV 559
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
629 Jílková Mária r. Duducová (zom.
19.10.1994,Partizánske,Lomonosovova č. 411)
Dátum narodenia :
10.10.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
252 / 1076040
1890 / 1076040
D 328/83 - 178/83, PKV 2406
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
67/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
635 Krňan Peter r. Krňan, Dolinky 1336/8, Detva, SR
Dátum narodenia :
10.09.1970
Titul nadobudnutia
293 / 896700
Z-1372/13-osvedčenie N 396/2013,Nz 26900/2013-1246/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
636 Straková Anna r. Kružliaková (Stred I,Hriňová)
Dátum narodenia :
21.12.1921
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
293 / 896700
D 310/83 - 221/83, PKV 5550
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
637 Straková Mária r. Kružliaková (zom.01.11.2004,Tonhauzerova č.
1932/511, Handlová)
Dátum narodenia :
22.02.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 310/83 - 221/83, PKV 5550
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
638 Matúška Jozef r. Matúška, Skliarovo č. 47, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.09.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
D 746/83 - 222/83, PKV 5598
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
639 Fašangová Magdaléna r. Rapčanová (zom. 29.8.2006, Zvolen)
Dátum narodenia :
30.03.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
D 867/83 - 226/83, PKV 1028
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
640 Slováková Magdaléna r. Ďuricová, Obrancov mieru 875/2, Detva, SR
Dátum narodenia :
23.02.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 1287/68 - 62/69, PKV 2075
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
644 Gibalová Helena r. Paučová, Novosady č. 921/7, 96212 Detva
Dátum narodenia :
13.01.1949
Informatívny výpis
197 / 6456240
D 765/83 - 229/83, PKV 3756
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
643 Lakotová Paulína r. Bystrianska, (Kamenín 114 (SPF))
Dátum narodenia :
05.09.1912
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 6456240
D 765/83 - 229/83, PKV 3756
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
642 Ďurica Peter r. Ďurica, A Hlinku č. 906/16, 96212 Detva
Dátum narodenia :
25.01.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 3228120
D 765/83 - 229/83, PKV 3756
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-187/12-žiadosť-932/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
641 Mudráková Anna r. Ďuricová, č. 3, 96201 Zvolenská Slatina
Dátum narodenia :
18.11.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
293 / 896700
68/218
3 / 8540
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13.01.1949
D 1122/83-7 - 34/84,PKV 1903
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
645 Stehlíková Pavlina r. Melichová, č. 669, 96212 Detva
10.08.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 19215
D 1416/83 - 82/84,PKV 3983
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
646 Sujová Mária r. Ostrihoňová, Sládkovičova 1368/45, 96212 Detva
07.01.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1688/83-12 - 108/84,PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
647 Spodniak Ján r. Spodniak, Piešť I. 186, Detva, PSČ 962 12, SR
18.06.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 640/84-19 - 215/84, PKV 5630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
651 Sekereš Jozef r. Sekereš, Nám. mieru č. 1395/27, 96212 Detva
27.11.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
945 / 1076040
D 1242/84-9 - 107/85, OSVEDCENIE C.N 24/93-Nz 25/93-Ma - 326/95, PKV 89
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
652 Danková Mária r. Straková, Kukučínova č. 253/90, 96212 Detva
25.04.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 538020
D 671/85 - 180/85, PKV 3092
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
655 Šandorová Anna r. Peknušiaková, Novosady 925/18, 96212 Detva
Informatívny výpis
67 / 538020
D 671/85 - 180/85, PKV 3092
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
654 Patková Emília r. Peknušiaková, Krné č. 7, 96212 Detva
23.07.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
79 / 13664
D 283/85 - 144/85, PKV 235
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
653 Lechová Zuzana r. Peknušiaková, Kukučínova č.807/24, 96231 Sliač
07.12.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
861 / 1076040
Z-64/12-č.21D/136/2011,D not.176/2011-286/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
650 Melichová Emília r. Melichová, Kostolná 120, 96212 Detva
26.01.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
Z-1969/2013 - 14D/63/2013 Dnot 201/2013 - 38/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
649 Bystriansky Juraj r. Bystriansky, Ing., Lúčna štvrť 1390/10, Detva, PSČ
962 12, SR
25.10.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
35 / 1076040
69/218
67 / 538020
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12.09.1939
D 671/85 - 180/85, PKV 3092
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
656 Melich Mikuláš r. Melich, Námestie SNP 282/35, Detva, SR
Dátum narodenia :
31.12.1970
Titul nadobudnutia
1 / 6832
Z-130/13-osvedčenie N 40/2013,Nz 2197/2013-209/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
657 Golianová Anna r. Melichová, Kostolná č. 121, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.09.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 558/85-154 - 184/85, PKV 3984
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
659 Fekiačová Katarína r. Fekiačová, Ing., A. Nográdyho 561/4, Zvolen, PSČ
960 01, SR
Dátum narodenia :
19.01.1958
Titul nadobudnutia
Z-736/2011 - 28D/12/2011 Dnot 40/2011 - 750/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
661 Malčeková Anna r. Hulinová, Piešť II.č. 62, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.04.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 1653/85 - 72/86, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
667 Tanečková Emilia r. Fekiačová, Krné č. 49, 96212 Detva
Informatívny výpis
1 / 11529
D 1653/85 - 72/86, PKV 5630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
666 Uramová Amália r. Melichová, Skliarovo č. 10, 96212 Detva
Dátum narodenia :
04.11.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
D 1653/85 - 72/86, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
665 Uramová Amália r. Melichová, Skliarovo č. 10, 96212 Detva
Dátum narodenia :
04.11.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 34160
D 184/85 - 57/86, PKV 901
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
664 Uramová Amália r. Melichová, Skliarovo č. 10, 96212 Detva
Dátum narodenia :
04.11.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 213/85 - 50/86, PKV 5604
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
663 Sekerešová Anna, Obrancov mieru č. 3, 96212 Detva
Dátum narodenia :
03.11.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 745/84-22 - 217/8, PKV 1451
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
662 Purdek Jozef r. Purdek, Piešť I. č. 142, 96212 Detva
Dátum narodenia :
16.12.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4493 / 5380200
70/218
8243 / 2152080
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
09.08.1940
D 1502/85 - 81/86, PKV 743
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
668 Hulina Ján r. Hulina, Piešť II. 65, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
04.04.1953
Titul nadobudnutia
1 / 6832
darovacia zmluva V 1220/2011 - 159/2012
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
669 Fraňová Helena r. Šufliarska, M.Hattalu č. 993/3, 96901 Banská
Štiavnica
Dátum narodenia :
09.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1521/85 - 108/86, PKV 1252 (dupl.vlast.os.č.7723,7724 VZ 1173/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
670 Šufliarský Mikuláš Ing. r. Šufliarský, Hollého č. 4790/87, 03601 Martin
Dátum narodenia :
09.03.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
D 32/86 - 125/86, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
674 Slivka Ján r. Slivka, Kostolná č. 83, 96212 Detva
Dátum narodenia :
04.11.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 32/86 - 125/86, PKV 3224
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
675 Halaj Mikuláš r. Halaj, Sládkovičova č. 1115/51, 96212 Detva
Dátum narodenia :
08.02.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
D 550/84-11 - 145/86, PKV 1240
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
676 Stehlíková Paulína r. Krnáčová (zom. 08.02.1987, Skliarovo č. 199,
Detva, m. Peter, čp 1300)
Dátum narodenia :
29.03.1916
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
8 / 80703
D 265/86-16 - 124/86, PKV 5609
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
673 Slivka Ján r. Slivka, Kostolná č. 83, 96212 Detva
Dátum narodenia :
04.11.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
D 265/86-16 - 124/86, PKV 1142
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
672 Ivanová Monika r. Gondová, Beskydská č. 4500/18, 97411 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
07.07.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 1521/85 - 108/86, PKV 1252 (dupl.vlast.os.č.7723,7724 VZ 1173/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
671 Ivanová Monika r. Gondová, Beskydská č. 4500/18, 97411 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
07.07.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
17 / 538020
D 511/86 - 178/86, PKV 3755
71/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29.03.1916
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
677 Gondová Mária r. Stehlíková, Sládkovičova č.1028/33, 96212 Detva
04.08.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 511/86 - 178/86, PKV 3755
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
678 Golianová Amália r. Stehlíková, Kostolná č. 128, 96212 Detva
13.10.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 538020
D 511/86 - 178/86, PKV 3755
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
679 Balážová Anna r. Stehlíková, č.206, 96204 Kiváň
23.08.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 538020
D 511/86 - 178/86, PKV 3755
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
680 Stehlíková Paulína r. Krnáčová (zom. 08.02.1987, Skliarovo č. 199,
Detva, m. Peter, čp 1300)
29.03.1916
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 21350
D 511/86 - 178/86, osved. N 96/97, Nz 98/97 - 1047/00,PKV 3835
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
683 Balážová Anna r. Stehlíková, č.206, 96204 Kiváň
23.08.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 21350
D 511/86 - 178/86,osved. N 96/97, Nz 98/97 - 1047/00,PKV 3835
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
684 Chlebničanová Anna r. Kapcová, M.R.Štefánika č. 909/46, 96212 Detva
08.01.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 10248
D 1710/85 - 203/86, PKV 5614
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
685 Kapec Jozef r. Kapec, Kostolná č. 127, 96212 Detva
12.07.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 21350
D 511/86 - 178/86, osved. N 96/97, Nz 98/97 - 1047/00,PKV 3835
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
682 Golianová Amália r. Stehlíková, Kostolná č. 128, 96212 Detva
13.10.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 21350
D 511/86 - 178/86,osved. N 96/97, Nz 98/97 - 1047/00, PKV 3835
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
681 Gondová Mária r. Stehlíková, Sládkovičova č.1028/33, 96212 Detva
04.08.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 538020
1 / 10248
D 1710/85 - 203/86, PKV 5614
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
72/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
686 Chlebničanová Anna r. Kapcová, M.R.Štefánika č. 909/46, 96212 Detva
Dátum narodenia :
08.01.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1710/85 - 203/86, PKV 1490
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
687 Kapec Jozef r. Kapec, Kostolná č. 127, 96212 Detva
Dátum narodenia :
12.07.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
D 1710/85 - 203/86, PKV 1490
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
688 Ľupták Mikuláš r. Ľupták, Skliarovo č.214, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.05.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 791/86-21 - 222/86, PKV 2373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
689 Suja Peter r. Suja, Nová ves č. 386/20, 96212 Detva
Dátum narodenia :
11.11.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
691 Gondová Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
83 / 430416
D 1229/86-19 - 50/87, PKV 2536
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
690 Gondová Katarína
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 3843
B1, čd 2621/1906(PKV 5609)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
2 / 3843
B2, čd 2621/1906
(PKV 5609)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
692 Matúšková Elena r. Fekiačová, Kostolná č. 12, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.11.1923
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
113 / 358680
D 1298/86 - 86/87, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
694 Fekiač Ján r. Fekiač, č. 284, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
07.12.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
113 / 358680
D 1298/86 - 86/87, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
695 Fekiač Peter r. Fekiač, Narcisová č. 410/3, 04011 Košice
Dátum narodenia :
23.12.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
113 / 358680
D 1298/86 - 86/87, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
696 Valková Marianna r. Fekiačová, Užhorodská 1037/15, Košice, SR
Informatívny výpis
1 / 10248
73/218
113 / 358680
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
07.11.1968
D 1298/86 - 86/87, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
697 Matúšková Elena r. Fekiačová, Kostolná č. 12, 96212 Detva
28.11.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 1298/86 - 86/87, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
699 Fekiač Ján r. Fekiač, č. 284, 96204 Kriváň
07.12.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 1298/86 - 86/87, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
700 Fekiač Peter r. Fekiač, Narcisová č. 410/3, 04011 Košice
23.12.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 1298/86 - 86/87, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
701 Valková Marianna r. Fekiačová, Užhorodská 1037/15, Košice, SR
07.11.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1298/86 - 86/87, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
702 Matúšková Elena r. Fekiačová, Kostolná č. 12, 96212 Detva
28.11.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 95648
D 1298/86 - 86/87, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
704 Fekiač Ján r. Fekiač, č. 284, 96204 Kriváň
07.12.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 95648
D 1298/86 - 86/87, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
705 Fekiač Peter r. Fekiač, Narcisová č. 410/3, 04011 Košice
23.12.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 95648
D 1298/86 - 86/87, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
706 Valková Marianna r. Fekiačová, Užhorodská 1037/15, Košice, SR
07.11.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3 / 95648
D 1298/86 - 86/87, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
707 Vilhan Jozef r. Vilhan, Detva-okolie č. 549, 96212 Detva
22.07.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
5 / 6832
D 1448/86 - 93/87, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
74/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
22.07.1938
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
708 Vilhan Jozef r. Vilhan, Detva-okolie č. 549, 96212 Detva
22.07.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40045 / 93579612
D 1448/86 - 93/87, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
709 Hojčová Vilma r. Golianová, M.R.Štefánika č. 892/32, 96212 Detva
11.05.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1589/86-17 - 112/87, žiadosť-1301/2008, PKV 1016
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
710 Melich Štefan r. Melich (zom. 30.9.2009,Kostolná 78,Detva)
23.08.1924
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 40992
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
714 Murínová Mária r. Vilhanová, Nová Ves č. 725/74, 96212 Detva
13.04.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
40045 / 561477672
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
716 Vilhan Mikuláš r. Vilhan, Krné č. 30, 96212 Detva
15.09.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 40992
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
715 Vilhan Ján r. Vilhan, Nová Ves č. 395/8, 96212 Detva
07.01.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 40992
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
713 Vilhan Štefan r. Vilhan, č. 223, 96204 Kriváň
20.06.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 40992
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
712 Vilhan Mikuláš r. Vilhan, Krné č. 30, 96212 Detva
15.09.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 92232
D 1066/84-99 - 113/87, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
711 Vilhan Ján r. Vilhan, Nová Ves č. 395/8, 96212 Detva
07.01.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2135
40045 / 561477672
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
75/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
40045 / 561477672
717 Vilhan Štefan r. Vilhan, č. 223, 96204 Kriváň
20.06.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
718 Murínová Mária r. Vilhanová, Nová Ves č. 725/74, 96212 Detva
13.04.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40045 / 561477672
D 996/81 - 227/92 - 1298/2000, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
719 Vilhan Jozef r. Vilhan, Okolie č. 548, 96212 Detva
28.06.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 40992
D 1117/84 - 95/87, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
720 Vilhan Jozef r. Vilhan, Okolie č. 548, 96212 Detva
28.06.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40045 / 561477672
D 1117/84 - 95/87, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
721 Ostrihoň Peter r. Ostrihoň, (Hodejov 98031)
14.04.1909
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
D 1397/86 - 211/87, PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
722 Melich Ján r. Melich, E.M.Šoltésovej 2763/3, 05201 Spišská Nová Ves
27.06.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1093/87 - 45/88, žiadosť-585/2007, PKV 2535
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
723 Krnáč Ján r. Krnáč, Hollého č. 746/1, 96212 Detva
04.07.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6832
D 232/88-8 - 131/88, PKV 2795
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
727 Babic Peter r. Babic, Kostolná č. 136, 96212 Detva
06.07.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4279 / 7173600
D 822/87 - 110/88, žiadosť-1279/2004, PKV 3727
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
726 Ďurica Juraj r. Ďurica, Nová Ves č. 388/18, 96212 Detva
26.10.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1760 / 1076040
D 1036/87 - 108/88, PKV 3554
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
725 Fekiač Štefan r. Fekiač, Krné č. 92, 96212 Detva
03.10.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
769 / 538020
1218 / 1076040
D 282/87-9 - 137/88, PKV 55
76/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
06.07.1942
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
728 Maršala Jozef r. Maršala (zom. 9.8.1991, Zvolen)
30.01.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 247/88-13 - 187/88, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
729 Murín Imrich r. Murín (zom. 11.12.1994, Skliarovo č. 145, Detva)
31.03.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 49/88 - 198/88, OSVED. C.Nz 102/93-N 102/93 - 263/95, PKV 2723
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
730 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Skliarovo č. 215, 96212 Detva
13.07.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 64050
D 649/88-13 - 206/88, PKV 1252
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
731 Svoreňová Elena r. Chamulová, Jesenského č. 15, 96212 Detva
24.10.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 526/88-13 - 323/88, PKV 5266
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
733 Šufliarský Matúš r. Šufliarský, Skliarovo č. 251, 96212 Detva
25.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 526/88-13 - 323/88, PKV 5266
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
734 Šufliarský Jozef r. Šufliarský, Skliarovo č. 280, 96212 Detva
05.02.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 526/88-13 - 323/88, PKV 5266
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
735 Vilhanová Amália r. Vrťová, Cintorínska 452/36, 96212 Detva
15.11.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
D 1388/88 - 56/89, PKV 5620
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
736 Lupták Štefan r. Lupták (zom. 10.07.1998, Kostolná č. 106, Detva)
10.04.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
210 / 1076040
D 510/88-11 - 223/88, PKV 3571
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
732 Šufliarsky Štefan r. Šufliarsky, č.114, 98511 Ľuboreč
23.08.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
13 / 81984
D 1567/88-16 - 70/89, PKV 3959
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
77/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
737 Melichová Emília r. Melichová, Skliarovo č. 223, 96212 Detva
13.12.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Záznam o oprave chýb D 644/87 -206/87 - 89/89, PKV 4873
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
738 Vreštiak Mikuláš r. Vreštiak, Fučíkova č. 524/9, 96212 Detva
25.04.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
73 / 538020
D 730/89-17 - 219/89, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
746 Nôtová Vilma r. Nôtová, A.Hlinku č. 903/5, 96212 Detva
30.01.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 645624
kúpna zmluva V 824/2011 - 1206/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
745 Fekiač Jozef r. Fekiač, Piešť I.č.53, 96212 Detva
17.06.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 7320
D 185/89 - 166/89, 870/05, PKV 1459
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
744 Laco Gejza r. Laco, Krné 17, Detva, PSČ 962 12, SR
16.12.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
73 / 1076040
D 876/88 - 153/89, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
743 Chamula Mikuláš r. Chamula, Orlova č. 151/19, 96212 Detva
07.07.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
73 / 1076040
D 876/88 - 153/89, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
742 Fekiač Peter r. Fekiač, Okružná č. 1267/59, 96212 Detva
22.11.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3763 / 10760400
D 876/88 - 153/89, PKV 768
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
741 Fekiač Jozef r. Fekiač, ČSA č. 63/49, 96223 Očová
25.09.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3763 / 10760400
D 876/88 - 153/89, PKV 768
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
740 Fekiač Peter r. Fekiač, Okružná č. 1267/59, 96212 Detva
22.11.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
595 / 1076040
D 125/89 - 150/89, žiadosť-57/2006, PKV 223
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
739 Fekiač Jozef r. Fekiač, ČSA č. 63/49, 96223 Očová
25.09.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 3843
295 / 430416
D 589/89-18 - 47/90,D 1747/94, Dnot 200/94 - 806/00,PKV 2752
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
78/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
30.01.1947
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
747 Nôtová Vilma r. Nôtová, A.Hlinku č. 903/5, 96212 Detva
30.01.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 3416
D 589/89-18 - 47/90, PKV 3137
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
748 Ľalík Jozef r. Ľalík, A. Bernoláka č. 931/15, 96212 Detva
11.06.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1008 / 1076040
D 1012/89-105/90, PKV 2148
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
749 Golian Jozef r. Golian (zom. 20.12.1993, Zvolen)
20.03.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 645624
D 1502/89 - 138/90, PKV 1067
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
750 Krnáčová Margita r. Kulišiaková, A.Bernoláka č. 926/8, 96212 Detva
23.10.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1779/89 - 144/90, žiadosť-110/2004, PKV 1486
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
751 Kulišiak Jozef r. Kulišiak, Cintorínska č. 447/31, 96212 Detva
17.05.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
D 1779/89 - 144/90, žiadosť-110/2004, PKV 1486
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
752 Krnáčová Margita r. Kulišiaková, A.Bernoláka č. 926/8, 96212 Detva
23.10.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
35 / 1076040
D 1589/89 - 146/90, PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
755 Uhrín Mikuláš r. Uhrín, A.Bernoláka č.930/7, 96212 Detva
05.12.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
D 1779/89 - 144/90, žiadosť-110/2004, PKV 1489
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
754 Ostrihoň Ján r. Ostrihoň, Skliarovo č. 136, 96212 Detva
23.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
D 1779/89 - 144/90, žiadosť-110/2004, PKV 1489
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
753 Kulišiak Jozef r. Kulišiak, Cintorínska č. 447/31, 96212 Detva
17.05.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
315 / 1076040
D 1609/89 - 151/90, žiadosť - 1026/01, PKV 3424
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
79/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
756 Spodniaková Mária r. Uhrinová, Kpt. Nálepku č. 493/6, 96212 Detva
24.10.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1609/89 - 151/90, žiadosť - 1026/01, PKV 3424
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
757 Melich Imrich r. Melich, Skliarovo č. 62, 96212 Detva
29.02.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
D 1473/89 - 175/90, žiadosť-1206/2008, PKV 3926
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
758 Murínová Elena r. Melichová, Skliarovo č. 243, 96212 Detva
26.02.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
D 1473/89 - 175/90, žiadosť-1206/2008, PKV 3926
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
759 Chamulová Emília r. Dianišková, kpt.Nálepku č. 1317/29, 96212 Detva
21.01.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
D 1125/89 - 178/90, PKV 502
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
761 Stehlík Martin Ing. r. Stehlík, Novohradská č. 2389/44, 98401 Lučenec
01.06.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
Z-467/2013 - 5D/7/2013 Dnot 27/2013 - 565/2013
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
763 Ďuricová Emília r. Stehlíková (zom. 17.4.2009, Zvolen)
26.08.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
140 / 1076040
D 481/90 - 237/90, žiadosť - 1302/04, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
765 Stehlík Ján r. Stehlík, Piešť I.č.42, 96212 Detva
24.11.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
D 481/90 - 237/90, žiadosť - 1302/04, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
764 Vilhanová Anna r. Stehlíková, č. 549, 96212 Detva
09.11.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
D 481/90 - 237/90, žiadosť - 1302/04, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
762 Vyletel Jozef r. Vyletel, Klokoč, č. 152, SR
05.06.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
D 1125/89 - 178/90, PKV 502
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
760 Dianiška Jozef r. Dianiška, Nová Ves č. 1132/81, 96212 Detva
26.03.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
70 / 1076040
D 481/90 - 237/90, žiadosť - 1302/04, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
80/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
766 Melichová Mária r. Stehlíková, č.228, 96212 Stožok
Dátum narodenia :
03.08.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
70 / 1076040
D 481/90 - 237/90, žiadosť - 1302/04, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
767 Molnárová Emília r. Ľuptáková, č. 232, 98542 Veľké Dravce
Dátum narodenia :
07.04.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
D 867/90 - 263/90, PKV 2384
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
768 Sekerešová Anna r. Ľuptáková, Lúčna štvrť č. 1273/43, 96212 Detva
Dátum narodenia :
14.11.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 867/90 - 263/90, PKV 2384
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
769 Ostrihoňová Elena r. Luptáková, M.R.Štefánika č. 911/55, 96212 Detva
Dátum narodenia :
11.01.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
D 867/90 - 263/90, PKV 2384
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
771 Kindernayová Mária r. Fekiačová, Tatranská č. 6320/49, 97401 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
10.10.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 122976
D 867/90 - 263/90, PKV 2384
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
774 Luptáková Agnesa r. Šufliarska (zom. 27.05.1990, Skliarovo č. 131,
Detva)
Dátum narodenia :
20.11.1911
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 122976
D 867/90 - 263/90, PKV 2384
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
773 Barboriaková Jana Ing. r. Fekiačová, Námestie mieru č.1392/5, 96212
Detva
Dátum narodenia :
22.02.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 122976
D 867/90 - 263/90, PKV 2384
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
772 Feješová Oľga Mgr. r. Fekiačová, Lúčna štvrť č. 1618/62, 96212 Detva
Dátum narodenia :
21.08.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
D 867/90 - 263/90, PKV 2384
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
770 Murín Jozef r. Murín, Kostolná č. 1, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.01.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
1 / 976
B2, čd 2986/28,čd 86/32(PKV 2384)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
81/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
775 Nôta Ján r. Nôta (zom. 17.9.2004,Veľký Krtíš,Venevská č. 50/c)
Dátum narodenia :
07.03.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 754/90-11 - 355/90, PKV 1395
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
776 Podobová Katarína MUDr. r. Čabová, Krpelná č.1123/9, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.03.1972
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 1418/90 - 27/91, PKV 1031
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
781 Solovič Jozef r. Solovič, Krné 16, 96212 Detva
Dátum narodenia :
06.06.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 1310/90 - 76/91, PKV 5611
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
782 Solovič Jozef r. Solovič, Krné 16, 96212 Detva
Dátum narodenia :
06.06.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2520 / 1076040
D 1310/90 - 76/91, PKV 3402
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
783 Sámelová Anna r. Golianová, Sládkovičova č. 1371/15, 96212 Detva
Dátum narodenia :
24.01.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 1501/90 - 78/91, PKV 3572
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
784 Sámelová Anna r. Golianová, Sládkovičova č. 1371/15, 96212 Detva
Informatívny výpis
1505 / 1076040
D 956/90 - 20/91, PKV 53
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
780 Jucha Ján r. Jucha, Kostolná č. 168, 96212 Detva
Dátum narodenia :
20.09.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 956/90 - 20/91, PKV 54
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
779 Buranová Mária r. Fekiačová, Moskovská č. 2334/10, 97404 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
26.03.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
157 / 538020
D 1091/90-7 - 358/90, PKV 1877
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
778 Buranová Mária r. Fekiačová, Moskovská č. 2334/10, 97404 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
26.03.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1201 / 1434720
D 704/90-16 - 357/90, PKV 822
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
777 Melich Štefan r. Melich Borjačkin (zom. 28.03.2001, m. Agnesa rod.
Goljanová, r.d. 1276)
Dátum narodenia :
21.11.1911
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 860832
82/218
1 / 15372
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24.01.1950
D 1501/90 - 78/91, PKV 5667
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
785 Černecká Anna r. Ďuricová, Štúrova č. 1356/45, 96212 Detva
23.04.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 2152080
D 1590/90 - 80/91, PKV 637
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
786 Šebestová Jozefa r. Ďuricová, Námestie Mieru 1394/13, 96212 Detva
08.12.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1590/90 - 80/91, PKV 637
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
787 Černecká Anna r. Ďuricová, Štúrova č. 1356/45, 96212 Detva
23.04.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
379 / 2582496
D 1590/90 - 80/91, PKV 622
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
788 Šebestová Jozefa r. Ďuricová, Námestie Mieru 1394/13, 96212 Detva
08.12.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 1590/90 - 80/91, PKV 5675
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
790 Šebestová Jozefa r. Ďuricová, Námestie Mieru 1394/13, 96212 Detva
08.12.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14640
D 1590/90 - 80/91, PKV 3591
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
792 Šebestová Jozefa r. Ďuricová, Námestie Mieru 1394/13, 96212 Detva
08.12.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 14640
D 1590/90 - 80/91, PKV 3591
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
793 Ľupták Jozef r. Ľupták, Skliarovo č. 250, 96212 Detva
17.10.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 1590/90 - 80/91, PKV 5675
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
791 Černecká Anna r. Ďuricová, Štúrova č. 1356/45, 96212 Detva
23.04.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
379 / 2582496
D 1590/90 - 80/91, PKV 622
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
789 Černecká Anna r. Ďuricová, Štúrova č. 1356/45, 96212 Detva
23.04.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 2152080
1 / 81984
D 1791/90 - 106/91, PKV 2384
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
83/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
17.10.1972
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
794 Ľupták Ján r. Ľupták, Skliarovo č. 250, 96212 Detva
Dátum narodenia :
07.09.1974
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 81984
D 1791/90 - 106/91, PKV 2384
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
796 Libiaková Emília r. Kminiaková (zom.14.12.1998,Zvolen)
Dátum narodenia :
06.02.1923
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 1434720
D 1853/90 - 136/91, PKV 1593
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
797 Černecká Emília r. Ľuptáková (zom. 15.10.2000, Fučíkova č. 15, Detva)
Dátum narodenia :
01.06.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 303/91 - 162/91, PKV 2311
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
798 Beňo Ján r. Beňo (zom. 10.6.1999, Zvolen)
Dátum narodenia :
10.07.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
735 / 1076040
D 303/91 - 162/91, PKV 2311
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
799 Hlivová Jolana r. Prokopová, Mieru č. 960/25, 02801 Trstená
Dátum narodenia :
05.10.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
735 / 1076040
5D 1473/91 - 202/91,PKV 2066
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
800 Helešiová Angela r. Golianová (zom. 1.1.2007,Kopčany č.76)
Dátum narodenia :
10.04.1921
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
D 155/91 - 209/91, PKV 3599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
801 Vachláč Ján r. Vachláč, Rúbanisko III 2904/28, Lučenec, SR
Dátum narodenia :
10.04.1951
Titul nadobudnutia
5309 / 478240
D 11790/91 - 296/91, 563/02, PKV 417
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
804 Debnár Jozef r. Debnár, Skliarovo 270, Detva, SR
Informatívny výpis
5309 / 239120
D 11790/91 - 296/91, 563/02,PKV 417
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
803 Kroupová Zuzana r. Rybárová, č. 410, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
09.09.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
Z-1665/13-č.5D 499/2013,D not.157/2013-1363/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
802 Krnáčová Natália r. Lassovská, Krivec I č. 35, 96205 Hriňová
Dátum narodenia :
17.04.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
735 / 1076040
84/218
13 / 92232
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
18.01.1952
Z-1878/11-č.28D/115/2011,D not.187/2011-30/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
805 Melichová Vilma r. Vyletelová, Skliarovo č. 227, 96212 Detva
30.12.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 92232
D 1481/91 - 33/92, žiadosť-219/2007, PKV 3468
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
806 Murínová Amália r. Melichová, Skliarovo č. 150, 96212 Detva
07.08.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
D 304/91 - 36/92, PKV 3781, žiadosť - 1194/2001
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
807 Ďurišová Emília r. Melichová, Cintorínska č.424/7, 96212 Detva
25.12.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 304/91 - 36/92, PKV 3781, žiadosť - 1194/2001
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
808 Murínová Júlia r. Melichová, Nám. SNP 304/57, 96212 Detva
20.10.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
D 304/91 - 36/92, PKV 3781, žiadosť - 1194/2001
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
809 Szabóová Zdenka r. Gondová, kpt.Nálepku č.948/17, 96212 Detva
25.02.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
D 796/92 - 240/90,PKV 3692
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
811 Vráblová Emília r. Krnáčová, Sv.Cyrila č.329/40, 97101 Prievidza
24.02.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
240 / 1076040
D 1995/91 - 263/92,PKV 1861
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
813 Kucejová Emília r. Melichová, Záhradná č.865/20, 96212 Detva
16.07.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
240 / 1076040
D 1995/91 - 263/92,PKV 1861
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
812 Lisá Jolana r. Krnáčová, Partizánska č. 117/12, 96212 Detva
09.04.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
D 1083/91 - 46/92, PKV 1145
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
810 Šmál Ondrej r. Šmál, Dúbravy č. 46, 96212 Detva
26.07.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
1 / 6832
D 6/92 - 27/93, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
85/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 64050
815 Melich Ján r. Melich, Vimperská č.938/5, 96212 Detva
02.09.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
816 Psotková Anna r. Melichová, A.Bernoláka č.931/17, 96212 Detva
20.10.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
817 Melich Štefan r. Melich, M.R.Štefánika č.895/25, 96212 Detva
29.05.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 64050
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
818 Melich Štefan r. Melich, Krpelná č. 970/38, 96212 Detva
24.08.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 32025
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
819 Báťková Zlatica r. Melichová, Kostolná č. 165, 96212 Detva
15.08.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 32025
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
820 Pálková Jana Ing. r. Melichová, Krpelná 1154/33, 96212 Detva
31.10.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 32025
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
822 Melich Ján r. Melich, Vimperská č.938/5, 96212 Detva
02.09.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 614880
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
823 Psotková Anna r. Melichová, A.Bernoláka č.931/17, 96212 Detva
20.10.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
13 / 614880
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
825 Melich Štefan r. Melich, Krpelná č. 970/38, 96212 Detva
24.08.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
13 / 614880
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
824 Melich Štefan r. Melich, M.R.Štefánika č.895/25, 96212 Detva
29.05.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 64050
13 / 153720
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 157
86/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24.08.1933
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
826 Báťková Zlatica r. Melichová, Kostolná č. 165, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.08.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 307440
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
827 Pálková Jana Ing. r. Melichová, Krpelná 1154/33, 96212 Detva
Dátum narodenia :
31.10.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 307440
Nšn G 490/92 - 56/93 - 885/2004, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
828 Ostrihoň Imrich r. Ostrihoň, Hollého č. 1227/2, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.03.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
59 / 807030
D 1721/91 - 72/93, PKV 2836
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
829 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Skliarovo č. 194, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.08.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
59 / 807030
D 1721/91 - 72/93, PKV 2836
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
830 Ostrihoň Ján r. Ostrihoň, Krné č. 13, 96212 Detva
Dátum narodenia :
02.05.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
59 / 807030
D 1721/91 - 72/93, PKV 2836
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
831 Sebíňová Mária, Dolinky č. 1335/3, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.11.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 2196
Darovacia zmluva V 182/93 - 113/93, PKV 3778
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
832 Vidiečan Jozef r. Vidiečan, E. P. Voljanského 1368/6, Zvolen, PSČ 960
01, SR
Dátum narodenia :
22.03.1966
Titul nadobudnutia
Z-1529/2013 - 9D/67/2013 Dnot 123/2013 - 1368/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
833 Lapín Ján r. Lapín, Piešť I. 191, Detva, SR
Dátum narodenia :
20.08.1975
Titul nadobudnutia
13 / 163968
Z-781/12-osvedčenie N 213/2012,Nz 17909/2012-780/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
834 Lapín Ján r. Lapín, PiešťI.č.191, 96212 Detva
Dátum narodenia :
20.08.1975
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 163968
D 1609/91 - 203/93, žiadosť-1261/2006, PKV 5588
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
835 Lapinová Anna, Malinovského č. 55, 96202 Vígľaš
Dátum narodenia :
06.03.1972
Informatívny výpis
1155 / 1076040
87/218
13 / 163968
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
06.03.1972
D 1609/91 - 203/93, žiadosť-1261/2006, PKV 5588
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
836 Lapín Pavel r. Lapín, Malinovského č. 55/8, 96202 Vígľaš
02.03.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 163968
D 1609/91 - 203/93, žiadosť-1261/2006, PKV 5588
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
837 Holokáčová Magdaléna r. Kucejová, M.R.Štefánika č. 911/53, 96212
Detva
14.04.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1591/86 - 359/93, PKV 1385
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
838 Oravec Ondrej r. Oravec a Oravcová Anna r. Krajčiová, Javorová č.
3329/11, 96001 Zvolen
22.02.1957
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Kúp. zml.č. V 1469/93 - 124/94, PKV 2147
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
1 / 6832
D 770/81 - 166/82, PKV 5655
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
844 Albertová Magdaléna r. Báťková, č. 158, 96501 Ladomerská Vieska
15.11.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6832
D 770/81 - 166/82, PKV 5655
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
843 Báťka Jozef r. Báťka (zom. 26.5.1998, Banská Bystrica)
27.09.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
630 / 1076040
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
842 Albertová Magdaléna r. Báťková, č. 158, 96501 Ladomerská Vieska
15.11.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
Z-1262/2011 - 29D/82/2011 Dnot 40/2011 - 544/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
841 Melich Štefan r. Melich, Nám. SNP č 277/30, 96212 Detva
24.07.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
21.12.1958
N 405/93, Nz 418/93 - 424/93, PKV 2524
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
840 Obložinský Tomáš r. Obložinský, Štúrova 1473, Mojmírovce, SR
18.07.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 3416
Kúp. zml.č. V 1133/93 - 396/93, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
839 Matúška Mikuláš RSDr. r. Matúška, A. Žarnova č. 3364/24, 01001 Žilina
04.09.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
1 / 20496
D 2683/92 - 148/94, PKV 5655
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
88/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
15.11.1934
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
845 Báťka Jozef r. Báťka (zom. 26.5.1998, Banská Bystrica)
27.09.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 2683/92 - 148/94, PKV 5655
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
846 Jančík Róbert r. Jančík, Francisciho č.1621/1, 96001 Zvolen
12.06.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
925 / 368928
Dar. zml. č. V 1820/93 - 158/94, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
847 Fekiač Stanislav r. Fekiač, Strojárska č.1136/10, 96212 Detva
29.05.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4279 / 3586800
Nšn G 459/91 - 203/94 , PKV 3727
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
848 Kmeťková Anna r. Chamulová, gen.Asmolova č.1991/30, 96001 Zvolen
- Môťová
20.07.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1564/90 - 204/94, PKV 1497
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
849 Hamlíková Amália r. Chamulová (zom. 30.5.2008,Sládkovičova
č.63,Lubeník)
10.08.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 23058
D 1564/90 - 204/94, PKV 1497
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
852 Chamula Marián r. Chamula, Bystrický rad 1873/37, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
22.10.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 23058
D 1564/90 - 204/94, PKV 1497
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
853 Chamula Ján r. Chamula, Jesenského 1381/48, 96212 Detva
24.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 23058
D 1564/90 - 204/94, PKV 1497
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
851 Chamula Jozef r. Chamula, Skliarovo č. 377, 96212 Detva
03.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 23058
D 1564/90 - 204/94, PKV 1497
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
850 Chamula Jaroslav r. Chamula, Jesenského č. 515/24, 96212 Detva
04.11.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 23058
1 / 23058
D 1564/90 - 204/94, PKV 1497
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
89/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
24.09.1958
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
854 Šufliarská Jana r. Micháliková, Skliarovo č.245, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.01.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
Dar. zml. V 711/94 - 232/94, PKV 5669
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
855 Bezáková Mária r. Ostrihoňová, J.C.Hronského č. 1634/6, 83102
Bratislava
Dátum narodenia :
22.08.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. N 15/93-Z 895/93 - 244/94, PKV 243
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
856 Bezáková Mária r. Ostrihoňová, J.C.Hronského č. 1634/6, 83102
Bratislava
Dátum narodenia :
22.08.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
86 / 204960
Z-230/2013 - 28D 126/2012 Dnot 258/2012 - 338/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
858 Vilhanová Amália r. Vrťová, Cintorínska 452/36, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.11.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 204960
Osvedčenie N 82/94-Z 697/94 - 256/94, PKV 3484
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
859 Vilhanová Amália r. Vrťová, Cintorínska 452/36, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.11.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 204960
D 1388/88 - 56/89, Osved. N 35/94-Z 350/94 - 258/94, PKV 3484
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
861 Holokáč Ján r. Holokáč, č. 635, 96212 Detva
Dátum narodenia :
18.08.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 1342/93 - 327/94, PKV 1385
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
862 Holokáč Ondrej r. Holokáč, A.Nográdyho 716/39, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
22.12.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 6832
D 1342/93 - 327/94, PKV 1385
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
863 Ostrihoň Mikuláš r. Ostrihoň, Pod Dráhami č. 1703/1, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
17.06.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
Osved. N 15/93-Z 895/93 - 244/94, PKV 248
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
857 Vrťo Mikuláš r. Vrťo, Dolinky 1337/11, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
23.01.1968
Titul nadobudnutia
289 / 1614060
289 / 8608320
D 418/85-13 - 191/85, PKV 3744
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
90/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
864 Ostrihoň Matúš r. Ostrihoň, A.Nógradyho č.576/18, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
22.05.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 418/85-13 - 191/85, PKV 3744
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
865 Ostrihoň Ján r. Ostrihoň, Jesenského č.800/1, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
09.08.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
289 / 8608320
D 418/85-13 - 191/85, PKV 3744
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
866 Spodniak Ján r. Spodniak, Piešť I.č.186, 96212 Detva
Dátum narodenia :
18.06.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
551 / 1076040
Osvedčenie N 10/93-Z 771/93 - 393/94,PKV 3231
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
867 Plevová Mária r. Spodniaková, Ružová č.1001/27, 90028 Ivanka pri
Dunaji
Dátum narodenia :
02.05.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5444
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
872 Vrťo Matúš r. Vrťo (zom.19.6.1995,Laštek č.797,Detva)
Dátum narodenia :
28.02.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
Osvedčenie o vyr.ded.podielov N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5444
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
871 Vrťo Peter r. Vrťo, Banícka č.739/5, 96901 Banská Štiavnica
Dátum narodenia :
12.04.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 1500/87-15 - 197/88, Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5444
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
870 Vrťo Jozef r. Vrťo (zom. 08.01.2001, Piešť II.č.178/2, Detva, m. Mária r.
Malček)
Dátum narodenia :
12.08.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
551 / 1076040
Osvedčenie N 10/93-Z 771/93 - 393/94,PKV 3231
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
869 Vrťo Štefan r. Vrťo (zom.31.5.1998,Sládkovičova č. 406/12 ,Detva)
Dátum narodenia :
05.11.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
551 / 1076040
Osvedčenie N 10/93-Z 771/93 - 393/94,PKV 3231
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
868 Gondová Anna r. Spodniaková, Dolinky č. 1338/15, 96212 Detva
Dátum narodenia :
02.12.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
289 / 8608320
1 / 6832
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5444
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
873 Ľuptáková Mária r. Vrťová, Laštek č.774, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.05.1940
1 / 6832
91/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
Informatívny výpis
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.05.1940
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5444
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
874 Vrťo Mikuláš r. Vrťo (zom.10.2.2006,Hurbanova č.524,Senica nad
Myjavou)
Dátum narodenia :
22.04.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5444
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
875 Ľuptáková Helena r. Vrťová, č.775, 96212 Detva
Dátum narodenia :
11.04.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5444
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
876 Vrťo Stanislav r. Vrťo, č.595, 97637 Hrochoť
Dátum narodenia :
06.06.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5444
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
877 Vrťo Ľudovít r. Vrťo (zom.23.7.2000,Tajovského č.4 ,Detva)
Dátum narodenia :
12.05.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5444
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
878 Vrťo Štefan r. Vrťo (zom.31.5.1998,Sládkovičova č. 406/12 ,Detva)
Dátum narodenia :
05.11.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
882 Ľuptáková Mária r. Vrťová, Laštek č.774, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.05.1940
Informatívny výpis
1 / 13664
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
881 Vrťo Matúš r. Vrťo (zom.19.6.1995,Laštek č.797,Detva)
Dátum narodenia :
28.02.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
880 Vrťo Peter r. Vrťo, Banícka č.739/5, 96901 Banská Štiavnica
Dátum narodenia :
12.04.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
D 1500/87-15 - 197/88, Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
879 Vrťo Jozef r. Vrťo (zom. 08.01.2001, Piešť II.č.178/2, Detva, m. Mária r.
Malček)
Dátum narodenia :
12.08.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
92/218
1 / 13664
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.05.1940
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
883 Vrťo Mikuláš r. Vrťo (zom.10.2.2006,Hurbanova č.524,Senica nad
Myjavou)
Dátum narodenia :
22.04.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
884 Ľuptáková Helena r. Vrťová, č.775, 96212 Detva
Dátum narodenia :
11.04.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
885 Vrťo Stanislav r. Vrťo, č.595, 97637 Hrochoť
Dátum narodenia :
06.06.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 27328
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
886 Vrťo Ľudovít r. Vrťo (zom.23.7.2000,Tajovského č.4 ,Detva)
Dátum narodenia :
12.05.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 27328
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
887 Vrťo Štefan r. Vrťo (zom.31.5.1998,Sládkovičova č. 406/12 ,Detva)
Dátum narodenia :
05.11.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5619
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
890 Vrťo Matúš r. Vrťo (zom.19.6.1995,Laštek č.797,Detva)
Dátum narodenia :
28.02.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
Osvedčenie o vyr.ded.podielov N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5619
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
889 Vrťo Peter r. Vrťo, Banícka č.739/5, 96901 Banská Štiavnica
Dátum narodenia :
12.04.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 1500/87-15 - 197/88, Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5619
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
888 Vrťo Jozef r. Vrťo (zom. 08.01.2001, Piešť II.č.178/2, Detva, m. Mária r.
Malček)
Dátum narodenia :
12.08.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
1 / 6832
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5619
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
891 Ľuptáková Mária r. Vrťová, Laštek č.774, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.05.1940
1 / 6832
93/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
Informatívny výpis
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.05.1940
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5619
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
892 Vrťo Mikuláš r. Vrťo (zom.10.2.2006,Hurbanova č.524,Senica nad
Myjavou)
Dátum narodenia :
22.04.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5619
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
893 Ľuptáková Helena r. Vrťová, č.775, 96212 Detva
Dátum narodenia :
11.04.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5619
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
894 Vrťo Stanislav r. Vrťo, č.595, 97637 Hrochoť
Dátum narodenia :
06.06.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5619
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
895 Vrťo Ľudovít r. Vrťo (zom.23.7.2000,Tajovského č.4 ,Detva)
Dátum narodenia :
12.05.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Osved. N 4a/93-Z 874/93 - 402/94,PKV 5619
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
896 Šufliarsky Jozef r. Šufliarsky, Kostolná č. 40, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.02.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 81984
D 598/80-12 - 160/80, Osvedčenie N 86/93-Z 1321/93 - 431/94, PKV 3085
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
897 Šufliarský Ján r. Šufliarský, Štúrova č.799/38, 96212 Detva
Dátum narodenia :
27.07.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 81984
Osvedčenie N 86/93-Z 1321/93 - 431/94, PKV 3085
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
898 Fekiačová Anna r. Šufliarska, Kostolná č. 34, 96212 Detva
Dátum narodenia :
20.06.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 81984
Osvedčenie N 86/93-Z 1321/93 - 431/94, PKV 3085
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
899 Lalíková Elena r. Šufliarska, č.97, 96212 Dúbravy
Dátum narodenia :
31.03.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 81984
Osvedčenie N 86/93-Z 1321/93 - 431/94, PKV 3085
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
900 Šufliarsky Jozef r. Šufliarsky, Kostolná č. 40, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.02.1933
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6832
583 / 51649920
D 732/88-10 - 325/88, Osved. N 86/93-Z 1321/93 - 431/94, PKV 75
94/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
19.02.1933
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
901 Šufliarský Ján r. Šufliarský, Štúrova č.799/38, 96212 Detva
27.07.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
583 / 51649920
Osvedčenie N 86/93-Z 1321/93 - 431/94, PKV 75
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
902 Fekiačová Anna r. Šufliarska, Kostolná č. 34, 96212 Detva
20.06.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
583 / 51649920
Osvedčenie N 86/93-Z 1321/93 - 431/94, PKV 75
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
903 Lalíková Elena r. Šufliarska, č.97, 96212 Dúbravy
31.03.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
583 / 51649920
Osvedčenie N 86/93-Z 1321/93 - 431/94, PKV 75
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
904 Uramová Amália r. Melichová, Skliarovo č. 10, 96212 Detva
04.11.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
D 113/91 - 237/91, žiadosť - 1026/01,PKV 5630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
905 Kucejová Anna r. Melichová, Kostolná č.85, 96212 Detva
20.01.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
D 113/91 - 237/91, žiadosť - 1026/01, PKV 5630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
906 Hronček Vladimír r. Hronček, J.Kráľa č.1173/22, 96212 Detva
08.06.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 23058
D 113/91 - 237/91, žiadosť - 1026/01,PKV 5630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
907 Spodniaková Mária r. Uhrinová, Kpt. Nálepku č. 493/6, 96212 Detva
24.10.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 113/91 - 237/91, PKV 5630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
908 Uhrín Mikuláš r. Uhrín, A.Bernoláka č.930/7, 96212 Detva
05.12.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 23058
D 113/91 - 237/91, žiadosť - 1026/01,PKV 5630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
909 Golian Jozef r. Golian, Hviezdoslavova č. 495/12, 96212 Detva
21.07.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 23058
1 / 3416
D 318/84 - 209/84, PKV 954
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
95/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
910 Rybárová Mária r. Golianová, J. Kráľa 1191/8, Detva, PSČ 962 12, SR
06.05.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 318/84 - 209/84, PKV 954
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-335/2012 - žiadosť - 1346/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
911 Melichová Mária r. Melichová, Okružná č. 1432/62, 96212 Detva
16.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1281
D 319/84 -210/84, PKV 1142
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
913 Vilhanová Anna r. Luptáková, č. 535, 96204 Kriváň
11.06.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
560 / 1076040
D 43/88 - 200/88, PKV 552
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
914 Gondová Emília r. Luptáková, č. 537, 96204 Kriváň
27.08.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
560 / 1076040
D 43/88 - 200/88, PKV 552
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
916 Lupták Jozef r. Lupták, Skliarovo č.172, 96212 Detva
06.09.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
697 / 8070300
Osved. N 49/93-Z 1509/93 - 15/95, PKV 2408
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
917 Lupták Ján r. Lupták, Partizánska č.1462/62, 96205 Hriňová
07.07.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
697 / 8070300
Osved. N 49/93-Z 1509/93 - 15/95, PKV 2408
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
918 Ľupták Peter Ing. r. Ľupták, Rokycanova č.1062/II, 33701 Rokycany,
Česká republika
28.01.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
697 / 8070300
Osved. N 49/93-Z 1509/93 - 15/95, PKV 2408
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
919 Moravčíková Anna r. Ľuptáková, č. 232, 98502 Breznička
23.04.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1281
D 319/84 - 210/84, PKV 1142
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
912 Melich Jozef r. Melich, Okružná č. 1433/63, 96212 Detva
16.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
697 / 8070300
Osved. N 49/93-Z 1509/93 - 15/95, PKV 2408
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
96/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
920 Hriňová Mária r. Ľuptáková, P.J.Šafárika č. 2101/10, 96001 Zvolen
17.11.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Osved. N 49/93-Z 1509/93 - 15/95, PKV 2408
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
921 Vilhanová Anna r. Luptáková, č. 535, 96204 Kriváň
11.06.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
D 43/88 - 200/88, D 254/00, D not 63/00 - 1880/00, PKV 5609
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
922 Gondová Emília r. Luptáková, č. 537, 96204 Kriváň
27.08.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
D 43/88 - 200/88, D 254/00, D not 63/00 - 1880/00, PKV 5609
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
923 Môťovská Emília r. Lakotová, Hollého č. 1382/22, 96212 Detva
11.10.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 136640
D 1021/90 - 23/91, žiadosť-504/2007, PKV 5643
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
924 Spodniaková Anna r. Lakotová, Kostolná č.221, 96212 Detva
25.10.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 136640
D 1021/90 - 23/91, žiadosť-504/2007, PKV 5643
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
925 Micháliková Mária r. Šufliarska, Kostolná č. 130, 96212 Detva
15.09.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
osved.N 180/93,Nz 190/93-32/95, 609/01, PKV 3693
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
926 Szabóová Zdenka r. Gondová, kpt.Nálepku č.948/17, 96212 Detva
25.02.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
osved. N 179/93, Nz 189/93-33/95, 610/01,PKV 3062
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
928 Szabóová Zdenka r. Gondová, kpt.Nálepku č.948/17, 96212 Detva
25.02.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
420 / 1076040
osved. N 179/93, Nz 189/93-33/95,610/01, PKV 3062
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
929 Kapcová Julia r. Luptáková, P.Jilemnického č. 769/28, 96212 Detva
20.05.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 20496
osved.N 180/93,Nz 190/93-32/95, 609/01, PKV 3693
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
927 Micháliková Mária r. Šufliarska, Kostolná č. 130, 96212 Detva
15.09.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
697 / 1614060
210 / 1076040
D 561/78 - 371/78, osved.N 291/93,Nz 304/93-122/95, PKV 3585
97/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
20.05.1925
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
930 Matúšková Amália r. Peťková, Novozámocká č. 8741/51, 96001 Zvolen
09.12.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved.N 309/93,Nz 322/93-123/95,PKV 3332
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
931 Miadoková Emília r. Peťková, Lúčna štvrť č.1097/53, 96212 Detva
28.04.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
DAROVACIA ZMLUVA C. 1255/94 - 176/95, PKV 4600
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
934 Holíková Anna r. Babicová, Dolinky 1335/5, Detva, PSČ 962 12, SR
25.03.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
9975 / 8608320
Z-2128/13-č.17D/65/2013,D not.179/2013-148/2014.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
936 Hlivová Emília r. Babicová, č.265, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
10.09.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9975 / 8608320
osved. N 57/94, Nz 57/94 - 127/95, PKV 36
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
937 Golianová Anna r. Babicová, Hviezdoslavova č.819/9, 96212 Detva
04.10.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9975 / 8608320
osved. N 57/94, Nz 57/94 - 127/95, PKV 36
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
939 Babic Jozef r. Babic, Agátová č.1017/4, 96212 Detva
13.02.1930
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
9975 / 8608320
osved. N 57/94, Nz 57/94 - 127/95, PKV 36
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
938 Fekiačová Mária r. Babicová, Družstevná č.712/2, 96212 Detva
07.08.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9975 / 8608320
Z-2125/2013 - 8D/69/2013 Dnot 177/2013 - 152/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
935 Babic Mikuláš r. Babic, Námestie mieru 1394/9, Detva, SR
03.12.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 32940
osved.N 309/93,Nz 322/93-123/95,PKV 3332
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
933 Ostrihoň Ján r. Ostrihoň, Skliarovo č. 1, 96212 Detva
22.11.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 32940
osved.N 309/93,Nz 322/93-123/95,PKV 3332
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
932 Lacenová Oľga r. Peťková, Pri lesnom závode č.341, 96204 Kriváň
06.05.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 16470
98/218
9975 / 8608320
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13.02.1930
osved. N 57/94, Nz 57/94 - 127/95, PKV 36
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
940 Piovarčiová Milada r. Murínová, S. Stračinu č. 1706/6, 96212 Detva
30.08.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 102/93, Nz 102/93 - 263/95, PKV 3829
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
941 Murín Imrich r. Murín (m. Anna r. Halajová,Skliarovo č. 144,Detva)
21.03.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
osved. N 102/93, Nz 102/93 - 263/95, PKV 2654
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
944 Babicová Mária r. Lakotová, Kostolná č. 105, 96212 Detva
09.09.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 6832
osved. N 103/93, Nz 103/93 - 270/95, PKV 2071
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
945 Krnáčová Elena r. Lakotová, Kostolná č.98, 96212 Detva
14.03.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 6832
osved. N 103/93, Nz 103/93 - 270/95, PKV 2071
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
946 Melichová Emília r. Melichová, Kostolná 120, 96212 Detva
26.01.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
35 / 1076040
D 896/73 - 4/75, osved. N 104/93, Nz 104/93 - 287/93, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
947 Melichová Anna r. Melichová, Fučíkova č.739/11, 96212 Detva
17.03.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
35 / 1076040
osved. N 104/93, Nz 104/93 - 287/95, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
948 Jágerská Margita r. Melichová, Kukučínova č.225/65, 96212 Detva
12.11.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
140 / 1076040
osved. N 102/93, Nz 102/93 - 263/95, PKV 2654
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
943 Nevolný Vladimír r. Nevolný, Skliarovo č.253, 96212 Detva
03.05.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
157 / 9684360
D 343/60-8 - 263/95, PKV 3829
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
942 Piovarčiová Milada r. Murínová, S. Stračinu č. 1706/6, 96212 Detva
30.08.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
157 / 9684360
35 / 1076040
osved. N 104/93, Nz 104/93 - 287/95, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
99/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
12.11.1936
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
949 Fekiač Jozef r. Fekiač, Kostolná č. 34, 96212 Detva
12.09.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3707 / 4304160
D 892/78-9 - 481/78, osved. N 183/93, Nz 193/93 - 292/95, PKV 3593
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
950 Stehlíková Anna r. Vrťová, Piešť I.č.42, 96212 Detva
09.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3707 / 4304160
osved. N 183/93, Nz 193/93 - 292/95, PKV 3593
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
951 Balážová Zuzana MUDr. r. Fekiačová, Belehradská č. 2518/13, 04013
Ťahanovce
13.01.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 183/93, Nz 193/93 - 292/95, PKV 3593
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
952 Fekiač Jozef r. Fekiač, Kostolná č. 34, 96212 Detva
12.09.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
D 1288/88-14 - 35/89, osved. N 183/93, Nz 193/93 - 292/95, PKV 858
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
953 Fekiač Peter r. Fekiač (zom. 18.12.2009, Zvolen)
13.09.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
osved. N 183/93, Nz 193/93 - 292/95, PKV 858
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
954 Balážová Zuzana MUDr. r. Fekiačová, Belehradská č. 2518/13, 04013
Ťahanovce
13.01.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
osved. N 183/93, Nz 193/93 - 292/95, PKV 858
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
956 Kukuliak Matúš r. Kukuliak (zom. 11.07.2004, Skliarovo č.238, Detva)
22.08.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
223 / 1614060
osved. N 185/93, Nz 185/93 - 297/95, PKV 847
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
957 Rečková Vilma r. Kalamárová (zom. 25.02.2002, Družicová č.2, Košice)
12.10.1918
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
osved. N 183/93, Nz 193/93 - 292/95, PKV 858
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
955 Stehlíková Anna r. Vrťová, Piešť I.č.42, 96212 Detva
09.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3707 / 4304160
420 / 1076040
OSVEDČENIE č.N 123/93-Nz 130/93 -302/95, PKV 1630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
100/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
12.10.1918
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
958 Kaľamár Jozef r. Kaľamár, Hviezdoslavova č.1373/42, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.08.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE č.N 123/93-Nz 130/93 -302/95, PKV 1630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
959 Kaľamár Mikuláš r. Kaľamár, Nám. SNP č.269/23, 96212 Detva
Dátum narodenia :
06.03.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
OSVEDČENIE č.N 123/93-Nz 130/93 -302/95, PKV 1630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
960 Kalamár Ján r. Kalamár, Nová Ves č.1168/87, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.10.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
OSVEDČENIE č.N 123/93-Nz 130/93 -302/95, PKV 1630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
961 Kaľamár Juraj r. Kaľamár, Dolinky č.1336/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.04.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
OSVEDČENIE č.N 123/93-Nz 130/93 -302/95, PKV 1630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
962 Šufliarská Anna r. Kalamárová, Štúrova č.799/38, 96212 Detva
Dátum narodenia :
21.10.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1637 / 3228120
D 1076/93, Dnot 303/943 - 467/95, PKV 2572
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
969 Odzgan Jozef r. Odzgan, J.Kráľa č.673/19, 96212 Detva
Informatívny výpis
1637 / 3228120
D 1076/93, Dnot 303/943 - 467/95, PKV 2572
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
968 Melich Peter r. Melich, Krpeľná č.946/37, 96212 Detva
Dátum narodenia :
06.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 580/94, Dnot 39/94 - 406/95,PKV 5614
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
967 Sýčová Anna r. Melichová, č.251, 96212 Stožok
Dátum narodenia :
19.04.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 242109
darovacia zmluva č.V 1130/11-1557/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
966 Kuriš Jozef r. Kuriš, Kukučínova č.490/63, 96212 Detva
Dátum narodenia :
20.03.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
OSVEDČENIE č.N 123/93-Nz 130/93 -302/95, PKV 1630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
964 Ficková Anna r. Murínová, Sládkovičova 1208/1, Fiľakovo, SR
Dátum narodenia :
22.09.1954
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
101/218
3 / 17080
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24.07.1949
D 1254/94, Dnot 133/94 - 1282/98, PKV 2062
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
970 Ďurica Peter r. Ďurica (zom. 28.2.2003,Nám. Slobody č.1935/10,Zvolen)
Dátum narodenia :
23.06.1912
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE Č.Nz 67/93-N 62/93-498/95, PKV 574
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
971 Gavuríková Magdaléna r. Melichová, Kostolná č.160, 96212 Detva
Dátum narodenia :
25.01.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
č.D 4916/92 - 528/95, 375/2008, PKV 574
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
978 Fekiačová Amália r. Ďuricová, Krné č.38, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.01.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
109 / 368928
Z-1684/2013 - 2D 64/2013 Dnot 169/2013 - 1474/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
977 Micháliková Emília r. Ďuricová, Fučíkova č. 1225/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.01.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
OSVEDČENIE č.Nz 181/93-N 181/93-523/95, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
976 Melichová Alžbeta r. Smetanová, Sládkovičova 482/5, Žiar nad Hronom,
PSČ 965 01, SR
Dátum narodenia :
01.09.1939
Titul nadobudnutia
5 / 20496
OSVEDČENIE č.Nz 181/93-N 181/93-523/95, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
975 Micháliková Mária r. Melichová, Pestovateľská č.1817/11, 97701
Brezno - Mazorníkovo
Dátum narodenia :
20.10.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 368928
OSVEDČENIE č.Nz 181/93-N 181/93-523/95, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
974 Gavuríková Magdaléna r. Melichová, Kostolná č.160, 96212 Detva
Dátum narodenia :
25.01.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 368928
OSVEDČENIE č.Nz 181/93-N 181/93-523/95, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
972 Micháliková Mária r. Melichová, Pestovateľská č.1817/11, 97701
Brezno - Mazorníkovo
Dátum narodenia :
20.10.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
1 / 13664
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5606
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
979 Ďuricová Margita r. Ďuricová, P. Jilemnického č.531/20, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.10.1929
1 / 13664
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 204/2014
Informatívny výpis
102/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
28.10.1929
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5606
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
980 Fekiačová Elena r. Fekiačová, Štúrova č. 607/82, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.05.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5606
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
981 Kuricová Anna r. Fekiačová, I.P.Pavlova č. 1126/4, 98401 Lučenec
Dátum narodenia :
05.03.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5606
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
982 Fekiačová Amália r. Ďuricová, Krné č.38, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.01.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
5 / 20496
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5608
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
983 Ďuricová Margita r. Ďuricová, P. Jilemnického č.531/20, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.10.1929
5 / 20496
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 204/2014
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5608
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
984 Fekiačová Elena r. Fekiačová, Štúrova č. 607/82, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.05.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5608
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
985 Kuricová Anna r. Fekiačová, I.P.Pavlova č. 1126/4, 98401 Lučenec
Dátum narodenia :
05.03.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5608
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
986 Fekiačová Amália r. Ďuricová, Krné č.38, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.01.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
9701 / 8608320
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
987 Ďuricová Margita r. Ďuricová, P. Jilemnického č.531/20, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.10.1929
9701 / 8608320
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 204/2014
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
988 Fekiačová Elena r. Fekiačová, Štúrova č. 607/82, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.05.1932
Informatívny výpis
103/218
9701 / 8608320
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
28.05.1932
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
989 Kuricová Anna r. Fekiačová, I.P.Pavlova č. 1126/4, 98401 Lučenec
Dátum narodenia :
05.03.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 3568/92, D not 456/93 - 30/96, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
990 Šufliarská Mária r. Báťková, Kostolná č. 137, 96212 Detva
Dátum narodenia :
25.10.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1029 / 1076040
osved. N 11/94, Nz 11/94-24/96, PKV 193
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
991 Suja Jozef r. Suja, Hviezdoslavova č. 794/7, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.07.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
83 / 430416
D 2559/92 - 77/96, PKV 2536
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
992 Murínová Emília r. Výbošťoková (zom. 01.12.1998, Skliarovo č. 146,
Detva)
Dátum narodenia :
20.08.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
osved. N 199/94, Nz 200/94-103/96, PKV 1791
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
994 Lalík Ondrej r. Lalík (zom.10.02.2010,Okružná č. 2433/113,Zvolen)
Dátum narodenia :
23.04.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
87 / 119560
osvedč. N 550/94, Nz 552/94 - 375/2003, PKV 2936
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
997 Homoľa Jozef r. Homoľa, Kostolná č.65, 96212 Detva
Dátum narodenia :
25.08.1942
Informatívny výpis
87 / 119560
osvedč. N 550/94, Nz 552/94 - 375/2003, PKV 2936
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
996 Výbohová Elena r. Výbohová, Štúrova č.952/50, 96212 Detva
Dátum narodenia :
02.06.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
87 / 119560
D 1175/84 - 105/85, osvedč. N 550/94, Nz 552/94 - 119/96, D 1177/82 - 28/83, PKV 2936
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
995 Beňová Magdaléna r. Purdeková, Bebravská č.5034/16, 82107
Bratislava
Dátum narodenia :
25.02.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
D 252/93, Dnot 653/93 - 92/96, PKV 2723
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
993 Kráľ Ján r. Kráľ, Sládkovičova č. 748/47, 96212 Detva
Dátum narodenia :
27.09.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9701 / 8608320
104/218
41 / 1614060
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
25.08.1942
D 207/92 - Z 1842/94 -120/96, PKV 4403
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
998 Danková Amália r. Homolová, Piešť II.č.115, 96212 Detva
18.09.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 807030
D 207/92 - Z 1842/94 -120/96, PKV 4403
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
999 Fraňová Helena r. Šufliarska, M.Hattalu č. 993/3, 96901 Banská
Štiavnica
09.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1521/85-19 - 108/86, PKV 5264
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1000 Šufliarský Mikuláš Ing. r. Šufliarský, Hollého č. 4790/87, 03601 Martin
09.03.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8540
D 5172/92, D not 371/93 - 253/96, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1006 Fekiač Miroslav r. Fekiač, Krpelná č. 1313/8, 96212 Detva
Informatívny výpis
210 / 1076040
D 1930/92, Dnot 118/94 - 149/96, PKV 5264
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1005 Gruntnerová Viera r. Margočová, Belopotockého č. 3058/1, 81105
Bratislava
09.01.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 1930/92, Dnot 118/94 - 149/96, PKV 5264
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1004 Šufliarský Mikuláš Ing. r. Šufliarský, Hollého č. 4790/87, 03601 Martin
09.03.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
D 1930/92, Dnot 118/94 - 149/96, PKV 1252 (dupl.vlast.os.č. 7723,7724 VZ 1173/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1003 Fraňová Helena r. Šufliarska, M.Hattalu č. 993/3, 96901 Banská
Štiavnica
09.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
D 1930/92, Dnot 118/94 - 149/96, PKV 1252 (dupl.vlast.os.č. 7723,7724 VZ 1173/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1002 Šufliarský Mikuláš Ing. r. Šufliarský, Hollého č. 4790/87, 03601 Martin
09.03.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
D 1521/85-19 - 108/86, PKV 5264
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1001 Fraňová Helena r. Šufliarska, M.Hattalu č. 993/3, 96901 Banská
Štiavnica
09.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
105/218
315 / 1076040
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20.04.1960
D 3810/92, D not 818/93 - 281/96, PKV 844
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1007 Mlynárová Anna r. Fekiačová, T. Vansovej č. 1071/3, 96212 Detva
Dátum narodenia :
07.07.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 3810/92, D not 818/93 - 281/96, PKV 844
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1008 Výbohová Anna r. Fekiačová, Nám. Mieru č. 1392/1, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.07.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
143 / 44835
Z-511/11-č.26D/83/2009,D not.188/09-613/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1010 Kružliaková Anna r. Chlebničanová (M.R.Štefánika č.893/33,Detva)
Dátum narodenia :
05.12.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1627 / 21520800
Z-1364/2011 - 26D/65/2011 Dnot 136/2011 - 1225/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1012 Babic Peter r. Babic, č.262, 96212 Dúbravy - Iviny
Dátum narodenia :
20.07.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1627 / 21520800
D 2639/92, Dnot. 266/93 - 434/96, PKV 2482
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1013 Babic Ján r. Babic, Pod Kozákom 705/5, Sliač, SR
Dátum narodenia :
25.01.1971
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 13664
D 3538/92, Dnot. 576/93 - 458/96, PKV 1666
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1018 Melich Štefan r. Melich, Štúrova č. 868/7, 96212 Detva
Dátum narodenia :
12.08.1946
Titul nadobudnutia
1 / 10080
D 2639/92, Dnot. 266/93 - 434/96, PKV 5560
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1015 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Chalupkova č.652/7, 96212 Detva
Dátum narodenia :
18.09.1926
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10080
Z-1364/2011 - 26D/65/2011 Dnot 136/2011 - 1225/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1014 Babic Peter r. Babic, č.262, 96212 Dúbravy - Iviny
Dátum narodenia :
20.07.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1830 / 1076040
D 3186/92, Dnot. 608/93 - 409/96, žiadosť-108/2006, PKV 1905
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1011 Babic Ján r. Babic, Pod Kozákom 705/5, Sliač, SR
Dátum narodenia :
25.01.1971
Titul nadobudnutia
143 / 44835
D 1431/84 - 133/85, osved. N 182/93, Nz 192/93 - 375/96, PKV 722
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1009 Fekiač Juraj Oliver r. Fekiač, A.Hlinku 900/1, Detva, SR
Dátum narodenia :
22.08.1997
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
1 / 327936
D 2397/92, Dnot 226/93 - 465/96, PKV 5657
106/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12.08.1946
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1019 Šmálová Oľga r. Melichová, č. 355, 96212 Dúbravy
22.01.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 327936
D 2397/92, Dnot 226/93 - 465/96, PKV 5657
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1020 Šufliarská Jana r. Micháliková, Skliarovo č.245, 96212 Detva
19.01.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 13664
osved. N 192/96, Nz 192/96 - 468/96, PKV 3959
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1021 Matúška Mikuláš RSDr. r. Matúška, A. Žarnova č. 3364/24, 01001 Žilina
04.09.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. Nz 361/96 - 495/96, PKV 1209
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1022 Hríbiková Marta r. Vilhanová, P.Jilemnického č.532/60, 96212 Detva
04.02.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
47 / 204960
D 1204/95, Dnot 249/95 - 498/96, PKV 3011
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1024 Spišiaková Eva r. Duducová, M.Rázusa č. 1317/3, 97401 Banská
Bystrica
20.09.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
Z-720/12-č.24D/243/2009,D not.243/2009-724/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1026 Domová Anna r. Krnáčová, č. 326, 96204 Kriváň
03.03.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
D 61/93, D not. 214/93 - 551/95, PKV 1873
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1027 Golianová Magdaléna r. Szabová, Partizánska č. 59/76, 96212 Detva
12.09.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
252 / 1076040
rozh. D 531/95, Dnot 117/95-139/96, PKV 559
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1025 Majerník Marcel r. Majerník, Horná 1825/9, Hriňová, SR
29.08.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
47 / 204960
D 1204/95, Dnot 249/95 - 498/96, PKV 3011
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1023 Vilhan Ján Ing. r. Vilhan, Jelenecká č.2305/48, 94901 Nitra
09.03.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1103 / 1076040
7523 / 2152080
B1a, čd 1023/50(PKV 3121)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
107/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
134 / 80703
1029 Ďuricová Mária r. Kružliaková, Piešť I. 96, Detva, SR
Dátum narodenia :
24.09.1953
Titul nadobudnutia
Z-913/2011 - 24D/13/2011 Dnot 35/2011 - 903/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1030 Melichová Anna r. Golianová, Námestie SNP č.277/30, 96212 Detva
Dátum narodenia :
07.02.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1253/94, Dnot 139/94 - 29/97, PKV 1064
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1031 Lalíková Elena r. Hanesová, Kostolná č.134, 96212 Detva
Dátum narodenia :
13.08.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
223 / 179340
D 1006/95, Dnot 203/95 - 44/97, PKV 1294
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1032 Ľuptáková Emília r. Hanesová, Kostolná č.133, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.10.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
223 / 179340
D 1006/95, Dnot 203/95 - 44/97, PKV 1294
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1033 Luptáková Anna r. Hanesová, Hviezdoslavova č.755/20, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.10.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 109312
osved. N 381/96, Nz 382/96 - 163/97, PKV 5657
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1037 Kucejová Anna r. Chebeňová, Sládkovičova č.722/43, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.12.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
4 / 6405
D 303/96, D not 80/96 - 182/97, PKV 1023
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1038 Kucejová Anna r. Chebeňová, Sládkovičova č.722/43, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.12.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8002 / 8070300
Z-752/2013 - 28D/73/2012 Dnot 151/12 - 806/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1036 Melich Štefan r. Melich, Strážska cesta č.722/9, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
25.12.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
Zmluva V 323/94 - 76/97, PKV 5677
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1035 Ľupták Róbert r. Ľupták, Novosady 921/10, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
22.05.1995
Titul nadobudnutia
223 / 179340
D 1006/95, Dnot 203/95 - 44/97, PKV 1294
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1034 Laco Gejza r. Laco a Lacová Marta r. Müllerová, Krné č. 17, 96212 Detva
11.10.1954
Dátum narodenia :
16.12.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
1 / 854
D 303/96, D not 80/96 - 182/97, PKV 5553
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
108/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1039 Golian Jozef MUDr. r. Golian, M.R.Štefánika č.909/50, 96212 Detva
17.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 371/95, D not 84/95 - 220/97, PKV 13
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1040 Golianová Emília r. Lalíková, Nám. SNP č.292/45, 96212 Detva
07.03.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 26901
osved. N 206/97, Nz 209/97 - 248/97, PKV 5551
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1041 Lakota Stanislav r. Lakota, Piešť I.č.200, 96212 Detva
05.01.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 68320
D 822/95, Dnot 159/95 - 253/97, PKV 5643
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1042 Ciglanová Anna r. Kučerová (Rapáková), Vrchslatina č. 1091, 96205
Hriňová
04.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 5124
D 3290/92, D not 626/93 - 1244/00, PKV 1034
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1047 Murín Jozef r. Murín, Družstevná č.944/5, 96212 Detva
08.05.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 17080
B16, čd 3469/48, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1046 Golian Peter r. Golian, Kostolná č. 74, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.10.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 1285/85 - 294/97, žiadosť-597/2008, PKV 5540
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1045 Kučera Peter r. Kučera (Kollár , zom. 17.09.1985, Okolie č. 638, Detva,
ž.Anna r.)
10.11.1919
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4880
D 1285/85 - 294/97, žiadosť-597/2008, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1044 Ciglanová Anna r. Kučerová (Rapáková), Vrchslatina č. 1091, 96205
Hriňová
04.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 1285/85 - 294/97, žiadosť-597/2008, PKV 1966
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1043 Ciglanová Anna r. Kučerová (Rapáková), Vrchslatina č. 1091, 96205
Hriňová
04.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
140 / 1076040
D 1878/94, Dnot 11/95 - 497/977, PKV 2654
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
109/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
157 / 9684360
1048 Murín Imrich r. Murín, Skliarovo č. 273, 96212 Detva
07.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1878/94, Dnot 11/95 - 497/977, PKV 3829
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1049 Smutná Anna r. Šmálová (zom. 21.3.2010, Rimavská Sobota)
09.03.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 307440
D 425/91 - 533/97, PKV 3054
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1051 Valocková Zuzana r. Šmálová (zom. 02.11.2007, č. 338, Iviny)
24.05.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 307440
D 425/91 - 533/97, PKV 3054
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1052 Šmál Jozef r. Šmál (zom. 30.08.2005, č.127, Dúbravy)
17.01.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 307440
D 425/91 - 533/97, PKV 3054
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1054 Kamenský Ján r. Kamenský, č. 165, 96212 Dúbravy
17.06.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 307440
D 425/91 - 533/97, PKV 3054
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1055 Kuric Štefan r. Kuric, Továrenská č. 215/16, 97631 Vlkanová
26.01.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1416 / 10760400
osved. N 107/95, Nz 108/95 - 373/95, Z-995/09-žiadosť - 784/2009, PKV 3231
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1056 Kuric Ján r. Kuric, Kostolná č. 146, 96212 Detva
05.08.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
551 / 10760400
osved. N 107/95, Nz 108/95 - 373/95, Z-995/09-žiadosť - 784/2009, PKV 3231
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1057 Kuric Jozef r. Kuric, Sebedín č.13, 97401 Sebedín - Bečov
26.01.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
551 / 10760400
osved. N 107/95, Nz 108/95 - 373/95, Z-995/09-žiadosť - 784/2009, PKV 3231
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1058 Babicová Anna r. Kuricová, Kostolná č. 52, 96212 Detva
01.12.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
551 / 10760400
osved. N 107/95, Nz 108/95 - 373/95, Z-995/09-žiadosť - 784/2009, PKV 3231
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1059 Stehlík Jozef r. Stehlík, Lúčna štvrť č.951/1, 96212 Detva
24.08.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6832
D 549/96, Dnot 149/96 - 704/97-21/2001, PKV 5625
110/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24.08.1958
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1060 Ostrihoňová Mária r. Murínová, M.R.Štefánika č.911/55, 96212 Detva
18.08.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1511/85-12 - 110/86, D 1630/92, Dnot 150/93 - 930/00, PKV 241
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1061 Lakota Stanislav r. Lakota, Piešť I.č.200, 96212 Detva
05.01.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 34160
osved. N 461/95, Nz 465/95 - 11/98, PKV 5643
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1062 Kováčová Jolana r. Melichová, Novosady č.921/8, 96212 Detva
08.01.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2152080
D 953/88, D not 122/94 - 244/98, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1064 Melichová Emília r. Melichová, Kostolná č. 140, 96212 Detva
02.09.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2152080
D 953/88, D not 122/94 - 244/98, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1065 Antolíková Anna r. Melichová, Novosady č.925/18, 96212 Detva
26.08.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
19 / 2152080
D 953/88, D not 122/94 - 244/98, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1068 Válková Anna r. Ľuptáková, Mieru č. 502/29, 96223 Očová
08.04.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2152080
D 953/88, D not 122/94 - 244/98, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1067 Melich Jozef r. Melich, Kostolná č. 82, 96212 Detva
03.01.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2152080
D 953/88, D not 122/94 - 244/98, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1066 Melich Ján r. Melich, Vimperská č.938/4, 96212 Detva
04.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2152080
D 953/88, D not 122/94 - 244/98, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1063 Melich Vojtech r. Melich, Kostolná č. 99, 96212 Detva
20.01.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
567 / 1076040
19 / 922320
D 953/88, D not 122/94 - 244/98, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
111/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1069 Melich Anton r. Melich, Obrancov mieru č. 878/20, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.12.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 953/88, D not 122/94 - 244/98, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1070 Melich Milan r. Melich, Obrancov mieru č. 878/20, 96212 Detva
Dátum narodenia :
30.11.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 307440
D 953/88, D not 122/94 - 244/98, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1072 Chebeň Ján r. Chebeň, Družstevná č.1185/28, 96212 Detva
Dátum narodenia :
27.12.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
461 / 358680
D 273/93, Dnot 832/93 - 825/2000, PKV 599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1073 Kučerová Anna Ing. r. Ostrihoňová, Sládkovičova č.1048/38, 96212
Detva
Dátum narodenia :
31.01.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2 / 5124
osved, N 252/97, Nz 239/97 - 381/98, PKV 3625
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1077 Melich Jozef r. Melich, Skliarovo č. 239, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.02.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 215208
osved. N 252/97, Nz 239/97 - 381/98, PKV 5594
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1076 Kučerová Anna Ing. r. Ostrihoňová, Sládkovičova č.1048/38, 96212
Detva
Dátum narodenia :
31.01.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
osved. N 252/97, Nz 239/97 - 381/98, PKV 5569
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1075 Kučerová Anna Ing. r. Ostrihoňová, Sládkovičova č.1048/38, 96212
Detva
Dátum narodenia :
31.01.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
D 1404/96, Dnot 194/96 - 380/98, PKV 3625
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1074 Kučerová Anna Ing. r. Ostrihoňová, Sládkovičova č.1048/38, 96212
Detva
Dátum narodenia :
31.01.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 614880
D 953/88, D not 122/94 - 244/98, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1071 Budáčová Emília r. Melichová, PiešťII.č.132, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.06.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 614880
6 / 6832
osved. N 156/98, Nz 156/98 - 538/98, PKV 5657
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
112/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1078 Ostrihoňová Emília Mgr. r. Ostrihoňová, Bernolákova č.6032/15, 97405
Banská Bystrica
Dátum narodenia :
12.08.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1364/97, Dnot 364/97 - 559/98, PKV 601
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1079 Rapčan Ján r. Rapčan, Krivec I. č. 7, 96205 Hriňová
Dátum narodenia :
24.08.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
112 / 1076040
osvedčenie N 28/98, Nz 28/98 - 159/98, PKV 6
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1080 Spodniak Štefan r. Spodniak, Kostolná č. 8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.01.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
B2, čd 564/54(PKV 3242)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1081 Golianová Anna r. Kaľamárová, Kukučínova č.200/35, 96212 Detva
Dátum narodenia :
07.04.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 845/93, Dnot 60/94 - 912/98, PKV 3251
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1083 Koreňová Mária r. Sekerešová, sídlisko Rimava č. 1068/34, 97901
Rimavská Sobota
Dátum narodenia :
24.04.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1750 / 1076040
D 1670/97, Dnot 66/97 - 1228/98, PKV 954
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1085 Grexová Amália r. Kucejová, P.Jilemnického č.535/92, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.01.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
1 / 17080
osvedč. N 279/96, Nz 192/96 - 1258/98, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1086 Kucej Jozef Ing. r. Kucej, Jilemnického č.1254/25, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
D 412/94, Dnot 17/94 - 1063/98, PKV 2465
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1084 Hrtanová Emília r. Golianová, Štúrova č.795/35, 90301 Senec
Dátum narodenia :
09.12.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 2626/92, Dnot 383/93 - 842/98, PKV 3548
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1082 Ružinská Mária r. Géciová, Partizánska č.23/105, 96212 Detva
Dátum narodenia :
29.08.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
1 / 17080
osvedč. N 279/96, Nz 192/96 - 1258/98, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Podhorcová Anna r. Kucejová, Obrancov mieru č.881/17, 96212 Detva
Informatívny výpis
113/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1087 Podhorcová Anna r. Kucejová, Obrancov mieru č.881/17, 96212 Detva
10.07.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osvedč. N 279/96, Nz 192/96 - 1258/98, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1088 Malíková Vilma r. Kucejová, Novosady č.921/9, 96212 Detva
21.07.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 17080
osvedč. N 279/96, Nz 192/96 - 1258/98, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1089 Véghová Mária r. Kucejová, Kratinova č.2353/59, 03601 Martin Priekopa
18.11.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 17080
osvedč. N 459/98,Nz 459/98 - 1281/98, PKV 2062
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1091 Ostrihoň Štefan r. Ostrihoň, Skliarovo č.274, 96212 Detva
09.10.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
70 / 1076040
D 943/94, Dnot 81/94 - 1288/98, PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1092 Babic Štefan r. Babic, Kostolná č.115, 96212 Detva
19.02.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9975 / 8608320
D 674/95, Dnot 146/95 - 29/99, PKV 36
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1093 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Nám. SNP č. 279/32, 96212 Detva
01.01.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
D 2004/96, Dnot 3/97 - 64/99, PKV 5662
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1094 Krnáč Jozef Ing. r. Krnáč, Nová Ves č. 355/69, 96212 Detva
15.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
osvedč. N 5/99, Nz 2/99 - 73/99, PKV 2610
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1095 Purdeková Mária Ing. r. Krnáčová, Lúčna štvrť č.785/19, 96212 Detva
31.05.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
osvedč. N 5/99, Nz 2/99 - 73/99, PKV 2610
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1096 Krnáč Milan Ing. r. Krnáč, Francisciho č.731, 98101 Hnúšťa
04.05.1957
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
1 / 17080
osvedč. N 279/96, Nz 192/96 - 1258/98, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1090 Odzgan Jozef r. Odzgan, J.Kráľa č.673/19, 96212 Detva
24.07.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 17080
114/218
1260 / 1076040
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
04.05.1957
osvedč. N 5/99, Nz 2/99 - 73/99, PKV 2610
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1097 Melišíková Mária Ing. r. Krnáčová, Rudohorská 6737/21, 97411 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
23.04.1971
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osvedč. N 5/99, Nz 2/99 - 73/99, PKV 2610
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1098 Stanková Anna r. Gondová, P.J.Šafárika č.2335/4, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
27.02.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 1076040
D 849/94, Dnot 19/94 - 154/99, PKV 1393
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1103 Mačudová Anna r. Kružliaková, A.Bernoláka č.926/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.07.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2352
D 102/97,D not 92/97-1255/2000, PKV 1905
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1105 Kružliak Milan r. Kružliak, Krné č.115, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.08.1948
Informatívny výpis
1 / 2352
D 102/97,D not 92/97-1255/2000, PKV 1905
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1104 Kružliak Ján r. Kružliak, Piešť I.č.218, 96212 Detva
Dátum narodenia :
29.09.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 1076040
D 849/94, Dnot 19/94 - 154/99, PKV 1393
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1102 Homola Ján r. Homola, A.Bernoláka č.929/4, 96212 Detva
Dátum narodenia :
06.01.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 506/94 - 151/99, PKV 1145
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1101 Homola Jozef r. Homola, Námestie mieru č.1707/14, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.09.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 506/94 - 151/99, PKV 1145
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1100 Vrťová Vilma r. Gondová (Mikulášova, Detva č. 43), Kpt. Nálepku
č.824/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
14.04.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 506/94 - 151/99, PKV 1145
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1099 Matrtajová Amália r. Gondová, Jesenského č.657/16, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.05.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
115/218
1 / 2352
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
15.08.1948
D 102/97,D not 92/97-1255/2000, PKV 1905
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1106 Kovaľová Mária r. Malatincová, Tulská č.5354/19, 97404 Banská
Bystrica
02.07.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1380/93, D not 256/94 - 764/99, PKV 1035
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1107 Koklesová Emília r. Malatincová, Mládežnícka č.3471/23, 97404 Banská
Bystrica
05.05.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20503 / 1076040
V 451/95 - 137/95, PKV 2
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1114 Krnáč Štefan r. Krnáč, Krné č.95, 96212 Detva
Informatívny výpis
39 / 23912
D 1496/98, D not 216/98 - 790/99, PKV 1856
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1113 Krinovič Jozef r. Krinovič, Ing., Detva, č. 612, SR
15.05.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 30744
D 1380/93, D not 256/94 - 764/99, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1112 Vreštiak Jozef r. Vreštiak, Dolinky č.1338/13, 96212 Detva
03.01.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 30744
D 1380/93, D not 256/94 - 764/99, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1111 Šuleková Anna r. Malatincová, Alexyho č.1915/6, 96001 Zvolen
19.05.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 30744
D 1380/93, D not 256/94 - 764/99, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1110 Koklesová Emília r. Malatincová, Mládežnícka č.3471/23, 97404 Banská
Bystrica
05.05.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
D 1380/93, D not 256/94 - 764/99, PKV 1035
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1109 Kovaľová Mária r. Malatincová, Tulská č.5354/19, 97404 Banská
Bystrica
02.07.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
D 1380/93, D not 256/94 - 764/99, PKV 1035
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1108 Šuleková Anna r. Malatincová, Alexyho č.1915/6, 96001 Zvolen
19.05.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
919 / 1614060
116/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22.09.1948
D 950/91-15/2000, PKV 1830
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1115 Krnáč Štefan r. Krnáč, Krné č.95, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.09.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1361 / 538020
D 950/91-15/2000, PKV 1844
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1116 Rybár Marian Ing. r. Rybár, Budatínska č.3055/47, 85106 Bratislava Petržalka
Dátum narodenia :
15.08.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 314/97, Dnot 65/97 - 263/2000, PKV 705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1117 Laurík Martin r. Laurík, Dúbravská cesta č.650/22, 99001 Veľký Krtíš
Dátum narodenia :
29.03.1987
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 245952
D 1132/93, Dnot 141/94 - 91/02, PKV 3803
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1121 Murín Ján r. Murín, Skliarovo č. 150, 96212 Detva
Dátum narodenia :
12.10.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 245952
D 1132/93, Dnot 141/94 - 91/02, PKV 3803
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1122 Murín Imrich r. Murín, č. 537, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.08.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 245952
D 1132/93, Dnot 141/94 - 91/02, PKV 3803
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1123 Jurčová Emília r. Podhorcová, Javornícka č.6168/19, 97411 Banská
Bystrica
Informatívny výpis
280 / 1076040
D 1094/99,Dnot 154/99 -265/2000, PKV 173
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1120 Murín Štefan r. Murín, Skliarovo č.289, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.08.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 3347680
D 314/97, Dnot 65/97 - 263/2000, PKV 705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1119 Ostrihoňová Emília Mgr. r. Ostrihoňová, Bernolákova č.6032/15, 97405
Banská Bystrica
Dátum narodenia :
12.08.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 3347680
D 314/97, Dnot 65/97 - 263/2000, PKV 705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1118 Lauríková Magdaléna r. Lauríková, Dúbravská cesta č.650/22, 99001
Veľký krtíš
Dátum narodenia :
19.08.1989
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 1673840
117/218
1 / 40992
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
05.03.1948
osved. N 314/99, Nz 332/99 - 280/00, PKV 3588
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1124 Podhorec Jozef Ing. r. Podhorec, Halalovka č.2878/38, 91108 Trenčín
Dátum narodenia :
10.03.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 314/99, Nz 332/99 - 280/00, PKV 3588
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1125 Podhorec Miroslav r. Podhorec, Obrancov mieru č.881/17, 96212 Detva
Dátum narodenia :
25.03.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 40992
osved. N 61/99, Nz 283/99 - 562/2000, PKV 3959
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1127 Hanes Andrej r. Hanes, A.Hlinku 902/3, Detva, SR
Dátum narodenia :
13.02.1978
Titul nadobudnutia
1 / 10248
Z-822/12-č.27D/11/2012,D not.34/2012-798/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1128 Šufliarska Emília r. Fekiačová, Kostolná č.47, 96212 Detva
Dátum narodenia :
03.04.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
osved. N 66/95, Nz 66/95 - 573/00, PKV 3984
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1129 Hanesová Elena r. Kučerová, Krivec 1841, Hriňová, SR
Dátum narodenia :
29.06.1956
Titul nadobudnutia
59 / 134505
Z-1035/10-č.22D/14/2010,D not.36/2010-204/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1130 Dulajová Viera Dr. r. Dulajová, Nová Ves č.788/83, 96212 Detva
Dátum narodenia :
10.02.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 276696
D 2184/92, D not 237/93 - 619/2000, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1134 Babic Mikuláš r. Babic (SNP 28,Zvolenská Slatina)
Dátum narodenia :
02.11.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 276696
D 2184/92, D not 237/93 - 619/2000, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1135 Jombíková Emília r. Babicová, SNP č. 118, 96201 Zvolenská Slatina
Informatívny výpis
23 / 269010
D 877/95, Dnot 185/95 - 582/00, PKV 562
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1133 Kušnieriková Anna r. Babicová, č. 420, 96212 Pstruša
Dátum narodenia :
25.04.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
osved. N 314/99, Nz 332/99 - 280/00, PKV 3588
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1126 Lupták Imrich r. Lupták, Skliarovo č. 286, 96212 Detva
Dátum narodenia :
02.04.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
118/218
1 / 276696
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29.11.1941
D 2184/92, D not 237/93 - 619/2000, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1136 Pivková Mária r. Babicová, Jedľová č. 1364/1, 96001 Zvolen
14.08.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 276696
D 2184/92, D not 237/93 - 619/2000, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1137 Tuhárska Vilma r. Babicová, Sládkovičova 588/9, 96201 Zvolenská
Slatina
15.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 2184/92, D not 237/93 - 619/2000, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1138 Babicová Anna, B. Nemcovej 65, 96231 Sliač
08.08.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 276696
D 2184/92, D not 237/93 - 619/2000, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1139 Vyletelová Anna r. Drugdová, č.124, 96205 Hriňová
30.10.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
D 4308/92, Dnot 6/94 - 632/00, PKV 4279
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1140 Krnáčová Emília r. Drugdová, Krivec I.č.117, 96205 Hriňová
14.10.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
D 4308/92, Dnot 6/94 - 632/00, PKV 4279
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1141 Košútová Mária r. Kružliaková, č.322, 96204 Kriváň
16.04.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
D 1269/97, Dnot 231/97 - 634/00, PKV 5607
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1142 Karlíková Zuzana r. Karlíková, P.Jilemnického č.1251/27, 96212 Detva
17.06.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
168 / 1076040
osved. N 320/99, Nz 322/99 - 636/00, PKV 3162
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1144 Karlíková Dominika r. Karlíková, Zánemecká 361, Hriňová, SR
22.08.1996
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
168 / 1076040
osved. N 320/99, Nz 322/99 - 636/00, PKV 3162
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1143 Dianišková Gabriela r. Karlíková, P.Jilemnického č.1035/7, 96212 Detva
25.06.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 276696
168 / 1076040
Z-51/13-č.26D/105/2012,D not.231/2012-173/2013.
119/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1145 Lakota Ján r. Lakota, Novosady č. 921/10, 96212 Detva
Dátum narodenia :
24.10.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 1812/91 - 660/2000, PKV 3599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1146 Jablonková Melánia r. Dobáková, Budovateľská č.501/10, 96201
Zvolenská Slatina
Dátum narodenia :
28.11.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1786/98, Dnot 245/98 - 696/00, PKV 255
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1147 Mišányiová Elena r. Ďuricová, P.Jilemnického 531/20, 96212 Detva
Dátum narodenia :
16.02.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 17080
OSVED. N 462/95, Nz 466/95-722/2000, PKV 5643
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1150 Šufliarská Anna r. Kapcová, Kostolná č.26, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.01.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 1013/93 - 664/00, PKV 4557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1151 Babicová Emília r. Kapcová, č. 207, 96212 Dúbravy
Dátum narodenia :
19.12.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 1013/93 - 664/00, PKV 4557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1152 Nemčok Ján r. Nemčok, T.Vansovej č.652/20, 97401 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
24.05.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 1673840
D 1335/98, Dnot 200/98 - 786/00, PKV 705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1154 Fekiač Martin r. Fekiač, Tajovského č.2, 96212 Detva
Informatívny výpis
323 / 51240
D 86/00, Dnot 37/00 - 677/00, PKV 484
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1153 Fekiač Jozef r. Fekiač, Krné č.37, 96212 Detva
Dátum narodenia :
27.02.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 769/88-16 - 317/88, Nšn G 627/92 - 59/93 -714/00, PKV 601
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1149 Kmeť Ján r. Kmeť, Pliešť I. č129, 96212 Detva
Dátum narodenia :
13.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 769/88-16 - 317/88, Nšn G 627/92 - 59/93 -714/00, PKV 601
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1148 Chebeňová Anna r. Ďuricová, Družstevná č. 1246/7, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.11.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
120/218
433 / 1673840
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11.12.1954
D 1335/98, Dnot 200/98 - 786/00, PKV 705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1156 Kucejová Anna r. Chebeňová, Sládkovičova č.722/43, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.12.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 772/95, D not 167/95 - 801/00, PKV 5553
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1157 Stehlíková Pavlina r. Melichová, č. 669, 96212 Detva
Dátum narodenia :
10.08.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 3843
D 3894/92, D not 775/93 - 822/2000, PKV 3983
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1158 Čížová Vilma r. Krnáčová, Kynceľová č. 40, 97401 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
07.01.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2196
Z-1908/2012 - 25D/87/2012 Dnot 187/2012 - 1354/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1164 Palicová Anna r. Fekiačová, Námestie mieru 1393/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
07.10.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2196
D 700/93, D not 845/93 - 839/2000, PKV 1831
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1163 Krnáč Jozef r. Krnáč, Družstevná 1235/8, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
07.09.1983
Titul nadobudnutia
1 / 2196
D 700/93, D not 845/93 - 839/2000, PKV 1831
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1162 Radlerová Emília r. Krnáčová, Prachatická 2248/35, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
01.08.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2196
D 700/93, D not 845/93 - 839/2000, PKV 1831
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1161 Bartková Elena Mgr. r. Krnáčová, Podmájska č. 1058/41, 95201 Vráble
Dátum narodenia :
16.09.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2196
D 700/93, D not 845/93 - 839/2000, PKV 1831
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1160 Volná Anna r. Krnáčová, Doc.MUDr.CSc., M.Schneidra Trnavského
1998/22, 841 01 Bratislava - Dúbravka, SR
Dátum narodenia :
24.10.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2196
D 700/93, D not 845/93 - 839/2000, PKV 1831
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1159 Szárazová Mária r. Krnáčová, Fučíkova č. 821/12, 96212 Detva
Dátum narodenia :
03.09.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
7517 / 8608320
D 1272/95, D not 232/95 - 856/2000, PKV 843
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
121/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1165 Jurík Vladimír r. Jurík, Ing., Palisády 691/1, Bratislava, SR
16.06.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
darovacia zmluva č.V 1878/13-52/2014.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1166 Ľupták Ján r. Ľupták, Kúpalisko č.418/3, 96212 Detva
24.03.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
osved. N 385/98, Nz 397/98 - 876/00, PKV 1962
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1167 Ďurica Juraj r. Ďurica, Nová Ves č. 388/18, 96212 Detva
26.10.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2273 / 4304160
D 130/93, Dnot 492/93 - 887/00, PKV 617
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1168 Halaj Peter r. Halaj, č.409, 96204 Kriváň
29.06.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8784
D 1189/95, Dnot 246/95 - 901/00, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1169 Gužmerová Ľubica r. Halajová, Piešť II.č.229, 96212 Detva
26.01.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 26352
D 1189/95, Dnot 246/95 - 901/00, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1170 Monček Jozef r. Monček, M.R.Štefánika č.896/16, 96212 Detva
29.12.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5309 / 1434720
D 921/98, D not 165/98 - 903/2000, PKV 417
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1171 Samara Dana r. Mončeková, Novozámocká č. 3210/23, 96001 Zvolen
18.05.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 921/98, D not 165/98 - 903/2000, PKV 417
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1172 Monček Ján r. Monček, Novozámocká č. 3210/23, 96001 Zvolen
29.11.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6832
D 1325/95, D not 286/95 - 912/2000, PKV 3043
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1174 Fekiač Milan r. Fekiač, Krné č. 12, 96212 Detva
01.08.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5309 / 1434720
D 921/98, D not 165/98 - 903/2000, PKV 417
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1173 Kuriš Jozef r. Kuriš, Kukučínova č.490/63, 96212 Detva
20.03.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5309 / 1434720
5 / 11712
D 291/96, D not 47/96 - 914/2000, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
122/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
01.08.1932
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1175 Golianová Anna r. Fekiačová, Krné č. 101, 96212 Detva
01.03.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 11712
D 291/96, D not 47/96 - 914/2000, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1177 Golian Jozef r. Golian, Mierová č. 441/4, 96201 Zvolenská Slatina
01.11.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1669/95, D not 3/96 - 962/2000, PKV 961
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1178 Golian Martin r. Golian, Štúrova č. 845/25, 96212 Detva
11.11.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 1669/95, D not 3/96 - 962/2000, PKV 961
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1179 Michálik Jozef r. Michálik (zom. 16.09.1995, Skliarovo č. 112, Detva)
25.04.1909
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
446 / 1076040
D 1640/95, Dnot 14/96 - 980/00,1095/00, PKV 775
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1184 Malatinec Martin r. Malatinec, Fučíkova č.1226/10, 96212 Detva
12.03.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1260 / 1076040
D 602/94, Dnot 43/94 - 974/00, PKV 5624
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1183 Malatinec Ján r. Malatinec, Fučíkova č.1226/10, 96212 Detva
05.09.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
D 602/94, Dnot 43/94 - 974/00, PKV 5599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1182 Michálik Jozef r. Michálik (zom. 16.09.1995, Skliarovo č. 112, Detva)
25.04.1909
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 602/94, Dnot 43/94 - 974/00, PKV 5593
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1181 Michálik Jozef r. Michálik (zom. 16.09.1995, Skliarovo č. 112, Detva)
25.04.1909
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 5124
D 602/94, Dnot 43/94 - 974/00, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1180 Michálik Jozef r. Michálik (zom. 16.09.1995, Skliarovo č. 112, Detva)
25.04.1909
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
446 / 1076040
D 1640/95, Dnot 14/96 - 980/00,1095/00, PKV 775
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
123/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1185 Malatinec Jozef r. Malatinec, Školská č.1571/45, 96205 Hriňová
03.09.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1640/95, Dnot 14/96 - 980/00,1095/00, PKV 775
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1186 Rybár Vladimír r. Rybár, Kukučínova č.251/98, 96212 Detva
20.06.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 1757/94, Dnot 210/94 - 981/00, PKV 3434
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1187 Rybár Vladimír r. Rybár, Kukučínova č.251/98, 96212 Detva
20.06.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
37 / 71736
D 1757/94, Dnot 210/94 - 981/00, PKV 3439
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1188 Chamula Stanislav r. Chamula, Kúpalisko č.1033/13, 96212 Detva
16.10.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2027 / 1076040
D 957/95, Dnot 195/95 - 998/00, PKV 1462
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1190 Bartová Emília r. Peknušiaková, A.Bernoláka č.928/2, 96212 Detva
15.02.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
131 / 61488
D 1157/96, Dnot 200/96 - 1009/00, PKV 734
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1194 Pauerová Iveta r. Fekiačová, Krné č.39, 96212 Detva
30.06.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
D 2359/92, Dnot 87/96 - 1004/00, PKV 3678
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1193 Dohnalová Dana r. Fekiačová, Krné 106, Detva, SR
18.12.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
D 2359/92, Dnot 87/96 - 1004/00, PKV 3678
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1192 Peknušiak Štefan r. Peknušiak, Družstevná č. 3007/17, 96212 Detva
31.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
D 2359/92, Dnot 87/96 - 1004/00, PKV 3678
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1191 Peknušiak Jozef r. Peknušiak, J.G.Tajovského č.954/4, 96212 Detva
18.02.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2027 / 1076040
D 957/95, Dnot 195/95 - 998/00, PKV 1462
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1189 Chamula Emil r. Chamula, Kúpalisko č.1034/14, 96212 Detva
30.07.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
446 / 1076040
131 / 61488
D 1157/96, Dnot 200/96 - 1009/00, PKV 734
124/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
30.06.1971
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1195 Ostrihoňová Mária r. Murínová, M.R.Štefánika č.911/55, 96212 Detva
Dátum narodenia :
18.08.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 30/97, Nz 27/97 - 1023/00, PKV 241
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1196 Murínová Anna r. Ostrihoňová, Štúrova 719/18, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
02.09.1965
Titul nadobudnutia
17 / 35868
D 855/94, Dnot 21/94 - 1043/00, PKV 2542
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1198 Hanusová Marcela r. Matúšková, Obrancov mieru č.890/36, 96212 Detva
Dátum narodenia :
29.09.1978
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 107604
D 855/94, Dnot 21/94 - 1043/00, PKV 2542
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1201 Chebeň František Ing. r. Chebeň, J.Sambucusa č.3451/38, 91701
Trnava
Dátum narodenia :
24.03.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
210 / 1076040
D 1260/95, Dnot 306/95 - 1044/00, PKV 5627
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1203 Gelieňová Anna r. Marková, Krivec I č.238, 96205 Hriňová
Dátum narodenia :
08.05.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1281
D 1260/95, Dnot 306/95 - 1044/00, PKV 1434
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1202 Chebeň František Ing. r. Chebeň, J.Sambucusa č.3451/38, 91701
Trnava
Dátum narodenia :
24.03.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 107604
D 855/94, Dnot 21/94 - 1043/00, PKV 2542
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1200 Matúška Robert r. Matúška, Fučíkova č. 527/3, 96212 Detva
Dátum narodenia :
30.04.1971
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 107604
D 855/94, Dnot 21/94 - 1043/00, PKV 2542
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1199 Matuška Stanislav r. Matuška, Obrancov mieru č.890/36, 96212 Detva
Dátum narodenia :
13.11.1976
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2140 / 1076040
Z-2129/2013 - 17D/69/2013 Dnot 199/2013 - 153/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1197 Matúška Jozef r. Matúška, Kostolná č.12, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.09.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1573 / 1076040
1 / 47824
D 271/95, Dnot 75/95 -1046/00, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
125/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1204 Hrončeková Elena r. Krnáčová, č. 448, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
14.09.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 2186/93, D not 497/94 - 581/2000, PKV 4466
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1205 Krnáč Ján r. Krnáč, č. 387, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
08.05.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 2186/93, D not 497/94 - 581/2000, PKV 4466
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1206 Krnáč Štefan r. Krnáč, č. 200, 96204 Korytárky
Dátum narodenia :
22.04.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 2186/93, D not 497/94 - 581/2000, PKV 4466
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1207 Stríbrnská Gabriela r. Gáboríková, Tuplevova 1067/5, 85101 Bratislava
Dátum narodenia :
26.11.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3D 425/94, D not 462/95 - 924/2000, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1208 Gáborík Roman r. Gáborík, Hradská 8651, Bratislava, PSČ 821 07, SR
Dátum narodenia :
26.03.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 128100
osved. N 80/97, Nz 74/97 - 1054/00, PKV 1252
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1211 Stehlík Ján r. Stehlík, Kpt. Nálepku č.1312/31, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.07.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
osved. N 80/97, Nz 74/97 - 1054/00, PKV 5625
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1213 Stehlík Ján r. Stehlík, Kpt. Nálepku č.1312/31, 96212 Detva
Informatívny výpis
1 / 13664
osved. N 83/97, Nz 75/97 - 1053/00, PKV 5625
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1212 Stehlík Juraj r. Stehlík, č.669, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.05.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
osved. N 76/97, Nz 66/97 - 1049/00, PKV 5660
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1210 Stehlík Juraj r. Stehlík, č.669, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.05.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 27328
3D 425/94, D not 462/95 - 924/2000, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R- 160/2012 - žiadosť - 701/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1209 Ďuricová Mária r. Ďuricová, Piešť I.č.117, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.05.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 27328
126/218
29 / 128100
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.07.1958
osved. N 83/97, Nz 75/97 - 1053/00, PKV 1252
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1214 Stehlík Jozef r. Stehlík, Lúčna štvrť č.951/1, 96212 Detva
24.08.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1050 / 1076040
D 549/96, Dnot 149/96 - 704/97-21/2001, osved. N 83/97, Nz 75/97 - 1053/00, PKV 3266
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1215 Stehlík Juraj r. Stehlík, č.669, 96212 Detva
17.05.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
525 / 1076040
osved. N 80/97, Nz 74/97 - 1054/00, PKV 3266
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1216 Stehlík Ján r. Stehlík, Kpt. Nálepku č.1312/31, 96212 Detva
01.07.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
525 / 1076040
osved. N 83/97, Nz 75/97 - 1053/00, PKV 3266
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1217 Stehlík Jozef r. Stehlík, Skliarovo č.118, 96212 Detva
09.09.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
196 / 1076040
osved. N 102/97, Nz 93/97 - 1056/00, PKV 3332
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1218 Stehlík Ján r. Stehlík (zom. 06.11.1999, Skliarovo č.312, Detva)
11.12.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 102/97, Nz 93/97 - 1056/00, PKV 3332
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1219 Melich Imrich r. Melich, Skliarovo č. 62, 96212 Detva
29.02.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
D 1472/96, Dnot 241/96 - 1061/00, PKV 3926
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1220 Murínová Elena r. Melichová, Skliarovo č. 243, 96212 Detva
26.02.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
D 1472/96, Dnot 241/96 - 1061/00, PKV 3926
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1221 Šimurka Milan r. Šimurka, A.Bernoláka 928/2, Detva, PSČ 962 12, SR
01.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 16470
Z-1215/2013 - 6D/16/2013 Dnot 83/2013 - 1120/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1222 Melich Jozef r. Melich, Komenského č.639/45, 96201 Zvolenská Slatina
21.11.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
196 / 1076040
7789 / 3228120
osved. N 44/97, Nz 119/97 - 1089/00, PKV 4877
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
127/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
7789 / 3228120
1223 Melich Štefan r. Melich, č.228, 96212 Stožok
20.03.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 44/97, Nz 119/97 - 1089/00, PKV 4877
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1224 Müllerová Dana r. Ďuricová, A.Bernoláka č.926/9, 96212 Detva
26.01.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 2166/96, Dnot 74/97 - 1103/00, PKV 3756
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1226 Bukvicová Jana r. Engelmanová, Husova č.43, 46822 Železný Brod, ČR
01.03.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 61488
D 2398/93, Dnot 294/94 - 1111/00, PKV 5600
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1233 Stehlíková Monika r. Stehlíková, Ing., Piešť I. 234, Detva, SR
30.03.1985
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 61488
D 2398/93, Dnot 294/94 - 1111/00, PKV 5600
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1232 Vykysalá Magdaléna r. Engelmannová, Líščie Nivy č.457/8, 82108
Bratislava
29.10.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
D 2398/93, Dnot 294/94 - 1111/00, PKV 5600
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1231 Jankeje Alexandra r. Engelmanová, Drevená č.576/10, 81106 Bratislava
18.04.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7233 / 8608320
Z-1051/13-č.46D/29/2013,D not.10/2013-1019/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1230 Bukvicová Jana r. Engelmanová, Husova č.43, 46822 Železný Brod, ČR
01.03.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7093 / 8608320
D 2398/93, Dnot 294/94 - 1111/00, PKV 5578
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1229 Jankeje Alexandra r. Engelmannová, Drevená 10, Bratislava, SR
18.04.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7093 / 8608320
D 2398/93, Dnot 294/94 - 1111/00, PKV 5578
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1228 Vykysalá Magdaléna r. Engelmannová, Líščie Nivy č.457/8, 82108
Bratislava
29.10.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7093 / 8608320
D 2398/93, Dnot 294/94 - 1111/00, PKV 5578
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1227 Jankeje Alexandra r. Engelmanová, Drevená č.576/10, 81106 Bratislava
18.04.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 3228120
2 / 8967
darovacia zmluva č.V 1360/13-1070/2013.
128/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1234 Šufliarský Ján r. Šufliarský, Kostolná č. 137, 96212 Detva
22.03.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 1506/96, D not 234/96 - 1117/2000, PKV 3693
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1235 Nosáľová Mária r. Šufliarská, A.Hlinku č.904/11, 96212 Detva
29.08.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 1506/96, D not 234/96 - 1117/2000, PKV 3693
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1236 Kučera Matúš r. Kučera Kollár (ž. Zuzana r. Libiaková,n. v 1885, zom.
10.06.1955, Hriňová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B 10(PKV 5537)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1237 Václaviková Jana r. Golianová, Jazmínová 3269/8, 96001 Zvolen
08.05.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 765184
D 4612/92, Dnot 67/94 - 1090/00, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1240 Ostrihoňová Mária r. Kučerová, Nová Ves č.668/93, 96212 Detva
19.06.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 765184
D 4612/92, Dnot 67/94 - 1090/00, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1242 Ostrihoňová Mária r. Kučerová, Nová Ves č.668/93, 96212 Detva
19.06.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 765184
D 4612/92, Dnot 67/94 - 1090/00, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1243 Kučera Ján r. Kučera, Zlatnô č.353, 96204 Korytárky
Informatívny výpis
41 / 765184
D 4612/92, Dnot 67/94 - 1090/00, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1241 Kučera Ján r. Kučera, Zlatnô č.353, 96204 Korytárky
13.02.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
919 / 4842180
D 1215/95, Dnot 233/95 - 1119/00, PKV 1830
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1239 Kučera Ján r. Kučera, Zlatnô č.353, 96204 Korytárky
13.02.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
328 / 403515
D 1215/95, Dnot 233/95 - 1119/00, PKV 1825
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1238 Václaviková Jana r. Golianová, Jazmínová 3269/8, 96001 Zvolen
08.05.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
129/218
630 / 1076040
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13.02.1922
D 1707/95, Dnot 2/96 - 1320/98, PKV 1953
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1244 Ostrihoňová Mária r. Kučerová, Nová Ves č.668/93, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.06.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1707/95, Dnot 2/96 - 1320/98, PKV 1953
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1245 Kuric Róbert r. Kuric, Štúrova č.1176/22, 96212 Detva
Dátum narodenia :
20.03.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
osved. N 342/97, Nz 347/97 - 1121/00, PKV 4556
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1246 Antošková Kvetoslava r. Kuricová, Námestie mieru č.1395/21, 96212
Detva
Dátum narodenia :
08.09.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
osved. N 342/97, Nz 347/97 - 1121/00, PKV 4556
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1249 Valocková Jana r. Kuricová, Gagarinova č.656/34, 96223 Očová
Dátum narodenia :
26.04.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11529
osved. N 342/97, Nz 347/97 - 1121/00, PKV 5609
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1251 Antošková Kvetoslava r. Kuricová, Námestie mieru č.1395/21, 96212
Detva
Dátum narodenia :
08.09.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 34587
osved. N 342/97, Nz 347/97 - 1121/00, PKV 5609
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1254 Valocková Jana r. Kuricová, Gagarinova č.656/34, 96223 Očová
Dátum narodenia :
26.04.1962
Informatívny výpis
1 / 11529
osved. N 342/97, Nz 347/97 - 1121/00, PKV 5609
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1252 Kuric Ivan r. Kuric, Platanová č.3286/27, 01007 Žilina
Dátum narodenia :
21.04.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
osved. N 342/97, Nz 347/97 - 1121/00, PKV 4556
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1250 Kuric Róbert r. Kuric, Štúrova č.1176/22, 96212 Detva
Dátum narodenia :
20.03.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
osved. N 342/97, Nz 347/97 - 1121/00, PKV 4556
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1247 Kuric Ivan r. Kuric, Platanová č.3286/27, 01007 Žilina
Dátum narodenia :
21.04.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
130/218
2 / 34587
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
26.04.1962
osved. N 342/97, Nz 347/97 - 1121/00, PKV 5609
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1255 Suja Milan r. Suja, Ostravská č.1268/18, 96212 Detva
01.01.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
D 1113/99, Dnot 162/99 - 1127/00, PKV 5612
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1256 Farbák Radovan Ing. r. Farbák, Sládkovičova č.789/34, 96212 Detva
09.09.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 599/99, Dnot 83/99 - 1128/00, PKV 255
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1257 Farbák Roman r. Farbák, P.Jilemnického č. 1563/82, 96212 Detva
23.04.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
126 / 1076040
D 4139/92, Dnot 668/93 - 1144/00, PKV 3835
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1263 Malček Jozef r. Malček, Skliarovo č. 52, 96212 Detva
27.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 107604
D 4139/92, Dnot 668/93 - 1144/00, PKV 3755
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1262 Chlebničan Ján r. Chlebničan, Cintorínska č.455/39, 96212 Detva
05.06.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 807030
D 599/99, Dnot 83/99 - 1128/00, PKV 3394
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1261 Chlebničan Ján r. Chlebničan, Cintorínska č.455/39, 96212 Detva
05.06.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 807030
D 599/99, Dnot 83/99 - 1128/00, PKV 3394
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1260 Farbák Roman r. Farbák, P.Jilemnického č. 1563/82, 96212 Detva
23.04.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1021 / 358680
D 2636/92, D not 446/93 - 1136/2000, PKV 785
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1259 Farbák Radovan Ing. r. Farbák, Sládkovičova č.789/34, 96212 Detva
09.09.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
D 599/99, Dnot 83/99 - 1128/00, PKV 255
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1258 Hegedűš Tibor r. Hegedűš, Partizánska č.2292/7, 98401 Lučenec
07.02.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
1627 / 10760400
D 1232/96, Dnot 203/96 - 1159/00, PKV 2482
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
131/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
27.09.1958
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1264 Murínová Amália r. Ostrihoňová, Skliarovo 275, Detva, SR
10.06.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 854
Z-693/12-č.30D/13/2012,D not.33/2012-704/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1265 Hulina Jozef r. Hulina, Piešť I.č.48, 96212 Detva
08.06.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 16140600
osved. N 268/97, Nz 254/97 - 1165/00, PKV 5592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1266 Rybár Marian Ing. r. Rybár, Budatínska č.3055/47, 85106 Bratislava Petržalka
15.08.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 279/97, Nz 263/97 - 1168/00, PKV 5608
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1267 Stehlík Ján r. Stehlík, Kpt. Nálepku č.1312/31, 96212 Detva
01.07.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 85400
osved.N 110/97,Nz 18/98-1173/2000, PKV 1252
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1269 Stehlík Ján r. Stehlík, Kpt.Nálepku č.1312/31, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
01.07.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
95 / 245952
D 250/96, Dnot 86/96 - 1174/00, PKV 36
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1272 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Skliarovo č. 194, 96212 Detva
15.08.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
osved.N 110/97,Nz 18/98-1173/2000, PKV 1252, (dupl.vlast.os.č. - 5953,5954 VZ 108/86)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1271 Ostrihoň Ján r. Ostrihoň, Krné č. 13, 96212 Detva
02.05.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
osved.N 110/97,Nz 18/98-1173/2000, PKV 1252, (dupl.vlast.os.č. - 5953,5954 VZ 108/86)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1270 Stehlík Juraj r. Stehlík, Okolie č.669, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
17.05.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 85400
osved.N 110/97,Nz 18/98-1173/2000, PKV 1252
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1268 Stehlík Juraj r. Stehlík, č.669, 96212 Detva
17.05.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
95 / 245952
D 250/96, Dnot 86/96 - 1174/00, PKV 36
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
132/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1273 Ostrihoň Imrich r. Ostrihoň, Hollého č. 1227/2, 96212 Detva
01.03.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
95 / 245952
D 250/96, Dnot 86/96 - 1174/00, PKV 36
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1274 Marcinek Tomáš Ing. r. Marcinek, č. 24, 96204 Kriváň
20.01.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1633 / 2690100
D 1160/98, Dnot 156/98 - 1195/00, PKV 3726
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1275 Marcinek Tomáš Ing. r. Marcinek, č. 24, 96204 Kriváň
20.01.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
D 1160/98, Dnot 156/98 - 1195/00, PKV 5607
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1276 Matisová Pavlina r. Murínová, Školská 825/3, 96301 Krupina
20.01.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1627 / 4611600
D 1721/98, D not 262/98 - 1223/2000, PKV 2482
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1277 Výbohová Anna r. Fekiačová, Nám. Mieru č. 1392/1, 96212 Detva
23.07.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 832/93, Dnot 31/94 - 1249/00, PKV 844
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1278 Fekiačová Godová Alexandra r. Fekiačová, Dolinky 1335/4, Detva, SR
11.07.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7517 / 4304160
D 1558/97, Dnot 57/97 - 1251/00, PKV 843
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1280 Fekiačová Amália r. Mravcová, Zámocká č.46/15, 96202 Vígľaš
20.03.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3416
D 2044/96, Dnot 24/97 - 1254/00, PKV 901
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1282 Bartko Mikuláš r. Bartko (žena Zuzana r.Chlebničanová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
D 2044/96, Dnot 24/97 - 1254/00, PKV 901
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1281 Golianová Zuzana r. Mravcová, Nová Ves č.1298/97, 96212 Detva
12.08.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
Z-511/11-č.26D/83/2009,D not.188/09-613/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1279 Fekiač Mikuláš r. Fekiač, Lúčna štvrť č. 807/12, 96212 Detva
26.03.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
1261 / 17216640
B1, č.d.3550 z 25.6.1937, osved. N 96/98, Nz 96/98 - 1260/00, PKV 166
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
133/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1283 Hrončeková Magdaléna r. Bartková (Ondrejova, Pstruša Vígľaš)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B4, č.d.3550 z 25.6.1937, osved. N 96/98, Nz 96/98 - 1260/00, PKV 166
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1284 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Piešť IIč. 128, 96212 Detva
02.12.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 430416
D 243/97, Dnot 61/97 - 1293/00, PKV 3756
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1285 Ostrihoňová Anna r. Ostrihoňová, č. 68, 01854 Slavnica
04.04.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 430416
D 243/97, Dnot 61/97 - 1293/00, PKV 3756
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1286 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Piešť IIč. 128, 96212 Detva
02.12.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 54656
D 243/97, Dnot 61/97 - 1293/00, PKV 3745
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1287 Ostrihoňová Anna r. Ostrihoňová, č. 68, 01854 Slavnica
04.04.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9 / 54656
D 243/97, Dnot 61/97 - 1293/00, PKV 3745
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1288 Odzgan Stanislav r. Odzgan, Kollárova č.1350/12, 96212 Detva
26.07.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
105 / 1076040
D 1973/96, Dnot 21/97 - 1297/00 , PKV 2287
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1291 Buzáková Anna r. Fekiačová, Piešť II.č.52, 96212 Detva
29.01.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
D 1973/96, Dnot 21/97 - 1297/00 , PKV 2287
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1290 Odzgan Milan r. Odzgan, Dolinky č.1335/2, 96212 Detva
09.01.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
D 1973/96, Dnot 21/97 - 1297/00 , PKV 2287
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1289 Odzgan Ján r. Odzgan, Cintorínska č.665/6, 96212 Detva
03.11.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1261 / 17216640
5 / 122976
D 1309/92, Dnot 87/93 - 1302/00, PKV 5608
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
134/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
5 / 122976
1292 Fekiač Ján r. Fekiač, Hviezdoslavova č.1210/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
04.05.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1309/92, Dnot 87/93 - 1302/00, PKV 5608
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1293 Fekiač Peter r. Fekiač, Hviezdoslavova č.1210/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
08.05.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 122976
D 1309/92, Dnot 87/93 - 1302/00, PKV 5608
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1294 Ostrihoňová Ľubica RnDr. r. Michaliková, Beňovského č. 1165/6, 84101
Bratislava
Dátum narodenia :
25.04.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 40/93, D not 16/93 - 432/95, PKV 2613
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1295 Michalik Karol, Ing., Na Slanci 13083/5, Bratislava - Nové Mesto, SR
Dátum narodenia :
16.03.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
5 / 15372
OSVEDCENIE C.N 33/95-Nz 33/95-Ma - 475/95, PKV 5587
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1300 Melich Jozef r. Melich, Okružná č. 1433/63, 96212 Detva
Dátum narodenia :
16.08.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 15372
OSVEDCENIE C.N 33/95-Nz 33/95-Ma - 475/95, PKV 5587
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1299 Melich Miroslav r. Melich, Okružná č. 23, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.04.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
827 / 8608320
D 40/93, D not 16/93 - 432/95, PKV 2611
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1298 Melichová Mária r. Melichová, Okružná č. 1432/62, 96212 Detva
Dátum narodenia :
16.08.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
827 / 8608320
D 40/93, D not 16/93 - 432/95, PKV 2611
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-1143/10-žiadosť-177/2011.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1297 Ostrihoňová Ľubica RnDr. r. Michaliková, Beňovského č. 1165/6, 84101
Bratislava
Dátum narodenia :
25.04.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 81984
D 40/93, D not 16/93 - 432/95, PKV 2613
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-1143/10-žiadosť-177/2011.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1296 Michalik Karol, Ing., Na Slanci 13083/5, Bratislava - Nové Mesto, SR
Dátum narodenia :
16.03.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 81984
5 / 15372
OSVEDCENIE C.N 33/95-Nz 33/95-Ma - 475/95, PKV 5587
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
135/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1301 Melechová Emília r. Chlebničanová, č. 425, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
01.03.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 732
D 1378/95, D not 289/95 - 89/97, PKV 1369
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1302 Chlebničan Juraj r. Chlebničan, č.429, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
21.03.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 11529
D 1378/95, D not 289/95 - 89/97, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1303 Slovíková Anna r. Gáboríková, Záhonok č. 1959/31, 96001 Zvolen Môťová
Dátum narodenia :
01.06.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1634/92, D not 193/93 - 117/97, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1304 Opartyová Ľudmila r. Gáboríková, Ing., Brišovka 940, Oravská Lesná,
SR
Dátum narodenia :
10.05.1966
Titul nadobudnutia
126 / 1076040
D 1634/92, D not 193/93 - 117/97, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1306 Dubeňová Mária r. Gáboriková, J.Hollého č. 446/5, 96501 Žiar nad
Hronom
Dátum narodenia :
10.10.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11529
D 419/94, D not 15/94 - 499/97, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1309 Konôpka Štefan Ing. r. Konôpka, Kukučínova č. 812/39, 96212 Detva
Dátum narodenia :
25.12.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4200 / 1076040
D 659/94, D not 53/94 - 1060/98, PKV 575
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1310 Murín Jozef r. Murín, Kostolná č. 1, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.01.1965
Informatívny výpis
126 / 1076040
D 1634/92, D not 193/93 - 117/97, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1308 Ďuricová Amália r. Sujová, č. 256, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
02.05.1931
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
126 / 1076040
D 1634/92, D not 193/93 - 117/97, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1307 Gáboríková Emília r. Gáboríková, Mierová č. 125/15, 05921 Svit
Dátum narodenia :
26.06.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
126 / 1076040
Z-2023/2011 - 27D/97/2011 Dnot 184/2011 - 163/2012
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1305 Srnka Ján r. Srnka, Pod Grapou č. 1801/7, 96205 Hriňová
Dátum narodenia :
09.05.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
126 / 1076040
136/218
1637 / 538020
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
05.01.1965
D 469/95, Dnot 119/95 - 1303/00, PKV 2714
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1311 Valocková Anna r. Kmeťová, Hviezdoslavova č.1207/26, 96212 Detva
Dátum narodenia :
10.12.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1445/97, Dnot 253/97 - 1310/00, PKV 5643
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1312 Fekiač Peter r. Fekiač, Hviezdoslavova č.1210/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
08.05.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 40992
D 106/98, Dnot 31/98 - 1311/00, PKV 5608
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1313 Halaj Mikuláš r. Halaj, Nám. mieru č. 1395/19, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.01.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
583 / 38737440
osved. N 195/98, Nz 186/98 - 1314/00, PKV 75
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1314 Halaj Mikuláš r. Halaj, Nám. mieru č. 1395/19, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.01.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
112 / 1076040
osved. N 195/98, Nz 186/98 - 1314/00, PKV 3088
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1315 Ďurica Štefan r. Ďurica, č. 254, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
19.01.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 11529
D 370/98, D not 66/98 - 50/99, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1316 Ďurica Štefan r. Ďurica, č. 254, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
19.01.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7320
D 370/98, D not 66/98 - 50/99, PKV 1369
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1317 Bystriansky Mikuláš r. Bystriansky, Sládkovičova č.1117/19, 96212
Detva
Dátum narodenia :
16.03.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 51240
Z-2062/2011 - osv. N 417/2011 Nz 53782/2011 - 183/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1319 Ondrášik Štefan r. Ondrášik, Továrenská č.316/17, 98401 Lučenec
Dátum narodenia :
02.08.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
D 469/96, Dnot 130/96 - 1352/00, PKV 260
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1318 Ondrášik Miroslav r. Ondrášik, A.Bernoláka 6, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
08.06.1973
Titul nadobudnutia
9 / 68320
1 / 51240
D 680/97, Dnot 200/97 - 1373/00, PKV 5178
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
137/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1320 Ondrášik Dušan Ing. r. Ondrášik, 1.mája č.364/59, 98559 Vidiná
03.04.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 680/97, Dnot 200/97 - 1373/00, PKV 5178
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1321 Horáčiková Dagmar r. Ondrášiková, Begova č. 17/25, 98401 Lučenec
09.10.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
D 1295/99, D not 194/99 - 487/2000, PKV 4075
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1324 Krnáč Jozef r. Krnáč, č. 217, 96204 Kriváň
01.11.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
D 1295/99, D not 194/99 - 487/2000, PKV 4075
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1325 Žilková Anna r. Gáboriková, č. 594, 96204 Kriváň
27.08.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Nšn G 485/92 - 923/2000, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1326 Suja Milan r. Suja, Kriváň, č. 405, SR
25.09.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 13664
darovacia zmluva č.V 780/12-1181/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1327 Gáborík Štefan r. Gáborík, Ing., Kriváň, č. 496, SR
16.06.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Z-2361/12-č.32D/78/2012,D not.182/2012-120/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1328 Hľadajová Mária r. Gáboríková, Trosky č. 85, 97657 Michalová
05.03.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 13664
Nšn G 485/92 - 923/2000, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1329 Kopšková Emília r. Gáboríková, Robotnícka č. 7, Vojvodina, SRBSKO
05.10.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 11529
Z-945/2013 - 5D 253/2013 Dnot 71/2013 - 973/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1323 Krnáčová Elena r. Krnáčová, č. 218, 96204 Kriváň
15.06.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 51240
D 680/97, Dnot 200/97 - 1373/00, PKV 5178
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1322 Hiadlovská Marta r. Ďurčíková, Rúbanisko III. 2904/26, Lučenec, PSČ 984
01, SR
11.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 51240
1 / 13664
Nšn G 485/92 - 923/2000, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
138/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 13664
1330 Gáborík Ján r. Gáborík, K.Šmidkeho 1445/4, 96001 Zvolen
13.05.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 241/93, D not 798/93 - 591/2000, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1331 Melich Štefan r. Melich, č.228, 96212 Stožok
20.03.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
D 1222/98, D not 161/98 - 1399/2000, PKV 4881
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1332 Melich Jozef r. Melich, Hraničiarska č. 249/18, 85110 Bratislava
10.05.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1222/98, D not 161/98 - 1399/2000, PKV 4881
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1333 Mikušová Jolana r. Ostrihoňová, Partizánska č.2104/2, 96001 Zvolen
25.08.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 102480
D 1665/98, Dnot 224/98 - 1449/00, PKV 3484
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1337 Rybárová Mária, A.Bernoláka č.926/10, 96212 Detva
12.04.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
98 / 1076040
D 550/00, Dnot 86/00 - 1456/00, PKV 3332
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1338 Zeleňáková Mária r. Chamulová, Gen.Svobodu č.1998/62, 96001 Zvolen
- Môťová
02.03.1980
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
98 / 1076040
D 550/00, Dnot 86/00 - 1456/00, PKV 3332
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1339 Valocková Mária r. Krnáčová, Nová Ves č.723/92, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.01.1940
Informatívny výpis
3 / 8540
D 4805/92, Dnot 880/93 - 1428/00, PKV 1903
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1336 Stehlíková Anna r. Vrťová, Piešť I.č.42, 96212 Detva
09.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4279 / 10760400
D 1797/95, Dnot 33/96 - 1409/00, PKV 3727
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1335 Šufliarska Amália r. Kružliaková, Hviezdoslavova č.718/13, 96212 Detva
08.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4279 / 10760400
D 1797/95, Dnot 33/96 - 1409/00, PKV 3727
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1334 Mračková Agáta r. Ostrihoňová, E.P.Voljanského č.1368/16, 96001
Zvolen
11.11.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
139/218
5 / 13664
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
26.01.1940
osved. N 263/2008, Nz 28727/2008 - 953/2008, PKV 278
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1340 Lakota Ladislav Ing. r. Lakota, Chrasťová 3206/31, 83101 Bratislava
Dátum narodenia :
01.07.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 402/93, D not 102/93 - 1488/2000, PKV 29
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1341 Lapín Ján r. Lapín, Piešť I. č. 177, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.01.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
215 / 322812
D 2149/93, D not 486/94 - 1509/2000, 173/2006, PKV 2204
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1342 Bystriansky Juraj Ing. r. Bystriansky, Lúčna štvrť č.1390/10, 96212
Detva
Dátum narodenia :
25.10.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
Z-1471/10-č.28D/82/2010,D not.126/2010-1419/2010.
(PKV 957)
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1345 Šuleková Mária r. Kružliaková, Školská 1571/45, 96205 Hriňová
Dátum narodenia :
29.09.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 13664
osved. N 243/99, Nz 248/99 - 1582/2000, PKV 5588
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1347 Krňan Ľudovít r. Krňan, Piešť I.č.61, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.11.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
221 / 1076040
osvedčenie N 210/99, Nz 308/99 - 1590/2000, PKV 5549
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1348 Krňan Ľudovít r. Krňan, Piešť I.č.61, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.11.1968
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2352
D 1963/99, D not 283/99 - 1572/2000, PKV 1905
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1346 Hulina Jozef r. Hulina, Piešť I.č.205, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.10.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 560/99, Dnot 77/99 - 1547/00, PKV 2396
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1344 Kucej Imrich, M.R.Štefánika 894/24, Detva, SR
Dátum narodenia :
12.07.1966
Titul nadobudnutia
5 / 3843
D 1141/98, Dnot 177/98 - 1521/00, PKV 253
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1343 Chamulová Mária r. Rybárová (m. Jozef), P.O.Hviezdoslava č.616/8,
93401 Levice
Dátum narodenia :
29.08.1925
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
293 / 149450
osvedčenie N 210/99, Nz 308/99 - 1590/2000, PKV 5550
140/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
17.11.1968
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1349 Golian Imrich r. Golian, Skliarovo č.39, 96212 Detva
28.12.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
15 / 95648
osved.N 502/98,Nz 501/98-1592/2000, PKV 1132
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1350 Mravec Jozef r. Mravec, č. 91, 96212 Dúbravy
18.07.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 68320
D 1503/97, D not 47/97 - 1593/2000, PKV 901
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1351 Melich Imrich r. Melich, Skliarovo č. 63, 96212 Detva
04.04.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
D 1219/98, Dnot 160/98 - 1608/00, PKV 4881
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1352 Melich Milan r. Melich, Skliarovo č.282, 96212 Detva
07.09.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
D 1219/98, Dnot 160/98 - 1608/00, PKV 4881
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1353 Golian Mikuláš r. Golian, Kostolná č.111, 96212 Detva
27.02.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 208/99, Dnot 18/99 - 1615/00, PKV 1031
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1354 Mravec Jozef Ing. r. Mravec, Štúrova č. 845/25, 96212 Detva
08.06.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
693 / 1076040
D 3458/92, Dnot 571/93 - 1636/00, PKV 901
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1355 Železňáková Zuzana r. Gondová, Horská č.564/5, 96231 Sliač
09.01.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 14945
osved. N 393/99, Nz 395/99 - 1638/00, PKV 1166
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1356 Telúchová Ružena r. Voláriková, Kpt. Nálepku č. 751/21, 96212 Detva
06.02.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1683/96, D not 260/96 - 1757/2000, PKV 2242
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1357 Báťka Ján r. Báťka, Jilemnického č.1287/72, 96212 Detva
27.12.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
630 / 1076040
1 / 10248
D 48/99, D not 23/99 - 1789/2000, PKV 5655
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
141/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1358 Smutná Anna Ing. r. Báťková, č. 29, 96212 Dúbravy
Dátum narodenia :
14.03.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
D 48/99, D not 23/99 - 1789/2000, PKV 5655
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1359 Bartko Ján r. Bartko, Nová Ves č. 332/27, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.06.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4270
osvedčenie N 7/2000, Nz 7/2000 - 1799/2000, PKV 5645
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1360 Melichová Emília r. Melichová, Skliarovo č. 223, 96212 Detva
Dátum narodenia :
13.12.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 81984
osvedčenie N 8/2000, Nz 10/2000 - 1801/2000, PKV 3959
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1361 Peknušiak Jozef r. Peknušiak, Hviezdoslavova č.1174/19, 96212 Detva
Dátum narodenia :
18.07.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved.N 27/2000,Nz 28/2000-1805/2000, PKV 2899
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1362 Lupták Juraj r. Lupták, Tajovského 954/2, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.06.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
583 / 4304160
D 339/00, D not 49/00 - 1811/2000, PKV 75
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1363 Pavelková Mária r. Ľuptáková, Tulská č. 2461/25, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
29.05.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
D 339/00, D not 49/00 - 1811/2000, PKV 5664
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1366 Pavelková Mária r. Ľuptáková, Tulská č. 2461/25, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
29.05.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
D 339/00, D not 49/00 - 1811/2000, PKV 5664
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1367 Duspivová Anna r. Luptáková, Družstevní ochoz č. 23/1379, 14000
Informatívny výpis
583 / 4304160
D 339/00, D not 49/00 - 1811/2000, PKV 75
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1365 Lupták Juraj r. Lupták, Tajovského 954/2, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.06.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
583 / 4304160
D 339/00, D not 49/00 - 1811/2000, PKV 75
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1364 Duspivová Anna r. Luptáková, Družstevní ochoz č. 23/1379, 14000
Praha, ČR
Dátum narodenia :
02.06.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
142/218
1 / 15372
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
02.06.1940
D 339/00, D not 49/00 - 1811/2000, PKV 5664
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1368 Lupták Juraj r. Lupták, Tajovského 954/2, 96212 Detva
05.06.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
D 339/00, D not 49/00 - 1811/2000, PKV 1171
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1369 Duspivová Anna r. Luptáková, Družstevní ochoz č. 23/1379, 14000
Praha, ČR
02.06.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 339/00, D not 49/00 - 1811/2000, PKV 1171
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1370 Pavelková Mária r. Ľuptáková, Tulská č. 2461/25, 96001 Zvolen
29.05.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
113 / 717360
D 161/00, D not 38/2000 - 1851/2000, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1372 Fekiač Štefan r. Fekiač, Kostolná č. 42, 96212 Detva
16.07.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
113 / 717360
D 161/00, D not 38/2000 - 1851/2000, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1373 Šufliarska Emília r. Fekiačová, Kostolná č.47, 96212 Detva
03.04.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
D 161/00, D not 38/2000 - 1851/2000, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1374 Fekiač Štefan r. Fekiač, Kostolná č. 42, 96212 Detva
16.07.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
D 161/00, D not 38/2000 - 1851/2000, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1375 Ľalíková Anna r. Hulinová, Piešť I. č. 209, 96212 Detva
07.03.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 13664
osved. N 52/2000, Nz 57/2000 - 1854/2000, PKV 5588
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1376 Ľuptáková Mária r. Melichová, Skliarovo č. 60, 96212 Detva
13.04.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 10248
D 339/00, D not 49/00 - 1811/2000, PKV 1171
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1371 Šufliarska Emília r. Fekiačová, Kostolná č.47, 96212 Detva
03.04.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
420 / 1076040
D 1246/99, D not 180/99 - 1858/2000, PKV 3936
143/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
13.04.1957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1377 Murínová Mária r. Ľuptáková, A.Bernoláka č.931/15, 96212 Detva
16.03.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 100/2000, Nz 105/2000 - 1865/2000, PKV 5661
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1378 Fekiač Ján r. Fekiač, A. Hlinku č. 905/14, 96212 Detva
07.09.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7517 / 17216640
D 1880/99, D not 273/99 - 1867/2000, PKV 843
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1379 Libiaková Elena r. Fekiačová, Hollého č. 1233/8, 96212 Detva
31.07.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7517 / 17216640
D 1880/99, D not 273/99 - 1867/2000, PKV 843
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1380 Klusačeková Katarína r. Vančová, Nám. Mieru č. 17, 96212 Detva
07.12.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
164 / 403515
D 973/99, D not 128/99 - 1873/2000, PKV 1825
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1382 Paľouová Anna r. Sekerešová, F. Kráľa č. 606/14, 96263 Pliešovce
03.03.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 92232
D 1481/91 - 33/92, PKV 3468
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1385 Hriňová Mária r. Vilhanová, 962 04, Vígľaš, č. 447, SR
07.04.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
Z-1130/2012 - 21D 46/2012 Dnot 96/2012 - 1000/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1386 Hriňová Mária r. Vrťová, Holcov Majer č. 922, 96223 Očová
Informatívny výpis
1 / 218624
D 367/00, D not 44/00 - 1888/2000, PKV 5657
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1384 Fitalová Anna r. Vyletelová, Nová Ves 692/88, 96212 Detva
10.08.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
164 / 403515
D 973/99, D not 128/99 - 1873/2000, PKV 1825
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1383 Spodniaková Anna r. Melichová, Kostolná č. 145, 96212 Detva
26.07.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
795 / 1076040
osved. N 123/2000, Nz 123/2000 - 1869/2000, PKV 2530
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1381 Sekereš Ján r. Sekereš, Piešť II.č.110, 96212 Detva
03.07.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
144/218
1 / 1952
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19.11.1962
D 676/00, D not 108/00 - 1894/2000, PKV 5643
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1387 Ostrihoň Milan r. Ostrihoň, Kostolná č. 116, 96212 Detva
29.05.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 89/00, D not 35/2000 - 1908/2000, PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1388 Fekiač Pavel r. Fekiač, Krné č. 96, 96212 Detva
24.11.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4357 / 6456240
D 1662/93, D not 825/93 - 2007/2000, PKV 5602
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1395 Fekiač Milan r. Fekiač, Stiborova č. 17, 77900 Olomouc
11.07.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4357 / 6456240
D 1662/93, D not 825/93 - 2007/2000, PKV 5602
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1394 Chamulová Elena r. Fekiačová, Krné č. 118, 96212 Detva
18.04.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4357 / 2152080
D 1662/93, D not 825/93 - 2007/2000, PKV 5602
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1393 Drahoňová Anna r. Fekiačová, č. 141, 96231 Sielnica
18.04.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4279 / 32281200
D 1662/93, D not 825/93 - 2007/2000, PKV 3727
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1392 Fekiač Pavel r. Fekiač, Krné č. 96, 96212 Detva
24.11.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4279 / 32281200
D 1662/93, D not 825/93 - 2007/2000, PKV 3727
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1391 Fekiač Milan r. Fekiač, Stiborova č. 17, 77900 Olomouc
11.07.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4279 / 32281200
D 1662/93, D not 825/93 - 2007/2000, PKV 3727
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1390 Chamulová Elena r. Fekiačová, Krné č. 118, 96212 Detva
18.04.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4279 / 10760400
D 1662/93, D not 825/93 - 2007/2000, PKV 3727
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1389 Drahoňová Anna r. Fekiačová, č. 141, 96231 Sielnica
18.04.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
70 / 1076040
4357 / 6456240
D 1662/93, D not 825/93 - 2007/2000, PKV 5602
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
145/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
11.07.1954
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1396 Libiak Ján r. Libiak, Slnečná č. 270/12, 04942 Kováčová
23.07.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 1434720
D 1241/98, D not 203/98 - 2095/2000, PKV 1593
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1397 Libiak Ján r. Libiak, Slnečná č. 270/12, 04942 Kováčová
23.07.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
D 1241/98, D not 203/98 - 2095/2000, PKV 5623
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1398 Ďuricová Mária r. Vilhanová, Holubyho č.516/30, 94901 Dražovce
18.06.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1468/99, D not 124/99 - 2116/2000, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1399 Poláčiková Emília r. Vilhanová, Topolčianska č.55/12, 94901 Dražovce
22.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
420 / 1076040
D 2205/99, D not 5/2000 - 2133/2000, PKV 3984
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1404 Košútová Mária r. Sujová, č. 1609/4, 96205 Hriňová
16.01.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 35868
č.D 1388/97,D not.35/97-2125/2000.
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1403 Melich Mikuláš r. Melich, Fučíkova č. 736/19, 96212 Detva
27.07.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40045 / 1122955344
D 1468/99, D not 124/99 - 2116/2000, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1402 Melich Ján r. Melich, Novosady č. 920/4, 96212 Detva
12.10.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
40045 / 1122955344
D 1468/99, D not 124/99 - 2116/2000, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1401 Poláčiková Emília r. Vilhanová, Topolčianska č.55/12, 94901 Dražovce
22.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 81984
D 1468/99, D not 124/99 - 2116/2000, PKV 2184
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1400 Ďuricová Mária r. Vilhanová, Holubyho č.516/30, 94901 Dražovce
18.06.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 81984
701 / 358680
D 615/99, D not 81/99 - 68/2001, PKV 679
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
146/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1405 Ľalíková Anna r. Chamulová, Lúčna štvrť č. 1262/45, 96212 Detva
17.04.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1259/00, D not 169/00 - 194/2001, PKV 1494
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1406 Golian Jozef r. Golian (zom. 09.09.2001, Gottwaldova č. 5, Detva)
23.01.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
D 2028/98, D not 19/99 - 232/2001, PKV 1024
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1410 Hanuska Ján r. Hanuska, Kúpalisko č. 1082/17, 96212 Detva
09.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 80703
D 1740/95, D not 12/96 - 213/2001, PKV 874
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1411 Matúška Ján r. Matúška, J. Kráľa 1198/29, 96212 Detva
20.02.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 3897/92, D not 1014/93 - 239/2001, PKV 2526
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1412 Matúška Štefan r. Matúška, Štúrova č. 867/11, 96212 Detva
27.04.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
D 3897/92, D not 1014/93 - 239/2001, PKV 2526
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1413 Paučo Ján r. Paučo, A. Hlinku č. 903/8, 96212 Detva
14.02.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 3897/92, D not 1014/93 - 239/2001, PKV 2526
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1414 Paučo Jozef r. Paučo, J. Kráľa č. 672/9, 96212 Detva
21.05.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4 / 80703
D 1740/95, D not 12/96 - 213/2001, PKV 874
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1409 Vrťo Ján r. Vrťo, Nová Ves 360/86, 96212 Detva
15.02.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 80703
D 1740/95, D not 12/96 - 213/2001, PKV 874
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1408 Samašová Mária r. Hanusková, Novosady č. 922/12, 96212 Detva
06.05.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 1101/00, D not 143/2000 - 197/2001, PKV 5664
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1407 Holokáčová Elena r. Hanusková, Krpelná č. 1106/11, 96212 Detva
12.01.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
181 / 107604
420 / 1076040
D 3897/92, D not 1014/93 - 239/2001, PKV 2526
147/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
21.05.1960
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1415 Gonda Ján r. Gonda, Sládkovičova č. 1028/33, 96212 Detva
17.09.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
D 1147/00, D not 150/2000 - 272/2001, PKV 1181
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1416 Tekeľová Jana r. Giertlová, Limbová č. 6466/7, 97409 Banská Bystrica
09.01.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved.N 303/2000,Nz 303/2000-299/2001, PKV 2694
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1417 Matúšov Michal r. Matúšov, M. Rázusa č. 2144/24, 96001 Zvolen
31.05.1990
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
D 1387/97, D not 37/97 - 340/2001, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1420 Lakota Jozef r. Lakota, Kukučínova č.168/3, 96212 Detva
15.09.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
osved. N 102/01, Nz 103/02 - 387/01, PKV 2074
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1421 Lakotová Zuzana r. Lakotová, Kukučínova č.168/3, 96212 Detva
22.05.1982
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6832
D 1671/00, Dnot 448/00 - 388/01, PKV 2795
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1424 Krkoška Ján r. Krkoška, Sládkovičova č.1161/49, 96212 Detva
02.10.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
osved. N 102/01, Nz 103/02 - 387/01, PKV 2074
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1423 Krnáč Imrich r. Krnáč, Rúbanisko II 428/66, 98403 Lučenec
14.08.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
osved. N 102/01, Nz 103/02 - 387/01, PKV 2074
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1422 Lakota Vladimír r. Lakota, Kukučínova č.168/3, 96212 Detva
21.04.1984
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
osved.N 303/2000,Nz 303/2000-299/2001, PKV 5625
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1418 Kucej Slavomír r. Kucej, č. 5, 98041 Bottovo
16.01.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
19 / 30744
1D 396/61 - Z 446/01 - 446/0, PKV 1808
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
148/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1425 Kubinčanová Mária r. Ďurišová, Piešť II.č.188, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.03.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
803 / 2241750
D 1740/97, Dnot 1/98 - 508/01, PKV 678
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1426 Ďuriš Mikuláš r. Ďuriš (m. Emíllia r. Melichová), Cintorínska č.424/7,
96212 Detva
Dátum narodenia :
05.06.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1740/97, Dnot 1/98 - 508/01, PKV 678
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1427 Sliacka Elena r. Melichová, A.Nográdyho č.561/4, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
23.12.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 1076040
D 1007/91-9 - 592/01, PKV 3022
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1434 Rybár František r. Rybár, J.Kráľa č.1150/13, 96212 Detva
Informatívny výpis
691 / 1076040
D 1007/91-9 - 592/01, PKV 3006
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1433 Rybár Ján r. Rybár, A.Bernoláka č.931/15, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.06.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
691 / 1076040
D 1007/91-9 - 592/01, PKV 3006
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1432 Rybár František r. Rybár, J.Kráľa č.1150/13, 96212 Detva
Dátum narodenia :
31.05.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 1076040
D 1365/97, Dnot 30/97 - 572/01, PKV 4403
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1431 Rybár Ján r. Rybár, A.Bernoláka č.931/15, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.06.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 1076040
D 1365/97, Dnot 30/97 - 572/01, PKV 4403
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1430 Homoľa Ján r. Homoľa, Štúrova č. 831/68, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.11.1988
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
D 482/00, Dnot 73/00 - 517/01, PKV 3984
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1429 Brucháčová Jana r. Homolová, Skliarovo č.9, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.07.1977
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
D 482/00, Dnot 73/00 - 517/01, PKV 3984
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1428 Rybár František r. Rybár, J.Kráľa č.1150/13, 96212 Detva
Dátum narodenia :
30.09.1976
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
803 / 2241750
149/218
299 / 1076040
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
31.05.1950
D 1007/91-9 - 592/01, PKV 3022
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1435 Sujová Magdaléna r. Kašová, Piešť II.č.43, 96212 Detva
17.03.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 3416
osved. N 324/00, Nz 324/00 - 614/01, PKV 2084
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1436 Vrťo Marian, A. Bernoláka 931/16, Detva, PSČ 962 12, SR
23.05.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
197 / 717360
Z-1590/2010 - 26D146/2009 Dnot 12/2010 - 1408/2010
B2a,(PKV 1786)
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1437 Halgašová Zdenka r. Zelenáková, Novosady č.922/13, 96212 Detva
18.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 3092/92, Dnot 617/93 - 698/01, PKV 125
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1438 Halgaš Peter r. Halgaš, Novosady č.922/13, 96212 Detva
10.07.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
110 / 1076040
D 3092/92, Dnot 617/93 - 698/01, PKV 125
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1439 Bareková Janka r. Halgašová, Sihotská č. 2416/13, 92001 Hlohovec
09.06.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 21350
D 954/00, Dnot 138//00 - 727/01, PKV 3835
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1442 Ľalík Ján r. Ľalík, Krivec II.č.632, 96205 Hriňová
04.07.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 538020
D 954/00, Dnot 138//00 - 727/01, PKV 3755
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1443 Fekiač Peter r. Fekiač, Hviezdoslavova č.1210/8, 96212 Detva
08.05.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1134 / 1076040
osved. N 337/00, Nz 337/00 - 756/01, PKV 4569
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1444 Ďurica Jozef Ing. r. Ďurica, P.Jilemnického č.1284/66, 96212 Detva
15.03.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
110 / 1076040
D 3092/92, Dnot 617/93 - 698/01, PKV 125
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1441 Ľalík Ján r. Ľalík, Krivec II.č.632, 96205 Hriňová
04.07.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
110 / 1076040
140 / 1076040
D 1666/00, Dnot 215/00 - 782/01, PKV 3599
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
150/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1445 Kapcová Andrea r. Kapcová, Dúbravy, č. 67, SR
29.07.1987
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
490 / 1076040
darovacia zmluva č.V 305/11-563/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1446 Smutný Ján r. Smutný, M.R.Štefánika č. 915/60, 96212 Detva
19.02.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
245 / 1076040
osved. N 98/01, Nz 98/01 - 787/01, PKV 5613
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1447 Ostrihoň Igor Ing. r. Ostrihoň, Okružná č.2436/119, 96001 Zvolen
28.08.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1961/00, Dnot 371/00 - 1029/01, PKV 243
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1448 Ostrihoň Igor Ing. r. Ostrihoň, Okružná č.2436/119, 96001 Zvolen
28.08.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 1434720
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 637
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1450 Hazuchová Jana r. Budová, M.R.Štefánika č. 916/62, 96212 Detva
10.08.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
379 / 1721664
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 622
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1452 Hazuchová Jana r. Budová, M.R.Štefánika č. 916/62, 96212 Detva
10.08.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9760
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 3591
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1454 Hazuchová Jana r. Budová, M.R.Štefánika č. 916/62, 96212 Detva
10.08.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
379 / 1721664
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 622
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1453 Buda Miroslav r. Buda, Synkova č.2, 61900 Brno, ČR
27.03.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 1434720
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 637
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1451 Buda Miroslav r. Buda, Synkova č.2, 61900 Brno, ČR
27.03.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
D 1961/00, Dnot 371/00 - 1029/01, PKV 248
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1449 Buda Miroslav r. Buda, Synkova č.2, 61900 Brno, ČR
27.03.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
289 / 1614060
1 / 9760
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 3591
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
151/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
10.08.1962
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1455 Buda Miroslav r. Buda, Synkova č.2, 61900 Brno, ČR
27.03.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 13664
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 5675
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1456 Hazuchová Jana r. Budová, M.R.Štefánika č. 916/62, 96212 Detva
10.08.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 5675
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1457 Ďurica Miroslav r. Ďurica, Sládkovičova č.1270/50, 96212 Detva
03.09.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
379 / 860832
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 622
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1463 Ďurica Martin r. Ďurica, Sládkovičova č.1270/50, 96212 Detva
28.04.1980
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 717360
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 637
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1462 Ďurica Martin r. Ďurica, Sládkovičova č.1270/50, 96212 Detva
28.04.1980
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 6832
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 5675
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1461 Ďurica Martin r. Ďurica, Sládkovičova č.1270/50, 96212 Detva
28.04.1980
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4880
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01,PKV 3591
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1460 Ďurica Miroslav r. Ďurica, Sládkovičova č.1270/50, 96212 Detva
03.09.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
379 / 860832
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 622
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1459 Ďurica Miroslav r. Ďurica, Sládkovičova č.1270/50, 96212 Detva
03.09.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 717360
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 637
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1458 Ďurica Miroslav r. Ďurica, Sládkovičova č.1270/50, 96212 Detva
03.09.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 13664
1 / 4880
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 3591
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
152/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
3 / 6832
1464 Ďurica Martin r. Ďurica, Sládkovičova č.1270/50, 96212 Detva
28.04.1980
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 287/00, Nz 287/00 - 1048/01, PKV 5675
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1465 Šuleková Elena r. Kucejová, Hriňová - Krivec II. č 141, 96205 Hriňová
06.01.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1710/91 - 1520/01, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1466 Melichová Emília r. Kucejová, Skliarovo č.233, 96212 Detva
05.01.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
D 1710/91 - 1520/01, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1467 Kucej Jozef r. Kucej, P.Jilemnického č. 1162/86, 96212 Detva
03.04.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
D 1710/91 - 1520/01, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1468 Vrťová Vilma r. Kucejová, Krivec II. 642, 96205 Hriňová, SR
26.07.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
D 1710/91 - 1520/01, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1469 Matúšková Mária r. Kucejová, Krivec II.č.462, 96205 Hriňová
04.05.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
D 1710/91 - 1520/01, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1470 Poliačiková Anna r. Kucejová, Ľ.Štúra č.1026/39, 96231 Sliač - Hájniky
03.09.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
D 1710/91 - 1520/01, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1472 Kucej Marian r. Kucej, SNP č. 165/134, 96201 Zvolenská Slatina
08.06.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 15372
D 1710/91 - 1520/01, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1473 Kucej Jozef r. Kucej, Kostolná č. 85, 96212 Detva
07.01.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 15372
D 1710/91 - 1520/01, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1471 Kucejová Ľubica, Štefánikova č.1162, 96212 Detva
08.08.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
630 / 1076040
D 695/75-7 - 1166/01, PKV 1943
153/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
07.01.1940
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1474 Šufliarský Matúš r. Šufliarský, Skliarovo č. 251, 96212 Detva
25.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
D 1782/95, Dnot 37/96 - 1170/01, PKV 5266
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1475 Chlebničan Štefan Ing. r. Chlebničan, Krpelná č.1275/23, 96212 Detva
22.05.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1847/91 - 1188/01, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1476 Slivková Magdaléna r. Chlebničanová, Spojová č.3851/15, 97404
Banská Bystrica
06.10.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 20923000
D 1930/94, D not 17/95 - 1323/2001, PKV 705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1480 Černecká Eva r. Fekiačová, č. 19, 96204 Kriváň
30.04.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 20923000
D 1930/94, D not 17/95 - 1323/2001, PKV 705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1481 Paulínyová Anna r. Fekiačová, č. 233, 97652 Dobroč
28.06.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 20923000
D 1930/94, D not 17/95 - 1323/2001, PKV 705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1482 Fekiač Ján Ing. r. Fekiač, Jesenského č. 635/62, 08301 Sabinov
23.05.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2135
D 1847/91 - 1188/01, PKV 1527
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1479 Gondová Elena r. Fekiačová, Dolinky č. 1337/12, 96212 Detva
07.08.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2135
D 1847/91 - 1188/01, PKV 1527
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1478 Slivková Magdaléna r. Chlebničanová, Spojová č.3851/15, 97404
Banská Bystrica
06.10.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 27328
D 1847/91 - 1188/01, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1477 Chlebničan Štefan Ing. r. Chlebničan, Krpelná č.1275/23, 96212 Detva
22.05.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 27328
433 / 20923000
D 1930/94, D not 17/95 - 1323/2001, PKV 705
154/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
23.05.1957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1483 Fekiač Jozef r. Fekiač, Krné č. 41, 96212 Detva
11.05.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 20923000
D 1930/94, D not 17/95 - 1323/2001, PKV 705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1484 Murínová Anna r. Šufliarská, Skliarovo č. 44, 96212 Detva
20.05.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
D 1905/00, D not 228/2000 - 809/2001, PKV 3093
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1485 Murínová Anna r. Šufliarská, Skliarovo č. 44, 96212 Detva
20.05.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 1905/00, D not 228/2000 - 809/2001, PKV 3720
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1486 Ostrihoň Mikuláš r. Ostrihoň, B.Němcovej č.1134/2, 96212 Detva
17.10.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 2221/00, D not 25/01 - 821/2001, PKV 1838
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1487 Pribolová Mária r. Šufliarska, Nobelovo nám. 1174/10, 85101 Bratislava
20.07.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
210 / 1076040
D 314/01, Dnot 75/01 - 1436/01, PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1491 Kmeť Milan r. Kmeť, č.1609, 96205 Hriňová
19.04.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
D 145/00, D not 44/2000 - 870/2001, PKV 3693
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1490 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Skliarovo č. 143, 96212 Detva
25.02.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
D 145/00, D not 44/2000 - 870/2001, PKV 3693
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1489 Šufliarský Martin r. Šufliarský, J.G.Tajovského č. 954/4, 96212 Detva
06.01.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
D 145/00, D not 44/2000 - 870/2001, PKV 3693
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1488 Šufliarský Marián r. Šufliarský, Nám. mieru č. 1394/9, 96212 Detva
30.08.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 854
9 / 68320
D 344/00, Dnot 48/00 - 1557/01, PKV 5643
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
155/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1492 Jančík Marian r. Jančík, J.Kráľa č.1201/21, 96212 Detva
Dátum narodenia :
27.02.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
925 / 368928
osved. N 194/01, Nz 193/01 - 876/01, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1493 Jančík Róbert r. Jančík, Francisciho č.1621/1, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
12.06.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
925 / 368928
osved. N 194/01, Nz 193/01 - 876/01, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1494 Sekerešová Emília r. Gondová, M.R.Štefánika 910/49, Detva, SR
Dátum narodenia :
02.08.1953
Titul nadobudnutia
Z-504/11-č.4D 249/2010,D not.260/2010-393/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1495 Suja Peter r. Suja, Kukučínova č.175/10, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.07.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
osved.N 371/93,Nz 384/93-87/95, PKV 3387 (dupl.os.č.8170-8173 - VZ 443/97)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1496 Suja Jozef Ing. r. Suja, Oremburská č. 2320/15, 97404 Banská Bystrica
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
06.07.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
315 / 1076040
D 249/97, Dnot 70/97 - 443/97, (dupl.os.č.713, os.č.5350 - VZ 87/95), PKV 3387
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1500 Ďurica Ján r. Ďurica, č. 273, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
08.06.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 249/97, Dnot 70/97 - 443/97, (dupl.os.č.713, os.č.5350 - VZ 87/95), PKV 3387
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1499 Suja Marián r. Suja, Vimperská č.932/3, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
30.10.1967
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 249/97, Dnot 70/97 - 443/97, (dupl.os.č.713, os.č.5350 - VZ 87/95), PKV 3387
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1498 Suja Ján r. Suja (zom.14.03.2004), Lúčna štvrť č.735/27, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
08.07.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 249/97, Dnot 70/97 - 443/97, (dupl.os.č.713, os.č.5350 - VZ 87/95), PKV 3387
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1497 Šajbanová Anna r. Sujová, B.Němcovej č.614/5, 96263 Pliešovce
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
16.11.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1680 / 1076040
210 / 1076040
D 1922/00, D not 243/00 - 1504/2001, PKV 636
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
156/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
210 / 1076040
1501 Ďurica Jozef r. Ďurica, č. 275, 96204 Kriváň
01.12.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1968/00, D not 35/01 - 1505/2001, PKV 636
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1502 Marková Pavla r. Fekiačová, Pražská 1451/15, Detva, SR
31.03.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
433 / 836920
Z-1405/11-č.20D/60/2011,D not.92/2011-1229/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1503 Murín Ján r. Murín, Jesenského č.510/10, 96212 Detva
10.12.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 487/01, Dnot 98/01 - 501/02, PKV 1630
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1504 Melišíková Mária Ing. r. Krnáčová, Rudohorská 6737/21, 97411 Banská
Bystrica
23.04.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1723/01, Dnot 270/01 - 504/02, PKV 5658
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1505 Krnáč Milan Ing. r. Krnáč, Francisciho č.731, 98101 Hnúšťa
04.05.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 19215
Rozsudok 14C 89/93 - 702/2001, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1510 Mravec Mikuláš r. Mravec, č.546, 96204 Kriváň
04.12.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4 / 19215
Rozsudok 14C 89/93 - 702/2001, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1509 Mravec Jozef r. Mravec, č.545, 96204 Kriváň
06.07.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 19215
Rozsudok 14C 89/93 - 702/2001, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1508 Halajová Emília r. Mravcová, č.531, 96204 Kriváň
23.05.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13664
D 1818/97, D not 2/98 - 335/2001, PKV 4373
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1507 Ďuricová Anna r. Mravcová, č.257, 96204 Kriváň
27.03.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 3416
D 1723/01, Dnot 270/01 - 504/02, PKV 5658
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1506 Gáboríková Božena r. Hrončeková, č. 446, 96204 Kriváň
31.10.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 3416
4 / 19215
Rozsudok 14C 89/93 - 702/2001, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
157/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
04.12.1941
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1511 Mravec Peter r. Mravec, č. 599, 96204 Kriváň
21.04.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 19215
Rozsudok 14C 89/93 - 702/2001, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1512 Marcineková Mária r. Ďuricová, č. 24, 96204 Kriváň
29.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 551/99, D not 101/99 - 365/2001, PKV 659
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1513 Ďurica Jozef Ing. r. Ďurica, č. 262, 96204 Kriváň
03.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 11529
D 551/99, D not 101/99 - 365/2001, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1514 Kučera Ján r. Kučera, Zlatnô č.353, 96204 Korytárky
13.02.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
D 477/55 - 825/2001, PKV 1953
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1515 Halajová Mária r. Chamulová, Rúbanisko II č. 2934/49, 98403 Lučenec
29.04.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 88/84 - 1338/2001, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1516 Gužmerová Ľubica r. Halajová, Piešť II.č.229, 96212 Detva
26.01.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 3416
D 201/99, Dnot 260/99 - 273/01, PKV 5546
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1519 Výbošťoková Emília r. Výbošťoková, č.240, 96212 Stožok
04.05.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 26352
D 1732/92, D not 161/93 - 282/2001, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1518 Výbošťoková Emília r. Výbošťoková, č.240, 96212 Stožok
04.05.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 26352
D 1732/92, D not 161/93 - 282/2001, PKV 5603
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1517 Poltárska Jana r. Halajová, č. 117, 98511 Mašková
04.02.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 13176
5 / 26352
D 201/99, Dnot 260/99 - 273/01, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
158/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1520 Melich Miroslav Ing. r. Melich, Tehelná č.221/9, 97697 Nemecká
22.04.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 105/01, Dnot 61/01 - 579/02, PKV 4877
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1521 Melich Peter r. Melich, 352, 03842 Príbovce
04.10.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7789 / 6456240
D 105/01, Dnot 61/01 - 579/02, PKV 4877
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1522 Melich Miroslav Ing. r. Melich, Tehelná č.221/9, 97697 Nemecká
22.04.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
D 105/01, Dnot 61/01 - 579/02, PKV 4881
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1524 Kučera Marian r. Kučera, P.Jilemnického č. 684/96, 96212 Detva
10.08.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 25620
Z-2062/2011 - osv. N 417/2011 Nz 53782/2011 - 183/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1526 Šalamunová Emília r. Paučová, Radvanská č.508/13, 97405 Banská
Bystrica
23.04.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
168 / 1076040
osved. N 171/02, Nz 74/02 - 625/02, PKV 5178
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1529 Ondrášik Ján r. Ondrášik, č.556, 96204 Kriváň
14.01.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
34 / 204960
osved. N 24/02, Nz 23/02 - 691/02, PKV 1656
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1528 Ondrášik Miroslav r. Ondrášik, A.Bernoláka č.930/6, 96212 Detva
08.06.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3660
osved. N 24/02, Nz 23/02 - 691/02, PKV 1650
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1527 Šalamunová Emília r. Paučová, Radvanská č.508/13, 97405 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
23.04.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
osved. N 189/02, Nz 192/02 - 598/02, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1525 Ondrášik Ján r. Ondrášik, 962 04, Kriváň, č. 556, SR
14.01.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
84 / 1076040
D 105/01, Dnot 61/01 - 579/02, PKV 4881
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1523 Melich Peter r. Melich, 352, 03842 Príbovce
04.10.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7789 / 6456240
168 / 1076040
osved. N 171/02, Nz 74/02 - 625/02, PKV 5178
159/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
14.01.1976
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1530 Smutná Anna r. Šmálová (zom. 21.3.2010, Rimavská Sobota)
09.03.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1076040
D 428/89-14-113/90, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1531 Valocková Zuzana r. Šmálová (zom. 02.11.2007, č. 338, Iviny)
24.05.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1076040
D 428/89-14-113/90, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1533 Šmál Jozef r. Šmál (zom. 30.08.2005, č.127, Dúbravy)
17.01.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1076040
D 428/89-14-113/90, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1535 Kamenský Ján r. Kamenský, č. 165, 96212 Dúbravy
17.06.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 1076040
D 4776/92, D not 655/93 - 214/98, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1536 Šufliarský Peter r. Šufliarský, Kostolná č. 41, 96212 Detva
15.05.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 3689
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1537 Šufliarsky Matúš r. Šufliarsky, Kostolná č. 141, 96212 Detva
22.10.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 3689
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1538 Melichová Ľubica r. Šufliarska, Nová Ves č. 764/100, 96212 Detva
17.02.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 3689
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1539 Šufliarsky Matúš r. Šufliarsky, Kostolná č. 141, 96212 Detva
22.10.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
31 / 92232
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 3082
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1540 Šufliarský Peter r. Šufliarský, Kostolná č. 41, 96212 Detva
15.05.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
31 / 92232
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 3082
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
160/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1541 Melichová Ľubica r. Šufliarska, Nová Ves č. 764/100, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.02.1971
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 3082
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1542 Šufliarsky Matúš r. Šufliarsky, Kostolná č. 141, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.10.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
112 / 1076040
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1543 Šufliarský Peter r. Šufliarský, Kostolná č. 41, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.05.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
112 / 1076040
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1544 Melichová Ľubica r. Šufliarska, Nová Ves č. 764/100, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.02.1971
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 92232
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1546 Šufliarský Peter r. Šufliarský, Kostolná č. 41, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.05.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 92232
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1547 Melichová Ľubica r. Šufliarska, Nová Ves č. 764/100, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.02.1971
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 30744
D 1861/01, D not 3/02 - 1066/2002, PKV 1252 (dupl.vlast.os.č.7723,7724 VZ 1173/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1550 Saxon Ondrej Ing. r. Saxon, Kimovská 2589/18, 96001 Zvolen
Informatívny výpis
1 / 30744
D 1861/01, D not 3/02 - 1066/2002, PKV 1252 (dupl.vlast.os.č. 7723,7724 VZ 1173/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1549 Fraňová Helena r. Šufliarska, M.Hattalu č. 993/3, 96901 Banská
Štiavnica
Dátum narodenia :
09.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 92232
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1548 Šufliarský Mikuláš Ing. r. Šufliarský, Hollého č. 4790/87, 03601 Martin
Dátum narodenia :
09.03.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
112 / 1076040
D 59/02, D not 2/02 - 966/2002, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1545 Šufliarsky Matúš r. Šufliarsky, Kostolná č. 141, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.10.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
31 / 92232
161/218
1260 / 1076040
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29.11.1924
osved. N 159/02, Nz 161/02 - 1273/2002, PKV 5546
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1551 Podobová Katarína MUDr. r. Čabová, Krpelná č.1123/9, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.03.1972
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1201 / 717360
dar.zml.č. V 1693/2000 - 1356/2002, PKV 822
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1552 Gáborová Margita r. Luptáková, Skliarovo č. 304, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.12.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
D 825/87 - 1367/02, PKV 2360
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1553 Chamulová Lýdia r. Libiaková, Jesenského č.1381/48, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.04.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 507/02, Dnot 75/02 - 1372/02, PKV 2240
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1554 Ostrihoň Jozef r. Ostrihoň, Partizánska č. 4/136, 96212 Detva a
Ostrihoňová Anna r. Halajová, Partizánska 4/136, 96212 Detva
Dátum narodenia :
06.01.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 120/01, Dnot 44/01 - 65/03, PKV 3085
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
280 / 1076040
N 443/02, Nz 441/02 - 401/2003, PKV 3333
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1559 Sekerešová Vilma r. Kucejová, Kukučínova č. 171/7, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.09.1925
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
210 / 1076040
D 244/95, D not 70/95 - 396/2003, PKV 3585
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1558 Kucej Jozef r. Kucej, P.Jilemnického č. 1289/76, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.05.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
osved. N 83/2003, Nz 14995/2003-387/2003, PKV 5621
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1557 Šufliarsky Ján r. Šufliarsky, M.R.Štefánika č. 893/31, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.06.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.06.1950
5 / 20496
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1556 Gondová Vilma r. Chebeňová, Sládkovičova č.670/35, 96212 Detva
Dátum narodenia :
03.03.1932
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
osved. N 360/02, Nz 363/02 - 1400/02, PKV 5
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1555 Šiandorová Anna r. Nosáľová, Kostolná č. 205, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
280 / 1076040
N 443/02, Nz 441/02 - 401/2003, PKV 3333
162/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
26.09.1925
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1560 Luptáková Zuzana r. Polcíková, 969 01, Počúvadlo, č. 76, SR
Dátum narodenia :
17.08.1949
Titul nadobudnutia
19 / 1844640
Z-793/2012 - 6D/41/2012 Dnot 74/2012 - 776/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1561 Válková Anna r. Ľuptáková, Mieru č. 502/29, 96223 Očová
Dátum narodenia :
08.04.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 1844640
15D 1107/02, Dnot 119/02 - 511/03 , PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1562 Melichová Mária r. Melichová, Skliarovo č. 74, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 95/02, D not 33/02 - 611/2003, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1563 Melich Jozef r. Melich, Skliarovo č. 233, 96212 Detva
Dátum narodenia :
15.10.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 95/02, D not 33/02 - 611/2003, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1564 Lupták Imrich r. Lupták, Skliarovo č. 286, 96212 Detva
Dátum narodenia :
02.04.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 81984
osved. N 61/99, Nz 283/99 - 562/2000, PKV 3959 (dupl.s B 1565 - VZ 1801/00, B 2016 - VZ
1272/00, PKV 3959 B6)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1565 Melichová Emília r. Melichová, Skliarovo č. 223, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
13.12.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 81984
osved. N 8/2000, Nz 10/2000 - 1801/2000 (dupl.s B 1564 - VZ 562/00, B 2016 - VZ 1272/02,
PKV 3959 B6)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1566 Sasáková Anna r. Ostrihoňová, Lúčna č. 1017/33, 08221 Veľký Šariš
Dátum narodenia :
12.09.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 266/02, Dnot 37/02 - 640/03, PKV 2778
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1567 Marcinek Tomáš Ing. r. Marcinek, č. 24, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
20.01.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1633 / 2690100
D 696/02, D not 88/02 - 648/2003, PKV 3726
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1568 Stehlík Miroslav r. Stehlík, M.R. Štefánika 910/51, Detva, PSČ 962 12,
SR
Dátum narodenia :
30.06.1978
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2562
10387 / 10760400
Z-72/2012 - 26D/140/2011 Dnot 186/2011 - 251/2012
163/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1569 Chamulová Emília r. Dianišková, kpt.Nálepku č. 1317/29, 96212 Detva
21.01.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
15D 1154/2002, D not 141/02 - 658/2003, PKV 3835
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1570 Dianiška Jozef r. Dianiška, Nová Ves č. 1132/81, 96212 Detva
26.03.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
803 / 8967000
17D 135/03, Dnot 75/03 - 935/03, PKV 678
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1578 Kružliaková Anna r. Ľuptáková, Krné č.115, 96212 Detva
05.02.1949
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
5 / 40992
14D 1401/2002, D not 39/03 - 924/2003, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1577 Hulina Jozef r. Hulina, Piešť I.č.48, 96212 Detva
08.06.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 40992
14D 1401/2002, D not 39/03 - 924/2003, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1576 Stančíková Viera r. Melichová, Kostolná č. 120, 96212 Detva
18.09.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 737856
14D 1401/2002, D not 39/03 - 924/2003, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1575 Buzáková Oľga r. Melichová, č. 208, 98033 Šurice
13.02.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 737856
14D 1401/2002, D not 39/03 - 924/2003, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1574 Stančíková Viera r. Melichová, Kostolná č. 120, 96212 Detva
18.09.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1008 / 1076040
10D 151/2001, D not 72/2001 - 888/2003, PKV 2148
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1573 Buzáková Oľga r. Melichová, č. 208, 98033 Šurice
13.02.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
14D 1156/2002, D not 120/02 - 683/2003, PKV 2241
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1572 Lalík Dušan Ing. r. Lalík, Vimperská č. 1714/12, 96212 Detva
27.05.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 107604
15D 1154/2002, D not 141/02 - 658/2003, PKV 3755
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1571 Libiak Jozef r. Libiak, Nám.mieru 1395/23, 96212 Detva
11.05.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
126 / 1076040
164/218
941 / 717360
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
05.02.1949
D 4045/92, PKV 1829
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1579 Kružliaková Anna r. Ľuptáková, Krné č.115, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.02.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
919 / 3228120
D 4045/92, PKV 1830
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1580 Ďurica Štefan r. Ďurica (zom. 11.02.1998, č. 254, Kriváň, otec Štefan)
Dátum narodenia :
13.08.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 897/94, D not 73/94 - 324/97, PKV 1369
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1581 Babicová Anna r. Sujová, Kostolná č. 136, 96212 Detva
Dátum narodenia :
20.09.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3649 / 1076040
D 1968/00, D not 35/01 - 1505/2001, PKV 49
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1582 Golianová Amália (č. 244, Detva)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 915
1260 / 1076040
D 176/57, PKV 1002
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1583 Fekiač Jozef Ing. r. Fekiač (Hlboká č. 4074/11,Banská Bystrica)
Dátum narodenia :
22.07.1941
7517 / 4304160
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 5/2014
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1036/71 - 1118/2003, PKV 843
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1584 Lauková Anna r. Svoreňová, Cikkera č. 649/3, Rybáre, 96231 Sliač
Dátum narodenia :
27.03.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 1457/2002, D not 6/2003 - 1384/2003, PKV 3399
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1585 Hurčíková Janka r. Svoreňová, Rozvodná č. 3402/9, 83101 Bratislava
Dátum narodenia :
13.07.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
5 / 13176
14D 1457/2002, D not 6/2003 - 1384/2003, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1587 Hurčíková Janka r. Svoreňová, Rozvodná č. 3402/9, 83101 Bratislava
Dátum narodenia :
13.07.1950
Titul nadobudnutia
5 / 5124
14D 1457/2002, D not 6/2003 - 1384/2003, PKV 3399
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1586 Lauková Anna r. Svoreňová, Cikkera č. 649/3, Rybáre, 96231 Sliač
Dátum narodenia :
27.03.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 5124
5 / 13176
14D 1457/2002, D not 6/2003 - 1384/2003, PKV 5596
165/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
13.07.1950
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1588 Lauková Anna r. Svoreňová, Cikkera č. 649/3, Rybáre, 96231 Sliač
27.03.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 1457/2002, D not 6/2003 - 1384/2003, PKV 5667
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1589 Hurčíková Janka r. Svoreňová, Rozvodná č. 3402/9, 83101 Bratislava
13.07.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
87 / 119560
dar.zmluva V 655/03 - 1385/2003, PKV 2936
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1591 Lalík Ján r. Lalík, Piešť I.č.185, 96212 Detva
01.03.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
14D 195/2003, D not 43/2003 - 1392/2003, PKV 5660
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1592 Murín Ján r. Murín, Ing, Novosady 924/15, Detva, PSČ 962 12, SR
07.07.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 3416
14D 263/2003, D not 79/03 - 142/2004, PKV 901
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1597 Homoľa Jozef r. Homoľa, Okružná č. 1271/29, 96212 Detva
Informatívny výpis
19 / 30744
14D 49/2003, D not 14/2003 - 115/2004, PKV 2076
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1596 Mravcová Emília r. Nevolná, B. Němcovej 778/7, 96212 Detva
25.08.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
osved. N 937/2003, Nz 122743/2003 - 1436/2003, PKV 2602
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1595 Lakota Ján r. Lakota, Novosady č. 921/10, 96212 Detva
24.10.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
osved. N 937/2003, Nz 122743/2003 - 1436/2003, PKV 2602
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1594 Melich Jozef r. Melich, Skliarovo č. 283, 96212 Detva
27.12.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1470 / 1076040
Z-2020/2011 - 23D/97/2011 Dnot 160/2011 - 167/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1593 Melich Ján r. Melich, Skliarovo č.276, 96212 Detva
06.02.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
14D 1457/2002, D not 6/2003 - 1384/2003, PKV 5667
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1590 Výboh Peter r. Výboh, Štúrova 952/50, 96212 Detva
11.01.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
166/218
43 / 107604
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
26.01.1967
D 1801/95, D not 41/96 - 337/2002, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1598 Homola Ján r. Homola, Vimperská č. 938/4, 96212 Detva
22.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 107604
D 1801/95, D not 41/96 - 337/2002, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1599 Konôpková Anna r. Homolová, č. 130, 96212 Stožok
08.03.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 107604
D 1801/95, D not 41/96 - 337/2002, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1600 Nedelková Emília r. Homoľová, Pstruša č. 301, 96202 Vígľaš
17.05.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 107604
D 1801/95, D not 41/96 - 337/2002, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1601 Karlíková Elena r. Krnáčová, B.S.Timravy č. 1640/4, 96205 Hriňová
25.11.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1183/92, D not 94/03 - 204/03, PKV 4466
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1602 Lupták Jozef r. Lupták, Skliarovo č. 334, 96212 Detva
09.10.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
17D 234/2003, D not 96/03 - 204/2004, PKV 3360
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1603 Lupták Zdenek Ing. r. Lupták, Kúpalisko č. 1415/22, 96212 Detva
30.06.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
17D 100/2003, D not 70/03 - 207/2004, PKV 686
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1606 Fekiač Martin r. Fekiač, č. 478, 96204 Kriváň
05.07.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6832
17D 100/2003, D not 70/03 - 207/2004, PKV 686
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1605 Kubinčanová Mária r. Ďurišová, Piešť II.č.188, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.03.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
17D 234/2003, D not 96/03 - 204/2004, PKV 3360
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1604 Ďuriš Mikuláš r. Ďuriš (m. Emíllia r. Melichová), Cintorínska č.424/7,
96212 Detva
05.06.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
3763 / 2690100
17D 236/2003, D not 68/2003 - 216/2004, PKV 768
167/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
05.07.1948
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1607 Fekiač Martin r. Fekiač, č. 478, 96204 Kriváň
05.07.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
73 / 538020
17D 236/2003, D not 68/2003 - 216/2004, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1608 Baran Vladimír r. Baran, M.R.Štefánika č. 891/37, 96212 Detva
13.08.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 122
17D 147/2003, D not 76/03 - 230/2004, PKV 893
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1609 Matúška Ján r. Matúška, Hollého č. 1228/4, 96212 Detva
21.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
14D 100/2003, D not 45/03 - 285/2004, PKV 2534
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1610 Matušková Viera r. Vreštiaková, Cintorínska 425/8, Detva, PSČ 962 12,
SR
22.09.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z-819/2012 - 29D 2/2012 Dnot 18/2012 - 783/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1611 Slivková Magdaléna r. Chlebničanová, Spojová č.3851/15, 97404
Banská Bystrica
06.10.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 163968
Z-1591/2010 - 28D/51/2010 Dnot 92/10 - 1411/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1615 Uhliarová Júlia r. Konôpková, Skliarovo č.312, 96212 Detva
15.06.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 89670
osved. N 99/04, Nz 21583/04 - 632/2004, PKV 3295
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1616 Tišliarová Viera RNDr. r. Matúšková, Tatranská 6320/45, 97411 Banská
Informatívny výpis
13 / 163968
15D 213/2003, D not 173/03 - 587/2004, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1614 Povalač Pavel, D. Ertla 1450/3, Zvolen, PSČ 960 01, SR
09.07.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
13 / 163968
15D 213/2003, D not 173/03 - 587/2004, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1613 Ďuricová Elena r. Povalačová, MDD č. 1799/7, 96001 Zvolen - Môťová
25.02.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 163968
15D 213/2003, D not 173/03 - 587/2004, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1612 Chlebničan Štefan Ing. r. Chlebničan, Krpelná č.1275/23, 96212 Detva
22.05.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
168/218
3 / 13664
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
21.05.1957
č.15D 317/2003, D not 180/03 - 769/2004, PKV 2540
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1617 Matúšková Elena r. Matúšková, Kostolná 139, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
06.02.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
č.15D 317/2003, D not 180/03 - 769/2004, PKV 2540
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-10/2013 - žiadosť - 200/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1618 Bystriansky Juraj Ing. r. Bystriansky, Lúčna štvrť č.1390/10, 96212
Detva
Dátum narodenia :
25.10.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
osved. N 250/04, Nz 52156/04 - 864/2004, PKV 1027
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1620 Fekiačová Anna r. Fekiačová, Partizánska č. 129/4, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.09.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
osved. N 279/04, Nz 58100/04 - 942/2004, PKV 1489
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1625 Szabóová Margita r. Píriová, č. 12, 93584 Hokovce
Dátum narodenia :
30.03.1956
Informatívny výpis
1 / 5124
osved. N 279/04, Nz 58100/04 - 942/2004, PKV 1486
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1624 Krnáčová Margita r. Kulišiaková, A.Bernoláka č. 926/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.10.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
997 / 2152080
15D 557/2003, D not 3/2004 - 921/2004, PKV 820
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1623 Krnáčová Margita r. Kulišiaková, A.Bernoláka č. 926/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.10.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 6832
15D 557/2003, D not 3/2004 - 921/2004, PKV 826
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1622 Fekiačová Anna r. Fekiačová, Partizánska č. 129/4, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.09.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1853 / 2152080
15D 557/2003, D not 3/2004 - 921/2004, PKV 809
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1621 Fekiačová Anna r. Fekiačová, Partizánska č. 129/4, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.09.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1400 / 1076040
č.D 990/01, D not 151/01 - 783/2004, PKV 253
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1619 Matúšková Mária r. Melichová, Hollého č. 1228/4, 96212 Detva
Dátum narodenia :
04.11.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 13664
169/218
4 / 6405
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
30.03.1956
15D 598/2003, D not 12/04 - 995/2004, PKV 5601
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1626 Zabáková Mária r. Ďuricová, Krpelná č. 1094/18, 96212 Detva
Dátum narodenia :
24.02.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
560 / 1076040
osved. N 220/04, Nz 46512/04 - 1007/2004, PKV 11
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1627 Zabáková Mária r. Ďuricová, Krpelná č. 1094/18, 96212 Detva
Dátum narodenia :
24.02.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
osved. N 220/04, Nz 46512/04 - 1007/2004, PKV 582
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1628 Zabáková Mária r. Ďuricová, Krpelná č. 1094/18, 96212 Detva
Dátum narodenia :
24.02.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 61488
osved. N 220/04, Nz 46512/04 - 1007/2004, PKV 3547
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1629 Danihelová Magdaléna r. Stehlíková, Zelený háj 1932/51, 94701
Hurbanovo
Dátum narodenia :
02.09.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 507/2003, D not 169/03 - 1142/2004, PKV 2148
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1630 Cerovská Anna r. Stehlíková, Vimperská č. 616, 96212 Detva
Dátum narodenia :
16.06.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2016 / 5380200
14D 507/2003, D not 169/03 - 1142/2004, PKV 2148
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1631 Stehlíková Elena r. Stehlíková, Hurbanova č. 978/15, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
17.02.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 5124
č. D 800/94, D not 70/94 - 1210/2004, PKV 1064
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1634 Válková Anna r. Ľuptáková, Mieru č. 502/29, 96223 Očová
Dátum narodenia :
08.04.1947
Titul nadobudnutia
8 / 80703
Dar. zmluva V 676/04 - 1194/2004, PKV 5609
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1633 Réveszová Viera r. Golianová, Sabová 3, 97901 Rimavská Sobota
Dátum narodenia :
04.01.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1008 / 5380200
14D 507/2003, D not 169/03 - 1142/2004, PKV 2148
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1632 Decommer - OTS, s.r.o, Novosady 924/15, Detva, PSČ 962 12, SR
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2016 / 5380200
19 / 922320
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
170/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
08.04.1947
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1635 Luptáková Miroslava r. Luptáková, č. 76, 96901 Počúvadlo
30.03.1982
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 1844640
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1636 Víťazová Janka r. Luptáková, č. 46, 96975 Baďan
11.10.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 1844640
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1637 Kováčová Jolana r. Melichová, Novosady č.921/8, 96212 Detva
08.01.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1638 Melich Vojtech r. Melich, Kostolná č. 99, 96212 Detva
20.01.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2766960
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1639 Melichová Emília r. Melichová, Kostolná č. 140, 96212 Detva
02.09.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2766960
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1640 Antolíková Anna r. Melichová, Novosady č.925/18, 96212 Detva
26.08.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2766960
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1642 Melich Jozef r. Melich, Kostolná č. 82, 96212 Detva
03.01.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2766960
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1643 Melich Anton r. Melich, Obrancov mieru č. 878/20, 96212 Detva
15.12.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
19 / 2766960
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1641 Melich Ján r. Melich, Vimperská č.938/4, 96212 Detva
04.05.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2766960
19 / 922320
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
171/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1644 Melich Milan r. Melich, Obrancov mieru č. 878/20, 96212 Detva
30.11.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1645 Budáčová Emília r. Melichová, PiešťII.č.132, 96212 Detva
09.06.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 461160
D 4288/92, D not 117/98 - 1215/2004, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1646 Hukel Milan r. Hukel, J.Kráľa č.2223/36, 96001 Zvolen
28.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
14D 919/03, Dnot 2/04 - 1248/04, PKV 1142
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1647 Hukel Milan r. Hukel, J.Kráľa č.2223/36, 96001 Zvolen
28.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
8 / 80703
14D 919/03, Dnot 2/04 - 1248/04, PKV 5609
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1648 Nôtová Anna r. Spodniaková, Partizánska č.1574/33, 96205 Hriňová
16.01.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
157 / 3228120
osvedč. N 390/04, Nz 78418/04 - 1289/04, PKV 3829
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1653 Melich Matúš r. Melich, č.1172, 96212 Detva
14.11.1953
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
1 / 1281
osvedč. N 390/04, Nz 78418/04 - 1289/04, PKV 2655
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1652 Murín Ján r. Murín, Skliarovo č.268, 96212 Detva
19.01.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
osvedč. N 390/04, Nz 78418/04 - 1289/04, PKV 2654
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1651 Murín Ján r. Murín, Skliarovo č.268, 96212 Detva
19.01.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
17D 42/04, Dnot 35/04 - 1255/04, PKV 3237
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1650 Murín Ján r. Murín, Skliarovo č.268, 96212 Detva
19.01.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
473 / 1076040
17D 42/04, Dnot 35/04 - 1255/04, PKV 3239
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1649 Vilhanová Emília r. Spodniaková, Partizánska 66/68, 96212 Detva
01.08.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 922320
1 / 32025
172/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14.11.1953
14D 813/03, D not 218/03 - 1321/04, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1655 Melich Matúš r. Melich, č.1172, 96212 Detva
14.11.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 307440
14D 813/03, D not 218/03 - 1321/04, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1657 Šufliarsky Jozef r. Šufliarsky, Kostolná č.47, 96212 Detva
09.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
16D 164/04, D not 32/04 - 1359/04, PKV 3693
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1658 Jurek Ján r. Jurek, Orlova č.143/10, 96212 Detva
20.12.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
15D 614/04, D not 13/04 - 1381/04, PKV 1625
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1659 Golian Jozef r. Golian (zom. 17.01.1996, SNP 19, Detva)
23.11.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 6832
D 551/75 - 94/77, osvedč. N 348/94, Nz 350/94 - 239/96, PKV 1006
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1660 Salvová Anna r. Golianová, Okružná č.467/1, 99001 Veľký Krtíš
19.09.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osvedč. N 348/94, Nz 350/94 - 239/96, PKV 1006
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1661 Melichová Mária r. Golianová, Nová Ves č.351/59, 96212 Detva
18.09.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
19 / 553392
D 1550/92, D not 672/93 - 485/96, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1666 Kamenský Ján r. Kamenský, č. 165, 96212 Dúbravy
17.06.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 6832
osvedč. N 348/94, Nz 350/94 - 239/96, PKV 1006
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1664 Smutná Anna r. Šmálová (zom. 21.3.2010, Rimavská Sobota)
09.03.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 6832
osvedč. N 348/94, Nz 350/94 - 239/96, PKV 1006
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1662 Golian Ján r. Golian, Námestie SNP č.291/44, 96212 Detva
09.04.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 6832
19 / 553392
D 1550/92, D not 672/93 - 485/96, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
173/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
17.06.1956
1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1667 Šmál Jozef r. Šmál, Dúbravy, č. 128, SR
Dátum narodenia :
20.04.1970
Titul nadobudnutia
11653 / 38737440
darovacia zmluva č.V 2125/13-80/2014.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1668 Smutná Anna r. Šmálová (zom. 21.3.2010, Rimavská Sobota)
Dátum narodenia :
09.03.1923
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
D 1550/92, D not 672/93 - 485/96, PKV 3692
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1669 Pleva Jozef r. Pleva, Dúbravy, č. 136, SR
Dátum narodenia :
04.11.1950
Titul nadobudnutia
11653 / 38737440
Z-1288/12-č.26D57/2012,D not.119/2012-1068/2012.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1670 Kamenský Ján r. Kamenský, č. 165, 96212 Dúbravy
Dátum narodenia :
17.06.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
D 1550/92, D not 672/93 - 485/96, PKV 3692
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1671 Szabó Koloman r. Szabó, Novosady č. 925/17, 96212 Detva
Dátum narodenia :
04.03.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7523 / 4304160
17D 253/2004, D not 56/04 - 21/2005, PKV 3121
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1672 Salvová Gabriela r. Szabová, M.R.Štefánika č. 910/47, 96212 Detva
Dátum narodenia :
24.12.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17D 253/2004, D not 56/04 - 21/2005, PKV 3121
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1673 Szabó Koloman r. Szabó, Novosady č. 925/17, 96212 Detva
Dátum narodenia :
04.03.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
337 / 76860
17D 253/2004, D not 56/04 - 21/2005, PKV 3118
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1674 Salvová Gabriela r. Szabová, M.R.Štefánika č. 910/47, 96212 Detva
Dátum narodenia :
24.12.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
337 / 51240
B2, čd 1023/50
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1676 Micháliková Emília r. Melichová, Skliarovo č. 112, 96212 Detva
Dátum narodenia :
16.11.1944
Titul nadobudnutia
337 / 76860
17D 253/2004, D not 56/04 - 21/2005, PKV 3118
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1675 Golianová Magdaléna r. Szabová, Partizánska č. 59/76, 96212 Detva
Dátum narodenia :
12.09.1933
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7523 / 4304160
1 / 109312
15D 376/2003, D not 155/2003 - 151/2005, PKV 5657
174/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
16.11.1944
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1677 Dulaj Ján r. Dulaj, Nová Ves č. 804/85, 96212 Detva
15.04.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
373 / 358680
dar. zmluva V 886/04 - 166/2005, PKV 564
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1678 Spodniak Ján r. Spodniak, Skliarovo č. 220, 96212 Detva
27.03.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 269010
17D 302/2004, D not 69/04 - 188/2005, PKV 4403
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1679 Luptáková Zuzana r. Polcíková, č. 76, 96901 Počúvadlo
17.08.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 922320
10D 803/2003, D not 191/2003 - 297/2005, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1680 Vrťo Marian r. Vrťo, A.Bernoláka č. 931/16, 96212 Detva
23.05.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
197 / 717360
14D 485/2003, D not 111/2003 - 314/05, PKV 1786
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1681 Rybárová Mária r. Golianová, J. Kráľa 1191/8, Detva, PSČ 962 12, SR
06.05.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16D 473/2004, D not 109/04 - 416/2005, PKV 954
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-335/2012 - žiadosť - 1346/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1682 Golian Jozef r. Golian, Hviezdoslavova č. 495/12, 96212 Detva
21.07.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
42 / 1076040
D 397/51, D not 9/04 - 639/2005, PKV 3591
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1685 Stančík Ján r. Stančík, Hollého č. 1031/9, 96212 Detva
09.06.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1075 / 1076040
osved. N 697/2004, Nz 84621/2004 - 549/2005, PKV 2203
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1684 Stančík Jozef r. Stančík, Lúčna štvrť č. 733/11, 96212 Detva
08.07.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 3843
16D 473/2004, D not 109/04 - 416/2005, PKV 954
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1683 Lalíková Renáta r. Lalíková, Piešť I. č. 85, 96212 Detva
19.02.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 3843
42 / 1076040
D 397/51, D not 9/04 - 639/2005, PKV 3591
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
175/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
09.06.1932
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1686 Môťovská Katarína r. Fekiačová, č. 7, 98551 Podkriváň
29.05.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 4184600
16D 713/2004, D not 152/2004 - 669/2005, PKV 705
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1687 Sliacka Oľga r. Kráľová, Ľ. Štúra č. 2552/17, 96001 Zvolen
30.03.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
87 / 239120
16D 1710/2004, D not 2/2005 - 713/2005, PKV 1788
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1688 Sliacka Oľga r. Kráľová, Ľ. Štúra č. 2552/17, 96001 Zvolen
30.03.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
16D 1710/2004, D not 2/2005 - 713/2005, PKV 1791
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1689 Melichová Anna r. Purdeková, Okružná č. 1431/61, 96212 Detva
01.07.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17D 315/2004, D not 83/2004 - 880/2005, PKV 2572
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1690 Hazuchová Elena r. Fekiačová, Krné č. 38, 96212 Detva
14.01.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
4 / 80703
osved. N 235/05, Nz 31296/05 - 1033/2005, PKV 874
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1694 Lakota Štefan r. Lakota, Kostolná č. 31, 96212 Detva
08.04.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
180 / 1076040
osved. N 275/05, Nz 35233/05 - 1004/2005, PKV 2606
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1693 Lakota Štefan r. Lakota, Kostolná č. 31, 96212 Detva
08.04.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
osved. N 275/05, Nz 35233/05 - 1004/2005, PKV 1133
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1692 Melich Peter r. Melich, Skliarovo č. 221, 96212 Detva
27.03.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
131 / 30744
osved. N 270/05, Nz 35228/05 - 913/2005, PKV 734
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1691 Melich Ján r. Melich, Skliarovo č. 221, 96212 Detva
30.07.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1637 / 3228120
2520 / 1076040
osved. N 235/05, Nz 31296/05 - 1033/2005, PKV 5542
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
176/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1695 Ďurica Jozef Ing. r. Ďurica, MDD 1799/7, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
20.09.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
630 / 1076040
16D 164/05, D not 24/05 - 1048/2005, PKV 602
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1696 Ostrihoňová Ľubica RnDr. r. Michaliková, Beňovského č. 1165/6, 84101
Bratislava
Dátum narodenia :
25.04.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24D 825/04, D not 112/04 - 1060/2005, PKV 2613
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1697 Michalik Karol, Ing., Na Slanci 13083/5, Bratislava - Nové Mesto, SR
Dátum narodenia :
16.03.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
379 / 2582496
16D 837/04, D not 163/04 - 1110/2005, PKV 622
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1703 Sliacky Ján r. Sliacky, A. Bernoláka č. 931/14, 96212 Detva
Dátum narodenia :
10.10.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
67 / 2152080
16D 837/04, D not 163/04 - 1110/2005, PKV 637
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1702 Sliacky Ján r. Sliacky, A. Bernoláka č. 931/14, 96212 Detva
Dátum narodenia :
10.10.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1627 / 4611600
16D 1268/04, D not 199/04 - 1086/2005, osved.N 100/06, Nz 17464/06 - 737/2006, PKV 2482
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1701 Sliacky Ján r. Sliacky, A. Bernoláka č. 931/14, 96212 Detva
Dátum narodenia :
10.10.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
827 / 8608320
24D 825/04, D not 112/04 - 1060/2005, PKV 2611
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-1143/10-žiadosť-177/2011.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1700 Kuric Ján r. Kuric, Kollárová č. 958/5, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.05.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
827 / 8608320
24D 825/04, D not 112/04 - 1060/2005, PKV 2611
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1699 Michalik Karol, Ing., Na Slanci 13083/5, Bratislava - Nové Mesto, SR
Dátum narodenia :
16.03.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 81984
24D 825/04, D not 112/04 - 1060/2005, PKV 2613
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-1143/10-žiadosť-177/2011.
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1698 Ostrihoňová Ľubica RnDr. r. Michaliková, Beňovského č. 1165/6, 84101
Bratislava
Dátum narodenia :
25.04.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 81984
1 / 6832
16D 837/04, D not 163/04 - 1110/2005, PKV 5675
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
177/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 14640
1704 Sliacky Ján r. Sliacky, A. Bernoláka č. 931/14, 96212 Detva
Dátum narodenia :
10.10.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16D 837/04, D not 163/04 - 1110/2005, PKV 3591
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1705 Palicová Anna r. Fekiačová, Námestie mieru 1393/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
07.10.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved.N 282/2005,Nz 36496/2005-1118/2005, PKV 819
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1706 Libiaková Elena r. Fekiačová, Hollého č. 1233/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
31.07.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
337 / 1076040
osved.N 282/2005,Nz 36496/2005-1118/2005, PKV 819
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1707 Fekiač Ján r. Fekiač, A. Hlinku č. 905/14, 96212 Detva
Dátum narodenia :
07.09.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
337 / 1076040
osved.N 282/2005,Nz 36496/2005-1118/2005, PKV 819
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1708 Suja Ján r. Suja, Chalupkova č. 679/1, 96212 Detva
Dátum narodenia :
21.09.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
16D 146/05, D not 17/05 - 1190/2005, PKV 255
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1709 Farbák Roman r. Farbák, P.Jilemnického č. 1563/82, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.04.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 1614060
16D 146/05, D not 17/05 - 1190/2005, (dup. vlast.os.č.7369, os.č.7717 - VZ 1128/00), PKV
3394
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1711 Farbák Radovan Ing. r. Farbák, Sládkovičova č.789/34, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.09.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
299 / 1614060
D 599/99, Dnot 83/99 - 1128/00, PKV 3394 (dupl.os.č.8996 - VZ 1190/05)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1712 Suja Ján r. Suja, Chalupkova č. 679/1, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
21.09.1954
Titul nadobudnutia
299 / 1614060
D 599/99, Dnot 83/99 - 1128/00, PKV 3394 (dupl.os.č.8996 - VZ 1190/05)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1710 Suja Ján r. Suja, Chalupkova č. 679/1, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
21.09.1954
Titul nadobudnutia
337 / 538020
299 / 1614060
16D 146/05, D not 17/05 - 1190/2005, (dup. vlast.os.č.7369, os.č.7717 - VZ 1128/00), PKV
3394
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
178/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 8967
1713 Murín Jozef r. Murín, M.R.Štefánika č. 909/44, 96212 Detva
02.07.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 2130/96, D not 26/97 - 1203/2005, PKV 2780
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1714 Suja Jozef Ing. r. Suja, Pionierska č. 866/1, 96212 Detva
24.05.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 8967
16D 992/04, D not 182/2004 - 1203/2005, PKV 2780
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1715 Suja Jozef Ing. r. Suja, Pionierska č. 866/1, 96212 Detva
24.05.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
83 / 430416
16D 992/04, D not 182/2004 - 1203/2005, PKV 2536
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1716 Stehlík Jozef r. Stehlík, Piešť II. č. 88, 96212 Detva
20.11.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
16D 276/2005, D not 43/2005 - 1257/2005, PKV 3296
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1717 Krpelánová Mária r. Hlivová, č. 437, 96204 Kriváň
12.02.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
14D 686/03, D not 195/03 - 938/2004, PKV 3387
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1718 Hliva Ján Ing. r. Hliva, Orechová č. 10292/25, 82106 Bratislava
30.05.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 686/03, D not 195/03 - 938/2004, PKV 3387
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1719 Ďurica Jaroslav r. Ďurica, č. 310, 96204 Kriváň
29.06.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11529
16D 46/2004, D not 27/2004 - 934/2005, 16D 293/2006, D not 116/2006 - 976/2006, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1720 Barancová Magdaléna r. Horváthová, Slov. nár. povstania 272/51,
Zvolenská Slatina, PSČ 962 01, SR
10.03.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
105 / 1076040
16D 835/2005, D not 96/2005 - 268/2006, PKV 3077
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1722 Bučinová Irena r. Šufliarska, Generála Svobodu č. 1996/50, 96001
Zvolen - Môťová
12.08.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 7686
Z-1983/2013 - 6D/50/2013 Dnot 156/2013 - 43/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1721 Šufliarský František r. Šufliarský, Sládkovičova 961/18, 96212 Detva
21.08.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
105 / 1076040
16D 835/2005, D not 96/2005 - 268/2006, PKV 3077
179/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12.08.1945
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1723 Šufliarsky Karol r. Šufliarsky, Sládkovičova č. 962/20, 96212 Detva
25.10.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16D 835/2005, D not 96/2005 - 268/2006, PKV 3077
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1724 Fekiač Rudolf r. Fekiač, Partizánska č.971/55, 96212 Detva
31.03.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
16D 1389/2005, D not 248/05 - 274/2006, PKV 844
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1725 Fekiač Jozef Ing. r. Fekiač, Krpelná č. 1060/15, 96212 Detva
24.01.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
16D 1389/2005, D not 248/05 - 274/2006, PKV 844
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1726 Fekiač Marián Ing. r. Fekiač, Družstevná č.712/2, 96212 Detva
19.08.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
16D 1389/2005, D not 248/05 - 274/2006, PKV 844
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1727 Golian Imrich r. Golian, Kostolná č. 177, 96212 Detva
05.12.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
osved.N 10/2006, Nz 704/2006 - 281/2006, PKV 3693
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1728 Murínová Jana r. Báťková, Skliarovo č. 288, 96212 Detva
28.12.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
16D 1437/2005, D not 274/05 - 291/2006, PKV 957
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1729 Kucej Milan r. Kucej, P.Jilemnického č. 1178/90, 96212 Detva
29.04.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
16D 1172/2005, D not 212/05 - 302/2006, PKV 961
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1730 Matúška Mikuláš Ing. r. Matúška, Gaštanová č. 3077/23, 01007 Žilina
25.12.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1260 / 1076040
dar.zmluva V 18/06 - 319/2006, PKV 2524
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1731 Buzák Jozef r. Buzák, č. 360, 96212 Stožok
23.02.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 1076040
13 / 163968
16D 984/2005, D not 192/05 - 356/2006, PKV 5588
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
180/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1732 Budáčová Anna r. Buzáková, Piešť I.č.118, 96212 Detva
Dátum narodenia :
02.07.1969
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 163968
16D 984/2005, D not 192/05 - 356/2006, PKV 5588
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1733 Kantorová Mária r. Krnáčová, M.R.Štefánika č.909/46, 96212 Detva
Dátum narodenia :
08.07.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16D 1208/2004, D not 111/05 - 405/2006, PKV 1833
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1734 Kucej Ján r. Kucej, Kukučínova 180/14, 96212 Detva
Dátum narodenia :
01.01.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
560 / 1076040
osved.N 111/2006, Nz 13861/2006 - 442/2006, PKV 3333
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1735 Ďurica Milan JUDr. r. Ďurica, Tatranská 6330/26, 97411 Banská Bystrica
Dátum narodenia :
17.08.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
osved.N 346/2005, Nz 44033/2005 - 46/2006, PKV 668
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1737 Ďurica Ján r. Ďurica, č. 260, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
04.10.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
osved.N 346/2005, Nz 44033/2005 - 46/2006, PKV 668
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1738 Ďurica Ján r. Ďurica, č. 260, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
04.10.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 34587
osved.N 346/2005, Nz 44033/2005 - 46/2006, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1739 Gajdošová Emília PhDr. r. Ďuricová, L.Novomeského 122/6, 96001
Zvolen
Dátum narodenia :
01.10.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 34587
osved.N 346/2005, Nz 44033/2005 - 46/2006, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1741 Majerník Marcel r. Majerník, Horná č. 1825/9, 96205 Hriňová
Informatívny výpis
4 / 34587
osved.N 346/2005, Nz 44033/2005 - 46/2006, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1740 Ďurica Štefan Ing. r. Ďurica, č. 258, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
19.02.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
osved.N 346/2005, Nz 44033/2005 - 46/2006, PKV 668
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1736 Sarvašová Anna r. Ďuricová, č. 276, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
03.12.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
181/218
2 / 3843
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29.08.1976
osved.N 196/2005, Nz 25877/2005 - 885/2005, PKV 4075
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1742 Majerník Marcel r. Majerník, Horná č. 1825/9, 96205 Hriňová
29.08.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
293 / 448350
osved.N 196/2005, Nz 25877/2005 - 885/2005, PKV 5550
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1743 Ďurica Branislav r. Ďurica, č. 240, 96204 Kriváň
04.06.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 11529
16D 1323/2005, D not 242/05 - 379/2006, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1744 Šmál Jozef r. Šmál, č. 127, 96212 Dúbravy
28.08.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 553392
16D 1634/2005, D not 242/2005 - 365/2006, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1745 Šmál Jozef r. Šmál, č. 127, 96212 Dúbravy
28.08.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
16D 1634/2005, D not 242/2005 - 365/2006, PKV 3692
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1746 Vidiečan Ľuboš r. Vidiečan, Sládkovičova 650/32, 96212 Detva
07.12.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16D 2069/2005, D not 291/2005 - 654/2006, PKV 3437
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1747 Fekiačová Margita r. Dančová, Krné č. 112, 96212 Detva
20.06.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 6405
osved.N 126/2006, Nz 21010/2006 - 712/2006, PKV 5604
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1748 Jurek Ondrej r. Jurek, Orlova č. 144/11, 96212 Detva
07.07.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
131 / 538020
17D 33/2006, D not 15/2006 - 725/2006, PKV 1624
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1749 Jurek Ondrej r. Jurek, Orlova č. 144/11, 96212 Detva
07.07.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
17D 33/2006, D not 15/2006 - 725/2006, PKV 1625
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1750 Kukuliaková Emília r. Melichová, Skliarovo č. 238, 96212 Detva
05.02.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1155 / 1076040
40045 / 35649376
16D 661/2004, D not 147/2004 - 808/2006, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
182/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
05.02.1947
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1751 Výbošťoková Emília r. Matúšková, č. 191, 96212 Stožok
06.02.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 13664
D 1994/96, D not 326/96 - 877/2006, PKV 2540
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1752 Stančík Peter r. Stančík, Vidov Vrch 35, Lešť, PSČ 962 63, SR
12.03.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
42 / 1076040
16D 1544/2005, D not 208/2005 - 883/2006, PKV 3591
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-84/2012 - žiadosť - 350/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1753 Bystrianska Anna r. Ľalíková, Piešť I. č. 226, 96212 Detva
05.04.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
17D 7/2006, D not 14/2006 - 886/2006, PKV 5660
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1754 Fekiačová Margita r. Dančová, Krné č. 112, 96212 Detva
20.06.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2135
17D 159/2006, D not 58/2006 - 1053/2006, PKV 5604
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1755 Murín Jozef r. Murín Okál (m. Magdaléna r. Nôtová, zom. 18.01.1966, č.
510, DT)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
B1, čd 3420/42, osved.N 181/2006, Nz 32698/2006 - 1101/2006, PKV 5536
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1756 Šufliarská Anna r. Kalamárová, Štúrova č.799/38, 96212 Detva
21.10.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
47 / 107604
17D 343/2006, D not 111/2006 - 1117/2006, PKV 2093
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1759 Stacherová Anna r. Kráľová, Š. Moyzesa 1178/31, 96001 Zvolen
16.04.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 6832
osved.N 181/2006, Nz 32698/2006 - 1101/2006, PKV 5536
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1758 Ďuricová Mária r. Kružliaková, Piešť I. č. 96, 96212 Detva
24.09.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
osved.N 181/2006, Nz 32698/2006 - 1101/2006, PKV 5536
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1757 Hnátová Anna r. Černická, Hviezdoslavova 497/18, 96212 Detva
03.08.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
289 / 1614060
10D 100/2006, D not 48/2006 - 1138/2006, PKV 243
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
183/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
16.04.1944
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1760 Stacherová Anna r. Kráľová, Š. Moyzesa 1178/31, 96001 Zvolen
16.04.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10D 100/2006, D not 48/2006 - 1138/2006, PKV 248
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1761 Ondrášik Ján r. Ondrášik, č.556, 96204 Kriváň
14.01.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 51240
osved.N 385/2006, Nz 47596/2006 - 1192/2006, PKV 5178
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1762 Danková Mária r. Straková, Kukučínova č. 253/90, 96212 Detva
25.04.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14945
B1, čd 772/16(PKV 3014)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1764 Šiandorová Anna r. Nosáľová, Kostolná č. 205, 96212 Detva
19.09.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 20496
osved.N 345/2006, Nz 36368/2006 - 94/2007, PKV 3085
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1765 Ryndová Mária r. Murínová, Gen.Svobodu č.2005/76, 96001 Zvolen
19.05.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1853 / 2152080
17D 447/2006, D not 152/2006 - 265/2007, PKV 809
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1768 Fekiačová Anna r. Fekiačová, Partizánska č. 129/4, 96212 Detva
23.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
16D 120/2006, D not 49/2006 - 256/2007, PKV 3984
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1767 Fekiačová Anna r. Fekiačová, Partizánska č. 129/4, 96212 Detva
23.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2038 / 1076040
16D 1428/2005, D not 312/2005 - 203/2007, PKV 5535
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1766 Melichová Mária r. Golianová, Nová Ves č.351/59, 96212 Detva
18.09.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
79 / 13664
osved.N 368/2006, Nz 38608/2006 - 1195/2006, PKV 235
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1763 Maršala Peter r. Maršala (m. Dorota r. Lalíková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
3 / 6832
17D 447/2006, D not 152/2006 - 265/2007, PKV 826
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
184/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1769 Fekiačová Anna r. Fekiačová, Partizánska č. 129/4, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.09.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17D 447/2006, D not 152/2006 - 265/2007, PKV 820
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1770 Báťková Emília r. Uhrínová, P.Jilemnického 1287/72, 96212 Detva
Dátum narodenia :
11.02.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1261 / 17216640
16D 694/2006, D not 223/06 - 378/2007, PKV 166
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1772 Kráľová Emília r. Bartková (m. Ján), Sládkovičova č.748/47, 96212
Detva
Dátum narodenia :
12.03.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1261 / 17216640
Z-2024/11-č.27D/106/2011,D not.196/2011-151/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1774 Šalková Elena r. Bartková, A.Hlinku č. 905/15, 96212 Detva
Dátum narodenia :
27.09.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1261 / 17216640
16D 694/2006, D not 223/06 - 378/2007, PKV 166
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1775 Bartko Ján r. Bartko, Sládkovičova 1448/55, 96212 Detva
Dátum narodenia :
31.05.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1261 / 17216640
16D 694/2006, D not 223/06 - 378/2007, PKV 166
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1773 Bartko Jozef r. Bartko, Sládkovičova 663/24, Detva, SR
Dátum narodenia :
12.01.1980
Titul nadobudnutia
1 / 427
17D 538/2006, D not 166/2006 - 301/2007, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1771 Jasíková Anna r. Bartková, Novosady č. 920/3, 96212 Detva
Dátum narodenia :
30.06.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
997 / 2152080
1261 / 17216640
16D 694/2006, D not 223/06 - 378/2007, PKV 166
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1776 Bartko Juraj Ing. r. Bartko, Vimperská 938/6, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.04.1951
1261 / 17216640
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 31/2014
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16D 694/2006, D not 223/06 - 378/2007, PKV 166
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1777 Šiandorová Viera r. Bartková, Bernolákova č. 931/13, 96212 Detva
Dátum narodenia :
04.04.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16D 694/2006, D not 223/06 - 378/2007, PKV 166
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1778 Bartko Štefan r. Bartko, Dolinky č. 1335/5, 96212 Detva
Dátum narodenia :
28.09.1954
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1261 / 17216640
1261 / 17216640
16D 694/2006, D not 223/06 - 378/2007, PKV 166
185/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
28.09.1954
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1779 Melich Jozef r. Melich, Kostolná č. 82, 96212 Detva
03.01.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17D 653/2006, D not 203/2006 - 387/2007, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1780 Melich Jozef r. Melich, Skliarovo č.229, 96212 Detva
24.12.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 27328
16D 569/2006, D not 170/2006 - 412/2007, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1787 Výbohová Emília Ing. r. Melichová, č. 211, 96204 Kriváň
10.06.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 27328
16D 569/2006, D not 170/2006 - 412/2007, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1786 Melichová Anna r. Melichová, Dolinky 1335/4, 96212 Detva
25.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 27328
16D 569/2006, D not 170/2006 - 412/2007, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1785 Melich Ľubomír r. Melich, Skliarovo č.241, 96212 Detva
14.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
16D 569/2006, D not 170/2006 - 412/2007, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1784 Melich Jozef r. Melich, Skliarovo č.229, 96212 Detva
24.12.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
16D 569/2006, D not 170/2006 - 412/2007, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1783 Výbohová Emília Ing. r. Melichová, č. 211, 96204 Kriváň
10.06.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
16D 569/2006, D not 170/2006 - 412/2007, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1782 Melichová Anna r. Melichová, Dolinky 1335/4, 96212 Detva
25.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 40992
16D 569/2006, D not 170/2006 - 412/2007, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1781 Melich Ľubomír r. Melich, Skliarovo č.241, 96212 Detva
14.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 2152080
1 / 27328
16D 569/2006, D not 170/2006 - 412/2007, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
186/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1788 Melich Štefan r. Melich, Skliarovo č. 61, 96212 Detva
Dátum narodenia :
27.10.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
17D 745/2006, D not 225/2006 - 464/2007, PKV 3934
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1789 Rybár Jozef r. Rybár, Cintorínska 715/41, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.08.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
691 / 1076040
16D 570/2006, D not 174/2006 - 559/2007, PKV 3006
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1790 Rybár Jozef r. Rybár, Cintorínska 715/41, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.08.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
299 / 1076040
16D 570/2006, D not 174/2006 - 559/2007, PKV 3022
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1791 Brziaková Janka Ing. r. Salvová, Lachova 1598/16, 85103 Bratislava
Dátum narodenia :
19.10.1950
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
38D 1243/2006, D not 112/2006 - 571/2007, PKV 417
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1792 Brindzová Magdaléna Mgr. r. Salvová, Karadžičova 4102/23, 81108
Bratislava
Dátum narodenia :
24.10.1948
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5309 / 956480
38D 1243/2006, D not 112/2006 - 571/2007, PKV 417
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1794 Lieskovská Tatiana r. Salvová, Batkova 1190/5, 84101 Bratislava
Dátum narodenia :
15.03.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 7686
16D 293/2006, D not 116/2006 - 976/2006, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1796 Kozová Lenka Ing. r. Peťková, Eisnerova č. 6139/40, 84107 Bratislava
Dátum narodenia :
01.02.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 1281
dar.zml.č. V 622/07 - 757/2007, PKV 1434
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1797 Kozová Lenka Ing. r. Peťková, Eisnerova č. 6139/40, 84107 Bratislava
Informatívny výpis
5309 / 956480
38D 1243/2006, D not 112/2006 - 571/2007, PKV 417
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1795 Ďurica Jaroslav r. Ďurica, č. 310, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
29.06.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5309 / 956480
38D 1243/2006, D not 112/2006 - 571/2007, PKV 417
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1793 Salva Imrich r. Salva, Kalvárska č. 414/19, 90031 Stupava
Dátum narodenia :
28.11.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5309 / 956480
187/218
1 / 2562
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.02.1965
dar.zml.č. V 622/07 - 757/2007, PKV 5627
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1798 Fekiač Ján Ing. r. Fekiač, Jesenského č. 635/62, 08301 Sabinov
23.05.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17D 604/2006, D not 182/2006 - 865/2007, PKV 1829
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1799 Fekiač Ján Ing. r. Fekiač, Jesenského č. 635/62, 08301 Sabinov
23.05.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
17D 261/2007, D not 88/07 - 1210/2007, PKV 2064
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1806 Golian Ján r. Golian, Skliarovo č. 182, 96212 Detva
18.01.1987
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
1 / 6832
dar.zml.č. V 760/07 - 1080/2007, PKV 2795
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1805 Vanin Ján JUDr. r. Vanin, Kukučínova 203/38, 96212 Detva
12.10.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
10D 714/2006, D not 213/2006 - 915/2007, PKV 1838
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1804 Hegenbartová Lucia r. Hegenbartová, Jesenského č. 1200/10, 05201
Spišská Nová Ves
Dátum narodenia :
31.07.1989
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
10D 714/2006, D not 213/2006 - 915/2007, PKV 1838
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1803 Megyeriová Jana r. Pribišová, S. Mikovíniho č. 61/6, 98401 Opatová
27.09.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
10D 714/2006, D not 213/2006 - 915/2007, PKV 1838
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1802 Čunderlíková Lýdia r. Pribišová, Dolná č. 906/33, 96901 Banská
Štiavnica
10.05.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
D 1397/86 - 211/87, PKV 3904
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1801 Bvocová Ľubica r. Pribišová, Nám. Slobody č. 1890/20, 96001 Zvolen
15.04.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
919 / 3228120
17D 604/2006, D not 182/2006 - 865/2007, PKV 1830
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1800 Ostrihoň Juraj r. Ostrihoň (Pivarči, zom. 17.05.1993, ž. Mária r.
Valovčanová, č.d. 1269)
14.03.1909
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
941 / 717360
188/218
71 / 430416
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
18.01.1987
dar.zml.č. V 878/2007 - 1266/2007, PKV 1387
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1808 Kučerová Mária r. Kučerová, Mateja Bela 5801/6, 97411 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
02.12.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 324/2007, Nz 42887/2007 - 1289/2007, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1809 Výboštok Ján r. Výboštok, č. 214, 96212 Stožok
Dátum narodenia :
19.10.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7350 / 38737440
osved. N 324/2007, Nz 42887/2007 - 1289/2007, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1811 Kučerová Mária r. Kučerová, Mateja Bela 5801/6, 97411 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
02.12.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
osved. N 324/2007, Nz 42887/2007 - 1289/2007, PKV 5546
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1813 Libiaková Mária r. Kuniková, M.R.Štefánika č.909/54, 96212 Detva
Dátum narodenia :
10.08.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
336 / 1076040
16D 215/2007, D not 71/2007 - 154/2008, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1816 Bartko Jozef r. Bartko, Krpeľná 1453/42, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
19.04.1966
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
13 / 30744
Z-1581/2011 - 29D/7/2011 Dnot 154/2011 - 1374/2011
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1817 Matúška Vladimír r. Matúška, Hviezdoslavova 1204/29, 96212 Detva
Dátum narodenia :
09.10.1973
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 1721664
Z-1971/2013 - 13D/67/2013 Dnot 184/2013 - 46/2014
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1815 Bartko Štefan r. Bartko, č. 598, 96212 Detva
Dátum narodenia :
30.07.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 102480
16D 2016/2005, D not 353/05 - 608/2006, PKV 3484
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1814 Golianová Anna r. Figurová, Skliarovo 263, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
17.03.1949
Titul nadobudnutia
1 / 10248
osved. N 324/2007, Nz 42887/2007 - 1289/2007, PKV 5546
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1812 Výboštok Ján r. Výboštok, č. 214, 96212 Stožok
Dátum narodenia :
19.10.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7350 / 38737440
3 / 13664
17D 400/2007, D not 125/2007 - 192/2008, PKV 2540
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
189/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
5 / 3416
1818 Murín Peter Mgr. r. Murín, č. 111, 98601 Ratka
17.11.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved.N 3/2008, Nz 33/2008 - 240/2008, PKV 3828
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1819 Murín Peter Mgr. r. Murín, č. 111, 98601 Ratka
17.11.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
827 / 2152080
osved.N 3/2008, Nz 33/2008 - 240/2008, PKV 2611
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1820 Murín Peter Mgr. r. Murín, č. 111, 98601 Ratka
17.11.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
osved.N 3/2008, Nz 33/2008 - 240/2008, PKV 2613
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1821 Vajsová Elena r. Sujová, Kpt. Nálepku 1747/25, 96205 Hriňová
17.02.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
osved. N 81/2008, Nz 8978/2008 - 246/2008, PKV 5572
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1822 Hrčková Anna r. Sujová, M. Rázusa 2203/56, 96001 Zvolen
27.11.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
osved. N 81/2008, Nz 8978/2008 - 246/2008, PKV 5572
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1823 Vajsová Elena r. Sujová, Kpt. Nálepku 1747/25, 96205 Hriňová
17.02.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 68320
osved. N 81/2008, Nz 8978/2008 - 246/2008, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1824 Hrčková Anna r. Sujová, M. Rázusa 2203/56, 96001 Zvolen
27.11.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 68320
osved. N 81/2008, Nz 8978/2008 - 246/2008, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1825 Vajsová Elena r. Sujová, Kpt. Nálepku 1747/25, 96205 Hriňová
17.02.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 204960
osved. N 81/2008, Nz 8978/2008 - 246/2008, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1826 Hrčková Anna r. Sujová, M. Rázusa 2203/56, 96001 Zvolen
27.11.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 204960
osved. N 81/2008, Nz 8978/2008 - 246/2008, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1827 Báťka Ján r. Báťka, Kostolná č. 29, 96212 Detva
04.02.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
630 / 1076040
16D 237/2007, D not 77/2007 - 297/2008, PKV 5655
190/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
04.02.1971
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1828 Báťka Ján r. Báťka, Kostolná č. 29, 96212 Detva
04.02.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1029 / 1076040
16D 237/2007, D not 77/2007 - 297/2008, PKV 193
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1829 Kapec Marian r. Kapec, P.Jilemnického 1253/19, 96212 Detva
08.01.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
560 / 1076040
osved. N 142/2008, Nz 13227/2008 - 357/2008, PKV 2454
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1830 Kapec Peter Ing. r. Kapec, Moskovská č. 2337/24, 97404 Banská
Bystrica
29.04.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 127/2008, Nz 11569/2008 - 358/2008, PKV 2454
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1831 Kapec Jozef r. Kapec, Kostolná č. 127, 96212 Detva
12.07.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
osved. N 127/2008, Nz 11569/2008 - 358/2008, PKV 2454
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1832 Chlebničanová Anna r. Kapcová, M.R.Štefánika č. 909/46, 96212 Detva
08.01.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
osved. N 52/2008, Nz 5609/2008 - 447/2008, PKV 5573
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1834 Stehlíková Elena r. Stehlíková, Hurbanova č. 978/15, 96001 Zvolen
17.02.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
840 / 1076040
osved. N 52/2008, Nz 5609/2008 - 447/2008, PKV 5573
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1836 Fekiač Ján r. Fekiač, Lúčna štvrť 1330/6, 96212 Detva
02.05.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
osved. N 52/2008, Nz 5609/2008 - 447/2008, PKV 5573
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1835 Danihelová Magdaléna r. Stehlíková, Zelený háj 1932/51, 94701
Hurbanovo
Dátum narodenia :
02.09.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
280 / 1076040
osved. N 127/2008, Nz 11569/2008 - 358/2008, PKV 2454
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1833 Cerovská Anna r. Stehlíková, Vimperská č. 616, 96212 Detva
16.06.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
560 / 1076040
630 / 1076040
16D 708/2007, D not 209/2007 - 508/2008, PKV 844
191/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
02.05.1951
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1837 Kršiaková Jana r. Krnáčová, Školská č.779/28, 96263 Pliešovce
09.09.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16D 583/2007, D not 175/07 - 593/2008, PKV 1830
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1838 Baculíková Helena r. Krnáčová, Piešť I.č.16, 96212 Detva
13.01.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
919 / 9684360
16D 583/2007, D not 175/07 - 593/2008, PKV 1830
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1839 Kršiaková Jana r. Krnáčová, Školská č.779/28, 96263 Pliešovce
09.09.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
164 / 403515
16D 583/2007, D not 175/07 - 593/2008, PKV 1825
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1841 Prokop Juraj r. Prokop, Na úvrati 3604/16, 82104 Bratislava
17.12.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 1220
2D 524/2007, D not 39/2007 - 639/2008, PKV 1374
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1842 Gondová Xénia r. Rybárová, Cintorínska 456/40, 96212 Detva
21.07.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
289 / 1076040
osved. N 135/2008, Nz 16895/2008 - 766/2008, PKV 3009
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1843 Červenák Pavol Ing. r. Červenák, 9. mája 1907/17, 97401 Banská
Bystrica
Dátum narodenia :
15.09.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 13664
osved. N 263/2008, Nz 28727/2008 - 953/2008 , PKV 278
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1845 Kukuliak Peter r. Kukuliak, Skliarovo 205, 96212 Detva
06.05.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 6832
osved. N 263/2008, Nz 28727/2008 - 953/2008 , PKV 278
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1844 Hlušeková Mária r. Bystrianska, Novosady 925/18, 96212 Detva
22.04.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
164 / 403515
16D 583/2007, D not 175/07 - 593/2008, PKV 1825
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1840 Baculíková Helena r. Krnáčová, Piešť I.č.16, 96212 Detva
13.01.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
919 / 9684360
40045 / 160422192
osved. N 265/2008, Nz 29047/2008 - 982/2008, PKV 5567
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
192/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1846 Kukuliak Peter r. Kukuliak, Skliarovo 205, 96212 Detva
Dátum narodenia :
06.05.1979
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
223 / 1614060
osved. N 265/2008, Nz 29047/2008 - 982/2008, PKV 847
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1847 Stehlík Štefan r. Stehlík, Vimperská č. 617/16, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.10.1929
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 427
osved. N 52/2008, Nz 5609/2008 - 447/2008, PKV 5573
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1848 Bystrianska Božena r. Lakotová, Piešť II.č.47, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.07.1954
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 8540
14D 297/2007, D not 163/2007 - 1202/2008, PKV 1903
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1849 Ostrihoňová Anna r. Chamulová, Nová Ves č. 361/84, 96212 Detva
Dátum narodenia :
18.03.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
15D 38/2007, D not 8/2008 - 1203/2008, PKV 686
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1850 Vagač Peter Ing. r. Vagač, Hlavná 999/56, 90031 Stupava
Dátum narodenia :
11.07.1971
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
3 / 17080
osved.N 270/2008,Nz 31922/2008-1234/2008, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1854 Klimo Martin r. Klimo (m. Katarína r. Krnáčová, Tesáry)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
840 / 1076040
osved.N 270/2008,Nz 31922/2008-1234/2008, PKV 5581
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1853 Fekiačová Mária r. Melichová, Krpelná č. 1313/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.10.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
osved.N 270/2008,Nz 31922/2008-1234/2008, PKV 4117
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1852 Fekiačová Mária r. Melichová, Krpelná č. 1313/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.10.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
323 / 204960
2D 404/2006, D not 5/2007 - 1210/2008, PKV 484
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1851 Fekiačová Mária r. Melichová, Krpelná č. 1313/8, 96212 Detva
Dátum narodenia :
23.10.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
54329 / 172166400
B2, čd 528/26, čd 334/25, osved. N 127/2008, Nz 37927/2008 - 1446/2008, osved. N 6/2009,
Nz 4436/2009 - 474/2009, Z-772/09-opravné osved.N 6/2009,Nz 4436/2009-799/2009, PKV
5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
11.08.1944
193/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1855 Lehocká Zuzana r. Klimová, Mládežnícka č.1587/19, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
11.08.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 127/2008, Nz 37927/2008 - 1446/2008, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1856 Rabbová Helena r. Klimová, Stredné Turovce č. 188, 93581 Veľké
Turovce
Dátum narodenia :
19.02.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 1106784
12D 23/2007, D not 232/2007 - 905/2008, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1863 Valocka Ondrej r. Valocka, Gagarinova 656/34, 96223 Očová
Dátum narodenia :
27.06.1955
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 1106784
12D 23/2007, D not 232/2007 - 905/2008, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1864 Valocka Ján r. Valocka, č. 167, 96212 Dúbravy
Dátum narodenia :
08.01.1949
Informatívny výpis
551 / 10760400
8D 21/2007, D not 243/2007 - 1169/2008, PKV 3231
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1862 Valocka Ján r. Valocka, č. 167, 96212 Dúbravy
Dátum narodenia :
08.01.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 732
osved. N 221/2007, Nz 22753/2007 - 745/2007, PKV 1369
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1861 Kuric Jozef r. Kuric, Sebedín č.13, 97401 Sebedín - Bečov
Dátum narodenia :
26.01.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 11529
osved. N 221/2007, Nz 22753/2007 - 745/2007, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1860 Ďurica Jozef Ing. r. Ďurica, č. 255, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
19.10.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 12810
17D 750/2007, D not 33/2008 - 1501/2008, PKV 2082
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1859 Ďurica Jozef Ing. r. Ďurica, č. 255, 96204 Kriváň
Dátum narodenia :
19.10.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5675 / 12912480
osved. N 127/2008, Nz 37927/2008 - 1446/2008, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1858 Môťovská Emília r. Lakotová, Hollého č. 1382/22, 96212 Detva
Dátum narodenia :
11.10.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5675 / 12912480
osved. N 127/2008, Nz 37927/2008 - 1446/2008, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1857 Szabóová Margita r. Píriová, č. 12, 93584 Hokovce
Dátum narodenia :
30.03.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5675 / 12912480
1 / 81984
194/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
08.01.1949
12D 23/2007, D not 232/2007 - 905/2008, PKV 3692
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1865 Valocka Ondrej r. Valocka, Gagarinova 656/34, 96223 Očová
27.06.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 81984
12D 23/2007, D not 232/2007 - 905/2008, PKV 3692
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1866 Ďurica Ján Ing. r. Ďurica, č. 398, 96204 Kriváň
24.12.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 23058
16D 204/2006, D not 73/2006 - 558/2007, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1867 Suja Milan r. Suja, Ostravská č.1268/18, 96212 Detva
01.01.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
D 1076/75-7 - 67/77, PKV 3250
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1868 Suja Ján r. Suja, Chalupkova č. 679/1, 96212 Detva
21.09.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 32025
17D 59/2007, D not 28/2007 - 1627/2008, PKV 154
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1869 Suja Ján r. Suja, Chalupkova č. 679/1, 96212 Detva
21.09.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
91 / 1076040
17D 59/2007, D not 28/2007 - 1627/2008, PKV 157
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1870 Vagač Igor r. Vagač, Gorazdova 3430/50, 81104 Bratislava
05.11.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
323 / 102480
31D 3505/2005 - 20/2009, PKV 484
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1871 Sádovský Zoltán r. Sádovský, Ing, CSc, Sliezska 46/7, Bratislava, SR
04.10.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z-1903/2013 - 31D/727/2010 Dnot 86/2010 - 3/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1872 Golian Ján r. Golian, M.R.Štefánika 892/32, 96212 Detva
25.11.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
105 / 1076040
D 449/97, D not 90/97 - 44/2009, PKV 1040
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1873 Golian Imrich r. Golian, Kostolná 45, 96212 Detva
05.03.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
323 / 102480
105 / 1076040
D 449/97, D not 90/97 - 44/2009, PKV 1040
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
195/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
19 / 122976
1874 Ďurica Miroslav r. Ďurica, Záhradná č. 750/15, 93505 Pukanec
14.03.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 356/2008, Nz 38993/2008 - 45/2009, PKV 3547
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1875 Kašiarová Alena r. Ďuricová, č.234, 93401 Kalinčiakovo
04.10.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 122976
osved. N 356/2008, Nz 38993/2008 - 45/2009, PKV 3547
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1876 Ďuriš Róbert r. Ďuriš, Novosady č. 920/2, 96212 Detva
28.12.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
701 / 358680
17D 237/2007, D not 72/2007 - 130/2009, PKV 679
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1877 Kollár Ján r. Kollár, č. 48, 96972 Svätý Anton
09.12.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 184464
dar.zml.č. V 1595/08 - 145/2009, PKV 3595
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1878 Lupták Ján r. Lupták, Partizánska 1462/62, Hriňová, SR
07.07.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
71 / 860832
Z-376/11-č.25D/168/2011,D not.3/2011-522/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1879 Lupták Ján r. Lupták, Partizánska č.1462/62, 96205 Hriňová
07.07.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
71 / 860832
28D 76/2008, D not 170/2008 - 172/2009, PKV 1387
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1880 Lapinová Amália r. Kmeťová, Piešť I. č. 183, 96212 Detva
08.05.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4095 / 25824960
27D 131/2008, D not 254/2008 - 284/2009, PKV 5588 (zruš.dupl.podiel B 912 v LV)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1881 Ostrihoň Štefan r. Ostrihoň (zom. 16.10.1989, Kukučínova č. 5, Detva,
žena Vilma r.Murín)
12.11.1900
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 497/78 - 390/78, osved.N 160/2008,Nz 20319/2008-904/2008, PKV 5536
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1882 Ostrihoň Štefan r. Ostrihoň (zom. 16.10.1989, Kukučínova č. 5, Detva,
žena Vilma r.Murín)
12.11.1900
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
315 / 1076040
D 497/78 - 390/78, osved.N 160/2008,Nz 20319/2008-904/2008, PKV 5628
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1883 Chlebničan Emil r. Chlebničan, Rúbanisko II. č. 422/42, 98403 Lučenec
22.08.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
1680 / 1076040
osved. N 234/2008, Nz 28745/2008 - 1312/2008, PKV 3673
196/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.08.1951
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1884 Saxonová Anna r. Fekiačová, Kimovská č. 2589/18, 96001 Zvolen
17.04.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 8/93, D not 405/93 - 1321/2008, PKV 823
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1885 Golianová Mária r. Fekiačová, Hviezdoslavova č. 495/12, 96212 Detva
22.12.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
22D 221/2008, D not 235/2008 - 431/2009, PKV 5590
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1887 Kuník Marek r. Kuník, Lúčna štvrť 1108/54, 96212 Detva
30.10.1983
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
803 / 1793400
dar.zml.č. V 251/09 - 473/2009, PKV 678
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1888 Mojžišová Ľudmila r. Geborová, Novozámocká 2539/14, Zvolen, SR
20.12.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9701 / 43041600
osved. N 6/2009, Nz 4436/2009 - 474/2009, Z-772/09-opravné osved.N 6/2009,Nz 4436/2009799/2009, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1890 Slobodníková Jolana r. Klimová, č. 142, 95162 Nevidzany
09.10.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9701 / 43041600
osved. N 6/2009, Nz 4436/2009 - 474/2009, Z-772/09-opravné osved.N 6/2009,Nz 4436/2009799/2009, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1891 Koristová Anna r. Klimová, M.Urbana 1684/17, 95301 Zlaté Moravce
12.12.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
9701 / 43041600
osved. N 6/2009, Nz 4436/2009 - 474/2009, Z-772/09-opravné osved.N 6/2009,Nz 4436/2009799/2009, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1892 Klimová Mária r. Očenášová, č. 127, 96268 Hontianske Tesáre
21.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
9701 / 34433280
darovacia zmluva č.V 43/12-236/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1889 Klimo Jozef r. Klimo, č. 125, 96612 Hronská Dúbrava
12.05.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
D 8/93, D not 405/93 - 1321/2008, PKV 823
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1886 Murín Jozef r. Murín, Skliarovo 244, 96212 Detva
06.11.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1260 / 1076040
9701 / 8608320
osved. N 6/2009, Nz 4436/2009 - 474/2009, Z-772/09-opravné osved.N 6/2009,Nz 4436/2009799/2009, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
197/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
21.11.1952
1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1893 Kováčová Mária r. Klimová, Parková č. 3883/13, 91701 Trnava
Dátum narodenia :
20.11.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9701 / 43041600
osved. N 6/2009, Nz 4436/2009 - 474/2009, Z-772/09-opravné osved.N 6/2009,Nz 4436/2009799/2009, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1894 Ďurišová Mária r. Výbochová, Dvorníky 97, 96268 Hontianske Tesáre
Dátum narodenia :
12.08.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved. N 6/2009, Nz 4436/2009 - 474/2009, Z-772/09-opravné osved.N 6/2009,Nz 4436/2009799/2009, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1895 Ďuriš Ján r. Ďuriš, Dvorníky 99, 96268 Hontianske Tesáre
Dátum narodenia :
15.08.1930
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9701 / 34433280
osved. N 6/2009, Nz 4436/2009 - 474/2009, Z-772/09-opravné osved.N 6/2009,Nz 4436/2009799/2009, PKV 5557
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1896 Melich Jozef Ing. r. Melich, Fučíkova č. 525/7, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.09.1952
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
28D 75/2008, D not 167/2008 - 67/2009, PKV 2147
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1897 Ďuricová Emília r. Melichová, P.Jilemnického 1284/66, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.03.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
28D 75/2008, D not 167/2008 - 67/2009, PKV 2147
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1899 Fraňová Helena r. Šufliarska, M.Hattalu č. 993/3, 96901 Banská
Štiavnica
Dátum narodenia :
09.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 1861/01, D not 3/02 - 1066/2002, PKV 5264
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1901 Stehlík Ján r. Stehlík, Kpt.Nálepku č.1312/31, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
01.07.1958
Informatívny výpis
420 / 1076040
D 1861/01, D not 3/02 - 1066/2002, PKV 5264
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1900 Šufliarský Mikuláš Ing. r. Šufliarský, Hollého č. 4790/87, 03601 Martin
Dátum narodenia :
09.03.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
210 / 1076040
28D 75/2008, D not 167/2008 - 67/2009, PKV 2147
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
1898 Melich Ján Ing. r. Melich, J.Kráľa 1200/41, 96212 Detva
Dátum narodenia :
31.08.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
9701 / 34433280
198/218
1 / 61488
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
01.07.1958
osved.N 110/97,Nz 18/98-1173/2000, PKV 1252, (dupl.vlast.os.č. 5953,5954 VZ 149/96)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1902 Stehlík Ján r. Stehlík, Kpt.Nálepku č.1312/31, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
01.07.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 30744
osved.N 110/97,Nz 18/98-1173/2000, PKV 1252, (dupl.vlast.os.č. 5953,5954 VZ 1066/02)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1903 Stehlík Juraj r. Stehlík, Okolie č.669, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
17.05.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
osved.N 110/97,Nz 18/98-1173/2000, PKV 1252, (dupl.vlast.os.č. 5953,5954 VZ 149/96)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1904 Stehlík Juraj r. Stehlík, Okolie č.669, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
17.05.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 30744
osved.N 110/97,Nz 18/98-1173/2000, PKV 1252, ((dupl.vlast.os.č. 5953,5954 VZ 1066/02)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1905 Šufliarský Ján r. Šufliarský, Sládkovičova č.1025/11, 96212 Detva
Dátum narodenia :
20.02.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23D 51/2008, D not 130/2008 - 1606/2008, PKV 3078
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1906 Gonda Ján r. Gonda, Sládkovičova č. 1028/33, 96212 Detva
Dátum narodenia :
17.09.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4880
D 677/90-17 - 294/90, žiadosť-54/2005, PKV 5537
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1910 Ďurica Jozef Ing. r. Ďurica, MDD 1799/7, 96001 Zvolen
Informatívny výpis
189 / 1076040
D 677/90-17 - 294/90, žiadosť-54/2005, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1909 Ďurica Jozef Ing. r. Ďurica, MDD 1799/7, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
20.09.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
D 1710/85 - 203/86, PKV 5614
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1908 Ďurica Jozef Ing. r. Ďurica, MDD 1799/7, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
20.09.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
D 1147/00, D not 150/2000 - 272/2001, PKV 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1907 Ďurica Jozef Ing. r. Ďurica, MDD 1799/7, 96001 Zvolen
Dátum narodenia :
20.09.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
199/218
1 / 10248
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20.09.1942
D 1710/85 - 203/86, PKV 1490
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1911 Ďurica Jozef r. Ďurica, č. 275, 96204 Kriváň
01.12.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 11529
D 1968/00, D not 35/01 - 1505/2001, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1912 Ďurica Ján r. Ďurica, č. 273, 96204 Kriváň
08.06.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 11529
D 1922/00, D not 243/00 - 1504/2001, PKV 4300
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1913 Šufliarska Emília r. Fekiačová, Kostolná č.47, 96212 Detva
03.04.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 191296
D 161/00, D not 38/2000 - 1851/2000, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1914 Fekiač Štefan r. Fekiač, Kostolná č. 42, 96212 Detva
16.07.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 191296
D 161/00, D not 38/2000 - 1851/2000, PKV 5543
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1915 Vrťo Ján r. Vrťo, Nová Ves 360/86, 96212 Detva
15.02.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
420 / 1076040
D 2028/98, D not 19/99 - 232/2001, PKV 3486
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1916 Sekereš Ján r. Sekereš, Piešť II.č.110, 96212 Detva
03.07.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
919 / 9684360
D 973/99, D not 128/99 - 1873/2000, PKV 1830
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1917 Paľouová Anna r. Sekerešová, F. Kráľa č. 606/14, 96263 Pliešovce
03.03.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 973/99, D not 128/99 - 1873/2000, PKV 1830
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1918 Malatinec Dušan r. Malatinec, Novozámocká 8741/53, 96001 Zvolen
22.03.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
15 / 27328
Kúpna zmluva RI 232/73 - 133/73, PKV 3745
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1919 Saxon Ondrej Ing. r. Saxon, Kimovská 2589/18, 96001 Zvolen
29.11.1924
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
919 / 9684360
5 / 6588
osved. N 159/02, Nz 161/02 - 1273/2002, PKV 5596
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
200/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
29.11.1924
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1920 Libiak Stanislav r. Libiak, Nová Ves 364/60, 96212 Detva
Dátum narodenia :
24.01.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 13664
D 972/76-10 - 75/77, PKV 279
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1921 Luptáková Jolana r. Pilniková, Kriváň, č. 263, SR
Dátum narodenia :
20.06.1937
Titul nadobudnutia
1 / 122
Z-110/11-rozh.č.Nšn G 285/91-195/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1922 Sekereš Pavel r. Sekereš, 985 51, Podkriváň, č. 393, SR
Dátum narodenia :
03.12.1980
Titul nadobudnutia
1 / 1281
Z-459/2011 - 28D/78/2009 Dnot 248/09 - 589/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1923 Ďuricová Anna r. Ďuricová, Družstevná 1247/34, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
09.05.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
26D 243/2008, D not 237/2008 - 510/09, PKV 602
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1924 Čerešňová Jana r. Ďuricová, JUDr., Laténska 646/41, Bratislava Rusovce, SR
Dátum narodenia :
02.04.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
D 145/00, D not 44/2000 - 870/2001, PKV 3062
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1929 Debnárová Magdaléna r. Paučová, Piešť I. č. 216, 96212 Detva
Informatívny výpis
140 / 1076040
D 145/00, D not 44/2000 - 870/2001, PKV 3062
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1928 Šufliarský Martin r. Šufliarský, J.G.Tajovského č. 954/4, 96212 Detva
Dátum narodenia :
06.01.1971
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
140 / 1076040
D 145/00, D not 44/2000 - 870/2001, PKV 3062
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1927 Šufliarský Marián r. Šufliarský, Nám. mieru č. 1394/9, 96212 Detva
Dátum narodenia :
30.08.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1120 / 1076040
D 729/74 - 261/78, PKV 3674
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1926 Pribolová Mária r. Šufliarska, Nobelovo nám. 1174/10, 85101 Bratislava
Dátum narodenia :
20.07.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
26D 243/2008, D not 237/2008 - 510/09, PKV 602
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
R-257/11-žiadosť-1501/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1925 Rybár Juraj r. Rybár (zom. 02.03.1993, Cintorínska 454/13, Detva)
Dátum narodenia :
29.09.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
201/218
1 / 95648
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
27.05.1946
osved. N 83/09, Nz 10767/09 - 643/09, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1930 Paprčková Anna r. Paučová, Slanec 1660, 96205 Hriňová
27.01.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 95648
osved. N 83/09, Nz 10767/09 - 643/09, PKV 3014
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1931 Ostrihoň Ján r. Ostrihoň, Skliarovo 218, 96212 Detva
08.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
59 / 807030
26D 264/08, D not 259/08 - 676/2009, PKV 2836
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1932 Uhrínová Emília r. Ostrihoňová, Partizánska 42/89, 96212 Detva
18.04.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
26D 264/08, D not 259/08 - 676/2009, PKV 2836
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1933 Micháliková Mária r. Ostrihoňová, Skliarovo 217, 96212 Detva
14.01.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
59 / 807030
26D 264/08, D not 259/08 - 676/2009, PKV 2836
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1934 Fekiač Mikuláš Ing. r. Fekiač, Veternicová 3128/8, 84105 Bratislava
25.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
630 / 1076040
osved. N 145/09, Nz 15994/09 - 708/09, PKV 5660
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1938 Ďuricová Mária r. Ďuricová, Piešť I.č.117, 96212 Detva
26.05.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 844
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1937 Ďurica Martin r. Ďurica, Piešť I. č. 116, 96212 Detva
11.03.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 844
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1936 Fekiač Peter r. Fekiač, M.R.Štefánika 890/38, 96001 Zvolen
08.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 15372
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 844
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1935 Fekiač Ľubomír r. Fekiač, Gaštanová 1214/3, 96001 Zvolen - Môťová
04.03.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
59 / 807030
210 / 1076040
osved. N 145/09, Nz 15994/09 - 708/09, PKV 5660
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
202/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
26.05.1957
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1939 Spodniak Štefan r. Spodniak, Kostolná č. 8, 96212 Detva
26.01.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
473 / 1721664
B3, čd 564/54(PKV 3233)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1940 Babic Peter r. Babic, Kostolná č. 136, 96212 Detva
06.07.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5827 / 1076040
B1, č.d.5105 z 15.12.1947(PKV 43)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1941 Murínová Anna r. Ostrihoňová, Štúrova č.719/18, 96212 Detva
02.09.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
79 / 13664
Kúp. zml.č. V 425/98 - 717/98, PKV 235
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1942 Ondrášik Miroslav r. Ondrášik, A.Bernoláka č.930/6, 96212 Detva
08.06.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
osved.N 385/2006, Nz 47596/2006 - 1192/2006, PKV 5178
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1943 Viazanicová Amália r. Ľuptáková, M.R.Štefánika 909/50, 96212 Detva
27.10.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
157 / 12912480
Z-682/09-23D/60/2008,Dnot 120/08-770/2009, PKV 3829
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1950 Michálik Peter r. Michálik, Lúčna 1764/10, 96205 Hriňová
17.02.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
Z-682/09-23D/60/2008,Dnot 120/08-770/2009, PKV 2655
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1948 Krahulcová Anna r. Murínová, Skliarovo č. 290, 96212 Detva
02.07.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10248
Z-682/09-23D/60/2008,Dnot 120/08-770/2009, PKV 2654
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1946 Krahulcová Anna r. Murínová, Skliarovo č. 290, 96212 Detva
02.07.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 15372
Z-676/09-28D/187/2008,D not 4/2009-769/2009, PKV 222
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1944 Krahulcová Anna r. Murínová, Skliarovo č. 290, 96212 Detva
02.07.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 51240
1 / 3843
Z-741/09-27D/21/2009,Dnot 47/09-780/2009, PKV 5548
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Vlastník
203/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 3843
1951 Michálik Jozef r. Michálik, K. Šmidkeho 1380/5, 96001 Zvolen
16.03.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-741/09-27D/21/2009,Dnot 47/09-780/2009, PKV 5548
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1952 Kamenská Ľubica r. Micháliková, Školská 1572/37, 96205 Hriňová
21.02.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-741/09-27D/21/2009,Dnot 47/09-780/2009, PKV 5548
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1953 Krnáčová Anna r. Murínová, Družstevná č. 1124/9, 96212 Detva
23.09.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2562
Z-803/09-24D66/2009,Dnot 86/2009-790/2009, PKV 3934
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1957 Fekiač Mikuláš Ing. r. Fekiač, Veternicová 3128/8, 84105 Bratislava
25.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 5537(dupl. os.č. 9487 -VZ 740/2010)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1960 Fekiač Mikuláš Ing. r. Fekiač, Veternicová 3128/8, 84105 Bratislava
25.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
113 / 1076040
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1961 Fekiač Ľubomír r. Fekiač, Gaštanová 1214/3, 96001 Zvolen - Môťová
04.03.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 61488
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 5537(dupl. os.č. 9486 -VZ 740/2010)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1959 Fekiač Peter r. Fekiač, M.R.Štefánika 890/38, 96001 Zvolen
08.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 5537(dupl. os.č. 9485 -VZ 740/2010)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1958 Fekiač Ľubomír r. Fekiač, Gaštanová 1214/3, 96001 Zvolen - Môťová
04.03.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 21960
Z-814/09-22D/64/2009,Dnot 56/09-859/2009, PKV 193
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1956 Melich Štefan r. Melich, Skliarovo č. 61, 96212 Detva
27.10.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 21960
Z-814/09-22D/64/2009,Dnot 56/09-859/2009, PKV 193
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1955 Murínová Mária r. Murínová, A. Bernoláka č. 931/16, 96212 Detva
22.03.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3843
113 / 1076040
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 855
204/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
04.03.1960
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1962 Fekiač Peter r. Fekiač, M.R.Štefánika 890/38, 96001 Zvolen
08.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
113 / 1076040
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 855
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1963 Fekiač Mikuláš Ing. r. Fekiač, Veternicová 3128/8, 84105 Bratislava
25.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 5543(dupl. os.č. 9485 -VZ 740/2010)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 5543
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1964 Fekiač Ľubomír r. Fekiač, Gaštanová 1214/3, 96001 Zvolen - Môťová
04.03.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 95648
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 5543(dupl. os.č. 9487 -VZ 740/2010)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1966 Holecová Oľga r. Ostrihoňová, Landauova 1813/14, 84101 Bratislava
29.06.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
Z-1168/2009 - 22D/88/2009 Dnot 76/09 - 1091/2009
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1969 Melichová Zuzana r. Kulišiaková, Družstevná 1249/3, 96212 Detva
16.08.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
700 / 8608320
Z-1248/09-21D 71/2008, Dnot 77/2008 - 1195/2009, PKV 4117, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1970 Melich Stanislav r. Melich, Družstevná 1249/3, 96212 Detva
16.09.1986
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
Z-1168/2009 - 22D/88/2009 Dnot 76/09 - 1091/2009
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1968 Golianová Zuzana r. Golianová, č. 371, 96212 Stožok
15.05.1986
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
darovacia zmluva č.V 527/09 - 1057/2009
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1967 Golianová Stanislava r. Golianová, Nám.mieru č.1395/23, 96212 Detva
21.06.1983
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 95648
Z-615/2009 - 24D/288/2008, Dnot 8/09 - 691/2009, PKV 5543(dupl. os.č. 9486 -VZ 740/2010)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1965 Fekiač Peter r. Fekiač, M.R.Štefánika 890/38, 96001 Zvolen
08.08.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 95648
700 / 8608320
Z-1248/09-21D 71/2008, Dnot 77/2008 - 1195/2009, PKV 4117, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 -
205/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
16.09.1986
1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1971 Melichová Eva r. Melichová, Družstevná 1249/3, 96212 Detva
Dátum narodenia :
27.03.1992
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
700 / 8608320
Z-1248/09-21D 71/2008, Dnot 77/2008 - 1195/2009, PKV 4117, PKV 5670
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1972 Kuric Ján r. Kuric, Kostolná č. 146, 96212 Detva
Dátum narodenia :
05.08.1957
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1890 / 10760400
darovacia zmluva V 961/2009 - 1311/2009, PKV 3231
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1973 Hulina Jozef r. Hulina, Piešť I.č.48, 96212 Detva
Dátum narodenia :
08.06.1970
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
315 / 16140600
osved. N 268/97, Nz 254/97 - 1165/00, PKV 5592 (dupl.vl. os.č. 9119,9120,9121 VZ 1309/09)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1974 Hulina Ján r. Hulina, Strážska cesta č.722/3, 96001 Zvolen
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
29.06.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 16140600
Z-1397/2009 - 26D/19/2009 Dnot 107/09 - 1309/2009 (dupl. vl.os.č. 7223 VZ 1165/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1975 Hulina Jozef r. Hulina, Piešť I č.187, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
18.03.1951
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 16140600
Z-1397/2009 - 26D/19/2009 Dnot 107/09 - 1309/2009 (dupl. vl.os.č. 7223 VZ 1165/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1976 Strhárska Margita r. Hulinová, Šoltésovej č.1140/6, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
20.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-1397/2009 - 26D/19/2009 Dnot 107/09 - 1309/2009 (dupl. vl.os.č. 7223 VZ 1165/00)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1977 Fekiač Stanislav r. Fekiač, A.Hlinku 905/15, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
29.01.1983
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
71 / 645624
Z-78/2010 - 26D/51/2009 Dnot 153/2009 - 228/2010
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1979 Černecká Ľubica r. Golianová, Skliarovo č. 263, 96212 Detva
Dátum narodenia :
19.05.1968
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
433 / 2510760
kúpna zmluva V 29/2013 - 174/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1978 Vilhanová Anna r. Golianová, Sládkovičova č.690/31, 96212 Detva
Dátum narodenia :
22.10.1972
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
105 / 16140600
71 / 1721664
Z-78/2010 - 26D/51/2009 Dnot 153/2009 - 228/2010
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
206/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1980 Gáboríková Margita r. Chlebničanová, Hlavné námestie č. 30/11, 97901
Rimavská Sobota
04.04.1917
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-333/2010 - D 483/72 - 253/2010
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1981 Sedlický Tibor r. Sedlický, č. 73, 97613 Podkonice
06.12.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5309 / 239120
Z-134/2010 - 25D 329/2009 D not 90/2009 - 287/2010
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1982 Halgašová Emília r. Micháliková, Dolinky č. 1337/12, 96212 Detva
29.12.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 20496
Z-634/2010 - 26D/30/2010 Dnot 68/2010 - 444/2010
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1990 Murín Jaroslav r. Murín, Jamnického 8, 84105 Bratislava
Informatívny výpis
5 / 15372
OSVEDCENIE C.N 33/95-Nz 33/95-Ma - 475/95, PKV 5587
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1989 Lupták Ján r. Lupták, Skliarovo č. 212, 96212 Detva
26.09.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
15059 / 12912480
Z-269/2010 - 27D/181/2009 Dnot 201/2009 - 366/2010
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1988 Melich Mikuláš r. Melich, Okružná č. 1120/19, 96212 Detva
06.11.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1633 / 2690100
Z-556/10-č.23D/236/2009,D not.211/2009-362/2010.
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1986 Melichová Edith r. Pohlers, Kostolná č. 78, 96212 Detva
05.03.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5124
Z-363/2010 - osv. N 52/2010 Nz 7869/2010 - 361/2010
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1985 Chamula Mikuláš r. Chamula, Orlova č. 151/19, 96212 Detva
07.07.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 218624
Z-164/2010 - 22D/223/2009 Dnot 201/2009 - 299/2010
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1984 Valocková Mária r. Krnáčová, Nová Ves č.723/92, 96212 Detva
26.01.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3416
Z-161/10-č.20D/29/2009,D not.198/2009-295/2010.
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1983 Melichová Elena r. Dubajová, Jilemnického č. 990/5, 96212 Detva
03.03.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
207/218
11 / 40992
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
27.07.1984
16D 63/2007, D not 32/2007 - 363/2008, PKV 3803
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1991 Sýčová Anna r. Melichová, č.251, 96212 Stožok
Dátum narodenia :
19.04.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2897 / 3228120
D 223/81 - 362/81, PKV 5587, Nšn G 623/92, D 223/81 - 362/81, PKV 2572, Nšn G 623/92
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1992 Melich Juraj r. Melich (zom. 18.04.2004, Okružná č.61, Detva)
Dátum narodenia :
22.01.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2897 / 3228120
Nšn G 623/92
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1993 Melich Peter r. Melich, Krpeľná č.946/37, 96212 Detva
Dátum narodenia :
06.06.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2897 / 3228120
Nšn G 623/92
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1994 Jágerský Juraj r. Jágerský, Kukučínova č. 225/65, 96212 Detva
Dátum narodenia :
26.11.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1802/88 - 100/89, PKV 1583, Nšn G 637/92, D 1802/88 - 100/89, PKV 1589, Nšn G 637/92
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1995 Ďuricová Mária, Okolie č. 615, 96212 Detva
Dátum narodenia :
30.06.1928
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 30744
Nšn G 637/92
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1996 Svoreň Martin r. Svoreň, Ing., Vašátkova 1015/10, Čierny Most, Praha 9,
ČR
Dátum narodenia :
19.10.1954
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3 / 8540
D 124/61 - žiadosť k ROEP č.27068/10 z 2.9.2010, PKV 2143
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1999 Hulina Ján r. Hulina, Pstruša č. 508, 96202 Vígľaš
Dátum narodenia :
04.02.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 30744
Nšn G 637/92
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1998 Lalík Ján PaedDr. r. Lalík, Lúčna štvrť č.45, 96212 Detva
Dátum narodenia :
21.11.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 30744
Z-1836/11-č.30D/220/2011,D not.25/2011-7/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1997 Jágerská Vilma (nar. v r. 1933, Hliny č. 17, Žilina)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 30744
1 / 3416
Z-648/10-č.21D/59/2009,D not.240/2009-685/2010.(PKV 1446)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
208/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2000 Ďurica Jozef Ing. r. Ďurica, č.615, 96212 Detva
Dátum narodenia :
03.02.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 427
Z-923/10-č.22D/178/2009,D not.149/2009-697/2010.(PKV 232)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2001 Michálik Štefan r. Michálik, Skliarovo č. 237, 96212 Detva
Dátum narodenia :
10.05.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 81984
Z-657/10-č.21D5/2010/2009,D not.36/2010-716/2010.(PKV 3803)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2002 Golianová Anna r. Zúbeková, Jesenského č. 520/34, 96212 Detva
Dátum narodenia :
13.05.1956
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-804/10-č.20D/15/2010,D not.47/10-742/2010.(PKV 1017)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2003 Feješová Oľga Mgr. r. Fekiačová, Lúčna č. 1618/62, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
21.08.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 95648
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5543) (dupl. os.č. 9022 -VZ 86/87 )
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2007 Kindernayová Mária r. Fekiačová, Tatranská č. 6320/49, 97411 Banská
Bystrica
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
10.10.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5537) (dupl. os.č. 9024 -VZ 86/87 )
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5537) (dupl. os.č. 9023 -VZ 86/87 )
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5537) (dupl. os.č. 9024-VZ 86/87 )
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2006 Feješová Oľga Mgr. r. Fekiačová, Lúčna č. 1618/62, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
21.08.1963
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5537) (dupl. os.č. 9023 -VZ 86/87 )
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2005 Barboriaková Jana Ing. r. Fekiačová, Nám. Mieru č. 1392/5, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
22.02.1966
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 61488
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5537) (dupl. os.č. 9022 -VZ 86/87 )
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2004 Kindernayová Mária r. Fekiačová, Tatranská č. 6320/49, 97411 Banská
Bystrica
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
10.10.1958
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 3416
1 / 95648
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5543) (dupl. os.č. 9023 -VZ 86/87 )
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5543) (dupl. os.č. 9022 -VZ 86/87 )
209/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2008 Barboriaková Jana Ing. r. Fekiačová, Nám. Mieru č. 1392/5, 96212 Detva
Duplicitný vlastník
22.02.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5543) (dupl. os.č. 9024 -VZ 86/87 )
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5543) (dupl. os.č. 9023 -VZ 86/87 )
Z-784/10-č.27D/226/2009,D not.19/2010-740/2010.(PKV 5543) (dupl. os.č. 9022 -VZ 86/87 )
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2009 Ďuricová Emília r. Melichová, P.Jilemnického 1284/66, 96212 Detva
22.03.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3707 / 4304160
Z-1353/10-č.24D/269/2009,D not.12/2010 - 1027/2010, PKV 3593
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2014 Melich Jozef r. Melich, Skliarovo č.300, 96212 Detva
04.08.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
109 / 368928
Z-1154/10-č.23D/73/2010,D not.113/10 - 948/2010, PKV 3595, 1592
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2013 Fekiač Miroslav r. Fekiač, Kostolná 33, 96212 Detva
06.07.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 12810
Z-912/2010 - 22D 20/2010 Dnot 44/2010 - 915/2010, PKV 5620
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2012 Molotová Elena r. Olšiaková, P.Jilemnického č.644/2, 96212 Detva
10.08.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 51240
Z-912/2010 - 22D 20/2010 Dnot 44/2010 - 915/2010
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2011 Podhorcová Dana r. Fekiačová, Dolinky č.1337/11, 96212 Detva
13.09.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1708
Z-922/2010 - 22D/200/2009 Dnot 169/09 - 821/2010(PKV 3387)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2010 Podhorcová Dana r. Fekiačová, Dolinky č.1337/11, 96212 Detva
13.09.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 95648
1 / 3843
Z-1261/2010 - 22D/242/2009 Dnot 9/2010 - 1054/2010, PKV 3926
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010-000984-zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Správca
2015 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11
IČO :
/
K vlastníkovi por. č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45,
47, 48, 49, 51, 52, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 94,
96, 97, 98, 99, 101, 102 , 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 246, 247, 248, 249, 251, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 275,
276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
Informatívny výpis
210/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
IČO :
358, 359, 360, 361, 362, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416,
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,
442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 471, 472,
473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523,
524, 525, 526, 527, 529, 530, 533, 534, 536, 537, 538, 539, 548, 551, 552, 553, 560, 563, 567, 571, 573, 579, 583, 584, 586,
587, 593, 597, 601, 602, 603, 615, 618, 629, 636, 637, 639, 676, 680, 690, 691, 710, 728, 729, 736, 749, 763, 774, 775, 777,
796, 797, 798, 800, 843, 845, 849, 869, 870, 872, 874, 877, 878, 879, 881, 883, 886, 887, 888, 890, 892, 895, 941, 953, 956,
957, 970, 992, 994, 1010, 1045, 1049, 1051, 1052, 1134, 1180, 1181, 1182, 1218, 1236, 1282, 1283, 1406, 1530, 1531,
1533, 1580, 1582, 1583, 1659, 1664, 1668, 1755, 1763, 1800, 1854, 1881, 1882, 1925, 1992, 1997 je pod por. č. 2015
správa na všetky parcely tohoto listu vlastníctva
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2016 Bahledová Jolana r. Gondová, Okružná 11/9, 972 51 Handlová, SR
Duplicitný vlastník
Dátum narodenia :
02.12.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
22D 1078/00, Dnot 196/00 - 1272/02
(dupl.s B 1564 - VZ 562/00, B 1565 - VZ 1801/00, PKV 3959 B6)
Rozhodnutie Správy katastra Detva č. OT 00015/2010 - 000984 - zo dňa: 19.11.2010 1361/2010
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2017 Kuricová Michaela, Iviny 257, Dúbravy, SR
Dátum narodenia :
16.07.1993
Titul nadobudnutia
301 / 3873744
Z-1490/10-č.22D/145/2009,D not.103/09-1418/2010.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2018 Kuric Peter, Iviny 257, Dúbravy, SR
Dátum narodenia :
19.12.1995
Titul nadobudnutia
301 / 3873744
Z-1490/10-č.22D/145/2009,D not.103/09-1418/2010.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2019 Golian Ivan, Kostolná 121, Detva, SR
Dátum narodenia :
04.10.1957
Titul nadobudnutia
1 / 10248
Z-72/11-č.23D/120/2010,D not.179/2010-319/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2020 Remeselníková Anna r. Golianová, Kostolná 152, Detva, SR
Dátum narodenia :
06.07.1955
Titul nadobudnutia
1 / 10248
Z-72/11-č.23D/120/2010,D not.179/2010-319/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2021 Kucej Jozef r. Kucej, J. Kráľa 1675/24, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
24.05.1956
Titul nadobudnutia
2 / 34587
Z-542/2011 - 28D/171/2010 Dnot 246/2010 - 643/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2022 Matisová Elena r. Kucejová, Námestie mieru 1707/14, Detva, PSČ 962
12, SR
Dátum narodenia :
15.03.1959
Titul nadobudnutia
74 / 143472
Z-597/2011 - osv. N 85/2011 Nz 11621/2011 - 661/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2025 Murínová Elena r. Luptáková, M.R. Štefánika 895/21, Detva, PSČ 962 12,
Informatívny výpis
2 / 34587
Z-542/2011 - 28D/171/2010 Dnot 246/2010 - 643/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2024 Murín Štefan r. Murín, Námestie SNP 285/38, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
17.09.1953
Titul nadobudnutia
2 / 34587
Z-542/2011 - 28D/171/2010 Dnot 246/2010 - 643/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2023 Strečková Mária r. Kucejová, Námestie Mieru 1392/1, Detva, PSČ 962
12, SR
Dátum narodenia :
13.05.1957
Titul nadobudnutia
13 / 81984
211/218
74 / 143472
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
08.04.1955
Z-597/2011 - osv. N 85/2011 Nz 11621/2011 - 661/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2026 Černecká Mária r. Murínová, Hviezdoslavova 1075/23, Detva, PSČ 962
12, SR
Dátum narodenia :
06.08.1948
Titul nadobudnutia
Z-597/2011 - osv. N 85/2011 Nz 11621/2011 - 661/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2027 Sabolíková Anna r. Fekiačová, Štefánikova 757/22, Divín, SR
Dátum narodenia :
20.09.1953
Titul nadobudnutia
6779052 / 34307024640
Z-658/2011 - osv. N 99/2011 Nz 13360/2011 - 702/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2028 Nôtová Mária r. Fekiačová, Kriváň, č. 282, SR
Dátum narodenia :
29.08.1957
Titul nadobudnutia
6779052 / 34307024640
Z-658/2011 - osv. N 99/2011 Nz 13360/2011 - 702/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2029 Gonda Ondrej r. Gonda, Požiarnická 1542/5, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
25.11.1968
Titul nadobudnutia
4493 / 16140600
Z-1564/11-č.25D 105/2011,D not.147/2011-1389/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2034 Fekiač Ľubomír r. Fekiač, Štúrova 840/29, Detva, SR
Dátum narodenia :
24.01.1969
Titul nadobudnutia
4493 / 16140600
Z-1564/11-č.25D 105/2011,D not.147/2011-1389/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2035 Čavojová Elena r. Ostrihoňová, Partizánska 702/2, Detva, PSČ 962 12,
SR
Dátum narodenia :
18.03.1964
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
19 / 122976
Z-2027/2011 - 26D/103/2011 Dnot 170/2011 - 170/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2037 Ostrihoň Ján r. Ostrihoň, 962 02, Vígľaš, č. 503, SR
Dátum narodenia :
27.04.1957
Titul nadobudnutia
19 / 122976
Z-2027/2011 - 26D/103/2011 Dnot 170/2011 - 170/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2036 Palicová Anna r. Ostrihoňová, Lúčna štvrť 732/35, Detva, PSČ 962 12,
SR
Dátum narodenia :
17.06.1955
Titul nadobudnutia
4493 / 16140600
Z-1564/11-č.25D 105/2011,D not.147/2011-1389/2011.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2033 Fekiač Marián r. Fekiač, A.Hlinku 2571/41, Zvolen, SR
Dátum narodenia :
09.09.1964
Titul nadobudnutia
67 / 242109
Z-571/2011 - 23D/153/2010 Dnot 223/2010 - 753/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2032 Fekiačová Ľudmila r. Fekiačová, M.R.Štefánika 894/22, Detva, SR
Dátum narodenia :
26.08.1962
Titul nadobudnutia
67 / 242109
Z-571/2011 - 23D/153/2010 Dnot 223/2010 - 753/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2031 Lipowska Marcela r. Gondová, Ostravská 1163/10, Detva, PSČ 962 12,
SR
Dátum narodenia :
20.08.1977
Titul nadobudnutia
67 / 242109
Z-571/2011 - 23D/153/2010 Dnot 223/2010 - 753/2011
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2030 Gonda Ľubomír r. Gonda, Ostravská 1163/10, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
18.02.1972
Titul nadobudnutia
148 / 143472
19 / 122976
Z-2027/2011 - 26D/103/2011 Dnot 170/2011 - 170/2012
212/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2038 Fekiačová Simona r. Fekiačová, Kostolná 226, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
20.11.1992
Titul nadobudnutia
Z-2131/2011 - 20D/3/2011 Dnot 44/2011 - 234/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2039 Fekiač Jozef r. Fekiač, Kostolná 226, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
20.11.1993
Titul nadobudnutia
3937 / 25824960
Z-2131/2011 - 20D/3/2011 Dnot 44/2011 - 234/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2040 Melich Ján r. Melich, Vimperská 938/5, Detva, SR
Dátum narodenia :
02.09.1953
Titul nadobudnutia
1 / 11529
Z-249/12-osvedčenie N 53/2012,Nz 5111/2012-406/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2041 Psotková Anna r. Melichová, A.Bernoláka 931/17, Detva, SR
Dátum narodenia :
20.10.1954
Titul nadobudnutia
1 / 11529
Z-249/12-osvedčenie N 53/2012,Nz 5111/2012-406/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2042 Melich Štefan r. Melich, M.R.Štefánika 895/25, Detva, SR
Dátum narodenia :
29.05.1959
Titul nadobudnutia
1 / 11529
Z-249/12-osvedčenie N 53/2012,Nz 5111/2012-406/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2043 Talajová Alžbeta, Pri kríži 5, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
03.07.1934
Titul nadobudnutia
1 / 5124
Z-347/12-č.D 784/93,D not.321/93-467/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2044 Bartošová Vilma, Svrčia 8, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
07.11.1935
Titul nadobudnutia
1 / 5124
Z-347/12-č.D 784/93,D not.321/93-467/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2045 Urcová Melánia, Ondavská 6, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
20.09.1941
Titul nadobudnutia
1 / 5124
Z-347/12-č.D 784/93,D not.321/93-467/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2046 Jureková Anna r. Ďuricová, Sama Chalupku 14, Zvolen, SR
Dátum narodenia :
15.01.1930
Titul nadobudnutia
252 / 1721664
Z-350/12-č.24D/78/2010,D not.125/2010-471/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2047 Přikrylová Anna r. Stehlíková, Pražská 2529/5, Zvolen, SR
Dátum narodenia :
04.02.1937
Titul nadobudnutia
315 / 1076040
Z-350/12-č.24D/78/2010,D not.125/2010-471/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2048 Ďurica Jozef r. Ďurica, Ing., Detva, č. 615, SR
Dátum narodenia :
03.02.1956
Titul nadobudnutia
756 / 1721664
Z-350/12-č.24D/78/2010,D not.125/2010-471/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2049 Ďuricová Anna r. Ďuricová, Detva, č. 613, SR
Dátum narodenia :
03.10.1933
Titul nadobudnutia
126 / 1721664
Z-350/12-č.24D/78/2010,D not.125/2010-471/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2050 Šuláková Viera r. Ďuricová, Ing., Lesná 591/46, Žilina - Bánová, SR
Dátum narodenia :
24.05.1957
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3937 / 25824960
252 / 1721664
Z-350/12-č.24D/78/2010,D not.125/2010-471/2012.
213/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2051 Kružecová Elena r. Ďuricová, A.Hlinku 10, Detva, SR
02.08.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
126 / 1721664
Z-350/12-č.24D/78/2010,D not.125/2010-471/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2052 Murínová Mária r. Murínová, A .Bernoláka 931/16, Detva, PSČ 962 12,
SR
22.03.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z-583/2012 - 32D/19/2011 Dnot 13/2012 - 614/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2053 Krnáčová Anna r. Murínová, Družstevná 1124/9, Detva, PSČ 962 12, SR
23.09.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
105 / 484218
Z-676/12-č.22D/13/2012,D not.43/12-694/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2055 Golian Jozef r. Golian, Štúrova 868/7, Detva, SR
02.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
105 / 484218
Z-676/12-č.22D/13/2012,D not.43/12-694/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2056 Melich Matúš r. Melich, Detva, č. 1172, SR
14.11.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 7686
Z-695/12-č.30D/7/2012,D not.31/2012-711/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2057 Melich Jozef r. Melich, Štúrova 867/8, Detva, SR
19.09.1982
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
313 / 1537200
Z-1706/12-č.20D68/2012,D not.139/2012-1240/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2058 Ďuricová Emília r. Libiaková, Nám. mieru 656/5, Divín, SR
24.01.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
41 / 134505
Z-1159/2012 - 21D/35/2012 Dnot 77/2012 - 984/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2059 Libiak František r. Libiak, Nová Ves 329/21, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
03.07.1959
Titul nadobudnutia
252 / 1076040
Z-1446/12-č.29D/13/2012,D not.58/2012-1109/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2061 Matúška Ján r. Matúška, Mgr., Krné 122, Detva, SR
17.03.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
252 / 1076040
Z-1446/12-č.29D/13/2012,D not.58/2012-1109/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2062 Spodniaková Mária r. Matúšková, J.Kráľa 1196/37, Detva, SR
11.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
252 / 1076040
Z-1446/12-č.29D/13/2012,D not.58/2012-1109/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2063 Matúška Miroslav r. Matúška, T.Vansovej 1104/1, Detva, SR
06.03.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
41 / 134505
Z-1159/2012 - 21D/35/2012 Dnot 77/2012 - 984/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2060 Korbašová Elena r. Matúšková, Považská Teplá, č. 279, SR
17.11.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
973 / 2152080
Z-583/2012 - 32D/19/2011 Dnot 13/2012 - 614/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2054 Cabanová Eva r. Golianová, Okružná 1441/33, Detva, SR
12.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
973 / 2152080
252 / 1076040
Z-1446/12-č.29D/13/2012,D not.58/2012-1109/2012.
214/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2064 Sanitrová Jarmila r. Bystrianska, Starohorská 6151/8, Banská Bystrica Rudlová, SR
Dátum narodenia :
20.05.1962
Titul nadobudnutia
Z-1872/12-č.25D/72/2012,D not.157/12-1323/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2065 Cerhová Adela r. Bystrianska, A.Hlinku 2568/39, Zvolen, SR
Dátum narodenia :
04.12.1963
Titul nadobudnutia
700 / 1076040
Z-1872/12-č.25D/72/2012,D not.157/12-1323/2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2066 Matúška Imrich r. Matúška, Skliarovo 106, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
29.08.1954
Titul nadobudnutia
1 / 11529
Z-2019/2012 - 27D/85/2012 Dnot 195/2012 - 1469/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2068 Halásziová Anna r. Murínová, Skliarovo 49, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
20.01.1968
Titul nadobudnutia
1 / 655872
Z-2317/12-č.23D/105/2012,D not.228/2012-65/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2071 Vrťo Marian r. Vrťo, A.Bernoláka 931/16, Detva, SR
Dátum narodenia :
23.05.1979
Titul nadobudnutia
1 / 655872
Z-2317/12-č.23D/105/2012,D not.228/2012-65/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2072 Ďurišová Emília r. Melichová, Cintorínska 424/7, Detva, SR
Dátum narodenia :
25.12.1936
Titul nadobudnutia
4 / 11529
Z-2338/12-osvedčenie N 519/2012,Nz 49160/2012-88/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2073 Murínová Júlia r. Melichová, Námestie SNP 304/57, Detva, SR
Dátum narodenia :
20.10.1939
Titul nadobudnutia
4 / 11529
Z-2338/12-osvedčenie N 519/2012,Nz 49160/2012-88/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2074 Murínová Amália r. Melichová, Skliarovo 150, Detva, SR
Dátum narodenia :
07.08.1942
Titul nadobudnutia
4 / 11529
Z-2338/12-osvedčenie N 519/2012,Nz 49160/2012-88/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2075 Galambová Anna r. Chebeňová, sídl.Rimava 37/26, Rimavská Sobota,
SR
Dátum narodenia :
30.07.1937
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Z-45/13-č.31D/62/2012,D not.240/2012-168/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2076 Ostrihoňová Amália r. Chebeňová, E.M.Šoltésovej 959/9, Detva, SR
Dátum narodenia :
15.10.1939
Informatívny výpis
1 / 23058
Z-2019/2012 - 27D/85/2012 Dnot 195/2012 - 1469/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2070 Vrťo Ľubomír r. Vrťo, B.Němcovej 693/1, Detva, SR
Dátum narodenia :
07.11.1976
Titul nadobudnutia
1 / 23058
Z-2019/2012 - 27D/85/2012 Dnot 195/2012 - 1469/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2069 Činčurová Mária r. Murínová, Skliarovo 46, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
26.05.1972
Titul nadobudnutia
1 / 11529
Z-2019/2012 - 27D/85/2012 Dnot 195/2012 - 1469/2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2067 Šagátová Magdaléna r. Matúšková, 962 02, Vígľaš, č. 545, SR
Dátum narodenia :
13.07.1964
Titul nadobudnutia
700 / 1076040
215/218
1 / 13664
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
15.10.1939
Z-45/13-č.31D/62/2012,D not.240/2012-168/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2077 Melichová Emília r. Chebeňová, Obrancov mieru 880/28, Detva, SR
Dátum narodenia :
30.04.1949
Titul nadobudnutia
Z-45/13-č.31D/62/2012,D not.240/2012-168/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2078 Chebeň Jozef r. Chebeň, Skliarovo 195, Detva, SR
Dátum narodenia :
09.10.1963
Titul nadobudnutia
1 / 13664
Z-45/13-č.31D/62/2012,D not.240/2012-168/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2079 Purdek Mikuláš r. Purdek, Ing., Lúčna štvrť 785/19, Detva, SR
Dátum narodenia :
21.10.1949
Titul nadobudnutia
105 / 484218
Z-246/13-č.30D/44/2012,D not.119/2012-318/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2080 Guthová Anna r. Purdeková, Ing., Púpavová 692/11, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
10.04.1944
Titul nadobudnutia
4279 / 14347200
Z-391/13-osvedčenie N 94/2013,Nz 6207/2013-527/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2082 Fekiač Jaroslav r. Fekiač, Sielnica, č. 343, SR
Dátum narodenia :
16.05.1990
Titul nadobudnutia
4279 / 14347200
Z-391/13-osvedčenie N 94/2013,Nz 6207/2013-527/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2083 Kroupová Zuzana r. Rybárová, Kriváň, č. 410, SR
Dátum narodenia :
09.09.1948
Titul nadobudnutia
1301 / 239120
Z-477/13-č.24D/127/2011,D not.190/2011-581/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2084 Monček Jozef r. Monček, M.R.Štefánika 896/16, Detva, SR
Dátum narodenia :
29.12.1968
Titul nadobudnutia
1301 / 717360
Z-477/13-č.24D/127/2011,D not.190/2011-581/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2085 Samara Dana r. Mončeková, Novozámocká 3210/23, Zvolen, SR
Dátum narodenia :
18.05.1970
Titul nadobudnutia
1301 / 717360
Z-477/13-č.24D/127/2011,D not.190/2011-581/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2087 Ľalíková Tamara r. Ľalíková, Ostravská 1080/6, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
07.11.1963
Titul nadobudnutia
3 / 6832
č.D 2265/99,D not.24/2000-245/2001.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2089 Výbošťok Karol r. Výbošťok, Stožok, č. 241, SR
Informatívny výpis
3 / 6832
darovacia zmluva V 1996/2013 - 124/2014
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2088 Dianišková Margita r. Sujová, Kpt.Nálepku 730/19, Detva, SR
Dátum narodenia :
19.02.1939
Titul nadobudnutia
1301 / 717360
Z-477/13-č.24D/127/2011,D not.190/2011-581/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2086 Monček Ján r. Monček, Novozámocká 3210/23, Zvolen, SR
Dátum narodenia :
29.11.1975
Titul nadobudnutia
105 / 484218
Z-246/13-č.30D/44/2012,D not.119/2012-318/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2081 Ružička Denis r. Ružička, A.Hlinku 903/6, Detva, SR
Dátum narodenia :
18.12.1974
Titul nadobudnutia
1 / 13664
216/218
23 / 52704
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
06.04.1945
Z-932/13-č.D 559/92,žiadosť-944/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2090 Sliacka Anna r. Výbošťoková, Stožok, č. 236, SR
Dátum narodenia :
01.05.1950
Titul nadobudnutia
23 / 52704
Z-932/13-č.D 559/92,žiadosť-944/2013.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2091 Melich Štefan r. Melich, M.R.Štefánika 985/25, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
29.05.1959
Titul nadobudnutia
Z-1006/2013 - 17D/6/2013 Dnot 49/2013 - 1001/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2092 Psotková Anna r. Melichová, A.Bernoláka 931/17, Detva, PSČ 962 12,
SR
Dátum narodenia :
20.10.1954
Titul nadobudnutia
48251 / 39383006400
Z-1006/2013 - 17D/6/2013 Dnot 49/2013 - 1001/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2094 Kroupová Zuzana r. Rybárová, Kriváň, č. 410, SR
Dátum narodenia :
09.09.1948
Titul nadobudnutia
1301 / 239120
Z-1133/2013 - rozhodnutie OP/2013/00340-1/R 599 - 1109/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2095 Monček Jozef r. Monček, M.R.Štefánika 896/16, Detva, SR
Dátum narodenia :
29.12.1968
Titul nadobudnutia
1301 / 717360
Z-1133/2013 - rozhodnutie OP/2013/00340-1/R 599 - 1109/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2096 Samara Dana r. Mončeková, Novozámocká 3210/23, Zvolen, SR
Dátum narodenia :
18.05.1970
Titul nadobudnutia
1301 / 717360
Z-1133/2013 - rozhodnutie OP/2013/00340-1/R 599 - 1109/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2098 Krinovič Peter r. Krinovič, Ing., Detva, č. 612, SR
Dátum narodenia :
26.09.1974
Titul nadobudnutia
1301 / 717360
Z-1133/2013 - rozhodnutie OP/2013/00340-1/R 599 - 1109/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2097 Monček Ján r. Monček, Novozámocká 3210/23, Zvolen, SR
Dátum narodenia :
29.11.1975
Titul nadobudnutia
48251 / 3938306400
Z-1006/2013 - 17D/6/2013 Dnot 49/2013 - 1001/2013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2093 Melich Ján r. Melich, Vimperská 938/5, Detva, PSČ 962 12, SR
Dátum narodenia :
02.09.1953
Titul nadobudnutia
48251 / 3938306400
10251 / 1076040
darovacia zmluva č.V 2143/13-136/2014.
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
1154 Z-1480/07-EX 236/01-súdny exekútor JUDr.Lýdia Hladíková Bratislava-exekučný príkaz na zriadenie exekučného
záložného práva na nehnuteľ.uvedené v LV č.9993 pod B 1154 zap.dňa 21.11.2007-1165/2007.
1261 Z-495/2013 - EX 15840/12 súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý exekútorský úrad Bratislava - exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zapísané na LV č. 9993 pod BLV 1261 v 17/107604 ku
dňu 21. 03. 2013 - 306/2013
1262 Z-495/2013 - EX 15840/12 súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý exekútorský úrad Bratislava - exekučný príkaz na
zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti zapísané na LV č.9993 pod BLV 1262 v 126/1076040
ku dňu 21. 03. 2013 - 306/2013
1981 Záložné a predkupné právo v prospech: Ing. Ján Sedlický ( nar. 03. 11. 1955 ), Štefan Sedlický ( nar. 18. 07. 1963
), Zuzana Bártová r. Sedlická ( nar. 01. 01. 1959 ) - 287/2010
Iné údaje:
Informatívny výpis
217/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
2015
K vlastníkovi por. č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88,
90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102 , 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 376,
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451,
452, 453, 454, 455, 456, 458, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505,
506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530,
533, 534, 536, 537, 538, 539, 548, 551, 552, 553, 560, 563, 567, 571, 573, 579, 583, 584, 586, 587, 593, 597, 601, 602,
603, 615, 618, 629, 636, 637, 639, 676, 680, 690, 691, 710, 728, 729, 736, 749, 763, 774, 775, 777, 796, 797, 798, 800,
843, 845, 849, 869, 870, 872, 874, 877, 878, 879, 881, 883, 886, 887, 888, 890, 892, 895, 941, 953, 956, 957, 970, 992,
994, 1010, 1045, 1049, 1051, 1052, 1134, 1180, 1181, 1182, 1218, 1236, 1282, 1283, 1406, 1530, 1531, 1533, 1580,
1582, 1583, 1659, 1664, 1668, 1755, 1763, 1800, 1854, 1881, 1882, 1925, 1992, 1997 je pod por. č. 2015 správa na
všetky parcely tohoto listu vlastníctva
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
218/218
Aktualizácia katastrálneho portálu:
06.02.2014
Download

List vlastníctva