YURTDIġI TÜRKLER VE AKRABA
TOPLULUKLAR BAġKANLIĞI
2013 YILI SAYIġTAY
DENETĠM RAPORU
Ağustos 2014
ĠÇĠNDEKĠLER
KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ .................................. 1
DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU ........................................................ 2
SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU ....................................................................................................................... 2
DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI ................................................................... 3
DENETĠM GÖRÜġÜ ........................................................................................................................................... 3
DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE DEĞERLENDĠRMELER .................................... 4
EKLER................................................................................................................................................................. 10
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI
HAKKINDA BĠLGĠ
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Toplulukları BaĢkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu‟na ekli (II) sayılı Cetvel‟e göre “özel bütçeli” bir kurumdur.
Muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığının “Say2000i” saymanlık otomasyon sistemi
üzerinden yürütülmektedir.
BaĢkanlık tarafından sunulan Kesin Hesap Gider Cetveline göre BaĢkanlığın 2013 yılı
bütçe gideri ve ödenek kullanımı aĢağıda gösterilmiĢtir.
BÜTÇE GĠDERLERĠ VE ÖDENEK KULLANIMI
ÖDEME EMĠRLERĠ
ÖDEMELER
Mahsup
Yıl
içinde Ġptal
Alınan
Edilen
Ödenek
Kalan
Yıl
içinde Dönemi
Ödemeler
Ġçindeki
Toplam
ödemeler
189.528.918
35.758.389
153.770.529
153.770.529
0
153.770.529
"Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aĢağıda yer
alanlar denetime sunulmuĢ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.

BirleĢtirilmiĢ veriler defteri

Geçici ve kesin mizan

Bilanço

Kasa sayım tutanağı

Banka mevcudu tespit tutanağı

Alınan çekler sayım tutanağı

Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
1
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________

Teminat mektupları sayım tutanağı

Değerli kağıtlar sayım tutanağı

TaĢınır kesin hesap cetveli ile taĢınır hesabı icmal cetveli

Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu

Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu

Faaliyet sonuçları tablosu
Denetim görüĢü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet
sonuçları tablosuna verilmiĢtir.
DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde zamanında
SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet
ve iĢlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve
ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya
yanlıĢ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara iliĢkin
hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim
ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluĢturulmasından, etkin olarak
iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluĢturan bilgi ve belgelerin
denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.
SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU
SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tabloların güvenirliğine ve
doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası
denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüĢtür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiĢtir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluĢturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiĢtir.
DENETĠM GÖRÜġÜ
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 yılına iliĢkin yukarıda
belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
bilgi içerdiği kanaatine varılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE
DEĞERLENDĠRMELER
BULGU 1:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca kurulması gereken
iç denetim biriminin kurulmaması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol
sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde iç denetim birimi kurulmasını
öngörmektedir. Söz konusu Kanun'da iç denetim mali yönetim ve kontrol sisteminin bir
unsuru olarak tanımlanmıĢtır.
5018 sayılı Kanun‟un “iç kontrolün tanımı” baĢlıklı 55 nci maddesinde; “İç kontrol;
idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve
güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Görev ve yetkileri
çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye
Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon
Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin
koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.” hükmü yer almaktadır.
Kanun‟un “iç denetim” baĢlıklı 63 ncü maddesinde ise; “İç denetim, kamu idaresinin
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik
esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler,
idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli
bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim,
iç denetçiler tarafından yapılır. Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak
suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan üst
yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir.” denilmektedir.
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
4
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Aynı Kanun'un 65 nci maddesinde de; “… İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı
idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından
sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usûlle görevden alınır. İç denetçilerin kamu
idareleri itibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç Denetim
Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır. 5018 sayılı Kanun‟un
öngördüğü etkin bir iç kontrol sisteminin iĢletilmesi, bu sistemin önemli bir unsuru olarak
tanımlanan etkin bir iç denetimin varlığına bağlıdır.
Sözkonusu Kanun‟un “iç denetim” baĢlıklı 63 ncü maddesinde; iç denetimin iç
denetçiler tarafından yapılacağı, hüküm altına alınmıĢtır.
20/12/2008 tarih ve 27086 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Ġç Denetçilerin ÇalıĢma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‟de kamu
idareleri itibariyle iç denetçi sayıları belirlenmiĢ olup YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar
BaĢkanlığına 5 adet iç denetçi kadrosu tahsis edilmiĢtir.
Yapılan incelemede 5018 sayılı Kanun'un 63 ncü maddesi hükmüne ve iç denetçi
kadrosu belirlenmiĢ olmasına rağmen iç denetim birimi kurulmadığı tespit edilmiĢtir.
Kamu idaresi cevabında: Özetle BaĢkanlığa 16/05/2013 tarih ve 28649 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan, 2013/4625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5 adet iç denetçi kadrosu
tahsis edidiği, 18/12/2013 tarihinde bir iç denetçi atamasının yapıldığı ve diğer kadrolara
henüz atama yapılmadığı belirtilmiĢtir.
Sonuç olarak: Etkin bir kamu mali yönetim sistemi kurulmasının sağlanması
açısından iç denetim biriminin varlığı hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda da öngörüldüğü üzere iç kontrol biriminin kurulması
için gerekli adımlar atılmalıdır.
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
BULGU 2:
Mali hükümler içeren Yönetmeliğin SayıĢtay görüĢü alınmadan yürürlüğe
konulması ve bu Yönetmelik uyarınca yapılacak harcamaların 5018, 4734 ve 4735 sayılı
Kanunların kapsamı dıĢına çıkarılması
BaĢkanlık tarafından, Kurumun teĢkilat kanununa dayanılarak çıkarılan Kaynak
Yönetimi adlı hesaba iliĢkin Yönetmeliğin, SayıĢtayın istiĢari görüĢü alınmadan yürürlüğe
konulduğu, ayrıca ilgili Yönetmelikte bu Yönetmeliğin konusu olan iĢlemlerin 5018, 4734 ve
4735 sayılı kanunlara tabi olmadığının belirtildiği tespit edilmiĢtir.
5978 sayılı YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun‟un „Kaynak Yönetimi‟ baĢlıklı 27 nci maddesinde: “Bu Kanun kapsamında
Başkanlığa verilen görevlerden yurtdışında veya doğrudan yurtdışındaki faaliyetlere yönelik
olarak kullanılmak üzere tefrik edilen ödeneklerden, Bakan tarafından belirlenecek olan
kısımlar Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılır. Aktarılan bu
tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye
Bakanlığı ile Başkanlıkça müştereken belirlenir.” denilmektedir.
6085 Sayılı SayıĢtay Kanunu‟nun „Daireler Kurulu‟ kurulu baĢlıklı 27 nci maddesinin
4‟ncü fıkrasında: “…Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda
düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler, Sayıştayın
istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulur. Sayıştay, görüşünü istemin yapılması tarihinden
itibaren çalışmaya ara verilme süresi hariç en geç otuz gün içinde bildirir. Bu sürenin
aşıldığı haller, Sayıştay faaliyet raporunda gerekçeli olarak yer alır.”denilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun „Kapsam‟ baĢlıklı 2 nci
maddesinde: “Bu Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik
kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî
yönetim ve kontrolünü kapsar.”,
4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun „Kapsam‟ baĢlıklı 2 nci maddesinde: “Aşağıda
belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet
alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
6
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
a) (DeğiĢik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel
bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar,
birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç),
tüzel kişiler…”
4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu‟nun „Kapsam‟ baĢlıklı 2 nci
maddesinde: “Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz
konusu Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri
kapsar.”
Hükümleri tesis edilmiĢtir.
Yukarıda belirtilen 6085 sayılı SayıĢtay Kanunundaki hükme göre, aksi baĢka bir yasal
düzenleme ile belirtilmedikçe, mali içerikli tüm yönetmelik ve benzeri idari düzenlemeler
SayıĢtay BaĢkanlığının istiĢari görüĢünden geçtikten sonra yürürlüğe girebilmektedir. Bu
hükme rağmen, BaĢbakanlık Yurt DıĢı Türkler ve Akraba Toplulukları BaĢkanlığı‟nın 5978
sayılı TeĢkilat Kanununun 27 nci maddesine istinaden çıkardığı; „Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı Bütçesinden Yurtdışında veya Doğrudan Yurtdışındaki Faaliyetler
İçin Tefrik Edilen ödeneklerden Uygun Görülen Tutarların Özel Hesaba Aktarılarak,
Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar‟ baĢlıklı
Yönetmelik, mali hükümler içerdiği halde mevzuata aykırı olarak SayıĢtayın istiĢari görüĢü
alınmadan yürürlüğe konulmuĢtur.
Diğer yandan BaĢkanlıkça yürürlüğe konulan, „Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı Bütçesinden Yurtdışında veya Doğrudan Yurtdışındaki Faaliyetler İçin Tefrik
Edilen ödeneklerden Uygun Görülen Tutarların Özel Hesaba Aktarılarak, Harcanması,
Muhasebeleştirilmesi ve Denetlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar‟ isimli yönetmeliğin „Temel
Ġlkeler‟ baĢlıklı 11 nci maddesinin, 2 nci fıkrasında; “…Özel hesaptan yapılacak harcamalar,
10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 04/01/2002 tarih ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 05/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri
Kanunu hükümlerine tabi değildir…” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen hükümlerden hareketle, 5018, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar
kapsamında bulunduğu görülen YurtdıĢı Türkler ve Akraba Toplulukları BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
7
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
tasarrufundaki, özel hesabın, idari tasarruflar ile sözkonusu Kanunların kapsamı dıĢına
çıkarılması, mevzuata aykırılık teĢkil etmektedir.
Sonuç olarak Kaynak Yönetimi adlı hesaba iliĢkin düzenlenen sözkonusu yönetmelik
hakkında SayıĢtayın iĢtiĢari görüĢünün alınmadığı ve aynı yönetmelik ile sözkonusu
düzenleme kapsamındaki iĢ ve iĢlemlerin 5018, 4734 ve 4735 sayılı Kanunların kapsamı
dıĢına çıkarıldığı tespit edilmiĢtir.
Kamu idaresi cevabında: Özetle;
a) SayıĢtay Kanunu'nun 27'inci maddesinde yer alan "Genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki
düzenleyici iĢlemler, SayıĢtay'ın istiĢari görüĢü alınarak yürürlüğe konulur." hükmü esas ve
usullerin hazırlığı sırasında sehven unutulmuĢ olup, esas ve usullerin müĢtereken
hazırlanması nedeniyle Maliye Bakanlığının, SayıĢtay BaĢkanlığından görüĢ aldığının
düĢünüldüğü;
b) Kritik edilen bu hususların SayıĢtay denetiminde ilk defa BaĢkanlığın dikkatine
sunulduğu ve Özel hesap kapsamındaki çalıĢmaların acil ve hassas çalıĢmalar olmaları, gizli
yürütülmeleri gibi sebeplerle, 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata tabi olunması bu
çerçevede yapılan iĢ ve iĢlemleri güçleĢtirerek yapılmasını imkânsız hale getireceği, bu
nedenle SayıĢtay görüĢü doğrultusunda, Kurumun teĢkilat Kanununda muafiyete iliĢkin
hüküm eklenmesi yönünde harekete geçildiği;
ġeklinde açıklama yapılmıĢtır.
Sonuç olarak: a) 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu'nun 27 nci maddesi hükmü gereğince,
Yurt DıĢı Türkler ve Akraba Toplulukları BaĢkanlığı‟nın 5978 sayılı TeĢkilat Kanununun 27
nci maddesine istinaden çıkardığı; „Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Bütçesinden Yurtdışında veya Doğrudan Yurtdışındaki Faaliyetler İçin Tefrik Edilen
ödeneklerden
Uygun
Görülen
Tutarların
Özel
Hesaba
Aktarılarak,
Harcanması,
Muhasebeleştirilmesi ve Denetlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar‟ baĢlıklı Yönetmelik
hakkında SayıĢtay görüĢü alınması sağlanmalıdır.
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
8
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
b) Sözkonusu Yönetmeliğin, 5018, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara aykırı olan
hükümlerinin ortadan kaldırılması yönünde gerekli çalışmaların yapılması gereklidir.
__________________________________________________________________________________________
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
9
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU ĠDARESĠ MALĠ TABLOLARI
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
10
164 AKREDİTİFLER HESABI
0,00
0,00
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE
GELİR TAHAKKUKLARI
AKTİF TOPLAMI
__________________________________________________________________________________________
11
10
0,00
0,00
0,00
0,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI
903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI
904 ÖDENEKLER HESABI
28/05/2014 10:22
0,00
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
Bilanço Dipnotları :
19.418.135,10
467.775,02
467.775,02
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI
4.193.833,08
-5.057.133,81
264 ÖZEL MALİYETLER HESABI
863.300,73
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 HAKLAR HESABI
3.348.560,14
-2.500.597,93
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
231.600,12
1.079.562,33
1.547.337,35
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
2 DURAN VARLIKLAR
236.818,07
0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
0,00
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
236.818,07
250.853,23
250.853,23
430.393,39
430.393,39
0,00
0,00
0,00
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI
16 ÖN ÖDEMELER
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI
15 STOKLAR
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
14 DİĞER ALACAKLAR
120 GELİRDEN ALACAKLAR HESABI
12 FAALİYET ALACAKLARI
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
8.812,29
42.331,68
104 PROJE ÖZEL HESABI
105 DÖVİZ HESABI
-2.829,83
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
16.904.418,92
16.952.733,06
102 BANKA HESABI
10 HAZIR DEĞERLER
N Yılı 2013
100.443,56
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
PASİF TOPLAMI
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - )
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI
500 NET DEĞER HESABI
50 NET DEĞER
5 ÖZ KAYNAKLAR
Sayfa 1 / 2
19.418.135,10
-294.819,35
0,00
-294.819,35
-4.006.901,35
-4.006.901,35
22.829.323,75
22.829.323,75
-1,68
-1,68
18.527.601,37
8.737,04
452.458,00
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES
561.638,60
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
76.194,47
117.130,56
211.764,57
211.764,57
890.533,73
N Yılı 2013
40.936,09
2013
333 EMANETLER HESABI
Yıl :
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
32 FAALİYET BORÇLARI
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
PASİF HESAPLAR
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
17.870.797,75
Adı :
1 DÖNEN VARLIKLAR
AKTİF HESAPLAR
Kurum Kodu : 40.51
TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
0,00
28/05/2014 10:22
0,00
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI
367.479,48
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI
367.479,48
0,00
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI
Adı :
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
Kurum Kodu : 40.51
TABLO 1.12 BİLANÇO TABLOSU
Yıl :
2013
Sayfa 2 / 2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
12
10
01
01
01
01
01
01
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
630
01
01
01
630
630
630
630
01
630
13
10
__________________________________________________________________________________________
06
02
02
02
90
02
02
90
02
01
01
1.960.885,09
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Ücretleri
Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin
Ödül ve İkramiyeleri
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Sosyal Hakları
Ödül ve İkramiyeler
Sosyal Haklar
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Ödenekleri
Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri
695.343,15
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Zam ve Tazminatları
Ödenekler
980.950,13
980.950,13
50.446,33
50.446,33
0,00
270,00
270,00
695.343,15
Zamlar ve Tazminatlar
3.984.302,53
5.945.187,62
Ücretler
7.672.197,23
43.104,14
Sözleşmeli Personel
Sosyal Haklar
Ödenekler
43.104,14
1.350,00
Sosyal Haklar
1.350,00
846.178,21
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
846.178,21
Zamlar ve Tazminatlar
14/03/2014 16:20
06
04
02
02
04
03
02
01
02
03
02
02
02
01
01
01
02
02
02
01
03
01
02
02
01
01
02
04
01
02
01
01
04
03
01
01
01
02
03
01
01
01
01
630
630
01
02
01
01
01
1.167.797,78
630
01
01
Temel Maaşlar
630
01
01
630
1.167.797,78
2.058.430,13
Memurlar
01
630
Temel Maaşlar
9.779.640,94
Personel Giderleri
01
630
01
153.603.448,90
GİDERLER HESABI
Cari Yıl (N)
21.200,00
Diğer Faizler
01
Sayfa 1 / 8
167.098,67
167.098,67
148.794.250,00
1.879.143,17
Hazine yardımı
148.794.250,00
148.794.250,00
1.963.832,90
39.316,32
2.003.149,22
2.003.149,22
150.797.399,22
45.000,00
45.000,00
45.000,00
551.792,83
8.107,32
559.900,15
559.900,15
Diğer Gelirler
Cari
Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve
Yardımlar
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
Cari
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
600 05
01
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
Faiz Gelirleri
09
01
01
99
01
99
01
02
02
02
01
01
01
09
600 05
600 04
600 05
600 04
600 04
01
600 04
600 04
01
01
01
09
600 04
600 04
600 03
600 04
Diğer Gelirler
09
09
600 03
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Lojman Kira Gelirleri
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
99
01
06
09
01
01
06
600 03
600 03
600 03
Taşınmaz Kiraları
06
600 03
01
Kira Gelirleri
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
600 03
01
01
06
600 03
01
Mal Satış Gelirleri
01
600 03
21.200,00
21.200,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
01
600 03
01
626.100,15
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
153.308.629,55
Cari Yıl (N)
600 03
GELİRİN TÜRÜ
GELİRLER HESABI
Ekonomik Kodlar
Yılı : 2013
600
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 40.51
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
02
02
02
03
03
03
630
630
630
630
630
630
630
630
630
103.779,04
04
06
06
06
02
02
02
02
02
02
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
03
03
__________________________________________________________________________________________
14
10
01
90
05
04
03
01
02
01
01
79.679,60
128.748,76
Sağlık Primi Ödemeleri
390,00
84.538,05
84.538,05
571.810,89
Su Alımları
Enerji Alımları
448,40
95.597,25
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi
Alımları
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Baskı ve Cilt Giderleri
Diğer Yayın Alımları
1.045,00
11.090,81
Kırtasiye Alımları
Periyodik Yayın Alımları
108.571,46
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
785.475,83
16.939.956,16
987.422,72
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.116.171,48
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
79.679,60
İşsizlik Sigortası Fonuna
14/03/2014 16:20
03
02
02
02
03
630
01
02
03
630
630
01
02
03
630
630
02
01
02
02
01
02
03
03
01
02
03
630
01
02
02
04
02
1.195.851,08
Sağlık Primi Ödemeleri
Sözleşmeli Personel
630
02
06
01
02
02
02
170.283,20
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
630
01
274.062,24
274.062,24
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Memurlar
1.469.913,32
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
06
02
630
01
49.013,58
Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar
01
02
630
05
02
02
01
05
49.013,58
49.013,58
Ücret ve Diğer Ödemeler
630
630
01
630
630
01
05
Diğer Personel
06
01
630
05
Cari Yıl (N)
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
01
01
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 40.51
99
99
99
99
600 11
600 11
600 11
00
99
99
00
99
99
01
01
600 11
99
01
600 11
600 11
01
01
09
09
600 11
600 11
600 11
600 05
600 05
00
00
00
99
06
530,11
Diğerleri
Diğerleri
NET GELİR TOPLAMI :
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
Diğer Döviz Mevcutlarının Değerlemesinden
Kaynaklananlar
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
Diğer Döviz Mevcutlarının
Değerlemesinden Kaynaklananlar
Sayfa 2 / 8
153.308.629,55
0,01
0,01
3.015,36
3.015,36
3.015,37
2.971,64
2.971,64
2.971,64
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde
Oluşan Olumlu Kur Farkları
1.631.299,23
80.745,27
1.712.044,50
1.712.044,50
166.568,56
Cari Yıl (N)
5.987,01
Yılı : 2013
Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
Kişilerden Alacaklar
Diğer Çeşitli Gelirler
01
09
600 05
Mevduat Faizleri
Kişilerden Alacaklar Faizleri
Diğer Çeşitli Gelirler
03
09
01
09
01
09
01
GELİRİN TÜRÜ
600 05
600 05
600 05
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03
03
04
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
15
10
03
03
630
630
02
02
04
04
__________________________________________________________________________________________
01
05
01
90
90
04
01
01
01
90
90
02
03
02
01
7.354,94
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Yolluklar
3.627,38
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri
Giderler
Hizmet Alımları
9.131.708,70
179.950,00
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
13.146.559,95
3.627,38
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve
Benzeri Giderler
23.180,24
Mahkeme Harç ve Giderleri
1.803,77
24.984,01
Yasal Giderler
Diğer Yasal Giderler
28.611,39
2.107.973,47
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
Görev Giderleri
4.310,70
2.107.973,47
4.310,70
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
112.633,06
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
112.633,06
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
2.224.917,23
7.354,94
12.439,09
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Diğer Özel Malzeme Alımları
761,40
12.439,09
İçecek Alımları
Özel Malzeme Alımları
761,40
95.891,92
306.868,37
Elektrik Alımları
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
169.050,60
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Cari Yıl (N)
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
Yakacak Alımları
14/03/2014 16:20
01
05
05
02
03
04
03
03
04
03
02
03
03
03
01
02
03
03
03
03
01
03
03
09
02
03
630
06
09
630
630
02
03
630
02
04
02
03
630
03
04
02
03
03
03
02
03
630
630
06
03
02
02
03
02
03
630
630
03
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 40.51
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Cari Yıl (N)
Sayfa 3 / 8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
16
10
03
03
03
630
630
630
03
03
630
09
05
03
630
03
09
05
03
630
630
630
09
05
03
630
03
09
05
03
630
05
__________________________________________________________________________________________
01
02
01
01
90
03
02
90
06
05
02
01
90
03
02
01
90
09
08
06
03
02
64.144,80
69.037,09
122.594,75
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Bilgiye Abonelik Giderleri
24.889,51
301.633,50
648.086,69
Menkul Mal Alım Giderleri
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
401.213,58
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Tanıtma Giderleri
84.543,46
193.617,76
37.127,64
37.127,64
401.213,58
Temsil Giderleri
438.341,22
Diğer Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
59.536,18
Kurslara Katılma Giderleri
3.069,60
15.057,06
710.692,47
Diğer Hizmet Alımları
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
58.590,18
Diğer Kiralama Giderleri
2.523.282,82
Lojman Kiralama Giderleri
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
Taşıt Kiralaması Giderleri
2.898.563,56
İlan Giderleri
Kiralar
24.889,51
Tarifeye Bağlı Ödemeler
201,65
188.872,22
Posta ve Telgraf Giderleri
Diğer Haberleşme Giderleri
380.705,71
376.990,48
2.039.665,94
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere
Ödemeler
Haberleşme Giderleri
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
5.477.482,55
14.819,00
Enformasyon ve Raporlama Giderleri
Temizlik Hizmet Alım Giderleri
978.655,93
Bilgisayar Hizmeti Alımları
Cari Yıl (N)
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14/03/2014 16:20
07
07
06
02
01
06
06
01
06
06
05
03
05
05
05
03
630
630
05
05
05
03
630
03
05
05
03
630
630
04
05
03
03
02
05
03
630
630
630
02
05
03
630
630
04
02
05
05
02
05
03
630
630
03
03
630
02
01
05
01
05
01
05
03
05
01
05
03
03
01
05
03
03
01
05
03
630
630
630
630
630
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 40.51
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Cari Yıl (N)
Sayfa 4 / 8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
05
05
05
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
90
03
03
07
07
36.080,86
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat
Alımları
Yangından Korunma Malzemeleri
Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme
Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
10.881,05
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım
Giderleri
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
217.200,00
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
05
01
03
04
05
05
__________________________________________________________________________________________
17
10
03
01
04
05
14/03/2014 16:20
Yabancı Uyruklu Kişilere Burslar ve
Harçlıklar
Yurtdışı Burslar
02
01
04
05
630
630
Burslar ve Harçlıklar
01
04
05
630
78.545.970,63
88.557,09
78.634.527,72
100.075.077,01
158.813,31
24.101.457,18
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık
vb. Kuruluşlara
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
01
01
03
Hane Halkına Yapılan Transferler
24.260.270,49
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
01
03
24.260.270,49
Sosyal Güvenlik Kurumu'na
05
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
02
01
03
05
05
217.200,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
02
217.200,00
Görev Zararları
01
01
122.432,78
124.552.547,50
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
01
08
Cari Transferler
122.432,78
Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
01
122.432,78
7.257,00
10.915,00
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
29.053,05
80.021,25
Bilgisayar Yazılım Alımları ve
Yapımları
Bakım ve Onarım Giderleri
80.021,25
5.569,60
631,30
42.261,70
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Cari Yıl (N)
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
08
01
02
03
07
08
01
03
07
01
03
630
02
90
01
07
03
630
07
04
01
07
03
630
02
02
01
07
03
07
01
01
07
03
630
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 40.51
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Cari Yıl (N)
Sayfa 5 / 8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
00
01
00
99
09
05
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
__________________________________________________________________________________________
18
10
00
00
00
01
00
00
02
01
5.034.548,71
368,35
368,35
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde
Oluşan Olumlumsuz Kur Farkl
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde
Oluşan Olumlumsuz Kur Farkl
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderler
0,03
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderler
Gelirlerin Ret ve İadesinden
Kaynaklanan Giderler
144.528,00
144.528,00
Hakların Amortisman Giderleri
233.152,53
Demirbaşların Amortisman Giderleri
Hakların Amortisman Giderleri
233.152,53
274.133,26
43.394,51
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
Demirbaşların Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Amortisman Giderleri
43.394,51
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
276.547,04
Maddi Duran Varlıklar Amortisman
Giderleri
1.320,20
Diğer Çeşitli Gelirler
550.680,30
1.320,20
Diğer Çeşitli Gelirler
Amortisman Giderleri
1.320,20
Diğer Gelirler
1.320,20
0,03
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderler
0,03
368,35
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde
Oluşan Olumlumsuz Kur Farkl
368,38
16.406.000,58
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
Yabancı Uyruklu Kişilere Eğitim Amaçlı
Transferler
Değer ve Miktar Değişim Giderleri
21.440.549,29
Cari Yıl (N)
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
14/03/2014 16:20
01
02
13
01
05
01
02
13
02
05
03
01
01
03
01
01
09
05
05
00
99
99
00
01
01
02
04
05
630
02
04
05
630
630
02
04
05
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 40.51
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Cari Yıl (N)
Sayfa 6 / 8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
14
14
14
14
14
14
14
14
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
00
02
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
14
14
14
630
630
14
630
630
12
14
19
10
12
__________________________________________________________________________________________
00
00
00
00
00
00
00
00
00
111.282,50
48.213,96
48.213,96
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
Yedek Parçalar
111.282,50
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
Yedek Parçalar
111.282,50
6.199,91
İçecek
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
6.199,91
5.850,83
Temizleme Ekipmanları
İçecek
5.850,83
Temizleme Ekipmanları
6.199,91
5.850,83
19.596,76
5.221,33
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
Temizleme Ekipmanları
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
İçecek
5.221,33
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
19.596,76
5.221,33
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
107.328,44
Kırtasiye Malzemeleri
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
19.596,76
107.328,44
Kırtasiye Malzemeleri
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
107.328,44
Kırtasiye Malzemeleri
129.605,26
307.063,61
Özel Maliyetlerin Amortisman Giderleri
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
129.605,26
Cari Yıl (N)
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
Özel Maliyetlerin Amortisman Giderleri
14/03/2014 16:20
13
13
00
00
08
14
630
630
12
00
08
08
00
06
14
00
00
05
06
14
06
00
05
05
00
02
00
01
630
630
02
14
630
01
14
14
630
04
02
14
14
00
13
630
630
04
02
01
13
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 40.51
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Cari Yıl (N)
Sayfa 7 / 8
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
99
99
99
99
630
630
630
630
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
14/03/2014 16:20
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)
0,00
153.308.629,55
NET GELİR ( D= B- C)
153.603.448,90
1.958,49
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
GİDERLER TOPLAMI :
1.958,49
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
153.603.448,90
00
1.958,49
3.369,88
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
3.369,88
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
1.958,49
3.369,88
Diğer Giderler
48.213,96
Yedek Parçalar
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
GELİRLER TOPLAMI( B)
00
99
00
00
Cari Yıl (N)
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
GİDERİN TÜRÜ
Adı :
GİDERLER TOPLAMI( A)
00
99
99
00
14
630
99
14
630
00
00
14
99
13
99
14
630
630
Ekonomik Kodlar
Kurum Kodu : 40.51
153.308.629,55
Ekonomik Kodlar
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
FAALİYET SONUCU D - A
GELİRİN TÜRÜ
Yılı : 2013
Sayfa 8 / 8
−294.819,35
Cari Yıl (N)
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
20
10
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
21
Download

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı