Slovenská urologická spoločnosť SLS
Urologické oddelenie FN Nitra
Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek,
sekcia sestier pracujúcich v urológii pri SLS
organizujú
21. výročnú konferenciu
Slovenskej urologickej spoločnosti SLS
a
Konferenciu sestier
pracujúcich v urológii pri SLS
PROGRAM
4. - 6. 6. 2014, Nitra
Divadlo Andreja Bagara
www.sus.sk
27 000 000
Počet nových prípadov onkologických ochorení,
ktorý sa celosvetovo očakáva v roku 2030
Spoločnosť Janssen sa zaviazala vyvíjať nové, inovatívne postupy pre nenaplnené medicínske
potreby súčasnosti. Týmto prístupom sa zaväzujeme zmeniť onkologické ochorenie na
ochorenie s chronickým priebehom, na ochorenie, ktorému sa dá predchádzať, alebo ktoré
je možné liečiť.
Úzko spolupracujeme s najuznávanejšími vedcami v oblasti onkológie.
Poskytujeme moderné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré predlžujú alebo zlepšujú
život pacientov.
V spoločnosti Janssen neustále sledujeme nové poznatky, ktoré budú využité v prospech pacientov.
PHSK/VEL/0813/0001
Betsy Gross, Lilies and CarpArtwork
Kreatívne centrum, nezisková organizácia, ktorá sa venuje umeniu ľudí s onkologickými a chronickými ochoreniami.
Janssen, Johnson & Johnson, s. r. o.
City Business Center III
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
tel.: +421 (0)2/3240 8400
fax: +421 (0)2/3240 8490
www.janssen.sk
Mapa
Divadlo
Andreja Bagara
NITRA
Obsah
Príhovor prezidenta konferencie
5
Vedecký a organizačný výbor, sekretariát konferencie
6
Všeobecné informácie
7
Sponzori
9
Prehľad prednášok
10
Podrobný program
11
Streda
11
Štvrtok
11
Štvrtok – Konferencia sekcie sestier
14
Piatok
15
Príhovor
Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia!
Je pre mňa veľkou cťou, že Vás môžem pozvať na najvýznamnejšie odborné podujatie nás
urológov v roku. Je ním – už 21. výročná konferencia SUS a konferencia sestier pracujúcich
v urológii.
Je pre nás vyznamenaním, že už tretiu desiatku výročných konferencií SUS začíname práve
v Nitre. Tým potvrdzujeme pevnú existenciu nitrianskej urológie v kontexte slovenskej
urológie. Súčasne nadväzujeme aj na dlhoročnú úzku spätosť slovenskej a českej urológie tým,
že ako každý rok, tak aj v tomto roku budeme môcť privítať na našej pôde našich priateľov
a kolegov z Českej republiky. Ako už tradične, európsky rozmer konferencie podčiarkneme
účasťou zahraničných hostí. Súčasťou nášho programu bude opäť aj Európska škola
urológie. Samozrejme, ako každý rok, 21. ročník konferencie bude pôdou aj pre konferenciu
sestier pracujúcich v urológii.
Vedecký program konferencie a jej témy sú zostavené v spolupráci s výborom SUS.
Som presvedčený, že vedecký program bude atraktívny a inšpiratívny, že bude pôdou pre
živý interaktívny a vzájomne obohacujúci dialóg. K tomu, aby taký bol, prispejú nielen lídri
slovenskej a českej urologickej komunity a pozvaní zahraniční hostia, ale dúfam – aj naši
urológovia z jednotlivých urologických pracovísk na Slovensku. Zvlášť pri tejto príležitosti
chcem osloviť našich mladých urológov, pretože práve oni sú tí, ktorí preberajú „štafetu“
po nás. Ich príspevky sú preto zvlášť vítané!
21. ročník konferencie SUS sa uskutoční v priestoroch nitrianskeho Divadla Andreja Bagara.
Pohľad na Divadlo, panorámu hradu a nad všetkým panujúci Zobor nás upozorňuje i na
ďalšie – kultúrne a historické konotácie, ktoré celému podujatiu udeľujú okrem odbornej
stránky aj iné, špecifické rozmery. Poukazuje na kontinuitu času i priestoru, našu úlohu v ňom,
na neoddeliteľnosť minulého od súčasného, kultúrneho od vedeckého či humánneho.
Dotknúť sa toho všetkého nám umožní nielen účasť na vedeckých podujatiach, ale aj návšteva
divadla, či nad ním sa týčiaceho Hradu. Pobyt v neďalekých pivniciach podhradia nám umožní
všetko to načerpané správnym spôsobom spracovať a uložiť...
V tomto duchu sa – vážené kolegyne a kolegovia, milí zahraniční hostia, milé sestry teším
na zmysluplné stretnutie s Vami plné nových impulzov a príjemných zážitkov.
Pozýva Vás
Juraj Barta
Vedecký, organizačný výbor a sekretariát konferencie
Prezident konferencie
Zastúpenie SLS, registračné poplatky
MUDr. Juraj Barta
Pavol Vician
Slovenská lekárska spoločnosť
Kongresové oddelenie
Cukrová 3
813 22 Bratislava
Tel.: +421 2 5263 5603, +421 2 5292 2017,
Fax: +421 2 5292 2022
Mobil: +421 915 777 151
Email: [email protected]
Vedecký výbor
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
MUDr. Ladislav Macko
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, CSc.
Organizačný výbor
MUDr. Juraj Barta
MUDr. Michal Korček
MUDr. Marek Brezovský
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Zuzana Lenčová
Dipl. zdravotná sestra Marta Kunová
Sekretariát konferencie, ubytovanie
FARMI-PROFI, s.r.o.
Ivanská cesta 2/C
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 6446 1555
Mobil: +421 915 293 610
Email: [email protected]
Všeobecné informácie
Dátum
4. - 6. 6. 2014
Miesto konania lekárskej a sesterskej sekcie
Divadlo Andreja Bagara, Svätoplukovo nám. č.4, Nitra
Rokovací jazyk
slovenčina, čeština, angličtina
Registrácia
Divadlo Andreja Bagara, Nitra
Streda 4. 6. 2014
Štvrtok 5. 6. 2014
Piatok 6. 6. 2014
14:00 – 18:00 hod.
07:30 – 18:00 hod.
07:30 – 12:00 hod.
Registračné poplatky
Sestry
Členovia SUS, alebo ČUS
Nečlenovia SUS, alebo ČUS
Rezidenti organizovaní v SLS
15 €
50 €
70 €
zdarma
Menovky
Každý účastník konferencie dostane pri registrácii menovku, ktorá ho oprávňuje
zúčastňovať sa odborných aktivít počas konferencie. Účastníci a vystavovatelia sú povinní
nosiť menovku na viditeľnom mieste počas celého trvania konferencie.
Pokyny pre prednášateľov
Každý prednášateľ je povinný dodržať maximálny časový rozsah prednášky, o ktorom bol vopred informovaný výborom konferencie. Predsedajúci sekcií majú právo predčasne
ukončiť prednášku pri prekročení časového limitu.
Abstrakty
Prijaté abstrakty budú publikované v časopise Klinická urológia a uverejnené na stránke
www.sus.sk
Postery
Komentované postery sú tématicky zaradené do príslušných blokov. Jednotlivé postery
bude možné vzhliadnuť aj na tento účel vytvorenom zariadení s obrazovkou.
Všeobecné informácie
Spoločenský program
Streda 4.6.2014
Divadelné predstavenie Tisícročná včela spojené s rautom
Poplatok: 15 eur
Štvrtok 5.6.2014
Hlavný diskusno-spoločenský večer, PKO Nitra, začiatok o 20:30
Poplatok: 18 eur
Potvrdenie o účasti
LEKÁRI
Pasívna účasť
Streda 4.6.2014
Štvrtok 5.6.2014
Piatok 6.6.2014
Aktívna účasť
Autor prednášky
Spoluautor
SESTRY
Pasívna účasť
Streda 4.6.2014
Štvrtok 5.6.2014
Piatok 6.6.2014
Aktívna účasť
Autor prednášky
Spoluautor
Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Aktívnym účastníkom sa kredity
za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú.
Zlatý sponzor
Strieborný sponzor
Sponzor
R
S
L
O
V
A
K
IA
Vystavovateľ
Prehľad programu
Streda 4. 6. 2014
14:00
Zasadnutie výboru SUS
14:00 – 18:00
Registrácia
16:00 – 17:00
Sympózium: JE VÔBEC MOŽNÁ PREVENCIA
NEDOBROVOĽNÉHO ÚNIKU MOČU?
17:00 – 18:00
Sympózium: POKROKY V LIEČBE FUNKČNÝCH
PORÚCH GENITÁLU U MUŽA
Štvrtok 5. 6. 2014
08:00 – 08:30
Slávnostné otvorenie konferencie
08:30 – 10:55
HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY
10:45 – 11:00
Prestávka
11:00 – 12:00
INKONTINENCIA
12:00 – 13:00
Plenárna schôdza
Slovenskej urologickej spoločnosti
13:00 – 14:00
Obed
SESTERSKÁ SEKCIA
14:00 – 16:00
14:00 – 16:30
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30
European School of Urology:
EARLY DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER AND
TREATMENT OF LOCALISED PROSTATE CANCER
Sympózium:
PERSONALIZOVANÁ LIEČBA PACIENTA
S METASTÁZUJÚCIM KASTRAČNE REZISTENTNÝM
KARCINÓMOM PROSTATY.
Sympózium:
METASTATICKÝ, KASTRAČNE REZISTENTNÝ
KARCINÓM PROSTATY:
AKTUÁLNE PRÍSTUPY V LIEČBE
Sympózium:
BRÁNKY A MANTINELY V LIEČBE
UROLOGICKÝCH NÁDOROV
Piatok 6. 6. 2014
08:00 – 9:10
BPH, UROLITIÁZA,
NÁDORY MOČOVÉHO MECHÚRA
09:10 – 9:20
Prestávka
09:20 – 10:40
KARCINÓM PROSTATY
10:40 – 10:50
Prestávka
10:50 – 12:10
VARIA
12:10 – 12:20
Prestávka
12:20 – 14:10
NÁDORY OBLIČIEK
PROGRAM
Streda
4. 6. 2014
16:00 – 17:00
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Hartmann
JE VÔBEC MOŽNÁ PREVENCIA NEDOBROVOĽNÉHO ÚNIKU MOČU?
Predsedníctvo:
Epidemiológia inkontinencie moču
Ľubomír Lachváč
Prevencia inkontinencie moču
Jozef Marenčák
Diskusia
17:00 – 18:00
20 min.
20 min.
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Berlin-Chemie
POKROKY V LIEČBE FUNKČNÝCH PORÚCH GENITÁLU U MUŽA
Predsedníctvo: Ján Breza
Čo je tradičné a čo je nové v liečbe erektilnej dysfunkcie
Jozef Marenčák
Pokroky v liečbe predčasnej ejakulácie
Danica Caisová, Martin Hrivňák
Diskusia
Štvrtok
5. 6. 2014
08:30 – 10:55
HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY
Predsedníctvo: Ján Kliment, Ján Breza
1. Radical prostatectomy for high risk prostate cancer
S. Joniau - EAU lecture (Leuven, B)
2. Urology in Poland
Z. Wolski (Bydgoszcz, PL)
3. Penile cancer
P. Niyrady (Budapest, H)
4. Urethral stricture – state of the art lecture
M. Zacharias (Berlin, D)
5. Současné možnosti terapie litiázy dolního kalichu ledviny
A. Petřík (České Budejovice, CZ)
6. Skríning karcinomu prostaty – aktuální pohled
J. Dvořáček (Praha, CZ)
7. Complication after radical cystectomy: Reporting, causal factors
A. Brisuda (Praha, CZ)
8. Karcinóm obličky: Expresia vybraných biologicky aktívnymi
ligandami indukovateľných transkripčných faktorov
V. Lenko (Bratislava)
9. Recidivujúce infekty močových ciest:
Imunoterapia alebo chemoprofylaxia?
M. Hrubiško (Bratislava)
20 min.
20 min.
20 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
10 min.
10 min.
15 min.
10:55 – 11:00
Prestávka
11:00 – 12:00
INKONTINENCIA
Predsedníctvo: Ján Švihra, Ladislav Valanský
10. Intraindividuální variabilita uroflowmetrického vyšetření u žen 5 min.
Jan Krhut, Marcel Gärtner, Michaela Juráková, Sylva Bajsová,
David Němec, David Míka, Josef Tvrdík (Ostrava, ČR)
11. Farmakologická liečba novovzniknutej symptomatológie
5 min.
hyperaktívneho močového mechúra u žien po aplikácii
suburetrálnej pásky pre stresovú inkontinenciu
Jozef Marenčák, Rudolf Moro, Eduard Králik, Dymitry Lapatko (Skalica, SR)
12. Vplyv príznakov hyperaktívneho močového mechúra
5 min.
na kvalitu života pacientov
Ivan Minčík, Ivan Viľcha (Prešov, SR)
13. Multicentrická epidemiologická štúdia o kvalitu upravených
5 min.
rokov života (QALYs) pacientov s intermitentnou katetrizáciou
Ján Švihra1, Viera Švihrová1, Jan Krhut2, Roman Zachoval3, Ján Ľupták1
(Martin, SR1; Ostrava, ČR2; Praha, ČR3)
14. Detekce extraspinálních senzorických drah močového měchýře 5 min.
u pacientů s míšním traumatem: fMRI studie Jan Krhut1, Petr Holý2,
Karolína Bílková3, Jaroslav Tintěra2, Roman Zachoval2, Peter Zvara4
(1Ostrava, ČR; 2Praha, ČR; 3Kladruby, ČR; 4Burlington, USA)
15. Incidence urogenitálních nádorů u pacientů s roztroušenou
5 min.
sklerózou
Jan Krhut, Pavel Hradílek, David Němec, David Míka, Josef Tvrdík,
Olga Zapletalová (Ostrava, ČR)
16. Minimálne invazívna liečba chronickej retencie moču u žien
5 min.
s hypoaktivitou detruzora
Ján Švihra, Martin Benčo, Ján Ľupták, Róbert Dušenka (Martin, SR)
17. ARGUS v léčbě stresové inkontinence u muže: srovnání
5 min.
retropubického a transobturatorního přístupu při implantaci slingu
Jaroslav Ženíšek (České Budějovice, ČR)
Diskusia
12:00 – 13:00
Plenárna schôdza Slovenskej urologickej spoločnosti
13:00 – 14:00
Obed
14:00 – 16:30
European School of Urology
Early diagnosis of prostate cancer and treatment of localised prostate cancer
Chair: R.J.A van Moorselaar
ESU courses are accredited within the EU-ACME programme
by EBU with 1 credit per hour
14:00
European School of Urology: Unique education opportunity for urologists
R.J.A. van Moorselaar, Amsterdam (NL)
Does early diagnosis mean early treatment?
R.J.A. van Moorselaar, Amsterdam (NL)
Surgery or minimal invasive treatment of localised prostate cancer?
S. Joniau, Leuven (BE)
Break
14:05
14:25
14:50
15:05
15:30
15:55
16:30
16:30 – 17:30
Radiotherapy in the treatment of localised prostate cancer
R.J.A. van Moorselaar, Amsterdam (NL)
Indications for lymphnode dissection and treatment of N+ patients
S. Joniau, Leuven (BE)
Interactive case discussion
R.J.A. van Moorselaar, Amsterdam (NL), S. Joniau, Leuven (BE),
M. Korček, Nitra (SK), Z. Lenčová, Nitra (SK)
Close
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti
Janssen/Johnson&Johnson
PERSONALIZOVANÁ LIEČBA PACIENTA S METASTÁZUJÚCIM
KASTRAČNE REZISTENTNÝM KARCINÓMOM PROSTATY
Predsedajúci: Ján Kliment
Privítanie a úvod
Ján Kliment
Nová éra v liečbe mCRPC: Aké máme možnosti – teória a prax
Ján Kliment
Interpretácia dát z klinických štúdií v každodennej klinickej praxi
Ján Breza
Diskusia a záver
17:30 – 18:30
25 min.
25 min.
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Astellas Pharma
METASTATICKÝ, KASTRAČNE REZISTENTNÝ KARCINÓM PROSTATY:
AKTUÁLNE PRÍSTUPY V LIEČBE
Predsedajúci: Ján Kliment
Súčasné poznatky v liečbe mCRPC
Jozef Marenčák
Enzalutamid: Cielene až do jadra
Ján Breza
Enzalutamid v liečbe pacientov s mCRPC po zlyhaní
chemoterapeutickej liečby: Štúdia AFFIRM
Ivan Minčík
Enzalutamid v klinickej praxi
Ján Kliment
Diskusia
18:30 – 19:30
5 min.
12 min.
12 min.
12 min.
12 min.
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Bayer
BRÁNKY A MANTINELY V LIEČBE UROLOGICKÝCH NÁDOROV
Predsedníctvo: J. Kliment
Alfa v liečbe karcinómu prostaty
Ivan Minčík
Skúsenosti s podávaním Ra223 počas 3. fázy
klinického skúšania na Klinike nukleárnej medicíny UN Martin
Hubert Poláček, Ivan Režňák
Nefrektómia a systémová liečba mRCC
Juraj Detvay
Diskusia
15 min.
15 min.
15 min.
Štvrtok 5. 6. 2014
14:00 – 16:00
SESTERSKÁ SEKCIA
Predsedníctvo: Oľga Žňavová, Marta Kunová
1. Laparoskopická radikálna prostatektómia
Marta Balyová, Peter Laurinc, Juraj Mikuláš (Žilina, SR)
2. Možnosti rekonštrukcie zúženín močovej rúry voľným
štepom sliznice jazyka
Mária Grebeči, Jana Kovačovská, Augustín Bárdoš (Bratislava, SR)
3. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta
po substitučnej uretroplastike
Jana Vargová, Petra Bobríková, Janka Múčková (Bratislava, SR)
4. Prevencia nozokomiálnych nákaz v zariadeniach ústavnej
zdravotnej starostlivosti
Ivica Gulášová1, Ildikó Benczeová2 (1Bratislava, SR; 2Nové Zámky, SR)
5. Úzkosť ako problém v perioperačnom období
Monika Mandáková, Viera Kopernická, Renáta Ácsová (Nitra, SR)
6. Nový protokol ERAS v pooperačnej starostlivosti u pacienta
po radikálnej cystektómii
Jana Gordíková, Gabriela Harceková, Olga Žňavová (Martin, SR)
7. Stresová inkontinencia moču z pohľadu sestry
Viera Lüleiová1, Gabriela Vöröšová2 (1Vráble, SR; 2Nitra, SR)
8. Starostlivosť o pacienta s deriváciou moču nefrostómiou
Zuzana Kuljačková (Trenčín, SR)
9. Ošetrenie pacienta so stomiou jednodielnym a dvojdielnym
systémom
Stela Gilanová (Hartmann – Rico)
10. Starostlivosť o močové katétre - Uro Tainer
Gabriela Harceková, Oľga Žňavová (Martin, SR)
Diskusia
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
Piatok 6. 6. 2014
8:00 – 9:10
BPH, UROLITIÁZA, NÁDORY MOČOVÉHO MECHÚRA
Predsedníctvo: Vincent Nagy, Jozef Marenčák
18. Účinek plodů Vaccinium macrocarpon na symptomy
dolního močového traktu (LUTS) u mužů
Aleš Vidlář, Jitka Vostálová, Vladimír Študent, jr., Vilím Šimánek,
Vladimír Študent (Olomouc, ČR)
19. Účinok TURP na základe stupňa benígnej prostatickej obštrukcie
Jozef Marenčák, Rudolf Moro, Eduard Králik,
Dymitry Lapatko (Skalica, SR)
20. Praktické skúsenosti s fotoselektívnou laserovou vaporizáciou
prostaty (LVP) – indikácie, efektívnosť a komplikácie
Roman Tomaškin, Ján Kliment, jr., Martin Jonáš, Ján Kliment (Martin, SR)
21. Miniinvazivní PCNL
David Němec, Jan Krhut, David Míka (Ostrava, ČR)
22. Perkutánní operace nefrolitiázy v Galdakao-modifikované
supinační poloze
Milan Král, Barbora Látalová, Michal Grepl, František Hruška,
Pavel Rajmon, Filip Čtvrtlík, Zbyněk Tudos, Vladimír Študent
(Olomouc, ČR)
23. Antegrádní ureteroskopie v terapii ureterolitiázy
Aleš Petřík (České Budějovice, ČR)
24. Radikálna cystektómia - perioperačná morbidita a mortalita,
analýza 5-ročných výsledkov
Boris Eliáš, Ján Ľupták, Ján Švihra, Ján Kliment, jr., Roman Tomaškin,
Ján Šulgan, Ján Kliment (Martin, SR)
25. Výskyt a řešení urologických komplikací u pacientů po totální
pánevní exenteraci (TPE) provedené pro pokročilé nádory
malé pánve
Jaroslav Jarabák, Roman Zachoval, Vladimír Visokai, Jaromír Šimša,
Ludmila Lipská, Miroslav Levý (Praha, ČR)
26. Korelácia medzi cytologickým vyšetrením moču a histologickým
nálezom u pacientov s tumorom močového mechúra
Dušan Kubej, Vincent Nagy, Miroslav Iláš, Ľubomír Lachváč,
Jaroslav Beck Ľuboš Tešľa, Marek Benhatchi (Košice, SR)
27. Lymphoepithelioma-like carcinoma (LELC) močového měchýře –
raritní a neprobádaná diagnóza (komentovaný poster)
Barbora Novotná1, Miloš Fiala1, Ondřej Hes2, Aleš Petřík1
(1České Budějovice, ČR; 2Plzeň, ČR)
28. Malobunkový neuroendokrinný karcinóm močového mechúra G3 –
kazuistika (komentovaný poster)
Ivan Kalinay, Michael Habte Alemayehu (Nové Zámky, SR)
Diskusia
9:10 – 9:20
Prestávka
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
3 min.
3 min.
9:20 – 10:40 KARCINÓM PROSTATY
Predsedníctvo: Peter Bujdák, Boris Eliáš
29. Prostate health index (phi) v primární diagnostice
5 min.
karcinomu prostaty
Otakar Čapoun, Roman Sobotka, Viktor Soukup, Tomáš Zima,
Marta Kalousová, Tomáš Hanuš (Praha, ČR)
30. Možnosti PHI v diagnostice karcinomu prostaty
5 min.
Radka Fuchsová, Ondřej Topolčan, Jindra Windrichová, Milan Hora,
Radek Kučera, Olga Dolejšová, Ladislav Pecen (Plzeň, ČR)
31. Hladina prostatického specifického antigenu
5 min.
a detekce cirkulujících nádorových buněk
u kastračně rezistentního karcinomu prostaty
Otakar Čapoun, Veronika Mikulová, Markéta Jančíková, Hana Honová,
Katarína Kološtová, Tomáš Zima, Tomáš Hanuš, Viktor Soukup (Praha, ČR)
32. Štúdium asociácie génového polymorfizmu estrogénového
5 min.
receptora
Jana Jurečeková, Monika Sivoňová-Kmeťová, Eva Babušíková,
Ján Kliment, Dušan Dobrota (Martin, SR)
33. Vzťah medzi polymorfizmom aromatázy a rizikom vzniku
3 min.
karcinómu prostaty (komentovaný poster)
Eva Babušíková, Jana Jurečeková, Monika Sivoňová-Kmeťová,
Ján Kliment, Dušan Dobrota (Martin, SR)
34. 18F-cholín PET/CT u pacientov s Ca prostaty
5 min.
Andrej Vondrák, Vladimír Pročka, Ladislav Fajtl, Soňa Kurucová,
Jozef Hrivnák (Nitra, SR)
35. Prostate biopsy guided by 18-F cholin PET CT in men
5 min.
with high suspicion of the prostate carcinoma
Šárka Kudláčková, Milan Král, Vladimír Študent,
Pavel Koranda (Olomouc, ČR)
36. Aktivní sledování a nový pohled na diagnostiku karcinomu prostaty 5 min.
Miroslav Hanuš, Michaela Matoušková, Vlasta Králová (Praha, ČR)
37. Vyžaduje opravdu léčba modifikátory kostního metabolizmu (BMA) 5 min.
suplementaci?
Michaela Matoušková, Miroslav Hanuš, Vlasta Králová (Praha, ČR)
38. Enzalutamid v léčbě mCRPC
(metastatický kastračně refrakterní karcinom prostaty – mCRPC) 5 min.
Michaela Matoušková, Miroslav Hanuš, Vlasta Králová (Praha, ČR)
39. Laparoskopická radikální prostatektomie, rizikové fáze operace 5 min.
a možnosti jejich zvládnutí
Miloš Broďák, Josef Košina, Michal Balík, Petr Hušek, Lukáš Holub,
Jaroslav Pacovský (Hradec Králové, ČR)
40. Laparoskopická resekce rekta a radikální prostatektomie,
5 min.
první zkušenosti
Miloš Broďák, Josef Košina, Michal Balík, Petr Hušek, Lukáš Holub,
Julius Örhalmi (Hradec Králové, ČR)
41. Dlhodobé výsledky radikálnej prostatektomie u pacientov
5 min.
s pooperačne potvrdeným karcinómom prostaty veľmi
vysokého rizika pT3b-T4, N0-1
Ján Kliment, ml., Boris Eliáš, Ján Ľupták, Ján Švihra, Igor Sopilko,
Ján Šulgan, Martin Jonáš, Ján Kliment (Martin, SR)
42. Biochemická kontrola liečby karcinómu prostaty
5 min.
po transperineálnej permanentnej implantácii rádioaktívnych zŕn
125I v súbore pacientov zo Slovenska
Branislav Obšitník, Pavol Lukačko, Alžbeta Molnárová, Jozef Grežďo,
Kristína Poláková (Bratislava, SR)
Diskusia
10:40 – 10:50 Prestávka
10:50 – 12:10 VARIA
Predsedníctvo: Juraj Barta, Juraj Mikuláš
43. Resekční a rekonstrukční výkony při lymfedému zevního genitálu
Ladislav Jarolím, Martin Wald (Praha, ČR)
44. Kontralaterální ektopie varlete: úloha laparoskopie
Radim Kočvara, Petr Holý, Josef Sedláček, Marcel Drlík, Zdeněk Dítě
(Praha, ČR)
45. Roboticky asistovaná pyeloplastika u dítěte - videoprezentace
Jan Šarapatka, Igor Hartmann, Vladimír Študent (Olomouc, ČR)
46. Výsledky jednostranné adrenalektomie pro primární
hyperaldosteronizmus
Igor Hartmann, Michal Grepl, Aleš Vidlář, Zdeněk Fryšák, Filip Čtvrtlík,
Jan Václavík, Vladimír Študent (Olomouc, ČR)
47. Retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních nádorů.
Zkušenosti s resekcí reziduálních mas po chemoterapii
Michal Staník, Jan Doležal, Ivo Čapák, Daniel Macík, Radek Lakomý,
Alexander Poprach, Jiří Jarkovský (Brno, ČR)
48. Naše zkušenosti s rekonstrukcí močovodů - 5 letý soubor
David Míka, David Němec, Jan Hrhut (Ostrava, ČR)
49. Roboticky asistovaná donor nefrektómia
Jozef Babeľa, Vladimír Baláž (Banská Bystrica, SR)
50. Možnosti zlepšenia diagnostiky syndrómu nedostatku
testosterónu (TDS)
Juraj Fillo, Michaela Levčíková, Ján Breza, Ján Luha, Marian Kopečný,
Jozef Dúbravický (Bratislava, SR)
51. Sexuologický profil pacienta po poranení miechy
Igor Dolan, Taťána Šrámková, Petr Kumstát, Pavel Trojan,
Petr Filipenský (Brno, ČR)
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
52. Pseudoaneuryzma interlobárnej tepny transplantovanej obličky
ako komplikácia nefroskopie pre litiázu –
kazuistika (komentovaný poster)
Branislav Trebatický, Pavol Kožák, Zuzana Žilinská, Martin Chrastina,
Zuzana Kizeková, Ján Breza, Ján Breza, ml., Ivan Vulev, Rastislav Bažík,
Andrej Klepanec (Bratislava, SR)
53. Absces corpus spongiosum penis v koincidencii
s abscesom prostaty – kazuistika (komentovaný poster)
Vladimír Lenko, Marek Ondriš, Boris Kollárik, Martin Romančík,
Milan Obšitník (Bratislava, SR)
54. Penetračné poranenie malej panvy (komentovaný poster)
Zuzana Lenčová, Juraj Barta, Jozef Korček (Nitra, SR)
55. Quo vadis vylučovacia urografia?
Milan Obšitník (Bratislava, SR)
56. Ako ďalej s urogenitálnou TBC?
Milan Obšitník (Bratislava, SR)
57. Psychosociálne pozadie rolí lekára (komentovaný poster)
Ivica Gulášová (Bratislava, SR)
Diskusia
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.
3 min.
12:10 – 12:20 Prestávka
12:20 – 14:10 NÁDORY OBLIČIEK
Predsedníctvo: Vladimír Baláž, Ivan Minčík
58. Panel nových markerů pro primární diagnostiku nádorů ledviny
Roman Sobotka, Otakar Čapoun, Viktor Soukup, Tomáš Zima,
Luboš Petruželka, Aleš Žák, Štěpán Svačina, Marta Kalousová,
Tomáš Hanuš (Praha, ČR)
59. Génový polymorfizmus MDR1 (C3435T) u pacientov
s karcinómom obličky (komentovaný poster)
Ľuboš Tešľa, Martina Čižmáriková, Vincent Nagy, Jaroslav Beck,
Miroslav Iláš (Košice, SR)
60. Čo by mali urológovia vedieť o komplexe tuberóznej sklerózy
Barbora Novotná1, Ján Breza, ml.2, Augustín Bárdoš2, Ján Breza2
(1Dresden, Nemecko; 2Bratislava, SR)
61. Karcinóm obličky v našom 7-ročnom materiáli
Juraj Barta, Juraj Detvay, Michal Korček (Nitra, SR)
62. Naše skúsenosti so sunitinibom v prvej línií liečby
metastatického renálneho karcinómu v rokoch 2008-2013
Juraj Detvay (Nitra, SR)
63. Chirurgická liečba karcinómov obličiek na urologickom oddelení
FN Žilina - retrospektívna analýza
Juraj Mikuláš, Roman Mráz, Peter Laurinc, Pavol Kažík, Ján Poliak,
Lucia Bajaníková, Ľubomír Čimbora (Žilina, SR)
64. Laparoskopická parciálna nefrektómia
Juraj Mikuláš, Peter Laurinc (Žilina, SR)
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
65. Partial nephrectomy using cavitron ultrasonic surgical aspirator
(CUSA/SONOCA 300) under zero ischemia conditions –
description of the technique
Peter Weibl, Tobias Klatte, Shahrokh F Shariat (Viedeň, Rakúsko)
66. Why is zero ischemia and maximal preservation of renal
parenchyma necessary during partial nephrectomy in patients
with acute or chronic renal insufficiency?
Current concpet and report of a case.
Peter Weibl (Viedeň, Rakúsko)
67. Management, pathology and outcomes of bosniak category
IIF and III cystic renal lesions. Suggestion od save
surveillance protocol – when and how often?
Peter Weibl1, Milan Hora2, Boris Kollárik3, Shahrokh F Shariat1,
Tobias Klatte1 (1Viedeň, Rakúsko; 2Plzeň, ČR; 3Bratislava, SR)
68. Analýza ošetrenia hílových ciev Endo Gia staplerom
pri laparoskopickej nefrektómii
Ivan Viľcha, Ivan Minčík, Richard Ľuník (Prešov, SR)
69. Výsledky laparoskopických operácií u 600 pacientov
Ján Ľupták, Ján Švihra, Ján Kliment, ml., Boris Eliáš (Martin, SR)
70. Analýza learning curve laparoskopickej nefrektómie
na Urologickej klinike v Bratislave
Stanislav Žiaran, Pavol Kožák, Peter Bujdák, Ján Breza, st. (Bratislava, SR)
71. Chirurgická liečba renálneho karcinómu so žilovým
nádorovým trombom
Vincent Nagy, Ladislav Valanský, Miroslav Iláš, Jaroslav Beck,
Ľuboš Tešľa, František Sabol, Michal Hulman, Adrián Kolesár,
Andrej Bereš (Košice, SR)
72. Analýza zhubných nádorov horných močových ciest
z prechodného epitelu z pohľadu diagnostiky a prognózy
v našom súbore za roky 2007-1013 vo FN Nitra
Michal Korček, Juraj Barta (Nitra, SR)
73. Lokální recidivy renálních karcinomů po RANE - Vlastní kazuistika
Ibrahim Quwarah, Radomír Zachoval (Třebíč, ČR)
74. Sekundárne postihnutie obličiek bronchogénnym karcinómom
ako príčina makroskopickej hematúrie
Patrícia Zuková, Jan Pokorný, Aleš Vopelka, Tomáš Hlavatý,
Rostislav Luzan, Romana Badejová (Karlovy Vary, ČR)
75. Uretrálna metastáza RCC- zriedkavá lokalita metastatického
postihnutia pacientov s RCC
Boris Kollárik, Martin Romančík, Vladimír Lenko, Marek Ondriš,
Luboš Rybár, Milan Obšitník (Bratislava, SR)
76. Funkčná zdatnosť obličky po záchovnej operácii solitárnej obličky,
diagnostická a prognostická dilema –
kazuistika (komentovaný poster)
Ivan Kalinay, Michael Habte Alemayehu, Marián Bernát, Ján Benko,
Roland Šult, Štefan Krbila (Nové Zámky, SR)
Diskusia
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
5 min.
3 min.
'OKRGRER~üLQNXM~FLWHVWRVWHUyQ
1HELGRMHMHGLQñGOKRGRER~üLQNXM~FLLQMHNüQñWHVWRVWHUyQ
XPRŃġXM~FLGRVLDKQXĵI\]LRORJLFNpKODGLQ\LEDLQMHNFLDPL
6NUiWHQiLQIRUPiFLDRSURGXNWH
1i]RYOLHNX1HELGRPJPOLQMHNüQñUR]WRN=ORŃHQLHOLHNX.DŃGñPOLQMHNüQpKRUR]WRNXREVDKXMHPJ
WHVWRVWHUyQXQGHNDQRiWX üR ]RGSRYHGi PJ WHVWRVWHUyQX $PSXOND VR PO LQMHNüQpKR UR]WRNX REVDKXMH
PJ WHVWRVWHUyQXQGHNDQRiWX /LHNRYi IRUPD ,QMHNüQñ UR]WRN 7HUDSHXWLFNp LQGLNiFLH 7HVWRVWHUyQRYi
VXEVWLWXüQiOLHüEDPXŃVNpKRK\SRJRQDGL]PXYSUtSDGHSRWYUGHQLDQHGRVWDWNXWHVWRVWHUyQXQD]iNODGHNOLQLFNñFK
SUHMDYRYDELRFKHPLFNñFKWHVWRY.RQWUDLQGLNiFLH3RXŃLWLH1HELGDMHNRQWUDLQGLNRYDQpSULDQGURJpQGHSHQGHQWQRP
NDUFLQyPH SURVWDW\ DOHER PXŃVNHM SUVQHM ŃęD]\ QiGRURFK SHüHQH V~üDVQñFK DOHER SUHNRQDQñFK SUHFLWOLYHQRVWL
QD OLHüLYR DOHER NWRU~NRęYHN ] SRPRFQñFK OiWRN 2VRELWQp XSR]RUQHQLD D RSDWUHQLD SUL SRXŃtYDQt 1HELGR
VD QHRGSRU~üD SRXŃtYDĵ X GHWt D GRVSLHYDM~FLFK X SDFLHQWRY VWDUıtFK DNR URNRY V~ VN~VHQRVWL V SRXŃtYDQtP
REPHG]HQp 8 SDFLHQWRY OLHüHQñFK WHVWRVWHUyQRP WUHED G{NODGQH D SUDYLGHOQH VOHGRYDĵ SURVWDWX D SUVQtN\ 8
SDFLHQWRYWUSLDFLFK]iYDŃQRXLQVXÀFLHQFLRXVUGFDSHüHQHDOHERREOLüLHNDOHERVLVFKHPLFNRXFKRURERXVUGFDP{ŃH
OLHüED WHVWRVWHUyQRP VS{VRELĵ YiŃQH NRPSOLNiFLH FKDUDNWHUL]RYDQp Y]QLNRP HGpPX V PRŃQñP NRQJHVWtYQ\P
]O\KDQtP VUGFD $QGURJpQ\ P{ŃX XUñFKęRYDĵ UR]YRM VXENOLQLFNpKR NDUFLQyPX SURVWDW\ D EHQtJQHM K\SHUSOi]LH
SURVWDW\8XŃtYDWHęRYKRUPRQiOQ\FKOLHüLYW\SXDQGURJpQQ\FKOiWRNVDKOiVLOLSUtSDG\EHQtJQ\FKDPDOtJQ\FK
QiGRURY SHüHQH 1HELGR WUHED SRXŃtYDĵ RSDWUQH X SDFLHQWRY V HSLOHSVLRX D PLJUpQRX SUHWRŃH P{ŃH VS{VRELĵ
]KRUıHQLH WñFKWR VWDYRY /LHNRYp LQWHUDNFLH 7HVWRVWHUyQ D MHKR GHULYiW\ SRGęD VN~VHQRVWt ]Y\ıXM~ ~üLQRN
SHURUiOQ\FK DQWLNRDJXODQFLt 6~EHŃQp SRGiYDQLH WHVWRVWHUyQX V $&7+ DOHER NRUWLNRVWHURLGPL P{ŃH ]YñıLĵ
WYRUEX HGpPRY 1HŃLDGXFH ~üLQN\ ûDVWp 3RO\F\WpPLD ]YñıHQi WHOHVQi KPRWQRVĵ QiYDO KRU~üDY\ DNQp
]YñıHQi KODGLQD SURVWDWLFNpKR ıSHFLÀFNpKR DQWLJpQX DEQRUPiOQ\ YñVOHGRN Y\ıHWUHQLD SURVWDW\ EHQtJQD
K\SHUSOi]LD SURVWDW\ UHDNFLH Y PLHVWH YSLFKX EROHVĵ SUXULWXV HU\WpP KHPDWyP D LQp 0HQHM üDVWp
=YñıHQp SRüW\ D KODGLQ\ HVWUDGLROX WHVWRVWHUyQX KHPRJOREtQX KHPDWRNULWX HU\WURF\WRY WULJO\FHULGRY
FKROHVWHUROXDVSDUWiWDPLQRWUDQVIHUi]\NUHDWtQIRVIRNLQi]\3UHFLWOLYHQRVĵGHSUHVLDDJUHVLYLWDPLJUpQDWUDV
NDUGLRYDVNXOiUQDSRUXFKDK\SHUWHQ]LD]iYUDWEURQFKLWtGDVLQXVLWtGDNDıHęGñFKDYLFDKQDüNDQHYRęQRVĵ
DEQRUPiOQHIXQNüQpSHüHġRYpWHVW\DORSpFLDY\UiŃNDSUXULWXVDUWUDOJLDVYDORYpSRUXFK\SRUXFK\PRüRYñFK
FLHVWQRNW~ULDG\]~ULDLQWUDHSLWHORYñQiGRUSURVWDW\LQGXUiFLDSURVWDW\SURVWDWLWtGD]PHQ\OLELGDEROHVĵ
VHPHQQtNRYLQGXUiFLDSUVQtNRYJ\QHNRPDVWLD~QDYDDVWpQLDK\SHUKLGUy]D3RLQMHNFLL1HELGDVDKOiVLOL
VXVSHNWQp DQDI\ODNWLFNp UHDNFLH 'iYNRYDQLH D VS{VRE SRGiYDQLD .DŃGñFK DŃ WñŃGġRY MHGQD
DPSXOND PJ WHVWRVWHUyQXQGHNDQRiWX YHęPL SRPDO\ LQWUDPXVNXOiUQH KOERNR GR JOXWHiOQHKR
VYDOX'UŃLWHęUR]KRGQXWLDRUHJLVWUiFLL%D\HU3KDUPD$*%HUOLQ1HPHFNR5HJLVWUDüQpütVOR
6'iWXPDNWXDOL]iFLHVNUiWHQHMLQIRUPiFLHRSURGXNWH'iWXPUHYt]LH6~KUQX
FKDUDNWHULVWLFNñFK YODVWQRVWt OLHNX 9ñGDM OLHNX MH YLD]DQñ QD OHNiUVN\ SUHGSLV 3UHG
SUHGStVDQtPOLHNXVLSUHütWDMWH6~KUQFKDUDNWHULVWLFNñFKYODVWQRVWtOLHNX
%D\HUVSROVUR'LJLWDO3DUN,,(LQVWHLQRYD%UDWLVODYD
7HO)D[
ZZZED\HUVN
/LWHUDW~UD
-RYNHQKRYHO0DOHK\SRJRQDGLVP81,0(',6%1
6DDGHWDO0RUHWKDQHLJKW\HDUVKDQGVRQH[SHULHQFHZLWKWKHQRYHO
ORQJDFWLQJSDUHQWHUDOWHVWRVWHURQHXQGHFDQRDWDVLDQ-$QGURO
,1=(5&,$
/6.
JE ČAS MYSLIEŤ
NA NIEČO INÉ.
Budúcnosě v lieÿbe OAB
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU:
Názov lieku: Betmiga 25 mg tablety s predċženým uvoďėovaním.
Betmiga 50 mg tablety s predċženým uvoďėovaním. Kvalitatívne a
kvantitatívne zloženie lieku: Každá tableta obsahuje 25 mg, resp.
50 mg mirabegronu. Úplný zoznam pomocných látok
v SPC. Terapeutické indikácie: Symptomatická lieìba urgencie,
zvýšenej frekvencie moìenia a/alebo urgentnej inkontinencie, ktoré
sa môžu vyskytovaı u dospelých pacientov so syndrómom
hyperaktívneho moìového mechúra (OAB syndróm). Dávkovanie
a spôsob podávania: Dospelí (vrátane starších pacientov)
Odporúìaná dávka je 50 mg jedenkrát denne s jedlom alebo bez
jedla. Deti a dospievajúci: Nemá sa používaı. Kontraindikácie:
Precitlivenosı na lieìivo alebo na ktorúkoďvek z pomocných látok.
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Nemá sa
užívaı u pacientov s ochorením obliìiek v terminálnom štádiu, so
závažným poškodením peìene, so závažnou nekontrolovanou
hypertenziou. Neodporúìa sa u pacientov so závažným zhoršením
funkcie obliìiek a so stredne závažným zhoršením funkcie peìene,
ktorí súìasne užívajú silné inhibítory CYP3A. U pacientov so
závažným zhoršením funkcie obliìiek sa odporúìa znížiı dávku
na 25 mg. Má sa postupovaı s opatrnosıou u pacientov
s diagnostikovaným predċžením QT v anamnéze alebo u pacientov,
ktorí užívajú lieky, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval.
Fertilita, gravidita a laktácia: Betmiga sa neodporúìa užívaı
poìas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich
antikoncepciu. Nemá sa užívaı poìas laktácie. Liekové a iné
interakcie: Nepredpokladajú sa klinicky relevantné liekové
interakcie medzi mirabegronom a liekmi, ktoré inhibujú, indukujú
alebo sú substrátmi jedného z izoenzýmov cytochrómu (CYP) alebo
sú transportérmi, s výnimkou inhibiìnému úìinku mirabegronu na
metabolizmus substrátov CYP2D6. Úprava dávky mirabegronu nie je
potrebná, ak sa tento podáva s inhibítormi CYP2D6 alebo
u pacientov, ktorí sú pomalí metabolizéri CYP2D6. Je potrebná
opatrnosı, ak sa mirabegron podáva súìasne s liekmi s úzkym
terapeutickým indexom a sú významne metabolizované CYP2D6,
ako je tioridazín, antiarytmiká typu 1c (napr. ƀekainid, propafenón)
a tricyklické antidepresíva (napr. imipramín, desipramín). Opatrnosı
sa tiež odporúìa, ak sa mirabegron súìasne podáva s CYP2D6
substrátmi, u ktorých sa dávkovanie titruje individuálne. Betmiga sa
neodporúìa u pacientov s ıažkou poruchou funkcie obliìiek (GFR 15
až 29 ml/min/1,73 m2) alebo u pacientov so stredne ıažkou poruchou
funkcie peìene (Childova-Pughova trieda B) súìasne lieìenými
silnými inhibítormi CYP3A. U pacientov, u ktorých sa zaìína
s kombináciou Betmigy a digoxínu, sa má na zaìiatku predpísaı nižšia
dávka digoxínu. Na dosiahnutie požadovaného klinického úìinku je
potrebné monitorovaı koncentrácie digoxínu v sére a použiı ich pri
titrácii digoxínu. Nežiaduce úìinky: Infekcie moìových ciest,
tachykardia, palpitácie, atriálna fibrilácia, zvýšený krvný tlak,
leukocytoklastická vaskulitída. íalšie nežiaduce úìinky sú uvedené v
Súhrne charakteristických vlastností lieku. Zaradenie lieku podďa
spôsobu výdaja: Na lekársky predpis. Držiteď rozhodnutia
o registrácii: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE
Leiden, Holandsko. Registraìné ìísla: EU/1/12/809/001–007,
EU/1/12/809/008–014. Dátum prvej registrácie: 20. december
2 012 . Pr e d p r e d p í s a n í m s i p r e ì í t a j t e S ú h r n
charakteristických vlastností lieku. Hlásenie podozrenia
na nežiaduce úìinky po registrácii lieku je dôležité.
Umožėuje to pokraìovaı v sledovaní pomeru prínosov
a rizík lieku. Žiadame zdravotných pracovníkov, aby
hlásili podozrenie na nežiaduce úìinky: www.sukl.sk/sk/
bezpecnost-liekov.
03/2014
Astellas Pharma s.r.o., organizaìná zložka, Galvániho 15/C, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/4444 2157, www.astellas.sk
Download

SLS Nitra 2014 PROGRAM.indd