VIEME AKO...
WE KNOW HOW...
ISTROENERGO GROUP, a. s.
Rozmarínova 4
P.O.BOX 157
934 80 Levice
Slovakia
tel.: +421 36 6376 111
fax: +421 36 6227 249
e-mail: [email protected]
www.ieg.sk
PREDSTAVENIE
INTRODUCTION
Spoločnosť ISTROENERGO GROUP (IEG) bola založená
v roku 1992 so strategickým zameraním na sektor energetiky.
Cieľom od začiatku samostatného podnikania IEG bolo budovať
vlastné know-how, vďaka ktorému budovaním referencií spoločnosť postupne rozšíri pôsobenie pokiaľ možno bez teritoriálneho
obmedzenia, výkonovej limitácie čo do veľkosti navrhovaných
energetických zariadení a obmedzenia typu a druhu energetického zariadenia - so schopnosťou poskytnúť komplexné služby až do
úrovne dodávok „na kľúč“.
®
IEG sa v súčasnosti radí medzi najvýznamnejších slovenských exportérov energetických technológií a investičných celkov pre energetický priemysel. Toto postavenie si spoločnosť IEG buduje trpezlivým a tvorivým prístupom pri rozvoji vlastného know-how v oblasti
inžinieringu, manažmentu dodávok a realizácie výstavby energetických celkov.
2
ISTROENERGO GROUP (IEG) was established in 1992. It
is aimed to power engineering. Since the very beginning of IEG
business, the goal was to build up its own know-how, in order to
make possible, by the mean of gradual increase of references, the
activity extension without geographical limits, limitation of the output parameters of the designed equipment and that on the equipment type and category, with the capability to provide integrated
services up to turn-key deliveries.
®
Toady, IEG is one of the most important Slovak exporters of power
generation technology and projects. IEG is building up this position by the mean of systematic and creative attitude while developing its own know-how in the areas of engineering, project
management and construction of power generation units.
Spoločnosť sa etablovala na energetickom trhu ako spoľahlivý partner pre dodávky na kľúč ako aj s tým súviasiace parciálne činnosti
pre energetické diela v rozsahu výkonov 5–200 MW. Pre väčšie
výkony vytvára IEG zoskupenia so silnými renomovanými partnermi. V takomto zväzku stále prevažuje výhoda flexibility a pružnosti IEG a schopnosti navrhnúť takéto diela a dodávať inžinierske
výkony. Vďaka týmto vlastnostiam zohráva IEG aj v prípade väčších
projektov vedúcu úlohu pri príprave a realizácii diela.
IEG is established in the market of power generation equipment
as reliable partner for turn-key deliveries as well as the related partial activities on power generation projects within the output range
between 5 and 200 MW. For higher outputs, IEG is joining with
strong and well reputed partners. Within such partnership, the
advantage of IEG flexibility advantage still prevails and it is combined with the ability to design such equipment and perform the
related engineering job. Thanks to these features, IEG plays the
leading role in these partnerships even in case of development
and execution of greater projects.
Vývoj obchodných aktivít ukazuje, že miesto na trhu pre IEG je už
pri vzniku nových projektov. Jedná sa častokrát o developerskú
činnosť, výsledkom ktorej je vznik energetického projektu, účasť
na medzinárodných tendroch, alebo účasť na priamych diskusiách
so zákazníkmi ohľadne ich energetických potrieb. Nezávislosť, tvorivosť a predovšetkým schopnosť stavať ponuky pre zákazníkov na
báze vlstného know-how potom zabezpečuje IEG možnosť participovať na výkonoch s vyššou pridanou hodnotou ako sú štúdie prevediteľnosti, základný a detailný inžiniering, alebo dodávky celých
stavieb na kľúč.
The business development proves that IEG has significant market position even at the concept phase of new projects. In often
includes the developer‘s activities, with the outcome in form of
the power generation engineering, participation in international
tenders or direct negotiations with customers regarding to their
power generation demands. Independence, creativity and, first of
all, the ability to make proposals for the customers based on our
own know-how therefore gives IEG the possibility to participate
on projects with higher added value, such as feasibility studies,
basic and detail engineering and even the turn-key deliveries.
IEG v oblasti návrhu a dodávok energetických zariadení sa vo
svetovom meradle stáva známou aj vďaka svojim referenciám a
úspešnej spolupráci s veľkými spoločnosťami a výrobcami napríklad spaľovacích alebo parných turbín, ktoré neváhajú odporúčať
služby IEG svojim zákazníkom po celom svete.
Within the area of power generation equipment design and deliveries, IEG becomes well known worldwide also due to its references
and successful co-operation with big companies and manufacturers of such items as gas or steam turbines. These companies do
not hesitate to recommend IEG to their customers worldwide.
Aktívna obchodná politika, kvalita vlastných výkonov, vybudovaná
efektívna sieť reprezentantov a konzultantov v zahraničí ako aj
podpora domácich a zahraničných bánk a EXIMBANKY SR dáva
spoločnosti IEG predpoklad ďalšieho rastu a rozširovania aktivít
doma i vo svete.
Active business policy, high performance, the established efficient
network of representatives and consultants abroad as well as the
assistance of national and foreign bank and the EXIMBANKA SR
gives IEG the background necessary for further growth and activity expansion both nation- and worldwide.
3
Svetová
trieda
v inžinieringu
a komplexnosti
dodávok
ISTROENERGO GROUP
is a world class
in engineering
and complexity
of deliveries
ISTROENERGO GROUP predstavuje z pohľadu inžinieringu
a projektovania energetických zariadení svetovú triedu využívaním
najmodernejších inžinierskych postupov a skúseností a navrhovaním najmodernejších a najúčinnejších energetických zariadení
v spolupráci so svetovými špičkami vo výrobe komponentov elektrární.
As far as the power generation equipment concerns, ISTROENERGO GROUP is the world class due to utilization of the
state-of-the-art enginering procedures and experiences, as well
as due to the designing of the most updated and efficient power
generation equipment in co-operation with the top-quality manufacturers of power plant components worldwide.
ISTROENERGO GROUP zabezpečuje komplexné služby potrebné pre výstavbu elektrární na kľúč a tiež parciálne služby
v rozsahu špecifikovanom zákazníkom alebo tendrovou dokumentáciou. IEG sa podieľa na vývoji veľkých energetických projektov
a v prípade ich realizácie je pre veľkých dodávateľov vhodným partnerom v inžinieringu a pre menšie projekty inžinierom aj dodávateľom „na kľúč“.
ISTROENERGO GROUP provides integrated services needed
for turn-key delivery of power plants and those within the partial
framework defined by the customer or the inquiry documents.
IEG participates on the development of large power plant
projects; in case of their execution, becomes suitable subcontractor also for big contractors in the areas of engineering and for
smaller projects engineering and turn-key supplier.
®
®
4
®
®
®
5
Vývoj a návrh
projektov a zariadení
>>
Development and design
of projects and equipment
>>
technické riešnie, finančný model projektu a jeho
optimálna štruktúra
technical solution, financial model of project and its
optimal structure
vývoj nových zariadení pre energetiku, klasických kotlov,
kotlov na odpadové teplo
development of new equipments for power market,
classical steam boilers, Heat Recovery Steam
Boilers (HRSG)
technické riešenia podľa miestnych podmienok
a požiadaviek zákazníka
návrh elektrární a zariadení pre energetiku podľa
tendrových podmienok
vývoj a optimalizácia jednotlivých komponentov zariadení
pre energetiku
návrh optimalizácie a modernizácie originálnych
zariadení pre energetiku
návrh nízko emisných systémov, optimalizácia prevádzky,
zvyšovanie efektívnosti a spoľahlivosti
finančná analýza projektov, príprava finančných
a implementačných modelov
6
technical solutions according to local conditions and
requirements of a customer
design of power plants and power equipment according
to tenders requirements
development and optimisation of individual components
of equipment for power market
design of optimisation and modernisation of original
equipments for power market
design of low emission systems, operation optimisation,
effectiveness and reliability increase
financial analysis of projects, preparation of financing
and implementation model
vývoj vlastných výpočtových programov pre energetický
inžiniering
development of own software for power engineering
štúdie, energetické audity
studies, power audits
školenia miestneho personálu
local staff training
analýza technických a výkonových požiadaviek
zákazníkov a návrhy na ich optimalizáciu
analysis of technical and power requirements
of customer and proposal for optimisation
7
Inžiniering a príprava
technickej dokumentácie
>>
Engineering and technical
documentation preparation
>>
8
návrh elektrární a energetických zariadení podľa
podmienok definovaných kontraktom
design of power plants and power equipment according
to defined contract conditions
návrh elektrární, energetických a ekologických zariadení
príprava základného a detailného inžinieringu elektrární
a teplární
designing of power plants, power and ecological
equipment preparation of basic and detailed engineering
of power plants and heating plants
návrh kotlov bez obmedzenia druhu paliva
a parametrov
design of boilers without any limits in kind of fuel and
parameters
návrh budov a stavebných objektov súvisiacich
s elektrárňou a energetickými zariadeniami
design of buildings and civil structures in relation to power
plants and power equipments
návrh oceľových konštrukcií
design steal structures
návrh systémov merania a regulácie, systémov riadenia
a monitorovania
design of measurement and control systems, systems
of control and monitoring
návrh vysoko napäťových a nízko napäťových elektrických
zariadení a prenosových zariadení
design of high-voltage and low-voltage electric equipment
and distribution equipments
návrh dopravníkov sypkých materiálov, dopravy tekutín
a plynov
design of conveyors of loose material, transportation
of liquids and gases
návrh energetických centrál, distribúcií a potrubných
systémov
design of power centres, distributions and pipeline
systems
tvorba výrobnej dokumentácie pre jednotlivé
komponenty
creation of manufacture documentation for individual
components
tvorba sprievodnej technickej dokumentácie
creation of accompanying technical documentation
tvorba dokumentácie skutočného prevedenia
creation of „as build“ technical documentation
9
10
Inžiniering pre zákazníkov,
odborný dozor, technická
pomoc a licencie
>>
inžiniering a technická dokumentácia energetických
zariadení a elektrární pre potreby prípravy dopytov
na ponuky a tendrov
engineering and technical documentation for power
equipment and plants for needs of preparation
of competition conditions and tenders
inžiniering a príprava technických dokumentov
pre dodávateľov “na kľúč” so zameraním na prípravu
ponuky pre investorov podľa tendrových podmienok
engineering and preparation of technical documentation
for turn key suppliers focused on offer preparation
for investors according to tender conditions
Engineering for customers,
supervision, technical
assistance and licences
>>
technická asistencia investorom pri príprave tendrovej
dokumentácie a celých tendrov
technical assistance for turn key investors in preparation
of tender documentation and whole tenders
vyhodnotenie ponúk a technicko-obchodné konzultácie
pri výbere subdodávateľov energetických zariadení
a kompletujúcich technológií
evaluation of offers and technically-business consulting
in choosing the sub-supplier for power equipment
and completing technologies
dozor pri príprave technickej dokumentácie subdodávateľmi, konzultačné aktivity pre investorov
supervision of technical documentation preparation
by sub-suppliers, consulting activities for investors
dozor pri výrobe a montáži energetických
zariadení
supervision in manufacture and assembly of power
equipment
dozor pri prevádzke, nábehu a uvádzaní do prevádzky,
garančných meraniach a odstraňovaní reklamácií
subdodávateľmi
supervision in operation start-up commissioning,
guarantee measurements and sub-suppliers claims
removal
predaj inžinieringu, licencií a technickej dokumentácie
vytvorenej na základe vlastného know-how
a dokumentácie opakovaných technických zariadení
a náhradných dielov
sale of engineering, licences and technical
documentation created based on own know-how
and documentation of repeated technological
equipment or spare parts
11
Výroba,
nákup a kompletácia
energetických zariadení
>>
Manufacture,
purchase and completion
of power equipment
>>
12
výroba komponentov energetických zariadení podľa
vlastnej alebo cudzej výrobnej dokumentácie
vo vlastných dielňach (obmedzený rozsah)
manufacture of power equipment components
according to own or others manufacture documentation
in own workshops (limited scope)
zabezpečenie výroby individuálnych komponentov
energetických zariadení u vybratých subdodávateľov
pod profesionálnym dozorom vlastných technikov
a manažérov kvality
procurement of manufacture of individual power
equipment components in chosen sub-suppliers under
professional inspection of own technicians and quality
managers
nákup kompletujúcich technológií a komponentov
podľa vlastných špecifikácií alebo výrobnej
dokumentácie
purchase of completing technologies and components
according to own specification or manufacture
documentation
balenie, poistenie a doprava jednotlivých komponentov
energetických zariadení a technológií elektrární
na miesto inštalácie, nakládka, vykládka a skladovanie
packaging, insurance and transport of individual power
equipment components and technologies of power
plants to site, storing, loading and unloading
13
Dodávky energetických
zariadení a elektrární
”na kľúč”
>>
Delivery of power
eqipment and turn-key
delivery of power plants
>>
14
elektrárne formou „Na kľúč“
power plants by form of „turn key“
parné a horúcovodné kotle bez obmedzenia
druhu paliva a parametrov
steam and hot water boilers without any limits for
kind, fuel and parameters
komponenty energetických zariadení podľa
vlastného návrhu alebo presnej požiadavky
zákazníka
power equipment components according
to own design or accurate requirement
of the customer
energetické centrály a distribúcie
power centres and distributions
materiál, potrubia, podporné konštrukcie
a elektrické zariadenia
material, pipelines, support structures,
electric equipment
montážne výkony
assembly services
autorský dozor
author supervision
uvádzanie do prevádzky
commissioning
15
Montáž a uvádzanie
do prevádzky
>>
Erection
and commissioning
>>
16
montáž a inštalácia dodaných energetických zariadení
podľa vlastnej technickej dokumentácie
erection and installation of supplied power equipment
according to own technical documentation
montáž a inštalácia jednotlivých alebo kompletných technológií objednaných zákazníkom od iných dodávateľov
erection and installation of individual or complete
technologies ordered by client from another suppliers
dozor montáže vykonávanej subdodávateľom, alebo
zákazníkom objednanej montážnej firmy
supervision of erection procured by sub-suppliers
or customer of ordered erection company
individuálne skúšky a uvádzanie do prevádzky dodaných
zariadení
individual testing and commissioning of supplied
equipment
profesionálne zaškolenie miestneho obsluhujúceho
personálu na prevádzku, obsluhu a údržbu
professional training of local staff for operation services
and maintenance
technická pomoc pri prevádzke zariadení
technical assistance in equipment operation
17
Záručný
a pozáručný servis
>>
Guarantee and
after-guarantee services
>>
18
záručný servis na dodané energetické zariadenia
a elektrárne podľa kontraktačných podmienok
guarantee services for supplied power equipment
and power plants according to contract conditions
dodávka náhradných dielov a servisné prehliadky podľa
potrieb a požiadaviek zákazníkov počas celej životnosti
dodaného zariadenia
spare parts supplies and service interventions
according to needs and requirements of customer
during the whole life-time of supplied equipment
preventívna údržba a generálne opravy dodaných
zariadení podľa vopred dohodnutých plánov údržby
a opráv na základe dlhodobých kontraktov
so zákazníkom
preventive maintenance and overhauls of supplied
equipment according to in advance agreed
maintenance and repairs plans based on long-time
contracts with customer
záručné a pozáručné služby prostredníctvom vlastných
kapacít a špecializovaných subdodávateľov
guarantee and after-guarantee service via own
capacities and by specialised sub-suppliers
19
Individuálne služby,
komerčné a finančné
aktivity
>>
Individual services,
commercial and financial
activities
>>
20
technické, komerčné a finančné konzultácie
v oblasti energetiky
technical, commercial and financial consulting
in power market business
obchodné zastúpenie a marketing
commercial representation and marketing
návrh a príprava financovania projektov,
spolupráca s exportnými poisťovacími
agentúrami ako Exim Banka SR iných krajín
development and preparation of financing
of projects and co-operation with export insurance
agencies as Exim Bank SR and other countries
účasť na procesných konferenciách,
seminároch a obchodných misiách
participation in professional conferences,
seminars and business missions
spolupráca s Európskymi a svetovými fondmi
na podporu rozvoja obchodu a ochrany
životného prostredia
co-operation with European and world funds
for support of enterprising development and
environmental protection
členstvo v obchodných komorách
membership in business chambers
21
Softvér
>>
Software
>>
22
Špecializované softvéry na tvorbu
výpočtov a inžinieringu v energetike:
Specialized software for basic design and
engineering in power engineering as follows:
THERMOFLEX a PEACE
THERMOFLEX and PEACE
SmartPlant 3D a SmartPlant P&ID
SmartPlant 3D and SmartPlant
BOILER DESIGNER od OPTSIM-K
BOILER DESIGNER by OPTSIM-K
MAIN - overený a prepracovaný
vlastný software na výpočet kotlov
MAIN - Our own tested and developed
software for boiler design
Pomocné a podporné výpočty
aerodynamiky a hydrauliky
Výpočty vlastnosti médií
Auxiliary and support aerodynamics
and hydraulics calculation
Calculation of media properties
FEAT 2000
FEAT 2000
TRIFLEX a PIPENE
TRIFLEX and PIPENET
MICROSOFT PROJECT a PRIMAVERA
MICROSOFT PROJECT and PRIMAVERA
CAD ako MICROSTATION a AUTOCAD
CAD in form of MICROSTATION and AUTOCAD
ELCAD
ELCAD
PROBAD
PROBAD
23
24
Naši
partneri
Certifikáty
Business
partners
Certificates
EXIMBANKA SR - pre poistenie
a financovanie projektov, garancie
Slovak EXIM Banka - for insurance,
financing of projects, guarantee
Komerčné banky - pre L/C, prefinancovanie,
financovanie
Commercial banks - for L/C, bridge finance,
finance
Hlavní výrobcovia pre energetiku
Leaders in power sector manufactures
Zákazníci - z oblasti energetiky, priemyselných firiem,
firiem z chemického priemyslu, papierní,
investori IPP, EPC dodávatelia, teplárne .....
Customers - from power sector, industrials companies,
chemical companies, paper mills, IPP, EPC contractors,
heating plants .....
Inštitúcie - vlády, obchodné komory,
univerzity .....
Institutions - goverments, commercial chambers,
universities .....
Regióny - všetky vo svete
Regions - all around the world
Mnohí ďaľší sa stávajú našimi priateľmi .....
Many others become our friends .....
25
GERMANY
Kompletné služby
firmy IEG v skratke
POLAND
Kde sídlime
CZECH REPUBLIC
UKRAINE
SLOVAKIA
Complete IEG scope
of services in short
Bratislava
Where we are
AUSTRIA
ITALY
SLOVENIA
Košice
Levice
HUNGARY
ROMANIA
BULGARIA
Sídlo: Levice
Projekčné kancelárie: Bratislava, Košice
Headquarters: Levice
Engineering offices: Bratislava, Košice
26
27
Download

VIEME AKO... WE KNOW HOW