Témy výzvy NMP-2013 – PPP
projekty
Dušan Janičkovič
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
1
EERP
(European Economy Recovery Plan) Brusel, 26. 11. 2008,
KOM(2008) 800 v konečnom znení :
2.3.2. Pokračovanie v investíciách do budúcnosti
odsek
d) Výskum a inovácia :
„... Komisia navrhuje začať 3 významné partnerstvá medzi verejným a
súkromným sektorom...“
+ zvýšiť financovanie R&D pomocou RSFF (Risk Shearing Finance Facility)
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
2
Prečo PPP ?
• Priemysel potrebuje hrať rozhodujúcu úlohu v definovaní priorít pre R&D a podieľať
sa na implementácií programu – na báze Strategic Research Agendas – vypracované:
Ad-Hoc Industrial Advisory Group (European Technology Platforms) + EK
• Dlhodobý integrovaný Work Programme s definovaným rozpočtom → kon�nuita v
plánovaní výskumných stratégií, dlhodobé investičné plány: Multiannual Road
Maps
• Aktivity od základného a aplikovaného výskumu až po „large-scale demonstration“
Zdôraznený impakt
• Zvýšený podiel SME-orientovaných výskumných nástrojov
• Využitie ďalších výziev a možností pre dlhodobé plánovanie/projekty:
napr. „Joint Technology Initiatives“
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
3
PPP = Prierezové výzvy :
„Iniciatíva závodov budúcnosti“ – “Factories of the Future” (FoF)
– podporené z NMP a ICT
„Iniciatíva Európskych energeticky účinných budov“ – “Energy-efficient buildings” (EeB)
– podporené z NMP, Energy, ICT a Environment
„Európska iniciatíva ekologických áut“ – “Green Cars” (GC)
– podporené z NMP, Transport, ICT a Environment
Pripravuje sa :
„Internet budúcnosti“ – „Future Internet“
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
4
o čo sa „hrá“ ...
NMP 2010 – 2013 – Rozpočet (mil. €)
2010
2011
2012
2013
327.5
450
514.5
628.2
NMP Calls
198
306**
~ 310**
~ 314**
PPP FoF
60
80
100
160
PPP EeB
30
40
70
110
PPP Green cars
10
10
20
20
JTI FCH
9.6
9.6
Metrológia
9.9
7.0
Iné NMP aktivity
4.1
5.3
FP7 aktivity
4.1
11.358
SPOLU*
* Nie je zahrnutý príspevok „Tretích“ krajín a krajín EFTA
** Vrátane iných NMP a 7. RP aktivít
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
5
Motivácia:
• Aké nové materiály a technológie sa vyvíjajú dnes v laboratóriách a preniknú v
ďalších desaťročiach do nášho biznisu?
• Aké spoločenské a technické trendy sa presadia v ďalších rokoch?
• Aké alternatívy na uspokojenie zákazníkov prichádzajú z iných oborov podnikania?
• Ake sú sny, túžby a nenaplnené potreby našich zákazníkov?
• Kde existujú oblasti pre vytvorenie úplne nových oblastí podnikania, nové trhy s
novými zákazníkmi?
• Aké trendy môžu ohroziť alebo úplne zmeniť náš súčasný biznis v ďalších rokoch?
• Uvádzate v súčasnosti na trh inovácie, ktoré do 3 rokov vytvoria 50% vašich tržieb?
• Máte pripravené na schválenie inovačné projekty, ktoré do 4 rokov prinesú rast
tržieb o 50%?
• Máte premyslené inovačné nápady, ktoré do 5 rokov prinesú rast tržieb o 50%?
©Ján Košturiak: Hore hlavu! e-trend: http://blog.etrend.sk/jan-kosturiak/2012/04/16/hore-hlavu/
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
6
Recovery Package : Public Private Partnership
5.1 “Factories of the Future” (FoF) – Spoločná výzva NMP & ICT
Výzvy FoF.NMP.2013 1. Improved use of renewable resources at factory level
2. Innovative re-use of modular equipment based on integrated factory
design
3. Workplaces of the future: the new people-centred production site
4. Innovative methodologies addressing social sustainability in
manufacturing
DEMO
DEMO
SMALL
CSA
5. Innovative design of personalised product-services and of their
production processes based on collaborative environments
LARGE
6. Mini-factories for customised products using local flexible production
DEMO
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
7
Recovery Package : Public Private Partnership
5.1 “Factories of the Future” (FoF) – Spoločná výzva NMP & ICT
Výzvy FoF.NMP.2013 7. New hybrid production systems in advanced factory environments
based on new human-robot interactive cooperation
8. Innovation strategies for renovation and repair in manufacturing
systems
9. Advanced concepts for technology-based business aproaches
addressing product-services and their manufacturing in globalised
markets (IMS)
SMALL
10. Manufacturing processes for products made of composites or
engineered metallic materials
11. Manufacturing of highly miniaturised components
SME
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
8
Recovery Package : Public Private Partnership
5.2 “Energy-efficient buildings“ (EeB) – Spoločná výzva NMP, ICT, ENERGY a ENV
Výzvy EeB.NMP.2013 1. Nanotechnology for multifunctional lightweight construction matrials
and components
2. Safe, energy-efficient and affordable new eco-innovative materials for
building envelopes and/or partitions to provide a healthier indoor
environment
3. Integration of technologies for energy-efficient solutions in the
renovation of public buildings
4. Integrated control systems and methodologies to monitor and improve
building energy performance
5. Optimised design methodologies for energy-efficient buildings
integrated in the neighbourhood energy systems
6. Achieving high efficiency by deep retrofitting in the case of commercial
buildings
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
9
Recovery Package : Public Private Partnership
5.3 “Green Cars“ (GC) – Spoločná výzva NMP, ICT, ENV a TRANSPORT
Výzvy GC.NMP.2013 1. Improved materials for innovative ageing resistant batteries
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
10
Ako na to – Príprava projektu :
Najbežnejší postup:
Výzva
Idea
Projekt
Produkt
Vízia
Cieľ
Najefektívnejší
postup
Realizácia
Stratégia
=
DLHODOBÝ !!!
Portfólio
projektov
Zásobník
Partnerov
© AMIRES sàrl
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
11
Ako na to – Príprava projektu :
NO GO
ČO ?
Idea, jestvujúce
IP
Námet
Programu,
Téma
PREČO ?
Stratégia vs.
dopad
Potreby trhu,
dôsledky výzvy
KTO ?
Iniciátor,
zásobník
partnerov
Jadro skupiny
+ vyhľadávanie
KEDY ?
X–12m
X–(2 ÷ 6)m
Koordinácia
návrhu
Koordinácia
projektu
Odozva trhu
Ochrana IP,
trhové
uplatnenie
Komunikácia +
príspevky
partnerov
Využitie
partnerov
GO
X–(1 ÷ 3)m
X
Y+(36 ÷ 60)m
© AMIRES sàrl
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
12
Personálna náročnosť prípravy projektu
NMP – 2-stupňový proces
1. Stupeň (max. 10 strán)
•
•
•
•
20 – 30 hodín CEO / vedúci oddelenia
20 – 40 hodín celkovej práce vedúceho R&D pracovníka
20 – 40 hodín experta / konzultanta
Žiadne SC nie sú potrebné
2. stupeň: „Full proposal“ (40 – 60 strán textu)
•
•
•
•
20 - 40 hodín CEO / vedúci oddelenia
80 - 120 hodín celkovej práce vedúceho R&D pracovníka
100 – 200 hodín experta / konzultanta
Cesty na predprojektové stretnu�a → cestovné náklady
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
13
Kto Vám poradí s...
Čo? Prečo? Kedy? Ako?
Príjemca
pomoci
Koordinátor
projektu
Iniciátor
projektu
Evaluátor
projektu
Technický
konzultant
špecialista
Člen
Programového
výboru
člen Advisory
Board
Skúsenosť partnera s výskumnými programami EÚ
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
14
Využívajte svojho
delegáta Programového výboru:
Vaše témy, výzvy, námety do 7. RP a
HORIZONT-u 2020 ...
NCP:
Výber vhodných tém a výziev, hľadanie
partnerov, technická pomoc s projektami,
informačný servis....
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
15
Ďakujem Vám za pozornosť
Kontakt:
RNDr. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre "Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové
výrobné technológie" programu Spolupráca 7.RP (NCP for NMP)
Fyzikálny ústav SAV
Poštový priečinok 845 11
845 11 Bratislava
e-mail: [email protected]
a
SOVVA
Štefánikova 19
811 05 Bratislava
[email protected]
Tel.: 02 5941 0563
Fax: 02 5477 6085
Skype: djan105
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
16
Ďalšie informácie – všeobecné :
Public-private partnerships (PPPs) in research
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/ppp-in-research_en.html
FP7 Research Themes and Call information - Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation
Joint Statement on the three PPPs and press package of March 2009
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2009&na=ppp-310309
Risk-Sharing Finance Facility
http://www.eib.org/products/loans/special/rsff/?lang=en
Multi-annual Roadmap Factories of the Future
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/ppp-factories-of-the-future-strategicmultiannual-roadmap-info-day_en.pdf
Multi-annual Roadmap Energy-efficient Buildings
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/ppp-energy-efficient-building-strategicmultiannual-roadmap-info-day_en.pdf
Multi-annual Roadmap European Green Cars Initiative
http://www.green-cars-initiative.eu/public/documents/EGCI%20Roadmap.pdf/at_download/file
Interim Assessment of the Research PPPs in the European Economic Recovery Plan
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/useful-documents_en.html
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
17
Ďalšie informácie – externé :
Factories of the Future
European Factories of the Future Research Association (EFFRA)
www.effra.eu
Manufuture Technology Platform
www.manufuture.org
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Energy-efficient Buildings
Energy-Efficient Buildings Association (E2BA)
www.e2b-jti.eu
European Construction Technology Platform
www.ectp.org
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
European Green Cars Initiative
ECGI – European Green Cars Initiative
www.green-cars-initiative.eu
ERTRAC – Road Transport Technology Platform
www.ertrac.org
EPoSS – European Technology Platform on Smart Systems Integration
www.smart-systems-integration.org
SmartGrids – European Technology Platform for the Electricity Networks of the Future
www.smartgrids.eu
EIRAC – European Intermodal Research Advisory Council
www.eirac.eu
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
18
Informačné dni 7.RP , Košice, Bratislava 25. – 26. 4. 2012
19
Download

Témy výzvy NMP-2013 – PPP projekty