Biuletyn nr 35, 18 lipiec 2014
AKTUALNOŚCI PPTB
Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w związku z brakiem sprzeciwu wobec
przyjęcia nowych członków do PPTB, grono Polskiej Platformy Technologicznej
Budownictwa poszerzyło się o następujące organizacje z szeroko rozumianej branży
budowlanej:
▪ PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna
▪ INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN
▪ WASKO S.A.
▪ ML SYSTEM Sp. z o. o.
▪ Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze
▪ SELENA FM S.A.
▪ RADAN sp. z o.o.
Ponadto, informujemy, iż ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jako
koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa podjął się zadania
konsolidacji branży budowlanej w celu przygotowania oferty do NCBR na Studium
Wykonalności dla Programu Sektorowego dedykowanego dla Budownictwa.
Owocem tych prac było zbudowanie szerokiej reprezentacji sektora budownictwa, która
obejmowała firmy i instytucje zrzeszone w kluczowych organizacjach branżowych
sektora. Ofertę na Studium Wykonalności przygotowało ASM-Centrum Badań i Analiz
Rynku Sp. z o.o., natomiast podmiotem prawnym, który ją złożył był Związek Polskie
Okna i Drzwi (POiD).
ASM zostało wskazane, jako główny podwykonawca realizacji Studium Wykonalności dla
Budownictwa będącego przedmiotem oferty do NCBR. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w
NCBR nastąpi 11 września. Więcej informacji można znaleźć na stronie PPTB.
Z ramienia ASM projektem zarządza p. Marek Skrzyński (tel. 24 355 77 55,
[email protected]).
Z poważaniem,
Sekretariat PPTB
Konferencja Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (ECTP)
W dniach 17-19 czerwca w Brukseli odbyła się konferencja ECTP oraz E2BA
(Stowarzyszenie Budynków Efektywnych Energetycznie) zatytułowana „Construction
and Built Environment - Future Horizons”, która miała miejsce podczas targów
Building Test Expo. Celem eventów było nawiązanie współpracy z podmiotami
działającymi w branży budownictwa oraz branży testowania materiałów i produktów
budowlanych oraz dyskusja na temat przyszłych projektów w ramach budownictwa, w
szczególności w ramach nowego programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 http://ec.europa.eu/polska/news/131211_horyzont_2020_pl.htm.
W ramach konferencji ECTP-E2BA zostały zaprezentowane również przyszłe konkursy w
ramach programu Horyzont 2020 w zakresie efektywności energetycznej oraz
infrastruktury. W zakresie tematów związanych z Eeb (Energy-efficient buildings) na rok
2015 Dominique Planchon z Komisji Europejskiej z DG Research and Innovation
wygłosiła prezentację na temat założeń obszaru Eeb, zasad finansowania oraz omówiła
poszczególne konkursy. Więcej informacji można znaleźć na stronie PPTB natomiast
program konferencji, lista uczestników, prezentacje ze spotkania dostępne są na
stronie: http://www.ectp.org/Conference2014-2.asp.
W ramach konferencji odbyło się również spotkanie Koordynatorów Platform
Technologicznych Budownictwa z UE. O wynikach tego spotkania poinformujemy w
osobnym mailu.
BUDOWNICTWO
Obecnie obserwujemy zmianę w podejściu do kwestii związanych z remontowaniem
mieszkań. Coraz częściej działania takie są wykonywane z uwagi na znudzenie
dotychczasowym wystrojem, nie są zaś związane ze zużyciem elementów. Z badań
wynika, iż 25% Polaków, jako główny powód rozpoczęcia remontu wskazuje na chęć
dokonania zmiany we własnym M. Prawie 1/5 Polaków deklaruje zaś przeprowadzanie
remontów częściej niż raz w roku. Wysoki jest także odsetek osób, które spontanicznie
decydują się na zmianę wystroju wnętrz. Jak remontują współcześni Polacy? Czy
korzystają z usług fachowców? Gdzie poszukują inspiracji? Kompleksową wiedzę
dotyczącą tych zagadnień znajdą Państwo w raporcie Style Remontowe Polaków 2014.
Szerszych informacji udziela: Marta Łuszczyńska Tel.: +48 (24) 355 77 51, e-mail:
[email protected]
Stal w najwyższym budynku świata
Około 80 tys. ton stali ma być wykorzystane przy budowie Kingdom Tower, drapacza
chmur, który dzięki kilometrowej wysokości ma być najwyższym budynkiem świata.
Więcej>>>
FUNDUSZE KRAJOWE
Otwarty został konkurs dla start-upów „Inno start-up”. Konkurs skierowany jest do
firm działających na rynku od 6 do 36 miesięcy, które pracują nad innowacyjnym
rozwiązaniem. Konkurs „INNO Start-up” organizowany jest w ramach projektu
INNOpomorze – Innowacyjne Powiązania, którego Liderem jest Samorząd Województwa
Pomorskiego, a Partnerami InnoBaltica Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii
Europejskiej”. Pakiet nagród przygotowany jest dla 8 Start-upów z województwa
pomorskiego. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy dostarczyć
do dnia 15 lipca 2014 r., do siedziby Organizatora:
InnoBaltica Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
Budynek A, IV p.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach www.innobaltica.eu
oraz www.INNOpomorze.pl.
Nawet o 1 mln zł będą mogli starać się pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań
informatycznych współpracując z Technoparkiem Pomerania. Finansowanie nowatorskich
projektów rozwijających e-usługi i produkty IT będzie możliwe dzięki funduszowi
inwestycyjnemu „Red Sky Starter”. Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie
finansowania szczecińskich firm Technopark zawarł z firmą Red Sky, która stworzyła
fundusz. To kolejne wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności,
jakie początkującym firmom technologicznym oferuje Technopark. Więcej>>>
IV edycja konkursu Małopolski Inkubator Pomysłowości właśnie wystartowała.
Główna nagroda to 20 000 zł!
Konkurs Małopolski Inkubator Pomysłowości to wyjątkowa szansa dla małopolskich
doktorantów na wygranie nawet 20 000 złotych! Co należy zrobić, aby włączyć się w
walkę o nagrody? Przede wszystkim wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością.
No i oczywiście należy opracować biznesplan, tym razem wpisujący się już w nową
Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020. Nabór
innowacyjnych pomysłów trwa do 31 sierpnia! Więcej>>>
Ruszył II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.
Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań
naukowych,
prac
rozwojowych
oraz
wdrożenie
innowacyjnych
technologii
proekologicznych w obszarach:
 Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
 Efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
 Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
 Pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
 Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz
recyklingu odpadów.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz konsorcjów
naukowych. Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych
w II konkursie Programu Gekon wynosi, co najmniej:
 36 mln zł na fazę badawczo-rozwojową;
 160 mln zł na fazę wdrożeniową (ta cześć alokacji przeznaczona jest dla wszystkich
konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon).
Nabór wniosków o dofinansowanie fazy B+R będzie prowadzony od 9 sierpnia 2014 r. do
8
września
2014
r.
wyłącznie
za
pomocą
systemu
elektronicznego
OSF: https://osf.opi.org.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa - zgodnie, z
którą należy przygotować wnioski - dostępne są na stronach internetowych:
www.ncbr.gov.pl , www.nfosigw.gov.pl , www.program-gekon.pl
Do 29 sierpnia 2014 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie,
którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest
finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z
zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Najlepsze prace publikowane są w serii
wydawniczej Monografie FNP.
Laureaci konkursu mają zapewnione finansowanie wydania swojej pracy oraz honorarium
autorskie, które wynosi ok 15 000 zł. Zgodnie z regulaminem konkursu przyjmowane
będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:
 wysoki poziom naukowy,
 odkrywczość założeń i waga wyników,
 oryginalność ujęcia,
 integralność tematyki i formy,
 interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
Prace do konkursu mogą składać:
 autorzy polscy;
 autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca
została napisana w języku polskim.
Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie.
Prace do konkursu należy składać w FNP wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem.
Wymagane jest także przesyłanie dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy,
wydrukowanych w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5),
zbindowanych lub oprawionych oraz wersji elektronicznej pracy na płycie CD.
Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych. Przed przesłaniem pracy, należy
przygotować ją zgodnie z instrukcją wydawniczą dla autorów.
W ramach konkursu Monografie można ubiegać się także o finansowanie tłumaczenia
publikacji na jeden z języków kongresowych. Do tłumaczenia można zgłaszać tylko prace,
które uzyskały wcześniej finansowanie w ramach konkursu Monografie. Konieczne jest
także przedstawienie dokumentacji potwierdzające, że wydaniem i dystrybucją dzieła jest
zainteresowane uznane wydawnictwo zagraniczne.
Nabór wniosków w konkursie odbywa się w trybie ciągłym. Po upłynięciu aktualnego
terminu automatycznie zostanie otwarty kolejny nabór.




Strona internetowa konkursu Monografie
Regulamin konkursu Monografie
Instrukcja wydawnicza dla autorów
Wniosek konkursowy
Ogłoszony został nabór wniosków dla programu „Oszczędzanie energii i
promowanie odnawialnych źródeł energii”. Celem Programu jest redukcja emisji
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:
1.
Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem
termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na
potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu;
2.
Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną
wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki
użyteczności publicznej, o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi,
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o
łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych
lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/
trigeneracji).
3.
Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej
do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt.
1.
Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne,
instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu są własnością
lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki
użyteczności publicznej. Więcej informacji>>>
FUNDUSZE ZAGRANICZNE
Trwa nabór wniosków w 2 konkursie programu Eurostars 2. Jest to program
Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania, w oparciu o art. 185 Traktatu
Europejskiego, projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa
prowadzące B+R.
Program Eurostars 2 jest realizowany w oparciu o sieć Narodowych Biur EUREKI,
przedstawicieli państw członkowskich w Grupie Wysokiego Szczebla EUREKI oraz
Sekretariat EUREKI.
Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć
zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć
przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie.
Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat
od jego zakończenia.
Data zamknięcia naboru wniosków: 11.09.2014 r. godz. 20:00 CET. Wnioski
składać on-line poprzez stronę Programu: https://www.eurostars-eureka.eu/.
należy
Otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w
ramach programu ERA.Net RUS PLUS w ścieżce SCIENCE & TECHNOLOGY(S&T).
Poprzez projekty S&T należy rozumieć projekty badawczo-rozwojowe (R&D) realizowane
przez konsorcja naukowe i ukierunkowane na wytworzenie nowej wiedzy poprzez
badania podstawowe, prace rozwojowe i badania przemysłowe, przy czym każdy z
partnerów aktywnie realizuje wyznaczone cele, które razem złożą się na osiągnięcie
wspólnych założeń projektu. Celem konkursu jest stworzenie długoterminowej
współpracy w dziedzinie badań i innowacji pomiędzy państwami członkowskimi UE i
stowarzyszonymi, a Rosją. Tematy konkursu oraz bardziej szczegółowe informacje dla
polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu
dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz
na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.eranet-rus.eu.
06.06.2014 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu
organizowanego w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest
finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
Tematy konkursu: New Surfaces and Coatings, Composite Technology, Materials for
Health.
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy
oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we
współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
Data zamknięcia naboru wniosków (I etap): 16 września 2014 r. Więcej szczegółów
można znaleźć na międzynarodowej stronie konkursu: http://m-era.net/joint-call-2014
oraz na stronie NCBR>>>
14 lutego 2014 r. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił konkurs na
nowe wspólnoty wiedzy i innowacji (Knowledge and Innovation Communities –
KICs) w następujących obszarach:
 „Innowacje na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się”
(Innovation for healthy living and active ageing)
 „Surowce – zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i
zastępowanie” (Raw materials: sustainable exploration, extraction, processing,
recycling and substitution).
Termin zgłaszania wniosków upływa w dniu 10 września 2014 r. Wybór wspólnot – w
grudniu 2014 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie
internetowej EIT:
http://eit.europa.eu/sites/default/files/EIT_2014_Call_for_KIC_proposals_0.pdf
Na Participant Portal opublikowano szczegóły dotyczące konkursu na granty dla
doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants, identyfikator konkursu to
ERC-2014-AdG) ogłoszonego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych 17
czerwca br.
Granty te są adresowane do doświadczonych naukowców, o uznanym dorobku
naukowym, wywodzących się z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt
będzie realizowany powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub
stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wysoko cenione są projekty
interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych
odkryć i przełomowych wyników.
Maksymalne finansowanie grantu to 2,5 mln euro na 5 lat.
Więcej informacji na stronie konkursu
konkursowa, system składania wniosków).
na
Participant
Portal
(dokumentacja
Komisja Europejska opublikowała komunikat „Research and innovation as sources
of renewed growth” zawierający rekomendacje dla państw członkowskich w zakresie
innowacji i badań naukowych. Pełna treść komunikatu znajduje się tutaj.
Otwarty został 18. międzynarodowy konkurs na projekty badawcze w ramach
Inicjatywy CORNET. Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET jest
promowanie
ścisłej
współpracy
pomiędzy
zaangażowanymi
podmiotami
narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości
finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby
konkretnych branż przemysłowych.
Program adresowany jest do zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie
przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadających osobowość prawną i
siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8
ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju).
W międzynarodowym projekcie w ramach Inicjatywy CORNET oprócz zrzeszenia bierze
również udział jednostka naukowa (Research Performer).
Więcej informacji>>
Uniwersytet w Zilinie (Słowacja) poszukuje utalentowanych doświadczonych naukowców
chętnych do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie.
Więcej informacji>>>
POLECANE WYDARZENIA
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na IV wydarzenie
organizowane w ramach projektu „CluStrat“ (Boosting innovation through new cluster
concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes). Tym razem
tematem przewodnim są Kierunki wsparcia klastrów na poziomie krajowym i
regionalnym na lata 2014-2020. Więcej>>>
KONFERENCJE ZAGRANICZNE






11-12/08/14 HTFF 2014 International Conference on Heat transfer and fluid flow
15-16/09/2014 Energy Efficiency in Buildings event
24-16/09/14 14th Conf. of Associated research Centers for the Urban Underground,
29/09/14-01/10/14 European Transport Conference
01-03/10/14 Conference "Sustainable places"
15-16/10/14 Clean Energy Building Expo
Niniejszy biuletyn wysyłany jest do członków PPTB. Jeśli nie życzą sobie Państwo
otrzymywać biuletynu prosimy o kontakt z sekretariatem PPTB: [email protected]
Download

Biuletyn nr 35, 18 lipiec 2014 AKTUALNOŚCI PPTB Szanowni