Úvod do Horizontu 2020
Ing. Veronika Hanzelová
Národný kontaktný bod
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
1
Horizont 2020 – nový prístup
• Jeden program, ktorý spája tri osobitné programy:
– rámcový program EÚ pre výskum (7. RP)
– opatrenia súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)
– Inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)
• Integrácia výskumu a inovácií – všetky časti inovačného cyklu
(od nápadu až po trhové využitie)
• Dôraz na spoločenské výzvy, ktorým EÚ čelí v oblasti zdravia,
čistej energie, dopravy, atď.
• Zjednodušený prístup, jednoduchšia štruktúra programu,
jednotný súbor pravidiel pre účastníkov z členských štátov EÚ
a tretích krajín
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
2
Tri piliere
32%
Excelentá
veda
+ Špecifické ciele:Šírenie
excelentnosti a zvyšovanie
účasti,
Veda so spoločnosťou a pre
spoločnosť
8%
22%
Vedúce
postavenie
priemyslu
Spoločenské
výzvy
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
38%
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
Excelentná veda
Prečo?
• Veda na svetovej úrovni tvorí základ pre technológie budúcnosti, pracovné
miesta a blahobyt.
• Európa potrebuje rozvíjať sféru výskumu, zvýšiť jej príťažlivosť a udržať si
talentovaných výskumníkov.
• Výskumní pracovníci potrebujú prístup k najlepším výskumným
infraštruktúram.
Celkový rozpočet na roky 2014-2020
Milióny €
Európska rada pre výskum (ERC)
Hraničný výskum tými najlepšími jednotlivými tímami
13 095
Budúce a vznikajúce technológie
Spoločný výskum pre sprístupnenie nových oblastí inovácií
2 696
Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA)
Príležitosti pre odbornú prípravu a profesijný rozvoj
6 162
Kancelária národných kontaktných
bodov
Výskumné infraštruktúry
(vrátane
e-infraštruktúry)
Centrum vedecko-technických informácií SR
cesta 8/A,811
Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
ZabezpečenieLamačská
prístupu
k04zariadeniam
prvej triedy
2 488
4. 12. 2014
5
Vedúce postavenie priemyslu
Prečo?
• Strategické investície do kľúčových technológií (napr. do pokročilej výroby,
mikroelektroniky) podporujú inovácie v rámci existujúcich a vznikajúcich odvetví.
• Európa potrebuje pritiahnuť viac súkromných investícií v oblasti výskumu a
inovácie.
• Európa potrebuje viac inovačných malých a stredných podnikov (MSP), ktoré by sa
podieľali na tvorbe rastu a pracovných miest.
Celkový rozpočet na roky 2014-2020
Milióny €
Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií
(LEITs) (IKT, nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie,
výroba, vesmír)
13 557
Prístup k rizikovému financovaniu
Využitie súkromného financovania a rizikový kapitál
2 842
Inovácie v malých a stredných podnikoch
Podpora všetkých foriem inovácií vo všetkých typoch malých a
stredných podnikov
Kancelária národných kontaktných bodov
616
4. 12. 2014
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
6
Spoločenské výzvy
Prečo?
• Obavy občanov a spoločnosti, ako aj ciele politiky EÚ (v oblasti klímy, životného
prostredia, energie, dopravy atď.) nemožno úspešne riešiť bez inovácie.
• Prelomové riešenia vychádzajú z multidisciplinárnej spolupráce vrátane
spoločenských a humanitných vied.
• Sľubné riešenia je potrebné vyskúšať, predviesť a rozširovať.
Celkový rozpočet na roky 2014-2020
Milióny €
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
7 472
Potravinová bezpečnosť, ...
3 851
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
5 931
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
6 339
Opatrenia v oblasti klímy, ...
3 081
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
1 310
Bezpečné spoločnosti
1 695
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
7
• Špecifický cieľ "Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti„
Celkový rozpočet na roky 2014-2020
Milióny €
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
816
• Špecifický cieľ "Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť"
Milióny €
Celkový rozpočet na roky 2014-2020
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
462
Prečo?
• Vybudovať efektívnu spoluprácu medzi vedou a spoločnosťou.
• Optimalizovať individuálne silné stránky každého členského
štátu.
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
8
Pravidlá účasti: Zjednodušenie
•
•
•
•
Jeden súbor pravidiel
– Prispôsobený celému cyklu výskumu a inovácie
– Pokrýva všetky výskumné programy a subjekty poskytujúce financovanie
– Zladený s finančným nariadením a v súlade s ďalšími programami EÚ
Jeden projekt – jedna miera financovania
– Maximálne 100 % celkových oprávnených nákladov (okrem IA, pri ktorých
sa pre ziskové subjekty uplatňuje maximum vo výške 70 %)
– Nepriame oprávnené náklady: paušálna sadzba 25 % priamych
oprávnených nákladov
Jednoduché hodnotiace kritériá
– Excelentnosť – Vplyv – Vykonávanie
Nové formy financovania zamerané na inovácie
– Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím, motivačné ocenenia,
špecializované pôžičky a nástroje vlastného imania
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
Zjednodušenie: pravidlá účasti
•
•
•
•
Jednoduchšie pravidlá pre granty
– Širšie prijatie účtovných postupov pre priame náklady, paušálna sadzba pre
nepriame náklady, žiadne časové výkazy pre zamestnancov pracujúcich na plný
úväzok na určitom projekte,
Menší počet lepšie zacielených kontrol a auditov
– Najnižšia možná úroveň požiadaviek na predkladanie osvedčení o audite bez
narušenia riadneho finančného hospodárenia
– Stratégia auditu zameraná na predchádzanie rizikám a podvodom
Vylepšené pravidlá týkajúce sa práv duševného vlastníctva
– Rovnováha medzi právnou bezpečnosťou a flexibilitou
– Ustanovenia o právach duševného vlastníctva osobitne prispôsobené novým
formám financovania
– Dôraz na otvorený prístup k výskumným publikáciám
Medzinárodná účasť
– Jednoduchšia, no s vyššou mierou ochrany záujmov EÚ
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
Pravidlá účasti – typy projektov
• Research and innovation actions – tri rôzne subjekty z troch
členských štátov EÚ alebo pridružených krajín – miera
financovania: 100%
• Innovation action: - tri rôzne subjekty z troch členských
štátov EÚ alebo pridružených krajín - miera financovania 70%,
• Coordination and support actions: - jeden právny subjekt z
jedného členského štátu EÚ - miera financovania 100%.
• SME instrument: - jeden malý alebo stredný podnik z jedného
členského štátu – miera financovania 70%
• PCP/PPI/Inducement prizes, Fast Track to Innovation
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
11
Participant Portal
• Kde ho nájdete:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en
/home.html
• Google: Participant Portal
• Nájdete tu:
–
–
–
–
–
Vzory grantových zmlúv (podľa typov výziev)
Anotovaná grantová dohoda
Vzory návrhov projektov (podľa typov výziev)
Pracovné programy podľa oblastí
Všeobecné prílohy (General annexes) – všeobecné zhrnutie
podmienok účasti
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
12
Bližšie informácie: http://h2020.cvtisr.sk/sk/participantportal.html?page_id=1801
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
13
Participant Portal
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
14
Výzvy na Participant Portali
•
•
•
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
Topic description:
• specific
challenge,
• scope,
• expected
impact,
• type of action
Topic conditions &
Documents
Submission service
15
Staň sa expertom
• Prihláste sa za hodnotiteľov projektov v H2020
• Jednotlivci samostatne alebo prostredníctvom organizácie
• Na Participant Portáli/záložka Experti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ex
perts/index.html
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
16
Zdroje informácií
•
•
•
•
Národné kontaktné body
Participant Portal
FAQ
Research Enquiry Service
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
17
Partner Search
• Osobný kontakt je najdôležitejší!
•
•
•
•
•
CORDIS https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home ,
EEN http://www.enterprise-europe-network.sk/
NET 4 SOCIETY http://www.net4society.eu/
IDEAL-ist http://ideal-ist.eu/
IGLO http://www.iglortd.org/partner-search
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
18
Národné kontaktné body pre Horizont 2020
Pilier
Excellent science
Industrial leadership
NCP
National NCP coordinator
Jana Tomková
CVTI SR
[email protected]
Legal and Financial
Peter Beňo
Viera Petrášová
CVTI SR
CVTI SR
[email protected]
[email protected]
ERC
Iveta Hermanovská
Soňa Ftáčniková
CVTI SR
APVV
[email protected]
[email protected]
FET
Nataša Hurtová
CVTI SR
[email protected]
MSCA
Iveta Hermanovská
CVTI SR
[email protected]
European research infrastructures
Viera Petrášová
CVTI SR
[email protected]
LEIT
ICT
Mária Búciová
STU
[email protected]
NMP
Dušan Janičkovič
SAV
[email protected]
Space
Health, demographic change and wellbeing
Mária Búciová
Nataša Hurtová
Viera Petrášová
Ivan Filus
Viera Petrášová
Ivan Filus
Iveta Hermanovská
STU
CVTI SR
CVTI SR
BIC
CVTI SR
BIC
CVTI SR
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and
Inland Water Research and the Bioeconomy
Secure, clean and effective energy
Nataša Hurtová
Martina Fikselová
Veronika Hanzelová
CVTI SR
SPU Nitra
CVTI SR
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Smart, green and integrated transport
Veronika Hanzelová
CVTI SR
[email protected]
Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
Inclusive, innovative and reflective societies
Veronika Hanzelová
Nataša Hurtová
Jakub Birka
CVTI SR
CVTI SR
CVTI SR
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Security
Peter Beňo
CVTI SR
[email protected]
Spreading excellence and widening participation
Jakub Birka
CVTI SR
[email protected]
Science with and for society
Jakub Birka
CVTI SR
[email protected]
Euratom
Nataša Hurtová
Alena Brežná
Jana Tomková
CVTI SR
VÚJE Trnava
CVTI SR
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Access to finances
SMEs
Societl challenges
27. 6. 2014
Email
Tematická oblasť
Kancelária národných kontaktných bodov
JRCCentrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
19
Ďakujem za pozornosť
Podpora Horizontu 2020 na Slovensku
www.h2020.cvtisr.sk
[email protected]
4. 12. 2014
Kancelária národných kontaktných bodov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, [email protected]
20
Download

Climate action, environment, resource efficiency and