Termoaktívna hmota AZ ThermaCoat®
Popis výrobku:
Termoaktívna hmota AZ ThermaCoat® je zmes vodnej disperzie kopolyméru vinylacetátu a
vinilversatátu, sklenených guličiek 3M a ďalších zložiek.
Materiál je dodávaný v polotuhej konzistencii (ako pasta).
Pre striekanie je možné materiál riediť vodou.
Materiál je možné nanášať na väčšinu podkladov, ktorých povrch je dostatočne súdržný, vyzretý,
suchý a čistý.
AZ ThermaCoat® je termoaktívny materiál, ktorý je charakteristický vysokou odrazivosťou priameho
aj rozptýleného slnečného a tepelného žiarenia a taktiež vysokou úrovňou emisivity tepelného
infračerveného žiarenia, čo je spojené aj so zvýšením povrchovej teploty. Týmto veľmi efektívne
prispieva k vytvoreniu tepelnej pohody v interiéri. Vyššia povrchová teplota tiež bráni kondenzácii
vlhkosti a tvorbe plesní na povrchu, ktorý je ošetrený hmotou AZ ThermaCoat®.
Vzhľadom k zaradeniu do triedy horľavosti A2 hmota neprispieva k horeniu ani šíreniu požiarov.
Použitie:
Materiál AZ ThermaCoat® je určený pre povrchovú úpravu stien v interiéroch pozemných stavieb.
Výsledkom je zlepšenie tepelnoizolačných vlastností v oblasti ostení okien, prekladov,
zabudovaných nosníkov, kútov, stropov s oceľovými nosníkmi atď. Plošná aplikácia materiálu na
stenu a stropy znižuje náklady na vykurovanie.
Pre dosiahnutie pobytovej teploty sa znižuje potrebná doba vykurovania. Lokálnou aplikáciou
materiálu možno zabrániť kondenzácii vlhkosti.
Materiál je možné použiť v celom rade budov a objektov - obytných, kancelárskych, výrobných a
skladovacích. Materiál je vhodný aj pre detské jasle, materské školy, školy a nemocnice.
Technické vlastnosti :
Stupeň lesku: matný
Jemnosť zrna: 30 - 120 mikrónov
Príiľnavosť k podkladu: D: min.0,5 MPa podľa STN 73 2577
Prestup vodných pár povrchovou úpravou: D: trieda V1 * podľa STN EN ISO 7783
Emisivita: D: ε ≤ 0,93 [-]
Minimálna aplikovaná hrúbka: 1 mm
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí: -40 ° C až +150 ° C
Doba životnosti po vytvrdnutí: min. 15 rokov v bežných podmienkach
Klasifikácia podľa reakcie na oheň: D: A2 - s1 d0, podľa STN EN 13 501-1 + A1
Zdravotná nezávadnosť obsah VOC: P: nezávadnosť pri použití do interiéru - kladné posúdenie
podľa STN EN ISO 16 000-9
Výsledky testov Lambda: [0,05W / mK]
Podklady a povrchy pre aplikáciu materiálu:
Materiál je možné aplikovať na všetky druhy minerálnych podkladov stien v interiéri stavieb. Povrch,
na ktorý sa bude materiál aplikovať, musí byť čistý, suchý, bez mastnôt a prachu.
Príprava podkladu:
Pred aplikáciou materiálu AZ ThermaCoat® treba odstrániť zvetrané a inak uvoľnené plochy,
odstrániť plesne, vápenné, hlinkové a ďalšie vrstvy. Nerovnosti je nutné vytmeliť a zahladiť. Povrch
má byť dokonale rovný a je potrebné ho vyrovnať, len ak sa bude aplikovať stierkovaním. V tomto
prípade odpadá penetrácia a nezvyšuje sa spotreba použitého materiálu. Farebne nesúrodé plochy je
možné vymaľovať na bielo disperznou farbou.
Čerstvo vyzreté omietky treba vždy penetrovať. Staré štukové omietky, súdržné a rovné povrchy
môžeme pozametať (odmastiť) a napenetrovať.
Odporúčaná hrúbka vrstvy materiálu AZ ThermaCoat® je 1 mm.
Pracovný postup:
Pracovná teplota: +5 ° C až +50 ° C
Príprava hmoty:
Pred použitím materiál AZ ThermaCoat® vždy premiešajte, najlepšie pomalobežným miešadlom
alebo vŕtačkou.
POZOR, pri vyšších otáčkach môže byť poškodené plnivo (sklenené mikroguľôčky) a môže byť
znížený celkový efekt výrobku. Podľa potreby ho možno ďalej riediť postupným primiešavaním čistej
vody. Rozriedený materiál čo najskôr spracujte, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu vplyvom
primiešanej vody.
Aplikácia:
Odporúčaný spôsob nanášania je striekanie nízkotlakovou technológiou.
Upozornenie:
Striekaciu pištoľ nastaviť na max. 8 atm. Pri vyššom tlaku môže dôjsť k poškodeniu použitého plniva
a k zhoršeniu deklarovaných vlastností.
Spotreba:
Pri nanášaní striekaním je spotreba 0,7 – 1 l / m2 pri vrstve hrubej 1 mm.
Doba schnutia:
Bežná doba tvrdnutia vrstvy hrubej 1 mm je max. 24 hod. Závisí na teplote a savosti podkladu,
teplote a vlhkosti vzduchu a na prúdení vzduchu.
Bezpečnosť a hygiena práce:
Materiál AZ ThermaCoat® je pri manipulácii aj aplikácii bezpečný a nepredstavuje zdravotné riziko.
Pri práci je potrebné zamedziť kontaktu s očami, pri zasiahnutí oči vymývajte vodou a vyhľadajte
lekára.
Pri požití vypláchnite ústa a vypite ihneď niekoľko pohárov vody. Nevyvolávajte zvracanie, ihneď
vyhľadajte lekársku pomoc.
Noste vhodný ochranný odev, kontaminovanú pokožku umyte vodou a mydlom.
Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrozujúca životné prostredie, je ekologicky nezávadný.
Materiál AZ ThermaCoat® je v zmysle STN EN 13823 nehorľavá látka.
Skladovateľnosť a trvanlivosť:
Materiál AZ ThermaCoat® je treba skladovať a prepravovať pri teplotách medzi +5 ° C až +45 ° C.
Materiál nesmie zamrznúť.
Trvanlivosť je jeden rok v pôvodnom neotvorenom obale od dátumu výroby. Po otvorení čo najskôr
spotrebovať, prípadne povrch zakryť fóliou.
Balenie výrobku:
Materiál AZ ThermaCoat® je dodávaný v nevratných plastových obaloch s čistým objemom 1, 4, 10 a
18 litrov.
Každý obal je opatrený nasledujúcimi údajmi: názov výrobcu, názov výrobku, návod na použitie,
dátum výroby, objem obalu.
Údržba:
Materiál AZ ThermaCoat® je možné v priebehu životnosti pretierať a to najlepšie disperznými
farbami.
Znečistené miesta opatrne umyte vlhkou špongiou. Nepretierajte, ak sa požaduje efektívne
zamedzenie tvorbe plesniam.
Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevylievajte materiál do kanalizácie.
V prípade požiaru haste vodným, penovým alebo práškovým hasiacim prístrojom.
Nakladanie s obalmi:
Materiál AZ ThermaCoat® nie je dodávaný v opakovane použiteľných obaloch. Obaly možno po
vymytí vnútra ďalej použiť či recyklovať. Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade
so zákonom o obaloch.
Download

Termoaktívna hmota AZ ThermaCoat® Popis výrobku: Technické