POSTUP PRI APLIKÁCII SAMONIVELAČNÝCH HMÔT firmy EMFI
Pozorne si prečítať návod na použitie
daného typu samonivelačnej hmoty !
1.
2.
PREVERIŤ PODKLAD je veľmi dôležité !
► preveriť z čoho podlaha pozostáva
► preveriť či je podklad dostatočne zaizolovaný
► preveriť či je podklad vhodný na vyrovnávanie
/viď rez podlahou/.
Izoláciu, betón ani poter nerobí
pokladač, ale určite by mal poznať
vlastnosti spodnej skladby podlahy
a poteru pokiaľ chce kvalitne a
trvácne aplikovať nášlapnú vrstvu.
Pokladač sa ako odborník pred
pokladaním
podlahovej
krytiny
zaväzuje preskúmať podlahu a
podľa zistených vlastností navrhnúť
optimálne riešenie.
Preverenie
podkladu
pozostáva z kontroly :
►porozita(veľmi vysoká,
normálna, alebo uzavretá
porozita podkladu)
► premeranie vlhkosti
► tvrdosť podkladu
► pevnosť podkladu
► dilatácia
3.
Rez podlahou
► Podľa porozity podkladu sa určuje aký typ penetrácie bude
zvolený pod samonivelačnú hmotu.
► Meranie vlhkosti je nutné robiť autorizovaným meracím
prístrojom z povrchu a hĺbkovej kontroly. Vlhkosť by sa mala merať
tam, kde nedopadá slnečné žiarenie, alebo na neistých plochách –
vedľa práčovne, toalety.
► Podklad by mal byť dostatočne tvrdý a pevný, bez
odlupovacích častíc, nosný a odolný na tlak, ťah, tiež bez
znečistenia a oddelovacích prostiedkov (lepidlo, lak, vosk, farba
…), podľa normy DIN 18365.
► Pokiaľ je v podlahe dilatačná špára, je nutné ju akceptovať a
vyplniť polyuretánovým tmelom EMFIMASTIC PU 40, 25.
V žiadnom prípade túto špáru neprekrývať samonivelačnou hmotou.
V miestnosti okolo stien vytvoriť dilatačnú škáru /pomocou tmelu,
pásky, polystyrénu .../
Podklad očistiť. Cementové, anhydritové a sadrové liate podlahy ofrézovať, prebrúsiť
(odstrániť cementový surový pigment) a kvalitne povysávať /nestačí len pozametať/. Ak namáte
k dispozícii brúsku, použite aspoň brúsny papier.
4.
Podklad napenetrovať. Penetrácia je veľmi dôležitá a musí sa vždy použiť!
PREČO SA POUŽÍVA PENETRAČNÝ NÁTER ?
PENETRAČNÝ
NÁTER
ZLEPŠUJE
ADHÉZIU
ELIMINUJE
PNUTIE
ZABRAŇUJE
SACEJ
REAKCII
do podkladu
1. Zlepšuje adhéziu – priľnavosť samonivelačnej
hmoty k podkladu
2. Počas tuhnutia samonivelačnej hmoty dochádza
k pnutiu a vhodný penetračný náter eliminuje toto
pnutie elastickým adhéznym mostíkom
3. Zabraňuje rýchlemu vsakovaniu vody zo samonivelačnej hmoty do veľmi savého podkladu
SPRÁVNY VÝBER PENETRAČNÉHO NÁTERU
POROZITA podkladu úzko súvisí
s použitím penetračného náteru
porozita podkladu
Normálna savosť
podkladu
SAVÝ podklad
NESAVÝ podklad
EMFICIM
Veľmi vysoká
savosť
podkladu
EMFIPRIM HP
Uzavretá savosť
podkladu
EMFIPRIM HP
stará dlažba
liata podlaha
drevo
zvyšky lepidla
asfalt ...
EMFIPRIM
EPOXY
EMFIPRIM
HYDROFUGE
NOVINKA
► Veľmi savé a porézne podklady
(ako sadrové a anhydritové potery) je
nutné
pred
aplikáciou
ošetriť
prednáterom
EMFIPRIM
HP
bez
riedenia s vodou, ktorý je nutné nechať
vyschnúť (cca. 3 hod.).
► normálne savé
a
porézne
podklady (ako
cementový potery,
betón) je nutné pred aplikáciou ošetriť
prednáterom EMFICIM, ktorý sa riedi s
vodou /1 diell EMFICIM a 3 diely vody/ .
Prednáter je nutné nechať vyschnúť
(cca. 30 min.).
► Hladké, neporézne a neisté podklady
(liaty asfalt, stará dlažba, starý drevený
obklad, zvyšky starého lepidla …) je nutné
ošetriť
oškrabaním
a
odstránením
oddelovacej vrstvy, vyčistiť a
pretrieť
prednáterom EMFIPRIM EPOXY A a B
ktorý je nutné nechať vyschnúť (4 hod. max. 6 hod.), prípadne použite EMFIPRIM
HYDROFUGE ktorý je nutné nechať
vyschnúť (cca 3- 5 min.).
► Po úplnom vyschnutí penetrácie sa
môže aplikovať samonivelačná hmota.
Anhydritový poter
EMFIPRIM HP
Cementový poter
EMFICIM
Stará dlažba
EMFIPRIM EPOXY
alebo
EMFIPRIM HYDROFUGE
po odstránení priečky vzniknú lokálne nerovnosti ktoré je
potrebné zarovnať rýchloopravačnou hmotou IBOLA KA
5.
SPRÁVNE ZAMIEŠANIE SAMONIVELAČNEJ HMOTY : Dôležité je dôkladne prečítať
návod na použitie a akceptovať výrobcom predpísané množstvo vody. Pri nesprávne
zvolenom množstve vody vznikajú praskliny a iné nežiadúce aspekty. /Pozor: každý typ
samonivelačnej hmoty má predpísané iné množstvo vody./
Správne spracovanie - zamiešanie
samonivelačnej hmoty ovplyvňuje :
► roztekavosť
► adhéziu k podkladu
► konečnú pevnosť
► vzhľad – vyrovnanie pez prasklín
►Samonivelačnú hmotu zmiešajte
so studenou a čistou vodou.
►Do
väčšej
nádoby
nalejte
odporúčané množstvo vody a za
stáleho
miešania
prisypávajte
samonivelačnú hmotu – nie opačne.
► Pri miešaní odporúčame použiť
vrtačku s nadstavcom a rýchlosťou
400 - 600 otáčok/min.
►Hmota
sa
musí
poriadne
rozmiešať,
kým
nevznikne
homogénna pasta bez hrudiek.
• Po zmiešaní s vodou necháme samonivelačnú hmotu odstáť cca. 3 min.
• Je to veľmi dôležité, pretože pri kontakte s vodou nastane reakcia, prísady v
samonivelačnej hmote napučia a vznikajú vzduchové bubliny.
• Cca po 3 min. odstátí hmotu ešte raz krátko premiešame a môže sa aplikovať
• Ak si myslíte že vás to bude zdržiavať, použite pri zmiešavaní aspoň 2 vedrá.
Dodržať výrobcom udávaný miešací pomer vody !!!
► EMFISOL P2 PLUS
► EMFISOL P2
► EMFISOL HP 4 (IBOLA SV)
► EMFISOL TIX (IBOLA KA)
5 – 5,5 L
6L
6L
6L
5,5 L
4L
► EMFISOL FS 30 (IBOLA DE ) 4,5 – 5 L
► EMFISOL FS (IBOLA FS)
6L
vody na 25 kg vrece (pri 2 – 10 mm vrstve)
vody na 25 kg vrece (pri 2 – 10 mm vrstve)
vody na 25 kg vrece (pri 1 – 10 mm vrstve)
vody na 25 kg vrece – samonivelačná hmota
vody na 25 kg vrece – nestekavá malta (spád)
vody na 25 kg vrece – opravačná malta (schody)
vody na 25 kg vrece (pri 5 – 30 mm vrstve)
vody na 25 kg vrece (pri 1 – 3 mm vrstve)
6.
APLIKÁCIA :
► skontrolujte v technickom liste
odporúčané minimálne a maximálne
vrstvy samonivelačnej hmoty
► hmotu nanášajte rovnomerne na
vopred upravený podklad pomocou
kovového hladítka. Môžete použiť aj
zúbkovanú špachtľu – raklu, /v tom
prípade sa musí použiť ,,valček –
ježko,,/
►podklad s lokálnymi nerovnosťami
ošetrite rýchloopravačnou hmotou
IBOLA KA
► podklad s prasklinami je tiež
potrebné odborne opraviť /viď
postup opráv odporúčaných od
EMFI/
► dôležité je aby sa menšie
miestnosti robili v jednej pracovnej
aplikácii, rýchlo a bez prestávok, aby
nebol
badateľný
prechod
pri
napájaní viacerých vriec.
► ak aplikujeme samonivelačnňu
hmotu v 2 vrstvách, po zaschnutí
jednej vrstvy cca po 12 hod. musíme
použiť penetračný náter EMFICIM
a potom aplikovať druhú vrstvu
► doba spracovania samonivelačnej hmoty
cca. 20 - 30 min závisí od teploty pri aplikácii !
► ak je na podlahe podlahové kúrenie, musí byť
po celý čas aplikácie a schnutia vypnuté
UPOZORNENIE :
► zabrániť aplikácii pri teplotách nižších ako +5 °C
► zabrániť silnému priamemu slnečnému žiareniu
► zabrániť vysokým teplotám v miestnosti
► miestnosť dobre vetrať
► hmotu chrániť aj pred prievanom
Download

POSTUP PRI APLIKÁCII SAMONIVELAČNÝCH HMÔT