Popis pravidiel SMS súťaže
o iphone 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Organizátorom sms súťaže je AOP, s.r.o., Pekárska 14, 917 00 Trnava, DIČ 46358048
SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00
Bratislava.
Účastník sa do súťaže zapojí odoslaním SMS v tvare: SUTAZ (medzera) WWW na skrátené
číslo 7037 v období trvania samotnej súťaže. Systém realizátora akceptuje SMS s kľúčovým
slovom SUTAZ a textom WWW písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa
systémom Mediatex považuje za platnú SMS.
Kľúčové slovo súťaže, text ako aj skrátené SMS číslo budú uverejnené na
www.supersmsvyhra.sk vrátane ceny za účasť v súťaži.
Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac SMS správ.
Počtom SMS správ si súťažiaci zvyšuje svoju šancu vyhrať.
Zaslaním SMS v správnom tvare sa účastník súťaže dostáva do žrebovania o cenu iphone
6.
Cena odoslanej SMS z telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka
mobilných operátorov.
Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS so správnym textom na správne SMS číslo súťaže, bude
spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Cena za jednu spätnú
SMS je 1€ s DPH.
Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky od 19.03.2015
do 19.04.2015.
Žrebovanie sa uskutoční náhodným počítačovým výberom zo všetkých prijatých SMS správ
v správnom tvare do času platnosti súťaže. Žrebovanie technicky zabezpečuje spoločnosť
Mediatex s.r.o, P:O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
Výherca bude o výhre informovaný telefonicky a bude zverejnený na webovej stránke
www.supersmsvyhra.sk
Na výhry z tejto SMS súťaže nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.
Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých
osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového
charakteru od organizátora súťaže.
Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis SMS súťaže, budú uvedené
v popise pravidiel na www.supersmsvyhra.sk
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti AOP s.r.o., Mediatex s.r.o. ani osoby
priamo podieľajúce sa na zabezpečovaní súťaže a ich rodinní príslušníci.
Kontakt: [email protected]
V Bratislave dňa 19.03.2015.
Download

Popis pravidiel SMS súťaže o iphone 6