Z návrhov a pripomienok pekárov bolo prostredníctvom Zväzu pekárov a cukrárov SR
predložený návrh novely 3. časti 13. hlavy Potravinového kódexu SR – „Pekárske výrobky“
na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Predložený dokument obsahuje tieto paragrafy:
§ 1 Vymedzenie pojmov
§ 2 Členenie pekárskych výrobkov
§ 3 Balenie a preprava
§ 4 Suroviny
§ 5 Požiadavky na kvalitu
§ 6 Hmotnosť a balenie
§ 7 Označovanie
§ 8 Predaj pekárskych výrobkov
V § 1 „Vymedzenie pojmov“ je dôležité definovanie pekárne : „PEKÁREŇ“ je
potravinárska prevádzka, ktorá umožňuje vykonávať všetky technologické operácie
potrebné k výrobe pekárskych výrobkov od miesenia cesta, cez tvarovanie, kysnutie až po
finálnu tepelnú úpravu. Ďalej sú tam definované pojmy: Pekárske výrobky, chlieb, pečivo,
ktoré sa podľa obsahu tuku a cukru delí na bežné a jemné, čerstvý chlieb alebo čerstvé pečivo
a špeciálne pekárske výrobky.
Pretože veľa pekárskych výrobkov sa v súčasnosti predáva z mrazených polotovarov, ktoré sa
na predajniach dopekajú, dôležité je zadefinovanie pojmov „čerstvý chlieb alebo čerstvé
pečivo“ sú hotové pekárske výrobky , ktorých výroba nebola pred dokončením prerušená
zamrazením alebo inou technologickou úpravou vedúcou k predĺženiu trvanlivosti a sú
pripravené do predaja do 12 hodín od finálnej tepelnej úpravy.
V § 2 „Členenie pekárskych výrobkov“ je uvedené členenie podľa zloženia a vlastností:
chlieb, pečivo ( bežné jemné) a špeciálne pekárske výrobky.
§ 3 „Balenie a preprava“ medzi iným obsahuje časť, v ktorej sa hovorí o možnosti prekrojiť
a predávať podľa hmotnosti nebalený chlieb na požiadanie v predajni. Pretože pekárne majú
dlhé roky problémy vracaním čistých prepraviek z obchodnej siete bola v tejto časti
zapracovaná veta: „Prepravné obaly určené na prepravu pekárskych výrobkov sa nesmú
používať na iné účely“. V § 5 „Požiadavky na kvalitu“ sú uvedené požiadavky na tvar,
vzhľad, kôrku a striedku chleba, ktorý je typický pre naše územie a tradíciu. Pre pečivo
a špeciálne pekárske výrobky sa nechala možnosť požiadavky podľa vnútorného predpisu
výrobcu. V § 6 „Hmotnosť a balenie“ sa určilo, aby hmotnosť pekárskych výrobkov v čase
dodávky spĺňala deklarovanú hmotnosť. Pretože pekárska výroba zahŕňa v sebe veľa ručnej
práce a pri delení cesta dochádza k určitým rozdielom, boli ponechané určité odchýlky na
hmotnosť pre chlieb, pečivo a špeciálne pekárske výrobky.
§ 7 „Označovanie“ sa uviedli nasledovné zmeny:
Ak sa daná zložka vyskytuje v názve pekárskeho výrobku musí sa v zložení uviesť jej
percentuálny podiel z celkovej hmotnosti použitých zložiek .
V zložení chleba sa musí uviesť percentuálny podiel hlavnej mlynskej zložky z celkovej
hmotnosti použitých zložiek.
Predávané nebalené výrobky musia mať na dostupnom mieste uvedené zloženie a členenie
podľa § 2 (členenie pekárskych výrobkov).
Pri strúhanke vyrobenej z chleba sa musí v názve uviesť „vyrobená z chleba“.
Pekárske výrobky, ktoré boli v hotovom stave výrobcom zamrazené a spotrebiteľovi sú
ponúkané v rozmrazenom stave, musia mať v blízkosti názvu výrobku na obale označenie
„rozmrazené“. Pekársky výrobok, ktorý bol dopečený zo zamrazeného predpečeného
polotovaru sa v mieste ponuky k predaju označí údajom „vyrobené zo zamrazeného
predpečeného polotovaru“.
§8 „Predaj pekárskych výrobkov“ bol v uvedenej novele doplnený v dôsledku nejednotného
výkladu predaja nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov
v obchodnej sieti nasledovne:
Hygiena predaja nebalených pekárskych výrobkov - na predaj v samoobsluhách
a ) tieto výrobky musia byť vystavené vo výkladoch s ochranným sklápacím (posuvným)
priehľadným krytom a v prípade potreby vybavených úchytkami;
b) na uvedených krytoch musí byť uvedené usmernenie o tom, ako sa môžu zákazníci
obslúžiť čo možno najhygienickejším spôsobom;
c) tieto výrobky musia byť vystavené na predaj takým spôsobom, aby manažér dokázal
pozorovať akékoľvek porušenie.
V novembri tohto roku bola uverejnená nová európska legislatíva:
NARIADENIE KOMISIE (EU) č. 1129/2011 z 11. novembra 2011, mení a dopĺňa
príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho
prídavné látky v potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1130/2011 z 11. novembra 2011, mení a dopĺňa príloha
III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách vytvorením
zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách na používanie v PL v
potravinách, potravinárskych enzýmoch, potravinárskych arómach a živinách
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011
z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom uverejnené
Úradnom vestníku EÚ: 22.11.2011.
NARIADENIE KOMISIE (EU) č. 1129/2011 z 11. novembra 2011 v článku 2 uvádza
prechodné ustanovenia. Dôležité je, že sa uplatňuje od 1. júna 2013. Toto nariadenie je
záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch.
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1130/2011 z 11. novembra 2011, obsahuje článok 2, kde
sú uvedené prechodné obdobia. Podľa článku 3 nadobúda nariadenie účinnosť 20-tym
dňom po uverejnení ÚV. Uplatňuje sa od 2.decembra 2011. Záväzné v celom rozsahu a
priamo uplatniteľné v ČŠ.
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1169/2011 z 25.
októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom vstupuje do platnosti
13. decembra 2011, účinnosť od 13. decembra 2014.
VÝNIMKA:
Časť B príloha VI ( zvláštne požiadavky na označovanie pre „mleté mäso“) od 1.1.2014
Čl. 9 ods. 1 písm. l/ = označenie výživovej hodnoty od 13. decembra 2016 ( o 5 rokov)
Ing. Oľga Jobeková , ŠVPS SR
Download

Ing. Jobeková - Promp spol. s ro