PODMIENKY HRY: „Orange faktúrolotéria 2014/2015“
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Organizátorom hry „Orange fakturolotéria
/2015“
spoločnosť
Slovensko,
a. s., IČO: 35 697 270 (ďalej aj ako ,,spoločnosť Orange “, alebo ,,Organizátor“). Účelom Hry je
podpora obchodných aktivít spoločnosti Orange prostredníctvom Facebooku.
2. PODMIENKY ÚČASTI
Do Hry sa môže zapojiť každý zákazník spoločnosti Orange, ktorý splní podmienky uvedené nižšie
a nie je žiadnym ustanovením týchto Pravidiel vylúčený z Hry. Hry sa môže zúčastniť každá fyzická
osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, je plne spôsobilá k právnym úkonom a má vytvorený užívateľský
profil na Facebooku, s výnimkou osôb uvedených nižšie v Pravidlách; súťažiacim môže byť tiež
fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, avšak takáto osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho
zákonného alebo iného oprávneného zástupcu (ďalej len „súťažiaci). Do Hry sa nemôžu zapojiť (i)
osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku spoločnosti Orange
a ich blízkych osôb, (ii) fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej
so spoločnosťou Orange vykonávajú pre ňu obchodné zastúpenie, ako aj osoby v pracovnom alebo
obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým
osobám, (iii) vlastníci a/alebo osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému
pomeru k spoločnostiam a reklamným a promo agentúram, spojených s touto Hrou a ich blízkych
osôb, (iv) ostatné osoby, ktoré sa akokoľvek formou podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto Hry.
Blízkou osobou sa rozumie osoba v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Hráči
svojím zapojením sa do Hry niektorým z nižšie uvedených spôsobov prejavia súhlas s Pravidlami
a podmienkami Hry a zároveň prehlasujú, že boli s ich celým obsahom riadne oboznámení a zaväzujú
sa ich riadne plniť a dodržiavať.
3. TRVANIE HRY
Hra sa začína 12.2.2014 končí
5.
období prvýkrát splniť podmienky určené pre účasť v Hre a deň
5je dňom,
v danom časovom období poslednýkrát splniť podmienky určené pre účasť v Hre.
4. PRAVIDLÁ A PRINCÍP ZAPOJENIE SA DO HRY
Do Hry bude automaticky zaradený každý, kto súčasne splní nasledovné podmienky:
a)je zákazníkom spoločnosti Orange v okamihu zapojenia sa do Hry a tiež v okamihu žrebovania a odovzdania výhry,
b)má aktívny profil na Facebooku,
c)vykoná „Like“ fanpage-u spoločnosti Orange na Facebooku,
d)správne zodpovedá súťažnú otázku v Hre, uverejnenú na .Facebook profile Orange Slovensko,
e)vyplnení kontaktný formulár, v ktorom uvedie (i) mobilné alebo pevné telefónne číslo (SN), ktorého
je účastníkom (zmluvnou stranou) prostredníctvom zmluvy o poskytovaní verejných služieb (resp.
zmluvy o pripojení) a (ii) a číslo poslednej faktúry resp. iná dostatočná identifikácia poslednej faktúry
(resp. posledných dvoch faktúr, ak účastník využíva služby elektronickej faktúry spoločnosti Orange),
ktorá bola spoločnosťou Orange vystavená za elektronické komunikačné služby, využívané súťažiacim
prostredníctvom predmetného SN a ktorú súťažiaci riadne a včas (v čase splatnosti faktúry) uhradil
spoločnosti Orange.
Predmetom Hry tak môže byť len faktúra spoločnosti Orange, vystavená súťažiacemu (účastníkovi
elektronických komunikačných služieb na základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb) za vlastné
elektronické komunikačné služby spoločnosti Orange, poskytované v zmysle zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Do Hry nebudú zaradené tie položky faktúry
resp. faktúr, ak účastník využíva služby elektronickej faktúry spoločnosti Orange), (i) ktorými sa
účastníkovi účtuje úhrada za služby a produkty poskytované účastníkovi tretími stranami, hoci sú
tieto účastníkovi účtované prostredníctvom spoločnosti Orange (najmä no nielen úhrada za zakúpenie
cestovných lístkov, parkovného, služby stávkových kancelárií, darcovské SMS správy a pod.), (ii)
ktoré predstavujú úhradu kúpnej ceny koncových telekomunikačných zariadení, a (iii) ani tie položky,
ktoré predstavujú zmluvné pokuty alebo iné sankčné inštitúty spoločnosti Orange voči účastníkovi za
porušenie podmienok zmluvy o poskytovaní verejných sklužiev v prípadnom znení ich dodatku. Pre
odstránenie pochybností, ak súťažiaci využíva viac telefónnych čísiel a tieto sú zahrnuté v súhrnnej
faktúre spoločnosti Orange za poskytované elektronické komunikačné služby, do Hry je možné zapojiť
iba jedno konkrétne telefónne číslo a výšku poslednej zaplatenej faktúry (resp. dvoch faktúr, ak
účastník využíva služby elektronickej faktúry spoločnosti Orange), priradenej k tomuto telefónnemu
číslu (SN).
Súťažiaci, ktorí správne zodpovedali súťažnú otázku, a splnili ostatné podmienky podľa tohto článku
Pravidiel, budú zaradení do žrebovania. Do Hry je možné sa zapojiť iba raz ; v prípade opakovaného
pokusu o zapojenie sa do Hry s už raz zadanými údajmi aplikácia automaticky neumožní súťažiacemu
zapojenie sa do Hry alebo bude taký súťažiaci z Hry vylúčený.
5. CENA (VÝHRA)
Cenou v Hre je poskytnutie zľavy na budúce plnenia vo výške sumy faktúry (resp. dvoch faktúr, ak
účastník využíva služby elektronickej faktúry spoločnosti Orange) spoločnosti Orange, vystavenej
účastníkovi za elektronické komunikačné služby za konkrétne telefónne číslo (SN) (s obmedzeniami
podľa článku 4 Pravidiel). V prípade, ak výška zľavy, na ktorú má výherca právo z titulu výhry, je vyššia,
ako suma faktúry, na ktorú sa má zľava uplatniť, spoločnosť Orange takto prevyšujúcu sumu zľavy
uplatní v poradí v ďalších faktúrach účastníka (maximálne však v troch bezprostredne nasledujúcich
faktúrach, resp. maximálne v šiestich bezprostredne nasledujúcich faktúrach, ak účastník využíva
služby elektronickej faktúry spoločnosti Orange).
Výmena ceny (výhry) alebo ktorejkoľvek jej súčasti za peniaze v hotovosti je vylúčená. Výhercovia
nemajú právo uplatňovať si u spoločnosti Orange vady výhry a/alebo uplatniť si reklamáciu výhry.
6. LOSOVANIE
Každý mesiac v priebehu trvania Hry budú vylosovaní náhodným výberom (losovaním) 3 výhercovia,
a to vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca, a to zo všetkých hráčov, ktorí sa zapojili
do Hry v mesiaci, predchádzajúcom mesiacu, v ktorom sa uskutočnilo losovanie, a spĺňajú všetky
podmienky, stanovené týmito Pravidlami. Výhercovia cien budú vylosovaní za prítomnosti osobitnej
losovacej komisie spoločnosti Orange, vytvorenej pre tento účel. V prípade, ak konkrétny hráč
bude v súlade s Pravidlami určený za výhercu niektorej z výhier v losovaní, nebude už zaradený do
losovania ďalších výhier.
7. KONTAKTOVANIE VÝHERCU A ODOVZDANIE VÝHIER
Spoločnosť Orange (resp. spolupracujúca tretia osoba) upovedomí výhercov Hry o výhre bez
zbytočného odkladu, spravidla v deň ich vylosovania, a to telefonicky, pričom týchto súčasne
vyzve na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom odovzdať výhru, a to najmä ale nielen:
uvedením svojich osobných údajov, potrebných pre odovzdanie výhry; uvedenie osobných
údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane
účastníka Hry, nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením
a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska udeľuje
účastník, určený losovaním ako výherca, spoločnosti Orange súhlas na spracovanie a zverejnenie
týchto osobných údajov vhodným spôsobom pre účely zoznamu výhercov a pre iné účely, stanovené
týmito Pravidlami Spoločnosť Orange (resp. spolupracujúca tretia osoba) upovedomí výhercov Hry
o výhre bez zbytočného odkladu, spravidla v deň ich vylosovania, a to telefonicky, pričom týchto
súčasne vyzve na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom odovzdať výhru, a to najmä ale nielen:
uvedením svojich osobných údajov, potrebných pre odovzdanie výhry; uvedenie osobných údajov je
dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane účastníka Hry,
nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím
osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska udeľuje účastník, určený
losovaním ako výherca, spoločnosti Orange súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto osobných
údajov vhodným spôsobom pre účely zoznamu výhercov a pre iné účely, stanovené týmito Pravidlami
alebo neskoršími pokynmi spoločnosti Orange. Po telefonickom kontaktovaní výhercu, poskytnutí
jeho osobných údajov a udelení súhlasu na ich použitie v rozsahu podľa týchto Pravidiel a v súlade
s určeným účelom, spoločnosť Orange doručí každému výhercovi na ním udanú adresu trvalého
bydliska písomné potvrdenie o výhre, ako aj pokyny potrebné k prevzatiu výhry. Spoločnosť Orange
si vyhradzuje právo zaslať uvedené dokumenty aj na výhercom posledný zadaný e-mail, ak je to
aplikovateľné.
Ak sa spoločnosti Orange nepodarí skontaktovať niektorého výhercu najneskôr do 10 kalendárnych
dní od uskutočneného žrebovania, cena prepadá v prospech spoločnosti Orange a spoločnosť
Orange je oprávnená v súlade s pravidlami Hry vylosovať iného výhercu výhry.
Výherca stráca právo na výhru v prípade, ak bude voči nemu v čase od výberu výhercu do
dňa odovzdávania výhry evidovaná neuhradená pohľadávka spoločnosti Orange (alebo iného
poskytovateľa elektronických komunikačných služieb) voči výhercovi po lehote splatnosti alebo ak
mu bude v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov SR v tomto čase obmedzené alebo
prerušené poskytovanie elektronických komunikačných služieb spoločnosťou Orange (alebo iným
poskytovateľom elektronických komunikačných služieb). Cena v takomto prípade prepadá v prospech
spoločnosti Orange, ktorá je oprávnená vylosovať iného výhercu výhry.
Spoločnosť Orange, resp. ňou poverený jej zástupca, odovzdá výhercovi výhru za predpokladu,
že tento splní všetky vyššie uvedené podmienky, určené pre vznik nároku na výhru. Spoločnosť
Orange si vyhradzuje právo určiť deň, miesto a spôsob pre odovzdanie výhier. Pokyny potrebné
pre odovzdanie výhry výhercom určeným podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom
stanoveným spoločnosťou Orange. Výherca pri preberaní výhry podpíše preberací protokol, v ktorom
mu spoločnosť Orange potvrdí udelenie výhry a uvedie ďalšie skutočnosti, potrebné ku korektnému
a platnému prevzatiu výhry. Výherca berie na vedomie, že výhra svojou povahou spadá medzi tzv.
peňažné výhry. Ak výhra nesplní podmienky pre oslobodenie od dane (z titulu svojej finančnej hodnoty
presahujúcej sumu 350 EUR vrátane DPH), podlieha dani z príjmov a spoločnosť Orange je povinná
výhru zdaniť zrážkovou daňou vo výške 19% a daň aj zaplatiť orgánom daňovej správy. Výherca tak
od spoločnosti Orange obdrží výhru už zníženú o príslušnú zrážkovú daň. Hodnotu výhry spoločnosť
Orange oznámi výhercovi pri jej preberaní, resp. pri zasielaní informácie o výhre v zmysle Pravidiel.
V prípade, že výhercom sa stane osoba neplnoletá, je výhru oprávnený prevziať výlučne jej zákonný
zástupca (ak je to aplikovateľné). Osoba určená podľa Pravidiel za výhercu berie na vedomie, že
nárok na výhru je neprenosný; spoločnosť Orange neposkytne výhru inej osobe ako výhercovi a to ani
tretej osobe výhercom výslovne určenej. Výhercovia berú na vedomie, že v zmysle platnej slovenskej
právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto Hry) nemožno vymáhať súdnou cestou.
8. OSOBITNÉ USTANOVENIA
Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Hry zo strany
účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka z účasti na Hre pre prípadné nesplnenie
niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek
z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami);
najneskôr však k momentu odovzdania výhry.
Mená prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercov budú uverejnené
a použité spoločnosťou Orange v súvislosti s touto Hrou pre účel iný ako je uvedený v ďalšom
odstavci Pravidiel resp. v tomto odstavci len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
výhercu. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je uvedené v týchto Pravidlách, si spoločnosť Orange vyhradzuje
právo kontaktovať účastníka určeného za výhercu v súlade s Pravidlami v spolupráci s vybraným
rozhlasovým alebo televíznym vysielateľom SR. Účastník Hry, určený za výhercu v Hre, udeľuje súhlas
na použitie tohto zvukového záznamu takémuto vybranému vysielateľovi, prípadne na iné účely
spoločnosti Orange.
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že telefonický hovor, vykonaný za účelom kontaktovania
účastníka určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami, bude spoločnosťou Orange nahrávaný
pre účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené
vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 122/2013 Z.z. o
ochrane osobných údajov v platnom znení.
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na Facebook profile spoločnosti
Orange Slovensko pričom spoločnosť Orange je oprávnená zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom
podľa vlastnej úvahy. Spoločnosť Orange si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo v prípade
zmien príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas
trvania Hry, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel alebo ich novely na svojom Facebook profile
Orange Slovensko ; vrátane práva ukončiť Hru.
Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so
spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti
Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú budú použité výhradne na obchodné a marketingové
účely organizátora spoločnosti Orange Slovensko.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.
You understand that you are providing your information to Orange Slovensko a.s., and not to
Facebook. The information you provide will only be used for promotional purposes only.
Download

PODMIENKY HRY: „Orange faktúrolotéria 2014/2015“