Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby č.
uzavretá podľa § 43 zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
1. Zmluvné strany
Poskytovateľ
Názov:
SkyLAN s.r.o.
So sídlom: Veľká okružná 1559/38B, 958 01 Partizánske
36 333 026
IČO:
DIČ/IČ DPH: SK 2021788164
Obchodný register Okresného súdu Trenčin
Zápis:
oddiel Sro, vložka č. 19397/R
Zastúpený:
č. účtu:
1800563359/0200, VÚB Partizánske
(ďalej len "poskytovateľ ")
Prílohy:
Občiansky preukaz
Vodičský preukaz
Účastník
Meno a priezvisko (Názov):
Trvalé bydlisko (Sídlo):
RČ/IČO (v príp.podnikateľa):
DIČ/IČ DPH (v príp.podnikateľa):
Číslo OP (Zápis v OR, ŽR):
Telefón:
E-mail:
Štatutárny orgán (meno, funkcia):
(vypĺňa právnická osoba)
(ďalej len "účastník ")
Živnostenský list
Výpis z obchodného registra
Výpis z účtu (dispozičná karta)
Iné:
2. Predmet zmluvy (voľbu označiť krížikom)
Predmetom tejto zmluvy (ďalej len "Zmluva") je záväzok poskytovateľa zriadiť a poskytovať účastníkovi elektronickú komunikačnú službu pripojenie do siete Internet podľa ďalej uvedených podmienok (ďalej len "Služba") a plniť ďalšie dohodnuté povinnosti a záväzok účastníka
platiť poskytovateľovi za zriadenie služby, poskytovanie služby, prípadne za ďalšie plnenia podľa tejto Zmluvy a plniť ďalšie dohodnuté
povinnosti tak, ako je uvedené v Zmluve.
Názov produktu:
Cena s DPH / mesiac:
3. Miesto pripojenia (voľbu označiť krížikom)
Adresa účastníka podľa Zmluvy, poschodie
Ulica a číslo
Telefón:
Poschodie:
, mesto
Doplňujúce údaje:
, PSČ
4. Cena a platobné podmienky
Ceny za zriadenie a poskytovanie služby a za ďalšie plnenia sa účtujú podľa platného cenníka spoločnosti SkyLAN s.r.o.
Spôsob úhrady ceny (voľbu označiť krížikom):
Účastník vykonáva ekonomickú činnosť a zaväzuje sa uhrádzať cenu na základe faktúry a v súlade so Všeobecnými podmienkam
spoločnosti SkyLAN s.r.o.. Lehota splatnosti faktúr je 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, variabilný symbol pri úhradách = číslo faktúry
Účastník nevykonáva ekonomickú činnosť podľa § 3 ods. 2 Zákona o DPH č.222/2004 Z. z. a zaväzuje sa uhrádzať cenu nasledovne:
služby - úhrada na základe faktúry, splatnosť 10 dní od vystavenia faktúry, variabilný symbol pri úhrade (ďalej VS) = číslo faktúry
- cena za poskytovanie služby pri polročnej a ročnej úhrade - úhrada na základe faktúry, splatnosť 10 dní od vystavenia, VS = číslo faktúry
- pravidelný mesačný poplatok od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci zriadenia - úhrada na základe Zmluvy (bez fakturácie), splatnosť nie
skôr ako 1. dňa príslušného mesiaca a najneskôr do 15-teho dňa príslušného mesiaca, VS = číslo Zmluvy o pripojení
- Úhrada mesačne
- Úhrada polročne, zľava 5%
- Úhrada ročne, zľava 10%
- Úhrada PP
- Úhrada poštovou poukážkou
- Úhrada v hotovosti
5. Trvanie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účastník sa zaväzuje využívať službu minimálne po dobu časovej viazanosti (voľbu označiť krížikom):
Časová viazanosť 24 mesiacov
Časová viazanosť 12 mesiacov
Bez časovej viazanosti
Cena zriaďovacieho poplatku s DPH:
6. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Táto Zmluva sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami spoločnosti SkyLAN s.r.o. na poskytovanie služieb (ďalej len "Všeobecné podmienky"), ako aj
Pokynmi na používanie služby (ďalej len "Pokyny"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Účastník ďalej prehlasuje, že v prípade potreby pripojenia zariadenia potrebného k zriadeniu služby sprístupní prívodku elektrickej energie.
Ak účastník nie je vlastníkom, resp. správcom vnútorných rozvodov, resp. priestorov potrebných na poskytovanie služby v objekte alebo na objekte, v ktoro
požaduje zriadenie služby, zabezpečí na vlastné náklady písomný súhlas majiteľa, resp. správcu rozvodov s použitím alebo vybudovaním vnútorných
rozvodov s použitím potrebných priestorov.
Účastník zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že si Zmluvu, Pokyny a Všeobecné podmienky dôkladne prečítal, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiava
a že Zmluvu neuzatvára v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len na základe dohody oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že znenie zmluvy vrátane príloh zodpovedá ich
slobodnej a vážnej vôli. Osoba podpisujúca na strane účastníka prehlasuje, že je oprávnená zaviazať účastníka podľa tejto Zmluvy.
Poskytovateľ
Účastník
V Partizánskom, dňa
Podpis a pečiatka
V
, dňa
Podpis a pečiatka
Potvrdenie zriadenia služby
Zmluvné strany potvrdzujú, že poskytovateľ službu zriadil a účastník službu prevzal do užívania podľa dohodnutých podmienok, služba je funkčná a
bola účastníkovi úspešne predvedená. Nižšie uvedený dátum podpisu užívateľa sa považuje za dátum zriadenia služby a jej odovzdania do užívania
účastníkovi. Toto prehlásenie plní zároveň funkciu odovzdávacieho protokolu.
Použitý materiál a zariadenia:
Iné dojednania:
Vlastnícke práva účastníkom prevzatých zariadení a materiálu zostávajú nedotknuté uzavretím tejto zmluvy a ich prevzatím zo strany účastníka. Po
skončení poskytovania služby je účastník povinný vrátiť poskytovateľovi všetky prevzaté zariadenia a materiál, ktoré si neodkúpil..
Účastník potvrdzuje, že súhlasí so zakúpením nasledovných zariadení a materiálu:
Konfigurácia sieťového protokolu:
Nastavenie pošty:
IP adresa
Mailová schránka:
Maska siete:
Heslo:
@ skylan.sk
Brána (LAN):
Server POP3:
WAN:
Spoplatnené e-mailové schránky (Cena podľa aktuálneho cenníka)
DNS primárne:
87.244.225.1
DNS sekundárne:
217.119.113.244
mail.atlantis.sk
@ skylan.sk
@ skylan.sk
@ skylan.sk
MAC adresa:
Server SMTP:
smtp.energomail.sk
Heslo:
Heslo:
Heslo:
Nahlasovanie poruchy: tel.: 0907 706 706, 0905 617 916, [email protected]
Poskytovateľ
Účastník
V Partizánskom, dňa
Podpis a pečiatka
V
, dňa
Podpis a pečiatka
Download

Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej