Tarifa platná od 1.5.2012
Všetky ceny sú s DPH.
www.carbonet.sk
[email protected]
Komenského 1, Veľký Krtíš; budova Mestského úradu
Informácie: 047/32 60 101
AKCIA !!!
Internet
CarboNET 30Mbps
CarboNET 50Mbps
Len pre 300 najrýchlejších! AKCIA!!!
Zriadenie
33,00
22,00
Mesačne
21,90
33,30
Polročná platba
119,00
179,00
Ročná platba
229,00
359,00
Uvádzaná rýchlosť v názve programu je maximálna, symetrická v oboch smeroch teda pre download aj upload.
- agregácia 1/30 je stanovená dynamicky podľa celkového počtu súčasne pripojených užívateľov. Minimálna rýchlosť sťahovania 1, 5 Mbps
- IP adresa pre zákazníkov je statická a neverejná
- na základe požiadavky zriadime zákazníkovi e-mail v tvare [email protected]
- viazanosť 24 mesiacov: Cenníkové položky
- viazanosť 12 mesiacov: Zriadenie 66.- EUR; mes/polročné/ročné platby +15% z cenníkových položiek
- viazanosť 6 mesiacov: Zriadenie 77.- EUR; mes/polročné/ročné platby +25% z cenníkových položiek
- bez viazanosti: Zriadenie 99.- EUR; mes/polročné/ročné platby +50% z cenníkových položiek
- prekládka služby: 50.- EUR
CarboTV
Základný balík
38 programov
Rozšírený balík +20 programov
Premium balík +5 programov
Zriadenie
Mesačne
55,00
8,90
od 1.9.2012
od 1.9.2012
- viazanosť 24 mesiacov: Cenníkové položky
- viazanosť 12 mesiacov: Zriadenie 79.- EUR
- viazanosť 6 mesiacov: Zriadenie 99.- EUR
- bez viazanosti: Zriadenie 119.- EUR
- ďalší SET-TOP-BOX pre sledovanie TV na druhom TV v domácnosti 99.- EUR alebo 2,99.-/mes
- prekládka služby: 50.- EUR
CarboCOMPLET - Internet+TV v jednom baliku
-10% z ceny paušálu a zriaďovacieho poplatku
- pri súčasnom objednaní CarboNET + CarboTV
Ostatné tarify:
- zmena programu z nižšieho na vyšší: zadarmo
- zmena programu z vyššieho na nižší počas zmluvnej viazanosti v prípade predĺženia zmluvnej viazanosti: zadarmo
- zmena programu z vyššieho na nižší počas zmluvnej viazanosti bez jej predĺženia: 99.- EUR
- zaslanie I. upomienky elektronicky (e-mail alebo sms) z dôvodu neplatenia za služby: 0.- EUR /zaslaná 5dní po dni splatnosti
- zaslanie II. upomienky poštou z dôvodu neplatenia za služby: 4,99.- EUR /zaslaná 15dní po dni splatnosti
- zaslanie III. predžalobnej upomienky /pokus o zmier/ z dôvodu neplatenia za služby: 16.- EUR + 0,05% úrok z omeškania denne /zaslaná 30dní po dni splatnosti
- znovuzaktivovanie služby po odpojení z dôvodu neplatenia za služby: 89.- EUR + 0,05% úrok z dlžnej čiastky denne /dočasné odpojenie po neuhradení 2. platby po sebe v deň splatnosti
- servisný výjazd technika v prípade že porucha bola spôsobená na strane zákazníka:
- 16.- EUR za každú začatú hodinu servisného zásahu + spotrebovaný materiál
- poškodenie zapožičaného zariadenia spôsobené zákazníkom: cena opravy + admistratívny poplatok 16.- EUR
- zapožičanie náhradného zariadenia počas opravy na žiadosť zákazníka: 0,33.-EUR/deň
- strata alebo zničenie zapožičaného zariadenia SET-TOP-BOXu 129.- EUR
- strata alebo zničenie zapožičaného zariadenia WiFi router 59.- EUR
- vypovedanie služby zo strany zákazníka pred uplynutím doby zmluvnej viazanosti:
- cena vypočítaná na základe tarify z doby uzatvorenia zmluvnej viazanosti ako doplatok z rozdielu ceny bez zmluvnej viazanosti a celkovej sumy za službu
do doby predčasného
vypovedania
pred
ukončením
doby zmluvnej
viazanosti
- vypovedanie službyzaplatenej
zo strany poskytovateľa
pred uplynutím
doby služby
zmluvnej
viazanosti
z dôvodu
neplatenia
/15dní po dni splatnosti 2. po sebe nasledujúcej nezaplatenej platby:
- cena vypočítaná na základe tarify z doby uzatvorenia zmluvnej viazanosti ako doplatok z rozdielu ceny bez zmluvnej viazanosti a celkovej sumy za službu zaplatenej do doby predčasného
vypovedania služby + 0,05% sankčný úrok z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby
Download

< / Internet CarboTV