Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Finančný
sprostredkovate
3
Marián Kupka
Školská 1132/5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421908213111(Marian
Kupka), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Hlavný referent asistent
1
Okresný súd Liptovský
Mikuláš
Tomášikova 5, Liptovský
Mikuláš, 03133
Telefón - služobný:
+4210445516143(Iva
Vernerová), Fax:
044/5514041, Mail služobný:
[email protected]
za mesiac
1
Mzda Od
- Do
427 - 480
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Pomáha uďom
prijímať tie správne
rozhodnutia o ich
financiách. Robíme to
rôznymi spôsobmi:
priamym finančným
sprostredkovaním,
sprostredkovaním na
úrovni firiem alebo
aktuálnym
informovaním o
finančných
produktoch,
inštitúciách a ich
analýzami.
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Odborná činnosť
vyžadujúca
spoluprácu s inými
organizačnými
útvarmi aj mimo
služobného úradu.
Vybavovanie
odbornej agendy na
úseku výkonu
súdnictva tvoriacej
podklad na
rozhodovanie v
konaní pred súdom.
Dátum
nástupu
ihneď
07.07.2014
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
Klientsky pracovník,
konzultant, poisťovací
poradca
2
Union poisťovňa, a. s.
Kuchár
1
Kuchár
Kuchárka
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Belopotockého 2,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+4210911251867(Bc. Anna
Spodniaková), Mail
služobný:
[email protected]
za mesiac
Stredné odborné
vzdelanie
Mikulášska chata, s.r.o.
Demänovská Dolina 75,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421907724382(Ing.
Veronika Kováčiková), Mail
služobný:
[email protected]
a.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
2
OREŠNICA, spol. s r.o.
Račkova dolina 301,
Pribylina, 03242
Telefón - služobný:
+421905705708(Zuzana
Janíková), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
1
LPJ - GASTRO, s.r.o.
Pod lipami 64, Liptovský
Hrádok, 03301
Telefón - služobný:
+421445280745(Ing.
Katarína Urbanová), Mail
služobný:
[email protected]
m.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
2
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
aspoň 2
roky
aspoň 4
roky
Popis miesta
Dátum
nástupu
konzultácie, odborné
poradenstvo pre
klientelu,
poskytovanie
informácií klientom
na pobočke, servis a
predaj produktov
pod a potrieb
klientely,
administratívna
činnosť.
ihneď
hlavný kuchár na
smene
ihneď
príprava minútkových
a hotových jedál.
ihneď
- príprava a výroba
pokrmov v teplej a
studenej kuchyni
- dodržiavanie
receptúr a prípravy
jedál pod a noriem a
postupov
- znalosť a
dodržiavanie HACCP
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
komunikácia s
klientami, telefonická
a mailová
komunikácia, tvorba
cenových ponúk
pod a požiadavky
klienta,
zabezpečovanie
online komunikácie s
klientom,
vystavovanie účtov,
bežné administratívne
práce recepcie, ...
Dátum
nástupu
Recepčná/recepčný
1
Mikulášska chata, s.r.o.
Demänovská Dolina 75,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421907724382(Ing.
Veronika Kováčiková), Mail
služobný:
[email protected]
a.sk
Učite hry na bicie
nástroje
1
Základná umelecká škola
J. L. Belu
M.M. Hodžu 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+4215621580(PhDr.
Ľubomír Raši PhD.), Mail
služobný: [email protected]
Vyššie odborné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
učite hry na bicie
nástroje
02.09.2014
Učite hry na drevené
dychové nástroje
1
Základná umelecká škola
J. L. Belu
M.M. Hodžu 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+4215621580(PhDr.
Ľubomír Raši PhD.), Mail
služobný: [email protected]
Vyššie odborné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
učite hry na drevené
dychové nástroje
02.09.2014
Učite hry na klavír korepetítor
2
Základná umelecká škola
J. L. Belu
M.M. Hodžu 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+4215621580(PhDr.
Ľubomír Raši PhD.), Mail
služobný: [email protected]
Vyššie odborné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
korepetícia v
hudobnom a
tanečnom odbore
Učite hry na klavíri
1
Základná umelecká škola
J. L. Belu
M.M. Hodžu 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+4215621580(PhDr.
Ľubomír Raši PhD.), Mail
služobný: [email protected]
Vyššie odborné
vzdelanie
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
učite - hra na klavír
3
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
Popis miesta
ihneď
ihneď
02.09.2014
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Učite pre odbor
cirkevná hudba
1
Základná umelecká škola
J. L. Belu
M.M. Hodžu 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+4215621580(PhDr.
Ľubomír Raši PhD.), Mail
služobný: [email protected]
Vodič osobného
motorového vozidla
2
BLD restaurants, s.r.o.
Kamenné pole 4449,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421905921900(Branko
Lapoš), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
Rozvoz jedál,
podmienka vlastný
automobil
ihneď
asistent osobného
poradcu zdravia
1
LUGAPROFIT, s.r.o.
Hradná 529, Liptovský
Hrádok, 03301
Šintaj Ľubomír,
[email protected],
0905507549
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
dohodnutie stretnutí
pacientov pre
osobného poradcu
zdravia
znalosť PC,
administratívne práce
ihneď
asistent riadite a
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Ľubomír Čupka,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
vedenie agendy,
tabu ky, štatistiky,
komunikácia,
rokovania,
organizovanie
stretnutí, príprava
podkladov
precízna práca,
samostatnosť,
zodpovednosť
znalosť ekonomickej
agendy, znalosť PC a
AJ
žiadosť a životopis
posielať na email:[email protected]
ihneď
4
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Vyššie odborné
vzdelanie
Požad.
prax
bez
požiadavky
na
odbornú
prax
Popis miesta
vyučovanie v odbore
cirkevná hudba
Dátum
nástupu
02.09.2014
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
asistent soc.
pracovníka/
ergoterapeut
1
Domov pre seniorov
Golden Age
Mincová 5/, Liptovský
Mikuláš, 03105
Kotrbová Iveta,
[email protected],
0908926994
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
asistent soc.
pracovníkaergoterapeut
terapia pre
dôchodcov, liečba
prácou
spo ahlivosť ,
flexibilita, empatia
ihneď
asistent účtovníka
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Ing. Ľubomír Čupka,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
vedenie mzdovej
agendy, výber
zamestnancov,
personalistika,
komunikácia,
rokovania
precízna práca,
samostatnosť
znalosť ekonomickej
agendy, znalosť PC
žiadosť a životopis
posielať emailom:[email protected]
t.sk
ihneď
automechanik
1
PNEU MOTOTECHNA,
s.r.o.
ul.1.mája 485, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing. Kováč Ivan,
044/5521444,
[email protected]
e.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pneuservisné služby,
automechanik
ihneď
automechanik/
elektrikár
2
LISS, s. r. o.
1.mája 2066, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing.Brinčík Rudolf,
[email protected], 044/5524248
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
oprava osobných a
nákladných vozidiel
prax-výhoda
vodičský preukaz B,Cpodmienka
ihneď
5
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
balič
1
GERGONNE SLOVENSKO,
s. r. o
Za mostom 1010/21 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Balážová Erika,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
balenie hotových
výrobkov, výstupná
kontrola
ihneď
barman
3
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina 1486, Pribylina,
03242
Greguš,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
výroba miešaných
nápojov pod a
receptúr a ich
servírovanie
účtovanie a vedenie
pokladne
barmanský kurzvýhoda
ihneď
chyžná
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Chovanová, 044/5591411,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
zodpovednosť za
poriadok a čistotu
hotela, spoločných
priestorov
starostlivosť o
hotelové izby
flexibilita, zmysel pre
poriadok, praxvýhoda
ihneď
cukrár
1
Jana Jankovičová
Bellova 1947/13,
Liptovský Mikuláš, 03101
Jankovičová Jana,
0940344606,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
cukrár s výučným
listom a praxou
zodpovedenosť,
kreativita
ihneď
6
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
elektromechanik na
linke
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
40
IN - CITY Manpower, s. r.
o.
Pálenica 53/79 , Liptovský
Hrádok, 03317
Kontakt u zamestn.
Ing. Tatiana Kaliská,
[email protected]
Forma
mzdy
dohodou
7
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
práca s výrobnou
dokumentáciou a
prac. postupmi pre
elektrotechnické
výrobky a systémy,
príprava a rozdelenie
materiálu pre montáž,
jemná montáž,
krimpovanie
kontaktov na káble
premeriavanie,
spájkovanie
manuálna zručnosť,
jemná motorika
vítaná, prax-1 rok
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
konštruktér
strojárskej výroby
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03301
Ing. Mináriková Marta,
05201292,
[email protected]
dohodou
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
zodpovedá za
konštrukčnú
dokumentáciu,
spravuje konštrukčnú
dokumentáciu
rieši požiadavky
zákazníkov na úpravy
konštrukčného
riešenia výrobkov
podklady pre cenové
ponuky, spolupracuje
pri tvorbe vstupných
údajov IS Sysklass
kontroluje a dozerá
na proces výroby
vzoriek
presnosť, dôslednosť,
spo ahlivosť,
analytické myslenie,
samostatnosť
znalosť PCSolidWorks,
AutoCAD- pokročilý
znalosť jazyka-AJ
ihneď
konštruktér
vzduchotechniky a
klimatizácie
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
čítanie výkresovej
dokumentácie
prax v odborevýhoda
vodičský preukaz B
ihneď
8
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
kozmetik
1
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina, 1486, Pribylina,
03242, Liptovský Mikuláš
Cviková Zuzana,
[email protected]
mon.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
plnenie povinností v
oblasti kozmetiky
absolvent kurzu
nechtového dizajnuvýhoda
ihneď
kuchár
1
Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s. v skratke
HBP, a.s.
Boca Vyšná č.73 , Vyšná
Boca, 03224
Behalová Marta,
044/5209020,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
príprava jedál,
minútok na pokyn
šéfkuchára
prax-2 roky
pracovná pozíciaHotel Barbora, Vyšná
Boca
ihneď
kuchár
1
KLAR, s.r.o.
1.mája 117, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Mgr. Trnovská Monika,
[email protected],
0903640471
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
príprava jedál
prax-výhoda
ihneď
kuchár
1
LPJ - GASTRO, s.r.o.
Pod lipami 64, Liptovský
Hrádok, 03301
Ing. Ondrejková Urbanová,
[email protected]
com
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
varenie pokrmov
pod a receptúr
komunikácia,
pružnosť, vodičský
preukaz-B
prax-4 roky
ihneď
kuchár
1
Salaš - Žiar
Žiar 217, Žiar, 03205
Matejková Alica,
0907856478, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kuchár
samostatnosť,
zodpovednosť
výučný list v odbore
prax-2 roky
ihneď
9
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
kuchár
1
TATRA GASTRO Liptovský
Mikuláš, s.r.o.
1. mája 41, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ďurica, 0908930369,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
príprava hotových
jedál a minútok
zodpovedný a
profesionálny prístup
k práci
prax-3 roky
ihneď
kuchár
1
Špeciálna základná škola s
materskou školou
internátna
Kupe ná 97, Liptovský Ján,
03203
Ing. Mojžišová Pavlína,
044/5263362,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
zabezpečovanie
postupov výroby jedál
v školskej jedálni
ihneď
kuchár
3
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina 1486, Pribylina,
03242
Greguš,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
príprava a výroba
pokrmov v teplej a
studenej kuchyni,
kontro ovanie a
dodržiavanie HACCP
prax-špecializácia na
ruský kuchyňu
ihneď
manažér
1
DOM - MAX s.r.o.
Kuzmányho 3999,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Mgr.Ševčíková Ivana,
[email protected],
044/5623407
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI/Apreobsadenie
manažér predaja
ihneď
masér
1
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina 1486, Pribylina,
03242
Cviková Zuzana,
[email protected]
mon.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
plnenie povinností v
oblasti masáží
základný kurz- lávové
kamene
základný kurzmedová masáž
ihneď
10
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
murár
1
GEVOS, s.r.o.
Galovany 162, Svätý Kríž,
03211
Ing. Gejdoš Jozef,
0908526642,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
murár-tesár
bežné murárske a
tesárske práce,
schopnosť
samostatnosti pri
práci
prax- 3 roky
ihneď
mäsiarsky technológ
1
ADIVIT, spol. s r.o.
Liptovský Mikuláš , 03101
Ing. Bégerová Ivana,
0376516910,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
predaj
potravinárskych aditív
s ich následným
spracovaním do
hotových výrobkov
vypracovanie noriem
potravinárske
zameranioe, prax-3-5
rokov
práca v žilinskom
regióne
ihneď
vodičský preukaz Bpodmienka
nočný recepčný
1
Ľubica Kováčová LUMIKO
Štúrová 808/15 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Ježová,
[email protected]
k, 0919399980
11
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
práca v nočných
hodinách
znalosť PC a znalosť
jazyka AJ, NJ
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
obchodný a
projektový manažér
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
vodičský preukazpodmienka
anglický a nemecký
jazyk
prax v oblasti
obchodu- výhoda
ihneď
obchodný zástupca
1
REMING, s.r.o.
Belanská ulica 552/38,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Kubalák Michal,
[email protected],
0918485863
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obchodný zástupca
predaj a ponuka
nápojov pre hotely,
reštaurácie
kaviarne a
maloobchodné
predajne
aktívne vzdelávanie
nových zákazníkov
komunikatívnosť,
flexibilita
ihneď
12
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
obchodný zástupca
4
DEPOXSPORT
1.mája 4313 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Bošnjak
Željko,[email protected]
sk, 0911391423
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
obchodný zástupca
predaj športového
oblečenia pre futbal
vodičský preukazpodmienka
ihneď
obchodný zástupca
4
Erika Kovácsová
Štúrova 17, Lipt. Mikuláš,
03101
Mgr. Kovácsová Erika,
0905392652,
[email protected]
p.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
kontaktovanie
pridelených klientov,
vypracovanie ponuky
v PC, uzatváranie
zmlúv s klientom
zodpovednosť,
komunikatívnosť,
príjemné
vystupovanie,
obchodnícke
zručnosti
ihneď
obsluha
práčovníckych strojov
2
LIPRA, s.r.o.
Opavská 619/2, 031 04
Liptovský Mikuláš,
Liptovský Mikuláš
PhDr.Lapáková Zdenka, ,
0905945229, [email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pranie a manglovanie
bielizne, ručné
žehlenie bielizne,
práčovnícky servis
krajčírske vzdelanie,
slušné vystupovanie
VK- LIPRA, s.r.o.(u
zamestnavate a),
16.06.2014 od
08.00-12.00 hodine
ihneď
13
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
opatrovate
1
Zariadenie pre seniorov a
domov sociálnych služieb
mesta Liptovský Mikuláš
Palúčanská 219, Liptovský
Mikuláš, 03101
Mgr. Valková Margita,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
§50j( podpora
regionálnej a miestnej
zamestnanosti )
opatrovate ská služba
v zariadeniach
sociálnych služieb
opatrovate ský kurzvýhoda
VK:ÚPSVaR Lipt.
Mikuláš, 18.06.2014 o
09.00hodine, č.d.101,
priniesť si životopis
ihneď
operátor CNC strojov
3
MIBERAS, s.r.o.
Podtatranského 680,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Bendík Miroslav,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
kompletné riadenie a
ovládanie CNC stroja
prax-1rok, znalosť PC
ihneď
operátor výroby-NC
strojov
2
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
Pálenica 79, Liptovský
Hrádok, 03317
Ing. Mináriková Marta,
05201292,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
programovanie a
obsluha NC strojov
práca na vysekávacích
lisoch TRUMPF
ohýbanie súčiastok
pod a predloženej
dokumentácie na
lisoch
prax- 2 roky, čítanie
výkresovej
dokumentácie
schopnosť pracovať
systematicky,
samostatne v 3smennej prevádzke
ihneď
14
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
opravár výťahov
1
SEVYT SK
J. Starohorského 981/10,
Liptovský Mikuláš, 03101
Oravec Milan, 0911490492,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
opravy výťahov +
práce s revíznym
technikom
Osvedčenie pod a
Vyhl.508/2009
Z.z.§22,23
ihneď
pedagogický
zamestnanec v
hudobnom odbore
1
Súkromná základná
umelecká škola
Komenského 10 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Mgr. Dúhová Martina,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
pedagogické
vzdelanie alebo
pedagogické
minimum-podmienka
zodpovednosť,
dochví nosť,
cie avedomosť,
flexibilita, kreativita
znalosť PC, vodičský
preukaz B
žiadosť s dokladom o
vzdelaní, profesijným
životopisom,
motivačným listom a
súhlasom uchádzača
na použitie
osobných údajov
zasielať do 30.06.2014
na [email protected]
ihneď
15
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pedagogický
zamestnanec v
tanečnom odbore
2
Súkromná základná
umelecká škola
Komenského 10 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Mgr. Dúhová Martina,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie tretieho
stupňa
pedagogické
vzdelanie alebo
pedagogické
minimum-podmienka
zodpovednosť,
dochví nosť,
cie avedomosť,
flexibilita, kreativita
znalosť PC, vodičský
preukaz B
žiadosť s dokladom o
vzdelaní, profesijným
životopisom,
motivačným listom a
súhlasom uchádzača
na použitie
osobných údajov
zasielať do 30.06.2014
na [email protected]
ihneď
pomocná sila do
kuchyne
1
Liptovské dvory, s.r.o.
Jánska dolina 438,
Liptovský Ján, 03203
Bahleda Branislav,
[email protected],
0917160266
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
pomocné práce v
kuchyni
chuť pracovať
ihneď
pomocná sila v
kuchyni
2
Emil Hruboš PENZION
BOROVEC
Ve ké Borové 118, Huty,
02746
Hruboš Emil,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
pomocná sila do
kuchyne
ihneď
pomocná silapokladník/výdaj jedál
1
TATRA GASTRO Liptovský
Mikuláš, s.r.o.
1. mája 41, Liptovský
Mikuláš, 03101
Ďurica, 0908930369,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
pomocná silapokladník a výdaj
jedál
prax-3 roky
ihneď
16
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pomocná silaupratovačka
1
Restaurant & Pizzeria
Taverna, s.r.o.
Námestie Oslobodite ov
85/21, Liptovský Mikuláš,
03101
Šimon Marek, 0908837559
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
flexibilita,
komunikatívnosť
prax-3 roky
ihneď
pomocná sila/chyžná
1
Ján Kadura
Nábr. Janka Krá a 8 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Kurilovská,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie
pomocná sila/ chyžná
upratovanie izieb,
práca v kuchyni
zdravotný preukazpodmienka
práca na hotely
Lodenica
ihneď
pomocný kuchár
1
Ján Porubän - POD
ŠIBENICOU
Palúčanská 343/5,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Porubän Ján, 044/5541130,
0907880714
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pomocný kuchárskúsenosti s
kvalinejšou formou
gastronómie
príprava a výdaj jedál,
šalátov, príloh
dodržiavanie čistoty
na pracovisku
prax-výhoda
ihneď
pracovník SBS
1
NODUS s.r.o.
Liptovský Hrádok, 03301
Podsedník Vlastimil,
[email protected]
, 0910306979
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
stráženie
objektu(Tesla Lipt.
Hrádok)
prax- výhoda
platný preukaz
odbornej spôsobilosti
na prácu v SBS
znalosť PC
ihneď
17
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
pracovník bufetu
1
Martin Rusek
Prekážka 726/21,
Liptovský Hrádok 1, 03301
Ing. Kiss
Peter,[email protected]
dohodou
pracovník pre
mzdové a personálne
práce
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Devečková Iveta,
[email protected],
[email protected],
044/5520473
dohodou
pracovník v lesníctve
5
TATRA TIMBER Logistik
PLUS, a.s.
SNP 138, Liptovský
Hrádok, 03301
Ganobjak Róbert,
0918819359,
[email protected]
k.sk
pracovník-mobilné
čistiace služby
3
M & M EUROTRADE
servis, s.r.o.
Liptovský Mikuláš3 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Manik Luboš
18
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
vydávanie stravy,
obsluha bufetu,
predaj tovaru, príjem
tovaru, bežná údržba
žiadosti posielať na email:[email protected]
k
ihneď
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
mzdové a personálne
práce
prax-1 rok
znalosť PC
ihneď
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
uhadzovanie haluziny,
zalesňovanie,
vyžínanie
vyžadujeme dobrý
zdravotný stav,
zodpovednosť
ihneď
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
mobilné čistiace
služby pre
domácnosť, podniky,
inštitúcie
posielať profesný
životopis + fotografia
na email:happydogpresov
@gmail.com
vodičský preukaz Bpodmienka
tímová práca,
komunikatívnosť,
zodpovednosť
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
pradajca
elektrospotrebičov a
doplnkov do
domácnosti
2
František Majtán EURONICS TPD
Štúrova 1968/1, Lipt.
Mikuláš, 03101
Studená Zuzana,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
maloobchodný
predaj, práca v
pokladni, fakturácia,
príjem a výdaj tovaru
záujem o
elektrotechniku,
práca s uďmi
ihneď
predajca
1
Igor Danaj
Gôtovany 205, 032 14
Ľube a, Gôtovany
Danaj, [email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
technické
poradenstvo a
komunikácia so
zákazníkmi
uzatváranie zmlúv,
technické myslenie,
ekonomické znalosti,
organizačné
schopnosti
prax-výhoda, znalosť
PC
vodičský preukazpodmienka
ihneď
predajca stavebného
materiálu
1
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Kpt. Nálepku 14 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Baranec Dušan,
[email protected]
0905509613
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca v
pokladni,práca s
hotovosťou, evidencia
materiálu, fakturácia
poradenstvo v
odbore stavebníctvo
ihneď
19
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
predajca-zákaznícky
servis
1
Ing. Ľubomír Čupka
TATRAPET, exportimport,chovate ské
potreby
Podtatranského 15/16,
Liptovský Mikuláš, 03101
Žabková Petra,
044/5522946,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
práca na termíny,
komunikácia s
odberate mi, vedenie
agendy, vybavovanie
objednávok
výstupná kontrola
pred expedovaním
tovaru, samostatnosť,
zodpovednosť
znalosť jazyka-AJ,
prax-výhoda, znalosť
JÚ
životopis spolu so
žiadosťou poslať na email:[email protected]
ihneď
predavač
1
Roman Tulinský
Štefánika 2 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Tulinský Roman,
[email protected],
0918938452
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
predaj syrov a
mliečnych výrobkov
hygienické minimumpodmienka
ihneď
predavač
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Porubenová,
[email protected],
0908915856
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
predaj tovaru
konečnému
spotrebite ovi
prax-výhoda
ihneď
predavač/ servisman
1
SPORTISIMO SK s. r. o.
1. mája 41, OC STOP
SHOP , Liptovský Mikuláš,
03101
Hýll Ondrej,
[email protected]
o.cz
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
prijímanie a
spracovanie tovaru,
obsluha zákazníkov,
základné servisné
činnosti(bicykel,lyže)
ihneď
20
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
predavač/bufetár
1
PDR Gastro, s.r.o.
Thermal Park, Bešeňová
136, 03483
Ing.Szabóová,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
príprava a výdaj
polotovarových
pokrmov vo Fast
Foode, obsluha fritéz,
konvektomatu,
príprava šalátov,
čistiace práce,
dodržiavanie hygieny
zdravotný preukaz
príp. osvedčenie o
odbornej spôsobilosti
v potravinárstve
výučný list- výhoda
prax- výhoda
ihneď
recepčný
1
FIVING, s.r.o.
Palugyayho 550, Liptovský
Mikuláš, 03101
Machovcová, [email protected],
044/5476701
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
zabezpečenie
administratívnych
prác, vedenie a správa
agendy
registratúrneho
strediska
organizácia došlej a
odoslanej
korešpodencie,
zakladanie a
evidencia
zapisovanie do IS v
elektronickej forme,
doh ad nad firemným
vozovým parkom
znalosť jazyka-AJ, NJ,
znalosť PC
vodičský preukaz B
študijný odbor:
všeobecný ,
ekonomický,
obchodný
ihneď
21
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
recepčný
1
SKI KOLIESKO, s.r.o.
Demänovská Dolina 330,
Liptovský Mikuláš, 03101
Chovanová,
[email protected],
044/5591411
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
zabezpečenie chodu
recepcie
znalosť PC, znalosť
jazyka-AJ, NJ, RJ
flexibilita
prax-výhoda
ihneď
recepčný/prevádzkar
1
F- Motel, s. r. o.
Podtureň Roveň 304,
Liptovský Hrádok 1, 03301
JUDr. Fronková Katarína,
[email protected],
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI- preobsadenie
zabezpečenie chodu
hotela, recepcie,
komunikácia so
sprostredkovate ským
i firmami oh adom
vyťažovania
lôžkovej časti hotela,
vedenie skladového
hospodárstva,
výpomoc pri tvorbe
jedálneho lístka
znalosť jazyka: AJ
alebo NJ, prax-výhoda
ihneď
samostatný účtovník
1
MEDVE, s.r.o.
M.Pišuta 4010, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Macková, [email protected],
0917761964
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
komplexné
spracovanie
účtovníctva
prax-nutná
znalosť PC-program
Kros Omega
ihneď
22
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
servisný technik
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
SEDOZA, spol. s r.o.
Adresa pracoviska
Pri železnici 12, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Kontakt u zamestn.
Piovarči,
[email protected],
0445223242
23
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
oprava dojacích
zariadení,
elektroinštalácie po
po nohospodárskych
družstvách
práca v teréne,
vodičské oprávnenie
typu B- podmienka
prax-2 roky
platná vyhláška §22 až
24 zákona č.124/2006
Z.z. a vyhlášky MPSVR
SR č 508/2009 Z.z.
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
skladník/reklamačný
technik
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
PANLUX SK s.r.o.
Adresa pracoviska
Pálenická 476/1, Liptovský
Mikuláš, 03104
Kontakt u zamestn.
Mikulášová Ľubica,
[email protected]
24
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
§50( podpora
zamestnávania
znevýhodneného
UoZ )
vyhodnocovanie a
oprava
reklamovaného
tovaru, vybavovanie
reklamácií
osvedčenie o
odbornej spôsobilosti
v elektrotechnike s
odbornou
spôsobilosťou pod a
§22 zákona č.
124/2006 Z.z.
prílohy č.2 a vyhlášky
č.508/2009 Z.z.
skladník-expedícia
tovaru a zabalenie
tovaru pod a zadanej
objednávky
odberate a, príjem
tovaru na sklad,
manipulácia s
bremenami
odbor
elektrotechnickýpodmienka
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
skladovoadministratívny
pracovník
1
Peter Mlynček PEMMEVA
obchodno - reštauračné
služby
stolár
1
strojník
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Smrečianska 664, 03104
Mlynček Peter, 0903806205,
[email protected]
m
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
príjem výdaj tovaru,
vedenie skladovej
evidencie,
normovanie jedál
inventarizácia
zdravotný preukaz,
vodičský preukaz Bpodmienka
znalosť PC
ihneď
Ján Rysula
Važec 789, Važec, 03261
Rysula, 0903627917,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
stolár
výroba kostier na
sedacie súpravy
prax-1 rok
ihneď
2
Technická obnova a
ochrana železníc, a. s.
(TOOŽ)
Revolučná 8, Liptovský
Mikuláš, 03101
Moravec, [email protected],
0911424113
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
strojník-práca s
hydraulickou rukou
oprávnenie na pozíciu
strojník
prax-3 roky
ihneď
strojný zámočník
2
Cestné stavby Liptovský
Mikuláš, spol. s r.o.
1. mája 724, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Guráňová Iveta,
[email protected]
k, 044/5434218
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
strojný zámočník
zváračský preukaz, ZG1, Z-E1, Z-M1
ihneď
technický zástupca
1
FOTOLOOK, s.r.o.
Družstevná 5, Liptovský
Mikuláš, 03101
Špimr Michal,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
technický zástupca
znalosť po ského
jazyka , všeobecná
technická znalosť
vodičský preukazpodmienka
ihneď
25
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
technik/ kontrolór
akosti
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
INVENTIVE, s.r.o.
Adresa pracoviska
Pri železnici 50, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Kontakt u zamestn.
Bistiak, [email protected],
044/5222450
26
Forma
mzdy
dohodou
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
kontrola kvality
výrobkov, viesť
evidenciu pre kvalitu,
komunikácia s
odberate om, práca s
merac. prístrojmi
manuálna zručnosť,
zodpovednosť,
komunikatívnosť
osvedčenie zamerané
na kvalitu- výhoda
znalosť PC, znalosť AJ
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Názov profesie
Poč.
VPM
Zamestnávate
technológ strojárskej
výroby
1
T E S L A Liptovský
Hrádok a.s.
traktorista-vyhŕňač/
krmič
2
Po nohospodárske
družstvo Východná
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Pálenica 53/79, Liptovský
Hrádok, 03301
Ing. Mináriková Marta,
05201292,
[email protected]
dohodou
Úplné stredné
odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
tvorba
technologických
postupov výroby pre
súčiastku,
podzostavu, zostavu
spracovanie výpočtov
spotreby materiálu na
výrobok, vykonávanie
zmien v tech.
dokumentácii
stanovenie
normatívov spotreby
práce, vypracovanie
podkladov pre
cenové ponuky v IS
Sysklass
programovanie NC
strojov, prax-2 roky,
znalosť PC-Trutop
Punch, Trutops Bend,
znalosť jazyka- AJ
samostatnosť,
zodpovednosť,
aktívny prístup,
zmysel pre tímovú
prácu
záujem vzdelávať sa a
profesionálne rásť
ihneď
Východná 465, 03232
Mgr.Kabátová Danka,
[email protected]
k, 044/5295245
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
vyhŕňanie mašta ného
hnoja/kŕmenie
hospodárskych
zvierat
vodič
VP-traktorpodmienka
ihneď
27
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
upratovačka
1
GERGONNE SLOVENSKO,
s. r. o
Za mostom 1010/21 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Balážová Erika,
[email protected]
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
upratovanie
priestorov
spoločnosti
ihneď
vedúci riadiaci
pracovníci
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Ing.Moravčík
Slavomír,[email protected]
dohodou
Vyššie odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
skúsenosti s vedením
kolektívu, prax-7
rokov v
potravinárskom
priemysle
znalosť PC, vodičský
preukaz
ihneď
vodič MKD
1
Anton Pažítka PAMA Trans
Rázusova 1872/10,
Liptovský Mikuláš 1,
03101
Pazítka, 0915887777,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
vodič MKD-kamión
SK+CZ+EU sobota,
nede a-vo no
prax-2 roky
vodičský preukaz-C,E
ihneď
vodič MKD
1
Hoško, a.s.
SNP 220, Podtúreň-Roveň,
03301
Ing. Ria Hošková,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
vodič MKD
prax-min. 2 roky
vodičský preukaz
skupiny E- podmienka
ihneď
vodič MKD
2
HKP RM5 s. r. o.
Dovalovo 595 , Liptovský
Hrádok, 03301
Karas, Majerčíková,
[email protected],
044/5223940
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
vodič- zásobovanie
mrazených výrobkov
vodičský preukaz
B,C,E, karta vodiča,
kvalifikačná karta,
psychotesty
lekárska prehliadka a
EU preukaz
poistenca-podmienka
ihneď
28
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
vodič taxislužby
3
Dana Kubovčíková
Morušová 522/1,
Liptovský Mikuláš, 03104
Kubovčíková Dana,
0911800955
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
preprava osôb v
taxislužbe
kontaktovaťtelefonicky
ihneď
zdravotná sestra
3
Centrum sociálnych
služieb EDEN
Pod Lipami 66 , Liptovský
Hrádok, 03301
Mgr. Šišilová
Andrea,044/5630912,
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa
starostlivosť o
pacientov , vedenie
zdravotnej
dokumentácie
empatia, spo ahlivosť,
trpezlivosť
prax-výhoda
ihneď
zdravotnícky asistent
1
Centrum sociálnych
služieb ANIMA
Jefremovská 634,
Liptovský Mikuláš, 03104
Mgr. Mlynarčíková Monika,
[email protected],
044/5533327
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
poskytovanie
základnej
starostlivosti
občanom v zariadení
sociálnych služieb
prax-4 roky
ihneď
zvárač v ochrannej
atmosfére
1
SEDOZA, spol. s r.o.
Pri železnici 12, Liptovský
Hrádok 1, 03301
Piovarči,
[email protected],
0445223242
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
zváranie CO2 a
argónom-TIC/MIG
zváračský preukaz a
vodičský-podmienka
ihneď
29
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
zákaznícky servis pre
internetový obchod
1
Loviu, s.r.o.
Družstevná 5, Lipt.
Mikuláš, 03101
Spimr Michal,
[email protected],
0948405507
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
práca s
administratívou,
učtovný programPOHODA,
zakaznísky servis pre
internetový obchod
na SR, ČR, PL,
znalosť jazyka AJslovom aj písmom,
znalosť PC
vodičský preukazvýhoda
ihneď
zámočník
2
Liptovské pekárne a
cukrárne VČELA - Lippek
k.s.
1.mája 1919, Liptovský
Mikuláš, 03101
Grieš Igor, [email protected],
044/5520473-4
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
údržbarské a
zámočnícke práce
pod a potreby
zváračský preukaz,
vodičský preukaz -B
prax-1 rok
ihneď
zámočník/skladník
1
KOVMAX, spol. s r.o.
SNP 1, 031 01 Liptovský
Mikuláš,
Ing.Fronko Tibor,
[email protected]
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI- preobsadenie
zámočník/skladník
vodičský preukaz Cvýhoda
ihneď
30
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
účtovník
1
Alexandra Wellness Hotel,
s.r.o.
Jánska dolina 2190,
Liptovský Ján, 03203
Sláviková, [email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
Čašník
1
MA-MI PUB s.r.o.
Moyzesova 15, Liptovský
Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421915809378(Jaroslav
Kutlík), Mail služobný:
[email protected]
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
čašník
1
B.R.A.T., s.r.o.
1.mája 699, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Staroň Ján, slovenskarestauracia@imafex.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
31
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
aspoň 1
rok
Popis miesta
Dátum
nástupu
komplexné
spracovanie
účtovníctva,
spracovanie
mesačnej , kvartálnej
a ročnej závierky
znalosť daňovej a
účtovnej
problematiky
zodpovednosť
ihneď
obsluha
ihneď
pracovná pozícia
realizovaná s
príspevkom-§50a
čašník
znalosť jazyka a PC
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
BROMA PLUS s.r.o.
Demänovská cesta 130,
L.Mikulá, 03101
Broska, info@broma.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
obsluha hostí
prax-1rok, zručnosť,
príjemné
vystupovanie,
vodičský preukaz Bvýhoda
dobrý zdravotný stav,
znalosť jazyka-AJ
žiadosť so
životopisom posielať
na email:info@broma.sk
alebo
TATRA reštaurácia,
Demänovská cesta
130
kontaktovať budeme
len UoZ, ktorí spĺňajú
podmienky
zamestnávate a
dátum pohovoru si
určuje zamestnávate
po dohode s UoZ
ihneď
čašník
1
Ivan Korček-ŠH TATRAN
Agátová 485/4, Liptovský
Mikuláš 4, 03104
Korček Ivan,
LEKE@azet.sk,0907819830
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie
čašník
prax-výhoda
ihneď
čašník
1
LG TRADE, s.r.o.
Liptovský Ján , 03203
Hrnčiarová Veronika,
info@svatojanskakastiel.sk
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
práca časníka
Svätojánsky
kašie (Lipt. Ján)prevádzka
ihneď
32
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
čašník
1
Liptovské dvory, s.r.o.
Jánska dolina 438, 032 03
Liptovský Ján, Liptovský
Ján
Bahleda Branislav,
info@liptovskydvor.sk,
0917160266
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
poskytovanie
gastronomických
služieb
prax-2 roky
samostatnosť,
kreativita, zmysel pre
detail, chuť pracovať
ihneď
čašník
1
PDMM PROJEKT, s.r.o.
Demänová 478, Liptovský
Mikuláš, 03101
Matzenauer Martin,
info@penziondrak.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
obsluha zákazníkov
pod a
gastronomických
pravidiel,
dodržiavanie
jednotných zásad
obsluhy so snahou o
vysokú úroveň
podávanie informácií
o ponúkanom
sortimente a službách
penziónu,
pomocné práce na
recepcii,
profesionálny a
zodpovedný prístup,
komunikatívnosť,
flexibilita
znalosť jazyka-AJ, NJ,
RJ, PL
ihneď
čašník
1
Peter Mlynček PEMMEVA
obchodno - reštauračné
služby
I anovská cesta 512,
Závažná Poruba, 03202
Mlynček Peter,
mlyncekpemmeva@gmail.co
m, 0903806205
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha zákazníkov
práca s registračnou
pokladňou, platný
zdravotný preukaz
ihneď
33
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
čašník
3
Grand hotel Permon, s.r.o.
Pribylina 1486, Pribylina,
03242
Greguš,
gregus@hotelpermon.sk
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
prijímanie
objednávok,
poskytovanie rád pri
výbere pokrmov a
nápojov, servírovanie
a vydávanie pokrmov
a nápojov,
príjemné
vystupovanie
príprava a
aranžovanie
miestnosti a tabu
ihneď
čašník-barman
5
CAFE FRANCE, s. r. o
Kamenné pole 4447/2 ,
Liptovský Mikuláš, 03101
Blašková Barbara,
cafefrancebj@gmail.com,
0910902201
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie
obsluha zákazníkov,
práca s pokladňou,
príprava a podávanie
nápojov
prax-1rok
barmanský a
baristický kurzvýhoda
komunikatívnosť,
flexibilita
ihneď
čašník-krupier
1
PLAY SHV
Garbiarska 20 , Liptovský
Mikuláš, 03101
Petruf František,
franko31@gmail.com,
0905496777
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie
krupier v herni+
čašník
obsluha hostí
ihneď
34
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
čašník/recepčný
1
STIV Čertovica, s.r.o.
čertovica 266, 032 34
Vyšná Boca,
Ing.Ivanko Pavel,
certovica@certovica.sk,
0905320495
dohodou
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie
Špecialista/-ka
firemného poistenia
2
Union poisťovňa, a. s.
Belopotockého 2,
Liptovský Mikuláš, 03101
Telefón - služobný:
+421915520777(Juraj Kríž),
Fax: +421445526597, Mail
služobný: juraj.kriz@union.sk
za mesiac
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné
všeobecné
vzdelanie, Vyššie
odborné
vzdelanie,
Vysokoškolské
vzdelanie prvého
stupňa,
Vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa
35
Požad.
prax
aspoň 1
rok
Popis miesta
Dátum
nástupu
pracovná pozícia
realizovaná v rámci
NPXXI-preobsadenie
obsluha hostí v
reštaurácii , recepčnýubytovanie hostí
komunikatívnosť,
zodpovednosť
znalosť jazyka-výhoda
ihneď
- realizovať aktívnu
obchodnú činnosť a
predaj produktov
neživotného a
životného poistenia
so zameraním na
firemnú klientelu
- poskytovať odborné
poradenstvo a servis
firemným klientom,
propagovať produkty
a služby poskytované
spoločnosťou
- podporovať predaj
vybraných produktov
a služieb spoločnosti
- vypracovávať
poistné zmluvy
- zabezpečovať
priebežné plnenie
stanovených
obchodných cie ov v
oblasti predaja
produktov a služieb
spoločnosti firemným
klientom
- spolupracovať s
Union zdravotnou
poisťovňou
01.07.2014
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Šéfkuchár
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
1
Zamestnávate
HOTELITY s. r. o.
Adresa pracoviska
Demänovská Dolina 5,
Demänovská Dolina,
03101
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Telefón - služobný:
+421902419099(Ing. Zuzana
Kvočeková), Mail služobný:
career@hotelity.sk
dohodou
36
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Úplné stredné
odborné
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
aspoň 5
rokov
• Plánovanie,
organizovanie a
realizácia výroby
pokrmov teplej a
studenej kuchyne.
• Riadenie
pracovného tímu
kuchyne, hodnotenie
práce všetkých
pracovníkov v
kuchyni.
• Zodpovednosť za
kvalitu vyrobených
jedál.
• Dodržiavanie
noriem a výrobných
postupov.
• Návrhy na nové
kalkulácie jedál.
• Zodpovednosť za
dodržiavanie
štandardov hygieny a
kvality.
• Tvorba nových
jedálnych lístkov,
špeciálnych ponúk
atď.
• Úzka spolupráca s
manažérom
reštaurácie a vedením
spoločnosti.
• Tvorba rozpisov
pracovných zmien.
• Zodpovednosť za
výkazy
odpracovaných zmien
ako podklad k
mzdám.
Dátum
nástupu
ihneď
Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš
Údaje k 12.06.2014
Názov profesie
Vytvorené 13.06.2014 o 03:15
Poč.
VPM
Zamestnávate
Adresa pracoviska
Kontakt u zamestn.
Forma
mzdy
Mzda Od
- Do
Požadované
vzdelanie
Požad.
prax
Popis miesta
Dátum
nástupu
• Byť nápomocný a
aktívny pri
plánovaných investícií
v kuchyni.
• Ostatné úlohy
vyplývajúce z náplne
práce.
Na pozíciu prosím
reagujte zaslaním CV
a motivačného listu
na career@hotelity.sk
šička kožených
odevov
4
KOBI, spol. s r.o.
Družstevná 6, Liptovský
Mikuláš 1, 03101
Ing.Uličný , kobi@stonline.sk
dohodou
Základné
vzdelanie, Nižšie
stredné odborné
vzdelanie,
Stredné odborné
vzdelanie, Úplné
stredné odborné
vzdelanie
prax v šití odevovvýhoda, vyučený
krajčír-výhoda
zručnosť pri šití
športových odevov na
priemyselných
strojoch
chuť pracovať
ihneď
žeriavnik
3
Technická obnova a
ochrana železníc, a. s.
(TOOŽ)
Revolučná 8, Liptovský
Mikuláš, 03101
Moravec, moravec@tooz.sk,
0911424113
dohodou
Nižšie stredné
odborné
vzdelanie
žeriavnicke práce
prax-3 roky
ihneď
37
Download

Evidované vo né pracovné miesta na UPSVR Liptovský Mikuláš