ZMLUVA O DIELO
na dodanie a montaz kameroveho monitorovacieho systemu (KMS) CCTV,
uzavretej v sulade s ust. 536 a nasl. Obchodneho zakonnfka.
Cl. 1. Zmluvne strany
Objednavatef:
Nazov:
Adresa sfdla:
V zastupenf:
ICO:
Bankove spojenie:
Dodavatef:
Obchodny nazov:
Adresa sfdla:
V zastupenf:
Obec LONTOV
Lontov 67 , 935 75 Ipel'sky Sokolec
Mgr. Stefan KUCZMAN, starosta obce
00587541
VUB a.s., c. uctu: 28124152/0200
XD Scout-Csaba SEJLI
Kral'a Mateja 120/6, 935 74 PASTOVCE
Csaba Sejli
Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
Csaba Sejli
b) technickych:
Csaba Sejli
ICO:
DIC:
Bankove spojenie:
I BAN:
SWIFT:
35346698
102 787 92 48
OTP Banka Slovensko - pobocka Sturovo,
SK5052000000000007312568
OTPVSKBX
Cl. 2. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie a montaz kameroveho monitorovacieho systemu
(KMS) CCTV, na sledovanie pohybu a prejavu osob v monitorovanom priestore pre obec
Lontov v ramci projektu ,,Zvysenie bezpecnosti obce Lontov".
2. Rozsah a specifikacia predmetu zmluvy zahrna :
Dodavku a montaz technologic KMS CCTV a kabelaze KMS CCTV v zmysle cenovej kalkulacie
zodna 3.6.2012.
3. Objednavatel'sa zavazuje dodany predmet zakazky prevziat' a zaplatit'.
Cl. 3. Cas a miesto plnenia
l.Dodavatel' sa zavazuje dodat' kompletny predmet zmluvy na mieste plnenia najneskor do
30.9.2012
2.Dodavatel'sa zavazuje, ze po zacatf montaze to neprerusf trvalo na viac, ako 3 kalendarne
dni po sebe.
3.0bjednavatel' sa zavazuje pripravit' miesto montaze podl'a poziadaviek dodavatel'a do 15
dnfod podpi'sania zmluvy.
4.Poziadavky zo strany dodavatel'a:
a) IMakorko niektore kamery sa montuju na stlpy obecneho rozhlasu, tieto stlpy
musia byt' premiestnene na dodavatel'om vyznacene miesto.
b) Stlpy musia byt' riadne pripevnene, a musia byt' uzemnene.
c) Obec Lontov, zastupeny so starostom dava suhlas na vyuzitie konzol vedenia
obecneho rozhlasu na vedenie kabelaze dotknutych kamier.
d) Pocas trvania prac Obec Lontov zabezpecf pre dodavatel'a pomocnu silu
v pocte min. dvoch osob.
S.Naklady spojene s pn'pravou a montazou celeho systemu nesie objednavatel'.
G.Objednavatel' vyhlasuje, ze nenarokuje financnu kompenzaciu opotrebovanej elektrickej
energie pri montazi.
7. Miesto plnenia je:
a) Obec Lontov, centralna zona a budova Obecneho uradu
b) Futbalovy stadion obce Lontov
8. Objednavatel' spn'stupni' miesto dodania pre dodavatel'a najskor nasledujuci den po
nadobudnuti' ucinnosti zmluvy.
9. Objednavatel'ma pravo odmietnut' prevzatie dodavky a vratit'ju na naklady predavajuceho
v prfpade, ze sa predmet dodavky nezhoduje s predlozenou ponukou predavajuceho.
10. Po vykonanf montaznych prac vyzve dodavatel' objednavatel'a pfsomne 5 dm' vopred na
ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
11. 0 priebehu a vysledku odovzdavacieho konania, ktoreho sucast'ou je uspesne vykonanie
dohodnutych funkcnych skusok, prfslusne atesty, revizne spravy atd'., spi'su zmluvne strany
zaznam o odovzdanf a prevzatf predmetu dodavky.
Cl. 4. Lehota trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvara na jeden obchodny prfpad do skoncenia dodavky predmetu zmluvy.
2. Zmluvne strany maju pravo ukoncit' platnost' tejto zmluvy dohodou oboch zmluvnych stran
alebo vypoved'ou v 3-mesacnej vypovednej lehote z dovodu zavazneho porusenia ustanovenf
tejto zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.
3. Za zavazne porusenie tejto zmluvy zo strany objednavatel'a sa povazuje neuhradenie
faktury do 14 dm' po lehote splatnosti.
4. Za zavazne porusenie tejto zmluvy zo strany predavajuceho sa povazuje nedodrzanie
termfnu dodavky.
5. Vypovedna lehota zacma plynut' prvym dnom nasledujuceho mesiaca po dorucenf
vypovede druhej zmluvnej strany.
Cl. 5. Cena a platobne podmienky
1. Objednavatel' poskytne dodavatel'ovi preddavok na predmet plnenia zmluvy podl'a
zalohovej faktury, a to 50% z celkovej ceny za dodavku.
2. Cena kompletneho predmetu zmluvy vratane vybavy je vysledna cena pre objednavatel'a a
zahrna v sebe DPH, dopravne naklady vratane dorucenia a vylozenia predmetu plnenia
zmluvy, do, poistne, balenie, naklady na uvedenie do prevadzky a zaskolenie obsluhy.
3. Kalkulacia ceny predmetu plnenia zmluvy s DPH za predmet zmluvy je uvedena v pri'lohe c.
1 k tejto zmluve, ktora je jej neoddelitel'nou sucast'ou.
4. Celkova cena s DPH za cely predmet plnenia zmluvy je vo vyske:
cena spolu za cely predmet zakazky s DPH je 5.651.- EUR
Slovom: pat'tisic sest'stopat'desiatjeden, 0 EUR
5. Ceny su spracovane v sulade so zak. c. 18/1996 Z. z. a vyhlaskou MF SR c. 87/1996 Z.z., v
znenf neskorsfch predpisov, su maximalne a zavazne pocas platnosti zmluvy.
6. Lehota splatnosti faktury je 14 dm od dna dorucenia faktury objednavatel'ovi. Faktura je
zaplatena v case, kedy dojde k odpfsaniu platby z uctu objednavatel'a.
7. Dodavany system ostava majetkom dodavatel'a az do uplneho nevyrovnania financnych
zalezitostf spojenych s dodavkou.
Cl. 6. Zodpovednost' za chyby, zaruky a servis
1. Zhotovitel'zodpoveda za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodneho zakonnfka.
2. Zhotovitel' prebera zaruku za akost' vykonanych prac v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 az §
431 Obchodneho zakonnfka. Zarucna doba za jednotlive komponenty technologickych casti
je urcena ich vyrobcom v zarucnych listoch. Zarucna doba za kabeiaz a montazne prace je 24
mesiacov odo dna ich prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel' zodpoveda ze cely predmet
zakazky bude pocas 24 mesiacov sposobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty
dohodnute vlastnosti.
3. Dodavatel' sa zavazuje nastupit' k odstraneniu poruchy v zarucnej dobe najneskor do 3
pracovnych dnf od preukazatel'neho nahlasenia poruchy, pokial' sa obe zmluvne strany
nedohodnu inac.
4. Objednavatel'oznami zavadu predmetu dodavky na tychto telefonnych a faxovych cfslach:
+421 907 545 698, pn'padne e-mailom na adrese [email protected]
Zodpovednost' za vady tovaru prebera dodavatel' podia ustanovenf §§ 422 - 428
Obchodneho zakonnfka.
5. Objednavatel' ma pravo odmietnut' prevzatie dodavky a vratif ju na naklady dodavatel'a v
prfpade, ze sa predmet dodavky nezhoduje s predlozenou ponukou dodavatel'a.
6. Chyby dodanej technologickej casti a chyby montaznych prac zrejme uz pri preberani
predmetu zakazky musf objednavatel' reklamovat' uz v zazname o odovzdanf a prevzatf
dodavky.
Cl. 7. Uroky z omeskania a pokuty
1. V pn'pade nedodrzania dohodnuteho termmu dodania pozadovaneho predmetu plnenia
vratane uvedenia do prevadzky moze objednavatel' uctovat' dodavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,04 % za kazdy den omeskania z celkovej zmluvnej ceny predmetu plnenia.
2. Ak je objednavatel'v omeskani so splnenim penazneho zavazku, moze dodavatel' uctovat'
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,04 % z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania.
3. Ak dodavatel' meska s nastupom na opravu alebo odstranem'm nahlasenej poruchy v
zmysle cl. 6. bod 2. tejto zmluvy, moze objednavatel' uctovat' dodavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,04 % za kazdy den omeskania z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy.
4. Ak dodavatel' meska so splnenfm termfnov vybavenia opravnenych reklamacif, moze
objednavatel' uctovat' dodavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,04 % za kazdy den omeskania
z celkovej zmluvnej ceny vadneho predmetu zmluvy.
Cl. 8. Vyssia moc
1. Zmluvnf partneri su zbavenf zodpovednosti za ciastocne alebo uplne neplnenie zmluvnych
povinnosti' podia tejto zmluvy v prfpade, ze toto neplnenie je v dosledku vyssej moci. Pre
ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju pripady, ktore nie su zavisle, ani ich nemozu
ovplyvnit'zmluvne strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, zivelne pohromy, povstanie atd'.
2. Ten zmluvny partner, ktory sa odvola na vyssiu moc, je povinny toto oznamit' druhej strane
najneskor do 5 dm od vzniku tejto skutocnosti a poziada o upravu zmluvy vo vzt'ahu k
predmetu, cene a casu plnenia.
3. Na poziadanie zmluvneho partnera, ktoremu boli avizovane okolnosti vyssej moci je
povinny avizovateT predlozit' hodnoverny dokaz.
4. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit' od
zmluvy. Ucinky odstupenia nastanu dnom dorucenia oznamenia.
5. Ak okolnosti vyssej moci netrvaju dlhsie ako 3 mesiace, zmluvnf partneri su povinnf plnit'
svoje povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, pricom lehota plnenia sa predlzuje o dobu
trvania vyssej moci.
Cl. 9. Zaverecne ustanovenia
1. Zmluvne strany prehlasuju, ze v case uzavretia tejto zmluvy nie su zname ziadne okolnosti,
ktore by branili, alebo vylucovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktore by mohli byt' vaznou
prekazkou k jej splneniu.
2. Tato zmluva je platna a ucinna dnom podpi'sania oboma zmluvnymi stranami.
3. Zmluva nadobuda platnost'a ucinnost'dnom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
4. Akekol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit' formou pfsomnych dodatkov, ktore
musia byt' odsuhlasene pi'somne oboma zmluvnymi stranami a stanu sa jej neoddelitel'nou
sucast'ou.
5. V pn'padoch, ktore nie su v zmluve uvedene, riadi sa vzt'ah zmluvnych partnerov
ustanoveniami Obchodneho zakonnfka SR a ustanoveniami Vseobecnych obchodnych
podmienok XD Scout, ktora je neoddelitel'nou sucast'ou tej zmluvy.
6. Obidve zmluvne strany sa zavazuju ohlasit' vsetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblemove plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
7. Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy su:
a) pri'loha c. 1 - Kalkulacia ceny zo dna 3.6.2012.
b) Vseobecne obchodne podmienky XD Scout
c) Zarucne podmienky XD Scout
8. Zmluva bola vyhotovena v dvoch exemplaroch, pricom dodavatel' dostane jedno
vyhotovenie a objednavatel'jedno vyhotovenie.
V Lontove dna 30.7.2012
Dodavate,
ObjednavaJ^fT
.L
Csaba Sejli
£&U<^'.
7
/
Mgr. Stefan
Kuczman, sfarosta
obce
Obec LONTOV
Obecny urad
93575Lontov
DlC; 1027879248
Download

ZMLUVA O DIELO na dodanie a montaz