ZMLUVA O DIELO
o vypracovani Bezpecnostneho projektu informacneho systemu
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika vzneni
neskorsich predpisov a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky (d'alej len
,,zmluva")
medzi:
Obiednavaterom:
Nazov: Obec Nizna
Sidlo: Nova Doba 506, 027 43 Nizna
Zastupca: Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce
Penazny ustav:
Vseobecna uverova banka, a.s.
cislo uctu
SK68 0200 0000 0000 1752 6332
ICO
00314684
DlC:
2020561752
Zhotovitefom:
Nazov: PC Support, s.r.o.
Sidlo: Martina Razusa 1154/70, 010 01 Zilina
Zastupca: Ing. Andrej Micica - konatel'
ICO: 47192917
Dl£: 2023835297
bankove spojenie: Fio banka, a.s., Cislo uctu: SK8983300000002600483228
Zapisana v OR SR Okresneho sudu Zilina, oddiel Sro, Vlozka c. 59788/L.
Cl. I Predmet diela
1. ZhotoviteF sa zavazuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve :
a) vypracovat' Bezpecnostny projekt informacneho systemu, v zmysle zakona
6.122/2013 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni.
b) odovzdat' vypracovany Bezpecnostny projekt na ochranu osobnych udajov v
elektronickej forme a jedenkrat formou vytlacku A4 pre objednavatel'a v dojednanom termine.
2. Objednavatel' sa zavazuje dielo prevziat' a zaplatit' za zhotovene dielo odmenu
zhotovitel'ovi vo vyske a sposobom, ako urcuje zmluva.
Cl. II Miesto zhotovovania diela
1. Zhotovitel' bude vykonavat' prace v sidle spolocnosti a v sidle objednavatel'a.
Cl. Ill Dojednanv cas zhotovovania diela
1. Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' a odovzdat' dielo objednavatel'ovi v lehote do 30. 06. 2014.
Cl. IV Prava a povinnosti zmluvnych stran
1. Povinnosti objednavatefa:
a) Objednavatel' sa zavazuje poskytovat' zhotoviteFovi podFa jeho poziadaviek
potrebne podklady a informacie v rozsahu a lehotach vyzadovanymi zhotovitel'om.
Objednavatel' zodpoveda za uplnost' a spravnost' poskytnutych podkladov a informacii.
2. Povinnosti zhotoviteFa:
a) Zhotovitel' je zodpovedny za skutocnost', ze dielo bude zhotovene v sulade so
zakonom c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni.
b) Objednavatel' si vyhradzuje pravo dielo neprevziat', ak ma vady braniace jeho
vyuzitiu alebo ak mu zhotoviteF neodovzda dielo v sulade s ustanovemm cl. I, bod 1., pism.
b) zmluvy. V pripade, ak by sa vyskytli na diele vady, Zhotovitel' sa zavazuje tieto vady
odstranit' v lehote do 20 pracovnych dni od vyzvania objednavateFa.
3. Doverne informacie:
a) Zmluvne strany sa dohodli, ze vsetky skutocnosti, informacie a udaje, ktore su
uvedene v zmluve alebo v jej prilohach, resp. ktore budu uvedene v jej dodatkoch a ich
prilohach, v Bezpecnostnom projekte, alebo ktore sa zmluvne strany dozvedeli v suvislosti
so zmluvou, resp. akekol'vek ine informacie u ktorych je vzhl'adom na ich povahu zrejme, ze
niektora so zmluvnych stran ma zaujem, aby neboli spristupnene tretim osobam, su
dovernymi informaciami (cfalej len ,,D6verne informacie"). O Dovernych informaciach su obe
zmluvne strany povinne zachovavat' mlcanlivost', ak d'alej nie je dohodnute inak. Zmluvne
strany vzali na vedomie, ze tato zmluva je povinne zverejnovanou zmluvou v zmysle zakona
c. 211/2000 Z. z. Zhotovitel' sa zavazuje rovnako zachovavat' mlcanlivost' o vsetkych
skutocnostiach, informaciach a udajoch, o ktorych sa dozvedel v suvislosti s vykonom
cinnosti podl'a tejto zmluvy, najma je povinny zachovavat' ochranu osobnych udajov.
Zavazok zmluvnych stran zachovavat' mlcanlivost' podl'a tejto zmluvy nie je casovo
obmedzeny, a trva aj po skonceni zmluvy.
b) Zmluvne strany sa zavazuju, ze Doverne informacie bez predchadzajuceho
pisomneho suhlasu druhej zmluvnej strany d'alej neposkytnu tretim osobam a ani neumoznia
pristup tretich os6b k Dovernym informaciam. Za tretie osoby sa nepokladaju clenovia
organov zmluvnych stran, konatelia zmluvnych stran, auditor! alebo pravni a ini poradcovia
zmluvnych stran, ktori su viazani ohl'adne im spristupnenych Dovernych informacii
povinnost'ou mlcanlivosti na zaklade zakona a osoby, ktore su vo vzt'ahu k zmluvnym
stranam ovladanou, resp. ovladajucou osobou podFa ust. § 66a Obchodneho zakonnika ako
aj osoby, prostrednictvom ktorych plni dodavateFa povinnosti podl'a tejto zmluvy.
CI.V Dorucovanie pisomnosti
1. Pre potreby komunikacie medzi zmluvnymi stranami sa pouziju nasledovne udaje:
Zhotovitel': PC Support, s.r.o. Martina Razusa 1154/70, 010 01 Zilina, zodpovedna osoba:
Ing. Andrej Micica
ObjednavateF: Obec Nizna, Nova Doba 506, 027 43 Nizna, zodpovedna osoba: Ing. Jaroslav
Rosina.
Cl. VI Cena diela
Zmluvne strany sa dohodli na cene diela vo vyske 250.-€ (slovom dvestodevat'desiat EUR).
Uhrada za zhotovenie diela sa uskutocni po jeho prevzati objednavatel'om, formou prevodu
na bankovy ucet zhotovitel'a na zaklade faktury, ktorej splatnost'je dohodnuta v lehote 14 dni
odo dna dorucenia faktury objednavatel'ovi. Faktura musi splnat' vsetky nalezitosti danoveho
dokladu. V pripade, ze faktura bude obsahovat' nespravne alebo neuplne udaje,
objednavatel' je opravneny ju vratif a zhotoviteF je povinny fakturu podFa charakteru
nedostatku opravit', doplnit' alebo vystavit' novu. V takomto pripade sa prerusl plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota zacne plynut' dhom prevzatia noveho resp. upraveneho danoveho
dokladu.
Cl. VII. Zodpovednosf za vady
1. ZhotoviteF zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny podFa tejto zmluvy
v sulade s pokynmi objednavatel'a.
2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktore predmet zmluvy ma v case jeho dodania.
3. Zhotoviter poskytuje zaruku za odborne vypracovanie, spravnost' a uplnost' dodaneho
bezpecnostneho projektu v trvani 24 mesiacov odo dna prevzatia diela.
4. Objednavatel" sa zavazuje bez zbytocneho odkladu oznamif zhotoviterovi zmenu sucasne
ho stavu prevadzkovanych informacnych systemov alebo vznik novych skutocnosti resp.
stavu, ktora ma podstatny vplyv na ochranu spracuvanych osobnych udajov v
prevadzkovanych informacnych systemoch.
Cl. VII. Autorske prava
1. Zmluvne strany potvrdzuju, ze dielo, ktoreho vytvorenie je predmetom tejto zmluvy
(bezpecnostny projekt na ochranu osobnych udajov) je predmetom ochrany podFa zakona c.
618/2013 Z.z. Autorskeho zakona v zneni neskorsich predpisov.
2. Zhotovitel' poskytuje objednavateFovi tymto casovo neobmedzenu licenciu na pouzitie
predmetneho autorskeho diela v rozsahu potrebnom na plnenie povinnostl objednavatel'a
podFa zakona o ochrane osobnych udajov. Licencia sa objednavatel'ovi udel'uje bez moznosti
udelit' sublicenciu.
3. ObjednavateF sa zavazuje, ze dielo ani jeho cast' nepouzije v rozpore s udelenou licenciou
a to najma, ze nebude:
- dielo alebo jeho rozmnozeniny ziadnym sposobom rozsirovat'
- vyhotovovat' rozmnozeniny diela alebo jeho casti svynimkou rozmnozenim na
uradne ucely alebo pre archlv objednavatel'a
- spracovavat', prekladat' menit' dielo ani jeho casti (okrem zmeny diela v pripade
zmeny prislusnych pravnych predpisov vzt'ahujucich sa na dielo).
Cl. IX. Zaverecne ustanovenia
1. Pravne vzt'ahy vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizsie neupravene, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a cfalsich vseobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je mozne zmenit' len pisomnou dohodou zmluvnych stran.
3. V pripade vzniku sporu pri vykonavani tejto zmluvy alebo v suvislosti s nou sa zmluvne
strany budu snazit' vyriesit' ho predovsetkym vzajomnou dohodou.
4. Zmluva nadobuda platnost' dnom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost' den
nasledujuci po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a v zmysle zakona c.
546/2010 Z. z., ktorym sa doplna zakon c. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplnaju niektore zakony.
5. Zmluva je vyhotovena v 2 exemplaroch v slovenskom jazyku, z ktorych kazdy ma platnost'
originalu. Objednavatel' obdrzi jedno vyhotovenie a zhotovitel' obdrzi jedno vyhotovenie.
6. Zmluvne strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, ze
jej obsah zodpoveda ich skutocnej a slobodnej voli, ju podpisali.
VNiznej, dna 24.6.2014
dbjednavater
Obec Nizna
Ing.Jaroslav Rosina
zhotoviteF
PC Support, s.r.o.
Ing. Andrej Micica
Download

Zmluva o dielo - Bezpečnostný projekt informačného systému