Fatra TIP s.r.o
FAKT0RA 6.1{ 0101{39
Dod6vatel:
-
Fatra TIP s.r.o
Priemyseln 6 zSna Ko5lity ll
036 01 Martin
symbol:
symbot:
Objedn6vka d.;
Variabilnf
Kon5tantnf
Odberatel:
t5o:36412241
Dle:2020123699
re opH: SK2020123699
110101139
03Og
zo dfra:
ldO:
Dte:
rc opn:
Obec Ko5thny - Sfotjed. pri MS
038 41 Ko5t'any nad Turcom
Telef6n: 04314302754
Fax:O43143O2755
E-mail : [email protected]
Forma 0hrady:
D6tum vyhotovenia:
D6tum splatnosti:
Ddtum vzniku dafrovej povinnosti:
Oznadenie dod5vky
MnoZstvo
J.cena s DPH
J.cena
1,05
0,72
3,00
1,64
1,43
0,88
0,60
Cena %DPH
DPH
0,35
0,72
0,25
o,14
0,05
€ Celkom
Fakturujeme Vdm:
Brokolica 8/5K
Cibula 8/77
Paprika PCR 9/3C
Paradajka MMM 8I7T
Por $ftT
2ks
6kg
0,5 kg
0,5 ks
0,2 ks
2,50
1,36
1,18
't,76
20%
3,60
20o/o
1,25
0,68
20%
20%
20%
0,24
2,11
4,32
1,50
0,82
0,29
S06et polo2iek
9,04
SPOLU NA UHRADU
9,04
OS Zilina, Odd.: Sro, Vl.
- 14329tL
Dovolujeme si V6s upozomit, Ze v pripade nedodrzania terminu splatnosti uveden6ho na fakt0re, Vem m6leme uEtovaf
z6konnej vf5ke a zmluvnf pokutu (ak bola dohodnuta).
RekapitulAcia v €:
€
Sadzba
0,00
0,00
7,53
o%
Z6klad v
lomesrania v oot'oonrt";,
DPH
v€
1Oo/o
0,00
20o/o
1,51
Skolckd;edeteit prl
ilS
038
Ekonomicky a informaeny syst6m POHODA
Podpis oroby, Korl prebrrla tovar
r"r$.
Spolu s DPH
4{ Kolfany nad Turcom
v€
0,00
9,04
Download

fatra_tip