1
mj)(
Operacny program
I VZDELAVANIE
-r
/
M E T O D I C K O - P E D A G O G I C K F CENTRUM
AMV '
r-
*
*
Europska unia
EurCi|jskv wcltlny fond
Moderne vzdelavanie
p r ev e d o m o s t n u
spolocnost' / Projekt je spolufinancovany
zo z d r o j o v EU
D o d a t o k c. 1
k Z m l u v e o u c a s t i na p r o j e k t e c. 1 0 0 4 1 / 2 6 1 2 0 1 3 0 0 2 5
uzavrety medzi
Nazov:
Metodicko-pedagogicke centrum
Sidlo
Sevcenkova 1 1, 850 05 Bratislava
ICO:
00 164 348
DIC:
2020798714
Cislo i i c t u :
SK21 8180 0000 0070 0006 3679
Kontakt:
tel.: + 421 918 91 3 405
e-mail : [email protected]
Zastupeny:
Ing. Peter Dubovan, povereny zastupovanim generalnej riaditel'ky
(d'alej len „ P o s k y t o v a t e l ' " )
Nazov:
Zakladna skola s materskou skolou, Risiiovce 427
Sidlo :
0, 4 2 7 , 951 2 1 , Rishovce
ICO:
42206618
DIC:
2023326943
Cislo u6tu:
SK03 5600 0000 0008 5580 3001
Kontakt:
tel.: 0 3 7 / 7828721
e-mail : [email protected]
Zastupeny:
PaedDr Lubica Kristofikova
(d'alej len „ P a r t n e r "
( P o s k y t o v a t e l ' , P a r t n e r s p o l u d'alej aj a k o „ Z m l u v n e s t r a n y " a l e b o j e d n o t l i v o a k o . . Z m l u v n a s t r a n a " ) za
nasledovnych, zmluvnymi stranami dojednanych
podmienok:
Kod ITMS: 2 6 1 2 0 1 3 0 0 2 5
Nazov projektu: Aktivizujiice metody vo vychove
Strana 1 z 7
Cislo zmluvy: OPV/38/2013
CI. I
Definicia a vyklad
1.1.
pojmov
P o s k y t o v a t e l ' je realizatorom Narodneho projektu „Aktivizujuce metody vo v y c h o v e " v zmysle Z m l u v y o p o s k y t n u t i
NFPc.: OPV/38/201 3, podpisanej medzi Ministerstvom skolstva, vedy, v y s k u m u a sportu Slovenskej republiky a
Poskytovatel'om dna 13.06.2013. (Zmluva je zverejnena v centralnom registri zmluv na adrese .
http://crz.gov.sk/index.php?ID= 9 4 1 4 6 7 & N sk ).
1.2.
H n u t e l ' n y m m a j e t k o m na u c e I tohto Dodatku 6. 1 sa rozumie:
a) Interaktivna tabul'a s n e v y h n u t n y m prislusenstvom - 1 kus v hodnote 782,49 EUR s DPH,
b) LCD Projektor k interaktivnej tabuli s n e v y h n u t n y m prislusenstvom - 1 kus v hodnote 598,80 EUR s DPH,
specifikovane v prilohe c. 1 tohto Dodatku c. 1 v celkovej hodnote 1381,29 EUR s DPH, ktore budu poskytnute
Poskytovatel'om a budu uvedene v Preberacom protokole,
1.3.
F i n a n c n y m i p r o s t r i e d k a m i sa rozumeju prostriedky poskytnute Poskytovatel'ovi ako prijimatel'ovi nenavratneho
financneho prispevku z titulu uzatvorenia Z m l u v y o poskytnuti n e n a v r a t n e h o financneho prispevku c. OPV/38/201 3
podpisanej medzi Ministerstvom skolstva, vedy, v y s k u m u a sportu Slovenskej republiky a Metodicko-pedagogickym
c e n t r o m , Sevcenkova 1 1 , P. O. BOX 1 9 1 , 850 05 Bratislava (d'alej len " Z m l u v a o NFP") diia 13.06.2013.
1.4.
R i a d i a c i m o r g a n o m pre Cicely tohto Dodatku c. 1 sa rozumie Ministerstvo skolstva, vedy, v y s k u m u a sportu
Slovenskej republiky ako organ urceny Slovenskou republikou, ktory je zodpovedny za riadenie Operacneho programu
Vzdelavanie.
1.5.
D o d a v a t e l ' - vit'az sut'aze verejneho obstaravania na prevadzany hnutel'ny majetok, ktory na zaklade z m l u v n y c h
vzt'ahov s Poskytovatel'om zabezpecuje kompletnu dodavku prevadzaneho hnutel'neho m a j e t k u
Nazov projektu: Aktivizujuce metody vo vychove
Kod ITMS: 2 6 1 2 0 1 3 0 0 2 5
Strana 2 z 7
Cislo z m l u v y : OPV/38/2013
CI. II
Ucel a p r e d m e t D o d a t k u c 1
2.1.
Zmluvne strany t y m t o uzatvaraju Dodatok c. 1 k Z m l u v e o ucasti na projekte pod cislom uvedenym v zahlavi tohto
Dodatku c. 1 (d'alej v t e x t e „ d o d a t o k " ) , ktorym upravuju svoje vzajomne prava a povinnosti pri prevode hnutefneho
m a j e t k u . ktory je p r e d m e t o m prevodu podl'a tohto d o d a t k u .
2.2.
Predmetom tohto d o d a t k u je dohoda z m l u v n y c h stran o prevode hnutefneho m a j e t k u , ktory je v m a j e t k u Slovenskej
republiky a ktory Poskytovatef nadobudne na zaklade Kupnej zmluvy za financne prostriedky definovane v t o m t o
dodatku pre Cicely realizacie Narodneho projektu pod nazvom Aktivizujuce metody vo vychove (d'alej v skratke aj
„projekt AMV") p r i m a r n e p o s k y t n u t e za ucelom evaluacie projektu a na pracu s IDP pocas trvania projektu AMV a
sekundarne na jej priebezne vyuzivanie f r e k v e n t a n t a m i vzdelavania v s t a n d a r d n y c h edukacnych procesoch. Hnutel'ny
majetok p o s k y t n u t y Partnerovi na zaklade tohto dodatku bude blizsie specifikovany v Preberacom protokole pri
dodavke, ktory bude t v o r i f neoddelitel'nu sucast' tohto d o d a t k u .
2.3.
Poskytovatel' na zaklade t o h t o d o d a t k u a na zaklade suhlasu Ministerstva skolstva, v e d y , v y s k u m u a sportu Slovenskej
republiky s bezodplatnym prevodom h n u t e f n e h o m a j e t k u v sprave Poskytovatel'a n a d o b u d n u t e h o v ramci realizacie
projektu AMV, bezodplatne prevadza Partnerovi - za splnenia podmienok u v e d e n y c h v CI. Ill - hnutel'ny majetok v
stave sposobilom na ich riadne uzivanie a Partner ich bez vyhrad prijima
2.4.
Prevadzany hnutel'ny majetok bude Partnerovi odovzdany Dodavatefom v mieste dodania: Zakladna skola s materskou
skolou, Rishovce 4 2 7 , 951 21 Rishovce, ktore bude uvedene aj v Preberacom protokole.
CI. Ill
Prava a p o v i n n o s t i z m l u v n y c h s t r a n pri o d o v z d a n i a p r e v z a t i p r e v a d z a n e h o h n u t e f n e h o m a j e t k u a prechod
nebezpecenstva skody
3.1.
Poskytovatel' sa zavazuje p r o s t r e d n i c t v o m Dodavatel'a odovzdat' Partnerovi, hnutel'ny majetok a zaskolit' osoby urcene
na uzivanie h n u t e f n e h o m a j e t k u a to na zaklade Preberacieho protokolu a Protokolu o instalacii, ktore budu
v y h o t o v e n e Poskytovatel'om v (4) styroch v y h o t o v e n i a c h , pricom jedno v y h o t o v e n i e si ponecha Partner, jedno
vyhotovenie si ponecha Dodavatef a dve v y h o t o v e n i e z toho odovzda Poskytovatefovi. V Preberacom protokole musi
byt' uvedeny d a t u m a miesto odovzdania a prevzatia, znacka a typ j e d n o t l i v y c h kusov prevadzanych hnutefnych veci s
uvedenim serioveho cisla kazdeho kusu prevadzanej hnutel'nej veci. Preberaci protokol bude zarovefi obsahovat' meno,
priezvisko, funkciu a podpis osoby, Mora za Partnera prevadzane h n u t e f n e veci prebera a elektronicku adresu
Partnera. V Protokole o instalacii m u s i byf uvedeny datum a miesto instalacie, znacka a typ j e d n o t l i v y c h kusov
prevadzanych h n u t e f n y c h veci s uvedenim serioveho cisla kazdeho kusu prevadzanej hnutel'nej veci. Protokol o
instalacii bude zaroveii obsahovat' m e n o , priezvisko, funkciu a podpis osoby, ktora za Partnera k o m p l e t n e prebera
uplnu a bezchybnu instalaciu prevadzanych hnutefnych veci vratane zakladneho zaskolenia a elektronicku adresu
Partnera.
3.2.
Datum odovzdania h n u t e f n e h o m a j e t k u oznami Partnerovi priamo Dodavatef, a to elektronickou pos>tou na adresu
uvedenu v zahlavi tohto d o d a t k u m i n i m a l n e (5) p a t ' d n i 3.2. vopred. Partner zabezpeci, aby v oznameny den prevzal
prevadzane h n u t e f n e veci jeho statutarny zastupca, resp. nim pisomne povereny zastupca a prevzatie potvrdil v
Preberacom protokole, ktory sluzi zaroveh ako zarucny list. Original pisomneho poverenia obdrzi Poskytovatel' a bude
sucast'ou Preberacieho protokolu
3.3
Partner zabezpeci bezprostredne po prevzati hnutefneho majetku jeho prehliadnutie tak, aby mohli byf zjavne vady
oznamene Poskytovatefovi. Ak maju prevadzane hnutefne veci vady zjavne pri ich p r e b e r a n i od Dodavatefa, Partner
ma pravo odmietnut' prevziaf prevadzane h n u t e f n e veci a ddvod o d m i e t n u t i a uvedie v Preberacom protokole. V
pripade, ze sa rozhodne prevadzane h n u t e f n e veci prevziaf, uvedie, ze ich prebera s v a d a m i , ktore konkretizuje v
preberacom protokole a ustanovi lehotu dokedy sa musi vada odstranif, pricom tato nesmie byf kratsia ako pat' dni. V
pripade, ak chyby a nedostatky su zistene po prebrati hnutefnych veci, je povinnost'ou Partnera ich bezodkladne
nahlasit' (pisomne, telefonicky, e-mailom) Poskytovatefovi.
3.4.
Partner berie na v e d o m i e , ze v pripade, ak o d m i e t n e prevadzane h n u t e f n e veci prevziaf bezdovodne alebo v
dohodnutu dobu nebude pritomny statutarny zastupca Partnera alebo z inych dovodov na strane Partnera, moze si
Poskytovatel' uplatnit' od Partnera uhradu nakladov spojenych s dorucenim prevadzanych h n u t e f n y c h veci.
3.5.
Z m l u v n e strany beru na v e d o m i e . ze nebezpecenstvo skody na prevadzanom h n u t e f n o m m a j e t k u prechadza na
Partnera o k a m i h o m jeho prevzatia od Dodavatel'a na zaklade Preberacieho protokolu a od uvedeneho okamihu je
povinny c h r a n i t ' p r e v e d e n y hnutel'ny majetok pred p o s k o d e n i m , stratou, o d c u d z e n i m , zneuzitim alebo znicenim.
3.6.
Partner zabezpeci, aby kazdy kus prevedenych hnutefnych veci a miestnost', v ktorej budu prevedene hnutefne veci
umiestnene, boli oznacene s t i t k a m i s logom v zmysle pokynov uvedenych v Clanku 4 Z m l u v y o p o s k y t n u t i
nenavratneho financneho prispevku c. : OPV/38/2013.
Nazov projektu: Aktivizujuce metody vo vychove
K6d ITMS: 261201 30025
Strana 3 z 7
Cislo z m l u v y : OPV/38/2013
3.7.
Partner zabezpeci poistenie prevedeneho hnutefneho m a j e t k u pre pripad poskodenia. znicenia, straty, odcudzenia
alebo inych skod m i n i m a l n e pocas doby trvania Z m l u v y o ucasti na projekte pod cislom u v e d e n y m v zahlavi tohto
d o d a t k u , pricom toto poistenie bude platne a ucinne od okamihu prevzatia prevadzanych h n u t e f n y c h veci od
Dodavatel'a. Pocas celej doby trvania platnosti poistnej zmluvy sa Partner zavazuje spihat' podmienky urcene
poist'ovhou na to, aby v pripade poistnej udalosti tato mohla byf poist'ovhou uznana a Partnerovi mohlo byf vyplatene
poistne plnenie. Fotokopiu poistenej zmluvy je Partner povinne zaslat' najneskor do (3) troch pracovnych dni odo dha
jej podpisania prislusnemu r e g i o n a l n e m u koordinatorovi. Nesplnenie tejto povinnosti sa bude povazovat'za podstatne
porusenie tejto zmluvy a bude dovodom na jednostranne odstupenie od Z m l u v y o ucasti na projekte zo strany
Poskytovatel'a.
3.8.
Partner zaradi dodane h n u t e f n e veci do svojho uctovnictva a m a j e t k u a bude viest' riadnu evidenciu prevedeneho
hnutefneho m a j e t k u podl'a platnych vseobecne 3.8. zavaznych pravnych predpisov, ako aj v n u t o r n y c h predpisov a to
vsetko tak, aby si k e d y k o f v e k mohla splnif povinnosti blizsie specifikovane v CI. VI., ods. 6 . 1 .
3.9
Partner sa zavazuje bez zbytocneho odkladu pisomne i n f o r m o v a f Poskytovatel'a o torn, ze na jeho strane sii prekazky,
ktore mu brania alebo budu branif v plneni povinnosti v zmysle tohto d o d a t k u . Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje
za podstatne porusenie povinnosti zo strany Partnera.
CI. IV
Vlastnicke pravo k predmetu
4.1.
dodatku
Medzi Poskytovatefom ako Kupujucim a Dodavatel'om bola uzavreta Kupna z m l u v a podfa § 409 a nasi. Obchodneho
zakonnika (d'alej v t e x t e len „Kupna z m l u v a " ) , na zaklade ktorej nadobudne Poskytovatef, po iihrade dohodnutej
kupnej ceny, vlastnicke pravo - okrem ineho - aj k hnutel'nemu majetku blizsie p o p i s a n e m u v CI. I, bod 1.2 tohto
dodatku.
4.2.
Partner berie na v e d o m i e , ze Poskytovatel' sa stane vlastnikom hnutefneho m a j e t k u az po torn ako Poskytovatel' uhrad
v prospech Dodavatel'a d o h o d n u t i i kupnu cenu za hnutefny majetok.
4.3.
Z m l u v n e strany sa dohodli na torn, ze ucinky tejto zmluvy (nadobudnutie vlastnickeho prava k hnutel'nej veci)
nastavaju
4.3.1
v pripade, ze k iihrade kupnej ceny dojde az po n a d o b u d n u t i ucinnosti t o h t o D o d a t k u , okamihom iihrady
kupnej ceny zo strany Poskytovatel'a v prospech DodavateTa,
4.3.2
v pripade, ze k iihrade kupnej ceny dojde pred nadobudnutim ucinnosti tohto Dodatku, dhom ucinnosti
Dodatku.
4.4.
Poskytovatel' sa zavazuje oznamit' Partnerovi bez zbytocneho odkladu d a t u m vykonania iihrady kupnej ceny, t.j. deh
nadobudnutia vlastnickeho prava k interaktivnej tabuli a projektoru, a to o z n a m e n i m zverejnenym na Webovej stranke
projektu ( w w w . a m v p r o j e k t . s k ) .
Nazov projektu: Aktivizujuce m e t o d y vo vychove
K6d ITMS: 2 6 1 2 0 1 3 0 0 2 5
Strana 4 z 7
Cislo z m l u v y : OPV/38/2013
CI. V
Pouzivanie p r e v e d e n y c h hnutel'nych veci a zabezpecenie servisu
5.1.
Poskytovatel' sa zavazuje odovzdat' Partnerovi prostrednictvom Dodavatel'a hnutel'ny majetok v stave sposobilom na
uzivanie.
5.2.
Partner je zodpovedny za to, ze prevedene hnutefne veci sa budu vyuzivat' len na licely projektu a pokial' to vyzaduje
charakter p r e v e d e n y c h hnutel'nych veci, tak len osobami, ktore su na vyuzivanie prevedenych h n u t e f n y c h veci
preukazatel'ne zaskolene. V pripade, ze prevedene hnutefne veci nie sii pouzivane v sulade s h l a v n y m i ani
specifickymi ciefmi vzdelavania, alebo ak prevedene hnutefne veci pouziva iny subjekt ako Partner, ide o podstatne
porusenie z m l u v n y c h podmienok zo strany Partnera. Partner sa zavazuje neposkytnut' prevedeny hnutel'ny majetok do
uzivania tretej osobe.
5.3.
Partner berie podpisom t o h t o dodatku na v e d o m i e , ze zaruka Dodavatel'a sa nevzt'ahuje na zavady sposobene z
neznalosti, nedbalosti, z a m e r n e , nedodrzanim 3. obvyklych pracovnych p o d m i e n o k . Za odstranenie takto vzniknutych
zavad nesie zodpovednost' a naklady na ne hradi Partner.
5 4.
Partner sa zavazuje, ze prevedeny hnutefny majetok bude v jeho priestoroch u m i e s t n e n y tak, aby ho f r e k v e n t a n t i
vzdelavania mohli vyuzivat' v edukacnom procese bez obmedzenia
5.5.
Partner sa zavazuje zavadu tykajucu sa prevedenych hnutel'nych veci oznamit' bez zbytocneho odkladu do servisneho
strediska Dodavatel'a elektronickou postou, faxom alebo pisomne na adresy a/alebo tel. cislo uvedene na dodacom
liste (s naslednym p i s o m n y m p o t v r d e n i m odoslanym Dodavatefovi do 3 pracovnych dni), pricom v oznameni zavady
uvedie informacie m i n i m a l n e v nasledovnom rozsahu: datum a cas nahlasenia, typ a vyrobne cislo hnutel'nej veci,
podrobny popis a prejav zavady, adresu umiestnenia hnutel'nej veci, m e n o nahlasovatefa a kontakt (telefon, emailova
adresa). Na poziadanie Dodavatel'a je Partner povinny predlozit' potvrdeny Preberaci protokol (doklad o zaruke) a
zabezpecit' p r i t o m n o s f Frekventanta vzdelavania alebo zastupcu Partnera pri rieseni reklamacie (predvedenie zavady a
pod.) a poskytne D o d a v a t e f o v i potrebnu sucinnost'.
5.6.
Partner je povinny uchovavat' obalovy material k prevedenym hnutel'nym veciam v pripade, ze su na horn uvedene
loga a identifikacne znaky p r e v e d e n y c h hnutel'nych veci.
5.7.
Partner vyhlasuje, ze je uzrozumeny s t y m , ze podfa Kupnej zmluvy je Dodavatef povinny odstranif vady prevedenych
hnutel'nych veci na ktore sa vzt'ahuje zaruka podl'a t y p u vady v t e r m i n o c h :
5.7.1
menej zavazna vada do f 0 d n i odo dha jej nahlasenia (vada hnutel'nej veci, Mora neznemozhuje riadne a
pravne dovolene pouzivanie hnutel'nej veci),
5.7.2
viae zavazna vada do 30 dni odo dha jej nahlasenia (vada hnutel'nej veci, Mora znemozhuje riadne a pravne
dovolene pouzivanie hnutel'nej veci).
5.8.
Partner vyhlasuje, z e j e uzrozumeny s t y m , ze Dodavatef ma povinnost' zabezpecit' zarucny servis bezodplatne.
Zarucna lehota sa prerusi po dobu trvania zarucnej opravy. Pokial' pocas trvania zaruky nebudu prevedene hnutefne
veci poistene a ich oprava nebude posudena ako zarucna, naklady za ich opravu bude znasat' Partner.
Nazov projektu: Aktivizujuce m e t o d y vo vychove
Kod ITMS: 2 6 1 2 0 1 3 0 0 2 5
Strana 5 z 7
Cislo z m l u v y : OPV/38/2013
CI. VI
O s o b i t n e u s t a n o v e n i a v z t ' a h u j u c e sa k p r e v e d e n y m h n u t e l ' n y m
6.1.
veciam
Partner sa zavazuje, ze bude akceptovat' vsetky poziadavky Poskytovatel'a, ktore v y p l y n u Poskytovatefovi ako
prijim atefovi zo Z m l u v y o p o s k y t n u t i NFP, vratane jej buducich dodatkov. Najma sa zavazuje strpiet' vykon kontrol
(auditu), overovania suvisiaceho s p r e v e d e n y m i hnutel'nymi vecami do m a j e t k u Partnera kedykofvek pocas platnosti a
ucinnosti tejto zmluvy v s e t k y m i kom p e t e n t n y m i organmi ako su Riadiaci organ projektu a nim poverene osoby,
Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nim poverene
osoby, Organ a u d i t u , jeho spolupracujuce organy a nimi poverene osoby, s p l n o m o c n e n i zastupcovia Europskej komisie
a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvane u v e d e n y m i organmi v sulade s prislusnymi p r a v n y m i predpismi
Slovenskej republiky a Europskeho spolocenstva. Ak sa v suvislosti so zavermi auditu alebo inej kontroly zistia
nedostatky sposobene zo strany Partnera a v pricinnej suvislosti s tym vzniknu neopravnene v y d a v k y pre
Poskytovatel'a, Partner ich uhradi Poskytovatel'ovi v celom rozsahu.
6.2.
6.3.
Partner sa zavazuje v ramci ucasti na Projekte ri ad it' pokynmi Poskytovatel'a.
Partner sa zavazuje sledovat' aktualizovane informacie tykajuce sa Projektu a jeho organizacnych aspektov na webovej
stranke projektu ( w w w . a m v p r o j e k t . s k ) .
6.4.
V pripade, ak Partner aj bez svojho zavinenia bude vyradeny zo siete §kol a skolskych zariadeni, je povinny o tejto
skutocnosti bezodkladne informovat' Poskytovatel'a a bezodkladne vratit' prevedene h n u t e f n e veci Poskytovatel'ovi v
stave, ktory zodpoveda o b v y k l e m u opotrebeniu, inak je povinne uhradit' Poskytovatel'ovi skodu, ktora mu podstatnym
porusenim t y c h t o z m l u v n y c h povinnosti vznikne.
Cl. VII
Dosledky porusenia zmluvy
7.1.
V pripade, ze dojde zo strany Partnera k p o d s t a t n e m u poruseniu tohto d o d a t k u , je Poskytovatel' opravneny od tohto
dodatku odstupit'. Rovnako, ak sa podstatneho porusenia dodatku dopusti Poskytovatel', moze od dodatku odstiipif
Partner. V pripade akehokol'vek odstiipenia od tohto dodatku je Partner povinny bezodkladne vratit' Poskytovatefovi
prevedene h n u t e f n e veci v stave zodpovedajucom o b v y k l e m u opotrebeniu. V pripade, ak od dodatku odstupi
Poskytovatel', ma pravo uplatnif si voci Partnerovi narok na nahradu skody a v z n i k n u t y c h v y d a v k o v
7.2.
Za podstatne porusenie t o h t o d o d a t k u sa d'alej povazuje:
7.2.1
bezdovodne o d m i e t n u t i e prevzatia prevadzanych hnutel'nych veci zo strany Partnera,
7.2.2
nesplnenie povinnosti poistenia prevadzanych hnutel'nych veci a nepreukazanie, na vyzvu Poskytovatel'a,
uzavretie poistnej zmluvy Partnerom
nezabezpecenie a to aj bez svojho zavinenia, ucasti frekventaPartnera zo siete skol a skolskych zariadeni
alebo ak v jeho priestoroch nebude prebiehat' vychovno - vzdelavacia cinnosf,
7.2 3
vyuzivanie p r e v e d e n y c h hnutel'nych veci inym subjektom ako Partnerom a na iny ueel ako je urceny v
dodatku.
7.2.4
orusenie clanku V. bod 5.4.
Nazov projektu: Aktivizujuce metody vo vychove
K6d ITMS: 2 6 1 2 0 1 3 0 0 2 5
Strana 6 z 7
Cislo z m l u v y : OPV/38/2013
CI. VIII
O s o b i t n e u s t a n o v e n i a v z t ' a h u j u c e sa k p r e v e d e n y m h n u t e l ' n y m
veciam
Z m l u v n e strany sa dohodli, ze akekofvek oznamenia alebo d o k u m e n t y medzi Z m l u v n y m i stranami tykajuce sa tohto
dodatku musia byf v y h o t o v e n e v statnom j a z y k u , musia mat' pisomnu f o r m u a musia byf dorucene osobne oproti
podpisu kom p e t e n t n e h o z a m e s t n a n c a Poskytovatel'a, zaslane doporucenou postovou zasielkou alebo kurierskou
sluzbou, pokiaT nie je uvedene inak.
8.2.
Z m l u v n e strany sa zavazuju vzajomne si oznamif bez zbytocneho odkladu vsetky zmeny tykajuce sa ich
identifikacnych udajov, v r a t a n e zmeny statutarneho organu a k o n t a k t n y c h udajov u v e d e n y c h v zahlavi tohto d o d a t k u .
CI. IX
Zaverecne
ustanovenia
Tento Dodatok c. 1 k Z m l u v e o ucasti na projekt nadobuda platnosf dhom podpisu tohto d o d a t k u z m l u v n y m i stranami,
ucinnost' nadobuda dhom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmliiv podl'a § 47 a ods. 1 zakona
c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky a
ucinky nadobuda tak ako je to uvedene v Clanku IV., bod 4.3 tohto d o d a t k u .
9.2.
Po realizacii Projektu AMV sa s p r e v e d e n y m i hnutel'nymi vecami nalozi podl'a pokynov Riadiaceho organu.
9.3
Ak niektore ustanovenia tohto d o d a t k u nie su celkom alebo scasti platne alebo iicinne, alebo neskor stratia platnosf
alebo ucinnost', nie je t y m d o t k n u t a platnosf a ani ucinnost' ostatnych jeho u s t a n o v e n i . Namiesto n e p l a t n y c h , pripadne
neucinnych u s t a n o v e n i sa p r i m e r a n e pouzije uprava, ktora pokial' je to pravne mozne, sa co najviac priblizuje zmyslu a
ucelu tohto d o d a t k u .
9.4.
Zmeny v t o m t o d o d a t k u mozno v y k o n a f vylucne formou dodatkov podpisanych oboma Z m l u v n y m i s t r a n a m i .
9.5.
Tento dodatok moze byf ukonceny pisomnou dohodou Z m l u v n y c h stran alebo o d s t i i p e n i m od d o d a t k u . Odstupif od
dodatku moze ktorakol'vek Z m l u v n a strana. Odstupenie sa stane ucinnym o k a m i h o m dorucenia pisomneho oznamenia
o odstupeni druhej Z m l u v n e j strane.
9.6
Tento dodatok je v y h o t o v e n y v (3) troch identickych vyhotoveniach s platnosfou originalu, z ktorych (1) jeden obdrzi
Partner a (2) dva obdrzi Poskytovatel'. Neoddelitel'nou sucasfou tohto d o d a t k u je priloha c. 1 - T e c h n i c k a specifikacia.
priloha c. 2 - Preberaci protokol a priloha c. 3 - Protokol o instalacii.
9.7.
Ostatne prava a povinnosti a otazky neupravene v t o m t o dodatku sa riadia u s t a n o v e n i a m i zakona c. 513/1991 Zb.
Obchodneho zakonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov ucinnych na iizemi
Slovenskej republiky.
Z m l u v n e strany v y h l a s u j u , ze si t e n t o dodatok precitali, jeho obsahu p o r o z u m e l i , neuzatvaraju ho v tiesni ani za
napadne n e v y h o d n y c h p o d m i e n o k , ich prejavy vole sii slobodne a urcite a zmluvna vofnosf nebola nicim obmedzena.
Na znak toho obe Z m l u v n e strany t e n t o dodatok podpisuju.
TUSlOOV/C/fl
Chj
V Bratislave dha
dna
2 3. 09. zoil
s materskou^wou,
Rishoy^^ZL
Partner
CF.Nr,c,
1^Poskyto/atef
Priloha c. 1: Technicka specifikacia
Priloha c. 2: Preberaci protokol
Priloha c. 3: Protokol o instalacii
. AVA
Kod ITMS: 2 6 1 2 0 1 3 0 0 2 5
Nazov projektu: Aktivizujuce m e t o d y vo vychove
Strana 7 z 7
Cislo z m l u v y : OPV/38/2013
*
*
Operacny program
i VZDELAVANIE
-r
M E T O D I C K O - P E D A G O G I C K E CENTRUM
/
~/~
-k
i
Europska unia
ik
Moderne vzdelavanie
pre vedomostnu
spolocnost' / Projekt je s p o l u f i n a n c o v a n y
z o z d r o j o v EU
„ M o d e r n e v z d e l a v a n i e p r e v e d o m o s t n u s p o l o c n o s f / P r o j e k t j e s p o l u f i n a n c o v a n y zo z d r o j o v E U . "
P r i l o h a 6.1 k D o d a t k u 6.1 k Z m l u v e o u c a s t i na p r o j e k t e
Interaktivna tabufa: Hitachi StarBoard
FX-79Ef
Parameter
Pozadovane parametre
Predkladane p a r a m e t r e
Povrch tabule
magneticky a popisovatefny povrch
m a g n e t i c k y a popisovatefny povrch
Ovladaci softver tabule
v slovencine s databazou aspoh 7000
v slovenskom j a z y k u , s databazou 10 000
objektov, rozpoznavanie pisaneho pisma,
integrovana praca s vizualizerom a
hlasovacim zariadenim, moznosf exportu
do t e x t o v e h o editora
objektov, rozpoznanie pisaneho pisma,
integrovana paca s vizualizerom a
hlasovacim z a r i a d e n i m , moznosf exportu
do t e x t o v e h o editora
Ano
Ano
Ano
Ano
Uhlopriecka
m i n . 198 cm
200 cm
Metoda ovladania a pisania
Perom aj p r s t o m , tlacidla na bocnych
Perom aj p r s t o m , tlacidla na bocnych
Tabufa musi umozhovaf
ovladanie min. 2 perami
sucasne
P r i s p o s o b i t e f n a p r i e h r a d k a na
pera
stranach aj spodnom okraji tabule
stranach - HW a spodnom okraji - SW
Rozlisenie
4096 x 4096
5088x3808
Pomer stran
4 : 3
4 : 3
Presn osf
max. 3 m m
2mm
m i n . 1x USB 2.0
1xUSB 2.0
3 ks bezbateriove pera, 1 ks teleskopicke
3 ks bezbateriove pera, 1 teleskopicke
'
Pripojenie
Prislusenstvo
ukazovadlo, 1 ks vymazavac, 1 x aktivny
panel so senzormi na pera, 1 ks externy
Zaruka
ukazovadlo, 1 ks externy USB kabel.
Funkcia aktivneho panela a vymazavaca
USB kabel
je nahradena inym sposobom.
5 rokov odo dha prevzatia - p o d p i s a n i a
5 rokov odo dha prevzatia - podpisania
preberacieho protokolu
Nazov projektu: Aktivizujuce m e t o d y vo vychove
preberacieho protokolu
Kod ITMS: 2 6 1 2 0 1 3 0 0 2 5
Strana 1 z 2
Cislo z m l u v y : OPV/38/2013
Projektor s k r a t k o u p r o j e k c n o u vzdialenost'ou: Hitachi CP-CX300WNEF
Pozadovane p a r a m e t r e
Predkladane p a r a m e t r e
LCD
LCD
XGA
XGA
Biely s v e t e l n y v y s t u p ( j a s )
m i n . 2 700 ANSI
3100 ANSI
Farebny svetelny
min. 2 700 ANSI
3100 ANSI
uhlopriecka 198 cm s kratkou projekcnou
uhlopriecka 198 cm s kratkou projekcnou
Param eter
Technologia
projekcie
Podporovane
rozlisenie
vystup
Velkost obrazu
vzdialenost'ou
K o n z o l a ( r a m e n o , d r z i a k ) na
uchytenie projektoru
vzdialenost'ou
Ano
Ano
5 000 hodin / 4 000 hodin (usporny rezim/
6 000 hodin / 5 000 hodin (usporny
vratane
kabelaze
Z i v o t n o s f lam py
normalny rezim)
rezim/ normalny rezim)
Z a r u k a na lam pu
24 mesiacov
24 mesiacov
Zivotnosf filtra
4000 hodin, hybridny
4000 hodin, hybridny
Spotreba v pohotovostnom
menej ako 0.5W
menej ako 0.35W
min. 3000:1
3000:1
max. 36 dB normalnom rezime
36 dB v n o r m a l n o m rezime
m i n . 10 W mono
10 W mono
Otvor pre zamok- bezpecnostna lista -
Otvor pre zamok- bezpecnostna lista -
r e z i m e:
Kontrastny
Hlucnost
pomer
ventilatoru
Integrovany
reproduktor
Zabezpecenie
zamok ovladaciho panelu- zabezpecenie
heslom
Zaruka
Vstupy
heslom
2 roky
2 roky
Dig it a I ny: 1 x HDMI Pocitac: min. 1 x 15
Digitalny: 1 x HDMI Pocitac: 2 x 1 5 pinovy
pinovy D-sub (RGB) Video: m i n . 1 x
15pinovy D-sub (komp.), 1 x RCA (zlty). 1 x
S1 video Zvuk : m i n . 1 x stereo
minikonektor, I x RCA (cerv./bieiy)
Ovladanie: 1 x RS232 C (9pinova zastrcka
D-sub)
Vystupy
Priame zapnutie a okamzite
zamok ovladaciho panelu- zabezpecenie
1 x 1 5 pinovy D-sub (RGB), I x stereo
D-sub (RGB) Video: 1 x 15pinovy D-sub
( k o m p . ) , 1 x RCA (zlty). 1 x S1 video Zvuk
: 2 x stereo m i n i k o n e k t o r , 1 x RCA
(cerv./bieiy) Ovladanie: 1 x RS232 C
(9pinova zastrcka D-sub), USB
1 x 1 5 pinovy D-sub (RGB), I x stereo
minikonektor
minikonektor
ano
ano
(cca. 5 s)- Okamzite vypnutie
(cca. 5 s)- Okamzite vypnutie
vypnutie
Rychle s p u s t e n i e
Nazov projektu: Aktivizujuce m e t o d y vo vychove
K6d ITMS: 2 6 1 2 0 1 3 0 0 2 5
Strana 2 z 2
Cislo z m l u v y : OPV/38/2013
Download

Europska unia