OBEC VLCANY
Obecny irad Vldany
925 84 Vldany d.944
Oznitmenie o priamom predaji hnutelon6ho majetku
Starosta obce Ing. Gyula Iv6n na zildade $ l3 ods. 5 zikonaE.36911990 Zb. o obecnom
ziadeniv zneni neskor5ich predpisov av nadvdznosti na $ 9a ods. 2 anasl. Zikona SNR d.
l38ll99l Z.z. o majetku obci v zneni neskor5ich predpisov a uznesenia OZvo Vldanoch d.
20-OZl20l4, pism. N8 zo dna26.03.2014
tlmto oznamuje,Ze
hnutel'nri vec BULDOZ6R, ktor6 je urden6 na odpredaj, bude pred6vat' formou priameho
predaja za najvy55iu ponuku, minim6lne za cenu Zelezndho Srotu.
-
Vlastnik
-
pred6vajrici: Obec Vldany, 925 84 Vldany ().944
ICO: OO:OOItZ
DtC:2021024082
Opis predmetu predaja: BULDOZER
Rok vjroby:
Hmotnost' stroja: 1 3630 kg
Uhrada kripnej ceny:
v deil podpisu kfpnej zmluvy v hotovosti do pokladne obce alebo
Bezhotovostnym prevodom na irdet obce 0200000000001 9928132
Lehota na dorudenie cenovfch ponrik pre zdujerncov o ktipu uvedendho majetku obce je
do 31. okt6bra 2014, najnesk6r do 14:00 hod., a to do podatellne obecn6ho fradu
Cenov6 ponuky je potrebn6 dorudit'v urdenom termine v pisomnej forme na: Obecnjr rirad
Vldany, 925 84 Vldany 8.944
Technick6 informdcie o motorovom vozidle Vrim poskytne riaditel PVPS obce Vldany na t.d.
0905 624112. Pristup k motorov6mu vozidlu za ridelom prehliadky je moZn6 tieZ dohodnirt'
s riaditellom PVPS.
I
1W
Ing. Gyula Iv6n
Starosta obce Vldany
Vo Vldanoch dila 22.10.2014
Download

Oznámenie o priamom predaji hnuteľného majetku