BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES
Student’s Name
İnanç Sümbüloğlu
University
İstanbul Bilgi University
Graduate Program
MA in (Clinical) Psychology
Entry Year to the Program
2009
Graduation Year
2014
Master’s Thesis or Project
Thesis
Title of the Thesis/Project
Can the Forum Theatre Technique be Effective on the Beliefs Towards Mental
Illness and Attitudes Related to Seeking Psychological Help?
Advisors’ Names
Assoc. Prof. Levent Küey
Prof. Mine Özmen
Asst. Prof. Dr. Ilgın Gökler Danışman
Total Number of Pages
167
Total Number of References
119
Abstract
The aim of this study is to predict whether the Forum Theatre technique can be effective
on 7th grade adolescents beliefs towards mental illnesses and towards seeking of
psychological help. Pre-test post-test experimental design was used. 73 seventh-grade
students in Istanbul were studied. The Attitudes Toward Seeking Psychological Help
(ASPH) and the Beliefs Toward Mental Illness (BMI) scales were used. Matching sociodemographic data and pre-test measurements were insured between the experimental and
control groups. Following the pre-term, the experimental group were taken to the Forum
Theatre at the school conference hall. Both groups were taken to the post-test application
four days after the pre-test measurements. No intervention was made on the control group
between the pre-test and post- test measurements. The control group Forum Theatre
application was carried out 3 months later. The research results were interpreted using
qualitative and quantitative data analysis methods. The findings of the research indicate
that the Forum Theatre application did not create a significant difference between the two
groups and their beliefs about mental illness. In addition to this, when comparing the pretest and post-test findings within the experimental group of the Forum Theatre application,
a statistically significant difference was found for the BMI sub-scale Dangerous. A
significant difference was seen between the two groups in their post-test measurements
regarding their attitudes toward seeking psychological help. In addition to this the NBTCP
sub scale average score of the experimental group has been found to be significantly
higher when compared to the control group score.
Tezin/Projenin Başlığı
Forum Tiyatro Tekniği Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar ve Psikolojik Yardım
Arama Davranışına Yönelik Tutumlar Üzerinde Etkili Olabilir mi?
Türkçe Özet
Bu araştırmanın amacı, Forum Tiyatro tekniğinin yedinci sınıf düzeyindeki ergenlerin ruhsal
hastalıklara yönelik inançlarının ve psikolojik yardım arama davranışına yönelik
tutumlarının üzerinde etkisi olup olmadığını yordamaktır. Ön-test son-test deneysel desen
kullanılmıştır. İstanbul ilinde 73 yedinci sınıf öğrencisi ile çalışılmıştır. Ruhsal Hastalıklara
Yönelik İnançlar (RHİÖ) ve Psikolojik Yardım Arama Davranışına Yönelik Tutumlar (PYÖ)
Ölçeği kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının sosyo demografik veriler ve ön test
ölçümlerinin eş olması sağlanmıştır. Ön-test uygulaması sonrasında deney grubu okul
konferans salonunda gerçekleştirilen Forum Tiyatro çalışmasına alınmıştır. Her iki grup öntest ölçümlerinden dört gün sonra son-test uygulamasına alınmıştır. Kontrol grubuna öntest ve son-test ölçümleri arasında bir müdahalede bulunulmamıştır. Kontrol grubu Forum
Tiyatro uygulaması 3 ay sonra gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları nicel ve nitel veri
analizi yöntemleri kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın bulguları Forum Tiyatro
uygulamasının ruhsal hastalıklara yönelik inançlar üzerinde iki grup arasında anlamlı fark
yaratmadığına işaret etmiştir. Bunun yanı sıra Forum Tiyatro uygulamasının deney
grubunun kendi içinde ön-test ve son-test bulguları karşılaştırıldığında RHİÖ alt ölçeği
Tehlikeli boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark yarattığı bulunmuştur. Uygulama
sonrasında psikolojik yardım arama davranışına yönelik tutumlar üzerinde iki grup arasında
son test ölçümleri açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Bunun yanı sıra deney grubu
Psikolojik Danışmana ve Sürece Yönelik Olumsuz İnanç (PDSOİ) alt ölçeği ortalama
puanının, kontrol grubu ortalama puanına göre anlamlı olarak daha fazla olduğu
görülmüştür.
Download

Sümbüloğlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi