NESTANOVENÝ VÝROBOK
Balený kremičitý piesok
LB Cemix, s.r.o., Borovany
prevádzka Studénka
Výrobca : LB Cemix, s.r.o.,
Adresa : Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Česká republika
IČ
: 279 94 961
prehlasuje a potvrdzuje na svoju výlučnú zodpovednosť,
že výrobok prevádzky 742 13 Studénka, ČR
Balený kremičitý piesok
určený pre stavebné použitie,
je za podmienok vyššie určeného použitia bezpečný. Pre výrobok nie sú výrobcom stanovené zvláštne podmienky použitia výrobku.
Výrobok nie je podľa vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.158/2004 Zbierky zákonov,
§ 2, odsek 1 zahrnutý medzi stanovené skupiny stavebných výrobkov a nepodlieha systémom preukazovania zhody.
Výrobca LB Cemix, s.r.o., Borovany prijal opatrenia na úrovni danej postupmi podľa EN ISO 9001: 2009 a požiadavkami na
Systém vnútropodnikovej kontroly výroby (FPC), ktorými zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou
dokumentáciou a so základnými požiadavkami na stavby podľa ustanovenia SMERNICE RADY 89/106/EHS v znení SMERNICE
RADY 93/68/EHS
V Borovanoch dňa 01.07.2013
Oprávnený na jednanie za výrobcu LB Cemix, s.r.o., Borovany
......................................................................
Petr Semera
výrobno technický riaditeľ
LB Cemix, s.r.o., Borovany
Download

Balený kremičitý piesok (pdf, 106 kB)