CSTI 2013 Conservation Science, Technology and Industry
Slovenské národné múzeum
Slovenská technická univerzita
s i
V á s
d o v o ľ u j ú
p o z v a ť
na vedeckú konferenciu CSTI 2013
INTERDISCIPLINARITA VO VEDECKOM VÝSKUME
PRI ROZVOJI OCHRANY
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
ktorá sa uskutoční
v dňoch 20. – 22. februára 2013
v SNM – Výstavný pavilón Podhradie
Bratislava, Žižkova 16
Druhý cirkulár
Cieľom konferencie CSTI 2013 je prezentovať nové poznatky konzervačnej vedy z oblasti
interdisciplinárnych výskumov a postupov pri ochrane jednotlivých súčastí kultúrneho dedičstva a
posilniť interdisciplinárny prístup a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane tohto dedičstva.
Konferencia CSTI 2013 nadväzuje na prvý ročník vedeckej konferencie CSTI 2011 Konzervačná veda
a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. Konzervačná veda alebo veda o dedičstve nie je len
jednoduchým súčtom poznatkov súvisiacich vedných disciplín (história, archeológia, biológia, chémia,
fyzika, materiálové inžinierstvo, konzervovanie, reštaurovanie, informačné technológie atď.). Význam
existencie integrovaných vied, medzi ktoré konzervačná veda patrí, spočíva aj v objavovaní nových
interdisciplinárnych rozhraní. Pritom najväčší pokrok a kvalitatívne zmeny prebiehajú často práve
na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín. Interdisciplinárny systém metód a vedomostí v prípade
konzervačnej vedy slúži okrem iného na vytváranie mostov medzi humanitnými a exaktnými vedami,
pričom ich podporuje, aby sa vzájomne posilňovali a kooperovali.
K programu konferencie
Na konferencii CSTI 2013 budú prezentované prednášky a postery z oblasti konzervačnej vedy,
výskumu a praxe ochrany kultúrneho dedičstva, zamerané na nové technológie, materiály a metódy,
interdisciplinárne aspekty vo vzdelávaní a v praxi konzervačného vedca/odborníka („conservation
scientist“). Okrem odznenia odborných vedeckých príspevkov súčasťou konferencie bude okrúhly stôl
na tému „Príklady a skúsenosti financovania a manažmentu výskumu - trendy a budúcnosť“, na ktorom
prisľúbili účasť zástupcovia dotknutých rezortov. Účastníkom konferencie budú k dispozícii vedecké
a odborné referáty, možnosti účasti na odborných diskusiách, postery, prezentácie firiem.
Bližšie informácie o programe budú priebežne zverejňované na adrese http://www.snm.sk/?program-1
Časový harmonogram prednášok bude zverejnený na stránke http://www.snm.sk/?program-1
do 10.12.2012.
Výsledky, závery a odporúčania CSTI 2013 budú uverejnené na adrese http://www.snm.sk/?zavery-zkonferencie-1 a na webových stránkach pamäťových a fondových inštitúcií.
Pozvané zahraničné prednášky
Rocco MAZZEO, profesor, University of Bologna - Ravenna Campus, Taliansko,
Director of the Masters Degree Course: Science for the conservation-restoration of cultural heritage
(SCORE): „The role of the conservation scientist in interdisciplinary team work and appropriate
professional training - a national and international perspective“
Bruno MALDONER, Dipl.-Ing. Mag. Art., Dr. techn., ministerský radca, Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur, Viedeň, Rakúsko: „Practical cases and the system of financing of
interdisciplinary research for cultural heritage - experiences from Austria“
Petr HLAVÁČEK, Doc. Ing., CSc., Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Česká
republika, špecialista na štúdium historických nálezov obuvi: „Obuv na nohách vojáků terakotové
armády v Xi-An (úlohy riešené pod dohľadom UNESCO)“
Predbežný zoznam ďalších prednášok
Selucká Alena:
Metodické centrum konzervace - výzkumné projekty a konzervátorské práce
Ižvolt Pavol:
Tradičné stavebné remeslá - súčasné trendy a koncepčné iniciatívy MK SR
Šimunič Pavol:
Reštaurátorské kapacity rezortu kultúry
Szabó Róbert:
Podpora, výskum a vývoj a zásadné trendy jej smerovania
Hanus Jozef:
Interdisciplinarita pri ochrane archívnych dokumentov
Urlandová Andrea:
Význam interdisciplinarity v odbornej príprave konzervačných profesionálov – medzinárodné
vzdelávacie skúsenosti
Vizárová Katarína, Reháková Milena:
Postavenie a úloha konzervačného vedca v súčasnosti na Slovensku
Gojný Jan, Češek Břetislav:
Vliv par esenciálních olejů na vlastnosti lignocelulózových materiálů
Križanová Jana, Jančovičová Viera, Machatová Zuzana:
Interdisciplinárny prístup k reštaurovaniu kolorovanej fotografie
Kronek Juraj, Vizárová Katarína, Kirschnerová Soňa, Katuščák Svetozár:
Využitie polymérov na ochranu starého papiera
Navrátilová Eva, Rovnaníková Pavla:
Konsolidace vápenných omítek
Robak Zbigniew, Knoll Marián:
Rekonzervácia a rekonštrukcia opaskového kovania z veľkomoravského obdobia – nálezisko Pobedim r.
v. 1961
Štepánková Eva, Veselý Michal, Dzik Petr:
Studium složení laků pro ochranu fotografií
Mazík Michal:
Konzervovanie - reštaurovanie kovov v Metodickom centre konzervácie v Brne
Vávrová Petra, Lucie Palánková, Hana Sedliská, Magda Součková, Tereza Kašťáková:
Nový přístup k záchraně a konzervaci novodobých knihovních fondů vzniklých v 19. a 20. století
Jančovičová Viera, Ciglanská Michaela, Havlínová Bohuslava, Križanová Jana:
Využitie nedeštruktívnych metód pri analýze kolorovanej fotografie
Jurašeková Zuzana, Miškovský Pavol:
Aplikácia Ramanovej spektroskopie a povrchovo-zosilnenej Ramanovej spektroskopie v kultúrnom
dedičstve: od charakterizácie po in-situ detekciu v objektoch kultúrneho dedičstva
Káčerová Silvia, Veselý Michal, Dzik Petr:
Zmena objemov gamutov pri svetelnom blednutí inkjetových výtlačkov
Vančo Ľubomír, Kadlečíková Magdaléna:
Detekcia alizarínu využitím povrchovo zosilnenej Ramanovej spektroskopie
Kianicová Katarína, Šimková Monika, Bukovský Vladimír:
Identifikácia zmien historickej farebnej fotografie
Peller András, Šimon Peter, Vizárová Katarína, Reháková Milena:
Štúdium termooxidačnej stability materiálov v oblasti kultúrneho dedičstva termoanalytickými
technikami DTA/TG
Reinprecht Ladislav:
Dendrochronologický prieskum drevených objektov s využitím prístrojových techník
Šimon Peter, Peller András:
Predikcia rýchlosti degradácie materiálov kultúrneho dedičstva
Šmíra Pavel, Fiala P., Konas P., Friedl M., Štěpánek J., Nesswettrová A., Štěpánek J., Pařílková
J., Pařílek L.:
Rőntgenova diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace
Tiňo Radovan, Kirschnerová Soňa, Reháková Milena, Vizárová Katarína, Jablonský Michal:
Úloha a význam metód urýchleného starnutia v konzervátorskej vede, výskume a praxi
Bahýl Vladimír, Mészáros Tibor, Pastierovič Martin:
Je kostolík v Kopčanoch skutočne z obdobia Veľkej Moravy a organ v Štítniku zo 14. storočia? Čo
o tom hovorí dendrochronológia
Gregor Pavel, Gregorová Jana:
Interdisciplinárna spolupráca pri obnove kaštieľa v Tomášove
Hain Vladimír:
Interdisciplinárny výskum ako súčasť Elektrárne Piešťany a jeho edukačný význam pri prezentácií
industriálnych pamiatok
Maková Alena:
Prieskum a reštaurovanie banskej mapy Hornej Bíberovej štôlne
Krivošíková Zuzana, Želinská Jana:
Príspevok k technologickej výstavbe gotického krídlového oltára (výskum materiálov, historická
technológia)
Posterová sekcia:
Černochová Stanislava, Čížová Katarína:
Materiálová analýza zbierkového predmetu obsahujúceho prírodné vosky
Dolanský Tomáš, Štronerová Jana:
Prostorové metody dokumentace stavebních památek
Dolanský Tomáš, Štronerová Jana:
Interaktivní nástroj pro podporu management plánu ochrany památky UNESCO
Dubínyová Lenka, Belányiová Eva:
Materiálový prieskum predmetov dedičstva na papierovom nosiči
Fialová Romana:
Cífer, velký kaštěl - interdisciplinární aspekty umělecko-historického výzkumu vzhledem na perspektivu
nového funkčního využití
Ganobjak Michal:
Nové materiály a technológie v procese záchrany kultúrneho dedičstva
Hain Vladimír:
Interdisciplinárny workshop ako súčasť výskumu konverzie industriálnych pamiatok a jeho aplikácia pri
projekte Elektrárne Piešťany
Iván Robert, Knoll Marián, Őlvecky Róbert, Rajtár Ján:
Germánske žiarové pohrebisko v Sekuliach – prospekcia, výskum, ochrana, analýza, reštaurovanie,
konzervácia
Jablonský Michal, Vizárová Katarína:
Možnosti využitia masových technológií pri ochrane a konzervovaní objektov kultúrneho dedičstva
Kráľová Eva:
Kritériá pre voľbu sanačného zásahu na pamiatkových objektoch
Kráľová Eva, Rozinajová Viera, Nič Milan:
Budovanie systémového nástroja na multidisciplinárne úložisko informácií o pamiatkových objektoch
Pagáčová Katarína, Želinská Jana:
SEM-EDS analýza kovových ozdôb a nití v historických textíliách
Šimončičová Katarína:
Význam interdisciplinárneho výskumu pre možnosti nového využitia malých elektrární
Šmíra Pavel:
Nedestruktivní metody poškození biologických struktur pomocí rentgenového zařízení
Vávrová Petra , Polišenský Jiří , Kocourek Pavel, Palánková Lucie, Sedliská Hana, Součková
Magda, Pospíšilíková Věra:
Databáze pro průzkum a hodnocení fyzického stavu novodobých knihovních fondů
Sochůrek Veronika:
Historické monochromatické fotografické techniky (Identifikace – Ochrana)
Sochůrek Veronika:
Restaurování alba historických fotografií
Sochůrek Veronika:
Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování
Kollár Ján, Palkovičová Ivana:
Reštaurovanie Sansonového atlasu zo 17. storočia z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave
Termín zasielania prihlášok – predĺžený
V prípade záujmu o pasívnu účasť na konferencii posielajte prihlášku v elektronickej forme na emailovú adresu: [email protected] najneskôr do 31. januára 2013.
Prihlášku nájdete aj na adrese http://www.snm.sk/?vedecka-konferencia-csti-2013
Pozn. pre spoluautorov príspevkov (t. j. neprednášajúcich) – v prípade záujmu o pasívnu účasť
na konferencii je potrebné poslať vyplnenú prihlášku a zaplatiť účastnícky poplatok.
Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok vo výške 50 € prosíme uhradiť do 31. januára 2013.
Číslo účtu: 11466033/0900
(Spoločnosť priemyselnej chémie pri Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava,
Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská sporiteľňa, a. s., Vysoká 57, Bratislava)
IBAN: SK6209000000000011466033
BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1122
V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka, príp. aj názov
organizácie kvôli lepšej identifikácii, za koho je platba uhradená. V prípade problémov
s identifikáciou platieb budeme požadovať pri registrácii na konferencii potvrdenie o úhrade
platby.
Od účastníckeho poplatku sú oslobodení všetci prednášajúci, pozvaní novinári, sponzori konferencie
a pozvaní hostia. (Nevzťahuje sa na ďalších autorov príspevku, ktorí majú záujem sa zúčastniť
na konferencii, ani na autorov, ktorí budú prezentovať poster.)
Od účastníckeho poplatku sú oslobodení tiež študenti slovenských vysokých škôl a to študenti I., II.
a III. stupňa interného vysokoškolského vzdelávania. Študenti ako ostatní pasívni účastníci sú povinní
poslať vyplnenú prihlášku (s poznámkou „študent“). Pri registrácii na konferencii študent predloží
originálny študentský preukaz.
Informácie pre prezentujúcich
Dôležité termíny:
Odovzdanie „PowerPoint“ prezentácie – pri registrácií na konferencií
Zaslanie plného textu príspevku do e- zborníka – na adresu
[email protected] do 19. 2. 2012 (príp. odovzdať najneskôr na konferencii)
Prezentácia prípevku
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, verzia PowerPoint XP v časovom rozsahu
max. 20 min.
Plný text príspevku
Šablóna príspevku bude k dispozícii na stránkach konferencie na adrese http://www.snm.sk/?informaciepre-autorov-prispevkov-1 od 1. 12. 2012.
Upozornenie: žiadame autorov príspevku dôsledne dodržiavať inštrukcie na písanie príspevku podľa
šablóny. Ak autori príspevku nedodržia inštrukcie, organizátori konferencie si vyhradzujú právo
na odmietnutie tohto príspevku.
Poster
Veľkosť posteru je 95 x 95 cm.
Každý poster bude mať pridelené číslo na paneli. Pre zavesenie posterov bude vyhradený čas pred
začiatkom konferencie, prosím sledujte aktuálne informácie na webovej stránke.
Bližšie informácie nájdete na adrese http://www.snm.sk/?vedecka-konferencia-csti-2013
Zborník
Elektronický zborník príspevkov z konferencie bude uverejnený po konferencii na adrese
http://www.snm.sk/?zbornik-1 do konca roka 2013.
Programový výbor
Garanti konferencie:
PhDr. Podušelová Gabriela
Slovenského národné múzeum
prof. PhDr. Katuščák Dušan, PhD.
Slovenská národná knižnica
Ďalší členovia výboru:
Dr.h.c., prof. Ing. Bakoš Dušan, DrSc.
Slovenská technická univerzita
prof. Ing. Čeppan Michal, CSc.
Slovenská technická univerzita
PhDr. Homoľová Alexandra
Slovenská národná galéria
prof. Ing. Katuščák Svetozár, PhD.
Slovenská technická univerzita
doc. Ing. Reháková Milena, PhD.
Slovenská technická univerzita
PhDr. Ruttkay Matej, CSc.
Slovenská akadémia vied, Archeologický ústav
prof. Ing. Šima Jozef, DrSc.
Slovenská technická univerzita
doc. Ing. arch. Urlandová Andrea, PhD.
Slovenská technická univerzita
doc. Ing. Vizárová Katarína, PhD.
Slovenská technická univerzita
Organizačný výbor
Ing. Jablonský Michal, PhD.
Slovenská technická univerzita
Mgr. Jurčíková Ivana
Slovenské národné múzeum
Mgr. Kaža Katarína
Slovenské národné múzeum
PhDr. Majchrovičová Viera
Slovenské národné múzeum
doc. Ing. Reháková Milena, PhD.
Slovenská technická univerzita
doc. Ing. Vizárová Katarína, PhD.
Slovenská technická univerzita
Kontaktné osoby
Michal Jablonský (STU), [email protected], +421 2 59 325 218
Ivana Jurčíková (SNM), [email protected], +421 2 20 469 267
Katarína Vizárová (STU), [email protected], +421 2 20 469 212
Majchrovičová Viera (SNM), [email protected], +421 2 20 469 145
Sponzori konferencie
Thermo Sanace s.r.o.
Chamrádova 475/23
718 00 Ostrava – Kunčičky
http://www.thermosanace.eu
VWR International, s. r. o.
BBC III Prievozská 6
821 09 Bratislava
https://sk.vwr.com
Ako sa dostanete na miesto konania konferencie
Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova 16, Bratislava
Z hlavnej železničnej stanice:
1. Zakúpite si prestupný hodinový lístok v hodnote 0,90 €
2. Nastúpite na autobus č. 93
3. Vystúpite na tretej zástavke „Zochova“
4. Nastúpite na autobus č. 31 a na nasledujúcej zástavke (NA ZNAMENIE!) „Chatam Sófer“ vystúpite
5. Pokračujete peši smerom k Mostu SNP – (Nový most) smerom späť do mesta po Nábreží armádneho
generála Ludvika Svobodu približne 6 minút a potom zabočíte do ľava do malej uličky, ktorá vás
dovedie na Žižkovu ulicu, kde sa nachádza SNM – Výstavný pavilón (hneď vedľa vchodu
do Archeologického múzea)
Z hlavnej autobusovej stanice Mlynské nivy:
1. Zakúpite si neprestupný 15 minútový lístok v hodnote 0,70 €
2. Nastúpite na autobus č. 70 (smer Most SNP – Nový most)
3. Vystúpite na konečnej (tretej) zástavke „Most SNP“
4. Prejdete z pod Mosta SNP (Nový most) cez priechod pre chodcov na nábrežie k Dunaju a pokračujete
v proti smere toku Dunaja po nábreží (smerom od centra mesta) k prvému priechodu pre chodcov
(približne 6 min.)
5. Prejdete cez priechod pre chodcov na druhú stranu, obídete budovy a dostanete sa na Žižkovu ul., kde sa
nachádza SNM – Výstavný pavilón (hneď vedľa vchodu do Archeologického múzea)
Mapu s miestom konania konferencie nájdete aj na adrese
http://www.snm.sk/?vedecka-konferencia-csti-2013
Možnosti ubytovania
Hotel Družba – vysokoškolský internát
Botanická 25
842 14 Bratislava
Recepcia tel.: +421 2 6542 0065, 6029 9111
http://www.hotel-druzba.sk
jednolôžková izba – 1 noc/ 26,70 €
dvojlôžková izba – 1 noc/ 47,00 €
(V cene ubytovania nie je zahrnutý poplatok mestu,
ktorý je 1.65 Euro na osobu a noc.)
Botel Fairway
Nábr. arm. gen. L. Svobodu
811 02 Bratislava, Slovensko
Tel.č.:
+421 2 5441 2090
+421 2 5441 2207
[email protected]
Jednolôžková izba – 1 noc/ 37 €
Dvojlôžková izba – 1 noc/ 50 €
Ubytovanie účastníkov nezabezpečujeme. Obracajte sa priamo na konkrétne ubytovacie zariadenia.
Ďalšie možnosti ubytovania nájdete na adrese
http://www.bratislavahotels.sk/bratislava_hotel_search.php?gclid=CNSe6cWckKsCFQRYmAodH1apvw
alebo http://www.bratislavahotels.com/ .
Možnosti stravovania
Bevanda River Park – nábrežie Dunaja
Obedové menu od 3,50 €
Botel Marina – nábrežie Dunaja
Obedové menu 3,90 €
Reštaurácia Prazdroj – Mostová 8 (pri Námestí Ľudovíta Štúra)
Obedové menu 3,80 €
Stravu účastníkom nezabezpečujeme.
Download

interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany