!
#
$
%
'
)
*
,
"
&
(
+
/
.
0
1
!
"
#
$
23
(
(
(
%
45
4
3
/
-
6 4
3
1
4
63 4 5
45
1
.
9
9.
-
4
45
4
5
4
63
=
1
4
.
4
63
8
!,9:
$,;
.
4
3
54
!< =
$
5
A
.
7
4
4
45
=3
6 4
.
> %?
3*,@
>
1
5
4
6 4
B
D4
8
-
155
1
.
A
C
5 7
7
4
.
.
.
,=
%!&
4
&'
&
#
(
#
(
4
E+
=
-
4 4
A .
"
9.
3
4
1
.
F
"
4
5
G# ,?=
3
?
. 51
5
>
G# ,?
3
7 3
3
7
4
3
4
.
.
.
7
.
5
K
7
<
.
=
.
.
=4
.
3
9.
3 .
.
9.
.
.
/
.
.
#L
1
.
4
F
.
.
.
.
4
9
.
.
=
4
. 1
.
>.
=
63
(
!H
I
0
3
3
+
J
=
E+
3 5 <
3
. 4
5
!
G
4
;D/
4
M
&& '
9
M
9
=
4
9
.
3
7
15
M
9
4
<
3 =
.
.
.
.
1
.
7 4
= 3
.
=
( .
( 3
=
4
4
1
9.
.
.
3
4
11 5
1 .
.
.
.
4
4
.
85
.
.
E+
.
..
3
.
1
.
5
8
.
A
7
M
=
&
4
4
.
M
M
9
/ 4
7
=
+
.
M
9
9
M
4
.
) *
&
E ,,
/4
4
+
"
..
J
>/ ? ,:
E$$N
,,
L
< !,9 ?>
#$,,E
$,E
!=
%
,,,E
%,@
>
O!:
#PP
,=
%$&
? ,:
E$$N
? ,:
E$$N
&<
&<
E+ ,,
.
"
D
.
+
/
4
/
2
24 .
>
& 3
;
5
G
Q<
&
.
2
"
;
.
T U#
!< =
$
G# ,?
,,,7
' 7
Q$%,< ' ,
,
.
L'@
> 3V#,@
>
W#* R
?S
? ,X
E$$X
#
#,
.)//
.0)//
Ø650
Rozmery balenia:
650x640x1790mm
398
4 otvory
28x20
760
Rozmery
uchytávacích
otvorov na
zadnej strane
pre montáž
na stenu
205
38
avá strana
4 otvory
28x20
398
Pravá strana
38
Ø145 Ø145
Ø145 Ø145
1812
Rozmery
uchytávacích
otvorov na
zadnej strane
pre montáž
na stenu
205
Ø560
avá strana
vstup vzduchu
výstup vzduchu
vstup vzduchu
výstup vzduchu
1672
T U#
!< =
$
G# ,?
,,7
*% 7
Q%$,< )$,
$,
.
L'@
> 3V#,@
>
W#* R
?S
,
.&//
.0&//
Minimálna svetlá výška miestnosti 2 110mm
T U#
T U#
!< =
$
!< =
$
G# ,?
G# ,?
,,,7
,,7
'$ 7
* 7
Q$%,< ' ,
Q%$,< )$,
,
$,
.
.
L'@
> 3V#,@
> L'@
> 3V#,@
>
W#* R
?S
W#* R
?S
Pravá strana
, #
Minimálna svetlá výška miestnosti 2 250mm
-
!,,
L
< !,9 ?>
#$,,E
$,E
!=
%
,,,E
%,@
>
O!:
#PP
,=
%$&
O!:
#PP
,=
%!
Q$)< ),,<
!,O
1 5
R
,9:!,9S
,@
>
+ '
+
E+!,,
!,,
L
< !,9 ?>
#$,,E
$,E
!=
%
,,,E
%,@
>
O!:
#PP
,=
%$&
$$@
>
610
NS
E!,,
,,
L
< !,9 ?>
#$,,E
$,E
!=
%
,,,E
%,@
>
O!:
#PP
,=
%$&
O!:
#PP
,=
%!
Q$)< ),,< ,O
1 5
R
,9:!,9S
Rozmery balenia:
710x700x1930mm
+& (
1 # ,.&// .0&//
Y
.
,
O!:
#ZX 1 .
*)
*
)#
O ZX 1 .
M
9.
+
&7
9
$
.
,
O!:
#ZL
1
.
M
9.
%
O!:
#ZL
1
.
+
X
#
!
!#
O!:
#ZL
O!:
#ZL
O :ZX
1
.
.
1
.
+
9
2
X .
1
.
$)
O!:
#ZL
1
.
M
9.
')%
O!:
#ZL
1
.
+
X
!%%
'%
)
O!:
#ZL
O!:
#ZL
O :ZL
1
.
.
1
.
14
+
9
2
X .
1
!
!#
O!:
#ZX
O :ZX
1
9
9.
.
1 # ,.)// .0)//
Y
.
$)
O!:
#ZX 1 .
!)
,%)
**)
O ZX 1 .
.
M
9.
+
&7
9
$%%
O!:
#ZX
O :ZX
1
9
9.
.
.
NS
J
.
!< =
$
.
2 '
#
(
(
7
N
A
4
5!,@
.
3 1
5
',H
4
'
- .
6
4
9
4
9
=
45
45
4
3&'
#
45
(
.
.
M
F
,=
%&
"[9
3
1
< !,9:%?
,
1
#
#
.
4
,=$&
45
4
9
.
3
1
#
4
#
7
,
4
3 5
4
8
N
E+ ,, E+!,,
4
(
(
56
56
N
+
'%
)
3
N
+
#5
5
3) 1
9,
#
F
5 A
A
=
1 3
4
M
-
100mm
výstup
5
600mm
600mm
#,,
45
4 =4 4
A.
41 3
4
vstup
.M <4 .
05
.
3
Priestor pre ovládanie
bojler
spätná klapka
rozvod TÚV
spätná klapka
obehové
erpadlo
soláru
pretlakový
ventil 0,63MPa
Expanzná
nádoba
soláru
solárny panel
filter oddelený
ventilmi
odvzduš ovací ventil
reduk ný ventil
(iba pre objekty s tlakom na vstupe nad 0,6MPa)
#
Termostatický ventil zabra uje pri
aplikácii so solárom vniknutiu
príliš horúcej vody do sústavy TÚV
: 6
vstup studenej vody
(
9
3
.
3
.
5
35
;
#
# #
4
= '
,8 4
#, 1 #
,
,
1
,
#
$
<
<
,
8
# 4
#
#
,8
#
4
#,
#
9
4
0$, !
.
.
54
5
9
4 0 1
.
4
V .
I
3 R
.
4
4
S4
1
5
"
4
4
R
7 3=
5M <4
4
4
4
4
4
Q $,
5
4
=4
5
4
4
5,=
# 3,=
)
3
.
4
.
4 =
5,
3
.
S
4 9
.
. 4
A
64S
=
( 7
R
4
4
.
.
5 = 4
4 .
4
4
.
4
.
7
?
A
4
5
4
9.
.
5
4
=4
=
4
=
.4 4
5 = 4
.
E>
5 1
.
4
4
3
.
4
=4
.=
3
3
0
35
R
E>4
=
3
5
S
=
4
4
4
3
3
3
.
5
4
1
F =
4
= 0
Poistka
80°C
termostat
Nízky tlak
Vysoký tlak
so solárnym
výmenníkom
Transformátor
MCU
Elektromagnet
4 – cestného
ventilu
ELEC.
HEATING
CLOCK
Sníma teploty soláru
Sníma teploty výstupu chladiva
z kompresora
TIMER
Sníma povrchovej teploty výparníka
Sníma teploty v hornej asti nádrže
L N
WATER
PUMP
Kondenzátor
Sníma teploty v dolnej asti nádrže
ELECTRIC
HEATING
Kondenzátor
95°C
termostat
Kompresor
Hlavný prívod
Ventilátor
HDO
Obehové erpadlo solárneho okruhu (nie je sú as zariadenia)
HDO je treba spína
cez relé, ako bezpotenciálový kontakt !
Zopnutý kontakt = zariadenie je plne funk né
Rozopnutý kontakt = nespína kompresor a el. doohrev
bez solárneho
výmenníka
80°C
termostat
Transformátor
Elektromagnet
4 – cestného
ventilu
MCU
Nízky tlak
Vysoký tlak
Poistka
ELEC.
HEATING
CLOCK
Sníma povrchovej teploty výparníka
Sníma teploty v hornej asti nádrže
TIMER
Sníma teploty v dolnej asti nádrže
Sníma teploty chladiva vystupujúceho
z kompresora
Sníma teploty chladiva vstupujúceho
do kompresora
Kondenzáto
r
Kompresor
95°C
Hlavný prívod
ELECTRIC
HEATING
termostat
L N
HDO je treba spína
Ventilátor
cez relé, ako bezpotenciálový kontakt !
Zopnutý kontakt = zariadenie je plne funk né
Rozopnutý kontakt = nespína kompresor a el. doohrev
kondenzátor
HDO
!
(
-
;D/
<
> 0
#
23
- 0
4
"[9
.
#
.
\
1
4 4
S
=4
I
0
-
5
4
4=
M
+
.
R
5
.
6R
,=$&
5
=
=
4
(
4
14
X %=
,& S
4 4
4
. 4
-
A
A
=
+
\
;D/
,
4
+
.
M
.
4
]
!
L4
>
3
;
#
4
CLOCK
1
CLOCK
8
CLOCK
>& ;
1
1
,
TIMER
+
4
ON
4
TIMER
/8
+
5
3
TIMER
3
CLOCK
+
4
+
CLOCK
+
CLOCK
1
OFF
4
CLOCK
/8
1
1
3
3
.
1
1
1
3
-
TIMER
.
ON
OFF
CLOCK
>) 6
(
4
4
D
3
IN
3
OUT
4
+
?
4
3 5
4
4
.
=
ELEC.
HEATING
"
D
>
4
=
3
/ ;
.
#
^
L4
"
4
+
4 $
3
3
.
A
3
1
4
4
_
`
/
"
-
&
)
+
-
2
3
:
=
>
-
4A
ELEC.
HEATING
1
"
.
3
G
3=
L
4
=
4
7
3 .
4
M
7
1
<
6
.3 0
M
.
=
.
3
7
<
G
G
"
"
(
<
6
6
"
V ,@
> 3V%,@
>
@
> 3 $@
>
V $$@
>
a b $@
>
V ,@
> 3V**@
>
, 3*, 1
V%,@
> 3V*,@
>
V$$@
>
!, 1
V',@
>
, 3*, 1
!, 1
!, 3*, 1
#, 1
L!,@
> 3,@
>
L'@
>
V@
> 3V!,@
>
V !@
>
3
1
) 1
,:
3
L ,@
> 3V ,@
>
3
, 3$,
3
@
> 3 ,@
>
a b !@
>
V!,@
> 3J,b #,@
>
V*$@
>
V!,@
> 3J,b #,@
>
V',@
>
V!,@
> 3J,b #,@
>
$@
>
M
"
&<
/ G3
&
)
+
2
3
1
.
4
4
4
.
1
?
@
#
A
B
"
"
3
3
L*
L*
L*
L*
L*
.
"
"
^
1
<
/+ B
,
A
#
*
> 4
2
,,
4
5
, 3$,
4
4
A
C
7
3**@
>
3**@
>
3**@
>
3**@
>
3**@
>
3
A
3
=
4
4
7
=
5
4A
=
4 .
1M
$
1
$
$
/
-
.
7
.
4
_
+
+
5
A
15
4A
4 .
#
9
=
..
(
/
-
/
-
=
15
.
9
.
.
1
.<
9
+
+
9
.2
7
.
.= 4
4
.
. 4
7
0
A
+
4
= 4
A
& *
7
,
;
''
''&
'')
''+
4
5
E:
E+ > 4
3
E:
E+ > 4
3
E:
E+ > 4
E
.
> 4
+
G
+
G
+
G
+
G
+
G
+
G
1
E+
> 4
1
''2
E
AA
E+
> 4
E:
E+ 9
.
AA&
AA)
AA+
AA=
> 4
1
+
(
[
E:
E+ -
.M = 4
=
-
15 G
E:
E+
-
15 G
E:
E+ > 4
+
G
#
A
D #A;A-EF
;J?" ^& =
=3
3
4
F
3
;
.
1
4
A]
A; 3/))2G %
&//& H ? %
&//+ H ? %
&//+ H ? &%
&//3 H ?&%
&//3
A; 3/))2G&G+/%
&//+ H ? %
&//2 H ? &%
&//2 H ? %
&//3
3
7
A; 22/ +G %
&/// H ? %
&// H ?&%
&//&
A;22/ +G&%>>: H ? %
&//
A; 3 ///G)G&%
&/// H ?&%
&//2
A; 3 ///G)G)%>>2 H ? %
&// H ?&%
&//2
A; 3 ///G)G %
&///
A; 3 ///G)G &%
&//2
23
A
E:
E+
& '
^
G
15 G
4
<
M
3
14
5
.
A]
1
$%
Download

Návod quadENERGY projekčný montážny a užívatelský