Návod na montáž a inštaláciu
RIADIACA JEDNOTKA KOTLOV
Q-ETERM 01
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 2-2012
Strana 1 z 21
OBSAH
1
VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY ..................................................................................3
2
PREDNÁ ČASŤ RIADIACEHO PANELA...........................................................................5
3
RIADIACA DOSKA KOTLA ...............................................................................................6
4
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY....................................................................................7
5
MONTÁŽ ..........................................................................................................................11
6
SVORKOVNICA ELEKTRICKÝCH PREPOJENÍ.............................................................12
7
MODEM (V DOPLNKOVEJ VÝBAVE) .............................................................................13
8
ELEKTRICKÁ SCHÉMA ..................................................................................................15
9
POUŽITIE HORÁKA, ALEBO ZMIEŠAVACIEHO VENTILA 0-10 VOLT .......................20
10 POUŽITIE TROJPOLOHOVÉHO ZMIEŠAVACIEHO VENTILA 230 VAC.......................20
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 2-2012
Strana 2 z 21
1
VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY
Štandardné vybavenie:
Hlavný vypínač
Prepínač prevádzky kotla Manuálna 0 Automatická
Regulačný bi-termostat ISPESL
Bezpečnostný termostat ISPESL
Teplomer kapilárový
Elektronická mikroprocesorová doska
Odporový snímač teploty kotla
Hlavné funkcie:
Riadenie jednostupňového – dvojstupňového – trojstupňového horáka
Riadenie dvojstupňového progresívneho horáka
Riadenie modulačného trojpolohového horáka
Riadenie modulačného horáka s ovládaním 0-10 Volt
Ekvitermická regulácia teploty vykurovacej vody (s vonkajším snímačom v doplnkovej výbave)
2 Programovateľné výstupy pre obehové čerpadlá, konfigurovateľné pre:
- Riadenie bojlera (s termostatom alebo snímačom v doplnkovej výbave)
- Riadenia obehového čerpadla kotla
- Riadenia obehového čerpadla priamej zóny
- Riadenia obehového čerpadla zmiešavacej zóny
- Riadenia obehového čerpadla kolektora kaskády
1 Vstupy pre snímač kotla
2 Programovateľné vstupy, konfigurovateľné pre:
- Vstup snímača PT1000
- Digitálny vstup
1 Programovateľný vstup, konfigurovateľný pre:
- Vstup snímača NTC
- Digitálny vstup
- Riadenie zmiešavacieho ventila s ovládaním 0 -10 Volt
(ak nie je inštalovaný modulovaný horák s ovládaním 0 -10 Volt)
- Riadenie trojcestného ventila
(ak je inštalovaný jednostupňový alebo modulačný horák s ovládaním 0 -10 Volt)
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 2-2012
Strana 3 z 21
1 vstup 0-10 Volt, programovateľný pre:
- Digitálne ovládanie
- Moduláciu teploty kotla
- Indikácia snímačov 0-10 Volt (napríklad snímač CO2)
Riadenie kaskády (s funkciou master alebo slave)
Funkcia proti zablokovaniu čerpadiel
Protimrazová ochrana
Doplnková výbava:
Snímač vonkajšej teploty
Snímač spalín
Ponorný snímač teploty PT1000 (bojler – vykurov. zariadenie – zmiešavacia zóna)
Príložný snímač teploty PT1000 (vykurov. zariadenie – zmiešavacia zóna)
Modem so vstavanou anténou
Anténa pre modem s predlžovacím, 10 m káblom.
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 2-2012
Strana 4 z 21
2
PREDNÁ ČASŤ RIADIACEHO PANELA
HLAVNÝ
VYPÍNAČ
PREPÍNAČ
MANUÁLNE / 0 / AUTOMATICKY
MANUALNY REGULAČNÝ BI-TERMOSTAT
A LIMITNÝ TERMOSTAT
DISPLAY
USB
BEZPEČNOSTNÝ
TERMOSTAT
VÝSTUPY R1 – R2
MANUÁLNE / 0 / AUTOMATICKY
TEPLOMER
PRE NASTAVENIA A FUNGOVANIE DOSKY ELEKTRONIKY
POZRI PRÍSLUŠNÝ MANUÁL
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 2-2012
Strana 5 z 21
3
RIADIACA DOSKA KOTLA
Display
USB
P1
P2
P3 P4
Klávesnica
Riadenie
horáka
T1
T2
Kontrola
T8 T7 T6
IPUT 230 Vac
N F4 F3 F2 F1
Napájanie 230 Vac
L TN
Reg. číslo
hardwaru
Programovateľný výstup R2
Programovateľný výstup R1
Konektor
Modemu
Zbernica RS1
Zbernica RS2
Výstup 0-10 Volt
Vstup 0-10 Volt
Snímače / Digitálne vstupy
PRE NASTAVENIA A FUNGOVANIE DOSKY ELEKTRONIKY
POZRI PRÍSLUŠNÝ MANUÁL
ICI CALDAIE S.p.A. - Q-ETERM 01 - 2-2012
Strana 6 z 21
4
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
NAPÁJANIE
L T N 230 Vac
OPTOIZOLAČNÉ VSTUPY
F1
Programovateľný vstup, určený pre:
Signalizáciu aktivácie zabezpečovacích prvkov (keď chýba napájanie, znamená to, že boli aktivované
zabezpečovacie prvky)
F2
Programovateľný vstup, určený pre:
Pre modulačné horáky, keď je privedené napätie, znamená to, že horák je zapálený (štandardný konektor
horáka B4)
Pre dvojstupňové horáky, keď je privedené napätie, znamená to, že horák je zapálený na prvom stupni
(štandardný konektor horáka B4)
F3
Programovateľný vstup, určený pre:
Pre dvojstupňové horáky, keď je privedené napätie, znamená to, že horák je zapálený na druhom stupni
(štandardný konektor horáka B5)
F4
Programovateľný vstup, určený pre:
Pre každý typ horáka, keď je privedené napätie, znamená to, že horák je zablokovaný (štandardný konektor
horáka S3)
VÝSTUPY PRE RIADENIE / MODULÁCIU HORÁKOV
T1-T2 Kontakt riadenia naštartovania horáka (štandardný konektor horáka T1-T2)
Maximálne zaťaženie 230 Vac / 6,5 A
T6-T7 / T6-T8 Kontakty modulácie horákov / pohony zmiešavacích ventilov
Maximálne zaťaženie 230 Vac / 1 A
Pre jednostupňové horáky:
Kontakty sa nevyužívajú
Pre dvojstupňové horáky:
Prvý stupeň
T6-T7 zopnutý
T6-T8 rozopnutý
Druhý stupeň T6-T7 zopnutý
T6-T8 aktívny
Pre progresívne horáky:
Prvý stupeň
T6-T7 zopnutý
T6-T8 rozopnutý
Druhý stupeň T6-T7 rozopnutý
T6-T8 zopnutý
Pre modulačné horáky:
Lineárne znižovanie výkonu
T6-T7 zopnutý
T6-T8 rozopnutý
Lineárne zvyšovanie výkonu
T6-T7 rozopnutý
T6-T8 zopnutý
Stabilný výkon
T6-T7 rozopnutý
T6-T8 rozopnutý
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 7 z 21
Pre trojstupňové horáky:
Prvý stupeň
T6-T7 rozopnutý
T6-T8 rozopnutý (T1-T2 zopnuté)
Druhý stupeň
T6-T7 zopnutý
T6-T8 rozopnutý
Tretí stupeň
T6-T7 zopnutý
T6-T8 zopnutý
Ak je inštalovaný jednostupňový alebo modulačný horák so signálom 0-10 Volt, T6-T7-T8 môžu byť
použité na pilotovanie zmiešavacieho ventila s trojpolohovým ovládaním.
Lineárne uzatváranie ventila - T6-T7 zopnutý – T6-T8 rozopnutý
Lineárne otváranie ventila - T6-T7 rozopnutý – T6-T8 zopnutý
Stabilné otvorenie - T6-T7 rozopnutý – T6-T8 rozopnutý
Ak je zmiešavací ventil použitý v podlahovom vykurovacom okruhu, treba zabezpečiť inštaláciu externého
zabezpečovacieho systému, aby sa predišlo cirkulácii príliš horúcej vody v prípade anomálnej prevádzky a/alebo
doske by bola bez napätia.
PROGRAMOVATEĽNÉ VÝSTUPY
R1 – R2
Programovateľné výstupy
Maximálne zaťaženie 230 Vac / 2 A
Rôzne programovateľné výstupy môžu byť konfigurované pre
Riadenie kotlového čerpadla
Riadenie spoločného čerpadla (pre kaskády)
Riadenie čerpadla vykurovacieho okruhu
Riadenie čerpadla bojlera
VSTUPY SNÍMAČOV - DIGITÁLNE
PT1
Vstup PT 1000, určený pre snímač kotla
PT2
Programovateľný vstup PT 1000 / Digitálny
PT3
Programovateľný vstup PT 1000 / Digitálny
NTC
Programovateľný vstup NTC / Digitálny
Rôzne programovateľné vstupy môžu byť konfigurované pre:
Snímač bojlera
Snímač kolektora (pre kaskády)
Snímač vykurovacej vody zariadenia
Snímač vratnej vody
Snímač spalín
Termostat bojlera – beznapäťový kontakt
Vonkajší snímač (NTC)
Riadenie pre prevádzku v ekvitermickom režime, alebo na konštantnú teplotu
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 8 z 21
VSTUP 0-10 Volt / DIGITÁLNY
Programovateľný vstup, konfigurovateľný pre:
Moduláciu teploty kotla
Moduláciu teploty kolektora (pre kaskády)
Riadenie pre prevádzku v ekvitermickom režime alebo na konštantnú teplotu
Snímač CO2
Ďalšie vstupy od prevodníkov 0-10 Volt
VÝSTUP 0-10 Volt
Programovateľný výstup, konfigurovateľný pre:
- Riadenie zmiešavacieho ventila vykurovacieho zariadenia
- Riadenie modulácie horáka
KOMUNIKÁCIA
Konektor modemu
USB konektor
RS1 – Prepojenie RS485 pre napojenie sa dosky cez zbernicu na eventuálny vlastný Master (ďalšiu dosku kotla,
alebo MASTER NEREIX
RS2 - Prepojenie RS485 pre napojenie sa dosky cez zbernicu na eventuálne vlastné slave (ďalšie dosky kotla,
alebo riadiace dosky systému)
Doska kotla môže fungovať samostatne na riadenie jedného horáka, v takomto prípade môže byť pripojená
priamo k modemu pre diaľkové ovládanie.
Viac kotlových dosiek (maximálne 16) môže byť prepojených medzi sebou prostredníctvom špeciálneho
spojenia cez zbernicu, v takomto prípade jedna z dosiek bude nastavená ako Master a na ňu môže byť pripojený
modem.
Ak je v systéme zaradená doska Master Nereix, táto môže byť prepojená s kotlovou doskou cez k tomu určený
vstup, v takom prípade sa doska kotla stane slave, a teda rovnocennou so satelitným užívateľským modulom
NEREIX.
Ak je inštalovaných viacero kotlových dosiek v kaskáde, Master Nereix bude prepojený na kotlovú dosku, ktorá
bude nastavená ako Master.
Riadiace dosky vykurovacieho zariadenia môžu byť slave dosky kotla, alebo dosky Nereix Master.
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 9 z 21
ZBERNICA MEDZI KOTLAMI V KASKÁDE
2
Na prepojenie zbernice použiť tieňovaný kábel 2x0.35 mm .
Kontakt RS1 C (odpovedajúci svorke 34) je iba na ochranu tienenia kábla, nie je potrebné ho prekáblovať s
posledným slave.
PANEL
KOTLA
MASTER
RS1
A
B
PANEL
KOTLA
SLAVE
RS2
C
A
B
PANEL
KOTLA
SLAVE
RS1
C
A
B
RS2
C
A
B
RS1
C
A
B
RS2
C
A
B
C
ZBERNICA MEDZI MASTER NEREIX A KOTLAMI V KASKÁDE
Kontakt RS1 C (odpovedajúci svorke 34) je iba na ochranu tienenia kábla, nie je potrebné ho prekáblovať, ak je
kotol posledným slave.
Pri káblovaní v paneloch slave musí byť kontinuita medzi tieneniami.
MASTER
NEREIX
PANEL
KOTLA
MASTER
SLAVE
NEREIX
RS1
A
B
C
A
B
C
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
A
B
PANEL
KOTLA
SLAVE
RS2
C
Q-ETERM 01 - 8-2012
A
B
RS1
C
A
B
RS2
C
A
Strana 10 z 21
B
C
5
MONTÁŽ
VŠETKY MONTÁŽNE OPERÁCIE A KABELÁŽ SA VYKONÁVAJÚ BEZ NAPÄTIA
Uvoľniť skrutky, ktoré v spodnej časti fixujú čelnú dosku a otvoriť ju.
Panel, v závislosti od modelu kotla, môže byť upevnený na hornej časti alebo na horizontálnom opláštení kotla.
Upevniť panel, využijúc k tomu vyvŕtané otvory na opláštení kotla a na samotnom paneli.
Prevliecť kapiláry termostatov a teplomera smerom dozadu, alebo smerom dolu v závislosti od spôsobu
montáže (na kotol, alebo na bočné opláštenie kotla) – za tým účelom, ak je to nutné, sňať uzatváraciu platňu na
spodnej strane panela.
Uvoľniť zadné a bočné platne pre namontovanie potrebných káblových prechodiek a koncoviek.
Prepojiť káble na vyberateľné svorkovnice tak, ako je uvedené v kapitole “SVORKOVNICA ELEKTRICKÝCH
PREPOJENÍ”.
Znovu nasuňte vyberateľné prekáblované svorkovnice na odpovedajúce konektory, namontované na suporte
DIN, vo vnútri samotného panela.
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 11 z 21
Rešpektujte všetky polarity
Montáž a prepojenie sa vykonáva pri odpojenom elektrickom napájaní.
Zavrieť panel vložením a zaskrutkovaním skrutiek.
6
SVORKOVNICA ELEKTRICKÝCH PREPOJENÍ
NÁZOV
SVORKY
FUNKCIA
TYP SVORKOVNICE
VYSOKÉ NAPÄTIE
L
HLAVNÉ NAPÁJANIE SKRINE
T
N
1
VONKAJŠIE ZABEZP. PRVKY
(ALEBO VLOŽIŤ MOSTÍK)
2
3
NAPÁJANIE HORÁKA
T
4
5
POVELY PRE HORÁK (T1-T2)*
6
7
SIGNALIZÁCIA PRVÉHO STUPŇA
8
SIGNALIZÁCIA DRUHÉHO STUPŇA
9
SIGNALIZÁCIA ZABLOKOVANIA
10
MODULÁCIA HORÁKA ALEBO
11
ZMIEŠAVACIEHO VENTILA
12
13
OBEHOVÉ ČERPADLO 1 (R1)*
14
15
OBEHOVÉ ČERPADLO 2 (R2)*
16
L
T
N
IN
OUT
L
T
N
T1
T2
B4
B5
S3
T6
T7
T8
L
N
L
N
5 PÓLOVÁ
SVORKOVNICA
5 PÓLOVÁ
SVORKOVNICA
6 PÓLOVÁ
SVORKOVNICA
4 PÓLOVÁ
SVORKOVNICA
VÝSTUPY T1-T2, T6-T7, T6-T8 SÚ REALIZOVANÉ S TRIAC-OM, NA AKTIVÁCIU KONTAKTU JE
POTREBNÉ, ABY MEDZI KONCAMI BOLO NAPÄTIE ASPOŇ 24 VAC – PRE RIADENIE ODBEROV
A/ALEBO POMOCNÝCH ZARIADENÍ POUŽIŤ TEDA TAKÉ KONTAKTY, KTORÉ SÚ NAPÁJANÉ S
NAPÄTÍM ASPOŇ 24 Vac AŽ DO 230 Vac
NÍZKE NAPÄTIE / SIGNÁLY
17
PT1 – Snímač teploty kotla (PT1000)
18
19
PT2
20
21
PT3
22
23
NTC
24
25
IN 0-10 V
26
27
OUT 0-10 V
28
29
RS485 (RS1)
30
31
RS485 (RS2)
32
33
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
1
2
1
2
1
2
1
2
+
+
A
B
A
B
C
10 PÓLOVÁ
SVORKOVNICA
7 PÓLOVÁ
SVORKOVNICA
Strana 12 z 21
7
MODEM (V DOPLNKOVEJ VÝBAVE)
VŠETKY MONTÁŽNE OPERÁCIE A KABELÁŽ MUSIA BYŤ VYKONÁVANÉ BEZ NAPÄTIA
HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY MODEMU
Modem je cez flexi prepojenie napájaný priamo zo základnej dosky.
Odpojte od napätia počas zapájania modemu a počas vkladania SIM karty.
SIM karta musí byť schopná prenosu dát (nie len hlasu !).
SIM musí byť zasunutá až na doraz: Zvukom “click” sa oznámi, že došlo k správnemu vloženiu karty.
Pred zasunutím SIM karty, je treba deaktivovať PIN, použitím napr. mobilného telefónu.
Základné charakteristiky:
● Modul MODEM GSM - GPRS Quad-Band
● LED stavu pripojenia na sieť GSM
● Bzučiak pre akustické signalizácie
● Medzistyk TTL
● Kompatibilný s doskou Master NEREIX
CHARAKTERISTIKY RÁDIA
● Quad-band EGSM 850/900/1800/1900 MHz
● Výkon vysielania:
○ trieda 4 (2W) @ 850/900 MHz
○ trieda 1 (1W) @ 1800/1900 MHz
● Citlivosť:
○ 107 dBm (tip.) @ 850/900 MHz
○ 106 dBm (tip.) @ 1800/1900 MHz
CHARAKTERISTIKY GPRS
● GPRS trieda 10
● Mobilná stanica triedy B
● Kodifikačné schémy: od 1 do 4
● Podpora PBCCH
Zelená LED, ktorá zobrazuje stav, má nasledovný význam:
● RÝCHLE BLIKANIE = Vyhľadáva sa sieť
● POMALÉ BLIKANIE = Pripojené na sieť
● TRVALE ZAPNUTÁ
= Prebieha dátové pripojenie
Pre inštaláciu antény s predlžovacím káblom vo výbave, vyberte sériovú anténu, tak, že vytiahnete jej konektor
priamo z konektora modulu a potom nainštalujte novú anténu.
Nasunúť anténu do odpovedajúceho otvoru (v prípade, že sa používa anténa s predlžovacím káblom, použite
pre výstup jej vlastnú káblovú koncovku).
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 13 z 21
MONTÁŽ MODEMU
Uvoľniť dve centrálne matice, ktoré fixujú dosku v spodnej časti (vedľa klávesov).
Namontovať 2 šesťhranné tyčky (A)
Umiestniť modemovú kartu po tom, ako bola uvoľnená anténa.
Fixovať dosku 2 maticami (B), ktoré boli pred tým uvoľnené.
Napojiť flat na dosku a modem.
A
B
A
B
KÁBEL ANTÉNY
FLAT
Anténa, ktorá je vo výbave, môže byť vnútorne fixovaná na panel (obojstrannou lepiacou páskou, ktorou je
vybavená), alebo ako externá, pripojeným cez kábel, ktorý je súčasťou výbavy.
Ak je pre zlepšenie príjmu potrebné, použite doplnkovú anténu, s predlžovacím, 10 metrovým káblom.
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 14 z 21
8
ELEKTRICKÁ SCHÉMA
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
ICI CALDAIE S.p.A. -MANUAL QETERM-01 – 07-2011 Page 14 of 20
Strana 15 z 21
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 16 z 21
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 17 z 21
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 18 z 21
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 19 z 21
9
POUŽITIE HORÁKA, ALEBO ZMIEŠAVACIEHO VENTILU 0-10 VOLT
Pre riadenie horáka, alebo zmiešavacieho ventilu cez 0-10 Volt, použiť špecifický výstup a vhodne
nakonfigurovať elektronickú centrálu.
Ventil a horák, s modalitou 0-10 Volt, nemôžu byť použité súčasne.
Ak je zapojený horák s ovládaním cez 0-10 Volt (príklad predzmiešavacie G150MXK, alebo G250MX) odpojiť
konektor T6-T7-T8 priamo na elektronickej doske.
Keď je zadané riadenie (zopnutie T1-T2), s prepínačom funkcie v polohe “AUTO” horák pracuje automaticky s
ovládaním cez 0-10 Volt ako náhle zistí napätie na odpovedajúcom vstupe (viď schému horáka).
Keď sa zvolí funkcia “MAN”, horák zistí zopnutie jedného z dvoch kontaktov (T6/T7, alebo T6/T8) a modulácia
sa automaticky stane trojpolohovou, vstup 0-10 Volt je ignorovaný.
V manuálnom režime horák teda funguje v dvoch stupňoch, riadených bi-termostatom.
Vo funkcii s moduláciou cez 0-10 Volt sa automaticky nastaví, prepnutím prepínača do funkcie “AUTO” za
podmienky, že došla požiadavka na prerušenie (rozopnutie T1 a T2) a že na začiatku novej požiadavky je
prepínač funkcie v polohe “AUTO”
Z tohto dôvodu sa odporúča nechať na chvíľu prepínač v polohe 0 pred tým, ako bude prepnutý do polohy
“AUTO”; V opačnom prípade sa fungovanie cez 0-10 Volt obnoví po prvom “OFF”, až do toho momentu bude
horák pracovať vo výkone, ktorý bol predtým riadený bi-termostatom na vstupe T6-T7-T8.
Iné horáky, ako tie, ktoré boli citované v príklade, môžu mať spôsoby prepínania (0-10 Volt / 3 polohy) iné, ako
bolo popísané, alebo nemajú vôbec možnosť prepínania (napríklad horáky, určené iba pre ovládanie cez 0-10
Volt).
Pozorne preveriť modality prevádzky inštalovaného horáka.
10
POUŽITIE TROJPOLOHOVÉHO ZMIEŠAVACIEHO VENTILU 230 VAC
Pre riadenie trojpolohového zmiešavacieho ventila prepojiť horák do modality 0-10 Volt tak, ako je popísané v
predchádzajúcej kapitole.
Použiť konektor T6-T7-T8 elektronickej dosky po tom, ako boli vytiahnuté a izolované tri káble prekáblované vo
výrobnom závode.
Pohon ovládania ventila musí byť prepojený na T6, kontakt pre pokles na T7 a kontakt pre vzostup na T8.
Po prepojení treba korektne previesť konfiguráciu elektronickej dosky (pozri príslušný manuál).
Trojpolohový zmiešavací ventil nie je možné použiť v prípade, že horák vyžaduje riadiace povely z
kontaktov T6-T7-T8:
Trojpolohový zmiešavací ventil môže byť použitý iba v prípade použitia jednostupňového horáka alebo
horáka s modalitou 0-10 Volt.
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 20 z 21
Poznámky:
Appartenente al Gruppo Finluc, iscritto R.I. VR n. 02245640236
Via G. Pascoli, 38 - 37059 Zevio - fraz. Campagnola - VERONA - ITALIA
Tel. 045/8738511 - Fax 045/8731148
[email protected] - www.icicaldaie.com
ICI CALDAIE S.p.A. - Návod na montáž a inštaláciu
Q-ETERM 01 - 8-2012
Strana 21 z 21
Download

Q-eterm návod na montáž na stiahnutie