HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik
Vrakunská 29, 82563 Bratislava
IČO: 35 860 839
DIČ: 2021730073
IČ DPH: SK 2021730073
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 4854090001/5600
podnik zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave L, V Oddieli PŠ, vložka č.425IB
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Reis, riaditeľ
Internetová adresa: www.hydromelioracie.sk
(ďalej len “vyhlasovateľ“)
v zmysle §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE
pre vopred neurčené fyzické a právnické osoby dňa 25.01.2013
Obchodnú verejnú súťaž
na predaj predmetu súťaže, ktorý je nehnuteľným majetkom štátu a ku ktorému má vyhlasovateľ zriadené právo
hospodárenia
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v okrese Komárno, obci Zemianska Olča,
k.ú. Zemianska Olča , zapísaný na LV č.1563 ako:
1/ Nebytový priestor č. 3-12 na 1.p. bytového domu súpisného čísla 538 na pozemku KN-C
p.č. 647/5 v spoluvlastníckom podiele 1/1,
pozostávajúci z predsiene, troch obytných miestností, kuchyne, kúpelne, archívu a WC o celkovej výmere 78,22 m2.
2/ Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
v spoluvlastníckom podiele 18363/113774,
pozostávajúci z priestoru - suterén: miestnosť č.114,115,117,121,120,124,128,chodba 113a),b)
o celkovej výmere 105,43 m2.
3/ Spoluvlastnícky podiel vo výške 18363/113774 k pozemkom KN-C:
p.č.647/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1738 m2
p.č.647/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2
p.č.647/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2.
vrátane inžinierskych sietí, spevnených plôch a oplotenia.
V zmysle §281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlásenie tejto súťaže je výzvou na podávanie návrhov zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve na vyššie uvedený predmet obchodnej verejnej súťaže (ďalej OVS).
Vyvolávacia cena je 58 750,- €. (slovom: päťdesiatosemtisícsedemstopäťdesiat Eur)
Plné znenie vyhlásenia OVS a obligatónych podmienok OVS je uvedené na internetovej stránke www.hydromelioracie.sk
, na informačnej tabuli obce Zemianska Olča a na vývesnej tabuli vo vstupnej hale sídla vyhlasovateľa. Úplné znenie
podmienok OVS si záujemcovia môžu vyžiadať písomne, alebo prevziať osobne na sekretariáte riaditeľa v sídle
vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ v prípade požiadania o obhliadku predmetu súťaže ju umožní uchádzačovi v dohodnutom
termíne.
Záujemcovia o kúpu nehnuteľností môžu podávať svoje súťažné návrhy do lehoty na prihlásenie: do 15.02.2013 do 12:00
hod., na adresu vyhlasovateľa, v uzatvorenej obálke s výrazným označením „OVS NP Zemianska Olča – neotvárať“.
Pri predkladaní súťažných návrhov je nevyhnutné dodržať formu podania, obsah podania a všetky podmienky tak, ako sú
uvedené v podmienkach OVS. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyplývajúce z § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, a to
možnosť odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, alebo súťaž zrušiť.
Súťažný návrh, v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude zahrnutý do súťaže. Pri
výbere najvhodnejšieho súťažného návrhu rozhoduje vyššie ponúknutá cena.
V Bratislave, 16.01.2013
Ing. Róbert Reis
riaditeľ
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže
Predmetom predaja v obchodnej verejnej súťaži (ďalej len OVS) vyhlásenej jej vyhlasovateľom
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská ul. č. 29, 825 63 Bratislava (ďalej len vyhlasovateľ), je nehnuteľný majetok
nachádzajúci sa v okrese Komárno, obci Zemianska Olča, k.ú. Zemianska Olča , zapísaný na LV č. 1563 ako:
1/ Nebytový priestor č. 3-12 na 1.p. bytového domu súpisného čísla 538 na pozemku KN-C
p.č. 647/5 v spoluvlastníckom podiele 1/1,
pozostávajúci z predsiene, troch obytných miestností, kuchyne, kúpelne, archívu a WC
o celkovej výmere 78,22 m2.
2/ Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu
v spoluvlastníckom podiele 18363/113774,
pozostávajúci z priestoru - suterén: miestnosť č.114,115,117,121,120,124,128,
chodba 113a),b) o celkovej výmere 105,43 m2.
3/ Spoluvlastnícky podiel vo výške 18363/113774 k pozemkom KN-C:
p.č.647/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1738 m2
p.č.647/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2
p.č.647/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2,
vrátane inžinierskych sietí, spevnených plôch a oplotenia.
V zmysle §281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlásenie tejto súťaže je výzvou na podávanie návrhov zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na vyššie uvedený predmet obchodnej verejnej súťaže (ďalej OVS).
Podmienkou účasti uchádzača v OVS je, aby jeho predložený súťažný návrh obsahoval tieto vyhlásenia,
doklady a listinné dokumenty:
1) Písomné vyhlásenia uchádzača, že (vyhlásenia predkladajú všetci uchádzači):
a/ súhlasí so zásadnou a výhradnou podmienkou, že kúpna zmluva, bude s víťazom OVS uzatvorená –
podpísaná až po udelení písomného súhlasu pre vyhlasovateľa na uzatvorenie zmluvy o prevode
vlastníctva nehnuteľného majetku štátu, ku ktorému má vyhlasovateľ zriadené právo hospodárenia, od
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
b/ súhlasí so všetkými podmienkami OVS,
c/ predávaný nehnuteľný majetok kupuje v takom stave, ako sa nachádza v čase zápisu predmetného
majetku do katastra nehnuteľností.
Vyhlásenia podľa tohto bodu môžu byť vystavené ako samostatné listiny, alebo môžu byť vystavené i ako jedna
listina. V oboch prípadoch musia byť vyhlásenia resp. vyhlásenie podpísané uchádzačom, alebo osobou
oprávnenou za uchádzača konať.
2) Písomné vyhlásenia (predkladajú všetci uchádzači):
a/ že dňom podania súťažného návrhu nemajú v Sociálnej poisťovni evidované nedoplatky poistného na
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia,
b/ že dňom podania súťažného návrhu nemajú v žiadnej zo zdravotných poisťovní pôsobiacich
v Slovenskej republike evidované nedoplatky na zdravotné poistenie, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia,
c/ že dňom podania súťažného návrhu nemajú na príslušnom daňovom úrade evidované daňové
nedoplatky, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia.
Vyhlásenia podľa tohto bodu môžu byť vystavené ako samostatné listiny, alebo môžu byť vystavené i ako jedna
listina. V oboch prípadoch musia byť vyhlásenia resp. vyhlásenie podpísané uchádzačom, alebo osobou
oprávnenou za uchádzača konať.
3) Uchádzač – fyzická osoba ďalej predloží:
a/ fotokópiu občianskeho preukazu z oboch strán,
b/ v prípade, že žije v manželstve podávajú súťažný návrh manželia spoločne a fotokópiu občianskeho
preukazu z oboch strán predkladajú obaja manželia,
c/ v prípade, že uchádzač podáva súťažný návrh sám, je slobodný(á), rozvedený(á) resp. ovdovelý(á),
predloží doklad o svojom rodinnom stave, t.j. predloží čestné vyhlásenie o tom, že je slobodný, alebo
predloží právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, právoplatný rozsudok o zrušení bezpodielového
spoluvlastníctva manželov súdom resp. iný doklad o zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
alebo predloží úmrtný list zosnulého manžela (ky),
d/ písomné vyhlásenie, ak ide o manželov predkladajú toto vyhlásenie obaja manželia, že ako kupujúci
dáva súhlas v súlade s § 7 ods. 1 a 2 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, na použitie jeho
osobných údajov pre účely udelenia súhlasu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu na kupujúceho podľa §
45a zák. č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a pre účely štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p.
na vypracovanie kúpnej zmluvy, s dobou platnosti do uzavretia kúpnej zmluvy.
4) Uchádzač – právnická osoba ďalej predloží:
a/ výpis z obchodného registra resp. iný odpovedajúci právny doklad, originálnu listinu alebo úradne
osvedčenú fotokópiu, nie staršie jeden mesiac odo dňa vyhlásenia OVS,
b/ potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako jeden mesiac odo dňa vyhlásenia OVS, že nie je v likvidácii,
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
5) Uchádzač – živnostník ďalej predloží:
živnostenské oprávnenie, originálnu listinu alebo úradne osvedčenú fotokópiu, nie staršie ako jeden mesiac
odo dňa vyhlásenia OVS.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektorý z požadovaných
dokladov, alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v krajne jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v inom členskom štáte Európskej únie ako Slovenská republika a právo tohto členského
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajne pôvodu alebo
v krajne sídla uchádzača.
V prípade, že súčasťou súťažného návrhu podaného do OVS nebudú vyhlásenia uchádzača v súlade a podľa
v bodu 1) a 2) týchto podmienok OVS, ako aj v prípade, že nebudú doložené ďalšie doklady podľa bodu 3), 4)
a 5) týchto podmienok OVS, nebude takýto súťažný návrh do súťaže zahrnutý.
6) Jazyk, v ktorom sa uchádzač prihlasuje do OVS je slovenský.
7) Všetky dokumenty, ktoré sú súčasťou prihlásenia do OVS je nutné doručiť vyhlasovateľovi v jednom
uzavretom a neporušenom obale označenom názvom a sídlom vyhlasovateľa a zreteľným heslom „ OVS NP
Zemianska Olča – neotvárať“, do lehoty na prihlásenie – do 15.02.2013 do 12:00 hod. Prihlásenie sa do
OVS iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne, nebude do OVS prijaté. Pri lehote na prihlásenie je
rozhodujúci termín fyzického doručenia súťažného návrhu vyhlasovateľovi a nie dátum poštovej pečiatky
pri podaní poštovej zásielky.
8) Všetky náklady a výdavky spojené s prihlásením sa do OVS znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
nároku voči vyhlasovateľovi a to bez ohľadu na výsledok súťaže.
9) Súťažné návrhy doručené vyhlasovateľovi sa uchádzačom nevracajú, ale zostávajú ako súčasť dokumentácie
vyhlásenej OVS.
10) Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba vystupujúca voči vyhlasovateľovi samostatne
a majúca právnu subjektivitu.
11) Každý uchádzač sa môže do OVS prihlásiť len na celý predmet súťaže a len jeden krát, samostatne sám za
seba, pričom sa nemôže prihlásiť variantne. Fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá sa vo svojom mene
prihlási do súťaže, nemôže v predmetnej súťaži prihlásiť inú, alebo ďalšiu ponuku. V prípade nesplnenie
tejto podmienky nebudú všetky takéto prihlásenia zahrnuté do súťaže.
12)Vyvolávacia cena je 58 750,- €. (slovom: päťdesiatosemtisícsedemstopäťdesiat Eur)
13)Uchádzač, ako súčasť súťažného návrhu, predloží návrh: „Zmluva o budúcej kúpnej
zmluve“, ktorý musí obsahovať okrem špecifikácie budúceho predávajúceho, budúceho
kupujúceho a predmetu OVS tieto ustanovenia:
a/ Budúci predávajúci vyhlasuje, že má k predmetu kúpy riadny právny titul a všetky práva potrebné na
nakladanie s predmetom kúpy, že predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi ťarchami ani vecnými
bremenami, že na predmet kúpy nie je zriadené záložné právo ani iné práva tretích osôb a nie sú mu
známe také vady predmetu kúpy, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť.
b/ Budúci kupujúci a budúci predávajúci sa dohodli, že budúci kupujúci zaplatí budúcemu predávajúcemu
kúpnu cenu vo výške ... € (uviesť kúpnu cenu podľa predloženého súťažného návrhu) (slovom: ...
Eur).
c/ Budúci kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu jednou splátkou v lehote do 5 dní odo dňa
podpísania budúcej kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, pričom dňom uhradenia kúpnej ceny je
deň kedy bola kúpna cena pripísaná na účet budúceho predávajúceho.
d/ Budúci kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu bezhotovostne, bankovým prevodom na účet budúceho
predávajúceho, ktorý bude uvedený v záhlaví budúcej kúpnej zmluvy.
e/ Zmluvné strany sa dohodli, že ak budúci kupujúci neuhradí kúpnu cenu dohodnutým spôsobom
a v dohodnutom čase má budúci predávajúci právo po predchádzajúcej písomnej výzve na zaplatenie
doručenej budúcemu kupujúcemu od budúcej kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienky, že budúci kupujúci
nezaplatí kúpnu cenu ani do 3 dní po doručení písomnej výzvy budúceho predávajúceho. Odstúpením od
budúcej kúpnej zmluvy táto zmluva zaniká od počiatku a to na základe písomného oznámenia o
odstúpení doručeného budúcemu kupujúcemu. Odstúpením od budúcej kúpnej zmluvy nie je dotknuté
právo budúceho predávajúceho na náhradu škody spôsobenej mu odstúpením od budúcej kúpnej zmluvy.
f/ V prípade, že budúci predávajúci odstúpi od budúcej kúpnej zmluvy z dôvodu, že budúci kupujúci mu
nezaplatí kúpnu cenu. budúci predávajúci má nárok a budúci kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny.
g/ Zmluvné strany sa dohodli, že ak budúci kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu a budúci predávajúci
od budúcej kúpnej zmluvy neodstúpi má budúci predávajúci nárok a budúci kupujúci za zaväzuje
zaplatiť budúcemu predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,1% z kúpnej ceny za každý deň
omeškania.
h/ Budúci kupujúci vyhlasuje, že je so stavom predmetu kúpy oboznámený a predmet kúpy prijíma
a kupuje bez výhrad v stave, v akom sa nachádza v čase jeho zápisu do katastra nehnuteľností.
i/ Budúci kupujúci sa zaväzuje, že ak neuhradí kúpnu cenu v lehote do 30 dní od uzatvorenia budúcej
kúpnej zmluvy, je povinný zaplatiť budúcemu predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1000,- €.
Dohodnutú zmluvnú pokutu uhradí budúci kupujúci bez ohľadu na zavinenie pri porušení zmluvnej
povinnosti.
j/ Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a daň z prevodu nehnuteľností hradí budúci
predávajúci. Budúci kupujúci uhradí správne poplatky v prípade, že bude chcieť rozhodnúť
v urýchlenom vkladovom konaní.
k/ Budúca kúpna zmluva nadobúda účinnosť až dňom pripísania kúpnej ceny na účet budúceho
predávajúceho, pričom návrh na zápis do príslušného katastra nehnuteľností môže byť budúcim
predávajúcim podaný až po pripísaní kúpnej ceny na účet budúceho predávajúceho.
l/ Zmluvné strany sa dohodli, že budúcu kúpnu zmluvu uzatvoria do 15 dní od udelenia súhlasu
Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky k uzatvoreniu takejto
zmluvy, ak sa nedohodnú inak.
m/ Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán
a to formou písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý je pre obe zmluvné strany záväzný len vtedy ak bol
podpísaný oboma zmluvnými stranami.
n/ Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na právnych nástupcov
zmluvných strán.
o/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
14) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť všetky uvedené podmienky OVS, alebo OVS zrušiť do lehoty na
prihlásenie súťažných návrhov.
15) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadny z predložených súťažných návrhov a ukončiť súťaž ako
neúspešnú.
16) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu podaného do OVS
z hľadiska podmienok vyhlasovateľa, nezahrnúť takýto súťažný návrh do súťaže.
17) Pri výbere najvhodnejšieho súťažného návrhu rozhoduje vyššie ponúkaná cena. Pri jej rovnosti vo viacerých
ponukách rozhoduje o víťazstve v OVS vyhlasovateľ.
18) Vyhlasovateľ oznámi vybraný súťažný návrh do 14 dní po vyhodnotení OVS.
19) Uchádzač nemôže svoj súťažný návrh odvolať už od jeho doručenia vyhlasovateľovi.
V Bratislave
16.01.2013
Ing. Róbert Reis
riaditeľ
GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portal
Okres: Komárno
Dátum vyhotovenia
17.01.2013
Obec: ZEMIANSKA OLČA
Čas vyhotovenia
10:53:26
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1563 - čiastočný
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
647/ 3
647/ 5
647/ 7
Výmera v m2 Druh pozemku
1738 Zastavané plochy a
nádvoria
426 Zastavané plochy a
nádvoria
120 Zastavané plochy a
nádvoria
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
18
1
15
1
18
1
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
538 647/ 5
9 Bytový dom
Legenda:
Druh stavby:
9 - Bytový dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
16
1. p.
Priestor č. 3 - 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnický podiel k pozem: ku :
18363 / 113774
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
12 SR - Hydromelirácie, štátny podnik, Vrakunská 29, Bratislava, PSČ 825 63, SR
IČO :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Rozh.Minist.pôd. SR č. 2018/03-420/116 , Z-1633/04
Zápis do KN, výpis z OR, zakladateľská listina č.: 138/04-500, odovzdávaci a preberací protokol
zo dňa 5.2.2003, Z-2858/2006-pol.203/06
Žiadosť o zosúladenie skutkového stavu, Z-3501/2011, Znalecký posudok č.049/1996, Znalecký
posudok č.18/2010 zo dňa 22.10.2010, Súhlas Spoločenstva vlast.bytov a nebyt.priestorov.
Legenda:
Druh nebytového priestoru:
2 - Garáž
3 - Zariadenie verejnej správy a administratívy
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
1 Záložné právo V- 3689/08 zo dňa 13.8.2008 v prospech Dexia banka Slovensko,a.s., IČO: 31 575 951 so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina,na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č.1, 1.p.,vchod č.16 v bytovom
dome súp.č.538 na parc.č.647/5 a na pozemky parc.č.647/3,parc.č.647/7, 647/5 podiel na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:8402/113774,(vlastník bytu Gabriela
Hollósyová r. Hollósyová), zml.č. 99/408/08.-pol.162/08
5 Záložné právo V-5071/07 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.,IČO:31320155 so sídlom Mlynské nivy
1,829 90 Bratislava,na zabezp.pohľadávky s prísl.na byt č.5/3,vchod č.16 v bytom dome súp.č.538 na
parc.č.647/5,parc.č.647/3,parc.č.647/7,podiel na spol.čast.a spol.zariadeniach domu a spoluvl.podiel k
pozemku:8064/113774,(vlastník bytu Angyal Erik a Rita r.Gáspárová), reg.č.:001/104823/07-001/000 pol.234/07
6 Záložné právo V-154/2002 v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. IČO: 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na byt č.7/1 / vl.Tóthová Anita/, podiel na
spol.častiach, zariadeniach a pozemku 8562/113774 reg.č.: zz1 k ÚZ 001/008859/01-001/000.-pol.24/02
8 Záložné právo V-1648/05 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.,IČO:31320155 so sídlom Mlynské nivy
1,829 90 Bratislava,na zabezp.pohľadávky s prísl.na byt č.6/3,vchod č.16 v bytom dome súp.č.538 na
parc.č.647/5,parc.č.647/3,parc.č.647/7,podiel na spol.čast.a spol.zariadeniach domu a spoluvl.podiel k
pozemku:8151/113774,(vlas.Szabó Pavol r.Szabó v podiele 1/2) zml.č.Z 01999-05 - pol.111/05.
11 Záložné právo V-3485/11 z 08.11.2011 v prospech OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO:
31318916, úver číslo: ZZ1 k ÚZ č. 103/3005/11SU na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parc.reg.
'C' č.647/3, 647/5, 647/7 a na byt č.11, 3.p., vchod 16 v bytovom dome súp.č.538 na parc.č.647/5, podiel priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom 8151/113774.
23 Záložné právo V-1648/05 v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.,IČO:31320155 so sídlom Mlynské nivy
1,829 90 Bratislava,na zabezp.pohľadávky s prísl.na byt č.6/3,vchod č.16 v bytom dome súp.č.538 na
parc.č.647/5,parc.č.647/3,parc.č.647/7,podiel na spol.čast.a spol.zariadeniach domu a spoluvl.podiel k
pozemku:8151/113774,(vlas.Szabóová Csilla r.Szabóová v podiele 1/2), zml.č.Z 01999-05 - pol.111/05.
Iné údaje:
Bez zápisu.
Download

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik Vrakunská 29, 82563