Vaše práva sociálneho zabezpečenia
v Spojenom kráľovstve
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Informácie nachádzajúce sa v tejto príručke boli pripravené a aktualizované v úzkej
spolupráci s národnými korešpondentmi vzájomného informačného systému o
sociálnej ochrane (Mutual Information System on Social Protection, MISSOC).
Ďalšie informácie o sieti systému MISSOC sú k dispozícii na adrese:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=815
Táto príručka obsahuje všeobecný opis ustanovení v oblasti sociálneho zabezpečenia
platných v konkrétnej krajine. Podrobnejšie informácie môžete získať v ďalších
publikáciách siete MISSOC, ktoré sú k dispozícii na uvedenom prepojení. Tiež sa
môžete obrátiť na príslušné orgány a inštitúcie uvedené v prílohe k tejto príručke.
Ani Európska komisia, ani žiadna osoba konajúca v jej mene nenesie zodpovednosť za
použitie informácií, ktoré obsahuje táto publikácia.
© Európska únia 2012
Rozmnožovanie je povolené len s uvedením zdroja.
Júl 2012 2
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Obsah
Kapitola I: Všeobecné informácie, organizácia a financovanie .................................. 4
Úvod ............................................................................................................. 4
Organizácia sociálnej ochrany ........................................................................... 5
Financovanie .................................................................................................. 6
Kapitola II: Zdravotná starostlivosť ...................................................................... 7
Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť? ..................................................... 7
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................. 7
Ako získať zdravotnú starostlivosť? ................................................................... 8
Kapitola III: Peňažné nemocenské dávky .............................................................. 9
Kedy máte nárok na nemocenské dávky?........................................................... 9
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................. 9
Ako získať peňažné dávky nemocenského poistenia? ........................................... 9
Kapitola IV: Dávky v materstve a dávky v otcovstve .............................................11
Kedy máte nárok na dávky v materstve alebo dávky v otcovstve? .......................11
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................12
Ako získať dávky v materstve a dávky v otcovstve? ...........................................13
Kapitola V: Dávky v invalidite.............................................................................14
Kedy máte nárok na dávky v invalidite? ............................................................14
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................14
Ako získať dávky v invalidite? ..........................................................................15
Kapitola VI: Starobné dôchodky a dávky v starobe ...............................................16
Kedy máte nárok na dávky v starobe? ..............................................................16
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................16
Ako získať dávky v starobe? ............................................................................16
Kapitola VII: Pozostalostné dávky .......................................................................17
Kedy máte nárok na pozostalostné dávky? ........................................................17
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................17
Ako získať pozostalostné dávky? ......................................................................18
Kapitola VIII: Dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania ........19
Kedy máte nárok na dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z
povolania? ....................................................................................................19
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................19
Ako získať dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania? ........19
Kapitola IX: Rodinné dávky ................................................................................21
Kedy máte nárok na rodinné dávky? ................................................................21
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................21
Ako získať rodinné dávky? ..............................................................................21
Kapitola X: Nezamestnanosť ..............................................................................22
Kedy máte nárok na dávky v nezamestnanosti? .................................................22
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................22
Ako získať dávky v nezamestnanosti? ...............................................................23
Kapitola XI: Minimálne zdroje ............................................................................24
Kedy máte nárok na dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? ...........................24
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................24
Ako získať dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? .........................................25
Kapitola XII: Dlhodobá starostlivosť ....................................................................26
Kedy máte nárok na dlhodobú starostlivosť? .....................................................26
Aké dávky sa poskytujú? ................................................................................26
Ako získať dlhodobú starostlivosť? ...................................................................27
Príloha : Užitočné adresy a webové stránky .........................................................28
Júl 2012 3
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola I: Všeobecné
financovanie
informácie,
organizácia
a
Úvod
Systém sociálneho zabezpečenia Spojeného kráľovstva zahŕňa:
 systém štátneho poistenia, ktorý poskytuje peňažné dávky v prípade choroby,
nezamestnanosti, úmrtia partnera, dôchodku atď. Nárok na tieto dávky vzniká
platením odvodov do štátneho poistenia,
 štátny zdravotný systém, ktorý poskytuje lekársku a stomatologickú starostlivosť
a služby optikov a ktorý je bezplatný pre osoby s bydliskom vo Veľkej Británii a v
Severnom Írsku,
 rodinné prídavky a programy daňovej úľavy na deti, ktoré poskytujú peňažné dávky
osobám starajúcim sa o deti,
 nepríspevkové dávky pre niektoré kategórie zdravotne postihnutých osôb alebo
osobných ošetrovateľov,
 iné náhrady na náklady zamestnávateľa vyplácané zamestnancom pri narodení
dieťaťa alebo pri adopcii, ktorí majú nárok na materskú, otcovskú alebo adopčnú
dovolenku.
Za normálnych okolností sa vo veku 16 rokov automaticky pridelí číslo štátneho
poistenia. Ak toto číslo nemáte, musíte oň požiadať, keď začnete pracovať.
Odvody do štátneho poistenia
Odvody do systému štátneho poistenia sa delia na päť kategórií:
1. Ako zamestnanec ste povinný platiť základné odvody kategórie 1 v hlavnej sadzbe,
ak vaša mzda prekračuje dolnú hranicu. Tieto odvody predstavujú určité percento
z vašej týždennej mzdy až po hornú hranicu zárobku a sú odrátané z vašej mzdy.
Ak je vaša mzda vyššia ako horná hranica, odrátajú sa vám aj príspevky zo mzdy,
to sa nazýva dodatočná sadzba. Ak je vaša mzda nižšia ako dolná hranica, ale
presahuje hranicu minimálnej mzdy, príspevok sa bude považovať za zaplatený,
aby ste si zachovali nárok na dávky. Ak vaša mzda prekračuje druhotnú hranicu,
váš zamestnávateľ platí sekundárne odvody kategórie 1. Zamestnávateľ odvádza
svoje príspevky za seba a nestrháva vám ich zo mzdy.
2. Ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak váš zárobok presahuje hranicu
oslobodenia od platenia odvodov z dôvodu nízkeho zárobku (Small Earnings
Exception), ste povinný platiť odvody kategórie 2. Výška odvodov kategórie 2 je
paušálna. Ak sa váš zdaniteľný príjem alebo zisk nachádzajú medzi hranicou
uplatnenia individuálnej zrážky z dane z príjmu a hornou hranicou, vzťahuje sa na
vás aj povinnosť odvádzať príspevky kategórie 4. Ak máte zisky nad hornou
hranicou, odrátajú sa vám príspevky zo zisku v dodatočnej sadzbe. Príspevky
kategórie 4 sa nezapočítavajú do dávok.
3. Odvody kategórie 3 sú dobrovoľné odvody, ktoré sa uplatňujú len na základný
starobný dôchodok a základné vdovecké/vdovské dávky. Možno ich zaplatiť, ak nie
ste povinný odvádzať základné príspevky kategórie 1, ak ste boli oslobodený od
platby odvodov kategórie 2, alebo ak odvedené príspevky nie sú postačujúce na
otvorenie nároku na uvedené dávky. Výška odvodov kategórie 3 je paušálna.
4. Osobitné pravidlá sa uplatňujú na niektoré kategórie osôb, ako námorníci a letci.
Júl 2012 4
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
5. Ak ste zamestnávateľ, môže vám vzniknúť povinnosť odvádzať príspevky kategórie
1 A na väčšinu vecných dávok poskytovaných zamestnancom, napríklad na vozidlá
na súkromné účely a pohonné hmoty.
Doplňujúce informácie o platnej výške odvodov sú dostupné na internetovej stránke
daňovej a colnej správy Spojeného kráľovstva: http://www.hmrc.gov.uk
Zápočet (fiktívne odvody)
V niektorých prípadoch môžu byť príspevky pripísané na vaše konto štátneho poistenia
aj v prípade, že ste ich nezaplatili. Tak je to napríklad v čase práceneschopnosti z
dôvodu ochorenia alebo v nezamestnanosti. Tento zápočet vám môže pomôcť získať
nárok na niektoré dávky. Pri väčšine dávok je však potrebné, aby ste mali reálne
zaplatené príspevky v určitej výške.
Dávky (všeobecné informácie)
Peňažné dávky štátneho poistenia závisia od vašich príspevkov. S cieľom získať nárok
na dávky musíte odviesť príspevky v minimálnej výške. Naopak, nárok na zdravotnú
starostlivosť vrátane stomatologickej starostlivosti a služieb optikov nezávisí od
príspevkov do štátneho poistenia. V prípade bydliska vo Veľkej Británii sa poskytuje v
rámci národnej zdravotnej služby (National Health Service) a v prípade bydliska v
Severnom Írsku v rámci systému zdravotnej starostlivosti a služieb sociálnej
starostlivosti (Health and Personal Social Service).
Nárok na peňažné dávky v prípade choroby, materstva alebo nezamestnanosti vám
vzniká, ak spĺňate určité podmienky vo vzťahu k príspevkom. Uvádzajú sa v častiach
o zdravotnej starostlivosti, o dávkach v materstve a otcovstve a o nezamestnanosti.
Vaše príspevky v iných členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku
alebo Švajčiarsku sa môžu takisto zohľadniť na splnenie týchto podmienok. Nárok na
starobný dôchodok a dávku v prípade úmrtia manžela/manželky alebo registrovaného
partnera záleží od vášho poistného konta vo všetkých členských štátoch, v ktorých ste
pracovali (alebo konta vášho manžela/manželky alebo registrovaného partnera).
Odvody kategórie 2 (pozri vyššie) môžu byť zohľadnené vzhľadom na podmienky vo
vzťahu k príspevkom, ktorých splnenie je nevyhnutné pre priznanie hotovostných
dávok.
Je dôležité požiadať o dávky v čo najkratšom čase, inak vám nemusia byť priznané.
Opravné prostriedky
Po vydaní rozhodnutia k vašej žiadosti o peňažné dávky budete informovaní o tomto
rozhodnutí a o možnosti vzniesť voči tomuto rozhodnutiu námietky. Konkrétne budete
mať právo podať odvolanie na nezávislý súd.
Organizácia sociálnej ochrany
Ministerstvo práce a dôchodkov je zodpovedné za vyplácanie väčšiny dávok sociálneho
zabezpečenia. Daňová a colná správa Spojeného kráľovstva je zodpovedná za
vyberanie a zaznamenávanie príspevkov, ako aj za posúdenie a platbu daňových úľav
pre rodiny s nezaopatrenými deťmi a pre pracujúcich s nízkym príjmom. Takisto
spravuje prídavky na deti a príspevok poručníkovi.
Júl 2012 5
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Miestne samosprávy spravujú príspevok na bývanie a príspevok na komunálnu daň.
Ministerstvo obchodu, obnovy a rozvoja zručností je zodpovedné za vypracovanie
politiky a právnych predpisov o rodičovskej dovolenke a platoch. Za vyplácanie
denných nemocenských dávok, materských dávok hradených zamestnávateľom,
otcovských dávok hradených zamestnávateľom a adopčných dávok zodpovedá
zamestnávateľ.
Orgány národnej zdravotnej služby je financovaná s cieľom zabezpečiť zdravotnícke
služby pre miestne obyvateľstvo prostredníctvom zmlúv so združeniami zdravotnej
starostlivosť (NHS Trusts) a ostatnými poskytovateľmi služieb a odborníkmi. Služby
sociálnej starostlivosti zabezpečujú alebo uhrádzajú miestne orgány v rámci
finančného a legislatívneho rámca stanoveného ministerstvom zdravotníctva.
Tabuľka s prehľadom príslušných štátnych orgánov poverených poskytovaním
zákonných dávok sociálneho zabezpečenia je k dispozícii v informačnom systéme
o sociálnej ochrane MISSOC.
Jednotlivci sa môžu poistiť v súkromnej zdravotnej poisťovni, alebo zamestnávatelia
môžu uhradiť náklady na súkromnú liečbu.
Financovanie
Systém sociálneho zabezpečenia je financovaný z národných príspevkov na poistenie,
ktoré platia zamestnávatelia a zamestnanci, a z daňových výnosov. Existujú významné
rozdiely medzi dávkami na základe poistenia, kategórie a výšky príjmov/výnosov.
Júl 2012 6
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola II: Zdravotná starostlivosť
Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť?
Všeobecní lekári sú samostatne zárobkovo činné osoby a majú uzavreté zmluvy na
poskytovanie služieb pre národnú zdravotnú službu (NHS). Všeobecní lekári môžu
rozhodovať o prijatí žiadostí o zaradenie pacienta do svojho zoznamu na základe
vlastného uváženia. Nemôžu však zamietnuť žiadateľa z dôvodu rasy, pohlavia,
spoločenskej triedy, veku, náboženstva, sexuálnej orientácie, výzoru, postihnutia
alebo zdravotného stavu. V Severnom Írsku musia mať pacienti na získanie registrácie
u všeobecného lekára obvyklý pobyt v tejto krajine. Pacienti, ktorí majú nárok v rámci
ustanovení programu EHIC, budú liečení bezplatne a nemusia sa registrovať.
Ak vás treba hospitalizovať alebo ak potrebujete vyšetrenie u odborného lekára, váš
všeobecný lekár vykoná potrebné opatrenia. V akútnom prípade môžete byť
hospitalizovaný priamo.
Zaregistrovanie u všeobecného lekára nevyhnutne neznamená, že máte nárok na
bezplatnú nemocničnú liečbu v zariadení NHS. Ak máte v Spojenom kráľovstve riadny
pobyt (t. j. ak tu máte zákonný a trvalý pobyt), máte nárok na bezplatnú nemocničnú
liečbu v NHS. Ak ste oslobodený od poplatkov v rámci nariadenia o NHS (o poplatkoch
účtovaných pacientom zo zahraničia) z roku 2011 v znení zmien a doplnení (napríklad
v prípade zákonného zamestnávania zamestnávateľom so sídlom v Spojenom
kráľovstve), máte tiež nárok aj na bezplatnú nemocničnú liečbu v NHS. V Severnom
Írsku platia podobné právne predpisy z roku 2005 v znení zmien a doplnení
o poskytovaní zdravotníckych služieb osobám, ktoré nemajú obvyklý pobyt. Váš
manželský partner/registrovaný partner a vaše deti do veku 16 rokov (alebo do 19
rokov, ak sa sústavne pripravujú na povolanie) majú takisto nárok na bezplatnú
nemocničnú liečbu v NHS, ak trvalo žijú s vami alebo ak sú oprávnené podľa
uvedeného nariadenia o poplatkoch. Nie je povinné odvádzať štátne poistenie alebo
dane.
Ak sa v Spojenom kráľovstve nachádzate prechodne, ale máte oficiálny pobyt v inej
krajine EHP alebo vo Švajčiarsku, potom musíte mať v Spojenom kráľovstve pri sebe
platný Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC) vydaný vo vašej rodnej
krajine, aby ste podľa práva ES mohli získať bezplatnú nemocničnú liečbu v NHS. Ak
tento preukaz nemáte, budete musieť uhradiť všetky výdavky. Európsky preukaz
zdravotného poistenia vás oprávňuje na akúkoľvek bezplatnú liečbu, ktorá je počas
vášho pobytu klinicky nevyhnutná s cieľom zabrániť tomu, aby ste sa vrátili do svojej
krajiny pred skončením svojho plánovaného pobytu. Tento preukaz váš neoprávňuje,
aby ste cielene vyhľadali bezplatné zdravotnícke služby v Spojenom kráľovstve. Na
bezplatnú liečbu potrebujete poukaz v vašej krajiny a formulár E112/S2.
Aké dávky sa poskytujú?
Väčšina lekárov, všeobecných lekárov a optikov, ako aj mnohí zubári, patria do
národnej zdravotnej služby. Kedykoľvek si môžete zvoliť zubára alebo optika zo siete
NHS. Vzhľadom na to, že lekári, zubári a optici NHS môžu ošetrovať pacientov ako
súkromní lekári a tak im túto liečbu fakturovať, musíte sa ubezpečiť, že praktický lekár
je ochotný liečiť vás v rámci NHS. Náklady na súkromnú zdravotnú starostlivosť nie sú
hradené zo strany NHS, sú na vaše náklady.
Júl 2012 7
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Za bežných okolností sa od pacienta môže požadovať finančná spoluúčasť na liekoch,
stomatologickej starostlivosti a niektorých pomôckach (napríklad parochne a
kompresívne pomôcky z látky), aj keď niektoré osoby, najmä deti a osoby s určitým
dávkami sociálneho zabezpečenia sú čiastočne alebo úplne oslobodené od týchto
výdavkov. Iba niektoré osoby majú nárok na vyšetrenie zraku v rámci NHS a na
spoluúčasť na cene okuliarov. Ostatní ľudia si musia služby optikov hradiť sami.
Ako získať zdravotnú starostlivosť?
Mená a adresy ošetrujúcich lekárov, zubárov a optikov NHS v Anglicku sa nachádzajú
v adresári služieb národnej zdravotnej služby:
http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch.aspx
Adresár pre Severné Írsko:
http://www.hscni.net
Adresár pre Škótsko:
http://www.nhs24.com/FindLocal
Adresár pre Wales:
http://www.wales.nhs.uk/ourservices/directory
Júl 2012 8
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola III: Peňažné nemocenské dávky
Kedy máte nárok na nemocenské dávky?
Denné nemocenské dávky hradené zamestnávateľom (Statutory Sick Pay,
SSP)
Od svojho zamestnávateľa môžete získať denné nemocenské dávky (SSP), ak ste
vykonávali prácu na základe pracovnej zmluvy a:
 ak ste chorý počas najmenej štyroch za sebou nasledujúcich dní (vrátane víkendov
a sviatkov, ako aj dní, počas ktorých bežne nepracujete), a
 ak je váš priemerný týždenný zárobok minimálne rovnaký ako minimálna mzda
(LEL).
Zamestnanecký a podporný príspevok
Zamestnanecký a podporný príspevok (ESA) bol zavedený v októbri 2008, keď
nahradil náhrady z dôvodu práceneschopnosti pre všetkých nových žiadateľov. O
zamestnanecký a podporný príspevok môžete požiadať: ak ste dočasne
práceneschopní z dôvodu ochorenia alebo invalidity, ak vaše ochorenie trvá najmenej
štyri dni a ak počas tohto obdobia nemáte nárok na denné nemocenské dávky hradené
zamestnávateľom. Počas prvých troch dní práceneschopnosti nevzniká nárok na žiadne
dávky.
Podmienky vo vzťahu k príspevkom sú tieto:
 od novembra 2010 musíte odviesť príspevky kategórie 1 alebo 2 za jedno z
posledných dvoch zdaňovacích období pred žiadosťou o vyplatenie dávky a vaše
zárobky za tento rok sa musia rovnať minimálne 26-násobku nižšieho zárobkového
limitu za tento rok,
 musíte mať zaplatené alebo započítané príspevky kategórie 1 alebo 2, alebo obidve
v kombinácii, vo výške rovnajúcej sa najmenej 50-násobku dolnej hranice zárobku,
počas každého z dvoch zdaňovacích období (od 6. apríla do 5. apríla), ktoré skončili
pred začiatkom roka, v ktorom je podaná žiadosť o dávky (od prvej januárovej
nedele jedného roka do soboty pred prvou januárovou nedeľou nasledujúceho roka).
Aké dávky sa poskytujú?
Zamestnávateľ jer povinný vyplácať nemocenské dávky (SSP) nanajvýš 28 týždňov za
obdobie práceneschopnosti. Ak ste po uplynutí obdobia, počas ktorého je váš
zamestnávateľ povinný vyplácať vám dávky, naďalej práceneschopný, môžete si
nárokovať zamestnanecký a podporný príspevok, ktorý vypláca ministerstvo práce a
dôchodkov.
Ako získať peňažné dávky nemocenského poistenia?
Prvých sedem dní choroby vás zamestnávateľ nemôže požiadať o predloženie
potvrdenia od lekára, že ste chorí. Môže vás požiadať o vyplnenie podpísaného
čestného vyhlásenia alebo o formulár SC2, ktorý získate od praktického lekára alebo
na internetovej stránke daňovej a colnej správy Spojeného kráľovstva (HMRC).
Júl 2012 9
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Ak ste chorý dlhšie ako sedem dní, zamestnávateľ vás môže požiadať o lekárske
potvrdenie na odôvodnenie vyplatenia denných nemocenských dávok. Vašu
práceneschopnosť posúdi zamestnávateľ. Potvrdenie od všeobecného lekára je
dostatočným dôkazom, že ste práceneschopný, a je bežne akceptované, ak neexistujú
dôkazy, ktoré dokazujú opak.
Mohli by ste si vyžiadať potvrdenie aj od osoby, ktorá nie je lekárom, napr. zubár. Je
však na zamestnávateľovi, aby rozhodol, či je takéto potvrdenie prijateľné alebo nie.
Ak má zamestnávateľ pochybnosti, môže si vyžiadať potvrdenie od praktického lekára.
Júl 2012 10
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola IV: Dávky v materstve a dávky v otcovstve
Kedy máte nárok na dávky v materstve alebo dávky v otcovstve?
Materské dávky hradené zamestnávateľom (Statutory Maternity Pay, SMP)
Väčšina tehotných zamestnankýň môže poberať materské dávky od zamestnávateľa
(SMP). Tieto dávky sa môžu vyplácať počas obdobia max. 39 týždňov, ktoré začína
najskôr 11 týždňov pred predpokladaným týždňom pôrodu. Môžete sa rozhodnúť, kedy
prestanete pracovať, ale obdobie, kedy máte nárok na poberanie dávok, začína
najneskôr v deň po narodení vášho dieťaťa.
Môžete pracovať až desať dní bez straty nároku na materský príspevok. Tieto dni,
nazývané dni na udržanie kontaktu (Keeping in Touch days, KIT), vám umožnia udržať
kontakt s vaším pracoviskom a pred návratom do práce napríklad absolvovať školenie.
Dni KIT si možno vybrať len s vašim súhlasom a so súhlasom vášho zamestnávateľa.
Na to, aby vám vznikol nárok na tieto dávky, musíte pracovať pre toho istého
zamestnávateľa nepretržite 26 týždňov až do pätnásteho týždňa, ktorý predchádza
predpokladanému týždňu pôrodu (týždeň, kedy vzniká nárok na dávky).
Výška vašej priemernej mesačnej mzdy sa musí minimálne rovnať dolnej hranici mzdy
pre systém štátneho poistenia.
Materský príspevok (Maternity Allowance, MA)
Materský príspevok vám bude priznaný len vtedy, ak nemáte nárok na dávky zo
strany zamestnávateľa (SMP), ste zamestnankyňa a/alebo samostatne zárobkovo
činná osoba a váš priemerný príjem je minimálne rovný hranici na priznanie
materského príspevku (Maternity Allowance Threshold, MAT), platnej na začiatku
referenčnej lehoty.
Na to, aby ste mali nárok na materský príspevok, musíte byť zamestnankyňou a/alebo
samostatne zárobkovo činnou osobou počas najmenej 26 týždňov v priebehu
referenčnej lehoty v trvaní 66 týždňov. Týchto 26 týždňov nemusí nasledovať po sebe.
Referenčná lehota je obdobie 66 týždňov až do a vrátane týždňa predchádzajúceho
predpokladaný týždeň narodenia vášho dieťaťa.
Materský príspevok (MAT) je vo výške od 30 GBP (37 EUR) týždenne, musíte teda v
priemere zarábať najmenej 30 GBP (37 EUR) týždenne. Váš priemerný týždenný
príjem sa počíta z 13 týždňov počas referenčnej lehoty (príjem v referenčnej lehote).
Ak spĺňate podmienky zamestnanosti a príjmu, materský príspevok sa vypláca najviac
39 týždňov.
Počas poberania materského príspevku môžete pracovať až desať dní bez straty
nároku na materský príspevok. Sú to už spomínané dni na udržanie kontaktu (KIT).
Tieto dni vám umožnia udržať kontakt s vašim pracoviskom a pred návratom do práce
napríklad absolvovať školenie. Dni KIT si možno vybrať len s vašim súhlasom a so
súhlasom vášho zamestnávateľa. Toto opatrenie môžu využiť aj samostatne zárobkovo
činné osoby.
Júl 2012 11
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Riadne otcovské dávky hradené zamestnávateľom (OSPP)
Zamestnanec, ktorého partnerka čaká dieťa, si po narodení dieťaťa môže nárokovať na
riadne otcovské dávky hradené zamestnávateľom (OSPP). Na získanie nároku na tieto
dávky musíte pracovať pre toho istého zamestnávateľa 26 týždňov do zavŕšenia
pätnásteho týždňa, ktorý predchádza predpokladanému týždňu pôrodu, a pracovať pre
neho, kým sa dieťa nenarodí. Výška vašej mzdy sa musí minimálne rovnať dolnej
hranici mzdy zohľadňovanej na účely príspevkov do štátneho poistenia, a to počas
ôsmich týždňov končiacich 15. týždňom pred týždňom, v ktorom sa má dieťa narodiť.
Doplnkové otcovské dávky hradené zamestnávateľom (ASPP)
Zamestnanec, ktorého partner je oprávnený poberať materské dávky hradené
zamestnávateľom,
materský
príspevok
alebo
adopčné
dávky
hradené
zamestnávateľom, môže poberať doplnkové otcovské dávky hradené zamestnávateľom
(ASPP), ak sa matka alebo adoptívny rodič vrátili do práce pred skončením obdobia
poberania materských alebo adopčných dávok. Na získanie nároku na tieto dávky
musíte pracovať pre toho istého zamestnávateľa 26 týždňov do zavŕšenia pätnásteho
týždňa, ktorý predchádza predpokladanému týždňu pôrodu, a pracovať pre neho až do
týždňa pred začiatkom vyplácania týchto dávok. Výška vašej mzdy sa musí minimálne
rovnať dolnej hranici mzdy zohľadňovanej na účely príspevkov do štátneho poistenia,
a to počas ôsmich týždňov končiacich 15. týždňom pred týždňom, v ktorom sa má
dieťa narodiť.
Aké dávky sa poskytujú?
Výška materských dávok hradených zamestnávateľom, ktoré vám budú priznané,
závisí od vašej mzdy. Materské dávky hradené zamestnávateľom sa vyplácajú najviac
39 týždňov (táto skutočnosť už bola uvedená, ale je vhodné spomenúť ju znovu).
Počas prvých 6 týždňov dostávate 90 % vašej priemernej hrubej týždennej mzdy bez
obmedzenia. Počas ďalších 33 týždňov sú dávky vyplácané v štandardnej výške
(135,45 GBP (169 EUR) týždenne) alebo vo výške viazanej na príjem, ak je tento
príjem nižší ako štandardná výška dávok.
Výška materského príspevku, ktorý vám bude priznaný, závisí od vašej priemernej
týždennej mzdy. Budete poberať štandardný materský príspevok vo výške 135,45
(169 EUR) GBP týždenne, alebo 90 % vašej priemernej týždennej mzdy, ak je takto
vypočítaná suma nižšia ako 135,45 GBP (169 EUR). Zamestnávateľ ho zvyčajne
vypláca rovnakým spôsobom a v rovnakom čase ako bežnú mzdu. Môže sa vyplácať
maximálne 39 týždňov.
Riadne otcovské dávky hradené zamestnávateľom sa vyplácajú v štandardnej výške, a
to 135,45 GBP (169 EUR) týždenne alebo 90 % vašej priemernej týždennej mzdy, ak
je takto vypočítaná suma nižšia ako 135,45 GBP (169 EUR). Môžete si zvoliť, ako
budete poberať tieto dávky (jeden alebo dva po sebe idúce týždne), ako aj začiatok
ich vyplácania, od narodenia dieťaťa až do ôsmich týždňov po narodení.
Doplnkové otcovské dávky hradené zamestnávateľom sa vyplácajú v štandardnej
výške, a to 135,45 GBP (169 EUR) týždenne alebo 90 % vašej priemernej týždennej
mzdy, ak je takto vypočítaná suma nižšia ako 128,73 GBP (142 EUR). Dodatočné
otcovské dávky hradené zamestnávateľom môžete začať poberať 20 týždňov od
narodenia dieťaťa za predpokladu, že matka dieťaťa znovu nastúpila do zamestnania.
Júl 2012 12
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Vyplácanie týchto dávok sa končí dňom opätovného nástupu do zamestnania alebo na
konci vyplácania materského príspevku, podľa poradia.
Ako získať dávky v materstve a dávky v otcovstve?
Aby vám boli materské dávky priznané, musíte zamestnávateľovi oznámiť úmysel
prerušiť prácu z dôvodu tehotenstva. Musíte zamestnávateľovi oznámiť dátum, ku
ktorému plánujete prerušiť prácu z dôvodu pôrodu, a to minimálne 28 dní vopred. Váš
zamestnávateľ môže vyžadovať oznámenie v písomnej forme. Musíte tiež
zamestnávateľovi odovzdať potvrdenie o tehotenstve, ktoré vám vystaví lekár alebo
pôrodná asistentka od 21. týždňa tehotenstva.
O materský príspevok môžete požiadať 14 týždňov pred predpokladaným termínom
narodenia vášho dieťaťa (27. týždeň tehotenstva).
Aby vám boli otcovské dávky vyplatené, musíte vášmu zamestnávateľovi predložiť
čestné vyhlásenie, že:
 máte alebo budete mať na starosti výchovu dieťaťa;
 ste biologický otec dieťaťa alebo manžel, partner v občianskom zväzku alebo partner
matky,
 mimo pracovného času sa venujete dieťaťu a/alebo podporujete matku.
Júl 2012 13
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola V: Dávky v invalidite
Kedy máte nárok na dávky v invalidite?
Zamestnanecký a podporný príspevok nahradil dávky z dôvodu práceneschopnosti a
podporný príspevok vyplácaný z dôvodu choroby alebo invalidity v prípade nových
žiadateľov od 27. októbra 2008.
Na získanie zamestnaneckého a podporného príspevku musíte mať obmedzenú
schopnosť pracovať a musíte splniť určité podmienky vnútroštátneho poistenia (pozri
časť o peňažných nemocenských dávkach). Ak tieto podmienky spĺňate, začne sa 13týždenné obdobie posúdenia. Počas tohto obdobia vykoná lekár alebo odborník na
zdravotnú starostlivosť lekárske posúdenie, tzv. posúdenie pracovnej schopnosti. Pri
tomto posúdení sa vyhodnotí, či existuje nárok na dávky, ako aj to, či je potrebné
umiestniť vás do skupiny činností súvisiacich s prácou, ktorá obsahuje povinnú činnosť
zameranú na prácu, alebo do podpornej skupiny, ktorá takúto požiadavku neobsahuje.
Skupina súvisiaca s pracovnou činnosťou
Ak vás zaradia do skupiny súvisiacej s pracovnou činnosťou, predpokladá sa, že sa so
svojím osobným poradcom budete zúčastňovať na pohovoroch súvisiacich s prácou.
Získate podporu, ktorá vám pomôže v príprave na vhodnú prácu. Na druhej strane
získate okrem základnej sadzby zamestnaneckého a podporného príspevku aj zložku
súvisiacu s pracovnou činnosťou.
Podporná skupina
Ak vás zaradili do podpornej skupiny z toho dôvodu, že vaša choroba alebo invalidita
mala vážny vplyv na vašu práceschopnosť, nepredpokladá sa, že budete pracovať.
Môžete tak urobiť dobrovoľne.
Pomoc pri nástupe do zamestnania
Ak sa nachádzate v skupine súvisiacej s pracovnou činnosťou, budete sa pravidelne
stretávať s osobným poradcom, s ktorým budete diskutovať o svojich pracovných
možnostiach. Osobný poradca vám poskytne poradenstvo týkajúce sa:
 pracovných cieľov,
 zručností, silných stránok a schopností,
 opatrení, ktoré je potrebné prijať s cieľom nájsť vhodnú prácu.
Ak odmietnete účasť na pracovných pohovoroch alebo odmietnete v plnej miere sa
zúčastniť pracovných pohovorov, môže to mať vplyv na váš nárok na zamestnanecký a
podporný príspevok.
Aké dávky sa poskytujú?
Počas 13-týždenného obdobia posudzovania sa vypláca týždenná základná sadzba vo
výške 71,00 GBP (88 EUR).
Júl 2012 14
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Týždenná sadzba počas hlavnej fázy
Hlavná fáza, ktorá sa začína od 14. týždňa po predložení žiadosti, ak sa
prostredníctvom posudzovania spôsobilosti preukáže, že choroba alebo invalidita
nepredstavujú obmedzenie pre prácu.
Typ skupiny
Slobodná osoba v skupine súvisiacej
pracovnou činnosťou
Slobodná osoba v podpornej skupine
s
Týždenná suma
do 99,15 GBP (124 EUR)
do 105,05 GBP (131 EUR)
Vo väčšine prípadov sa dávky nevyplácajú do prvých troch dní od predloženia žiadosti.
Ako získať dávky v invalidite?
Obráťte sa na svoje miestne stredisko Jobcentre Plus. Svoju žiadosť budete musieť
podložiť potvrdením od lekára.
Júl 2012 15
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola VI: Starobné dôchodky a dávky v starobe
Kedy máte nárok na dávky v starobe?
Základným štátnym dôchodkom je dôchodok spravovaný vládou. Je založený na počte
kvalifikačných rokov získaných na základe platenia odvodov do štátneho poistenia
(NIC) alebo započítaných na základe pracovného života žiadateľa.
O dôchodok zo zákonného dôchodkového systému môžete požiadať pri dosiahnutí
zákonom stanoveného dôchodkového veku. Pre mužov narodených pred
6. decembrom 1953 je aktuálny zákonom stanovený dôchodkový vek 65 rokov.
Pre ženy narodené pred 5. aprílom 1950 ale pred 6. decembrom 1953 je ich zákonom
stanovený dôchodkový vek medzi 60 a 65 rokov.
Od decembra 2018 sa zákonom stanovený dôchodkový vek u mužov i žien začne
zvyšovať tak, aby v októbri 2020 narástol na 66 rokov.
Čo sú to kvalifikačné roky?
Kvalifikačný rok je zdaňovacie obdobie, v ktorom má zamestnanec dostatočný príjem
na platenie odvodov do štátneho poistenia (NIC), alebo má na svojom konte túto
sumu z fiktívnych príspevkov alebo príspevkov, ktoré mu boli započítané s NIC.
Koľko kvalifikačných rokov je potrebných?
Muži a ženy, ktorí dosiahnu zákonom stanovený dôchodkový vek 6. apríla 2010 alebo
po tomto dátume, potrebujú na plný základný štátny dôchodok 30 kvalifikačných
rokov.
Ak sa rozhodnete odložiť žiadosť o zákonom stanovený dôchodok najmenej o 12 po
sebe nasledujúcich mesiacov, môžete získať jednorazovú paušálnu platbu. Táto suma
sa pripočíta navyše k bežnému zákonom stanovenému dôchodku. Týchto 12 po sebe
nasledujúcich mesiacov musí presahovať obdobie 5. apríla 2005.
Aké dávky sa poskytujú?
Základný plný štátny dôchodok je 107,45 (134 EUR) na týždeň pre slobodnú osobu,
pričom individuálna situácia môže ovplyvniť výšku vyplácanej sumy. Môžete ho
poberať, aj keby ste naďalej pracovali.
Ako získať dávky v starobe?
Úrad poverený vyplácaním dôchodkov by vám mal automaticky zaslať formulár na
predloženie žiadosti štyri mesiace pred dosiahnutím zákonom stanoveného
dôchodkového veku.
Júl 2012 16
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola VII: Pozostalostné dávky
Kedy máte nárok na pozostalostné dávky?
Podpora pri úmrtí je priznávaná mužom a ženám, ktorých manželský partner zomrel,
alebo ktorých partner rovnakého pohlavia registrovaný v občianskom zväzku zomrel
po 5. decembri 2005.
Existujú tri typy podpory pri úmrtí, ktoré sa vyplácajú manželskému alebo
registrovanému partnerovi spĺňajúcemu určité podmienky platenia vnútroštátneho
poistenia.
Platba pri úmrtí (Bereavement Payment)
Platba pri úmrtí je paušálna platba splatná v jednej splátke, vyplácaná vdovám,
vdovcom a pozostalým registrovaným partnerom, ktorí nedosiahli zákonom stanovený
dôchodkový vek, alebo ho prekročili, ak zosnulý manželský partner alebo registrovaný
partner nemal nárok na štátny dôchodok sociálneho poistenia na základe svojich
vlastných príspevkov.
Príspevok pre ovdoveného rodiča (WPA)
Príspevok pre ovdoveného rodiča (WPA) je vyplácaný vo forme pravidelnej dávky
ženám a mužom, ktorí majú dieťa spĺňajúce nárok na túto dávku. Spravidla ide o
dieťa, na ktoré existuje nárok na prídavky na dieťa.
Ženy, ktoré čakajú dieťa od svojho zosnulého manžela, môžu mať tiež nárok na tento
príspevok vrátane tých, ktoré otehotneli v rámci liečby neplodnosti – vrátane
darovania vajíčok, spermií alebo embryí.
Toto pravidlo sa uplatňuje aj na ženy, ktorých zosnulý partner bol registrovaným
partnerom v občianskom zväzku. Príspevok pre ovdoveného rodiča nemožno poberať
po dosiahnutí zákonom stanoveného dôchodkového veku.
Príspevok pri úmrtí
Na príspevok pri úmrtí majú nárok muži a ženy vo veku najmenej 45 rokov, ktorí
nedosiahli zákonom stanovený dôchodkový vek v čase, keď ovdoveli.
Doplnkový dôchodok
Doplnkový dôchodok je dávka viazaná na príjem spočívajúci na príspevkoch
odvádzaných z príjmu zosnulého manžela/manželky alebo partnera v občianskom
zväzku, ktorá môže byť vyplácaná len spoločne s príspevkom pre ovdoveného rodiča.
Aké dávky sa poskytujú?
Platba pri úmrtí je paušálna nezdaňovaná suma 2 000 GBP (2 492 EUR) splatná v
jednej splátke.
Príspevok pre ovdoveného rodiča (WPA) je vyplácaný vo forme pravidelných
týždenných dávok. Príspevok pri úmrtí sa vypláca maximálne 52 týždňov a v plnej
výške ovdoveným osobám vo veku 55 alebo viac rokov. Osoby od 45 do 54 rokov
Júl 2012 17
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
budú poberať určité percento z plnej výšky. Toto percento je pevne stanovené a
nebude sa každý rok zvyšovať.
Ako získať pozostalostné dávky?
Pozostalý manžel/manželka alebo partner v občianskom zväzku môže požiadať o
podporu pri úmrtí vyplnením zadnej strany úmrtného listu, ktorý vystaví zamestnanec
matriky (Registrar of Births, Marriages and Deaths) a zaslaním tohto úmrtného listu
miestnej pobočke Jobcentre Plus alebo miestnemu dôchodkovému úradu. Tento úrad
vám poskytne tlačivo žiadosti, ktoré musíte vyplniť a urýchlene zaslať späť. Táto
žiadosť platí aj pre prípadné dôchodky, nárok na ktoré vznikol v iných členských
štátoch. Ak ovdovelý manželský partner nemá bydlisko v Spojenom kráľovstve, svoju
žiadosť zašle dôchodkovej poisťovni členského štátu, v ktorom má bydlisko.
Júl 2012 18
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola VIII: Dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a
chorobami z povolania
Kedy máte nárok na dávky
a chorobami z povolania?
v súvislosti
s pracovnými
úrazmi
Dávky v invalidite
Na dávky pri pracovných úrazoch alebo chorobách z povolania máte nárok, ak ste sa
stali invalidným následkom pracovného úrazu alebo ak dostanete uznanú chorobu
z povolania. Nárok na dávky nezávisí od výšky platených príspevkov do štátneho
poistenia. Na tieto dávky nemajú nárok samostatne zárobkovo činné osoby.
O dávky pri invalidite následkom pracovného úrazu možno požiadať v prípade, že bol
pracovník zamestnaný v čase, keď sa stal úraz, pričom táto udalosť sa stala vo Veľkej
Británii. O dávky za chorobu z povolania možno požiadať, ak bol pracovník
zamestnaný v práci, v dôsledku ktorej bola jeho choroba vyvolaná. Systém zahŕňa
viac ako 70 chorôb vrátane:
 chorôb zapríčinených prácou s azbestom
 astmy
 chronickej bronchitídy alebo emfyzému
 hluchoty
 pneumokoniózy (vrátane silikózy a azbestózy)
 osteoartritídy kolena v prípade baníkov,
 choroba klasifikovaná kódom A11 (známa ako syndróm bielych prstov).
Aké dávky sa poskytujú?
Nárok na dávky v invalidite vzniká, ak vaša invalidita pretrváva 15 týždňov po
pracovnom úraze alebo po prepuknutí choroby. Ich výška záleží od stupňa invalidity,
ktorý sa hodnotí v percentách. Môžu byť vyplácané ešte k akýmkoľvek iným
nemocenským dávkam alebo dávkam v invalidite.
Individuálne okolnosti vrátane veku a vážnosti zdravotného postihnutia ovplyvnia
výšku poberanej dávky. Vyhodnotí ich lekár podľa škály od jedna do 100 %. V prípade
niektorých pľúcnych ochorení sa vyplácajú v 100 % miere od začiatku predloženia
žiadosti.
Výška vyplácaných dávok závisí od úrovne invalidity a môže byť v rozsahu od 31,62
GBP (39 EUR) týždenne v prípade 20 % invalidity do 158,10 GBP (197 EUR) týždenne
v prípade 100 % invalidity.
Ako získať dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z
povolania?
Ak ste utrpeli pracovný úraz, oznámte to svojmu zamestnávateľovi alebo inej
povolanej osobe, aj ak sa zdá, že to nie je nič vážne.
Júl 2012 19
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Dávky v invalidite sú spravidla priznané, ak je stupeň invalidity najmenej 14 % pri
všetkých úrazoch a väčšine uznaných chorobách. Pri chorobách dýchacích ciest
(pneumokonióza, bysinóza) môžu byť dávky vyplácané pri stupni invalidity najmenej
1 %. Osobám postihnutým difúznym mezoteliómom, azbestózou alebo rakovinou pľúc
následkom špecifického vystavenia azbestu na pracovisku, sú dávky poskytované vo
výške 100 %.
Vo Veľkej Británii musíte podať žiadosť vyplnením formulára dostupného v miestnom
centre Jobcentre Plus. V Severnom Írsku musia byť žiadosti predložené na oddelení
pracovných úrazov sociálnej poisťovne (Industrial Injuries Branch of the Social
Security Agency, Castle Court, Royal Avenue, Belfast BT1 1SD).
Júl 2012 20
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola IX: Rodinné dávky
Kedy máte nárok na rodinné dávky?
Prídavky na deti
Rodinné prídavky sú hotovostné dávky, na ktoré máte nárok, ak máte jedno alebo
viacero nezaopatrených detí mladších ako 16 rokov alebo mladších ako 20 rokov, ak
sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (s výnimkou univerzitného alebo
iného vysokoškolského štúdia) alebo ak sa zúčastňuje na neplatenej autorizovanej
odbornej príprave. Nemáte povinnosť odvádzať príspevky, ale musíte sa zdržiavať v
Spojenom kráľovstve, mať tam obvyklý pobyt a právo na pobyt.
Daňová úľava na deti
Ide o platbu viazanú na príjem, ktorej cieľom je podporovať rodiny s deťmi. Môžete si
na ňu nárokovať, ak sa vy alebo váš partner staráte o jedno alebo viacero
nezaopatrených detí mladších ako 16 rokov alebo do veku 20 rokov, alebo ak sa dieťa,
ktoré spravidla žije vo vašej domácnosti, sústavne pripravuje na povolanie (s
výnimkou univerzitného alebo iného vysokoškolského štúdia) alebo ak sa zúčastňuje
na neplatenej autorizovanej odbornej príprave. Nemáte povinnosť odvádzať príspevky,
ale vy a prípadne váš partner sa musíte bežne zdržiavať v Spojenom kráľovstve, bývať
a tam a mať právo na pobyt.
Aké dávky sa poskytujú?
Existujú dve rôzne sumy prídavkov na deti, pričom vyššia suma sa počíta na
prvorodené (alebo jediné) dieťa.
 20,30 GBP (25 EUR) na týždeň pre prvorodené dieťa a;
 13,40 GBP (17 EUR) na týždeň pre každé ďalšie dieťa.
Ako získať rodinné dávky?
Žiadosti o prídavky na deti by sa mali predložiť na úrade rodinných prídavkov daňovej
a colnej správy Spojeného kráľovstva spolu s rodnými listami detí. Tlačivo žiadosti
môžete získať na úrade rodinných prídavkov daňovej a colnej správy Spojeného
kráľovstva alebo na linke pomoci pre dávky na deti.
Žiadosti o daňový bonus na dieťa by sa mali predložiť úradu daňovej úľavy na deti
daňovej a colnej správy Spojeného kráľovstva. Tlačivo žiadosti môžete získať na linke
pomoci pre daňové úľavy.
Júl 2012 21
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola X: Nezamestnanosť
Kedy máte nárok na dávky v nezamestnanosti?
Príspevok pre uchádzača o zamestnanie
Aby ste mali nárok poberať príspevkové dávky pre uchádzača o zamestnanie, musíte
spĺňať dve podmienky platenia vnútroštátneho poistenia:
 po prvé, mať zaplatené príspevky kategórie 1 zo mzdy zodpovedajúce minimálne
26-násobku dolnej hranice príjmu v priebehu jedného z dvoch referenčných
zdaňovacích období, na ktorých sa žiadosť zakladá. Fiktívne príspevky sa
nezohľadňujú.
 po druhé, mať zaplatené alebo započítané príspevky kategórie 1 zo mzdy
zodpovedajúce minimálne 50-násobku spodnej hranice príjmu v priebehu oboch
referenčných zdaňovacích období, na ktorých sa žiadosť zakladá. Fiktívne príspevky
sa zohľadňujú.
Nárok na tieto dávky vzniká výlučne platením príspevkov do vnútroštátneho systému
poistenia zamestnancami. Príspevky platené samostatne zárobkovo činnými osobami
nie sú zohľadňované.
Musíte byť práceschopní a ochotní pracovať. Ako uchádzač o zamestnanie ste tiež
povinný vyplniť zmluvu (Jobseeker's Agreement), v ktorej uvediete kroky, ktoré
podniknete s cieľom nájsť si zamestnanie. Na pokračovanie v poberaní dávok sa
musíte pravidelne zúčastňovať na kontrole pracovných pohovorov, zvyčajne každé dva
týždne. Po 13 týždňoch je táto kontrola dlhšia.
Príspevkové dávky pre uchádzača o zamestnanie sú individuálnymi dávkami –
nevzniká nárok na zvýšenie pre vyživovaného partnera alebo dieťa. Vyplácajú sa bez
ohľadu na majetok a väčšinu príjmov, aj keď môžu byť znížené z dôvodu mzdy za
prácu na čiastočný úväzok. Ich vyplácanie môže byť ovplyvnené aj poberaním
zamestnaneckého alebo osobného dôchodku.
Aké dávky sa poskytujú?
Príspevkové dávky pre uchádzača o zamestnanie sa vám povinne vyplácajú počas
najviac 182 dní, ak ste nezamestnaný, schopný pracovať, disponibilný a aktívne si
hľadáte zamestnanie. Príspevok pre uchádzača o zamestnanie sa spravidla vypláca
každé dva týždne priamo na účet v banke, v sporiteľni alebo na pošte.
Príspevkové dávky pre uchádzača o zamestnanie
Maximálne týždenné sadzby sú:
vek
16 až 24 rokov
25 rokov alebo viac
Suma
56,25 GBP (70 EUR)
71,00 GBP (88 EUR)
Vo väčšine prípadov sa dávka nevypláca prvé tri dni nároku.
Júl 2012 22
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Ako získať dávky v nezamestnanosti?
Ak sa stanete nezamestnaným, je dôležité okamžite požiadať o dávky pre uchádzača o
zamestnanie, vo Veľkej Británii v centre Jobcentre Plus alebo, v Severnom Írsku, na
miestnom úrade práce a dávok (Jobs and Benefits office)/pobočke sociálnej poisťovne.
Adresu jednotlivých úradov a pobočiek nájdete na poštovom úrade.
Júl 2012 23
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola XI: Minimálne zdroje
Kedy máte nárok na dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi?
Niekoľko typov dávok podliehajúcich overovaniu príjmov poskytuje finančnú pomoc
ľuďom, ktorých príjmy a úspory zo všetkých zdrojov nedosahujú určité hranice. Na
získanie nároku musí mať žiadateľ právo na pobyt v Spojenom kráľovstve a zdržiavať
sa v Spojenom kráľovstve, na Ostrove Man, Normanských ostrovoch a v Írsku
(spoločná geografická oblasť).
Aké dávky sa poskytujú?
Štátny dôchodkový príspevok
Štátny dôchodkový príspevok zaručuje minimálny príjem. Kvalifikačný vek sa
postupne zvyšuje zo 60 na 65 rokov od apríla 2010 do roku 2018. Výška príspevku
závisí od osobnej situácie danej osoby, príjmu domácnosti a výšky úspor a investícií.
Minimálny príjem
Minimálny príjem poskytuje minimálnu úroveň pomoci osobám vo veku od 16 rokov do
veku oprávňujúceho na štátny dôchodok, ktoré nie sú schopné pracovať na plný
úväzok a ktorých príjem (vrátane dávok sociálnej poisťovne) a majetok sú pod
zákonom stanovenou úrovňou.
Dávky pre uchádzača o zamestnanie na základe príjmu
Dávky pre uchádzača o zamestnanie na základe príjmu poskytujú minimálnu úroveň
pomoci nezamestnaným, ktorých príjem a majetok sú pod zákonom stanovenou
úrovňou. Tieto dávky sú určené osobám, ktoré vyčerpali príspevkové dávky v
nezamestnanosti od Spojeného kráľovstva, ako aj osobám, ktoré na tieto dávky
nemajú nárok.
Zamestnanecké prídavky a podpora na základe príjmu
Zamestnanecké prídavky a podpora na základe príjmu zabezpečuje minimálnu úroveň
pomoci ľuďom, ktorí sú chorí alebo postihnutí, a preto nemôžu vykonávať prácu,
pričom ich príjem a majetok sú nižšie ako úroveň stanovená zákonom. Táto dávka je
určená osobám, ktoré nemajú nárok na príspevkovú dávku v prípade choroby alebo
invalidity.
Príspevok na komunálnu daň
O príspevok na komunálnu daň možno požiadať, ak žiadateľ platí komunálnu daň a
jeho príjem a kapitál (úspory a investície) nedosahujú stanovenú hranicu.
Júl 2012 24
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Príspevok na bývanie
Príspevok na bývanie sa môže vyplácať osobám, ktoré potrebujú finančnú pomoc na
platenie celého alebo čiastočného nájomného a ktorých príjem a kapitál (úspory a
investície) nedosahujú stanovenú hranicu.
Ako získať dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi?
Ak chcete predložiť žiadosť alebo ak potrebujete radu, obráťte sa na miestnu pobočku
Jobcentre Plus.
Júl 2012 25
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Kapitola XII: Dlhodobá starostlivosť
Kedy máte nárok na dlhodobú starostlivosť?
Podpora v dlhodobej starostlivosti sa poskytuje prostredníctvom systému sociálnej
starostlivosti (vecné dávky) a systému sociálneho zabezpečenia (nepríspevkové
peňažné dávky v invalidite) osobám v určitých telesných, kognitívnych alebo vekových
podmienkach, ktoré vyžadujú pomoc pri osobnej starostlivosti alebo činnostiach
každodenného života. Podporu financuje štát a je určená osobám s neobmedzeným
právom na pobyt v Spojenom kráľovstve.
Kompetencia v oblasti sociálnej starostlivosti (vecné dávky) sa prenáša na Škótsko,
Wales a Severné Írsko.
Aké dávky sa poskytujú?
Systém sociálnej starostlivosti v Anglicku poskytuje starostlivosť a podporu
prostredníctvom systému overovania príjmov, ktorý na miestnej úrovni realizujú
miestne orgány. Sociálna starostlivosť sa môže poskytovať v domácnostiach (napr.
domáca starostlivosť, dovoz jedál a špeciálnych pomôcok a zariadení), domovoch
rezidenčnej a ošetrovateľskej starostlivosti, denných centrách a nemocniciach. Systém
sociálne starostlivosti nie je súčasťou koordinačných pravidiel sociálneho zabezpečenia
EÚ.
V prípade rezidenčnej starostlivosti v Anglicku nepoberajú osoby s majetkom (vrátane
hodnoty rodinných domov) s hodnotou nad 23 250 GBP (28 966 EUR) žiadnu finančnú
štátnu podporu a svoju starostlivosť si musia financovať sami. Úroveň a typ štátnej
podpory pre osoby s majetkom pod touto prahovou hodnotou závisí od ich potrieb
a príjmu.
Osoby, ktoré vyžadujú nerezidenčnú starostlivosť a poberajú starostlivosť alebo iné
služby od miestnych orgánov, musia platiť primerané poplatky, a to v závislosti od
svojej platobnej schopnosti a rozhodnutia miestneho orgánu.
Peňažné dávky v invalidite pre osoby, ktoré potrebujú pomoc s osobnou
starostlivosťou, nepodliehajú overovaniu príjmov. Osobám, ktoré potrebujú dlhodobú
starostlivosť a ich opatrovateľom, možno vyplácať tieto dávky sociálneho
zabezpečenia:
Príspevok na živobytie pre postihnuté osoby (Disability Living Allowance)
Ak potrebujete pomoc alebo osobnú starostlivosť, alebo ak máte ťažkosti s chôdzou z
dôvodu fyzickej alebo duševnej invalidity a ak máte menej ako 65 rokov, môžete mať
nárok na príspevok na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby. Tento príspevok sa
vypláca k iným dávkam bez podmienok vo vzťahu k príspevkom. V súčasnosti sú
stanovené podmienky týkajúce sa bydliska a pobytu v Spojenom kráľovstve. Príspevok
na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby je vyplácaný priamo na účet v banke, v
sporiteľni alebo iný, podľa výberu prijímateľa.
Júl 2012 26
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Príspevok na opatrovanie
Ak máte 65 rokov a viac a potrebujete osobnú asistenciu z dôvodu fyzickej alebo
duševnej invalidity, môžete mať nárok na príspevok na opatrovanie. Môže byť
vyplácaný navyše k iným dávkam. Nemáte povinnosť odvádzať príspevky, ale máte
povinnosti týkajúce sa bydliska a pobytu v Spojenom kráľovstve.
Príspevok na opatrovanie je vyplácaný priamo na účet v banke, v sporiteľni alebo iný,
podľa výberu prijímateľa.
Príspevok na starostlivosť
Príspevok na starostlivosť je týždenná dávka vyplácaná osobe, ktorá sa najmenej 35
hodín týždenne venuje starostlivosti o inú osobu poberajúcu príspevok na živobytie
pre zdravotne postihnuté osoby na osobnú starostlivosť v strednej alebo maximálnej
výške, príspevok na opatrovanie alebo príspevok na opatrovanie v prípade odkázanosti
v rovnakej výške. Príspevok na starostlivosť môže ovplyvniť vyplácanie iných dávok;
existuje zásada obmedzenia príjmu a nepriznáva sa študentom, ktorí sa sústavne
pripravujú na budúce povolanie. Nie je podmienený platením príspevkov, ale musíte
spĺňať podmienky bydliska a pobytu v Spojenom kráľovstve.
Príspevok na starostlivosť je vyplácaný priamo na účet v banke, v sporiteľni alebo iný,
podľa výberu prijímateľa.
Ako získať dlhodobú starostlivosť?
Ak chcete získať služby sociálnej starostlivosti (vecné dávky), obráťte sa na oddelenie
sociálnych služieb miestneho úradu a požiadajte o posúdenie potrieb zdravotnej
a sociálnej starostlivosti.
Ak chcete požiadať o dávky v invalidite, zavolajte na linku otázok o dávkach: 0800 88
22 00. Je to dôverná bezplatná telefonická služba pre postihnuté osoby
a opatrovateľov.
Júl 2012 27
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Príloha : Užitočné adresy a webové stránky
Podrobnejšie informácie o podmienkach na vznik nároku na jednotlivé dávky a o
týchto hotovostných dávkach vyplácaných v Spojenom kráľovstve môžete získať v
miestnych pobočkách Jobcentre Plus. Kontaktné informácie pobočky, ktorá sa
nachádza
najbližšie,
nájdete
na
adrese:
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Jobseekers/ContactJobcentrePlus/DG_1863
47.
V prípade otázok v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa týkajú viac než jednej
krajiny EÚ, môžete vyhľadať kontaktnú inštitúciu v rámci Európy v adresári s
inštitúciami vedenom Európskou komisiou, ktorý je dostupný na adrese:
http://ec.europa.eu/social-security-directory
Vo Veľkej Británii musia byť žiadosti o informácie o vplyve poistenia v dvoch alebo
viacerých krajinách na dávky a dôchodky zaslané na adresu:
Department for Work and Pensions (Ministerstvo práce a dôchodkov)
International Pension Centre (Medzinárodné dôchodkové ústredie)
Tyneview Park
Newcastle upon Tyne
United Kingdom
NE98 1BA
Tel.: (44-191) 218 77 77
E-mail: [email protected]
Doplňujúce informácie môžete tiež získať na internetovej stránke ministerstva práce a
dôchodkov: http://www.dwp.gov.uk
Informácie o rodinných prídavkoch môžete získať:
na internete: http://www.hmrc.gov.uk
alebo ich poskytne:
Her Majesty's Revenue and Customs (Kráľovská daňová a colná správa)
Child Benefit Office (Úrad pre prídavky na deti)
PO Box1
Newcastle Upon Tyne
NE88 1AA
United Kingdom
Tel.: 0845 302 1444
Ak máte bydlisko mimo Spojeného kráľovstva, môžete volať na číslo 00 44 191 225 10
00.
Informácie o daňovej úľave na deti môžete získať:
na internete: http://www.hmrc.gov.uk/taxcredits
alebo ich poskytne
Her Majesty's Revenue and Customs (Kráľovská daňová a colná správa)
Tax Credit Office
Preston
PR1 4AT
United Kingdom
Tel.: 0345 300 3900
Ak máte bydlisko mimo Spojeného kráľovstva, môžete volať na číslo 00 44 -289 053
81 92.
Júl 2012 28
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve
Podrobnejšie informácie o zdravotníckych službách vo Veľkej Británii a Severnom Írsku
a o prístupe k nim, môžete získať tu:
V Anglicku od národnej zdravotnej služby (NHS Direct) – tel.: 0845 46 47, prípadne na
ich webovej stránke: http://www.nhsdirect.nhs.uk/default.aspx.
V Škótsku od NHS 24 – telefón 08454 2242424 alebo na webovej stránke:
http://www.nhs24.com
Vo Walese od NHS Direct Wales – telefón 0845 4647 alebo na webovej stránke:
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
V Severnom Írsku od ústrednej správy zdravotníckych služieb – telefón 028 90324431
alebo na webovej stránke: http://www.nidirect.gov.uk/index/information-andservices/health-and-well-being.htm
Júl 2012 29
Download

685_Vaše práva sociálneho zabezpečenia.pdf