Posúdenie rizika metódou FMEA
Firma: Stredná odborná škola
Oddelenie: riaditeľ školy/vedúca technicko - ekonomických činností/samostatný
odborný ekonóm/kurič
Názov: kurič
Obsluha kotolne na plynné palivo. Pri nedostatočnom spaľovaní zemného plynu môže
dôjsť k zamoreniu priestoru kotolne oxidom uholnatým (CO).
Posudzovali: pozri
PP 02;
Nebezpečenstvá
Nebezpečenstvo / Zdroj / Popis
CO - oxid uhoľnatý
Spalovanie uhlia
Pri nedokonalom spaľovaní
uhlia vzniká CO
P D O Riziko
Opatrenia
3 4 5 44/60 Denne kontrolovať technický stav celého zariadenia, činnosť
(42) obehových čerpadiel, stav regulačných ventílov.
Kotly sa musia okamžite odstaviť pri strate vody vo
vodoznakoch, pri vzniku trhlín a netesností, pri deformáciach
výhrevných plôch kotlov, pri býbuchu plynu vkúrenisku a pri
dymových ťahoch, pri poškodení výmurovky a keď je
ohrozená bezpečnosť osôb alebo zariadenia
Nadriadenému hlásiť každú poruchu, túto zaznamenať do
prevádzkového denníka kotolne a žiadať o potvrdenie
hlásenia poruchy.
Pravidelne čistiť komín 1x za 6 mesiacov v zmysle vyhl. č.
95/2004 Z.z.
Pri zapalovaní, prevádzke a odstavovaní kotlov postupovať
podľa návodu výrobcu na obsluhu kotlov a prevádzkového
poriadku.
V kotolni sa nesmú zdržiavať cudzie a neoprávnené osoby.
V kotolni JE ZAKÁZANÉ skladovať materiál, ktorý
bezprostredne nesúvisí s prevádzkou kotolne.
Vykonávať pravidelne kontrolu prítomnosti CO v kotolni
detekčným prístrojom 1x mesačne pripadne v podozrivých
situáciách
2 4 5 30/40 Poruchy EZ ihneď hlásiť zodpovednému pracovníkovi.
elektrický prúd
Kotolňa
(30) V prípade poruchy elektrických zariadení ihneď zavolať
Pri poruche elektrického
elektroúdržbára a vykonať opatrenie na zamedzenie
zariadenia a neoprávnenej
prehriatia vody v kotly.
manipulácie môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
Únik pracovnej látky z
potrubia
Montované kovové potrubia
Nebezpečenstvo úniku
pracovnej látky netesnosťami v
potrubí a armatúrach.
2 3 5 18/30 Inštaláciu a opravy potrubí môžu robiť len odborní
(18) pracovníci.
Kontrolujte a udržiavajte poistné zariadenia, aby nedošlo k
prekročeniu povoleného pracovného pretlaku potrubného
systému.
Pravidelne kontrolujte všetky potrubné spoje a pri
prípadnom zistení netesností Ihneď nahlásiť zodpovednému
vedúcemu.
Zvýšenú pozornosť venujte mechanicky namáhanému
potrubiu, kde je riziko poškodenia väčšie.
Posúdenie rizika
Maximálne zostatkové riziko
44
Minimálne zostatkové riziko
18
Priemerné zostatkové riziko
30
Hodnotenie
Výsledné riziko je mierne
Zoznam prideľovaných OOPP
Ochranné rukavice
Názov: Kožené ochranné pracovné päťprstové rukavice
Účelovosť: na ľahšie práce chránia pred mechanickým poranením a pod.
Certifikát: len certifikované
Lehota: 6 mesiacov
Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík :
Na základe hodnotenia rizík práca nevykazuje zvýšenú fyzickú alebo psychickú záťaž – bežné riziko vykonávanej
práce :
Kategória 2
Odporúčané lekárske prehliadky 1 x za 24 mesiacov
Generované z programu Posudzovanie rizík - © Aktual, s.r.o.
Download

kurič